Sunteți pe pagina 1din 11
COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATH DE URG ENTA ILFOV, Secretariatul Tehnic Permanent HOTARAREA or. 189 din 09.10.2021 ind misurile dispuse la nivelul judefului Iifov 4m apticarea prevederilor Hotirérii Guvemului ar. 1090 din 07.10.2021 privind prelungirea ‘titi de alert pe teritoviul Romaniei incepdnd cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea miSurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemici de COVID-19, Luand in considerare: ~ evalutia pandemiei de COVID-19 cauzata de noul coronavirus SARS-CoV?: ~ art. 5 alin. (3) lit.) din Legea nr, 35/2020 privind unele masuri Pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modifcttile si completiile ulterioare; ~ Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sandtatii publice in situafii de rise epidemiologic si biologic, republicata; ~ Hotardrea Guvemului nr. 557/2016 privind managementultipurilor de rise; ~ Ordinul ministrubui sinataii si al ministrutui afacerlor interne mr. 74/81/2020 privind instituirea obligativititii purcii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a ‘miinilor pentru prevenirea contamindrii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerts, cu modificatile si completitile ulterioare; ~ Ordinului Prefectului nr. 472/16,09.2021 privind actualizarea componenfei Comitetului Judefean pentru Situatii de Urgena Ilfov; ~ atesa DSP Llfov ou nr. 9348/09, 10.2021 inregistratd la Institutia Prefectuhs! — Judetul Mfov sub nr, 11942/09.10,2021. fn temeiul: ~ Prevederilor art. 2 lita), ar. 11 alin (1), art, 22 din O.U.G, nt. 21/1$,04,2004 privind Sistemul Nafional de Management al Situatilor de Urgenta, aprobata prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, cu completarile si modificatile ulterioare; Sruclura organizatoric8,atibutile,Funcfionarea si dotarea comitetelor si centtelor operative pentru Situafii de urgenfa, cu modificarile gi completirle ultetioare; ~ Prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sinatati, cu modificdrile si completitile ulterioare Comitetul Judetean pentru Situagii de Urgenfa Iifov, convocat in sedinta extraordinard Prin utilizarea mijloacelor clectronice de comunicare in data de 09.10.2021, adopt prezenta: Art Se constata cd la nivelul judefului Ifo rata de incidenja cumulaté la 14 zile, in data de 09.10.2021, este de 13,60/1000 de locuitorifapt pentru cate, incepand cu data de 10.10.2021 ora 00:00 se dispun urmatoarele masuri: Art2 (1) Se instituie obligativitatea purtitii mastii de protectie in toate spatiile publice inchise si deschise. @) In spatite publice inchise sunt exceptate persoanele care se incadteara in una dintre urmaitoarele situafii: ~ angajatul care este singur in birou; ~ petsounele aflate in locurile de munea situate in spatii inchise, cu conditia prezenfei unui hhumér de maximum 10 persoane pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de accinare si cu asigurarea unei distanje de un 1 metru intte ele, iar in zonele respective nu este Permis accesul publicului sau al altor lueritori. Exceptia nu se aplicd in cazul spatiilor inchise ‘comune; ~ Persoana care suferi de boli ce afecteazi capacitatea de oxigenare, pe baza unei evaluiiri a riscului efectuatd de medicul de medicina mun ~ persoana care desfisoara activiti fizic tense si/sau in condipii de munca solicitante; * Prezentatorii TV si invitatii acestora, cu conditia respectarii distanfei de 3 m intre persoane; ~ copiii cu varsta mai mica de $ ani. (3) In spatiile publice deschise sunt exceptate persoanele care se incadreaza in una dintre urmatoarele situatii: ~ destajoard activitati, imclusiv sportive, in mod individual sau impreund eu persoanele cu care locuiese: ~ Persoanele care suferd de boli ce afecteaz’ capacitatea de oxigenare, pe baza unei evaluati a riscului efectuata de medicul de medicina muneii/medicul curant; ~ Persoana care desfisoara activitatifizice intense si/sau in condijii de munc& solicitante; ~ copii cu nevoi speciale, in uma evalua riscului de edtre medicul curant; + Copii cu vrsta mai mic de 5 ani. (4) In aplicarea prevederilor art. 3 alin, (8) Ordinul ministului educatiei gi al ministraul inlerimar al sanitifii nr. 5338/1082 din 01.10.2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a ctivitifit in cadrul unitiilorinstituilor de invagamant in condiii de siguranfé epidemiologica Pentru prevenirea imbolnivirilor cu virusul SARS-CoV-2 este permis desfiguratea orelor de 2 ‘clucaji fizic& doar in spatiideschise, ira obligaivitatea purtiri mati de protectie. Art3 (1) Activitatile de pregitire fizica in cadrul structurilor si bazelor sportive, definite conform Legii educajiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificaile si completarile ulterioare, onstind in eanfonamente, antrenamente si competi sportive, pot fi desfigurate numai in condifiile stabilte prin ordinal comun al ministrulu tineretului si sportlui i alministrului sina emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu mod ficarile si completirile ulterioare; (2) in condifiile alin.(1) se permite desfisurarea de catre sportivii profesio i, legitimati ‘sau de performani a activitatilor de pregatire fizied in bazine acoperite sau aflate in aer liber, iar ‘ctivitatle de pregatire fizicd in spat inchise sunt permise in condifile stabilite prin ordinul comun lministrufui tineretului si sportului si al ministrului sandtayi, emis tn temeful art 43 sial art. 71 alin, din Legea nr. 55/2020, eu moditficdrile si completarile ulterioare; Art4 In spatiile inchise sau deschise, competifile sportive se pot desfisura cu Participarea spectatorilor pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, cu asigurarea unei distanfede minimum 1 metru intre persoane si cu purtarea mistii de protectic Participarea este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de lafinalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afld tn Perioada cuprinsd intrea 15-a zi si a 180-0 zi ulterioard confirmarii infectirt cu virusul SARS- CoV-2, In conditile stabilite prin ordimul comun al ministrului tineretului si sportului si al ‘ministrulul sinétajii, emis tn temejul art. 43 si al art, 71 alin. (2) din Legea nr. 35/2020, cu modificdrile si completizile ulterioare, Art (1) Actvitaile institujilor muzeale, biblioteilor, libriilor, cinematogratelon Stadiourilor de productie de film si audiovizuala, insttujilor de spectacole si/sau concerte, seolilor Populare de artisi meserii, precum si evenimentele culturale in aer liber se pot desfzigura numai in condifile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturi si al ministrului sanatatii, emis in femeiul art, 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. $5/2020, cu modificitile si completarile ulterioare; (2) in conditile alin(1), organizarea si desfigurarea activitatit in cadrul cinematografelor, institufiilor de spectacole si/sau coneerte sunt permise cu participarca Publicului pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului si cu purtarea mistii de protectie. Participarea este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS- CoV2 $i pentru care au trecut 10 zile de lafinalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv Persoancle care se afla in perioada cuprinsi intrea 15-a zi si a 180-a zi ultetioaré confirma infectitii cu virusul SARS-CoV-2, in condigile stablite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sinacaii, emis in temeful art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completérile ulterioare; Avt6 Organizarea si desfigurarea activitatiiinstitutilor publice sau private de cultura care administreazd spafii special destinate activitatilor cultural-artistice in aer liber Sunt permise eu participarea publicului pnd 1a 50% din capacitatea maxima a spatiului, cu ‘sigurarea unei distanje de minimum 1 metru intre persoane gi cu Purtarca mastii de protectie, Partciparea este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS- CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de Ia finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv Pesoanele care se aflt in perioada cuprinsi intre a 15-a zi si a 180-a 24 ullerioard confirmari infectirii cu virusul SARS-CoV-2, in condifile stabilite prin ordinal comun al ministrului culturii si al ministrului sinatagii, emis in temeiulart. 44 gi al art. 71 alin, (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificatile si completarile ulterioare; Art7 (1) Organizarea si desfigurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea Publicului pana la $0% din capacitatea maxima a spafiului si eu Purtarea mastii de protectie. Participarea este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS- CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv Persoanele cate se afla in perioada euprinsd fntte a 15-a zi si a 180-a zi ulterioart confimmitii infectarii cu virusul SARS-CoV-2, in condigile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii ial ministrului sandtiti, emis in temeiul art. 44 gi al art. 71 alin, (2) din Legea nr. 55/2020, ew modificatile si completarile ulterioare; ©) Organizarea si desfigurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai ack ocupantii unui autovehicul sunt membrii aceleiasi familii sau reprezinta grupuri de andila 4 persoane, Participarea este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate ‘impotriva Virusului SARS-CoV2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de ‘aceinare,respectivpersoanele care se ala in pevioada cuprinsdintre a 15-a7i sia 180-azi ulterioara Confirmirii infectérii cu virusul SARS-CoV-2, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturi al ministrului stngtaii, emis in temeiul art. 44 gi al art. 71 alin, (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificatilesi completitile ulterioare; Art8 (1) Activitatea eultelor religioase, inclusiv slujbele si rugiciunile colective, se