Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA: VIII

DISCIPLINA: GEOGRAFIE
PROFESOR: Toma Elena Madalina
DATA SUSŢINERII TESTULUI: 17.09.2021

ANALIZA REZULTATELOR TESTELOR INIŢIALE

Prin intermediul testului iniţial aplicat clasei a VIII -a au fost avute în vedere următoarele
competenţe specifice:
1.1. Precizarea prin cuvinte proprii a sensului termenilor geografic
1.2. Elaborarea unui text pe o temă geografică dată, utilizând termeni daţ
2.1 Poziţionarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice
2.3. Corelarea elementelor şi fenomenelor geografice date prin raportare la suporturi grafice şi
cartografice
3.3. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a realităţii geografice realizând corelaţii
interdisciplinareşi conţinuturi:
1. Asia
2. Africa
3. America de Nord si de Sud
4. Australia si Oceania. Antarctica
În urma aplicării testului iniţial s-au evidenţiat următoarele aspecte:
CRITERIU  
nr. total elevi 22
nr. elevi prezenti 18
nr. elevi absenti 4 În raport de competenţele vizate s-a constatat existenţa unei ponderi
nr. note (<4) 3 reduse a răspunsurilor corecte în cazul competenţelor de Elaborarea unui
nr. note (4-4.99) 3
text pe o temă geografică dată, utilizând termeni daţ
nr. note (5-6.99) 6
nr. note (7-10) 7
- şi Elaborarea unui text pe o temă geografică dată, utilizând termeni daţ
media clasa 5,9
procent note>5 80% Ponderile cele mai mari ale răspunsurilor corecte s-au obţinut la
nota minima 3,0 competenţele ce aveau în vedere Utilizarea unei terminologii specifice
nota maxima 9,0 minime.
note sub medie 8 - Cele mai multe răspunsuri corecte s-au obţinut la itemii de tip
note peste medie 12 asociere şi alegere multiplă care corespund competenţelor
Utilizarea unei terminologii specifice minime şi Utilizarea informatiilor oferite de suporturile
cartografice care s-au axat pe conţinuturile referitoare la Asia, Africa si America.
Greşelile tipice sesizate se referă la:
- Cele mai multe răspunsuri incorecte/incomplete s-au constatat la itemii de tip eseu structurat şi
eseu nestructurat care vizează competențele Analiza unor elemente ale reliefului în contextul
mediului înconjurător şi Descrierea coerentă şi corectă a faptelor specifice prin analiza unor
elemente ale hidrografiei şi reliefului din Europa si Asia.. De exemplu, s-a constatat faptul că
elevii nu cunosc limitele unor forme de relief şi nu au analizat comparativ elementele de
hidrografie si relief.
Plan remedial privind îmbunătăţirea rezultatelor învăţării:
1. Reactualizarea noțiunilor anterior dobȋndite;
2. Rezolvarea testului inițial şi explicarea acestuia;
3. Alocarea unor resurse de timp la fiecare oră pentru aprofundarea unor noţiuni, concepte, analiza
unor texte, etc
4. Realizarea unor teme specifice la portofoliul elevului
5. Testatea oral/scris a nivelului competenţelor la final de semestru/an (fără notare în catalog)
6. Lectură suplimentară şi temă pentru acasă
7. Formarea deprinderilor de lucru individual şi ȋn echipă
8. Formarea deprinderilor de autoevaluare şi interevaluare
9. Utilizarea unor metode de predare activizante, pe grupe, centrate pe activitatea elevului.

S-ar putea să vă placă și