Sunteți pe pagina 1din 10

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE LA

CONCURSUL NAȚIONAL „CREATORI DE EDUCAȚIE”, EDIȚIA A II-A, 2020

NUME ȘI PRENUME: FLUERAŞ MIHAELA, coordonator proiect din 2017

DATE DE CONTACT (ADRESĂ, TELEFON): St. Ioanesei Adrian, bl. 437, sc. D, ap. 8, cod

730028, loc. Vaslui, Jud. Vaslui, telefon 0723975029

E-MAIL: mihaelaflueras26@gmail.com

UNITATE ȘCOLARĂ/LOCALITATE: Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, loc. Vaslui,

jud. Vaslui

NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

 Primar

 Gimnazial

UNITATE ȘCOLARĂ:

 Rural

 Urban

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020
SECȚIUNE CONCURS:

 Învățământ primar (toate tipurile de activități)

 Învățământ gimnazial- Formal (trunchi comun/arii curriculare)

 Învățământ gimnazial- CDȘ/interdisciplinar

 Învățământ gimnazial- Nonformal (extracurricular și extrașcolar)

TITLU LUCRARE ÎNSCRISĂ ÎN CONCURS:

Proiectul naţional concurs -„Evaluarea interdisciplinară prin intermediul orientării

turistico-ecologice”

Declar că am luat la cunoştinţă prevederile Regulamentului CONCURSULUI NAȚIONAL

„CREATORI DE EDUCAȚIE”, EDIȚIA A II-A, 2020 și sunt de acord cu ele. De asemenea

sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de către organizatorii

concursului (politica GDPR).

Menționez că dosarul electronic de înscriere conține:

 Portofoliul de prezentare a activității

 Suport multimedia (PPT, colaj foto, video clip, doc) video clip max. 100 MB

 Declarație privind originalitatea proiectului și de acordare a consimțământului


privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Semnătura

...................................................
Data

...................................................

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020
STRUCTURA PORTOFOLIULUI:

A. DATE GENERALE
 Numele și adresa unităţii de învăţământ a aplicantului
Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Strada Victor Babeş, nr. 1, loc. Vaslui, judeţul
Vaslui, cod 730019
 Nivelul/nivelurile de învățământ: primar - gimnazial
 Numărul elevilor din școală: 432
 Numărul cadrelor didactice din școală: 30
 Inițiatorul activităţii/practicii propuse în concurs dacă este altul decât
participantul (de exemplu un coleg, instituție etc.)
(nume și date de contact)
Sandu Neculai, 0745487386 (cadru didactic titular al şcolii coordonatorul proiectului 2005 -
2018, dar pensionar din 2018, de la care am preluat coordonarea şi implementarea
proiectului. În anul şcolar 2017-2018 am coordonat împreună acest proiect.)

1. Titlul activităţii:
Evaluarea interdisciplinară prin intermediul orientării turistico-ecologice (concurs naţional)
2. Domeniul în care se încadrează:
Ecologie şi protecţia mediului (nivel concurs – învăţământ primar)
3. Scopul activităţii:
 Aplicarea unei noi alternative de evaluare extraşcolară prin dezvoltarea
competitivităţii unor echipaje reprezentative pe linie teoretico-pragmatică
4. Obiectivele educaționale ale activităţii/competențe de dezvoltat la elevi:
 Elaborarea unor activităţi nonformal-educaţionale originale de evaluare
interdisciplinară în concordanţă cu intenţiile şi aşteptările a peste 80% din elevii
implicaţi pe toată perioada proiectului;
 Creşterea motivaţiei şcolare prin atragerea şi identificarea elevilor în vederea
selectării celor capabili şi interesaţi de o competiţie ce vizează evaluarea
competenţelor cheie cu adaptare extracurriculară pentru disciplinele: limba şi
literatura română, matematică, istorie, geografie, ştiinţe ale naturii, dezvoltare
personală/ educaţie civică, o limbă străină şi utilizare TIC pentru 80% din elevii
grupului ţintă pe toată perioada proiectului;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020
 Derularea, pe etape, a evaluării interdisciplinare în cadru natural, utilizând orientarea
turistică prin alegerea locului optim de desfăşurare şi implicarea a cel puţin 80% din
reprezentanţii unor parteneri locali, judeţeni, naţionali, în funcţie de faza concursului;
 Stimularea capacităţilor de relaţionare, colaborare: elev-elev, elev-profesor, profesor-
profesori, având în vedere participarea în echipaje de 4-6 elevi şi implicarea unor
cadre didactice la nivel local, judeţean, naţional;
 Implicarea a peste 80% din elevi şi cadre didactice în acţiuni de protecţie a mediului
înconjurător prin igienizarea spaţiului natural înainte şi după probele de concurs;
5. Elevii participanţi: număr total de participanți, procent de participanți din
numărul total de elevi din grupul țintă;
Numărul elevilor participanţi în anul şcolar 2018 -2019 este de 700 din 808 selectaţi la
fiecare fază locală, judeţeană sau naţională, adică un procent de 86,63 % din elevii grupului
ţintă.
6. Durata şi locul desfăşurării activităţii:
Întregul proiect durează 9 luni şi are loc anual începând din 2005. Pentru fazele locale şi
judeţene durata concursului este de o zi, începând cu ora 9:00, iar locul este o pădure mai
apropiată de localitatea echipajelor participante. Se urmăreşte prognoza meteo şi se
stabileşte o zi din cele prielnice şi locul. Faza judeţeană se stabileşte în funcţie de prognoza
vremii pentru fiecare judeţ.
Pentru faza naţională timpul necesar este de 2-3 zile deoarece necesită deplasare pe
distanţe mai mari, în funcţie de judeţul propus pentru susţinerea acestei faze şi implicarea în
evaluare a unui număr mai mare de echipaje.

7. Descrierea activităţii. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 15 rânduri,


menţionând elementele de succes ale acesteia (conţinut, metode, sarcini de lucru,
caracter interdisciplinar, parteneriate etc.).
Coordonez activitatea proiectului din 2017, acesta desfâşurându-se prin concurs în trei etape
cu secvenţe asemănătoare. Pentru fiecare etapă, echipajele se deplasează la locul stabilit în pădure.
Are loc o scurtă şedinţă de lucru prin care se desemnează supraveghetorii, punctele de control şi
coordonatorii echipelor de evaluare. Cadrele didactice coordonatoare aleg zece puncte de control pe
traseul ales din pădure şi fixează plicurile cu sarcinile de lucru. Aplicarea inscripţiilor cu indici se
face pe zece arbori mai groşi, la distanţe de aproximativ 150 m. Fiecare echipaj trebuie să descopere
arborele pe care este indiciul şi caută pe o rază de 3-6 m în jurul punctului de control plicul cu
subiectele de la pasul respectiv. Elevii aleg plicul corespunzător clasei în care se află, citesc
cerinţele, rezolvă sarcinile pe caietul echipajului, specificând numărul punctului de control, apoi vor
4

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020
aşeza plicul exact în locul în care l-au găsit după care pleacă în căutarea următorului reper până la
punct de control 10. La PC 10, dacă există semnal, elevii găsesc în plicul corespunzător clasei un
QR cod, îl scanează cu ajutorul tabletei primite de la cadrele didactice supraveghetoare, intră în
aplicaţie şi rezolvă cerinţa online, trecând pe caiet doar răspunsurile la itemi. Întrarea pe traseu se
face în ordinea claselor de la CP la clasa a IV-a din 10 în 10 minute. Comisia de evaluare verifică şi
evaluaeză fiecare caiet. În acest timp elevii igienizează locul sub îndrumarea părinţilor însoţitori.
Premierea se face în funcţie de punctaje cu diplome, obiecte şi chiar medalii.
Conţinutul are caracter interdisciplinar şi vizează competenţe cheie cu adaptare
extracurriculară pentru disciplinele: limba şi literatura română, matematică, istorie, geografie, ştiinţe
ale naturii, dezvoltare personală/ educaţie civică, o limbă străină şi utilizare TIC.
Metode: interactive cu caracter practic-aplicativ, interdisciplinar;
Sarcini de lucru: rezolvarea unor cerinţe conform descrierii de mai sus;
Parteneri: ISJ Vaslui sau ale judeţelor implicate, CCD Vaslui, Primăria Vaslui, Agenţia
pentru Protecţia Mediului pentru judeţele implicate, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret
Vaslui, şcolile implicate în proiect.

B. ELEMENTE DE NOUTATE, IMPACT ȘI TRANSFERABILITATE

Descrieți cum activitatea propusă satisface următoarele criterii:

1.Originalitatea și creativitatea proiectului/activităților/bunelor practici din perspectiva


contextelor semnificative de învățare și al elementelor de inovare didactică;
(Maximum 10 rânduri cu trimiteri la dovezile multimedia-poze, filme, prezentări).

Concursul se desfăşoară într-un cadru natural mult întrăgit de elevi, pădurea. Lucrând pe
echipe într-un mod relaxat, într-un mediu plăcut, elevii au oportunitatea de a deveni responsabili în
afara clasei. Elevii rezolvă cu mare plăcere şi au o satisfacţie deosebită să se implice în rezolvarea
unor sarcini cu caracter practic-aplicativ (atât al conţinuturilor, dar şi prin necesitatea de orientare în
spaţiu) şi interdisciplinar. Formularea cerinţelor, conţinutul itemilor, locul desfăşurării, metodele de
evaluare au un caracter intedisciplinar şi constituie un element de originalitate şi creativitate pentru
proiect. Elevii învaţă unii de la alţii prin colaborare într-un mediu nonformal, se stabilesc relaţii de
colaborare şi îşi formează atitudini pozitive faţă de sine, faţă de alţii şi faţă de mediul înconjurător.
Contextul în care are loc activitatea, întreaga strategie de desfăşurare a proiectului, inserarea unei
probe online (în funcţie de existenţa semnalului în zonă) sunt unice la nivel naţional şi constituie
elemente de inovare ale activităţii didactice.
https://drive.google.com/file/d/15hAiAO8_PXEGHZuXuLtCibtGLaKh_8eu/view?usp=sharing
5

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020
2. Rezultatele/impactul activității la nivelul elevilor;
(Maximum 10 rânduri cu trimiteri la dovezile multimedia- testimoniale, poze, filme,
prezentări).

Rezultatele activităţilor proiectului au crescut an de an, din 2005 - local, 2007 - interjudeţan,
2011 - regional, devenind un proiect naţional în 2012. Din primul an al aplicării, elevii au fost
încântaţi de această formă de evaluare. Ieşirea în cadrul natural a consolidat elevilor ideea că trebuie
să respecte un reguament de desfăşurare, că activitatea are un anumit ritm, că îşi valorifică
competenţele dobândite, că trebuie să respecte natura şi să dea dovadă de forţă intelectuală în
situaţii neşablonizate. Este concursul cel mai îndrăgit şi mult aşteptat de elevi deoarece îi
deconectează de la climatul clasei care este prea oficial şi chiar monoton. Este un concurs dinamic,
frumos, atractiv. Un impact puternic se produce asupra elevilor în momentul când cercetează
terenul din traseu pentru a descoperi plicurile cu sarcini, iar rezolvarea itemilor le provoacă
curiozitate şi satisfacţii immense. Dovada că impactul este puternic, pozitiv o constituie dorinţa
grăitoare de a participa în fiecare an la activităţile acestui proiect. La faza naţională, care se
organizează în diverse tabere (Şăulia - Mureş, Poiana Pinului - Buzău, Gălăciuc - Vrancea,
Pădureni – Covasna etc.) elevii beneficiază de activităţi cultural artistice diverse în ziua dinaintea
concursului (vizitarea unor obiective turistice din zonă, program de gimnastică în aer liber), după
concurs, seara organizez foc de tabără şi susţin un miniconcert de muzică folk.
https://drive.google.com/file/d/15hAiAO8_PXEGHZuXuLtCibtGLaKh_8eu/view?usp=sharing

3.Relevanța activității/proiectului/bunei practici pentru nevoile categoriilor de elevi


aflați în risc;
(Maximum 10 rânduri cu trimiteri la dovezile multimedia-poze, filme, prezentări).
 

Proiectul constituie un model de bune practici la nivel local, judeţean şi naţional. Şcoala
noastră se află într-o zonă mărginaşă a oraşului, cei mai mulţi elevi provenind din familii
dezavantajate social, fiind învecinată chiar cu un cartier de cetăţeni de etnie rromă. Aşadar, printre
elevii participanţi se află şi aceştia. Fiind un concurs pe echipe, dezvoltă motivaţia pentru învăţare a
elevilor şi dorinţa de a fi mai buni, de a fi selectaţi în echipajul reprezentativ al şcolii, la fiecare
nivel de învăţământ şi etapă a concursului. La concurs, mai ales la faza locală, au participat echipaje
şi de la Şcoala Specială „Elisabeta Polihroniade” Vaslui, fiind implicaţi şi elevii cu dizabilităţi de
6

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020
acolo. Prin activitatea sa proiectul îşi doreşte o reconfigurare a conceptului de performanţă,
urmărind la elevi nu evaluarea unui volumul de informaţii, ci capacitatea de valorificare a acestora
în viaţa reală prin caracterul practic prin combinarea evaluare-orientare-ecologie. La fazele judeţene
şi naţionale sunt echipaje calificate inclusiv de la şcolile din mediul rural, ceea ce reprezintă pentru
copiii aceia un efort ca să se autodepăşească în competiţie, le stimulează spiritul de colaborare,
datorită atmosferei optime create, le dezvoltă orientarea într-un spaţiu necunoscut.

https://drive.google.com/file/d/15hAiAO8_PXEGHZuXuLtCibtGLaKh_8eu/view?usp=sharing

4.Implicarea altor actori din școală sau din comunitate în proiectarea/derularea/


evaluarea activității/proiectului/bunei practici;
(Maximum 10 rânduri cu trimiteri la dovezile multimedia - testimoniale poze, filme,
prezentări).
Primăriile sunt implicate prin asigurarea transportului, în special pentru faza judeţeană a
concursului, de care se ocupă coordonatorii judeţeni. Agenţia pentru Protecţia Mediului asigură un
specialist în probleme de protejarea mediului înconjurător, cu informaţii pentru zonele care necesită
protective specială, dar şi informaţii turistice. Direcţia Silvică Vaslui sau a judeţului în care are loc
faza judeţeană / naţională pune la dispoziţie o zonă de pădure de pe domeniul forestier din
proprietatea publică a statului pentru desfăşurarea concursului. Inspectoratul Şcolar Judeţean
monitorizează toată activitatea desfăşurată în cadrul proiectului, deţine informaţiile despuse în
dosarul raportului de activitate, aprobă regulamentul proiectului, semnează diplomele pentru
premierea echipajelor şi adeverinţele cadrelor didactice participante. Direcţia Judeţeană Pentru
Sport şi Tineret, asigură, prin protocol semnat, colaborarea cu unităţile de cazare şi servirea mesei
pentru faza naţională (colaborarea cu Taberele de elevi). Casa Corpului Didactic găzduieşte
diseminarea proiectului, difuzarea unor filmuleţe, fotografii din timpul proiectului. Serviciul
Judeţean de Ambulanţă trimite un cadru medical supraveghetor şi o maşină a salvării în cazul în
care ar fi nevoie. Diverse societăţi comerciale pentru obţinerea de fonduri necesare premierii,
asigurării transportului, cazării şi mesei pentru elevii ce provin din medii defavorizate.
https://drive.google.com/file/d/15hAiAO8_PXEGHZuXuLtCibtGLaKh_8eu/view?usp=sharing

5.Posibilitatea de a transfera proiectul/activitatea/buna practică în alte contexte în


care întâlnim aceleași categorii de nevoi
(Maximum 10 rânduri cu trimiteri la dovezile multimedia- testimoniale poze, filme,
prezentări).
Din start acest proiect s-a bazat pe colaborarea şi implicarea unor elevi şi cadre didactice de
la nivel local, judeţean sau / şi naţional. Mobilizarea celor 10- 25 de echipaje pentru fazele locală şi
judeţeană şi a peste 25de juţede la faza naţională constituie o dovadă a transferabilităţii proiectului

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020
la nivel naţional. Programarea cu un an înainte a judeţului care poate susţine etapa naţională în anul
următor aduce continuitate, transferarea responsabilităţilor şi a unor sarcini organizatorice către alte
cadre didactice implicate. Interacţiunea şi implicarea elevilor şi a cadrelor didactice participante
duce la îmbunătăţirea posibilităţilor de cooperare între şcoala noastra şi alte şcoli şi instituţii
judeţene, facilitează schimbul de idei și transferul de cunoştinţe, aptitudini şi competenţe, atât
pentru profilul de dezvoltare profesională al cadrului didactic, cât şi pentru profilul de competenţe
al şcolarului mic. Concursul poate fi transferat şi la nivel gimnazial, chiar a fost un un când au fost
participanţi de la clasa a V-a, dar este necesară o dorinţă de implicare şi a profesorilor în acest sens
şi crearea unor trasee şi puncte de control cu un nivel mai ridicat de dificultate.
https://drive.google.com/file/d/15hAiAO8_PXEGHZuXuLtCibtGLaKh_8eu/view?usp=sharing

B. Atașați „dovezi” ale activității (fotografii, filme, documente etc.) și corelați


cu criteriile de mai sus.
https://drive.google.com/file/d/15hAiAO8_PXEGHZuXuLtCibtGLaKh_8eu/view?usp=sharing

C. Atașați testimoniale din partea elevilor dvs. (opțional, orice format – poze,
film, text).
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYg0qFn_UruTafJyKAlXY25AmaVU8hfQK
oaeyGluwCTNr2kA/viewform?usp=sf_link

ANEXA 1
DECLARAȚIE PRIVIND ORIGINALITATEA PROIECTULUI
ȘI DE ACORDARE A CONSIMȚĂMÂNTULUI
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020
Subsemnata Flueraş Mihaela, în calitate de cadru didactic titular – profesor pentru învăţământ
primar la unitatea de învățământ Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Vaslui, județul Vaslui, declar, prin
prezenta, că proiectul de bune practici cu care m-am înscris/am fost înscrisă la cea de-a II-a ediție a Selecției
Naționale ”Creatori de Educație” (anul 2020) - din cadrul subactivității A 4.3. Informarea decidenților de
politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea curriculumului
național a proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”- CRED - este o concepție
proprie/originală, realizată și implementată în ultimii 2 ani școlari 2017-2018, 2018-2019, în 2019-2020 nu
s-a putut realiza datorită suspendării tuturor concursurilor şi activităţilor educative din CAEN.

De asemenea, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce


privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea,
stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente, sunt de acord ca datele mele să fie păstrate
în arhiva Ministerului Educației și Cercetării pentru o perioadă de 10 ani și să fie folosite, în cadrul
proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, de către Ministerul Educației și
Cercetării (autoritatea care coordonează proiectul), în scopuri strict legate de gestionarea proiectului.

Declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv despre
drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la
ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul
la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nume și prenume cadru didactic Flueraş Mihaela

Data …………………..

Semnătura ……………….

ANEXA 2
DATE DE CONTACT REFERENȚI

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020
Persoanele care pot furniza informații și referințe (telefonic și/sau email) despre
activitatea mea profesională/proiectul cu care particip la CONCURSUL NAȚIONAL
„CREATORI DE EDUCAȚIE”, EDIȚIA A II-A, 2020 sunt:

 DIRECTOR □ MEMBRU CA  COLEG PROFESOR (bifați cazul)

NUME ȘI PRENUME: ANCA-CORINA ANUŞCĂ-POPA

UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, loc. Vaslui, jud. Vaslui

DATE DE CONTACT (TELEFON ȘI EMAIL): 0741191259 , ancanusca@yahoo.com

 COLEG PROFESOR (bifați cazul)

NUME ȘI PRENUME: Uliu Oana Maria

UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, loc. Vaslui, jud. Vaslui

DATE DE CONTACT (TELEFON ȘI EMAIL): 0740124250 , oanamariauliu@gmail.com

 PĂRINTE

NUME ȘI PRENUME: Diaconu Oana

PĂRINTELE ELEVULUI/ELEVEI (NUME ȘI PRENUME) DIN CLASA: Diaconu Theodora, clasa a


IV-a A

DATE DE CONTACT (TELEFON ȘI EMAIL): 0745366002, diaconuoanam@yahoo.com

10

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020

S-ar putea să vă placă și