Sunteți pe pagina 1din 47

ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ

,,NICOLAE KRETZULESCU”

Proiect pentru obţinerea certificatului profesional


în calificarea
„Tehnician în activităţi economice nivel 3”

Îndrumător: Elev:
Prof. Valentina Menegatos Tache Adriana Mihaela
Clasa a XII-a F

Bucureşti
2008

1
ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ
„NICOLAE KRETZULESCU”

CONTABILITATEA TVA-ului
LA S.C. „SECRETUL BUCĂTARULUI” S.R.L.

Bucureşti
2008

2
CUPRINS

Argument…………………………………………………………………….…3

1. Prezentarea Firmei S.C. „Secretul Bucătarului” S.R.L.…………..8


1.1. Istoric
1.2. Evoluţia Societăţii Comerciale „Secretul Bucătarului” S.R.L.

2. Studiu de caz privind Contabilitatea Tva-ului la S.C. „Secretul


Bucătarului” S.R.L. ………………………………….………………………13

Concluzii Şi Propuneri……………………………….………………………45

Bibliografie ……………………………………..……….……………………46

Anexe …………………………………………………………………………47

3
ARGUMENT

În prezent tema Taxei pe Valoarea Adăugata este foarte discutată în Parlament, ea


prezentând un real interes pentru economia naţională. La un moment dat era în discuţie
majorarea acestei taxe tocmai pentru că acest fapt ar putea avea efecte benefice asupra
economiei României şi implicit asupra românilor.
Am ales tema: „Contabilitatea TVA-ului la S.C. Secretul Bucătarului S.R.L.”, tocmai
pentru că este un subiect de actualitate de perspectivă. Realizând un studiu de caz pe această
temă, putem observa ce se întâmplă cu adevărat la nivelul unei societăţi comerciale în ceea ce
priveşte acest impozit indirect. Contabilizând TVA-ul putem afla cum influenţează această
taxă preţul produselor, cât şi cum revine statului din valoarea adăugată practicată.
O dovadă că Taxa pe Valoarea Adăugată este o temă cât se poate de actuală este că
aceasta a afectat până şi piaţa imobiliară, în ianuarie 2008 creându-se confuzia plaţii TVA-
ului şi de către persoanele fizice care vând imobile mai noi de 2 ani. Potrivit ziarului
„Gardianul”(Anexa 1), tranzacţiile cu clădiri şi terenuri au valori mai mari în 2008, întrucât
includ şi Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA), achitată de cumpărător şi ulterior rambursată
acestuia, după ce autorităţile au decis să elimine, la 1 ianuarie 2008, măsurile simplificate în
domeniu. Guvernul a aprobat, în octombrie 2007, mai multe modificări ale Codului Fiscal,
noile prevederi au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008. Măsurile simplificate la TVA,
respectiv taxarea inversa, au permis vânzarea sau cumpărarea de bunuri fără transferul efectiv
de numerar pentru cota de 19% reprezentând Taxa pe Valoarea Adăugată. Procedura a fost
aplicată doar dacă vânzătorul şi cumpărătorul erau înregistraţi ca plătitori de TVA.
Taxa pe Valoarea Adăugată este un subiect cât se poate de actual, controversat şi chiar
un subiect de perspectivă, din cauza importanţei lui pentru economia naţională.
Taxa pe valoarea adăugată reprezintă venitul bugetului de stat, din categoria
impozitelor indirecte, care se aplică asupra operaţiunilor privind livrările de bunuri mobile,
transferul proprietăţii bunurilor imobile, impozitul pe bunuri, prestările de servicii, precum şi
operaţiunile asimilate acestora.
Contul 442 „Taxa pe valoarea adăugată" este un cont bifuncţional. Pentru evidenţierea
directa a taxei pe valoarea adăugată se utilizează următoarele conturi sintetice de gradul II:
4423 „TVA de plată" - cont de pasiv, în care se înregistrează TVA de plătit bugetului de
stat;
4424 „TVA de recuperat" - cont de activ, în care se înregistrează TVA de recuperat de

4
la bugetul de stat.
În aceste două conturi se înregistrează la sfârşitul fiecărei luni, când se închid: conturile
de TVA deductibilă şi colectată.
4426 „TVA deductibilă" - cont de activ, în care se înregistrează TVA-ul înscris în
facturile emise de furnizori sau aferent mijloacelor fixe realizate în regie proprie, deductibilă
din punct de vedere fiscal;
4427 „TVA colectată" - cont de pasiv, în care se înregistrează sumele datorate de unitate
bugetului de stat, reprezentând TVA-ul aferent vânzărilor de mărfuri şi bunuri, prestărilor de
servicii sau executărilor de lucrări. Tot în creditul acestui cont se înregistrează TVA-ul
aferent lipsurilor imputate, mijloacele fixe realizate în regie proprie, bunurile predate cu titlu
gratuit şi bunurile şi serviciile acordate salariaţilor sub forma avantajelor în natură;
4428 „TVA neexigibilă” - cont bifuncţional în care se înregistrează vânzările şi
cumpărările de bunuri, servicii fără facturi sau la înregistrarea Notelor de recepţie aferente
mărfurilor care se înregistrează în contabilitate la preţul de vânzare cu amănuntul.

Operaţiile privind TVA-ul se înregistrează în trei categorii:

A. Plătitor de TVA
a) în acest caz, toate facturile fiscale se înregistrează alături de bunurile sau serviciile
cumpărate de la furnizori cu TVA-ul în contul 4426 „TVA deductibilă”;
b) toate facturile emise sau încasările (trecute la venituri) sunt înregistrate în TVA
colectat.
- mijloacele fixe realizate în producţie proprie;
4426 = 4427
- alături de:
212 =231
- la inventarierea unor gestiuni imputarea lipsurilor:
4428 = %
758
4427
c) la sfârşitul fiecărei luni, conturile 4426 şi 4427 se soldează, existând două situaţii:
- dacă soldul contului 4426 este mai mare decât soldul contului 4427, înseamnă că
avem de recuperat;
% = 4426

5
4427
4424

- dacă 4427 > 4426:


4427 = %
4426
4423

B. Scutit de TVA
Sunt scutite de TVA:
- livrările de bunuri şi prestările de servicii care rezultă din activitatea specifică
autorizată, efectuate în ţară de instituţii, unităţi care desfăşoară activităţi de cercetare-
dezvoltare, avocaţii, notarii, băncile, muzeele, uniforme pentru copii, aportul de bunuri la
capitalul social, editarea de cărţi, energia pentru consum casnic, apa, canalizarea, dar numai
cele prevăzute în ordonanţă ca importul de bunuri, efectuate de instituţii publice sau bunurile
introduse în ţară fără plata taxelor vamale, potrivit regimului vamal aplicabil persoanelor
fizice. Unităţile care nu calculează TVA nu au dreptul la deducere.
Dacă aceste unităţi primesc de la furnizori facturi pe care este trecut TVA, acestea se
trec pe bunuri, respectiv pe cheltuieli.
Potrivit reglementărilor legale în vigoare privind TVA-ul nu se cuprind în sfera de
aplicare a TVA operaţiunile privind livrările de bunuri şi prestările de servicii rezultate din
activitatea specifică autorizată, efectuată de:
a) asociaţiile fără scop lucrativ, pentru activităţile cu caracter social-filantropic;
b) organizaţiile care desfăşoară activităţi de natură religioasă, politică sau civică;
c) organizaţiile sindicale, pentru activităţile legate direct de apărarea colectivă a
intereselor materiale şi morale ale membrilor lor;
d) instituţiile publice, pentru activităţi administrative, sociale, educative, de apărare, ordine
publică, siguranţa statului, culturale şi sportive;
e) Regia Autonomă „Administraţia Naţională a Drumurilor din România".
Contribuabilii menţionaţi mai sus intră în sfera de aplicare a TVA-ului dacă realizează, direct
sau prin unităţi subordonate, operaţiuni impozabile, cum sunt:
a) activităţi comerciale;
b) activităţi hoteliere;

6
c) alimentaţie publică;
d) activităţi de turism;
e) prestări de servicii.

Pentru operaţiunile impozabile de natura celor menţionate mai sus se înregistrează ca


plătitoare de TVA numai partea din structura asociaţiei, organizaţiei sau instituţiei-magazin,
hotel, atelier, gospodărie anexă - prin care se realizează operaţiunile respective pentru care
este obligatorie organizarea distinctă a evidenţei gestiunilor şi contabilităţii, care să permită
determinarea TVA-urilor deductibile şi colectate.
Aeroporturile de interes public naţional cu specific deosebit intră în sfera de aplicare a
TVA-ului numai pentru veniturile proprii rezultate din prestările de servicii către terţi. TVA
deductibilă, aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate se determină pe bază de pro rată,
calculată anual ca raport între veniturile proprii şi veniturile totale, inclusiv cele din
subvenţiile prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli. Regularizarea taxei deductibile
determinate mai sus se efectuează la finele anului pe bază de pro rata efectiv realizată şi se
înscrie în decontul de TVA întocmit pe luna decembrie.
TVA deductibilă, aferentă bunurilor şi serviciilor destinate realizării operaţiunilor
impozabile (calculată la unităţi scutite de TVA), se stabileşte pe bază de pro rata determinată
ca raport între valoarea prestărilor de servicii către terţi şi valoarea totală a prestărilor de
servicii prevăzute la bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul respectiv. TVA
nedeductibilă, rezultată conform pro rata, se include în preţurile şi în tarifele cu care se
decontează lucrările executate. Regularizarea taxei deductibile se efectuează la finele anului
pe bază de pro rata efectiv realizată şi se înscrie în decontul de TVA pe luna decembrie.

C. TVA cota zero


Se foloseşte în unităţi pentru exporturile de bunuri şi servicii, a căror contravaloare se
încasează în valută, în conturi bancare deschise la bănci autorizate de BNR. Prin derogare de
la aceste prevederi beneficiază de cota zero exporturile de bunuri care se derulează în sistem
barter.
Aceste unităţi au dreptul de deducere pentru mărfurile sau bunurile cumpărate, iar
activităţile desfăşurate în ţară sunt supuse TVA-ului ca plătitori.

7
1. Prezentarea firmei
S.C. “Secretul Bucătarului” S.R.L.

1.1. Istoric
SC. SECRETUL BUCĂTARULUI S.R.L. s-a înfiinţat în 12.06.1997, cu un capital
social integral privat de 20000 lei. Obiectul principal de activitate al societăţii îl reprezintă
ambalarea produselor alimentare, mai exact a condimentelor şi aromelor alimentare (1587-
Ambalarea condimentelor). Pe parcursul activităţii sale societatea şi-a mărit şi consolidat
nivelul de clienţi, gradul de utilizare a capacităţii sale de deservire evoluând de la 45% în
anul 1999 la aproximativ 75% în anul 2007.
În prezent valoarea lunară a cifrei de afaceri aste de aproximativ 20000 lei, 25% fiind
asigurată de serviciile de distribuţie. Cota de piaţă a societăţii este de 5%, fiind susţinută de
serviciile a 26 de salariaţi.

1.2. Evoluţia Societăţii Comerciale „Secretul Bucătarului”


Activitatea societăţii se încadrează în sfera alimentaţiei publice, focalizându-se pe
segmentul consumatorilor cu un venit mediu sau chiar mic. Condiţia esenţială de
competitivitate într-un astfel de sector o reprezintă satisfacerea exigenţelor clienţilor printr-
un preţ şi ambalaj atractive, dar şi de o calitate superioară în raport cu preţul acestora,
asigurarea calităţii produsului precum şi promptitudinea onorării comenzilor în ceea ce
priveşte distribuţia.
Cele mai mari riscuri provin din posibilitatea intrării pe piaţă a unor reprezentanţi ai
mărcilor internaţionale de condimente şi din eventualitatea măririi taxelor vamale.
Prin intermediul mărcii înregistrate „Secretul Bucătarului”, societatea comercială
ambalează condimente şi arome alimentare de aproximativ 11 ani. În acest interval de timp,
ca urmare a celui mai bun raport calitate-preţ a produselor sale, entitatea economică şi-a
câştigat un renume binemeritat şi o cotă de piaţă confortabilă. Calitatea ofertei şi preţurile
accesibile atrag totuşi un număr important de consumatori din aproape toate zonele ţării.

8
În concordanţă cu rezultatele cercetării de piaţă efectuate, clienţii-ţintă au din ce în ce
tendinţa să prepare mâncărurile mexicane, adică foarte condimentate. Brend-ul Secretul
Bucătarului îşi propune să răspundă eficace acestor tendinţe ale persoanelor ce doresc să
prepare astfel de mâncăruri.
Atât previziunile pe termen scurt, cât si cele pe termen lung indică un trend crescător
al acestei activităţi, în directă corelaţie cu evoluţia previzionată a economiei naţionale.
Acelaşi studiu publicat de agenţia de monitorizare a tendinţelor de consum arată că,
persoanele cu venit cel puţin mediu au tendinţa de a se orinta spre preparate cât mai exotice.
Concurenţa poate fi apreciată ca fiind foarte intensă în acest domeniu, la nivelul ţării
activând peste 25 de producători din acelaşi domeniu, mai ales dacă luăm în seamă că sunt şi
foarte mulţi importatori în acest domeniu, cum ar fi Fuchs sau Darling. Din acest motiv S.C.
Secretul Bucătarului S.R.L. încearcă să se diferenţieze şi vine cu o oferta cât mai variabilă la
preţuri accesibile, păstrând standardele de calitate cu care şi-a câştigat un segment cu piaţă
bine definită. Principalii concurenţi ai acestui patrimoniu sunt:
• Cosmin;
• Orlando;
• Adazia;
• CIO;
• Alex COM;
• Fuchs etc.
S.C. Secretul Bucătarului S.R.L. îşi propune să-şi dubleze cota de piaţă deţinută, prin
deschiderea unor noi magazine proprii de desfacere şi dublarea personalului de distribuţie.
În ceea ce priveşte reţeaua de distribuţie, se va menţine strategia adoptată până în
prezent, ce şi-a dovedit eficienţa. În continuare se va acorda o importanţă deosebită
satisfacerii cu promptitudine a cererilor de livrare la punctele de desfacere ale clienţilor. Din
acest motiv, se vor achiziţiona 3 autovehicule noi, dorindu-se ca proprii distribuitori să poată
livra marfa în cel mai scurt timp posibil, din momentul în care comanda a fost recepţionată.
Principalii clienţi achiziţionează produse marca Secretul Bucătarului de la propriile
noastre puncte de desfacere sau de la următoarele market-uri:
 REWE ROMÂNIA (XXL MEGADISCOUNT);
 miniMAX DISCOUNT;
 ALAMIR COMPANY;
 ADELMAR;

9
 CORAL PET COM;
 CRISTAL M 93;
 COMPLICES;
 LABRADOR.
Pentru ca produsele (Oferta de produse – Anexa 2) să aibă o calitate superioară,
furnizorii sunt atent selecţionaţi după criterii foarte stricte, cum ar fi seriozitatea şi calitatea.
Aceşti furnizori sunt:
PROPLAST GALAŢI;
KRALEX BUCHAREST;
TECHNO FOOD SERVICE;
ALFA SPICES GRUP;
ICI S.A.;
ERTRAG.

S.C. Secretul Bucătarului S.R.L. a solicitat o cercetare de piaţă firmei Gfk România
pentru a identifica imaginea firmei în piaţă şi situaţia generală a pieţei-ţintă. Cercetarea s-a
realizat pe un eşantion reprezentativ de 1.000 de subiecţi. Rezultatele acestui sondaj se
prezintă astfel:
- 65% dintre subiecţi preferă mâncărurile exotice;
- 7% declară că folosesc pentru prepararea bucatelor produse din gama „Secretul
Bucătarului”;
- 15% preferă produsele de o calitate superioară;
- 45% au auzit de produsele „Secretul Bucătarului”, dar nu le-au încercat;
- 15% nu au auzit de acest brend;
- 40% declară că au folosit cel puţin o dată produsele acestei entităţi economice ;
- 60% consideră rezonabil sau atrăgător raportul calitate/preţ pe care operatorul de
interviu l-a descris.

Elemente de risc ce ar putea afecta evoluţia activităţii societăţii sunt:


a) Calitatea conducerii – pentru aceasta se estimează un risc scăzut.
Justificarea acestui nivel de risc este dată de respectarea angajamentelor asumate până
în prezent, preocuparea permanentă pentru menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de afaceri şi

10
portofoliul de clienţi, experienţă profesională, structură organizatorică bună şi capacitatea
mare de influenţare.

b) Dinamica industriei – prezintă un risc mediu în lumina previziunilor favorabile la nivel


macroeconomic, trendului crescător al pieţei, poziţiei concurenţiale avantajoase, strategiei
realiste, corect dimensionate şi direcţionate. Un element de risc important îl constituie totuşi
influenţa unor posibile importuri de la firmele din Europa şi nu numai, de renume
internaţional, care ar putea intra în ţară cu preţuri imbatabile.

Analiza SWOT

Puncte slabe (Weaknesses)


Puncte tari (Strenghts) - lipsa forţei de muncă;
- experienţă în domeniu; - suprasolicitarea personalului de producţie;
- imagine foarte bună pe piaţă; - imposibilitatea de a prelua comenzi mari de
- echipă de conducere experimentată şi unită; livrare la mai puţin de două zile până la data
- strategie de marketing eficientă; distribuirii;
- produse variate şi de calitate; - capacitate insuficientă de distribuţie în
- raport preţ/calitate favorabil. perioadele de foarte solicitante (Crăciun,
Paşti etc.);
- distanţa faţă de centrul capitalei;
Oportunităţi (Opportunities) Ameninţari (Thearts)
- posibilităţi de obţinere a unor granturi - mărirea taxelor vamale pentru importul de
Phare; vracuri şi a taxelor interne, acestea ducând
- creştere macroeconomică prognozată; automat la o majorare a preţului si a
- cadrul legislativ favorabil pentru IMM; produselor Secretul Bucătarului.
- utilizarea la scară tot mai largă a - importul unor produse concurente renumite
internetului (comenzi pentru e-mail); în Europa la preţuri foarte mici.

Descrierea echipei manageriale (Anexa 4):


a) Ion Anghel – (45 ani)- director general ocupă această funcţie încă din anul 1997.
De profesie economist (absolvent al facultăţii de Management al ASE Bucureşti) are o
experienţă de aproximativ 20 ani în produse alimentare.

11
b) Ilie Marinescu – (38 ani)- director economic, ocupă de 2 ani această poziţie în
cadrul societăţii. A absolvit Facultatea de Finanţe-Contabilitate din cadrul ASE Bucureşti.
Dispune de o experienţă de 15 ani în domeniul său de activitate, din care 4 ani – şef contabil
la S.C. Danubia SA și 4 ani Director economic la S.C. Best Food Company producţia
alimentară.
c) Alin Voiculescu – (36 ani)- director de marketing, deţinând această funcţie de la
înfiinţarea societăţii Absolvent al Facultăţii de Comerţ din cadrul ASE Bucureşti, deţine titlul
de doctor în marketing şi are o experienţă în domeniu de 12 ani. A lucrat ca Director Relaţii
Publice al Balantine’s Romania SRL.
De-a lungul timpului S.C. Secretul Bucătarului S.R.L. şi-a consolidat o serie de relaţii
de consultanţă cu persoane fizice care, prin experienţa şi specificul activităţii lor, contribuie la
buna desfăşurare a afacerii. Printre cele mai importante persoane ce fac parte din această
categorie se numără:
Constantin Popescu – expert contabil şi inspector al Administraţiei financiare –
consiliază firma în interpretarea corectă a legilor financiar-contabile şi în calcularea corectă a
taxelor şi impozitelor datorate instituţiilor statului;
Andrei Poenaru – expert în Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei Publice –
colaborează cu societatea pe domeniul obţinerii/menţinerii licenţelor pentru produsele din
ofertă.
Florin Panait – avocat, membru al Baroului Bucureşti şi component al Consiliului
Uniunii Avocaţilor din Romania. Are o experienţă de peste 15 ani în consilierea juridică a
activităţilor comerciale şi colaborează cu societatea în rezolvarea tuturor problemelor juridice,
întocmirea contractelor şi reprezentarea eventuală în justiţie.
Programul de recrutare şi verificare a personalului se va derula conform precizărilor
din planul operaţional. Recrutarea personalului se va executa prin colaborare cu firma de
recrutare şi plasare a forţei de muncă Zenith Recruitement.
Întregul personal va fi angajat cu carte de muncă, remunerarea sa se face prin salariu
fix şi se vor acorda prime cu ocazia anumitor evenimente sau obţinerii unor rezultate
deosebite. Evoluţia salarială şi primele se vor corela cu rezultatele individuale ale fiecărui
angajat.

2. STUDIU PRIVIND CONTABILITATEA


TVA LA S.C. „SECRETUL BUCĂTARULUI” S.R.L.

12
La S.C. Secretul Bucătarului S.R.L. la data de 1 August 2007 conturie prezintă
următoarele solduri iniţiale, conform Bilanţului Iniţial:
1012 – „Capital subscris vărsat” 200005,00 Lei
1041 – „Prime de emisiune” 10000,00 Lei
1068 – „Alte rezerve” 10000,00 Lei
401 – „Clienţi” 1000,00 Lei
301 – „Materii prime” 20000,00 Lei
5121 – „Conturi la bănci în lei” 35000,00 Lei
5311 – „Casa în lei” 23000,50 Lei
345 – „Produse finite” 50000,50 Lei
211 – „Terenuri şi amenajări de terenuri” 58005,00 Lei
3021 – „Materiale auxiliare” 6300,00 Lei
205 – „Concesiuni, brevete, licenţe” 28700,00 Lei

BILANŢUL INIŢIAL la S.C. „Secretul Bucătarului” S.R.L.


Activ Sume iniţiale Pasiv Sume iniţiale
205 28700,00 401 1000,00
211 58005,00 1041 10000,00
3021 6300,00 1012 200005,00
301 20000,00 1068 10000,00
345 50000,00
5121 35000,00
5311 23000,00
Total Activ 221005,00 Total Pasiv 221005,00

Pe parcursul lunii august 2007 au avut loc următoarele operaţii economico-financiare:


1) Aprovizionare cu materiale auxiliare de la S.C. TECHNO FOOD SERVICE S.R.L.
conform facturii: TFS49/3.08.2007 în valoare de 482,80 LEI şi TVA 19% = 91,73 LEI
(Anexa 5).
Analiză contabilă:
Natura operaţiei: aprovizionare cu materie primă;
Elemente patrimoniale afectate: “Materiale auxiliare”
“T.V.A. deductibilă”
“Furnizori”
Conturi corespondente: 3021

13
4426
401
Reguli de funcţionare:
“3021” A / + / D 482,80 lei
“4426” A / + / D 91,73 lei
“401” P / + / C 574,53 lei
Formula contabilă, dezvoltată:
% = 401 574,53 lei
3021 482,80 lei
4426 91,73 lei

2) Se obţin produse finite având în vedere un cost de producţie de 21470,13 lei,


conform bonului de predare-primire numărul 256/3.08.2007.
a) Natura operaţiei: înregistrarea producţiei obţinute;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Variaţia stocurilor”
“Produse finite”
c) Conturi corespondente: 711
345
d) Reguli de funcţionare:
“711” P / + / C 21470,13 lei
“345” A / + / D 21470,13 lei
Formula contabilă, simplă:
345 = 711 21470,13 lei

3) Se vând produse finite prin magazin către LABRADOR SRL conform facturii
SBF2007 254/6.08.2007 în valoare de 256,90 LEI şi TVA 19% = 48,82 LEI (Anexa 6).
Analiză contabilă:
A. VÂNZAREA PRODUSELOR FINITE:
a)Natura operaţiei: vânzare produse finite;
Elemente patrimoniale afectate: “Clienţi”
“T.V.A. colectată”
“Venit din vânzarea produselor finite”
Conturi corespondente: 4111
4427

14
701
Reguli de funcţionare:
“4111” A / + / D 305,72 lei
“4427” P / + / C 48,82 lei
“701” P / + / C 256,90 lei
Formula contabilă, dezvoltată:
4111 = % 305,72 lei
4427 48,82 lei
701 256,90 lei

B. SCĂDEREA DIN GESTIUNE


Natura operaţiei: scădere din gestiune;
Elemente patrimoniale afectate: “Variaţia stocurilor”
“Produse finite”
Conturi corespondente: 711
345
Reguli de funcţionare:
“711” A / + / D 305,72 lei
“345” A / - / C 305,72 lei
Formula contabilă, simplă:
711 = 345 305,72 lei

4) Se vând produse finite prin magazin către EDY COM MONDIAL SRL conform
facturii SBF2007 255/7.08.2007 în valoare de 116,42 LEI şi TVA 19% = 22,12 LEI (Anexa
7).
Analiză contabilă:
A. VÂNZAREA PRODUSELOR FINITE:
a) Natura operaţiei: vânzare produse finite;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Clienţi”
“T.V.A. colectată”
“Venit din vânzarea produselor finite”
c) Conturi corespondente: 4111
4427
701

15
d) Reguli de funcţionare:
“4111” A / + / D 138,54 lei
“4427” P / + / C 22,12 lei
“701” P / + / C 116,42 lei
Formula contabilă, dezvoltată:
4111 = % 138,54 lei
4427 22,12 lei
701 116,42 lei

B. SCĂDEREA DIN GESTIUNE


a) Natura operaţiei: scădere din gestiune;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Variaţia stocurilor”
“Produse finite”
c) Conturi corespondente: 711
345
d) Reguli de funcţionare:
“711” A / + / D 138,54 lei
“345” A / - / C 138,54 lei
Formula contabilă, simplă:
711 = 345 138,54 lei

5) Se vând produse finite prin magazin către EUROSOND COMEXIM SRL conform
facturii SBF2007 258/8.08.2007 în valoare de 85,60 LEI şi TVA 19% = 16,26 LEI (Anexa 8).
Analiză contabilă:
A. VÂNZAREA PRODUSELOR FINITE:
a) Natura operaţiei: vânzare produse finite;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Clienţi”
“T.V.A. colectată”
“Venit din vânzarea produselor finite”
c) Conturi corespondente: 4111
4427
701
d) Reguli de funcţionare:
“4111” A / + / D 101,86 lei

16
“4427” P / + / C 16,26 lei
“701” P / + / C 85,60 lei
Formula contabilă, dezvoltată:
4111 = % 101,86 lei
4427 16,26 lei
701 85,60 lei

B. SCĂDEREA DIN GESTIUNE


a) Natura operaţiei: scădere din gestiune;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Variaţia stocurilor”
“Produse finite”
c) Conturi corespondente: 711
345
d) Reguli de funcţionare:
“711” A / + / D 101,86 lei
“345” A / - / C 101,86 lei
Formula contabilă, simplă:
711 = 345 101,86 lei

6) Se vând produse finite prin magazin către CRISTAL M 93 IMPEX SRL conform
facturii SBF2007 259/7.08.2007 în valoare de 120 LEI şi TVA 19% = 22,8 LEI (Anexa 9).
Analiză contabilă:
A. VÂNZAREA PRODUSELOR FINITE:
a) Natura operaţiei: vânzare produse finite;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Clienţi”
“T.V.A. colectată”
“Venit din vânzarea produselor finite”
c) Conturi corespondente: 4111
4427
701
d) Reguli de funcţionare:
“4111” A / + / D 142,80 lei
“4427” P / + / C 22,80 lei
“701” P / + / C 120,00 lei

17
Formula contabilă, dezvoltată:
4111 = % 142,80 lei
4427 22,80 lei
701 120,00 lei

B. SCĂDEREA DIN GESTIUNE


a) Natura operaţiei: scădere din gestiune;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Variaţia stocurilor”
“Produse finite”
c) Conturi corespondente: 711
345
d) Reguli de funcţionare:
“711” A / + / D 142,80 lei
“345” A / - / C 142,80 lei
Formula contabilă, simplă:
711 = 345 142,80 lei

7) Se vând produse finite prin magazin către CORAL PET COM SRL conform
facturii SBF2007 257/9.08.2007 în valoare de 105,20 LEI şi TVA 19% = 19,99 LEI (Anexa
10).
Analiză contabilă:
A. VÂNZAREA PRODUSELOR FINITE:
a) Natura operaţiei: vânzare produse finite;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Clienţi”
“T.V.A. colectată”
“Venit din vânzarea produselor finite”
c) Conturi corespondente: 4111
4427
701
d) Reguli de funcţionare:
“4111” A / + / D 125,19 lei
“4427” P / + / C 19,99 lei
“701” P / + / C 105,20 lei
Formula contabilă, dezvoltată:

18
4111 = % 125,19 lei
4427 19,99 lei
701 105,20 lei

B. SCĂDEREA DIN GESTIUNE


a) Natura operaţiei: scădere din gestiune;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Variaţia stocurilor”
“Produse finite”
c) Conturi corespondente: 711
345
d) Reguli de funcţionare:
“711” A / + / D 125,19 lei
“345” A / - / C 125,19 lei
Formula contabilă, simplă:
711 = 345 125,19 lei

8) Se înregistrează consum de energie electrica conform facturii AEREI 0355182/


9.08.2007 în valoare de 779,29 LEI şi TVA 19% = 132,87 LEI (Anexa 11).
Analiză contabilă:
a) Natura operaţiei: aprovizionare cu energie electrică;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Cheltuieli privind energia şi apa”
“T.V.A. deductibilă”
“Furnizori”
c) Conturi corespondente: 605
4426
401
d) Reguli de funcţionare:
“605” A / + / D 912,16 lei
“4426” A / + / D 132,87 lei
“401” P / + / C 779,29 lei
Formula contabilă, dezvoltată:
% = 401 912,16 lei
605 779,29 lei
4426 132,87 lei

19
9) Aprovizionare cu materie primă de la S.C. KRALEX COM S.R.L. cu factura: KRX
3234/13.08.2007 în valoare de 4818,00 LEI şi TVA 19% = 915,42 LEI (Anexa 12).
Analiză contabilă:
a) Natura operaţiei: aprovizionare cu materie primă;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Materii prime”
“T.V.A. deductibilă”
“Furnizori”
c) Conturi corespondente: 301
4426
401
d) Reguli de funcţionare:
“301” A / + / D 4818,00 lei
“4426” A / + / D 915,42 lei
“401” P / + / C 5733,42 lei
Formula contabilă, dezvoltată:
% = 401 5733,42 lei
301 4818,00 lei
4426 915,42 lei

10) Aprovizionare cu materie primă de la S.C. PROPLAST S.R.L. cu factura: GL


PRO 0000257/14.08.2007 în valoare de 8748 LEI şi TVA 19% = 1662,12 LEI (Anexa 13).
Analiză contabilă:
a) Natura operaţiei: aprovizionare cu materie primă;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Materii prime”
“T.V.A. deductibilă”
“Furnizori”
c) Conturi corespondente: 301
4426
401
d) Reguli de funcţionare:
“301” A / + / D 8748,00 lei
“4426” A / + / D 1662,12 lei
“401” P / + / C 10410,12 lei

20
Formula contabilă, dezvoltată:
% = 401 10410,12 lei
301 8748,00 lei
4426 1662,12 lei

11) Aprovizionare cu materie primă de la S.C. KRALEX COM S.R.L. cu factura:


KRX 3696/15.08.2007 în valoare de 10602,00 LEI şi TVA 19% = 2014,38 LEI (Anexa 14).
Analiză contabilă:
a) Natura operaţiei: aprovizionare cu materie primă;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Materii prime”
“T.V.A. deductibilă”
“Furnizori”
c) Conturi corespondente: 301
4426
401
d) Reguli de funcţionare:
“301” A / + / D 10602,00 lei
“4426” A / + / D 2014,38 lei
“401” P / + / C 12616,38 lei
Formula contabilă, dezvoltată:
% = 401 12616,38 lei
301 10602,00 lei
4426 2014,38 lei

12) Aprovizionare cu materie primă de la PROPLAST S.R.L. cu factura: GL PRO


0000180/24.08.2007 în valoare de 1620,00 LEI şi TVA 19% = 307,80 LEI (Anexa 15).
Analiză contabilă:
a) Natura operaţiei: aprovizionare cu materie primă;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Materii prime”
“T.V.A. deductibilă”
“Furnizori”
c) Conturi corespondente: 301
4426
401

21
d) Reguli de funcţionare:
“301” A / + / D 1620,00 lei
“4426” A / + / D 307,80 lei
“401” P / + / C 1927,80 lei
Formula contabilă, dezvoltată:
% = 401 1927,80 lei
301 1620,00 lei
4426 307,80 lei

13) Aprovizionare cu materie primă de la PROPLAST S.R.L. cu factura: GL PRO


0000181/24.08.2007 în valoare de 120 LEI şi TVA 19% = 22,80 LEI (Anexa 16).
Analiză contabilă:
a) Natura operaţiei: aprovizionare cu materie primă;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Materii prime”
“T.V.A. deductibilă”
“Furnizori”
c) Conturi corespondente: 301
4426
401
d) Reguli de funcţionare:
“301” A / + / D 120,00 lei
“4426” A / + / D 22,80 lei
“401” P / + / C 142,80 lei
Formula contabilă, dezvoltată:
% = 401 142,80 lei
301 120,00 lei
4426 22,80 lei

14) Aprovizionare cu materie primă de la S.C. ALFA SPICES GRUP S.R.L. cu


factura: B XJG 7214970/28.08.2007 în valoare de 11630,00 LEI şi TVA 19% = 2209,70 LEI
(Anexa 17).
Analiză contabilă:
a) Natura operaţiei: aprovizionare cu materie primă;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Materii prime”

22
“T.V.A. deductibilă”
“Furnizori”
c) Conturi corespondente: 301
4426
401
d) Reguli de funcţionare:
“301” A / + / D 11630,00 lei
“4426” A / + / D 2209,70 lei
“401” P / + / C 13839,70 lei
Formula contabilă, dezvoltată:
% = 401 13839,70 lei
301 11630,00 lei
4426 2209,70 lei

15) Cumpărare piese de schimb de la AYSERV S.R.L. cu factura: AYS


0000629/29.08.2007 în valoare de 557,14 LEI şi TVA 19% = 105,86 LEI (Anexa 18).
Analiză contabilă:
a) Natura operaţiei: cumpărare piese de schimb;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Piese de schimb”
“T.V.A. deductibilă”
“Furnizori”
c) Conturi corespondente: 3024
4426
401
d) Reguli de funcţionare:
“3024” A / + / D 557,14 lei
“4426” A / + / D 105,86 lei
“401” P / + / C 663,00 lei
Formula contabilă, dezvoltată:
% = 401 663,00 lei
3024 557,86 lei
4426 105,86 lei

23
16) Se înregistrează consum materii prime în valoare de 9000,00 lei conform Bonului
de consum numărul 259/30.08.2007.
Analiză contabilă:
a) Natura operaţiei: consum de materii prime;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Cheltuieli cu materii prime”
“Materii prime”
c) Conturi corespondente: 601
301
d) Reguli de funcţionare:
“601” A / + / D 9000,00 lei
“301” A / - / C 9000,00 lei

Formula contabilă, dezvoltată:


601 = 301 9000,00 lei

17) Se vând produse finite prin magazin către ADELMAR SRL conform facturii
SBF2007 188/30.08.2007 în valoare de 80,20 LEI şi TVA 19% = 15,24 LEI (Anexa 19).
Analiză contabilă:
A. VÂNZAREA PRODUSELOR FINITE:
a) Natura operaţiei: vânzare produse finite;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Clienţi”
“T.V.A. colectată”
“Venit din vânzarea produselor finite”
c) Conturi corespondente: 4111
4427
701
d) Reguli de funcţionare:
“4111” A / + / D 95,44 lei
“4427” P / + / C 15,24 lei
“701” P / + / C 80,20 lei
Formula contabilă, dezvoltată:
4111 = % 95,44 lei
4427 15,24 lei
701 80,20 lei

24
B. SCĂDEREA DIN GESTIUNE
a) Natura operaţiei: scădere din gestiune;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Variaţia stocurilor”
“Produse finite”
c) Conturi corespondente: 711
345
d) Reguli de funcţionare:
“711” A / + / D 95,44 lei
“345” A / - / C 95,44 lei
Formula contabilă, simplă:
711 = 345 95,44 lei

18) Se vând mărfuri prin magazin către REWE ROMÂNIA SRL conform facturii
SBF2007 189/30.08.2007 în valoare de 10249,92 LEI şi TVA 19% = 1947,48 LEI (Anexa
20).
Analiză contabilă:
A. VÂNZAREA PRODUSELOR FINITE:
a) Natura operaţiei: vânzare produse finite;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Clienţi”
“T.V.A. colectată”
“Venit din vânzarea produselor finite”
c) Conturi corespondente: 4111
4427
701
d) Reguli de funcţionare:
“4111” A / + / D 12197,40 lei
“4427” P / + / C 1947,48 lei
“701” P / + / C 10249,92 lei
Formula contabilă, dezvoltată:
4111 = % 12197,40 lei
4427 1947,48 lei
701 10249,92 lei

25
B. SCĂDEREA DIN GESTIUNE
a) Natura operaţiei: scădere din gestiune;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Variaţia stocurilor”
“Produse finite”
c) Conturi corespondente: 711
345
d) Reguli de funcţionare:
“711” A / + / D 12197,40 lei
“345” A / - / C 12197,40 lei
Formula contabilă, simplă:
711 = 345 12197,40 lei

19) Se vând mărfuri prin magazin către REWE ROMÂNIA SRL conform facturii
SBF2007 190/30.08.2007 în valoare de 675,40 LEI şi TVA 19% = 128,33 LEI (Anexa 21).
Analiză contabilă:
A. VÂNZAREA PRODUSELOR FINITE:
a) Natura operaţiei: vânzare produse finite;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Clienţi”
“T.V.A. colectată”
“Venit din vânzarea produselor finite”
c) Conturi corespondente: 4111
4427
701
d) Reguli de funcţionare:
“4111” A / + / D 803,73 lei
“4427” P / + / C 128,33 lei
“701” P / + / C 675,40 lei
Formula contabilă, dezvoltată:
4111 = % 803,73 lei
4427 128,33 lei
701 675,40 lei

B. SCĂDEREA DIN GESTIUNE


a) Natura operaţiei: scădere din gestiune;

26
b) Elemente patrimoniale afectate: “Variaţia stocurilor”
“Produse finite”
c) Conturi corespondente: 711
345
d) Reguli de funcţionare:
“711” A / + / D 803,73 lei
“345” A / - / C 803,73 lei
Formula contabilă, simplă:
711 = 345 803,73 lei

20) Aprovizionare cu materie primă de la S.C. ICI S.A. cu factura: 1519/30.08.2007


în valoare de 5710,00 LEI şi TVA 19% = 1084,90 LEI (Anexa 22).
Analiză contabilă:
a) Natura operaţiei: aprovizionare cu materie primă;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Materii prime”
“T.V.A. deductibilă”
“Furnizori”
c) Conturi corespondente: 301
4426
401
d) Reguli de funcţionare:
“301” A / + / D 5710,00 lei
“4426” A / + / D 1084,90 lei
“401” P / + / C 6794,90 lei
Formula contabilă, dezvoltată:
% = 401 6794,90 lei
301 5710,00 lei
4426 1084,90 lei

21) Aprovizionare cu materie primă de la S.C. ERTRAG S.R.L. cu factura: ERT B


071358/31.08.2007 în valoare de 5950,00 LEI şi TVA 19% = 1130,50 LEI (Anexa 23).
Analiză contabilă:
a) Natura operaţiei: aprovizionare cu materie primă;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Materii prime”

27
“T.V.A. deductibilă”
“Furnizori”
c) Conturi corespondente: 301
4426
401
d) Reguli de funcţionare:
“301” A / + / D 5950,00 lei
“4426” A / + / D 1130,50 lei
“401” P / + / C 7080,50 lei
Formula contabilă, dezvoltată:
% = 401 7080,50 lei
301 5950,00 lei
4426 1130,50 lei

22) Se vând mărfuri prin magazin către REWE ROMÂNIA SRL conform facturii
SBF2007 191/31.08.2007 în valoare de 5532,48 LEI şi TVA 19% = 1051,17 LEI (Anexa 24).
Analiză contabilă:
A. VÂNZAREA PRODUSELOR FINITE:
a) Natura operaţiei: vânzare produse finite;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Clienţi”
“T.V.A. colectată”
“Venit din vânzarea produselor finite”
c) Conturi corespondente: 4111
4427
701
d) Reguli de funcţionare:
“4111” A / + / D 6583,65 lei
“4427” P / + / C 1051,17 lei
“701” P / + / C 5532,48 lei
Formula contabilă, dezvoltată:
4111 = % 6583,65 lei
4427 1051,17 lei
701 5532,48 lei

28
B. SCĂDEREA DIN GESTIUNE
a) Natura operaţiei: scădere din gestiune;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Variaţia stocurilor”
“Produse finite”
c) Conturi corespondente: 711
345
d) Reguli de funcţionare:
“711” A / + / D 6583,65 lei
“345” A / - / C 6583,65 lei
Formula contabilă, simplă:
711 = 345 6583,65 lei

23) Se vând mărfuri prin magazin către COMPLICES SRL conform facturii SBF2007
193/31.08.2007 în valoare de 820 LEI şi TVA 19% = 155,80 LEI (Anexa 25).
Analiză contabilă:
A. VÂNZAREA PRODUSELOR FINITE:
a) Natura operaţiei: vânzare produse finite;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Clienţi”
“T.V.A. colectată”
“Venit din vânzarea produselor finite”
c) Conturi corespondente: 4111
4427
701
d) Reguli de funcţionare:
“4111” A / + / D 975,80 lei
“4427” P / + / C 155,80 lei
“701” P / + / C 820,00 lei
Formula contabilă, dezvoltată:
4111 = % 975,80 lei
4427 155,80 lei
701 820,00 lei

B. SCĂDEREA DIN GESTIUNE


a) Natura operaţiei: scădere din gestiune;

29
b) Elemente patrimoniale afectate: “Variaţia stocurilor”
“Produse finite”
c) Conturi corespondente: 711
345
d) Reguli de funcţionare:
“711” A / + / D 975,80 lei
“345” A / - / C 975,80 lei
Formula contabilă, simplă:
711 = 345 975,80 lei

24) Închiderea contului de TVA în luna August 2007 la S.C. Secretul Bucătarului
S.R.L.:
Analiză contabilă:
a) Natura operaţiei: închiderea contului de TVA;
b) Elemente patrimoniale afectate: “T.V.A. colectată”
“T.V.A. deductibilă”
“T.V.A. de recuperat”
c) Conturi corespondente: 4427
4426
4424
d) Reguli de funcţionare:
“4427” P / - / D 3428,01 lei
“4426” A / - / C 9678,08 lei
“4424” A / + / D 6250,07 lei
Formula contabilă, dezvoltată:
% = 4426 9678,08 lei
4427 3684,91 lei
4424 5993,17 lei

25) Închiderea contului de venituri în luna August 2007 la S.C. Secretul Bucătarului
S.R.L.:
Analiză contabilă:
a) Natura operaţiei: închiderea contului de venituri;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Profit şi pierdere”

30
“Venit din vânzarea produselor finite”
“Variaţia stocurilor”
c) Conturi corespondente: 121
701
d) Reguli de funcţionare:
“121” B (P) / + / C 18042,12 lei
“701” P/-/D 18042,12 lei
Formula contabilă, dezvoltată:
701 = 121 18042,12 lei

26) Închiderea contului de cheltuieli în luna August 2007 la S.C. Secretul Bucătarului
S.R.L.:
Analiză contabilă:
a) Natura operaţiei: închiderea contului de cheltuieli;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Profit şi pierdere”
„Cheltuieli cu materii prime”
“Cheltuieli cu energia şi apa”
c) Conturi corespondente: 121
601
605
d) Reguli de funcţionare:
“121” B (A) / + / D 9779,29 lei
“601” A/-/C 9000,00 lei
“605” A/-/C 779,29 lei
Formula contabilă, dezvoltată:
% = 121 9779,29 lei
601 9000,00 lei
605 779,29 lei

27) Calcularea rezultatului contabil:


Total Venituri – Total Cheltuieli = 18042,12 – 9779,29 = 8262,83 lei

28) Constituirea rezervei legale :


Analiză contabilă:

31
a) Natura operaţiei: constituirea rezervei legale;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Repartizarea profitului”
„Rezerve legale”
c) Conturi corespondente: 129
1061
d) Reguli de funcţionare:
“129” A/+/D 1480,00 lei
“1061” P / + / C 1480,00 lei
Formula contabilă, simplă:
129 = 1061 1480,00 lei

29) Calcularea rezultatului fiscal:


Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil – Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile din
punct de vedere fiscal = 8262,83 – 1480,00 = 6782,83 lei

30) Calcularea impozitului pe profit:


Impozitul pe profit = 16% * Rezultatul fiscal = 16% * 6782,83 = 1085,25 lei

31) Înregistrarea impozitului pe profit în luna August 2007 la S.C. Secretul


Bucătarului S.R.L.:
Analiză contabilă:
a) Natura operaţiei: înregistrarea impozitului pe profit;
b) Elemente patrimoniale afectate: “Cheltuieli cu impozitul pe profit”
„Impozitul pe profit”
c) Conturi corespondente: 691
441
d) Reguli de funcţionare:
“691” A/+/D 1085,25 lei
“441” P/+/C 1085,25 lei
Formula contabilă, simplă:
691 = 441 1085,25 lei

32) Închiderea contului de cheltuieli privind impozitul pe profit:


Analiză contabilă:

32
a) Natura operaţiei: închiderea contului de cheltuieli privind impozitul pe profit
b) Elemente patrimoniale afectate: “Profit şi pierdere”
“Cheltuieli cu impozitul pe profit”
c) Conturi corespondente: 121
691
d) Reguli de funcţionare:
“691” A /-/C 1085,25 lei
“121” B(P) / - / D 1085,25 lei
Formula contabilă, simplă:
121 = 691 1085,25 lei

D 1012 „Capital subscris vărsat” C


SIC 200005,00
RD - RC -
TSD - TSC 200005,00
SFC 200005,00

D 1041 „Prime de emisiune” C


SIC 10000,00
RD - RC -
TSD - TSC 10000,00
SFC 10000,00

D 1068 „Alte rezerve” C


SIC 10000,00
RD - RC -
TSD - TSC 10000,00
SFC 10000,00

D 1061 „Rezerve legale” C


28) 1480,00
RD - RC 1480,00
TSD - TSC 1480,00
SFC 1480,00

D 121 „Profit şi pierdere” C


26) 9779,29 25) 18042,12

33
32) 1085,25
RD 10864,54 RC 18042,12
TSD 10864,54 TSC 18042,12
SFC 7177,58

D 401 „Furnizori” C
SIC 1000,00
1) 573,53
8) 912,16
9) 5733,42
10) 10410,12
11) 12616,38
12) 1927,80
13) 142,80
14) 13839,70
15) 663,00
20) 6794,90
21) 7080,50
RD - RC 60694,31
TSD - TSC 61694,31
SFC 61694,31

D 301 „Materii prime” C


SID 20000,00 16) 9000,00
9) 4818,00
10) 8748,00
11) 10602,00
12) 1620,00
13) 120,00
14) 11630,00
20) 5710,00
21) 5950,00
RD 49198,00 RC 9000,00
TSD 69198,00 TSC 9000,00
SFD 60198,00

D 5121 „Conturi la bănci în lei” C


SID 35000,00
RD - RC -
TSD 35000,00 TSC -
SFD 35000,00

34
D 5311 „Casa în lei” C
SID 23000,00
RD - RC -
TSD 23000,00 TSC -
SFD 23000,00

D 205 „Concesiuni, brevete, licenţe” C


SID 28700,00
RD - RC -
TSD 28700,00 TSC -
SFD 28700,00

D 211 „Terenuri şi amenajări de terenuri” C


SID 58005,00
RD - RC -
TSD 58005,00 TSC -
SFD 58005,00

D 605 „Cheltuieli cu energia şi apa” C


8) 779,29
RD 779,29 RC -
TSD 779,29 TSC -
SFD 779,29

D 3021 „Materiale auxiliare” C


SID 6300,00
1) 482,80
RD 482,80 RC -
TSD 6782,80 TSC -
SFD 6782,80

D 3024 „Piese de schimb” C


15) 557,14
RD 557,14 RC -
TSD 557,14 TSC -
SFD 557,14

D 345 „Produse finite” C

35
SID 50000,00 3B) 305,72
2) 21470,13 4B) 138,54
5B) 101,86
6B) 142,80
7B) 125,19
17B) 95,44
18B) 12197,40
19B) 803,73
22B) 6583,65
23B) 975,80
RD 21470,13 RC 21470,13
TSD 71470,13 TSC 21470,13
SFD 50000,00

D 4426 „TVA deductibilă” C


1) 24) 9678,08
91,73
8) 132,87
9) 915,42
10) 1662,12
11) 2014,38
12) 307,80
13) 22,80
14) 2209,70
15) 105,86
20) 1084,90
21) 1130,50
RD 9678,08 RC 9678,08
TSD 9678,08 TSC 9678,08
=

D 4111 „Clienţi” C
3A) 305,72
4A) 138,54
5A) 101,86
6A) 142,80
7A) 125,19
17A) 95,44
18A) 12197,40
19A) 803,73
22A) 6583,65
23A) 975,80
RD 21470,13 RC
TSD 21470,13 TSC
SFD 21470,13

36
D 4427 „TVA colectată” C
24) 3428,01 3A) 48,82
4A) 22,12
5A) 16,26
6A) 22,80
7A) 19,99
17A) 15,24
18A) 1947,48
19A) 128,33
20A) 1051,17
21A) 155,80
RD 3428,01 RC 3428,01
TSD 3428,01 TSC 3428,01
=

D 701 „Venituri din vânzarea produselor finite” C


25) 18042,12 3A) 256,90
4A) 116,42
5A) 85,60
6A) 120,00
7A) 105,20
17A) 80,20
18A) 10249,92
19A) 675,40
22A) 5532,48
23A) 820,00
RD 18042,12 RC 18042,12
TSD 18042,12 TSC 18042,12
=
D 711 „Variaţia stocurilor” C
3B) 305,72 2) 21470,13
4B) 138,54
5B) 101,86
6B) 142,80
7B) 125,19
17B) 95,44
18B) 12197,40
19B) 803,73
22B) 6583,65
23B) 975,80
RD 21470,13 RC 21470,13
TSD 21470,13 TSC 21470,13
=

D 4424 „TVA de recuperat” C


24) 6250,07
RD 6250,07 RC -

37
TSD 6250,07 TSC -
SFD 6250,07

D 601 „Cheltuieli cu materiile prime” C


8) 9000,00 26) 9000,00
RD 9000,00 RC 9000,00
TSD 9000,00 TSC 9000,00
=

D 129 „Repartizarea profitului” C


28) 1480,00
RD 1480,00 RC -
TSD 1480,00 TSC -
SFD 1480,00

D 441 „Impozitul pe profit” C


31) 1085,25
RD - RC 1085,25
TSD - TSC 1085,25
SFC 1085,25

D 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” C


31) 1085,25 32) 1085,25
RD 1085,25 RC 1085,25
TSD 1085,25 TSC 1085,25
=

38
39
40
41
42
43
Concluzii şi propuneri

Luând în considerare experienţa de aproximativ 11 ani pe piaţa condimentelor şi


aromelor a Societăţii Comerciale „Secretul Bucătarului” S.R.L. şi colectivul de specialişti, cu
care firma lucrează, de toate nivelele: ingineri, maeştrii, muncitori etc. era la pornirea
fabricii alcătuit în mare majoritate din oameni tineri, mulţi dintre aceştia având doar
cunoştinţe teoretice şi nici un fel de practică în domeniu, pot spune că firma beneficiază de un
management modern, bine structurat şi foarte capabil. Spre deosebire de alte unităţi similare,
mai vechi din ţară, societatea nu se confrunta cu conservatorismul, cu stereotipia sau
plafonarea profesională. Se confrunta, insă, cu o acută lipsă de experienţă în prepararea mix-
ului vegetal. Din această cauză, încă de la pornirea fabricii, nu s-au folosit metode empirice
de urmărire a fazelor de fabricaţie, ci a trebuit să se bazeze mereu pe metode de control de

44
laborator, laborator dotat şi el cu aparatură modernă la acea dată. Linia de mix-are/ambalare
complet automatizată provenind de la firma KHS care asigură amestecarea unei cantităţi
exacte de legume, sare, glutamat monosodic etc., precum şi paletizarea baxurilor. Linia este
de mare capacitate (3600 baxuri pe oră) şi este unicat pentru România prin gradul avansat de
automatizare. Ea a fost dată în folosinţă la începutul lunii octombrie 2002.
În concluzie, Societatea Comercială beneficiază de o oarecare stabilitate şi poate
rămâne printre liberii de piaţă naţionali sau chiar ar putea să-şi extindă distribuţia în afara
graniţelor ţării, are posibilitatea şi condiţiile de diversificare a produselor, are un preţ de cost
al produselor competitiv, are produse diversificate şi de bună calitate, are o cultură
organizaţională bună, posedă o bază tehnico-materială modernă în proporţie de aproximativ
80-90%.
Propun, pentru o mai bună funcţionare a firmei continuarea modernizării bazei
tehnico-materiale, dezvoltarea sectorului de desfacere şi desfacerea directă către clienţi a
produselor, producerea şi comercializarea de materii prime sau semifabricate pentru alte
întreprinderi, redefinirea misiunii, a direcţiilor strategice şi a obiectivelor de dezvoltare.

Bibliografie

Bojian 0. Bazele contabilităţii - 2003, Editura Economică, Bucureşti, 2003

Caraiani C, Bazele contabilităţii, ediţia a ll-a revizuită şi adăugită, Editura ASE,

Olmid L. Bucureşti, 2003

D. Câţu Contabilitate de gestiune şi calculaţia costurilor, Editura Fundaţiei


„România de Mâine", Bucureşti, 1998

Demetrescu C.G., Contabilitatea, ştiinţă fundamentală şi aplicativă, Editura

45
Pessler L, Scrisul românesc, Craiova,1979
PuchiţăV.,
VocaV.

Duţescu A. Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor


Internaţionale de Contabilitate, Editura CECCAR, Bucureşti,
2001

Feleaga N., Tratat de contabilitate financiară, voi. I şi II, Editura Economică,

lonaşcu I. Bucureşti, 1998

Feleaga NI., Bazele contabilităţii - o abordare europeană şi internaţională,

Malciu L, Editura Economică, Bucureşti, 2002

Bunea Şt.

Mârza Şt. Contabilitatea unităţilor lucrative, Editura Continent, Bucureşti,


1994

Matei M.-Şt. Contabilitatea - nimic mai.simplu, Editura Economică, Bucureşti,


2003

46
ANEXE

47