Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

VIZAT DIRECTOR,
VIZAT ŞEF CATEDRĂ,
Clasa a XII-a A
An şcolar 2018 - 2019
Curriculum aplicat: TC 4 ore Profesor Dumitru Marius

PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ A MATERIEI LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Clasa a XII-a A SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. Săptămâna Observaţii


crt. învăţare ore
1 Ore la - aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor literare sau Prezentarea obiectului de 4 I
dispoziţia nonliterare studiu, a programei şi a
profesorului bibliografiei
• Test de evaluare predictivă
2 Perioada 1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea Plumb, de G.Bacovia 57 II; III; IV;
interbelică şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare V; VI; VII;
Poezia 1.1 Aplicarea cunoştinţelor de limbă în studiul şi interpretarea Limbă şi comunicare VIII; IX; X;
textelor literare Lectura – înţelegere XI (o oră);
1.2 Redactarea unot tipuri diverse de compuneri pornind de la XII; XIII;
diferite texte literare şi nonliterare Lacustră, de G. Bacovia - XIV; XV
1.3 Expunerea orală a unor opinii/comentarii pe marginea aplicaţii
diferitelor texte literare şi nonliterare Flori de mucigai, de T.
2. Folosirea instrumentelor de analiză stilistică şi structurală a Arghezi
diferitelor texte literare Eu nu strivesc corola de mi-
2.1 Folosirea unor tehnici variate pentru analiza în detaliu a unor nuni a lumii, de Lucian Blaga
texte literare diverse Gorunul, de Lucian Blaga -
2.2 Evidenţierea unor posibilităţi diferite de interpretare a aplicaţii
aceluiaşi text în funcţie de mai multe perspective de lectură Din ceas, dedus…, de Ion
2.3 Realizarea de conexiuni diverse între două sau mai multe Barbu
texte literare Riga Crypto şi lapona Enigel,
2.4 Integrarea unei opere literare într-un anumit context de Ion Barbu - aplicaţii
3. Argumentarea în scris şi oral a propriilor opiniir asupra unui Evaluare- arte poetice moderne
text literar sau nonliterar
3.1 Construirea unei argumentaţii scrise/orale pe o temă dată Limbă şi comunicare
3.2 Compararea şi evaluarea unor puncte de vedere diferite Figuri de stil şi procedee de
exprimate în legătură cu un anumit text literar sau cu un expresivitate
fenomen literar/cultural Etapele redactării unui eseu
3.3 Argumentarea unei opţiuni personale în confruntarea cu Curente culturale/literare:
puncte de vedere divergente modernism Vs tradiţionalism

Limbă şi comunicare
Noile norme lingvistice
conform DOOM 2
Curente culturale/literare:
orientări avangadiste
3 Evaluare • Recapitulare pentru teză 3 XI
• Lucrare scrisă semestrial
• Discutarea tezei
4 Perioada 3. Argumentarea în scris şi oral a propriilor opiniir asupra unui Tehnici de documentare 4 XVI
interbelică text literar sau nonliterar Dezbatere: Identitate culturală
3.1 Construirea unei argumentaţii scrise/orale pe o temă dată în context european
3.2 Compararea şi evaluarea unor puncte de vedere diferite Limbă şi comunicare
exprimate în legătură cu un anumit text literar sau cu un Argumentarea, discuţia,
fenomen literar/cultural strategiile comunicării,
3.3 Argumentarea unei opţiuni personale în confruntarea cu monologul
puncte de vedere divergente
5 Recapitulare Actualizarea cunoştinţelor 4 XVII
semestrială acumulate de-a lungul
semestrului.