Sunteți pe pagina 1din 29

Ghi

dulPr
ofes
orul
ui

Neur
ost
ii
ntaLaCl
asa.
ro
Cupr
ins
Pag.
1-Gl
osardetermeni
Pag.
3-Competențevi
zat
e,r
ezul
tat
edi
ncompet
enț
elevi
it
orul
ui
Pag.
4-Abili
tăț
ivizat
e
Pag.
6-Regulil
euneibunedesf
ășur
ăril
aor
ă
Pag.
7-Pregăti
realecți
ei
Pag.
8-I
ntroducer
ealecț
iei
Pag.
9-Audier
eapodcastul
ui
Pag.
10-Exer
ciț
iișisubi
ect
ededezbat
ere
Pag.
11-Di
scuți
e/Debri
efing
Pag.
13-Sugest
ii
Pag.
14-Metodedi
dact
ice
Pag.
15-Tehni
ciderel
axar
e
Pag.
24-Refer
ințe
Pag.
25-Not

e
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

St
ruct
urămat
eri
ales
tandar
dpent
rut
oat
eghi
dur
il
e

Gl
osardet
ermeni
Abi
li
tat
e
c
apacit
ateadobândit
ăaunui i
ndivi
ddea -
șifol
osicunoști
nțeleî
nmodec ientș
i
i
mediatî
nr eal
i
zar
eaunors ar
ci
ni;dex
teri
tat
easa ucoordonareaînex
ecutar
eaunor
s
arc
iniz ic
eînvăț
ate(ex
.Abil
i
tate
adeac onduceunv e
hicul
);pute
reaî
nvăţat
ădea
r
eal
izacevaînmodcompe t
ent,
oabil
it
atedezvol
tată(e
x.abil
i
tateadeacit
i)

Apt
itudi
ne
a
bil
it
atenat
urală
;s t
areadea a e
pt(x.
apt
it
udi
neadefaceef
ort
fizi
c)
;puterea
,
î
ndeosebizic
ăsaument a
lădear
eal
iz
acev e
a(x.
apti
tudine
aunui
autordea
s
târ
nii
nter
esulc
it
itori
lor
)

Compet
enț
ă
aaveas uc i
entecunoș t
inț
e,abi
li
tăț
ișiapti
tudi
ni pentr
uos ar
cinăanume(ex.
Nime ninu-icont
est
ăc ompetenţe
ledeli
der);
tota
li
ta t
eaapti
tudi
nilorî
nnăsc
ute,
abil
i
tă ț
ilordezvol
tateș i
cunoști
nțel
orcarepermituneipersoa
nes ăvor
beascășisă
î
nțeleagăol imbăs t
răină(e
x.Ademonstratcompetenţeî
narabac onv
ers
aţi
onală)

Cunoșt
inț
e
a fami
li
ar/aînțelegeanumi
teconceptepebazaexperienț
elorșias
ocier
il
or ;
ni
vel
uldeînțelegereaunori
nformați
i(
ex.Ar
ecunoșt
inţeaprofundat
eînme dici
nă)
,
i
nfor
mați
il
edobâ ndit
edeoper s
oană(ex.
Aveacunoșt
inţevast
eînaceldome ni
u)

Debr
ief
c
onceptîmprumut a
tdinli
mbaenglezădenumi nda c
tiv
ita
teadeadres
arede
î
ntr
ebărideschis
ec uscopuldeatra
gec onc
luzi
i pr
ivi
ndoa ct
ivi
tat
e/ex
peri
enț
ă
t
răi
tă(ex
.Pri
nî nt
rebări
l
edinproc
esuldedebr
ief
,elev
ulaconști
ent
iz
atimport
anţ
a
e
xerci
ţi
ul
ui).

1
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

St
ruct
urămat
eri
ales
tandar
dpent
rut
oat
eghi
dur
il
e

Gl
osardet
ermeni
Faci
li
tar
e
metodădel i
vrar
eaunui conți
nutprincareprofes
orulghideaz
ăungr updeel
evi
î
nînțel
egereaunui c
oncept,peba z
aintervenț
iil
or/
răs
puns ur
il
or/î
ntr
ebăr
il
or
el
evil
or;asusț
ineprocesuldeident
ic ar
eaunei c
oncl
uz i
iîngrup(ex
.Pr
ofe
sor
ul
af
acili
tatl
ecţ
iaastf
elî
ncâtele
viis
ăfiec e
icareajunglac
onc l
uzi
e)

Obi
ect
ivull
ecț
iei
r
ezul
tat
ulaș
tept
atl
a naluluneiact
ivi
tăț
idefaci
li
tar
e/pr
edar
e;c
onc eptel
ecucar
e
r
ămânelev
iil
a nal
ull
ecți
ei(ex.
Toateact
ivi
tăţ
il
edincl
asăauf
ostgândit
epent
ru
aduc
elaat
inger
eaobi
ect
ivul
uil
ecţi
ei
)

Temăder
eflecț
ie
contextl
acareelevi
isunti
nvi
taț
isăsegândeasc
ăpentruaident
icacum pot
apli
cainf
orma ț
ii
ledobândi
teî
ns copulcr
eșt
eri
ical
i
tăți
ivi
eți
ie
(x.
Temaderefle
cţi
e
apus-oînsi
tuaţ
iadeame di
tal
aoî ntr
ebar
eimport
antăpent
ruea.
)

2
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

St
ruct
urămat
eri
ales
tandar
dpent
rut
oat
eghi
dur
il
e

Competenț
evizate,rezult
atedi
n
compet
ențelevi
itor
ul ui
¹

Gândir
e

1
anali
ti
că Rezol
vare
șii
novați
e deprobleme

2
complexe

Atenți
e
Învățar
e ladetali
i
activăși
șiafide

4
st
rategiide

6
î
ncredere
învățar
e
Creat i
vit
ate,
originali
tate
șiiniț
iati

Int
eli
genț
ă
5 Leader
șii
shi
p
nfluenț
ă

9
soci
ală
emoți
onal
ă

7
Capacitat
ea
deaar gumenta,
r ezol
varede

8
problemeși
Coordonar
e
i
deați
e șiti
me

1
0
management

¹
Whatarethet
op10jobski
ll
sfort
hef ut
ure?
Wor
ldEconomi
cFor
um (wef
orum.
org)

3
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

St
ruct
urămat
eri
ales
tandar
dpent
rut
oat
eghi
dur
il
e

Abi
li
tăț
ivi
zat
e

Decl
inatdi
ncompet
enț
a Decl
inatdi
ncompet
enț
a
Gândi
reanal
iti
cășii
novaț
ie Rezol
var
eadepr
obl
emecompl
exe
Fol
osi
reademet
ode Per
sev
erenț
ă
Î
mpăr
țir
eaî
ncomponent
e L
ucr
umet
odi
c,or
gani
zat
I
ntegr
areacunoșt
inț
elorși Combi
nar
eaec
ient
ăder
esur
sec
u
f
ormulareadei
deinoi s
copul
obț
iner
iir
ezul
tat
ului
scont
at
Propuner
eaunormodel
e
denoutat
e

Decl
inatdi
ncompet
enț
a
Cr
eat
ivi
tat
e,or
igi
nal
itat
eși
ini
țiat
ivă
T
răs
ătur
adeaprocedadi
fer
itdecei
la
lți
,dea ec
ient
,deac
ombi
nar
esur
see
xis
tent
e
c
uscopuldeaobț
inecev
anou, pr
act
ic,
util
Det
ermi
nar
eși
rez
il
ienț
ă

4
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

St
ruct
urămat
eri
ales
tandar
dpent
rut
oat
eghi
dur
il
e

Abi
li
tăț
ivi
zat
e

Decl
inatdi
ncompet
enț
a Decl
inatdi
ncompet
enț
a
Atenți
eladetal
iișiafi I
ntel
igenț
ăemoț
ional
ă
deîncr
edere Î
nțel
eger
eaemoț
ii
lorcel
orl
alț
i
I
ntegr
itat
e Opt
imi
zar
east
ări
idebi
ne
Demni
tat
e Pr
ocesar
eapr
opr
ii
loremoț
ii
Responsabi
li
tat
e Î
nțel
eger
ear
elaț
ii
lorcauză-
efect

Decl
inatdi
ncompet
enț
a Decl
inatdi
ncompet
enț
a
Capacit
ateadeaargumenta, Leader
shi
pșii
nfluenț
ăsoci
ală
rezol
varedepr
oblemeșii
deație Schi
mbar
east
atus-
quo-
ului
For
mul
areconci
să,
clar
ăși
obi
ect
ivă Reor
gani
zar
e
Raț
iune Abi
li
tat
eadeaanal
izaaceeașisi
tuaț
ie,
Logi
că di
nper
spect
ivedi
fer
ite
St
ruct
urar
eaconț
inut
ului Per
suasi
une
Negoci
ere

Decl
inatdi
ncompet
enț
a
Coor
donar
eșit
imemanagement
Pl
ani
ficar
e
Aut
odi
sci
pli

Moder
ați
e
Echi
li
bru

5
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

Regul
il
euneibunedesf
ășur
ăril
aor
ă
Pentruobunădesfășurareaorei,sugerăm agreareaurmătoruluisetde
regul
i.Acesteapotservilasoluț
ionareaconflictelor
/sit
uații
lordificil
e
carearputeaapăreapepar cur
sullecți
ilordeneuroști
ință:

Nerespect
ăm reci
proc.
Nuf acem r
emar
cinepol
it
icoasecupr
ivi
rel
a
aspect
ulfizic,
vest
imentaț
ie.

Fol
osi
m unl
imbaj
decent
.

Suntem t
oler
anțiuni
icucei
lal
ți
.Ascul
tăm f
ărăsă-
ijudecăm pecei
lal
ți
saupărer
il
elor.

Vorbim perând,nuneî
ntr
erupem șinuv
orbi
m cucol
egi
iînt
impce
al
tcinevavorbește.

Cer
em cl
ari
ficăr
iîncazulî
ncar
enuî
nțel
egem cev
a.

Î
mpăr
tăși
midei
,emoț
iiși
exper
ienț
e,f
ărăadasf
atur
i.

Adopt
ăm oat
it
udi
nepozi
ti
vă,
nesusț
inem șineî
ncur
ajăm r
eci
proc.

Part
icipar
eaesteî
ncur
ajat
ă, darputeț
ialegesănupar
tici
paț
ilao
act
ivit
atedacănuvăsi
mț i
țiconfort
abil
.

Ceeacesediscut
aîngruprămâneîngrup!
Dacădorim,putem î
mpărtăși
experi
enț
epropri
i,
darnuvorbi
m despr
eceeaceauî mpărt
ăși
tceil
alț
i
dinexper
ienț
elel
or,cuper
soanedi
nafaragrupul
ui.

Afișeazăacest eregul
ilafiecareor ăde
neuroști
inț
ăî ntr
-unlocspecialdesti
natdet
ip
„Loculneuroștii
nțeil
aclasă”.

6
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

Pr
egăt
ireal
ecț
iei

Ascul
tăpodcastuli
ntegr
alcasăfiipregăt
it
pentr
uori
ceî nt
rebaredi
nparteael
evil
orcuri
oși
.

Asigur
ă-t
ecăînaint
edelecț
ie,aipregăt
ite
toatemater
ial
eledecar
eainevoie:

mat
erial
elenecesarepent
ru podcastuldeschi
s
f
aci
li
tareaexerci
ți
il
or pelaptop

i
nfogr
aficel
eti
păr
ite

St
ruct
urasuger
atăal
ecț
iei
:
1 I
ntr
oducer
e 5Exerci
ți
idefixareacunoșt
inț
elor
(
int
eract
ive/
dereflecț
ie)
2 Debr
iefingpetemelede
r
eflecți
edinepisodulant
eri
or 6 Di
scuț
ie/
Debr
iefing
(
începândcuadouaî
ntâl
nir
e)

4 Audiereasauvizi
onarea 8 I
nvi
taț
ial
areflecț
iepet
emel
e
podcastului
/momentelor suger
ate
sugeratedinpodcast.

7
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

I
ntr
oducer
eal
ecț
iei
Î
ncepândcuceadeadouaînt
âlni
re,
îndeschi
dereafiecăr
eisesi
univorfi
r
eluat
epescurtidei
ledi
nulti
maîntâl
nir
eșisevordi
scutatemelede
r
eflecțiepr
opuse.

Poțifol
osijocul3,2,
1,pent
ruorecapit
ular
erapidăai
dei
lordel
ault
ima
î
ntâlnir
e(treii
deicar
em- auui
mit,douăcorel
ați
icupr
opr
iameaviaț
ă,o
nel
ămur ir
e)

Poț if
olosimet odaȘti
u/Vr eausășt i
u/Am aflatpent rua-iajutapeelevi
săconșt ient
izezepropriaactivi
tatedecunoașt ere(exempludeîntrebăr
i
folosit
e:cești
am/ cecredeam des pr
es ubiect
?;ceîmidores csăafluîn
cont i
nuare?;
ceam aflat ?/cum potfolosiacesteinf
ormații
?/cepotfaceîn
altfelacum?;cum legceam aflatdeceeaceș ti
am î
nainte?)

*Of
eri
țiacesteiact
ivi
tăț
iuninter
valdemaxim 5minut
e,astf
elî
ncâtsă
par
cur
geț ișit
emadi nzi
uacurentă,i
ncl
usi
vdiscuț
iadeconcl
uzi
i.

Pentr
umoment el
edecapt
areaat
enț
iei
elevi
lor
,văsuger
ăm f
olosi
rea
următoar
elormet
ode:

8
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

Audi
ereapodcast
ului
Pentruamenți
neatenț
iaelevi
lor/
studenți
lor
,sugerăm intr
oducereade
pauzeînti
mpulaudi
eri
ipodcastul
ui,pent
ruexerci
țiisauîntrebăr
ide
reflecți
e.

Put
ețif
olosiî
ntr
ebăr
idet
ipul
:

Pentruelevi
idi
nclasele3-4,recomandăm expli
careanoț i
unil
ordin
episoduldepodcastfol
osi
ndunl i
mbajaccesi
billor
, dacăaudi
ereadir
ectă
viseparenepotri
vităsaupreacomplicat
ăpent r
uni velull
ordeînț
eleger
e.

9
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

Exer
ciț
iiși
subi
ect
ededezbat
ere
Pentrucăoparteimportant
ăî nî
nvățareaconceptel
ordeneuroșt
iinț
ă
esteexperi
mentarea,i
atăcâtevarecomandăripentruafaci
li
ta

1
acti
vităț
ideimpact:

Fol
oseșt
e-t
edeexer
ciț
iil
esugerat
eînghi
d
sauvi
nocualt
eexer
ciț
iipropr
ii
.

Poț

săî
nl
ocui
ldezbaț
exer

ci
mpr
ț
ii
lecuunsubi
eunăcuelevi
i.

2
ectpecar
e

3 Al

tr
egemai
subli
ni
ansmi
degrabăexer
azăspeci
ți
,
fici
ci
ți
isimpl
deeapecar
decâtunulcomplex.
e,
evr
car
e
eisăo

Foloseșt
emai
decâtder
degr
eflecți
e.
abăexer
ciț
iii
nter

4
act
ive

5 Uti
li
z

pent
eazăexer
cândacest
r
utoțiel
ci

evi
ț

i
.
i
i
easebaz
dereflecț
iedoarat
eazăpesit
uați
ir
unci
elev
ante

Al

î
egeexer
expli
cesit
ci
ț
uaț
ncâtsăpoat
i
i
i
ăr
car
ipr
el
i
esăî
ncar
ați
6
iaj
ut
eaut
ona.
epeel
r
evisăî
ecutdej
a,
și
astf
el

(
Ex:
e
Evi
tăf

anumi
ol
aduceî
ț

Dacăunel
xer
ciț
iudes
pr
i
osi
nat
el
r

evar
eti
eadeexer
enț
evi/
i
esubi
st

epăr
par
inț
eder
i
ci

idi
el
v

i
ț
ect
udenț
i.
i
icar
esensi

or
țaț
onar
bi

i
,

l

nui
7
earputea
epent

nt
r
ncupl
ru

oducem un
umoș teni
te)

1
0
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

Di
scuț
ie/
Debr
iefing

12 3
Recomandăr
ipent
ruundebr
iefingefici
ent

Creazăuncadr usecur i
zant Adr eseazăîntrebăr i
deschi se.
încaretoțieleviisuntîncuraj
ați Acest easuntînt rebări
lecar e
Aiînmi nteî
nper manență săîșispunăi deileșipăreri
le, începcuCI NE, CÂND, UNDE,
concluzii
lelacaredorești fărăafij udecațisaucr iti
cați
. CUM.Evi tăîntrebarea„DECE”
caeleviisăajungășipune Pentruacestl ucru,poți aceast acreeazăbl ocajesau
î
ntrebăril
eînconsecință. prezentadel aînceputt rei justificări
.(ex:î
nlocuiește
valoripecaresevabaza formul ar
ea„ Dececr eziasta?”

45 6
inter
acțiunea: t
ol er
anț ă, cu„ Cet efacesăt egândeș ti
vblândețe,respect . laas ta?”
)

Nuadr esaînt
rebăr
i Nu-țir
ăspundesi ngurla Adr
eseazăosi
ngur
ă
î
ncar esugerezi î
ntrebări
.Reformulează î
ntr
ebareodat
ă.
răspunsul. î
ntrebări
lelacarenu
pri
meștirăspuns,sau
cor
eleazăcuur mătoarea
î
ntrebare.

78 9
Esteînregul ăsăexi steși Nueti
chetarăspunsuri
le Nuteopridupă
moment edet ăceredupă pri
mit
edreptcorecte pr
imulrăspuns.
adresareaîntrebărilor
.În saugr
eșit
e.
debriefing,eleviireflectă
laexperiențeletrăiteșinu
doaracceseazăi nf orm

1
01
și
r

1
Evităpr
const
edar
rui
ăspunsur
aajungel

1
1
il
eaconcept
eștet
eel
aobi
ott
evi
l
ect
i
i
el
or
mpulpe
orpent
vuldor
r
i
t
u
.
Fi
î
i
iat

mpl
entl
ncur
aj
i
car
at

eat
i
mp,

utur
dar
eazădezbat
,
t
er
orel
ot
odat
eași
evi
lor
.
ă,
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

Unmodeldeadr
esar
eaî
ntr
ebăr
ilorî
ndebr
iefing:

MODELULFI
LM

1
î
ncepecuî nt
rebăr
idespreacti
vit
ăți
ledi
n
Fapt
e exer
ciț
iu(ex:Ces-
aîntâmplatî
nacest
exer
ciț
iu?)

I
mpact
î
ncepecuî
exer
e
ci
xer
ci
ț
i
ț
i
u(e
u?)
nt
r
x:
ebăr
Ces
i
-
despr
aînt
eact
âmpl
i
vi
atî

2
t
ăți
l
naces
edi
t
n

Lecț
î
nv
i
ăț
i
at
e 3
ghi

(e
x:
deazăel
contextel
Cepoț
evi
epr

nv

nt
opr
ăț
i
i
ransf
di
adi
er
nvi
ne

ulact
adezi
xperi
enț
i
vit
ăț
cuzi
atr
ăit
ii

n

ă?)

4
î
ncheieprocesul,cuînt
rebăriprincare
el
evi
isăident i
ficecum potapl icacele
Met
afor
ă î
nv
di
ăț
nvi
at
e,

î
nvi
at
adez
ațar
icuz
ă(
eal ex:
ipoț
Î
ncecont
iapli
cacele
e
xte

î
nvăț
ate?)

1
2
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

Sugest
ii

Deșipoțial
egeordineaepisoadelorpecar el
eabor deziî
nlecți
il
ede
neuroști
inț
ăînfuncțiedeelevii
/st
udențiicucarelucrezi
,recomandăm
săîncepipredar
eaneur oșt
ii
nțeilaclasăcuepisodul:
S01Ep02-„Căl ăreț
ulșiElefantuldi
ncapulfiecăr uiadintrenoi
”.

Puteț
irecomandael
evi
lorsăascul
tepodcastuli
ntegr
alșiî
nai
ntesau
dupălecți
epentr
uoînț
eleger
eaprofundată.

Cr eștețimoti
vaț
iașii
mplicareaelevi
lor!Pr
ovoacăelevi
i cal
afiecare
lecțiesăintr
eînrol
uldeasistentalpr
ofesor
ului
.Putețifaceacestl
ucru
solicit
ândunulsaumaimul ți
v ol
untar
i,l
afinalulfiecăreilecț
ii
.Ofer
iți

El
eviiact
ivipotpri
miunsist
em deboni
ficați
esubf
ormădebi l
everzi
,
i
arla5bileprimi
tepotal
egeunpodcastpecar
esăî
lfaci
li
tez
eei. 

Pregăt
eșt
e-t
ecaelevi
isăpunămulteînt
rebăr
ipebazapodcasturi
lor
.
Nut ei
mpaci
entadacănuștiir
ăspunsullaoî
ntr
ebare,cif
oloseșt
e-te
deunadinurmăt
oarel
evari
ante:

Dacăaiopăr erelegatădeunpos ibil


Admitecănuștii
,darcăeo răs
punsdarnueș tisigur(
ă),oferă
î
ntrebar
efoart
ebunăpent r
ucare răs
puns ulmenționândcăes t
eopăr er
e
teveii
nter
esașiveir
evenicu de-at
a, nurăspuns ulexpert
ului.
răs
punsdinparteaspeci
ali
sti
lor
. Subli
niazăcăv eirevenicu unr ăspuns
avi
zat,dupăcet edocument ezi.

Dacăs ubi
ect
ulpermite,poțipasa
î
ntrebareaî
nclasă:Voicepăr er
eaveț i
?
Chiardacănuștiț
irăspunsulcorect,ce
i
ntuiți
?Careesteperspecti
v avoast
ra?

1
3
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

Met
odedi
dact
ice

Met
odadezbat
eri
i
Dacăai elevii
mpl i
cațișiact
ivi

ipoțiî
mpărțiî
n2gr upe,
pentr
uaor ganiza
dezbateripemar gineasubiect
ului(
uniij
ucândrol
ulsuport
eri
lori
deii
,iar
cei
lal
țiaopozi ț
ieifațădeidee)
.

Met
odaechi
pel
or
Î
mparteel
evi
iîn2echi
peșiinvi
tăfiecareechi
păsăascul
teopart
edi
npodcast
.
Ul
ter
ior
,pr
ovoacă-
isăî
șiexpli
ceuniial
tor
aconți
nut
ulascul
tat
.

Met
odaci
orchi
nel
ui
Sti
muleazăevidenţi
ereaconexi
uni
lorînt
reidei;
omodalitat
edeaanal
iza
asoci
aţi
inoideideisaudear el
uanoisensurial
eidei
lor
.

Pași
:
1 sescr
ieuncuv
ânt
/opr
opozi
ţi
enucl
euî
nmi
jl
ocult
abl
ei;

2 î
njursescr
iucuvi
ntecar
eaul
egăt
urăcut
emapr
opusă;

3 seleagăi
deil
e/cuvi
ntel
epr
opusecunucl
eulpr
int
rasar
eaunorl
ini
icar
e
vorevi
denţ
iaconexi
unil
edi
ntr
eidei
;

4 sescri
utoatei
deil
ecarevinî
nmi
nteî
nlegăt
urăcut
emapr
opusă,
pânăl
a
expi
rareat
impuluial
ocat
.

(
ext
r nGhi
asdi dulpr
ofes
orul
uiAl
etheea)

1
4
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

Tehni
cider
elaxar
e
1
.Respi
raț
iapr
ofundă

Tehni
cader espir
ațiepr of
undăneaj utăsăneconcent r
ăm asupr arespi
raț
iei
șisănerelaxăm î
ntregulor gani
sm. Maipoar t
ănumel eder espi r
aț i
e
abdominalădeoarecet ehnicaderespiraț
ieimplicăinspiraț
iapr ofundă(gură
saunas),pri
nextindereaabdomenul uișiapoiapi eptul
uiși expirareaușoarăa
aerul
uipegur ă.
Concent r
areaatenți
eiper espi
rați
ev ăajutăsăv ădeconectaț
i
detoateproblemele,gândur i
leșisenzați
il
ecar evădistragat enția.

2.
Respi
raț
iacor
por
ală

Secombinăt ehnicarespirați
eiprofundecur el
axareamuscularăprogresi
vă.
Dupăcâtevami nuteder espir
aț i
epr ofundă,
văconcentr
ațiasuprauneipărția
corpul
uisauaunuigr updemușchil aunmomentdatși el
iberaț
imentalorice
tensi
unefizicăpecar eosi mțițiacolo.Esteometodăexcelent
ăpent r
ua
conști
enti
zaconexiuneami nte-corp.

3.
Imagi
nighi
dat
e
Estedeaj unscapent ruaceastătehnicăsăevocațiscene,locur
i,experi
ențe
li
nișt
itoarecarev ăaj
utăsăv ărel
axați
,săvăconcent raț
ișisăvăîncărcațicu
energie.Estebinesăal egeții
maginicuoîncărcăturăemoț i
onalăpoziti

pentrudumneav oast
răși carevăajut
ăsăv ărefacețisausăconsolidațio
i
magi nepozi t
ivăadumneav oastr
ă.

4.
Medi
taț
iemi
ndf
ulness
Esteunadint
recelemai vehi
culateșiapreciat
etehniciderel
axareactuale.
Presupuneoconcent
rațieasuprarespir
ațieiprof
undeși oconcentr
ar e
puterni
căpemoment ulprezent
, f
ărăgândur iî
ntrecutsauînvii
tor
.Est euna
di
nt r
ecelemaibunemet odepent r
ucei cuanxietat
esev er
ăsaudepr esie.

1
5
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

Tehni
cider
elaxar
e
5.
Met
odader
elaxar
eal
uiJ
acobson

Aceast aesteunadi nt r
ecelemaiut il
izatemetodedi nîntreagalume.
Aceast ămet odăsebaz eazăperel axareadel acontracți
amușchi l
orpentru
aler elaxaulter
ior.Pentruaceast a,exerciț
ii
leconstauîncont ractar
eași
relaxareamușchi lor,ceeaceducel aoușur areasistemuluiner vosșia
mușchi lorcorpului.
Aceast ătehnicăconst ăîncontractareamușchi lorsau
grupur il
ordemușchit impdecât ev asecundeșiapoir elaxarealortreptat
ă.
Aceast ătehnicăsebaz eazăpeat ențialatensiuneadinmușchipent rua
realizaulter
iordiferențacutulpina.

Pent r
uaf aceacestlucru,elevi
iseî nti
ndpepodeașil ev om spunesă
încordezeșisărelaxezedif er
itepăr ț
ialecorpul
ui.Puteț
iîncepecupăr ți
indivi
duale,cugrupurilargi:mâi ni
,brațe,
umer i
,gât,maxilar
,nas.Î
ncet ulcu
încetul,
diferi
tel
egrupemuscul arepotfigr upateî
mpr eună.Lev om spunesă
sest r
ângăpent ruasimț itensiuneași dupăcâtevasecunde, săseelibereze
pent r
uasi mțidi
stensi
a.

6.
Met
odader
elaxar
eaut
ogenăal
uiSchul
tz

Schultzesteunaltmar eteor
eti
cianalrel
axării
,i
armet odasaest euna
dintr
ecelemaiut i
li
zatepescarălargăînlume.Esteomet odăglobalăcar
e
esteîmpărți
tăînnivelsuperi
orșiinf
eri
or.
Del aaproxi
mat iv6ani,poatefi
adecvatpentruuti
li
zarecucopii,î
ncepânddel anivel
ulinferi
or.
Ni v
elul
i
nf er
iorsebazeazăpesent i
menteledegreutateșicăl
dur ă.

Vom începepr i
nal ei ndicaelevi
lorcăsuntf oar t
ecalmișiapoi vom relaxa
corpulși vom începecui nstr
ucțiunile. Pentruaf aceacestlucru, copii
lorl
ise
ceresăseconcent rezeasupr azonel orcor pului(deexempl u,brațesau
pici
oar e)șisăsimt ăcăsuntf oartegr ei.Deexempl u,spunem uită-telacâtde
greut esimt ebrațul,sesi mtecăest epr eagr eusaucăest ecald, esteprea
cald.Estev orbadeaî ncepecugr eutat eașiov om repetapânăcândv eți
observacăsunt ețiliberdecont r
acț i
imuscul are. Apoi,t
ehnicaser epetăcu
restulpăr ț
il
orcor pului:extr
emi t
ăț ii
nf erioar
e, bazin,tr
unchi,br
aț e,gâtși
cap.

1
6
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

Tehni
cider
elaxar
e

7
.Met
odader
elaxar
epr
inj
oculRej
oue

Aceast ămet odăsebaz eazăpecunoșt ințelești


inți
ficecar eexistăînjurul
rel
axăr i
i,luând- olacopi ipr
injoc,careestemodull ornat uraldeafiî nlume.
Met odaRej oue(reluare)sebaz eazăpef orțel
ecompl ementarepecar e
autorullei ndicăcăl ear evi
ața.Adică,eipropuncavi ațasăsemi șteîn
perechi opuse( zi/noapt e,soare/lună,frig/căldură).Înacestsens,
activi
tățilepecar el epropunîncadr ulmet odeiRejouesebaz eazăpeacest e
perechi( mar e/mi c,rece/cald, emoți
e/odi hnă).Lar ândulsău,jocuri
le
propuseî nmet odal uiRejoueincluddiferit
etehnici,cum arfit ensiunea,
balansar easaui mobi li
zarea,deexempl u.

Unadi ntr
etehnici
leder el
axareestebalansarea,careconst ăînimitarea
mișcăril
ordebalansareprodusede, deexempl u,unbal ansoar.Pentruaf ace
acestlucru,t
rebuiesăînceapămi șcăriî
nainteșiînapoi,fielateral
,înaint
eși
apoiînapoisauînapoișiapoiî
nainte.Unadi ntr
epăr ți
lecorpuluiesteîn
repaus,ceacareestealeasăpentrual ucrașitrebuiesăol ăsăm laxă,
moaleșimoal epentruaoput eaechi l
ibr
a.

Oal t
ăt ehnicăesteînti
nder ea.Pri
naceast ătehnicăeste,deasemenea,
posibilsăseobser v
edi ferențadintreînti
ndereșir el
axare,
simil
arcuceeace
seîntâmpl ăîntehnicadet ensiuneșir el
axare.Pent r
uafaceacestlucr
u,î
i
cerem copilul
uisăîntindăcâtmaimul tposi
bildiferi
tepărț
ialecor
pului
,
cum arfibr aț
ele(î
nsus, înlateral
)șisăr ămânăî naceapoziți
eovreme,
doarcât ev
asecunde. Dupăaceea, îlvom rel
axaînt r-
unmodbl ând.

1
7
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

Tehni
cider
elaxar
e

8.
Act
ivi
tat
eadust
er

TimpulDusteresteoactivi
tatecareîipoateajutapecopiisăat
ingăostar
e
decalm șibunăstar
ecarel epermitesăseconcent rezemaitâr
ziu.
Esteo
acti
vit
atebunăsăpr opuiînsăli
ledecl asășcolareatunci
cândcopii
i,
de
exemplu,suntfoart
eactivisaucândseî nt
orcdinrecreer
e.

Pentruaf aceacestl ucr


u,putețial
egeomuzi căcalmăși calmă, car
esăinvite
larel
axar eșiart r
ebuisăl uaț
iunpl umierdepene. Punem copiiiî
nperechi,
unuldintreeiseî ntindesaustăpeel .Copiiicarestauînti
nșiart r
ebuisă
închi
dăochi ișisăsepunăî nt
r -
osituați
epr edispusălarelaxare.Part
enerul
său,cuunpr afdepenesauor iceobiectcareper mitemângâi eri
,urmări
nd
muzica,îșirelaxeazăt ovar
ăși
i.Maitârziu,schimbar eaest
eschi mbatăși
celăl
altparteneref ectueazăaceeașiact i
vit
ate.

9.
Act
ivi
tat
eBal
onul

Trebuiesăi nvit
ăm copi
iisădevinăbaloane.Pentr
uaf aceacestlucru,
tr
ebui esăseumfleșisăsedezumfle, pentr
ucăașaf acbal oanel
e.Cândle
dăm semnal ul(
pecareîlvom convenicutoț
iiîmpreună, deexempl uadult
ul
î
și deschideșiînchi
demâna) ,tr
ebuiesăumflebal onul,adicătrebuiesă-
și
umpl eplămâni icuaerumflândbur t
a.

Pentruaf aceacestl ucr u,tr


ebuiesă- ispunețicopi
luluisăpunămânape
burtă, astfelîncâtsăpoat ăobser v acum seumflăat uncicândiaaer.Când
adultulf aceunal tgest,eltrebuiesăr espir
euitându-selaumflar eabur ț
ii
.
Aceast ăact ivit
atesepoat efaceat âtînpici
oare,cugesturivi
zuale,câtși
culcat. Copiiipotînchideochi ișitastel
ecar emarcheazăcândt rebuiesăia
aerși cândsă- lexpulzie,potfisunet e.

1
8
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

Tehni
cider
elaxar
e

1
0.Met
odader
elaxar
eKoeppen

Met odaderelaxarealuiKoeppenestefoarteasemănătoarecuceaal
ui
Jacobsonprinfaptulcăsebaz eazăpet
ensiuneașiîncordar
eamuscul
ară,
darexerci
ți
il
eșii nst
rucți
unil
esef acpr
injocuri
.

Deexempl u, pentr
umâi nișiîncheieturi,
seexplicăcopiluluicătrebui esă
stoarcădepar căarfist orsol ămâieșit r
ebuiesăoel iberezedupăol ovitur
ă.
Pent r
uspat e, tr
ebuiesăî i
expl i
căm copilului
cădev enim omar ionetăși că
avem cor zicarenet ragînsusșineî ndoaiepuținspateleșineel i
ber ează
brusc. Pentruumer i,devenim opisică,decitr
ebuiesăneî nt
indem laf elca
patrupi si
cile.Pentruumer ișigât,neput em tr
ansformașiî ntr
-obr oască
țestoasă, i
magi nându-necăsunt em deasuprauneipi etr
eși căsoar elecald
nelov eșteînf ață.
Dintr-
odat ă,obser v
ăm unper icolșii
ntrăm îninteriorul
cochiliei.

Pent rudegete, devenim pianistșitr


ebuiesădev enim unmar e
muzi ciancarecânt ăfoar
tebi nelapian.Pentrumaxi l
ar,trebuiesăne
imagi năm cămest ecăm ogumămar e,căestef oartedur ăși căneestegr eu
sămest ecăm. Dupăaceea, dezli
pim gi
ngiașinedăm seamacâtder elaxat
este.Pent r
ufaț ășinas, t
rebui esănegândi m căav em unflut ur
esauo
muscăceaat erizatpenasulnost r
ușineder anjează. Pent r
uaf aceacest
lucru,făcândgest uri
cupr opr i
ulnostr
unas, trebuiesăî ncercăm să-lfacem
săpl ecedeacol o.Cândoobț i
nem, observăm diferența.

Pentrustomac, observăm căvineunel ef


antși observăm căvreasănecal ce
pebur tă,așacăt r
ebuiesăost rângem șisăoî ngreunăm, astfelî
ncât
atuncicândnecal căpenoisănunef acărău.Pentrupici
oar eșipicioar
e,
tr
ebuiesă- ispunem copil
uluisă-șii
magi nezecăsunt em î
ntr-oml aști

cunoroifoar t
egros.Încer
căm sămer gem, darnecostăfoar t
emul t.

1
9
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

Tehni
cider
elaxar
e
1
1.Fur
nicașil
eul

Aceastăacti
vitateîiajutăpecopi isăî nvețesăr espir
epr ofund.
Pentruafaceacestl ucr u,l
ev om ceresăr espireașacum arf aceunl eu,
care
estemare,puternicșial ear
găf oar t
er epede. Pentruafaceacestl ucru,l
eul
arenevoi
edeor espirațiemaiagit atășimair apidă.
Cut oateacestea,levom
ceresărespi
redupăaceeacaof ur nică,car eestemaimi căși,pri
nur mare,
tr
ebuiesărespiremaiî ncetșimaiî ncet.Tr ebuiesăîncercăm să-ifacem să
ajungăsărespireașacum arf aceof urnică.

1
2.Act
ivi
tat
eBur
etel
e

Est eoactivi
tat
esi mi
lar
ăcuceaadusterului
,darov om f
acecuomi nge
moal e.Pentruafaceacestl
ucru,
vom cerecopii
lorsăsteaînperechi,i
arunul
dintreeisev aî
ntindepepodeacuochiiî
nchiși
.Vom puneomuzi căblândăși
relaxat
ăși vom cerecacumingeasămasez ecorpulpartener
uluil
or,cași
cum arfiavutsăpun.

1
3.Vi
zual
izar
eapozel
orf
rumoase
Pent r
uaf aceaceast ăact i
vit
ate,lecerem copi
il
orsăseî nti
ndăpepodea, să
î
nchi dăochiișisăfiecal mișirel
axaț i
.Cântăm muzicăliniști
tășiîncepem să
lecerem săr espireî
ncetșil i
niști
t,vorbi
ndîncetșiîncet.Facem exerciț
iide
vizuali
zare,cerându-lesăi maginezeuncâmpsauopaj iște,cuiarbămoal e,o
brizăfinășil ini
ște.I
magi nați
-văcum mi roase,
cum cânt ăpăsăr i
le,cum sunt
flor i
leetc.Oal t
ăv er
siuneest esăv ăimaginațioplajă,
căl durasoarelui
,briza
măr i
i,mirosulpecareî lareetc.

20
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

Tehni
cider
elaxar
e
1
4.Număr
ătoar
eai
nver
săsauscar
a

Prinaceastăact
ivi
tatedorim cacopii
isărămânăcalmi.Pentr
uaceast
a, vă
rugăm săînchi
dețiochii
,săfiț i
calmi.Cândsunt,art
rebuisănumerefoarte
î
ncetdel a10la0,vizual
izândcalm fiecaredint
reacestenumereî
nmi ntealor
.
Artrebuisărămânăcal mișicumușchi ir
elaxaț
i.

Oal t
ămodal i
tateestedeai nstr
ui copil
ulsă-șiimaginezeoscar ă. Elest
eîn
parteadejosșinuest edel
ocr elaxat.Vețiî
ncepesăur cațiscara,car ear
e
zecetrept
e.Fiecarepaspecar eîlurciesteor elaxar
emaimar e,iarcând
ajungiî
nvârfulscări
lorteveiregăsiîntr-
ostar edelini
șteabsolut ă.

1
5.Test
ulspaghet
elor

Prinexer ciți
ideMi ndfulnessdor i
m cacopi l
ulsăfieconști
entdestări
le
i
nt er
nepecar eleprezintă,deexempl u,dacăestener
vos,dacăaremușchi
tensionați,dacăest ecalm șiînacestf elsăîlpoat
ămodifica.Pent
ruaf ace
acestl ucru,acesteexer ci
ți
isev orconcentrapeconcentr
areașiatenț
ia
asupr acor puluinostr
u.

Unuldintr
eexerci
ți
ipoatefiTest ulSpaghetel
or.
Pentruafaceacestlucr
u,
tr
ebuiesălespunem copii
lorsăacordeatenți
eacelorfibr
eal ecorpul
uil
or
caresuntcaspaghetel
etari,săseconcentr
ezeasupraacestuiașisă-
l
tr
ansformeînspaghetefier t
e,foart
emoișiflexibil
e.

1
6.Robot
ulsaupăpușadecâr

Înpri
mulrând,îiv
om spuneel evul
uicătrebuiesăacț i
onezecași cândarfi
unrobot,
cumi șcărir
igi
deșimușchif oartetensionați.Apoi
,văv om of
eriun
semnalvi
zualsauaudi t
ivpentruav ăopriîncordareamușchi l
orșiadev eni
o
păpușădecârpă,adicăvețiabandonarigidit
ateași vețimergeîntr-
ostaremai
moale.

Înacestpr
oces,v
ețifighi
daț
isăi
ndi
caț
icândsunt
ețit
ensi
onatși
când
sunteț
irel
axat
.

21
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

Tehni
cider
elaxar
e
1
7.Taxi
-păt
urăsaucovormagi
c

Pentruaf aceaceast ăactivi


tate,art rebuisăpuneț iopăt urăpepodeașisă
instr
uițicopil
ulsăseî nti
ndăpeea. Trebui esăexplicațicăestedeasupraunui
taxisauaunui covormagi c.Artrebuisăobser vațidacăcor pulcopil
uluiest
e
tensionatsaur elaxatpri
nsemnal e.Expl icaț
icăatunci cândcor puleste
tensionat,covorulsautaxiulîncetinește, dardeîndatăcer eușeștesăelimine
aceat ensiune,fiindmaiușor ,taxiulr ul
eazămaimul t
.Intenți
acopilul
uivafi
săslăbeascămușchi ipentruacr eșt evitezavehiculului.

1
8.Mandal
e

Pictareamandal el
orînt
r-unmedi uplăcutpoatefiobunăact i
vit
atede
relaxare.Pi
ctându-l
e,emisferel
enoast re(emi
sfer
adreaptășiceastângă)
funcționeazăîmpreunăși est
eoact i
vitatecar
epoateajut
acopiiisăse
concent r
eze.

Pentruaceasta,putem r
edamuzicăușoar ășir el
axatășileputem of
eri
fiecăruicopilmandaleșipict
ură,
indi
cândf aptulcăartrebuisăse
concentrez
eșisăpi ct
ezeîntăcer
e,ceeaceî ipoateducelaost ar
edeli
nișt
e
șibunăstare.Nupotvorbiînti
mpcepict eazămandal e,sefacepentruun
ti
mpr ezonabil,
aproxi
mat i
v15minute,șilisespunecănupotî ncepesă
pict
ezeoal tămandalăpânăcândnuaut ermi nat-
o.

1
9.Tehni
cabr
oascat
est
oasa

Tehnicabroaștelorț
estoaseîșipr
opunesălucrezeimpulsi
vit
atea.Pentrua
faceacestlucru,vom anunțacopil
ulcăvom deveniobroascățestoasă.
Cef ac
broascatestoasa?Cândsesi mtamenințaț
i,i
ntrăîncar
apace. Pri
nur mare,
atuncicândsimt ecănusepoat econtr
ola,
trebuiesăsetransfor
meî ntr
-o
broascățestoasășisăintreî
ncoajă.

Cândv ăaflaț iîninter


ior
,art r
ebuisăv ăslăbi
țit
oțimușchii
,săv ălăsați
mâinil
esăat âr ne,săvărelaxațipici
oar el
e,sănuv ăstr
ângețiburtașisă
respi
rațif
oar teîncetșiprofund.Sunt eții
nstrui
țisăvăgândițil
al ucr
urifru-
moaseșipl ăcut eșiemoții
lenepl ăcut
e, cum arfif ur
ia,
vordispăreatreptat.

22
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

Tehni
cider
elaxar
e

20.
Supafier
bint
esaut
ort
uldezi
uadenașt
ere

Prinsupafier binteseintenți
oneazăcacopi l
ulsăaj ungă,pri
nr espi
rați
e
profundă,laost ar
eder elaxare.Trebuiesă-șii
magi nezecămănâncăsupă
fierbinte,
darnuart r
ebuisăl eardă. Artr
ebuisăl isespunăcăauuncast ron
înfațășicăsupaest efoar t
efier binte.Tr
ebuiesăfim at enț
isănunear dem,
așacăv om începesăsuflăm ușorsupa. Cândsuflăm, corpulnostrusev a
schimba:bur t
av arămânescuf undatășiumer i
iv orfirelaxați
.Vom continua
săsuflăm pent rucăest eîncăcal d,așacărespirațiadâncpentr uast
a.

Sepoatef
aceși
cașicum arfiuntortdezi
uadenașt
ere,
imitândmodulîn
car
earfisuflattor
tul
.Pent
ruafaceacestl
ucr
u,i
nspi
răm șiapoiel
iber
ăm
î
ncet.

21
.Pr
imăvar
a

Aceast ăact i
vit
at eesteindicatășipent rucaaceșt i
asăat i
ngăost arede
relaxarepr i
ncont racți
amușchi l
orșidist ensi aul
teri
oar ă.Pentruaface
acestl ucru,tr
ebui esăl espunem copi i
lorcăsunt em lasf âr
șituli
erniișică
primulv av eniî
ncur ând. Trebuiesălespunem căsunt em unbl ocdegheaț ă
șicăî ncetulcuî ncetulnetopim, pentrucăpr i
mulv asosiși vom deveni o
floar ef r
umoasăsauuncopacî nflor i
t.Pent ruaf aceacestl ucru,copiiivor
î
ncepesăsemi ște,i
arcândl ev om dasl oganuldegheaț ă!Artrebuisă
devinăunbl ocșisăst rângăst r
ânspi cioarel e,mâinil
e,pumni ișibrațele.
Vorficompl etî
ngheț ați.Cutoateacest ea, cândpr ofesorulspunePr imăv ar
ă!,
Copi l
ult r
ebuiesă- șislăbeascăîntregulcor p,deoarecegheaț asev at opi
î
ncet ulcuî ncetul.Î
ncel edinurmăsev aî nt i
ndepepământșisev a
transformaî ntr
- ofloar esaucopac.

Ceal
tet
ehni
cider
elaxar
esauact
ivi
tăț
ipent
rucopi
imai
cunoașt
eți
?

23
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

Ref
eri
nțe

Chól
iz,
M.Rel
axar
eșir
espi
raț
ie.
Uni
ver
sit
ateadi
nVal
enci
a.

Dri
s,M.(
2010)
.Acti
vit
ăți
derelaxar
eînî
nvăț
ământ
ulpr
imarșiî
ncopi
lăr
ie.
I
novaț
ieșie
xperi
enț
eeducaț
ionale,
34.

GómezMár mol,A.(
2009).Relaxarealacopi
i:
pri
nci
pal
elemet
odede
apl
icar
e.J
urnaldigi
taldeeducați
efiz i
că.

Mi
guel
,B.
Tehni
cișiact
ivi
tăț
ider
elaxar
e.

Ort
igosa,J.
M.,Méndez,F.X.
șiRi
quel
me,
A.(
201
4).
Procedur
iter
apeut
ice
l
acopiișiadol
escenț
i.Pir
amidă.

Nadeau,
M. (
2007)
.Jocur
ider
elaxar
e:del
a5l
a12ani
.Oct
ahedr
on,
26deani.

Robi
n,A.Tehni
cabroașt
elorțest
oase:ometodăpent
ruaut
ocont
rol
ul
comport
amentuluii
mpulsiv
.Univer
sit
ateadi
nNewYork.

Snel
,E.
(201
5).
Cal
m șiat
entcaobr Kai
oască. ros
.

1
7TEHNICIDERELAXAREȘIJ
OCURIPENTRUCOPI
I-ŞTI
INŢĂ
(
war
blet
oncounci
l.
org)

Celemaibune5tehni
cider
elaxar
esi
.
..unsecr
et!
|Daci
aPl
ant-Bl
ogul
despr
esanatat
enatur
ala

24
Neur
oșt
iinț
alacl
asă

Not
ițe

25
Neur
ost
ii
ntaLaCl
asa.
ro