Sunteți pe pagina 1din 4

Liceul Tehnologic “1 Mai” Ploieşti Vizat director

PROFESOR : Dumitru Marius Vizat şef catedră

PLANIFICARE DETALIATĂ A UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


ANUL ŞCOLAR: 2018-2019
CLASA A XI-A P1

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Observaţii


învăţare specifice
Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale Romanul realist
Sem I limbii în receptarea diferitelor tipuri de texte L. Rebreanu, Ion
Folosirea adecvată a strategiilor şi a regulilor de  Realismul rural
Realismul de exprimare orală în monolog şi în dialog  Frescă socială
factură balzaciană Redactarea unor compoziţii despre textele studiate şi  Tema. Structura compoziţională:
alcătuirea unor texte funcţionale sau a unor proiecte incipitul si finalul
Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice,  Formula narativă. Discursul narativ.
ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea Instanţele narative. Naratorul
adecvată a unităţilor lexico-semantice, compatibile cu omniscient. Perspectiva narativă
situaţia de comunicare a structurilor argumentative în  Relaţia autor/ narator/personaj.
vederea sesizării logicii şi a coerenţei mesajului Tipologia personajelor
Compararea unor argumente diferite pentru formularea  Analiza de text
judecăţilor proprii
Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice, Limbă şi comunicare
ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea  Monologul
adecvată a unităţilor lexico-semantice, compatibile cu  Exerciţii aplicative
situaţia de comunicare

1
Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale Romanul subiectiv
limbii în receptarea diferitelor tipuri de texte G. Călinescu, Enigma Otiliei
Folosirea adecvată a strategiilor şi a regulilor de  Spațiul urban
exprimare orală în monolog şi în dialog  Tema. Structura compoziţională:
Redactarea unor compoziţii despre textele studiate şi relația incipit-final
alcătuirea unor texte funcţionale sau a unor proiecte  Formula narativă. Discursul narativ.
Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice, Instanţele narative. Naratorul
ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea subiectiv. Perspectiva narativă
adecvată a unităţilor lexico-semantice, compatibile cu  Relaţia autor/ narator/personaj.
situaţia de comunicare a structurilor argumentative în Tipologia personajelor
vederea sesizării logicii şi a coerenţei mesajului  Analiza de text
Compararea unor argumente diferite pentru formularea
judecăţilor proprii
Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice, Limbă şi comunicare
ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea  Dialogul
adecvată a unităţilor lexico-semantice, compatibile cu  Exerciţii aplicative
situaţia de comunicare
Lucrare scrisă semestrială Recapitulare teză
Teză
Discutarea tezei
Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale Romanul postbelic
limbii în receptarea diferitelor tipuri de texte M. Preda, Moromeţii
Folosirea adecvată a strategiilor şi a regulilor de  Realismul postbelic
exprimare orală în monolog şi în dialog  Tipologia ţăranului în vâltoarea
Redactarea unor compoziţii despre textele studiate şi istoriei
alcătuirea unor texte funcţionale sau a unor proiecte  Tema. Structura compoziţională:
Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice, incipitul si finalul
ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea  Formula narativă. Discursul narativ.
adecvată a unităţilor lexico-semantice, compatibile cu Instanţele narative. Naratorul
situaţia de comunicare a structurilor argumentative în obiectiv. Perspectiva narativă
vederea sesizării logicii şi a coerenţei mesajului  Relaţia autor/ narator/personaj.
Compararea unor argumente diferite pentru formularea Tipologia personajelor
judecăţilor proprii  Analiza de text
Recapitulare
SEM. al II-lea Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de Junimea şi “Convorbiri literare”
interpretare a textelor literare studiate Titu Maiorescu – O cercetare critică asupra
Epoca Marilor Compararea unor argumente diferite pentru formularea poeziei române de la 1867
Clasici judecăţilor proprii
Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza
textelor studiate
Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza Romantismul:
Creativitate şi ideal textelor studiate  Definitie
Compararea unor argumente diferite pentru formularea  Trasaturi
judecăţilor proprii  Reprezentanti
Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de

2
interpretare a textelor literare studiate Mihai Eminescu
 Marile teme ale creatie eminesciene
 Poezia naturii si a iubirii:
 Dorinţa
Evaluare
Receptarea adecvată a sensului / sensurilor unui mesaj Textul argumentativ
transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise
Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza
textelor studiate

Deschiderea spre Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de Simbolismul


modernitate limbaj în textul poetic Alexandru Macedonski
Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de  Universul operei
interpretare a textelor literare studiate  Rondelul rozelor ce mor
Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale Literatura şi alte arte - muzica
limbii în receptarea diferitelor tipuri de texte
Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale Deschiderea spre modernitate
Starea cosmosului. limbii în receptarea diferitelor tipuri de texte George Bacovia
Plânsul materiei Folosirea adecvată a strategiilor şi a regulilor de  Nervi de primăvară
exprimare orală în monolog şi în dialog  Simbolismul
Redactarea unor compoziţii despre textele studiate şi  Poet de esenţă tragică
alcătuirea unor texte funcţionale sau a unor proiecte  Universul operei
Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice,  Teme. Motive si simboluri.
ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea  Imagini artistice
adecvată a unităţilor lexico-semantice, compatibile cu  Expresivitatea limbajului : tehnica
situaţia de comunicare sugestiei şi a corespondentelor,
Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de cromatica.
limbaj în textul poetic  Structura compoziţională
Receptarea operei
Evaluare
Redactarea unor compoziţii despre textele studiate şi Greşeala lingvistică la nivel morfologic
alcătuirea unor texte funcţionale sau a unor proiecte
Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice,
ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea
adecvată a unităţilor lexico-semantice, compatibile cu
situaţia de comunicare
Analiza principalelor componente de structură, de Tudor Arghezi : universul operei
Fenomenul compoziţie şi de limbaj specifice textului poetic Folosirea  Psalm
arghezian unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a  Text si interpretare
textelor literare studiate  Simboluri traditionale
Compararea unor argumente diferite pentru formularea  Estetica urâtului
judecăţilor proprii  Conditia artistului
Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale Literatura şi alte arte - desenul
limbii în receptarea diferitelor tipuri de texte
Modernitate şi ori- Analiza principalelor componente de structură, de Modernitate şi orizont mitic”
3
zont mitic compoziţie şi de limbaj specifice textului poetic Lucian Blaga:
Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de  Universul operei
interpretare a textelor literare studiate  Eu nu strivesc corola de minuni a
Compararea unor argumente diferite pentru formularea lumii:
judecăţilor proprii  Text si interpretare
Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza  Arta poetica
textelor studiate
Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale Redactarea unui curriculum vitae
limbii în receptarea diferitelor tipuri de texte Greşeala lingvistică la nivel sintactic
Folosirea adecvată a strategiilor şi a regulilor de
exprimare orală în monolog şi în dialog
Lucrare semestrială
Dramaturgia Redactarea unor compoziţii despre textele studiate şi Comedia
alcătuirea unor texte funcţionale sau a unor proiecte I L. Caragiale:
Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale  O scrisoare pierdută
limbii în receptarea diferitelor tipuri de texte  Textul dramatic: compoziţia textului
Analiza principalelor componente de structură, de dramatic/conflictul dramatic/
compoziţie şi de limbaj specifice textului dramatic subiectul/relaţii temporale şi spaţiale/
structură
 Modul de expunere (dialogul, replica,
monologul)
 Personajul dramatic (modalităţi de
caracterizare)
 Surse ale comicului
 Receptarea operei
Oră la dispoziţia profesorului
RECAPITULARE FINALA