Sunteți pe pagina 1din 5

Aprobat Directorul gimnaziului Coordonat Președinte CMI

/Negară Ludmila/ /Guzun Angela/

IP GIMNAZIUL PRIPICENI-RĂZEȘI
PROFESOR CHIMIE ȘI BIOLOGIE,GRAD DIDACTIC II: NEGARA LIUDMILA

CURRICULUM MODIFICAT PENTRU ELEVI CU CES

BIOLOGIE – CLASA A VIII-A


AN ŞCOLAR 2016-2017

1. Argument
Acest curriculum este realizat plecând de la scopurile şi obiectivele generale ale
predării şi învăţării biologiei: trezirea interesului şi a curiozităţii ştiinţifice a elevilor,
înţelegerea unor fapte şi fenomene din universul apropiat, aplicarea cunoştinţelor învăţate în
viaţa cotidiană.
În realizarea acestui curriculum se are în vedere necesitatea adaptării la posibilităţile
elevilor – de înţelegere, conştientizare şi asimilare a cunoştinţelor referitoare la mediul
înconjurător, la organizarea generală a animalelor, cu accent pe aspectele ecologice, în
vederea formării unui comportament adecvat.
Conţinuturile învăţării trebuie să ofere copiilor o informare corectă din punct de
vedere ştiinţific despre lumea înconjurătoare, o prezentare fidelă a unor animale din diferite
medii de viaţă, pornindu-se de la aspecte concrete ale naturii, cee ce favorizează observarea
directă şi înţelegerea unor laturi mai vizibile ale relaţiilor dintre vieţuitoare şi mediu.
Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar şi
moderne, activ-participative de predare-învăţare-evaluare, de obţinere a informaţiilor
necesare parcurgerii materiei, folosind metode, mijloace şi instrumente de lucru cât mai
adecvate acestor cazuri.
Prin strategiile abordate, se are în vedere şi o bună colaborare cu profesorul psiholog
al şcolii, cu profesorul de sprijin şi integrarea cât mai bună a elevilor în colectivul clasei.

2. Beneficiar Cojocari Cătalin – CLASA A VIII-a

3. Subcompetențe şi activităţi de învăţare


1. Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse
situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfo-anatomice, procese şi fenomene
vitale, legităţi biologice şi a rolului acestora în supravieţuirea organismelor.
SUBCOMPETENȚE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1.1.Să identifice organe şi  -exerciţii de observare şi recunoaştere pe planşe , mulaje
sistemede organe ale corpului etc a unor organe şi sisteme de organe din corpul
uman: uman(nervos, osos, muscular, locomotor, endocrin,
reproducător);
 -exerciţii de observare şi diferenţiere a funcţiilor organelor
de simţ;
1.2 Să stabilească utilitatea  -exerciţii joc de conştientizare a utilităţii unor segmente
unor segmente şi a /organe (mână, picior, ureche etc);
principalelor organe  -exerciţii de identificare a rolului părţilor componente;

1
ale sistemlui osos, muscular,  -exerciţii de recunoaştere a principalelor funcţii ale
nervos, endocrin, organelor şi sistemelor de organe;
reproducător:  -exerciţii de identificare a factorilor de mediu ce
influenţează funcţiile organismului;
 -exerciţii.

2. Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de


laborator.
SUBCOMPETENȚE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
2.1 Să realizeze experienţe  exerciţii de realizare a unor algoritmi de lucru pentru
simple/ experimentale pe diferite tipuri de activităţi;
teme date.  exerciţii de observare a factorilor de mediu care
influenţează viaţa animalelor;
 experienţe simple pentru evidenţierea caracteristicilor
animalelor determinate/legate de mediul de viaţă.

3. Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare,


reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la organisme, procese
şi fenomene biologice şi a corelaţiei dintre ele.
SUBCOMPETENȚE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
3.1 Să utilizeze modalităţi  exerciţii de utilizare a desenului pentru înregistrarea unor
diverse de înregistrare a observaţii;
informaţiilor.  exerciţii de realizare a unor scheme ale desfăşurării unor
procese (creşterea animalelor, fiziologice etc.);
 experimente, interviuri, simulări, jocuri – concurs, dezbateri,
comentarii pentru descoperirea de relaţii, fenomene, procese;
 rubrica: „Ştiaţi că…”;
 prezentare de portofolii tematice.
3.2 Să exerseze utilizarea  activităţi practice de utilizare a unor surse diverse de
unor diverse surse de informare: albume, atlase, reviste, filme documentare,
informare. internet, dicţionare etc.;
 realizarea de portofolii pe teme date (categorii de animale
etc.);
 utilizarea de soft educaţional.
3.3 Să realizeze experienţe  exerciţii de realizare a unor algoritmi de lucru pentru
simple/ experimente pe diferite tipuri de activităţi;
teme date:  -exerciţii de observare a factorilor de mediu care
influenţează viaţa plantelor şi animalelor;
 -experienţe simple pentru evidenţierea caracteristicilor
plantelor determinate/legate de mediul de viaţă;
 -experimente pentru evidenţierea unor parametri
fiziologici ai corpului uman (temperatură, puls, tensiune,)
în raport cu diverşi factori de mediu ( stress, efort, sănătate/
boală),măsurări ale înălţimii, perimetrului toracic, greutăţii.

4. Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor.


5. Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de
sănătate şi a celor din jur.
SUBCOMPETENȚE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
4.1 Să găsească soluţii la  exerciţii de elaborare a unor reguli/norme pentru creşterea şi
situaţii-problemă în relaţia îngrijirea animalelor;

2
omului cu mediul.  dezbateri, jocuri de rol şi simulări, analiza unor cazuri reale.
 -exerciţii de acordare a primului ajutor în cazul unor
urgenţe medicale simple (entorse, luxații, fracturi etc);
-exerciţii de identificare a unor măsuri de curăţire şi
prevenire a poluării mediului, pe baza unor situaţii date;
exerciţii de determinare şi argumentare a cauzelor şi
 soluţiilor găsite la unele situaţii date.
4.2 Să manifeste un  povestiri despre viaţa animalelor;
comportament ecologic.  activităţi practice de aplicare a regulilor de protejare a
animalelor şi a mediului lor de viaţă;
 rebusuri simple şi concursuri tematice sau de desene.
 -activităţi practice de aplicare a regulilor de protejare a
mediului;
 -exerciţii pentru conştientizarea intervenţiei omului în
distrugerea / ocrotirea mediului;
 -jocuri de rol pentru evidenţierea atitudinii elevilor faţă
de sursele de poluare.

4. Proiectarea curriculară
NR. UNITATEA DE CONŢINUTURI
CRT. ÎNVĂŢARE
1. Sisteme 1. Celula – unitatea fundamentală a lumii vii;
vitale 2. Compoziţia chimică a celulei;
3. Structura celulei. Particularităţile structurale ale celulei vegetale şi
animale;
4. Structura celulei. Organitele bimembranare;
5. Structura celulei. Organitele unimembranare şi amembranare;
6. Schimbul de substanţe şi de energie la nivel celular;
7. Organizarea structurală a organismelor:celulă-ţesut-organ-
organism;
2. Sisteme de 1. Sistemul osos.
susţinere 2. Scheletul uman: scheletul axial;
3. Scheletul uman: Scheletul apendicular;
4. Sistemul muscular la om. Grupele principale de muşchi.
Structura,compoziţia şiproprietăţile muşchilor;
5. Afecţiuni ale sistemului locomotor şi acordarea primului
ajutor în caz de afecţiuni.
6. Igiena sistemului osos şi a sistemului muscular;
3. Sisteme de 1. Structura şi particularităţile sistemului nervos;
coordonare 2. Sistemul nervos central la om. Encefalul. Măduva spinării;
şi integrare 3. Sistemul nervos periferic;
4. Sistemul nervos vegetativ;
ale 5.Reflexul.
organismelor 6. Funcţia reflexă şi de conducere a sistemului nervos;
în mediu 7. Igiena sistemului nervos;
8. Sistemul endocrin;
9. Sistemul neuroendocrin în coordonare şi integrare în mediu;
4. Reproducere 1. Organele de reproducere ale omului;
a 2. Fecundaţia, gestaţia şi naşterea la om;
3. Creşterea şi dezvoltarea omului. Educaţia sexuală;
în lumea vie

3
5. Bioritmuri 1. Bioritmuri fiziologice de lungă durată la om: ciclul ovarian, ciclul
uterin;
2. Bioritmuri fiziologice de scurtă durată ale omului: ciclul cardiac,
bioritmul temperaturii corpului etc.;
3. Bioritmuri şi sănătate.
6. Ocrotirea 1. Influenţa alcoolului asupra organismului uman;
mediului 2. Influenţa tutunului asupra organismului uman. Cancerul pulmonar;
3. Influenţa drogurilor asupra organismului uman;
7. Diversitatea 1. Sistematica organismelor. Regnul Animalelor;
în lumea vie 2. Încrengătura Celenterate;
3. Încrengătura Viermi Plaţi şi Cilindrici;
4. Încrengătura Viermi Inelaţi;
5. Încrengătura Moluşte: clasele lamelibranchiate, gasteropode,
cefalopode;
6. Încrengătura Artropode: clasele Arahnide şi Crustacee;
7. Încrengătura Artropode: clasa Insecte;
9. Încrengătura Cordate.Supraclasa Peşti: clasele peşti osoşi şi
cartilaginoşi;
10. Încrengătura Cordate. Clasa Amfibienilor;
11. Încrengătura Cordate.Clasa Reptilelor;
12. Încrengătura Cordate. Clasa Păsărilor;
13. Încrengătura Cordate. Clasa Mamiferelor;
15. Regnul Protiste. Diversitatea algelor;
16. Regnul Ciupercilor.Diversitatea ciupercilor;
17. FilumulMuschi;
18. Filumul Ferigi;
19. Filumul Gimnosperme;
20. Filumul Angiosperme: organe vegetative;
21.Filumul Angiosperme: organe generative;
22. Lichenii;
5. Strategii didactice
METODELE pedagogice utilizate în educaţia integrată sunt metode care promovează un
învăţământ personalizat cu ajutorul mijloacelor de învăţământ pentru îndeplinirea sarcinilor
de lucru.
 metode clasice: conversaţia, dialogul, expunerea orală, explicaţia;
 metode de învăţare: studiul cu manualul, , studiul individual, exerciţiul, dezbateri;
 metode de predare-învăţare: experimentul, lucrarea de laborator, activităţi practice;
interviu, simulări, învăţământul diferenţiat;
 metode active: jocul didactic, rebusul instruirea programată (lecţii în programul Power
Point), metoda Sinelg, diagrama Venn, etc
 metode multisenzoriale: metoda aprecierii pozitive, metoda ,,Concurs”.
 MIJLOACELE de învăţare constituie o componentă principală a procesului de învăţământ
pentru elevii cu CES, sunt considerate auxiliare pedagogice şi se împart în materiale
didactice şi mijloace tehnice (calculatorul).
Materialele didactice folosite în predarea-învăţarea-evaluarea elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale sunt:
● materiale informativ–demonstrative: atlase zoologice, planşe, dischete, casete video, etc;
● materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor: microscop, lamele, preparate fixe şi
proaspete, etc.;
● materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: tipuri de teste, portofoliul, etc.

4
6. Competenţe de învăţare
La sfârşitul studierii disciplinei, elevii vor dovedi următoarele achiziţii şi deprinderi:
COMPETENȚE COMPETENŢE DE ÎNVĂŢARE
1. Competenţa de a utiliza cunoştinţe de C1. Descrie un animal pe baza înfăţişării sale şi
bază din domeniul biologiei în diverse a caracteristicilor de viaţă.
situaţii de comunicare referitoare la: C2.Recunoaşte şi denumeşte corect părţile
structuri morfo-anatomice, procese şi component ale corpului uman învățate.
fenomene vitale, legităţi biologice şi a C3.Diferenţiază factorii cu influenţă pozitivă
rolului acestora în supravieţuirea asupra mediului de cei cu influenţă distructivă.
organismelor. C4.Identifică efectele nocive ale diferitelor
droguri naturale şi de sinteză asupra propriei
sănătăţi
2. Competenţa de a investiga procese C1. Precizează stadiile de dezvoltare a unui
biologice cu ajutorul aparatelor şi animal (cu/fără sprijin), pe baza observaţiilor
ustensilelor de laborator. asupra celor din laborator.
3. Competenţa de a aplica tehnici C1. Utilizează diverse surse de informare despre
interactive de acumulare, înregistrare, mediu (albume, atlas, planşe, reviste, filme
reprezentare, interpretare şi documentare etc.).
comunicare a informaţiei referitoare la C2. Realizează observaţii/experienţe simple,
organisme, procese şi fenomene respectând paşii unui algoritm de lucru.
biologice şi a corelaţiei dintre ele.
4. Competenţa de a proiecta acţiuni de C.1.Realizează activităţi practice de îngrijire a
ocrotire a biodiversităţii şi a plantelor şi animalelor.
ecosistemelor. C.2.Manifestă comportamente adecvate
5. Competenţa de a se implica personal respectând reguli de protecţie a mediului în
în activităţi de menţinere a propriei diferite contexte(curtea şcolii, parc, pădure etc).
stări de sănătate şi a celor din jur. C.3.Cunoaşte şi aplică norme de igienă ale
aparatului respirator, digestiv, circulator,
respirator, excretor,reproducător
C.4.Aplică reguli simplede acordare a primului
ajutor (în caz entose, luxații, fracture,
ingerarea unor substanţe chimice - droguri,
medicamente).
C.5.Aplică un set de reguli privind igiena
colectivă, a alimentaţiei şi a vestimentaţiei.

7. Bibliografie
1. Manualul şcolar de Biologie clasa a VIII.a- M.Duca, L. Dencicov-Cristea
2. Teste
3. Caiete de lucrări practice și de laborator- M.Goraș, C. Subotin, E. Bohanțova-Moraru

S-ar putea să vă placă și