Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SASCUT

COMUNA SASCUT, JUDEŢUL BACĂU


TEL/FAX: 0234/280.433
E-mail: scoalasascut@yahoo.com
Nr…..din………………………

PLAN MANAGERIAL
COMISIA METODICĂ A EDUCATOARELOR
Anul scolar 2021-2022

AVIZAT,

Director adjunct,Prof. Stanciu Carmen

APROBAT,

Responsabil comisie metodică, Director,


Prof.Pascu Ion
Prof.înv.preșcolar .
Vespan Mădălina Antoaneta
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SASCUT
COMUNA SASCUT, JUDEŢUL BACĂU
TEL/FAX: 0234/280.433
E-mail: scoalasascut@yahoo.com
Nr…..din………………………

Fundamentarea planului managerial

-Investiția în educație ,în formarea și perfecționarea continuă a personalului didactic.


-Asigurarea calității procesului instructiv-educativ în grădinită.

OBIECTIV GENERAL:
Stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale ale educatoarelor, de valorificare
deplină a tuturor resurselor pedagogice, dezvoltarea și creșterea calității sistemului de
formare continuă a personalului didactic din educația timpurie și extinderea
tematicilor către: educația incluzivă, educația outdoor, educația socio-emoțională,
cercetarea educațională, profesorul reflexiv etc. și implicit încurajarea și stimularea
cadrelor didactice în direcția cercetării educaționale;

OBIECTIVE DERIVATE:
 dezvoltarea continuă a pregătirii profesionale ;
 actualizarea competenţelor de bază ,pedagogice şi de specialitate, precum şi
însuşirea de noi competenţe;
 cunoasterea factorilor psihosociali care influenţează comportamentele copiilor
preşcolari;

 dezvoltarea conceptului de comunitate care învață pentru copil și familie;


tratarea diferențiată și individualizarea predării - învățării – evaluării astfel
încât să se asigure progresul educațional al tuturor copiilor;

 Integrarea în activitatea didactica a metodelor moderne de predare-învățare-


evaluare ;

 Implicarea permanentă a cadrelor didactice tinere .

DURATA: anul şcolar 2021- 2022

RESPONSABIL COMISIE METODICĂ: Prof.înv.preșcolar. Vespan Mădălina Antoaneta

BENEFICIARI: educatoarele din cadrul Comisiei metodice a Școlii Gimnaziale Sascut


RESURSE PEDAGOGICE:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SASCUT
COMUNA SASCUT, JUDEŢUL BACĂU
TEL/FAX: 0234/280.433
E-mail: scoalasascut@yahoo.com
Nr…..din………………………

a) umane:
 responsabil comisie metodică
 educatoare
 preșcolari
 invitați : - director, prof. Pascu Ion
- director adjunct , Stanciu Carmen
- consilier școlar -profesor psiholog
- părinţi ;

b) materiale:
laptopuri, videoproiector, aparat foto , machete, planșe

b) bibliografice:
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar
 Ghid pentru aplicarea noului Curriculum vol I si vol II
 Glava Adina, Glava Catalin, Introducere în pedagogia preşcolară, Editura
Dacia, Cluj Napoca 2002
 Cojocariu, Venera Mihaela, Managementul proiectelor pedagogice. Ghid
Metodic, E.D.P. – RA, Bucureşti, 2005
 Dumitru, Gheorghe; Dumitriu, Constanta, Psihopedagogie, E.D.P.- RA, Buc.
2003;
 Preda, Viorica, coordonator, Metoda proiectelor la vârstele
timpurii, Editura Miniped, Bucureşti, 2002.
 Revistele învăţământului preşcolar
 Scrisoarea metodica
d) temporale:
 anul şcolar: 2021 – 2022

MODALITĂŢI DE REALIZARE:

 dezbateri interactive
 vizionare PPT
 organizare de expoziţii
 prezentare de materiale didactice,
 work-shop-uri
 prezentare de bune practici si impartasirea experientei personale
Principii de lucru:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SASCUT
COMUNA SASCUT, JUDEŢUL BACĂU
TEL/FAX: 0234/280.433
E-mail: scoalasascut@yahoo.com
Nr…..din………………………

 interactivitatea
 parteneriatul
 creativitatea
 invățarea colaborativa
Modalităţi de evaluare a programului:
 schimb de experienţă

Nr Obiective Modalitati de realizare Termen Responsabili


.
crt
1 Asigurarea Aplicarea curriculumului national prin 1.10.2021 Toate educatoarele
procesului armonizarea acestuia la oferta
instructiv- educatională a grădinițelor.
educativ Elaborarea optionalelor de către
educatoare în concordanță cu cerințele
copiilor și ale părinților (acolo unde
este cazul);

Aprofundarea programei și cunoasterea


Proiectarea modului de proiectare, organizare si 1.10.2021
conducere a activitatii didactice .
Intocmirea planificarii de tip integrat
personalizarea ei în functie de grupă.
Menținerea unei corelații între
obiective , strategii didactice și mijloace
de invatare .
Abordarea interdisciplinară a Toate educatoarele
conținuturilor stabilite și desfășurarea
de activităti integrate.
Planificarea si desfășurarea
activităților ADP în corelare cu
activitățile obligatorii pe orizontala si
verticala.
Stabilirea unui raport echilibrat între
îndrumare, libertatea de actiune și
creație a copilului.
Asigurarea de șanse egale la educatie
pentru toți preșcolarii.
Amenajarea periodică a spațiului
educational conform proiectelor
tematice și obiectivelor propuse.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SASCUT
COMUNA SASCUT, JUDEŢUL BACĂU
TEL/FAX: 0234/280.433
E-mail: scoalasascut@yahoo.com
Nr…..din………………………

Crearea unui mediu stimulativ pentru


învatare și joc.

Realizarea de parteneriate între


gradinită si părinți. Sem I si II Educatoarele si
Dobândirea de Organizarea de activitati respons . Comisie
noi competențe extracurriculare. . met.
profesionale,meto
dice și sociale .

Participarea la programe de
Perfecționarea perfecționare individuale sau colective.
Stimularea cadrelor didactice pentru
sustinerea gradelor didactice.
Participarea la formele de
perfecționare cu credite.

Participarea la activități metodice si Perma-


Cerc pedagogic. nent
Sustinerea de materiale , prezentare de
bune practici în cadrul Cercului
pedagogic.
Toate educatoarele

Completarea mapei profesionale cu


materialele .
Amenajarea spațiului educational pe
arii de stimulare , corect sectorizate.
Utilizarea resurselor materiale si
Valorificarea si selectarea lor în funcție de nevoi ,
valorizarea resur- particularitățile de vârstă ale copiilor,
selor existente. tematica și conținuturile de învățare.
Procurarea și confecționarea de
materiale didactice, asigurarea Perma-
auxiliarelor. nent

Toate educatoarele
Respectarea prevederilor programei cu
privire la evaluare.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SASCUT
COMUNA SASCUT, JUDEŢUL BACĂU
TEL/FAX: 0234/280.433
E-mail: scoalasascut@yahoo.com
Nr…..din………………………

Interpretarea rezultatelor evaluării


inițiale și stabilirea de măsuri
ameliorative.
Corelarea volumului de cunoștințe cu
Nivelul atingerii particularitățile de vârstă și individuale
standardelor ale copiilor.
educationale de Valorificarea cunoștințelor și a
catre copii limbajului copiilor în situații de joc.

Inițierea și derularea de proiecte


comunitare. Toate educatoarele
Identificarea de noi parteneri.
Organizarea de activități
extracurriculare în instituții de cultură,
sociale, economice.
Dezvoltarea
parte-neriatelor si
comunitatea
locala.

Prevenirea și detensionarea stării


Crearea conditiior conflictuale la nivel de gradinită,
optime de medierea relatiilor grădiniță-
siguranta si comunitate.
securitate Organizarea de : sedinte cu parinții,
institutionala ; lectorate, consultații etc.
legatura cu Consilierea părinților.
familia. Antrenarea lor în acțiuni cu caracter
gospodăresc.
Respectarea convingerilor religioase
ale tuturor copiilor.

S-ar putea să vă placă și