Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa 1.

Planul managerial al ariei curriculare ”Tehnologii”

FUNCŢII ACTIVITĂŢI RESURSE RESPONSABILI TERMEN DE INDICATORI DE


MATERIALE ŞI REALIZARE EVALUARE SI
FINANCIARE PERFORMANŢĂ
PROIECTARE

Întocmirea raportului de analiză Date statistice Responsabil arie Septembrie Analiza activităţii
pentru anul şcolar precedent colectate anterior curriculară didactice din anul
precedent
Întocmirea planului managerial Planul managerial Toţi membrii Septembrie Stabilirea obiectivelor
catedrei
Elaborarea documentelor şcolare: Planuri cadru Toţi membrii 30 Septembrie Realizarea mapelor
planificări calendaristice Programe şcolare catedrei metodice
Elaborarea instrumentelor interne Programe şcolare Toţi membrii Permanent Realizarea
specifice de înregistrare a catedrei instrumentelor interne
progresului şcolar şi valorificarea specifice de
datelor (teste, lucrări, referate, înregistrare a
portofolii). progresului şcolar
ORGANIZARE

Asigurarea documentelor privind Planul managerial Toţi membrii Septembrie Realizarea mapelor
programele şcolare, în funcţie de catedrei metodice
curriculum-ul naţional
Organizarea de lecţii demonstrative Plan de lecţie Director adjunct Semestrial Numar de ore asistate
şi schimburi de experienţă Fişa de asistenţă la Responsabil arie de calculator
ore curriculară Număr de lecţii
Fişa pentru lucrări de demonstrative
laborator
Realizarea unei baze de date la Programe şcolare Ianuarie Analiza documentelor
nivelul tuturor disciplinelor Documentele curriculare oficiale,
cuprinzând documentele curriculare M. Ed. C.T.S. oferta de manuale
oficiale, oferta de manuale alternative, auxiliare
alternative, auxiliare curriculare, curriculare, softurile
softurile educaţionale existente educaţionale existente
Organizarea probelor de evaluarea Metodologie Comisia de examen Iunie Nivel de competenţă
competenţelor digitale Bacalaureat 2011
Organizarea şedintelor de catedra Logistică Responsabil arie Permanent Aplicarea legislaţiei în
pentru informarea cadrelor Legislaţie curriculară vigoare
didactice în scopul aplicării
legislaţiei în vigoare, pentru
cunoaşterea documentelor
manageriale la nivelul catedrei de
specialitate sau al ariei curriculare,
pentru atestatul profesional,
bacalaureat ş.a.
MONITORIZARECOORDONARE/

Asigurarea aplicării corecte a Documentele Responsabil arie Septembrie Aplicarea legislaţiei în


documentelor curriculare naţionale M. Ed. C.T.S. curriculară vigoare
la toate formele de învăţământ
Coordonarea activităţii didactice în Programe şcolare Director adjunct Permanent Realizarea CDL-urilor
vederea corelării obiectivelor Documentele Colectivul de
stabilite la nivel naţional cu cele M. Ed. C.T.S. elaborare a CDL-ului
locale, în funcţie de resursele
liceului
Monitorizarea parcurgerii ritmice şi Planificări Responsabil arie Semestrial/Anual Parcurgerea programei
de calitate a conţinuturilor calendaristice curriculară conform planificării
calendaristice
Monitorizarea progresului şcolar Teste periodice Director adjunct Decembrie Numar de asistenţe si
din perspectiva prestaţiei didactice. Lucrări de evaluare Comisia de calitate Mai interasistenţe la ore
Practicarea asistenţelor şi semestrială Responsabil arie Rezultatele unor teste
interasistenţelor la ore. Fişa de asistenţe la curriculară comune pe disciplină
Practicarea constantă a evaluării ore
formative.
Monitorizarea procesului de Plan de lecţie Director adjunct Conform Numar de ore asistate
utilizare a tehnologiei informatice Fişa de asistenţa la Responsabil arie graficului de calculator
în lecţii la toate disciplinele. ore curriculară Număr de lecţii
Organizarea de lecţii demonstrative Fişa lucrări de demonstrative
şi schimburi de experienţă. laborator
CONTROL-EVALUARE
Urmărirea asigurării calităţii Documente şcolare Director Conform Număr de asistenţe şi
educaţiei, a modului in care se Asistenţe la ore Director adjunct planificării interasistenţe la ore
realizează atribuţiile manageriale la Responsabil arie Rezultatele unor teste
nivelul colectivului şi a fiecărui curriculară comune pe disciplină
cadru didactic în parte: tehnologii
- controlul parcurgerii ritmice a
materiei;
- analiza obiectivă a nivelului de
pregatire a elevilor, cu măsuri
concrete de ameliorare a situaţiilor
necorespunzătoare;
- controlul evaluării continue şi
corecte a elevilor.
Participarea cadrelor didactice la Legislaţia specifică Director Semestrul II Nivel de competenţă
buna desfăşurare a examenelor Director adjunct
pentru nivelul 2, 3 și 4 , de obţinere Consiliul de
a certificatului de competenţe şi a Administraţie
atestatului profesional în Responsabil arie
învăţământul liceal. curriculară
tehnologii
FORMARE/

Realizarea unor echipe de cadre Criterii de selecţie Responsabil arie Permanent Realizarea materialelor
didactice pentru elaborarea Metodologii curriculară didactice
materialelor didactice tehnologii
Acordarea de consultanţă cadrelor Profesori titulari Profesori titulari Permanent Rezultate şcolare
didactice debutante sau cu
experienţă mică în învăţământ în
probleme de proiectare curriculară,
evaluare
Aplicarea unor metode şi forme de Plan managerial Responsabil arie Februarie Mediile
evaluare şcolară şi de dezvoltare a curriculară Iunie semestriale/anuale
creativităţii, adaptabilităţii şi a tehnologii
transferabilităţii cunoştinţelor în
motivaţii noi.
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI PERSONALĂ

Înscrierea la gradele didactice: Legea 128 Director Octombrie- Gradul de cuprindere


definitivat, gradul II, gradul I şi/sau Statutul cadrelor Responsabil Comisia Noiembrie la cursurile de
la cursurile de perfecţionare didactice de Perfecţionare perfecţionare a
organizate de I.Ş.J. si C.C.D. Cursurile de personalului didactic,
perfecţionare C.C.D. auxiliar şi nedidactic
NEGOCIEREA/

Asigurarea unui climat de muncă Comunicarea Director Permanent


eficient în folosul elevilor, interinstituţională Director adjunct
beneficiarii sistemului educaţional Consiliul de
Administraţie
Prevenirea şi rezolvarea Legea 128 Directori Permanent Rezolvarea
eventualelor stări conflictuale Contractul colectiv Responsabil comisie conflictelor
Sancţionarea unor acte care aduc de muncă metodică
prejudicii procesului educaţional Comisia paritară
REZOLVAREA CONFLICTELOR

S-ar putea să vă placă și