Sunteți pe pagina 1din 1

Legislație școlară - testul 1

1. Învățarea pe tot parcursul vieții este: 6. Formele de organizare a învățământului preuniversitar


sunt:
A obligatorie
A învățământ cu frecvență și învățământ la distanță
B un drept garantat de lege
B învățământ cu frecvență redusă și învățământ
C garantată de autoritățile locale online
D asigurată de unitățile de învățământ gimnazial
C învățământ la distanță

D învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență


2. Înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se redusă
realizează:

A prin solicitare verbală a elevului major, respectiv a 7. Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și
părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru particular preuniversitar se organizează de către:
elevul minor
A inspectoratele școlare
B la cererea dirigintelui
B Ministerul Educației
C din oficiu
C autoritățile administrației publice locale, cu avizul
D prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a conform al inspectoratelor școlare
părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru
elevul minor D consiliile locale

3. În sistemul național de învățământ, unitățile de 8. Curriculumul național:


învățământ de stat au personalitate juridică dacă se
organizează și funcționează: A este elaborat de inspectoratul școlar

B este elaborat de unitatea de învățământ


A cu minimum 300 de elevi
C reprezintă ansamblul coerent al planurilor-cadru
B cu minimum 200 de elevi, preșcolari și
de învățământ, al manualelor școlare și al
antepreșcolari
programelor școlare din învățământul
preuniversitar
C cu minimum 100 de preșcolari și antepreșcolari

D cu minimum 200 de elevi și/sau preșcolari, în cazul D reprezintă ansamblul coerent al planurilor-cadru
unităților de învățământ special de învățământ și al programelor școlare din
învățământul preuniversitar

4. Elevii din învățământul preuniversitar de stat și particular


se pot transfera la alte unități de învățământ de stat sau 9. Trunchiul comun se constituie din:
particular:
A disciplinele/domeniile de studiu/modulele de
A cu acordul ambelor unități pregătire obligatorii

B la solicitarea părintelui și a dirigintelui B disciplinele/domeniile de studiu/modulele de


pregătire opționale
C cu acordul unității primitoare
C disciplinele/domeniile de studiu/modulele de
D cu acordul unității de la care dorește să plece pregătire opționale și obligatorii
elevul
D disciplinele/domeniile de studiu/modulele de
pregătire opționale și obligatorii solicitate de
5. Sistemul național de învățământ preuniversitar este comunitatea locală
constituit din ansamblul unităților de învățământ:

A particulare și confesionale autorizate/acreditate 10. Planurile-cadru de învățământ cuprind:


B de stat și confesionale
A disciplinele obligatorii și numărul maxim de ore
C de stat, particulare și confesionale aferente acestora
autorizate/acreditate
B disciplinele, domeniile de studiu, respectiv
D de stat și particulare modulele de pregătire obligatorii și optionale,
precum și numărul minim și maxim de ore
aferente acestora

C disciplinele opționale și numărul minim de ore


aferente acestora

D disciplinele opționale și numărul maxim de ore


aferente acestora

S-ar putea să vă placă și