Sunteți pe pagina 1din 1

Legislație școlară - testul 2

1. Formele de organizare a învățământului preuniversitar sunt: 5. Disciplina Tehnologia informației și comunicării constituie o
disciplină:
A învățământ cu frecvență și învățământ la distanță
A opțională pentru elevii din clasele I-IV și este
B învățământ cu frecventă redusă și învățământ online disciplină obligatorie în învățământul gimnazial și
liceal
C învățământ la distanță

D învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență B opțională în învățământul primar, gimnazial și liceal


redusă
C obligatorie în învățământul primar, gimnazial și liceal

D opțională în învățământul primar, gimnazial și


2. Consiliul de Administrație al unității de învățământ stabilește obligatorie în învățământul liceal
curriculumul la decizia școlii:

A în urma consultării profesorilor 6. Rezultatele evaluării se exprimă, dupa caz, prin:


B în urma consultării membrilor consiliului local
A calificative, în învățământul primar și gimnazial,
C în urma consultării diriginților respectiv prin note de la 1 la 10, în învățământul liceal

D în urma consultării elevilor, părințilorși pe baza B calificative, în învățământul primar, respectiv prin
resurselor disponibile note de la 1 la 10, în învățământul secundar și în
învățământul terțiar nonuniversitar, sau prin
punctaje, în mod similar testelor internaționale
3. Domeniile de competențe-cheie care determină profilul de
formare a elevului, pe care se axează curriculumul național C calificative, în învățământul primar și gimnazial,
pentru învățământul primar și gimnazial, sunt în număr de: respectiv prin note de la 1 la 10, în învățământul
liceal, sau prin punctaje, în mod similar testelor
internaționale
A 6 B 7 C 8 D 9
D calificative, în învățământul primar și în învățământul
secundar, respectiv prin note de la 1 la 10, în
4. Curriculumul național pentru învățământul primar și
învățământul terțiar nonuniversitar, sau prin
gimnazial se axează pe 8 domenii de competențe-cheie care
punctaje, în mod similar testelor internaționale
determină profilul de formare a elevului:

A competențe de comunicare în limba română și în


limba maternă, în cazul minorităților naționale; 7. Pe parcursul clasei pregătitoare:
competențe de comunicare în limbi străine;
competențe de bază de matematică, științe și A se acordă note
tehnologie; competențe digitale de utilizare a
tehnologiei informației ca instrument de învățare și B se acordă calificative
cunoaștere; competențe sociale și civice; competențe
C nu se acordă note sau calificative
antreprenoriale; competențe de sensibilizare și de
expresie culturală; competența de a învăța să înveți D se acordă note sau calificative

B competențe de comunicare în limba maternă;


8. Personalul din învățământul preuniversitar este format din:
competențe de comunicare în limbi străine;
competențe de bază de matematică, științe și
tehnologie; competențe digitale de utilizare a A personalul didactic de predare, personal didactic
tehnologiei informației ca instrument de învățare și auxiliar și personal didactic de conducere, de
cunoaștere; competențe sociale și civice; competențe îndrumare și control
antreprenoriale; competențe artistice; competența
de a învăța să înveți B personal didactic și personal nedidactic

C elevi și profesori
C competențe de comunicare în limba română și în
D personalul didactic de predare și personal didactic de
limba maternă, în cazul minoritătilor naționale;
conducere, de îndrumare și control
competențe de comunicare în limbi străine;
competențe de bază de matematică; competențe
digitale de utilizare a tehnologiei informației ca
instrument de învățare și cunoaștere; competențe 9. Personalul didactic este format din:
sociale și civice; competențe antreprenoriale;
competențe de sensibilizare și de expresie culturală; A personalul didactic de predare, personal didactic
competența de a învăța să înveți auxiliar și personal didactic de conducere, de
îndrumare și control

D competențe de comunicare în limba română; B personalul didactic de predare și personal didactic


competențe de comunicare în limbi străine; auxiliar
competențe de bază de tehnologie; competențe
digitale de utilizare a tehnologiei informației ca C personalul didactic de predare și personal didactic de
instrument de învățare și cunoaștere; competențe conducere, de îndrumare și control
sociale și civice; competențe antreprenoriale;
competențe de sensibilizare și de expresie culturală; D personal didactic auxiliar și personal didactic de
competența de a învăța să înveți conducere, de îndrumare și control

S-ar putea să vă placă și