Sunteți pe pagina 1din 82

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s.

Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul 77
din 21.08.2020
Ref. : cu privire la aprobarea componenței Consiliului de administrație
În conformitate cu prevederile capitolului III din Regulamentul-cadru cu privire
la funcționarea Consiliului de administrație al institușiei de învățământ general
(Ordinul MECC nr. 269 din 09.03.2020), în scopul organizării corecte și eficiente a
CA din gimnaziu în calitate de organ de conducere al instituției cu rol de decizie în
domeniul administrativ, emit următorul:
ORDIN:
1. Se aprobă componența Consiliului de administrație din gimnaziu după cum
urmează:
1. Marusic Stela, directorul gimnaziului;
2. Ceban Rodica, director adjunct instruire;
3. Baiura Silvia, învățătoare la clasele primare, GDD;
4. Ionașcu Angela, profesor de fzică, matematică;
5. Cebotari Eugeniu, elev, clasa a VIII-a;
6. Andronache Claudia, reprezentantul APL;
7. Dascăl Elena, părinte;
8. Avadănii Albina, părinte;
9. Florea Veronica, părinte.
2. Consiliul de administrație din gimnaziu, la prima ședință, să aleagă președintele
consiliului.
3. Se desemnează secretar al Consiliului de administrație dna Boiciuc Ecaterna,
profesor de limba franceză, GDD.
4. Membrii consiliului de administrațir vor studia Regulamentul-cadru cu privire
la funcționarea consiliului de administrație al instituției de învățământ general
(Ordinul MECC nr.269 din 09.03.2020) și se vor ghida de prevederile lui în
actiivitatea sa.
5. Responsabilitatea executării și monitorizării realizării prevederilor prezentului
ordin mi-o asum.

Directorul gimnaziului: Marusic Stela


Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 78
din 24.08.2020
Ref.: cu privire la desemnarea persoanei responsabilă de organizarea,
coordonarea și controlul aplicării măsurilor de prevenire a infecției COVID-
19
În scopul organizării, coordonării și controlului aplicării măsurilor de prevenire a
infecției COVID-19 și pentru buna funcționare a gimnaziului în anul școlar 2020-
2021, emit următorul
Ordin:
1. Se desemnează persoană responsabilă de organizarea, coordonarea și controlul
aplicării măsurilor de prevenire a infecției COVID-19 în anul școlar 2020-2021
dna Jocot Nina, director adjunct educație.
2. Dna Jocot Nina, director adjunct educație, persoană responsabilă de organizarea,
coordonarea și controlul aplicării măsurilor de prevenire a infecției COVID-19
împreună cu dna Vacarciuc Silvia, asistent medical vor:
- planifica, organiza și pune în aplicare măsurile de prevenire a infecției COVID-
19 în corespundere cu Reglementările speciale privind organizarea anului de
studii 2020-2021 în contextul epidemiologic al COVID-19, pentru instituțiile de
învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar (Ordinul MECC nr. 840 din
19.08.2020), cu Instrucțiunea privind măsuriile de protecție care trebuie aplicate
pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în
contextul epidemiologic al COVID-19 (Anexă la Hotărârea nr. 26 din 21.08.2020 a
CNESP).
- asigura comunicarea și consultarea acțiunilor cu centrul medicilor de familie din
localitate privind cazurile de referire a COVID-19;
- asigură măsuri de prevenire și de protecție împotriva discriminării,
izolării/excluderii, stigmatizării/etichetării elevilor infectați cu COVID-19;
- elabora rapoartele, informațiile necesare referitor la situația în gimnaziu în
contextul epidemiologic.
3. Monitorizarea executării prezentului ordin mi-o asum.
Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/
Cu ordinul am luat cunoștință: _____________ /Jocot Nina/
_____________ / Vacarciuc Silvia/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 79
din 24.08.2020
Ref.: cu privire la desemnarea persoanei responsabile de
monitorizarea stării de sănătate a elevilor, angajaților
În scopul monitorizării stării de sănătate a elevilor, angajaților pentru prevenirea
infecției COVID-19 în anul școlar 2020-2021, emit următorul
Ordin:
1. Se desemnează persoană responsabilă de monitorizarea stării de sănătate a
elevilor, angajaților pentru prevenirea infecției COVID-19 în anul școlar 2020-
2021 dna Vacarciuc Silvia, asistent medical.
2. Dna Vacarciuc Silvia, asistent medical va:
- instrui elevii și angajații gimnaziului privind măsurile de prevenire a infecției
COVID-19;
- efectua triajul epidemiologic matinal al elevilor și angajaților la intrarea în
instituție în comun cu dna Jocot Nina, persoană responsabilă de organizarea,
coordonarea și controlul aplicării măsurilor de prevenire a infecției COVID-19;
- monitoriza stsrea sănătății elevilor și angajaților pe parcursul aflării în instituție;
- elabora Planul de curățenie și dezinfectare pentru fiecare spațiu școlar (sală de
clasă, coridor, WC, cancelarie, bibliotecă, bloc alimentar, curtea școlii);
- elabora Graficul de igienizare pentru fiecare spațiu școlar (sală de clasă, coridor,
WC, cancelarie, bibliotecă, bloc alimentar, curtea școlii).
3. Monitorizarea executării prezentului ordin mi-o asum.

Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/

Cu ordinul am luat cunoștință: _____________ /Jocot Nina/


_____________ / Vacarciuc Silvia/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 80
din 24.08.2020
Ref.: cu privire la constituirea Comisiei de triere
În scopul controlului respectării normativelor propuse pentru alimentarea
sănătoasă și echilibrată a elevilor, pentru evidența consumului corect și conform
normativelor a produselor alimentare, pentru prevenirea consumului nejustificat de
produse alimentare, emit următorul
Ordin:
1. A institui Comisia de triere din gimnaziul în următoarea componență:
Marusic Stela, director – președinte;
Ceban Rodica, director adjunct instruire – membru;
Jocot Nina, director adjunct educație – membru;
Vacarciuc Silvia, asistentă medicală, bucătar – membru;
Babin Liudmila, învățământ primar – membru.
2. Comisia de triere din gimnaziu să monitorizeze activitatea desfășurată de
către angajații bucătăriei gimnaziului în vederea respectării normativelor stabilite.

Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/


Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 81
din 26.08.2020
Ref.: la relansarea procesului educațional
În conformitate cu prevederile Ordinului MECC nr. 840 din 19.08.2020 Cu
privire la organizarea anului de studii 2020-2021 în învățământul general,
Ordinului MECC nr. 892 din 26.08.2020 Cu privire la relansarea procesului
educațional, cu Instrucțiunea privind măsuriile de protecție care trebuie aplicate
pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în
contextul epidemiologic al COVID-19 (Anexă la Hotărârea nr. 26 din 21.08.2020 a
CNESP), cu Decizia Consiliului raional Briceni nr. 4/1 din 26.08.2020 Cu privire
la redeschiderea instituțiilor de învățământ general din teritoriul administrat, în
anul de studii 2020-2021 în situație de pandemie, urmare a consultării cu cadrele
didactice, părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu elevii, coordonării cu
liderul sindical din instituție, aprobării la CP nr.1 din 26.08.2020, CA nr.1 din
24.08.2020, în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății copiilor,
urmare a situației epidemiologice COVID-19, emit următorul
ORDIN:
1. Se relansează procesul educațional în anul de studii 2020 – 2021 în gimnaziu în
conformitate cu Modelul 1: ,,Prezența fizică 100% la școală”.
2. Procesul educațional în anul de studii 2020 – 2021 se organizează în striictă
conformitate cu Reglementările speciale privind organizarea anului de studii
2020-2021 în contextul epidemiologic al COVID-19, pentru instituțiile de
învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar (Ordinul MECC nr. 840 din
19.08.2020), cu Instrucțiunea privind măsuriile de protecție care trebuie aplicate
pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în
contextul epidemiologic al COVID-19 (Anexă la Hotărârea nr. 26 din 21.08.2020 a
CNESP).
3. Responsabilitatea executării prezentului ordin mi-o asum.
Directorul gimnaziului: Marusic Stela

Ordinul № 82

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

din 26.08.2020
Ref.: cu privire la organizarea procesului
educațional în anul școlar 2020-2021
În legătură cu începutul anului școlar 2020 – 2021, în conformitate cu decizia
Consiliul profesoral nr. 1 din 26.08.2020 și pentru buna desfășurare și organizare a
procesului educațional în gimnaziu, emit următorul
Ordin:
1. Se desemnează diriginții de clasă după cum urmează:
clasa I – Anischevici Marina, învățământ primar;
clasa II – Musihin Snejana, învățământ primar;
clasa a III-a – Baiura Silvia, învățământ primar;
clasa a IV-a – Babin Liudmila, învățământ primar;
clasa a V-a – Boiciuc Ecaterina, prof. de limba franceză
clasa a VI-a – Ursan Doina, pof. de limba română;
clasa a VII-a – Minciuc Elena, prof. de IRU și geografie;
clasa a VIII-a – Strîmbu Lidia, bibliotecar, pof. de limba română;
clasa a IX-a – Moisa Veronica, pof. de limba română.
2. Diriginții de clasă să desfășoare cu elevii:
- instruirea referitor la protecția vieții și sănătății elevilor și să consemneze prin
procese-verbale (la începutul anului școlar și înainte de fiecare vacanță);
- instruirea, informarea părinților și elevilor (săptămânal) privind măsurile de
prevenire a infecției COVID-19.
2.1. Diriginții se desemnează responsabili de protecția vieții și sănătății elevilor pe
parcursul aflării lor la școală și de păstrarea bunurilor materiale din sălile de clasă.
3. Se distribuie orele din Planul – cadru de învățământ pentru anul școlar 2020
-2021 după cum urmează :
Limba și literatura română
Ursan Doina – 16 ore, clasele a VI, VII, VIII-a
Moisa Veronica – 11 ore, clasele a V, IX-a
Limba franceză
Boiciuc Ecaterina – 8 ore, clasele a V, VI, VII, VIII-a
Condrea Vera – 8 ore, clasele a II, III, IV, IX-a
Limba engleză
Boiciuc Ecaterina – 2 ore, clasa a V

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Limba rusă
Vacarciuc Emilia – 8 ore, clasele a VI – IX-a
Matematica
Barbaroș Tatiana – 16 ore , clasele a V-a, VII – IX-a
Ionașcu Angela – 4 ore , clasa a VI-a
Chimia
Ciornîi Lilia – 5 ore , clasele a VII – IX-a
Fizica
Ionașcu Angela – 7 ore, clasele a VI – IX-a
Biologia
Blajin Aculina – 7 ore, clasele a VI – IX-a
Științe
Ionașcu Angela – 1 oră, clasa a V-a
Informatica
Ionașcu Angela – 3 ore, clasele a VII – IX-a
Geografia
Minciuc Elena – 5 ore, clasele a V – IX-a
Istoria românilor și universală
Ceban Rodica – 4 ore, clasele a VI, VIII
Minciuc Elena – 6 ore, clasele a V, VII, IX-a
Educația civică
Ceban Rodica – 2 ore, clasele a VIII – IX-a
Educația pentru societate
Ceban Rodica – 3 ore, clasele a V-VII-a
Educația muzicală
Barbalat Violeta – 8 ore, clasele I – VIII-a
Educația tehnologică
Jocot Nina – 5 ore, clasele a V- IX-a
Educația fizică
Ilcov Vladimir – 10 ore, clasele a V – IX-a
Educația plastică
Anischevici Marina – 1 oră, clasa a V-a
Vacarciuc Emilia – 2 ore, clasele a VI – VII-a
Învățământ primar
Anischevici Marina – 18 ore, clasa I
Musihin Snejana – 18 ore, clasa a II-a
Baiura Silvia – 18 ore, clasa a III-a

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Babin Liudmila – 18 ore, clasa a IV-a


Marusic Stela – 1 oră, clasa a IV-a – EMS
4. A fi distribuite orele opționale după cum urmează:
Religia – 4 ore, clasele I – IV-a – Marusic Stela
Citind, învăț să fiu – 1 oră, clasa a VIII-a – Strîmbu Lidia
Lectură pentru ghidare în carieră – 1 oră, clasa a IX-a – Barbalat Violeta
Elemente de cultură și civilizație a Franței – 1 oră, clasa a VI-a – Condrea Vera
Matematica distractivă – 1 oră, clasa a V-a – Ionașcu Angela
Istoria și cultura locală – 1 oră, clasa a VII-a – Minciuc Elena
5. Se desemnează cadru didactic de sprijin:
Jocot Nina – 0,5 unitate
Barbalat Violeta – 0,5 unitate
6. A fi numit responsabil de cabinetul de informatică dna Ionașcu Angela, profesor
de informatică.
7. Se distribuie unitățile din statele de personal, după cum urmează:
Bibliotecar – 0,5 unitate – Strîmbu Lidia
Asistent medical – 0,5 unitate – Vacarciuc Silvia
Laborant fizică – 0,5 unitate – Ionașcu Angela
Paznic:
1 unitate – Vacarciuc Eugenia
1 unitate – Barbuț Serghei
Îngrijitor de încăperi:
Carlașuc Tatiana – 1 unitate
Vacarciuc Rodica – 1 unitate
Zota Angela – 1 unitate
Zota Didina – 1 unitate
Plop Vera – 0,5 unitate
Măturător – Rusnac Lilia – 1 unitate
Bucătar – Vacarciuc Silvia – 1 unitate
Lucrator auxiliar – Plop Vera – 0,5 unitate
Lucrător pentru reparații – Gherjavca Vladimir – 1 unitate
Operator – 1,5 salariu
Contabil - 0,5 salariu
8. Se desemnează secretar al Consiliului profesoral cu responsabilitatea de a
întocmi procesele – verbale ale ședințelor Consiliului profesoral, dna Baiura Silvia,
învățământ primar.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

9. Se desemnează secretar al Consiliului de administrație cu responsabilitatea de a


întocmi procesele – verbale ale ședințelor CA, dna Minciuc Elena, profesor de IRU
și geografie.
10. Se desemnează responsabil de desfășurarea ședințelor CA, dna Ceban Rodica,
președintele CA.
11. Se desemnează responsabil de verificarea și păstrarea cataloagelor dna Ceban
Rodica, director adjunct instruire.
12. Se desemnează responsabil de evidența corespondenței intrate și expediate dna
Ionașcu Angela, profesor de fizică, matematică, informatică.
13. Se desemnează responsabil de realizarea măsurilor de securitate în muncă, dna
Jocot Nina, director adjunct educație.

Directorul gimnaziului: Marusic Stela


Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
INSTITUȚIA
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI
tel. 0247-53-410
E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 83
din 01.09.2020
Ref.: la aprobarea Planului de activitate a Gimnaziului
,,Victor Ciutac” s. Șrăuți pentru anul de studii 2020-2021
În baza deciziei Consiliului profesoral № 1 din 26.08.2020, în scopul
reglementării activității de organizare a procesului educațional, asigurării
continuității în implementarea conținuturilor educaționale în învățământul primar
și gimnazial, pentru buna organizare și desfășurare a activității gimnaziului în anul
de studii 2020-2021, emit următorul

ORDIN:
1. A aproba Planul de activitate a Gimnaziului ,,Victor Ciutac” s. Șrăuți pentru
anul de studii 2020-2021.
2. Dna Ceban Rodica, director adjunct instruire va elabora planurile lunare de
activitate în baza Planului anual.
3. Responsabil de executarea prevederilor ordinului se numește dna Ceban Rodica,
director adjunct instruire.
Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/
Cu ordinul am luat cunoștință: / Ceban Rodica /

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
INSTITUȚIA tel. 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 84
din 01.09.2020
Ref.: la aprobarea componenței Comisiei multidisciplinare intrașcolare (CMI)
În temeiul Ordinului MECC nr. 683 din 03.06.2019, precum și în scopul
sprijinirii integrării/incluziunii şcolare a copiilor cu CES, în baza deciziei
Consiliului profesoral № 1 din 26.08.2020, emit următorul

ORDIN:
1. A aproba componența CMI în anul de studii 2020-2021 după cum urmează:
1.1. Jocot Nina, director-adjunct educație, CDS – președinte;
1.2. Barbalat Violeta, CDS;
1.3. Babin Liudmila, învățământ primar, diriginte, cl. a IV-a;
1.4. Moisa Veronica, prof. de lb. și lit. română, GDD, diriginte, cl. a IX-a, secretar;
1.5. Minciuc Elena, prof. de IRU, geografie, diriginte, cl. a VII-a;
1.6. Barbaroș Tatiana, prof. de matematică;
1.7. Baiura Silvia, învățământ primar, diriginte, cl. a III-a;
1.8. Condrea Vera, prof. de limba franceză;
1.9. Vacarciuc Silvia, asistent medical.
2. Comisia multidisciplinară intraşcolară:
2.1. Va duce evidența copiilor cu CES, la nivel de instituție;
2.2. Va analiza necesitățile copiilor cu CES și înainta propuneri CA / CP, privind
crearea și asigurarea funcționalității structurilor și serviciilor de suport
individualizat (resurse umane, materiale, metodologice, didactice etc.);
2.3. Va informa personalul instituției despre prevederile normative și
metodologice referitoare la crearea și funcționarea structurilor și serviciilor
de suport individualizat pentru copiii cu CES;
2.4. Va acorda suport metodologic în planificarea și organizarea activității
structurilor și serviciilor de suport;
2.5. Va prezenta raportul de evaluare/reevaluare complexă a dezvoltării fiecărui
copil cu CES, spre examinare în ședința echipei PEI;
2.6. Va oferi consultanță echipelor PEI în procesul de elaborare și realizare a
planului educational individualizat (procesul PEI);
2.7. Va examina planurile, în scopul asigurării corespunderii necesităților
copiilor pentru care sunt elaborate;
2.8. Va prezenta până la 16.09.2020 Consiliului profesoral, spre examinare și
aprobare, PEI pentru fiecare copil cu CES;
2.9. Va monitoriza procesul PEI, inclusiv progresul în dezvoltarea copiilor cu
CES;

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
INSTITUȚIA
tel. 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI
E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

2.10. Va organiza, cel puțin o dată în semestru, ședințele echipei PEI de


revizuire/actualizare a PEI pentru copiii cu CES. Va examina și decide
aprobarea modificărilor PEI;
2.11. Va examina, determina și înainta Consiliului profesoral spre aprobare
condițiile de promovare a elevilor cu CES în clasa următoare și admiterea
acestora la examenele de finalizare a nivelului de învățământ corespunzător;
2.12. Va organiza, de comun cu comisiile metodice, activitatea de elaborare a
testelor/probelor individualizate de evaluare finală pentru copiii cu CES și
asigura adecvarea acestora la cerințele de elaborare, precum și conformitatea
cu curriculumul modificat, în baza căruia copilul parcurge disciplinele
respective.
2.13. Va planifica și organiza asistența metodologică a cadrelor didactice din
instituție, inclusiv a cadrelor didactice de sprijin, privind implementarea
actelor normative și metodologice în domeniul educației incluzive;
2.14. Va monitoriza eficiența activităților de formare profesională continuă a
cadrelor didactice, prin prisma calității asistenței individualizate a copiilor
cu CES;
2.15. Va identifica necesitățile de formare ale cadrelor didactice în domeniul
educației incluzive;
2.16. Va organiza diverse activități cu tematica referitoare la educația incluzivă;
2.17. Va realiza, în comun cu partenerii, campanii de promovare a educației
incluzive, în particular, săptămâna educației incluzive la nivel de instituție;
2.18. Va identifica potențiali parteneri și lansa inițiative de parteneriat în domeniul
asigurării dreptului tuturor copiilor la educație de calitate;
2.19. Va dezvolta programe de educație parentală, planifica și organiza reuniuni
ale părinților;
2.20. Va încuraja participarea părinților la procesul PEI, în activitățile organizate
în CREI, în alte activități de asistență a copiilor cu CES;
2.21. Va stabili, de comun cu partenerii, mecanisme de informare reciprocă
privind respectarea drepturilor copiilor la nivel de instituție și comunitate.
3. Va activa în baza propriului Regulament aprobat la CP.
4. Responsabil de îndeplinirea prevederilor prezentului ordin este desemnată
dna Jocot Nina, director adjunct educație, președinta CMI.
Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/
Cu ordinul am luat cunoștință: /Jocot Nina/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 85
din 01.09.2020

Ref.: cu privire la aprobarea componenței Comisiei de atestare


din gimnaziu pentru anul de studii 2020-2021
În baza Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învățământul
general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică
(aprobat prin Ordinul MECC nr. 62 din 23.01.2018) și pentru buna organizare și
desfășurare a procesului de atestare în anul de studii 2020-2021, emit următorul
ORDIN:
1. A aproba componența Comisiei de atestare în anul de studii 2020-2021 după
cum urmează:
președinte: Marusic Stela, directorul gimnaziului, GMD, învățământ primar, GDÎ;
secretar: Jocot Nina, director adjunct educație, prof. de educația tehnologică, GDÎ;
membri:
Anischevici Marina, învățământ primar, GDD;
Boiciuc Ecaterina, prof. de limba franceză, GDD;
Ionașcu Angela, prof. de fizică, GDÎ, matematică, GDD, informatică.
2. Comisia de atestare va activa în conformitate cu prevederile stipulate în
Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional
tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică (aprobat prin Ordinul
MECC nr. 62 din 23.01.2018).
3. Monitorizarea executării prezentului ordin mi-o asum.

Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
INSTITUȚIA
tel. 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI
E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 86
din 01.09.2020
Ref.: cu privire la organizarea activității metodice
În baza deciziei Consiliului profesoral nr. 1 din 26.08.2020 și pentru buna organizare și
desfășurare a procesului educațional în anul de studii 2020 - 2021, emit următorul
ORDIN:
1. În anul de studii 2020 - 2021 comisia metodică ,,Limbă și comunicare” fuzionează cu
comisia metodică ,,Educație socioumanistică”(din cauza numărului insuficient de
profesori din cadrul comisiei metodice ,,Educație socioumanistică”) cu denumirea
comisia metodică ,,Limbă și comunicare. Educație socioumanistică”.
2. În anul de studii 2020 - 2021 comisiile metodice ,,Arte”, ,,Tehnologii”, ,,Sport”
fuzionează cu denumirea comisia metodică ,,Arte. Tehnologii. Sport” (din cauza
numărului insuficient de profesori din cadrul comisiilor metodice).
3. Se aprobă în anul de studii 2020 - 2021 următoarele comisii metodice:
,,Limbă și comunicare. Educație socioumanistică” – 8 membri
,,Matematică și științe” - 4 membri
,,Învățământ primar” - 5 membri
,,Arte. Tehnologii. Sport” - 4 membri
,,Consiliere și dezvoltare personală” - 9 membri
4. Se aprobă următorii șefi de comisii metodice în anul de studii 2020 - 2021:
4.1. dna Ursan Doina, prof. de limba și lit-ra română, GDD, dirigintele cl. a VI-a - şeful
comisiei metodice „Consiliere și dezvoltare personală”.
4.2. dna Minciuc Elena, prof. de IRU și geografie, GDÎ - şeful comisiei metodice
„Limbă și comunicare. Educație socioumanistică”.
4.3. dna Musihin Snejana, învățământ primar - şeful comisiei metodice
„ Învățământ primar”.
4.4. dna Vacarciuc Emilia, prof. de educație plastică - şeful comisiei metodice „Arte.
Tehnologii. Sport”.
4.5. dna Ionașcu Angela, prof. de fizică, GDD - şeful comisiei metodice
„Matematică și științe”.
5. Șefi de comisii metodice să elaboreze și să completeze Portofoliile comisiilor
metodice în conformitate cu Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte
în învățământul general.
6. Responsabil de realizarea prevederilor prezentului ordin este desemnată Ceban Rodica,
director adjunct instruire.
Directorul gimnaziului: / Marusic Stela /
Cu ordinul am luat cunoștință: / Ceban Rodica /

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
INSTITUȚIA
tel. 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI
E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 87
din 01.09.2019
Ref.: cu privire la desemnarea responsabilului pentru alimentarea
corectă a elevilor în a.ș. 2020 - 2021

În legătură cu începerea anului școlar 2020 - 2021 și pentru asigurarea


alimentației corecte și sănătoase a elevilor cl. I – IV, emit următorul
ORDIN:
1. Se desemnează responsabil de primirea și păstrarea corectă a produselor
alimentare dna Vacarciuc Silvia, bucătar, asistent medical.
2. Se desemnează responsabil de întocmirea corectă a meniului în conformitate cu
cerințele în vigoare și pregătirea alimentelor dna Vacarciuc Silvia, bucătar, asistent
medical.
3. Alimentația elevilor claselor I – IV-a se va realiza în cadrul a 2 recreații:
recreația II – se alimentează elevii claselor I – II-a;
recreația III – se alimentează elevii claselor a III – IV-a.

Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/

Cu ordinul am luat cunoștință : /Vacarciuc Silvia/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
INSTITUȚIA tel. 0247-53-410

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 88
din 01.09.2020
Ref.: cu privire la desemnarea responsabilului
pentru combaterea abandonului școlar și absenteismului
În conformitate cu Instrucțiunea privind prevenirea și combaterea
abandonului școlar și absenteismului (Ordinul nr. 599 al ME din 12.06.2015), în
scopul prevenirii și combaterii abandonului școlar și absenteismului în anul de
studii 2020 - 2021, emit urmatorul
ORDIN:
1. Se desemnează responsabil de prevenirea și combaterea abandonului școlar și
absenteismului în anul de studii 2020 - 2021 dna Jocot Nina, director adjunct
educație.
2. Dna Jocot Nina, responsabil de prevenirea și combaterea abandonului școlar și
absenteismului va:
- asigura realizarea Planul de combatere a abandonului școlar și absenteismului
pentru anul de studii 2020 - 2021;
- prezenta DÎTS Briceni rapoarte semestriale privind implementarea acțiunilor
privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului.
3. Monitorizarea executării prezentului ordin mi-o asum.

Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/

Cu ordinul am luat cunoștință: /Jocot Nina /

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
INSTITUȚIA tel. 0247-53-410

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 89
din 04.09.2020
Ref.: la aprobarea componenței echipelor PEI
În baza deciziei Consiliului profesoral № 1 din 26.08.2020, în rezultatul
evaluării elevilor emit următorul
ORDIN:
A aproba componența echipelor PEI în anul de studii 2020 - 2021 după cum
urmează:
Nr. Elevul Componența comisiei PEI
1 Bodiu Janatan Babin Liudmila, învățător
Barbalat Violeta, CDS
Condrea Vera, prof. de l. franceză
2 Bodnariuc Cătălin Babin Liudmila, învățător
Barbalat Violeta, CDS
Condrea Vera, prof. de l. franceză
3 Moldovan Cătălin Babin Liudmila, învățător
Jocot Nina, CDS
Condrea Vera, prof. de l. franceză
4 Anischevici Valentin Babin Liudmila, învățător
Jocot Nina, CDS
Condrea Vera, prof. de l. franceză
5 Borșci Ruslan Barbalat Violeta, CDS
Boiciuc Ecaterina, prof. de l. franceză
Minciuc Elena, diriginte, prof. de IRU
Ursan Doina, prof. de limba română
Barbaroș Tatiana, prof. de matematică
6 Țurcan Estera Jocot Nina, CDS
Boiciuc Ecaterina, prof. de l. franceză
Minciuc Elena, diriginte, prof. de IRU
Ursan Doina, prof. de limba română
Barbaroș Tatiana, prof. de matematică
7 Barbalat Mihaela Barbalat Violeta, CDS
Jocot Nina, CDS
8 Răul Maxim Barbalat Violeta, CDS
Barbaroș Tatiana, prof. de matematică
Minciuc Elena, diriginte, prof. de IRU
Condrea Vera, prof. de l. franceză
Moisa Veronica, diriginte, prof. de l. română
9 Pica Andreea Babin Liudmila, învățător
Barbalat Violeta, CDS
Jocot Nina, CDS
10 Bodnariuc Constanța Baiura Silvia, învățător
Barbalat Violeta, CDS
Condrea Vera, prof. de l. franceză
Baiura Silvia, învățător
11 Moldovan Ana Jocot Nina, CDS
Condrea Vera, prof. de l. franceză

Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
INSTITUȚIA tel. 0247-53-410

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 90
din 04.09.2020
Ref.: cu privire la interzicerea colectării ilicite de bani
În conformitate cu circulara MECC nr. 4787 din 03.09.2020, a Ordinul nr.
1074 al MECC din 29.08.2019 Cu privire la unele acțiuni de prevenire și
combatere a fenomenului colectărilor plăților informale în sistemul educațional, în
scopul prevenirii actelor de corupție în gimnaziu, emit urmatorul
ORDIN:
1. Cadrele didactice să nu se implice sub nici o formă în colectări de bani de la
părinți / elevi și să nu presteze servicii contra plată, să accepte cadouri.
2. De discutat în cadrul ședințelor cu părinții subiectul dat și de implicat doar
părinții elevilor în elaborarea și gestionarea cheltuielelor clasei.
3. Monitorizarea realizării prezentului ordin se asumă dnei Jocot Nina, director
adjunct educație.
Directorul gimnaziului : /Marusic Stela/
Cu ordinul am luat cunoștință:
1. Ceban Rodica Director adjunct instruire
2. Jocot Nina Director adjunct educație
3. Baiura Silvia Învățământ primar
4. Babin Liudmila Învățământ primar
5. Anischevici Marina Învățământ primar
6. Musihin Snejana Învățământ primar
7. Ursan Doina Prof. de limba română
8. Moisa Veronica Prof. de limba română
9. Boiciuc Ecaterina Prof. de limba franceză
10. Condrea Vera Prof. de limba franceză
11. Vacarciuc Emilia Prof. de limba rusă
12. Strîmbu Lidia Prof. de limba română
13. Barbaroș Tatiana Prof. de matematică
14. Ionașcu Angela Prof. de fizică, matematică, informatică
15. Ciornîi Lilia Prof. de chimie
16. Blajin Aculina Prof. de biologie
17. Ilcov Vladimir Prof. de educație fizică
18. Barbalat Violeta Prof. de educație muzicală
19. Minciuc Elena Prof. de istorie, geografie

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
INSTITUȚIA
tel. 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI
E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 91
din 04.09.2020
Ref.: cu privire la stabilirea timpului de muncă a cadrelor didactice.
În conformitate cu prevederile art. 298 al Codului Muncii (nr. 154-XV din 28.03.20003),
art. 55 al Codului Educației (nr. 152 din 17.07.2014), a Convenției colective (nivel de
ramură) pe anii 2016 -2020, Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a
personalului didactic din instituțiile de învățământ general (Ord. MECC nr. 897 din
12.06.2018), în scopul desfășurării corecte a activității pers. didactic, emit următorul
ORDIN:
1. Cadrele didactice vor întocmi graficul de lucru personal pentru anul școlar 2020-2021
în conformitate cu Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului
didactic din instituțiile de învățământ general (Ord. MECC nr. 897 din 12.06.2018).
2. A considera începutul zilei de muncă orele 8.00 și a stabili durata pauzei de masă 1
oră. Timpul stabilit pentru pauza de masă va varia în dependență de orarul lecțiilor.
3. În timpul plecării din școală din timpul orelor de lucru, cadrul didactic va nota în
Registrul de evidență a timpului de muncă motivul și locul plecării.
4. Monitorizarea respectării prezentului ordin mi-o asum.
Directorul gimnaziului : /Marusic Stela/
Cu ordinul am luat cunoștință:
1. Ceban Rodica Director adjunct instruire, prof. de IRU, EPS
2. Jocot Nina Director adjunct educație, prof. de ed. tehnol.
3. Baiura Silvia Învățământ primar
4. Babin Liudmila Învățământ primar
5. Anischevici Marina Învățământ primar
6. Musihin Snejana Învățământ primar
7. Ursan Doina Prof. de limba română
8. Moisa Veronica Prof. de limba română
9. Boiciuc Ecaterina Prof. de limba franceză
10. Condrea Vera Prof. de limba franceză
11. Vacarciuc Emilia Prof. de limba rusă
12. Strîmbu Lidia Prof. de limba română
13. Barbaroș Tatiana Prof. de matematică
14. Ionașcu Angela Prof. de fizică, matematică, informatică
15. Ciornîi Lilia (cumul) Prof. de chimie
16. Blajin Aculina (cumul) Prof. de biologie
17. Ilcov Vladimir (cumul) Prof. de educație fizică
18. Barbalat Violeta Prof. de educație muzicală, CDS
19. Minciuc Elena Prof. de IRU/ geografie

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
INSTITUȚIA
tel. 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI
E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 92/01
din 04.09.2020
Ref. : cu privire la constituirea Grupului de lucru
intrașcolar pentru examinare a cazurilor de ANET
În scopul prevenirii cazurilor de ANET în anul de studii 2020 - 2021, emit următorul
ORDIN:
1. A constitui Grupul de lucru intrașcolar pentru examinare a cazurilor de ANET în
următoarea componență:
Jocot Nina, coordonator ANET;
Marusic Stela, directorul gimnaziului;
Ceban Rodica, director adjunct instruire;
Baiura Silvia, cadru didactic, învățământ primar;
Barbaroș Tatiana, cadru didactic, învățământ gimnazial.
2. Grupul de lucru intrașcolar pentru examinare a cazurilor de ANET va activa pentru a
depista, a preveni cazurile de ANET.
3. Dna Jocot Nina, coordonator ANET va:
3.1 asigura monitorizarea la nivel de gimnaziu a implementării Politicii de Protecție a
Copilului, actelor normative și legislative privind protecția drepturilor copilului,
prevenirii ANET al copilului și excluderii oricăror forme de violență;
3.2 informa repetat cadrele didactice cu privire la punerea în aplicare a Instrucțiunilor
privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea,
referirea, asistență și monitorizare a copiilor victime și potențiale victeme ale violenței,
neglijării, exploatării și traficului, conform HG nr. 270 din 08.04.2014 și a Fișei de
sesizare a cazului suspect de ANET al copilului, aprobată prin ordinul comun al 4
ministere cu nr.153/1043/1042/293 din 08.10.2014;
3.3 pune la dispoziție diriginților de clasă, cadrelor didactice fișa de sesizare și va
asigura implementarea ei la nivel de gimnaziu;
3.4 înregistra sesizările persoanelor referitor la cazurile suspecte/grave de ANET, iar în
decurs de 24 ore vor expedia fișa de sesizare a cazului autorităților împuternicite;
3.5 raporta semestrial până la 25.12.20, 25.05.2021 situația privind cazurile de ANET ale
copilului;
3.6 pune în discuţie la şedinţa CA activitatea de implementare a Politicii de Protecție a
Copilului;
4. Responsabil de realizarea prevederilor prezentului ordin este desemnată Jocot Nina,
director adjunct educație.
Directorul gimnaziului : /Marusic Stela/
Cu ordinul am luat cunoștință: /Jocot Nina /

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
INSTITUȚIA
tel. 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI
E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 92/02
din 04.09.2020

Ref.: cu privire la desemnarea administratorului școlar al Sistemul


Informațional de Management în Educație (SIME)
În scopul actualizării datelor referitor la angajați, elevi și instituție în SIME în anul de
studii 2020-2021, emit următorul
ORDIN:
1. Se desemnează administrator școlar al SIME dna Ionașcu Angela, profesor de fizică,
matematică și informatică în Gimnaziul ,,Victor Ciutac” s. Șirăuți.
2. Administratorul școlar al SIME, dna Ionașcu Angela va:
- semna și va respecta prevederile Declarației-angajament privind confidențialitatea
datelor cu caracter personal;
- asigura corectitudinea datelor introduse în SIME;
- actualiza datele despre instituție;
- completa Fișa instituției (conform Ghidului);
- completa Fișele angajaților (conform Ghidului);
- angaja/transfera angajații instituției;
- actualiza datele despre angajații;
- actualiza datele despre activitatea didactică a cadrelor didactice;
- confirma finalizarea introducerii datelor la sfârșit de semestru și an școlar.
3. Se desemnează administratori interni/diriginții de clasă:
clasa I – Anischevici Marina;
clasa a II-a – Musihin Snejana;
clasa a III-a – Baiura Silvia;
clasa a IV-a – Babin Liudmila;
clasa a V-a – Boiciuc Ecaterina, pof. de limba franceză;
clasa a VI-a – Ursan Doina, pof. de limba română;
clasa a VII-a – Minciuc Elena, prof. de IRU și geografie;
clasa a VIII-a – Strîmbu Lidia, bibliotecar, pof. de limba română;
clasa a IX-a – Moisa Veronica, pof. de limba română.
4. Administratori interni/diriginții vor:
- actualiza statutul elevilor (înmatriculat/exmatriculat/abandonat);
- finaliza tranferarea elevilor din alte instituții de învățământ; -
introduce notele finale la sfârșit de semestru și an școlar.
5. Monitorizării executării prezentului ordin mi-o asum.
Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/
Cu ordinul am luat cunoștință: /Ionașcu Angela/
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
INSTITUȚIA
tel. 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI
E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 93
din 09.09.2020
Ref. : cu privire la organizarea procesului educațional la distanță pentru
clasele a VI, VIII, IX-a
În conformitate cu prescripţiile Centrului de Sănătate Publică Edineț din
09.09.2020, Circulara DÎTS Briceni nr. 548 din 09.09.2020, în scopul prevenirii
infecției COVID-19, emit următorul
ORDIN:
1. A desfășura procesul educațional la distanță pe perioada 09.09 – 18.09.2020 în
clasele a VI-a, a VIII-IX-a.
2. Elevii claselor a VI-a, a VIII-IX-a vor respecta regimul de autoizolare la
domiciliu.
3. Asistenta medicală Vacarciuc Silvia va comunica cu părinții / reprezentanții
legali ai elevilor și va monitoriza zilnic starea de sănătate a celor 53 de elevi din
clasele a VI-a, a VIII-IX-a care desfășoară instruirea la distanță și va comunica
informația la OMF Șirăuți.
4. Cadrele didactice vor desfășura procesul educațional la distanță în clasele a VI-
a, a VIII-IX-a calitativ, utilizând TIC.
5. Clasele primare, precum și clasele a V-a și a VII-a vor desfășura procesul
educațional în mod tradițional (prezența fizică la școală) cu respectarea
prevederilor Instrucțiunii privind măsuriile de protecție care trebuie aplicate
pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în
contextul epidemiologic al COVID-19 (Anexă la Hotărârea nr. 26 din 21.08.2020 a
CNESP).
6. Responsabilitatea executării și monitorizării realizării prevederilor prezentului
ordin mi-o asum.

Directorul gimnaziului: Marusic Stela


Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
al R Moldova
INSTITUȚIA tel. 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul 94
din 09.09.2020
Ref: la constituirea și funcționarea Consiliului Elevilor
din Gimnaziul ,,Victor Ciutac” s. Șirăuți

În temeiul Convenției cu privire la Drepturile Copilului, în scopul asigurării


oportunităților pentru realizarea dreptului la opinie și implicare a elevilor în
procesul  de luare a deciziilor la nivel institutional, emit următorul

ORDIN:
1. Se aprobă componența nominală a Consiliului Elevilor din gimnaziu pentru
anul de studii 2020-2021 (Anexa 1).
2. Consiliului Elevilor din gimnaziu va activa în baza Regulamentului de
constituire și funcționare a Consiliului Elevilor.
3. Se desemnează coordonator responsabil pentru activitatea  Consiliului
Elevilor dna Jocot Nina, director adjunct educație.
4. Responsabil de realizarea prevederilor prezentului ordin este desemnată Jocot
Nina, director adjunct educație.

Anexa 1 la Ordinul 94 din 09.09.2020


Componența nominală a Consiliului Elevilor în anul de studii 2020 – 2021

 Președintele CE – Filiuc Cătălina, clasa a IX-a;


 Vicepreședintele CE – Cebotari Eugen, clasa a VIII-a;
 Secretar – Iorgu Sumaia, clasa a VII-a;
 Responsabil de Departamentul Învățământ și disciplină - Filiuc Cătălina,
clasa IX;
 Responsabil de Departamentul Igienă și sănătate – Avadănii Nicoleta, clasa
a V-a, Vacarciuc Ionela, clasa a VI-a.
 Responsabil de Departamentul Ecologia și protecția mediului - Iorgu
Sumaia, clasa a VII-a;
 Responsabil de Departamentul Cultură, sport și turism – Cebotari Eugen,
clasa a VIII-a;

Directorul gimnaziului: Marusic Stela


Cu ordinul am luat cunoștință: /Jocot Nina/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
INSTITUȚIA tel. 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 95
din 24.09.2020
Ref.: la atestarea cadrelor didactice
În conformitate cu Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, în baza
deciziei Consiliului profesoral Nr. 2 din 23.09.2020, emit următorul
ORDIN:
1. A aproba cererile solicitanților la atestarea pentru confirmarea/conferirea
gradelor didactice în anul școlar 2020-2021.
2. A aproba lista solicitanților la atestare pentru confirmarea/conferirea gradelor
didactice în anul de studii 2020-2021 după cum urmează:
Moisa Viorica, profesor de limba și literatura română, confirmarea GDD;
Minciuc Elena, profesor de geografie, conferirea GDD;
Babin Liudmila, învățământ primar, conferirea GDD;
Musihin Snejana, învățământ primar, conferirea GDD;
Ceban Rodica, profesor de EPS și educație civică, conferirea GDÎ.

Directorul gimnaziului /Marusic Stela/


Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
al R Moldova
INSTITUȚIA tel. 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul nr. 96
din 07.10.2020

Ref.: constituirea comisiei pentru casarea mijloacelor fixe

În baza Regulamentului privind casarea bunurilor materiale uzate raportate la


mijloacele fixe, în scopul efectuării transparente a casării bunurilor uzate, raportate
la mijloacele fixe, emit următorul
ORDIN:
1. Se constituie Comisia de casare a mijloacelor fixe în următoarea componență:
Marusic Stela, director – președinte;
Ceban Rodica, director adjunct instruire – membru;
Jocot Nina, director adjunct educație – membru;
Urechean Irina - contabil.
2. Casarea mijloacelor fixe se va înfăptui în perioada 08 – 30.10.2020.

Directorul gimnaziului Marusic Stela


Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
al R Moldova
INSTITUȚIA tel. 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 97
din 28.10.2020

Ref.: cu privire la modificarea componenței Comisiei de atestare


din gimnaziu pentru anul de studii 2020-2021
În baza Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învățământul
general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică
(aprobat prin Ordinul MECC nr. 1091 din 07.10.2020) și pentru buna organizare și
desfășurare a procesului de atestare în anul de studii 2020-2021, emit următorul
ORDIN:
1. Se modifică componența Comisiei de atestare în anul de studii 2020-2021 după
cum urmează:
președinte: Marusic Stela, directorul gimnaziului, GMD, învățământ primar, GDÎ;
secretar: Jocot Nina, director adjunct educație, prof. de educația tehnologică, GDÎ;
membri:
Baiura Silvia, învățământ primar, GDD;
Boiciuc Ecaterina, prof. de limba franceză, GDD;
Ionașcu Angela, prof. de fizică, GDÎ, matematică, GDD, informatică.
2. Comisia de atestare va activa în conformitate cu prevederile stipulate în
Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional
tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică (aprobat prin Ordinul
MECC nr. 1091 din 07.10.2020
3. Monitorizarea executării prezentului ordin mi-o asum.
Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
INSTITUȚIA
tel. 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI
E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 98
din 03.11.2020
Ref.: cu privire la organizarea și desfășurarea concursului
„Două inimi gemene”, ediția 2020, etapa locală
În conformitate cu planul de activitate a DÎTS Briceni pentru anul școlar
2020-2021, în scopul comemorării a 27 de ani de la trecerea în neființă a
regretaților Doina și Ion Aldea –Teodorovici, propagarea și păstrarea cântecelor
compozitorului, emit următorul
ORDIN:
1. A desfășura concursul „Doua inimi gemene” , etapa locală până la
15.11.2020.
2. Participanți la concurs pot fi interpreți și duete vocale dintre elevii treptei
primare și gimnaziale ce vor interpreta o piesă muzicală din creația
compozitorului Ion Aldea -Teodorovici.
3. A aproba comisia pentru desfășurarea concursului „Două inimi gemene” în
următoarea componență:
Jocot Nina, director adjunct educație;
Barbalat Violeta, prof. de educația muzicală;
Anischevici Marna, învățământ primar.
4. Dna Jocot Nina, director adjunct educație va întocmi și va prezenta la DÎTS
Briceni oferta de participare la etapa raională a concursului până la
15.11.2020.
5. Se desemnează responsabil de realizarea prevederilor prezentului ordin dna
Jocot Nina, director adjunct educație.
Directorul gimnaziului /Marusic Stela/

Cu ordinul am luat cunoștință: /Jocot Nina/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
INSTITUȚIA
tel. 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI
E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 99
din 12.11.2020
Ref.: la desfășurarea controlului intern
În conformitate cu Programul de activitate al Gimnaziului ,,Victor Ciutac” s.
Șirăuți, a.ș. 2020–2021 și în scopul controlului intern a procesului de implementare a
prevederilor legislației în vigoare în domeniul educațional, emit următorul
ORDIN:
1. Se desfășoară controlul intern referitor la:
1.1. corectitudinea realizării PL conform Curriculei disciplinare, Reperelor metodologice
2020-2021 și Reglementărilor speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021,
în contextul epidemiologic COVID-19 în perioada 16-26.11.2020 de către dna Ceban
Rodica, director adjunct instruire.
1.2. implementarea Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării,
promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar. Respectarea tranziției de
la ECD la note în perioada 16-26.11.2020 de către dna Marusic Stela, director.
1.3. respectarea Instrucțiunii de completare a catalogului în perioada 16-26.11.2020 de
către dna Jocot Nina, director adjunct educație.
2. Se aprobă Agenda de monitorizare a procesului de implementare a prevederilor
legislației în vigoare în domeniul educațional (Anexa nr.1).
3. Notele informative referitor la controlul intern vor fi întocmite de către persoanele ce
au realizat controlul și vor fi prezentate la Consiliul profesoral nr. 4 din 30.11.2020.
4. Responsabilitatea executării prezentului ordin mi-o asum.
Directorul gimnaziului: Marusic Stela
Anexa nr.1
Agenda controlul intern referitor la procesul de implementare a prevederilor legislației
în vigoare în domeniul educațional.
Obiective:
- aplicarea prevederlor Curriculei disciplinare, Reperelor metodologice 2020-2021,
Reglementărilor speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul
epidemiologic COVID-19, Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării,
promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, Instrucțiunii de completare a
catalogului
Metode utilizate:
- Controlul proiectelor de lungă durată;
- Controlul proiectelor zilnice.
- Studierea cataloagelor școlare și agendelor elevilor;
- Controlul caietelor de teme scrise și portofoliilor elevilor;
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
INSTITUȚIA
tel. 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI
E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 100
din 16.11.2020
Ref.: cu privire la totalurile concursului
„Două inimi gemene ” 2020 (etapa locală)
În baza Ordinului nr. 98 din 03.11.2020 cu privire la organizarea și
desfășurarea concursului ,,Două inimi gemene”, ediția 2020, etapa locală, în baza
rezultatelor concursului, emit următorul
ORDIN:
1. A exprima mulțumire și a delega la Fesvalul de muzică ușoara ,,Două inimi
gemene” ediția 2020 desfășurat la nivel raional la 27.11.2020, elevii premianți la
etapa locală a concursului:
Carlașuc Daniela, clasa a IX-a;
Marusic Alexandrina, cl. a III-a.
2. Dna Jocot Nina, director adjunct educație, se desemnează responsabilă de
pregătirea premianților pentru etapa raională a concursului, de filmarea și
transmiterea materialului video la DÎTS Briceni până la data de 25.11.2020.

Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/


Cu ordinul am luat cunoștință: /Jocot Nina /

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
INSTITUȚIA
tel. 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI
E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 101
din 20.11.2020
Ref.: cu privire la efectuarea inventarierii bunurilor materiale
În scopul efectuării inventarierii anuale a bunurilor materiale din gimnaziu, în
conformitate cu Ordinul DÎTS Briceni din 04.11.2020 cu privire la efectuarea
inventarierii bunurilor materiale în instituțiile din suboedinea DÎTS Briceni, emit
următorul

ORDIN:
1. A institui Comisia de inventariere a bunurilor materiale din gimnaziu în
următoarea componență:
Marusic Stela, directorul gimnaziului – președinte;
Jocot Nina , director adjunct educație – membru;
Ceban Rodica, director adjunct instruire – membru;
Urechean Irina, contabil – membru.
2. A efectua inventarierea bunurilor materiale în conformitate cu graficul stabilit de
DÎTS Briceni în perioada 23-30.11.2020.

Directorul gimnaziului: /Marusic Stela

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
INSTITUȚIA
tel. 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI
E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 102/1
din 01.12.2020
Ref.: cu privire la sporirea măsurilor de prevenire a infecției COVID-19
În conformitate cu Ordinul DÎTS Briceni nr. 82/01 din 30.11.2020 Cu privire la
situația epidemiologică, cu HG nr. 35 din 27.11.2020, în scopul sporirii măsurilor
de prevenire a infecției COVID-19 emit următorul
ORDIN:
1. Dna Jocot Nina, director adjunct educație, responsabilă de organizarea,
coordonarea și controlul aplicării măsurilor de prevenire a infecției COVID-19 în
anul școlar 2020-2021 va aduce la cunoștința tuturor angajaților gimnaziului HG
nr. 35 din 27.11.2020 cu privire la declararea stării de urgență în sănătate publică
pe întreg teritoriul R Moldova pe perioada 30.11.2020-15.01.2021.
2. Dna Vacarciuc Silvia, asistent medical, responsabilă de monitorizarea stării de
sănătate a elevilor, angajaților pentru prevenirea infecției COVID-19 în anul
școlar 2020-2021 va:
- intensifica triajul matinal pentru depistarea precoce a posibililor bolnavi;
- intensifica controlul realizării de către personalul auxiliar măsurilor de curățenie,
dezinfecție și igienizare.
3. Diriginții claselor I-IX-a vor:
- informa suplimentar colectivul de elevi și părinți referitor la măsurile de
prevenire și riscul de transmitere a virusului COVID-19;
- monitoriza cazurile de absenteism ale elevilor.
4. Personalul auxiliar va intensifica măsurile de dezinfecție și igienizare a
suprafețelor și încăperilor.
5. Se interzice exercitarea funcțiilor de serviciu personalului cu simptome de
infecții respiratorii.
6. Se interzice organizarea și desfășurarea întrunirilor, activităților extrașcolare,
competițiilor sportive cu elevi din diferite clase.
7. Se desemnează responsabil de realizarea prevederilor prezentului ordin dna
Jocot Nina, director adjunct educație.
8. Monitorizarea executării prezentului ordin mi-o asum.
Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/
Cu ordinul am luat cunoștință: _____________ /Jocot Nina/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
INSTITUȚIA
tel. 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI
E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 102/2
din 01.12.2020
Ref.: cu privire la desfășurarea concursului
,,Pedagogul anului” (etapa locală)
În conformitate cu Planul de activitate al DÎTS Briceni pentru anul de
învățământ 2020-2021, în scopul sporirii prestigiului profesiei de pedagog și a
stimulării activității creative a pedagogilor, emit următorul
ORDIN:
1. A organiza etapa locală a concursului „Pedagogul anului”, ediția anului
2021 în perioada 02.12.2020 – 06.01.2021 în conformitate cu Regulamentul
de organizare și desfășurare a concursului „Pedagogul anului”.
2. A aproba Comisia pentru desfășurarea concursului „Pedagogul anului”,
ediția anului 2021 în următoarea componență:
Președinte: Marusic Stela, directorul gimnaziului
Membri:
Ceban Rodica, director adjunct instruire;
Jocot Nina, director adjunct educație;
Boiciuc Ecaterina, profesor de limba franceză, GDD;
Baiura Silvia, învățământ primar, GDD.
3. A informa DÎTS Briceni despre rezultatele desfășurării etapei locale a
concursului „Pedagogul anului”, ediția anului 2021 și a prezenta oferta de
participare la etapa raională a concursului până la 15.01.2021.
4. Se desemnează responsabil pentru executarea prezentului ordin dna Jocot
Nina, director adjunct educație.
5. Responsabilitatea executării prezentului ordin mi-o asum.

Director: /Marusic Stela/


Cu ordinul am luat cunoștință: / Jocot Nina /

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
INSTITUȚIA
tel. 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI
E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 103
din 03.12.2020
Ref.: cu privire la organizarea actvităților extrașcolare
În conformitate cu Ordinul DÎTS Briceni nr. 83/1 din 02.12.2020 Cu privire la
organizarea actvităților extrașcolare, în scopul realizării Planului manageral anual
de activitate a gimnaziului, emit următorul
ORDIN:
1. Activitățile extrașcolare dedicate sărbătorilor de iarnă se vor desfășura în
perioada 14 - 24 decembrie, separat pentru fiecare clasă, fără prezența părinților și
a altor persoane străine (fotograf, animatori, acompaniator).
2. Directorul adjunct educație, dna Jocot Nina va:
- elabora Planul activităților extrașcolare dedicate sărbătorilor de iarnă care va
include: tipul activității, clasa, data, ora, responsabilul, locul desfășurării până la
data de 10.12.2020 și îl va expedia la DÎTS Briceni;
- responsabiliza diriginții despre necesitatea respectării cu strictețe a măsurilor de
prevenire și control a infecției Covid-19, respectarea regulilor tehnicii securității în
perioada desfășurării activităților extrașcolare.
3. Se interzice organizarea activităților extrașcolare cu prezența tuturor elevilor din
diferite clase.
4. Se desemnează responsabil de realizarea prevederilor prezentului ordin dna
Jocot Nina, director adjunct educație.

Directorul gimnaziului /Marusic Stela/

Cu ordinul am luat cunoștință: /Jocot Nina/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
INSTITUȚIA
tel. 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI
E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 104
din 04.12.2020
Ref.: cu privire la organizarea și desfășurarea Festivalului obiceiurilor și
datinilor de Crăciun și Anul Nou ,,Gerar”
În conformitate cu Planul de activitate a DÎTS Briceni pentru a.ș. 2020-2021, a
Planului manageral anual de activitate a gimnaziului, ordinului DÎTS Briceni nr.
85/01 din 04.12.2020 și în vederea promovării valorilor naționale, emit următorul
ORDIN:
1. A organiza și desfășura Festivalul obiceiurilor și datinilor de Crăciun și Anul
Nou „ Gerar”, etapa locală până la 18 decembrie 2020, conform Regulamentului
concursului (Anexa nr.1 la Ordinul DÎTS Briceni nr.1 85/01 din 04.12.2020).
2. Se aprobă componența comisiei responsabile de organizarea și desfășurarea
concursului. (Anexa nr. 1).
3. Se aprobă componența juriului pentru desfășurarea festivalului „Gerar”:
Marusic Stela, director;
Jocot Nina, director adjunct educație;
Vacarciuc Emilia, profesor.
4. Se desemnează responsabil de realizarea prezentului ordin dna Jocot Nina,
director adjunct educație.
Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/
Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 104 din 04.12.2020
1. Jocot Nina, director adjunct educație;
2. Anischevici Marina, diriginte clasa I;
3. Musihin Snejana, diriginte clasa a II-a;
4. Baiura Silvia, diriginte clasa a III-a;
5. Babin Liudmila, diriginte clasa a IV-a;
6. Boiciuc Ecaterina, diriginte clasa a V-a;
7. Ursan Doina, diriginte clasa a VI-a;
8. Minciuc Elena, diriginte clasa a VII-a;
9. Strîmbu Lidia, diriginte clasa a VIII-a;
10. Moisa Veronica, diriginte clasa a IX-a;
Cu ordinul am luat cunoștință: /Jocot Nina/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 105
din 07.12.2020
Ref.: cu privire la respectarea regulilor de securitate în perioada vacanței de iarnă
În conformitate cu ordinul DÎTS Briceni nr. 86/05 din 07.12.2020 Cu privire la
respectarea regulilor de securitate în perioada vacanței de iarnă, în scopul
sensibilizării elevilor privind securitatea personală, necesitatea respectării cu
strictețe a măsurilor de prevenire și control a infecției Covid-19, în timpul
desfășurării sărbătorilor de iarnă, precum și în perioada vacanței, emit următorul
ORDIN:
1. Diriginții claselor I-IX-a să organizeze în perioada 16 – 24 decembrie 2020 în
cadrul orelor de Dezvoltare personală sesiuni de informare a elevilor privind
măsurile de prevenire și control a infecției Covid-19, securitatea vieții și sănătății
pe timp de iarnă, prevenirea situațiilor de risc pentru viață și sănătate, diminuarea
violenței atât între semeni, cât și în mediul familiei în timpul desfășurării
sărbătorilor de iarnă, precum și în perioada vacanței.
2. Diriginții claselor I-IX-a să colaboreze cu părinții elevilor la distanță, în scopul
sensibilizării și informării lor cu referire la riscurile pe care le comportă lipsa de
supraveghere a copiilor.
3. Se desemnează responsabil pentru executarea prezentului ordin dna Jocot Nina,
director adjunct educație.

Director: /Marusic Stela/

Cu ordinul am luat cunoștință: / Jocot Nina /

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 106
din 07.12.2020
Ref.: cu privire la organizarea olimpiadelor școlare, etapa locală, anul școlar
2020-2021
În temeiul Regulamentului privind organizarea și desfășurarea olimpiadei școlare
la disciplinele de studii, aprobat prin Ordinul MECC nr. 1222 din 06.11.2020, în baza
Ordinului nr. 86/02 din 07.12.2020 a DÎTS Briceni Cu privire la organizarea
olimpiadelor școlare etapa locală, anul de studii 2020-2021, în scopul asigurării
desfășurării corecte și eficiente a olimpiadelor școlare etapa locală, emit următorul
Ordin :
1. Se organizează și se desfășoară etapa locală a olimpiadelor școlare în perioada 18-
22.01.2021.
2. Se aprobă componența Consiliului local de coordonare (Anexa nr. 1).
3. Consiliul local de coordonare va îndeplini următoarele atribuții (art. 32 al
Regulamentului):
va asigura corectitudinea desfășurării olimpiadelor școlare;
va stabili componența juriului şi a comisiei de contestare;
va elabora probele de concurs și criteriile de evaluare;
va asigura evaluarea probelor de concurs în strictă conformitate cu criteriile de
evaluare; va decide asupra acordării premiilor pentru fiecare clasă/disciplină de
concurs în corespundere cu cerințele Regulamentului și cu rezultatele obținute după
evaluarea probelor de concurs;
va aproba (prin proces-verbal) clasamentul la fiecare disciplină de concurs;
va prezinta Consiliului raional de coordonare oferta de participare la etapa raională
până la 29.01.2021.
4. La elaborarea probele de concurs și în procesul desfășurării olimpiadelor școlare se
vor respecta prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea
olimpiadei școlare la disciplinele de studii, aprobat prin Ordinul MECC nr. 1222 din
06.11.2020.
5. Dna Ceban Rodica, director adjunct instruire va elabora Orarul desfășurării
olimpiadei școlare la disciplinele de studii.
6. Se desemnează responsabil pentru executarea prezentului ordin dna Ceban Rodica,
director adjunct instruire.
Directorul gimnaziului /Marusic Stela/
Anexa nr. 1 la Ordinul № 106 din 07.12.2020
Componența Consiliului local de coordonare
președinte: Marusic Stela, director;
vicepreședite: Ceban Rodica, director adjunct instruire;
membri:
Moisa Viorica, profesor de limba și literatura română;
Vacarciuc Emilia, profesor de limba rusă;
Condrea Vera, profesor de limba franceză;
Minciuc Elena, profesor de IRU și geografie;
Barbaroș Tatiana, profesor de matematică;
Ionașcu Angela, profesor de fizică și informatică;
Ciornîi Lilia, profesor de chimie;
Blajin Aculina, profesor de biologie;
Ilcov Vladimir, profesor de educația fizică.

Cu ordinul am luat cunoștință: /Ceban Rodica/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 107
din 09.12.2020
Ref.: cu privire la aprobarea bugetului gimnaziului pentru anul 2021
În temeiul deciziei Consiliului de administrație № 5 din 09.12.2020, HG nr.
868 din 08-10-2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev a
instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor
publice locale de nivelul al doilea), în scopul asigurării funcționalității gimnaziului
și gestionării corecte a bugetului instituției în anul calendaristic 2021, emit
următorul
Ordin :
1. Se aprobă bugetul gimnaziului pentru anul calendaristic 2021 în valoare de
2 815 700,00 lei (calculat în bază de formulă).
2. Se aprobă bugetul final al gimnaziului pentru anul calendaristic 2021 în sumă de
3 102 400,00 lei.
3. Se aprobă repartizarea bugetul final al gimnaziului pentru anul calendaristic
2021 pe conturi contabile.
4. Bugetul final al gimnaziului pentru anul calendaristic 2021 va fi făcut public
prin plasarea lui pe pagina WEB a gimnaziului.
5. Consiliul de administrație și direcția gimnaziului vor asigura îndeplinirea
corectă și transparentă a bugetului gimnaziului pentru anul calendaristic 2021.
6. Executarea bugetului gimnaziului pentru anul calendaristic 2021 va fi făcută
publică prin plasarea la sfârșit de an calendaristic pe pagina WEB a gimnaziului.
7. Responsabilitatea executării prezentului ordin mi-o asum.

Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 108/01
din 11.12.2020
Ref.: cu privire la organizarea procesului
educațional în perioada 14-24.12.2020
În temeiul Circularei MECC nr. 03/1-09/6906 din 10.12.2020, Ordinului DÎTS
Briceni nr. 88/01 din 10.12.2020 Cu privire la organizarea procesului educațional
în perioada 14-24.12.2020, în scopul sporirii măsurilor de prevenire a infecției
COVID-19 emit următorul
Ordin:
1. A desfășura evaluările sumative planificate la disciplinele de studii în perioada
14-18.12.2020 cu respectarea prevederilor Regulamentului privind evaluarea și
notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și
secundar.
2. De desfășurat la distanță orele la disciplinele de studii în perioada 21-24.12.2020
conform principiilor Zilelor de activități transdisciplinare, cu accent pe susținerea
stării de bine și tematicii potrivite contextului în preajma sărbătorilor de iarnă.
3. A suspenda activitățile extrașcolare din gimnaziu în perioada 14-24.12.2020 și a
le desfășura doar la distanță.
4. Se desemnează responsabil de realizarea prevederilor prezentului ordin dna
Ceban Rodica, director adjunct instruire.
5. Monitorizarea executării prezentului ordin mi-o asum.
Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/
Cu ordinul am luat cunoștință: _____________ /Ceban Rodica /

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 108/02
din 11.12.2019
Ref.: cu privire la totalurile Festivalului obiceiurilor
și datinilor de Crăciun și Anul Nou ,,Gerar”
În conformitate cu Ordinul nr. 104 din 04.12.2020 cu privire la organizarea și
desfășurarea Festivalului obiceiurilor și datinilor de Crăciun și Anul Nou „ Gerar”,
în baza rezultatelor concursului, emit următorul
ORDIN:
1. A decerna premiile după cum urmează:
Locul I – colectivului de elevi ai clasei a III-a pentru prezentarea colindei ,,Steaua”
și teatrul zoomorfic ,,Căluții”;
Locul II – colectivului de elevi ai clasei a VIII-a pentru prezentarea urăturii
tradiționale;
Locul III– colectivului de elevi ai clasei a IV –a pentru prezentarea Sorcovei.
2. A delega la Festivalul raional ,,Gerar” grupurile de elevi ai claselor a III, IV,
VIIII-a.
3. Dna Jocot Nina, director adjunct educație, se desemnează responsabilă de
pregătirea premianților pentru etapa raională a concursului, de filmarea și
transmiterea materialului video la DÎTS Briceni până la data de 18.12.2020.
4. Monitorizarea executării prezentului ordin mi-o asum.

Director: /Marusic Stela/

Cu ordinul am luat cunoștință: / Jocot Nina /

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 109
din 21.12.2020
Ref.: cu privire la respectarea Instrucțiunii de completare a
catalogului școlar, obiectivitatea și corectitudinea aprecierii
elevilor, corectitudinea calculării mediei semestriale
În conformitate cu Ordinul DÎTS Briceni nr. 91/01 din 16.12.2020 cu privire la
respectarea Instrucțiunii de completare a catalogului școlar, obiectivitatea și
corectitudinea aprecierii elevilor, corectitudinea calculării mediei semestriale, emit
următorul
ORDIN:
1. Se aprobă Comisiile de verificare a cataloagelor de clasă privind respectarea
Instrucțiunii de completare a catalogului școlar, obiectivitatea și corectitudinea
aprecierii elevilor, corectitudinea calculării mediei semestriale după cum urmează:
Clasele I-IV-a: Anischevici Marina, Babin Liudmila învățământ primar.
Clasa V-a: Jocot Nina, director adjunct educație, Boiciuc Ecaterina, diriginte.
Clasa VI-a: Jocot Nina, director adjunct educație, Ursan Doina, diriginte.
Clasa VII-a: Ceban Rodica, director adjunct instruire, Minciuc Elena, diriginte.
Clasa VIII-a: Ceban Rodica, director adjunct instruire, Strîmbu Lidia, diriginte.
Clasa IX-a: Jocot Nina, director adjunct educație, Moisa Viorica, diriginte,
Vacarciuc Emilia, profesor de limba rusă.
2. Comisiile de verificare a cataloagelor de clasă vor verifica respectarea
Instrucțiunii de completare a catalogului școlar, obiectivitatea și corectitudinea
aprecierii elevilor, corectitudinea calculării mediei semestriale și vor întocmi Actul
de verificare a catalogului până la data de 06.01.2021.
3. Dna Ceban Rodica, director adjunct instruire va întocmi în temeiul actelor de
verificare a cataloagelor Actul de verificare a cataloagelor școlare, clasele I-IX-a,
și îl va prezenta la DÎTS Briceni până la data de 15.01.2021.
4. Se desemnează responsabil pentru executarea prezentului ordin dna Ceban Rodica,
director adjunct instruire.
Directorul gimnaziului /Marusic Stela/
Cu ordinul am luat cunoștință: / Ceban Rodica /
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 110
din 29.12.2020
Ref.: cu privire la activitatea gimnaziului
în perioada vacanței intersemestriale
În conformitate cu Ordinul DÎTS Briceni nr. 93/01 din 29.12.2020 cu privire la
activitatea instituțiilor în perioada vacanței intersemestriale, în scopul
funcționalității gimnaziului pe perioada vacanței de iarnă, emit următorul
ORDIN:
1. Personalul didactic pe perioada vacanței de iarnă va desfășura activitatea la
distanță.
2. Personalul didactic va realiza și va prezenta direcției gimnaziului Planul de
activitate pe perioada desfășurării activității la distanță în timpul vacanței de iarnă
(30.12.2020 – 06.01.2021) în corespundere cu graficul timpului de lucru.
3. Personalul de conducere și personalul auxiliar pe perioada vacanței de iarnă vor
desfășura activitatea cu prezența la gimnaziu, în conformitate cu graficul de lucru
aprobat.
4. Monitorizarea executării prezentului ordin mi-o asum.

Director: /Marusic Stela/


Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 01
din 06.01.2021
Ref.: Cu privire la totalurile concursului
„Pedagogul anului”, etapa locală
În conformitate cu Ordinul nr. 102/02 din 01.12.2020 Cu privire la
organizarea și desfășurarea concursului „Pedagogul anului”, etapa locală, în
baza rezultatelor activității comisiei de organizare și desfășurare a concursului
„Pedagogul anului” și în scopul totalizării rezultatelor concursului, emit următorul
Ordin:
1. În baza rezultatelor activității comisiei de organizare și desfășurare a
concursului „Pedagogul anului” a stabili premiile după cum urmează:
Premiul I
Minciuc Elena, învățământ gimnazial, profesor de IRU, GDÎ, geografie.
Premiul II
Babin Liudmila, învățământ primar.
2. A desemna pentru etapa raională a concursului „Pedagogul anului” dna
Minciuc Elena, profesor de IRU, GDÎ, geografie.
3. Dna Minciuc Elena, candidat la etapa raională a concursului „Pedagogul
anului”, se desemnează responsabilă de pregătirea materialelor necesare pentru
etapa raională a concursului în conformitate cu Regulamentului de organizare și
desfășurare a concursului raional „Pedagogul anului”.
4. Monitorizarea executării prezentului ordin mi-o asum.

Directorul gimnaziului: Marusic Stela

Cu ordinul am luat cunoștință: /Minciuc Elena/


Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 02
din 06.01.2021
Ref.: cu privire la desemnarea persoanei responsabile
de transmiterea / predarea bunurilor materiale

În scopul asigurării integrității bunurilor materiale din instituție și monitorizarea


păstrării lor, emit următorul
ORDIN:
1. Se desemnează persoană responsabilă de transmiterea / primirea bunurilor
materiale la primirea / transmiterea schimbului către/ de către supraveghetorii de
noapte, dnul Gherjavca Vladimir, muncitor pentru reparații.

2. Dnul Gherjavca Vladimir, persoană responsabilă de transmiterea / primirea


bunurilor materiale va:
- primi bunurile materiale din gimnaziu de la supraveghetorul de noapte la orele
8.00;
- transmite bunurile materiale din gimnaziu supraveghetorului de noapte la orele
16.30 în conformitate cu Lista bunurilor materiale.

3. Datele referitor la transmiterea / primirea bunurilor materiale la primirea /


transmiterea schimbului obligator se vor înscrie în Registrul de evidență și se va
semna de către persoana responsabilă și supraveghetorul de noapte.

4. În caz de constatare de lipsă a bunurilor materiale, imediat se va anunța direcția


gimnaziului.

5. Monitorizarea executării prezentului ordin mi-o asum.

Directorul gimaziului: __________ /Marusic Stela/

Cu ordinul am luat cunoștință:


__________ / Gherjavca Vladimir, persoană responsabilă /
__________ / Rusnac Vitalie, supraveghetor de noapte /
__________ / Barbuț Serghei, supraveghetor de noapte /

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 03
din 11.01.2021
Ref.: cu privire la aprobarea schemei orare

În conformitate cu deciziile Consiliului de administrație nr. 6 din 11.01.2021, în


scopul organizării și desfășurării eficiente a activității instructive în semestrul II a
anului școlar 2020-2021, emit următorul
ORDIN:
1. Se aprobă Orarul sunetelor pentru semestrul II.
2. Se aprobă Orarul evaluărilor sumative pentru semestrul II.
4. Se desemnează responsabil de realizarea prevederilor prezentului ordin dna
Ceban Rodica, director adjunct instruire.

Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/

Cu ordinul am luat cunoștință: / Ceban Rodica /


Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 4
din 22.01.2021
Ref.: cu privire la organizarea și desfășurarea Concursului Internațional de
creație dedicat marelui poet Grigore Vieru”, ediția a VI-a, 2021
În conformitate cu Planul de activitate a DÎTS Briceni pentru a.ș. 2020-2021, a
Ordinului DÎTS Briceni nr.03/01 din 21.01.2021 și în vederea promovării creației
poetului Grigore Vieru, emit următorul
ORDIN:
1. A organiza și desfășura Concursul Internațional de creație dedicat marelui poet
Grigore Vieru”, ediția a VI-a, 2021, etapa locală în perioada 25 - 29.01.2021,
conform Regulamentului concursului, (Anexa nr. 1 la Ordinul DÎTS Briceni
nr.03/01 din 21.01.2021).

2. Se aprobă componența Comisiei responsabile de organizarea și desfășurarea


Concursului Internațional de creație dedicat marelui poet Grigore Vieru”, ediția a
VI-a, 2021, etapa locală:
1. Jocot Nina, director adjunct educație;
2. Babin Liudmila, diriginte clasa a IV-a;
3. Boiciuc Ecaterina, diriginte, clasa a V-a, profesor de limba franceză;
4. Ursan Doina, diriginte clasa a VI-a, profesor de limba și literatura română;
5. Minciuc Elena, diriginte clasa a VII-a;
6. Strîmbu Lidia, diriginte clsa a VIII-a, profesor de limba și literatura română;
7. Moisa Veronica, diriginte clasa a IX-a, prof. de limba și literatura română.

3. Se aprobă componența juriului pentru desfășurarea Concursului Internațional de


creație dedicat marelui poet Grigore Vieru”, ediția a VI-a, 2021, etapa locală:

Marusic Stela, director;


Jocot Nina, director adjunct educație;
Musihin Snejana, învățământ primar;
Anischevici Marina, învățământ primar;
Baiura Silvia, învățământ primar;
Vacarciuc Emilia, profesor de limba rusă;
Condrea Vera, profesor de limba franceză.
4. Se desemnează responsabil de realizarea prezentului ordin dna Jocot Nina,
director adjunct educație.
Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/
Cu ordinul am luat cunoștință: /Jocot Nina/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 5
din 27.01.2021
Ref.: cu privire la totalurile olimpiadei, etapa locală
În conformitate cu Ordinul DÎTS Briceni nr. 02/01 DIN 15.01.2021, al Ordinului
intern nr. 106 din 07.12.2020 Cu privire la desfășurarea olimpiadei școlare etapa
locală, anul de studii 2020-2021, în temeiul deciziilor comisiilor de verificare a
lucrărilor și în scopul totalizării rezultatelor etapei locale a olimpiadei școlare, emit
următorul
ORDIN:
1. A aproba lista elevilor premianți la olimpiada școlară, etapa locală, anul școlar
2020-2021. (Anexa 1)
2. A decerna diplome de onoare elevilor premianți la etapa locală a olimpiadei.
3. A aproba lista elevilor delegați pentru participare la olimpiada raională. (Anexa
2).
4. A desemna conducători ai echipei olimpice a gimnaziului la etapa raională
următoarele cadre didactice:
Moisa Viorica Minciuc Elena
Ionașcu Angela Vacarcuc Emilia
5. Dna Ceban Rodica, director adjunct instruire va întocmi și va expedia la DÎTS
Briceni Oferta elevilor delegați pentru participare la olimpiada raională până la
29.01.2021.
6. Responsabilitatea executării prezentului ordin mi-o asum.

Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/


Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 04 din 27.01.2021
Lista elevilor premianți la olimpiada școlară, etapa locală, anul școlar 2020-2021
Disciplina Nr Numele, prenumele elevuli Clasa Locul
Chimia 1 Cebotari Evghenii IX I
2 Dodi Daniela IX II
Geografia 1 Dodi Daniela IX I
2 Carlașuc Daniela IX II
3 Cebotari Evghenii IX III
4 Babin Mihaela IX M
Biologia 1 Filiuc Cătălina IX I
2 Moscaliuc Mariana IX II
Limba 1 Dodi Daniela IX II
franceză 2 Babin Mihaaela IX II
3 Carlașuc Daniela IX II
4 Cebotari Evghenii IX III
5 Baiura Alin IX III
Matematica 1 Cebotarii Evghenii VII III
2 Agafii Alina VIII III
3 Dodi Daniela IX III
4 Babin Mihaela IX M
5 Țuțuc Emilian IX M
Informatica 1 Babin Mihaela IX I
2 Baiura Alin IX II
Fizica 1 Cebotari Evghenii IX I
2 Carlașuc Daniela IX II
IRU 1 Filiuc Cătălina IX I
2 Babin Mihaela IX II
3 Carlașuc Daniela IX III
4 Cebotari Evghenii IX M
Limba rusă 1 Dodi Daniela IX I
2 Cebotari Evghenii IX II
3 Carlașuc Daniela IX III
Limba 1 Dodi Daniela IX I
română 2 Carlașuc Daniela IX II
3 Babin Mihaiela IX III
4 Filiuc Cătălina IX III
5 Cebotari Eugeniu IX M
6 Moscaliuc Mariana IX M

Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 04 din 27.01.2021


Lista elevilor delegați pentru participare la olimpiada raională
Disciplina Nr Numele, Clasa Data Numele,
prenumele elevuli prenumele
profesorului
Biologia 1 Filiuc Cătălina IX 07.02 Moisa
Limba română 2 Dodi Daniela IX 07.02 Viorica
Chimia 3 Cebotari Evghenii IX 13.02
Vacarcuc
IRU 4 Filiuc Cătălina IX 13.02
Emilia
Limba rusă 5 Dodi Daniela IX 13.02
Geografia 6 Dodi Daniela IX 14.02 Minciuc
Fizica 7 Cebotari Evghenii IX 14.02 Elena
Informatica 8 Babin Mihaela IX 21.02 Ionașcu
Angela
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 06
din 29.01.2021
Ref.: cu privire la totalurile Concursului Internațional de creație dedicat
marelui poet Grigore Vieru”, ediția a VI-a, 2021

În conformitate cu Ordinul intern nr. 03 din 22.01.2021 Cu privire la


organizarea și desfășurarea Concursului Internațional de creație dedicat marelui
poet Grigore Vieru”, ediția a VI-a, 2021, în baza rezultatelor concursului, emit
următorul
ORDIN:
1. A decerna premiile după cum urmează:
Concursul de recital
Categoria de vârstă 10 -14 ani
Locul I – Țuțuc Emilian, clasa a VII-a
Locul II –
Locul III – Vacarciuc Irina, clasa a VII-a
Categoria de vârstă 15-18 ani
Locul I – Babin Mihaela, clasa a IX-a
Locul II – Dodi Daniela, clasa a IX-a
Locul III – Moscaliuc Mariana, clasa a IX-a

Concursul interpreților
Categoria de vârstă 10 -14 ani
Locul I – Baiura Denis, clasa a V-a
Locul II – Zota Cătălina, clasa VII-a
Locul III – Baiura Lilia-Narghiz, clasa a VII-a
Categoria de vârstă 15-18 ani
Locul I – Carlașuc Daniela, clasa a IX-a
Locul II – Filic Cătălina, clasa a IX-a
2. A delega la Concursului Internațional de creație dedicat marelui poet Grigore
Vieru”, ediția a VI-a, 2021, etapa raională deținătorii Locului I.
3. Dna Jocot Nina, director adjunct educație, se desemnează responsabilă de
pregătirea premianților pentru etapa raională a concursului, de filmarea și
transmiterea materialului video și a ofertei de participare la DÎTS Briceni până la
01.02.2021.
4. Monitorizarea executării prezentului ordin mi-o asum.
Director: /Marusic Stela/
Cu ordinul am luat cunoștință: / Jocot Nina /
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
al R Moldova
INSTITUȚIA tel. 0247-53-410

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 07
din 08.02.2021
Ref.: cu privire la desfășurarea controlului intern
În conformitate cu Programul anual de activitate al Gimnaziului ,,Victor Ciutac”
s. Șirăuți în anul școlar 2020 – 2021, în scopul desfășurării corecte a controlului
intern cu subiectul Controlul calității însușirii materiei curriculare și pregătirea
către examenele de absolvire a gimnaziului, clasa a IX-a, emit următorul
Ordin :
1. Se organizează și desfășoară controlul intern cu subiectul Controlul calității
însușirii materiei curriculare și pregătirea către examenele de absolvire a
gimnaziului, clasa a IX-a în perioada 15 - 19.02.2021.
2. Se aprobă Comisia de organizare și desfășurare a controlului după cum
urmează:
Marusic Stela, director;
Jocot Nina, director adjunct educație;
Ceban Rodica, director adjunct instruire.
3. Membrii Comisiei de organizare și desfășurare a controlului vor:
- elabora și aproba Agendele de lucru ale controlului până la 11.02.2021;
- întocmi și prezenta Notele informative ale controlului până la 19.02.2021.
4. Se aprobă Agenda controlului intern (Anexa nr. 1).
5. Dna Marusic Stela, director, va sistematiza Notele informative și va întocmi
Raportul general privind rezultatele controlul intern și îl va prezenta la Consiliul
profesoral din 22.02.2021.
6. Monitorizarea executării prezentului ordin mi-o asum.
Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/
Anexa nr. 1 a Ordinului № 07 din 08.02.2021

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Agenda controlului intern


Controlul calității însușirii materiei curriculare și pregătirea către examenele de
absolvire a gimnaziului, clasa a IX-a
Perioada 15 – 19.02.2021

Obiectivele controlului:
- determinarea calității cunoștințelor elevilor clasei a IX-a;
- determinarea nivelului de pregătire a elevilor către examenele de absolvire a
gimnaziului.

Metodele utilizate în cadrul controlului intern:


- Asistențe la ore;
- Discuții cu elevii, profesorii, părinții;
- Controlul catalogului școlar;
- Studierea agendelor elevilor;
- Controlul caietelor de teme scrise și evaluări;
- Chestionarea elevilor.

Directorul gimnaziului: Marusic Stela


Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
al R Moldova
INSTITUȚIA tel. 0247-53-410

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 08
din 09.02.2021
Ref.: cu privire la desfășurarea controlului intern
În conformitate cu Programul anual de activitate al Gimnaziului ,,Victor Ciutac”
s. Șirăuți în anul școlar 2020 – 2021, în scopul desfășurării corecte a controlului
intern cu subiectul Monitorizarea procesului de implementare a ECD în
învăţământrul primar, emit următorul
Ordin :
1. Se organizează și desfășoară controlul intern cu subiectul Monitorizarea
procesului de implementare a ECD în învăţământrul primar în perioada
22 - 26.02.2021.
2. Se aprobă Comisia de organizare și desfășurare a controlului după cum
urmează:
Marusic Stela, director;
Jocot Nina, director adjunct educație;
Ceban Rodica, director adjunct instruire.
3. Membrii Comisiei de organizare și desfășurare a controlului vor:
- elabora și aproba Agendele de lucru ale controlului până la 18.02.2021;
- întocmi și prezenta Notele informative ale controlului până la 03.03.2021.
4. Se aprobă Agenda controlului intern (Anexa nr. 1).
5. Dna Marusic Stela, director, va sistematiza Notele informative și va întocmi
Raportul general privind rezultatele controlul intern și îl va prezenta la Consiliul
profesoral din martie 2021.
6. Monitorizarea executării prezentului ordin mi-o asum.
Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Anexa nr. 1 a Ordinului № 08 din 09.02.2021

Agenda controlului intern


Monitorizarea procesului de implementare a ECD în învăţământrul primar
Perioada 22 - 26.02.2021

Obiectivele controlului intern:


- aplicarea Metodologiei privind evaluarea criterială prin descriptori în
învățământul primar, clasele I-lV (Ordinul MECC nr. 1468 din 04.10.2019);

- respectarea prevederilor Reperelor metodologice privind organizarea


procesului educational în învățământul primar în anul școlar 2020-2021
(Anexă la Ordinul MECC nr. 839 din 18.08.2020).

Metodele utilizate în cadrul controlului intern:


- Asistențe la ore;
- Discuții cu elevii, cadrele didactice, părinții;
- Controlul cataloagelor școlare;
- Studierea agendelor elevilor;
- Controlul caietelor de teme scrise și evaluări;
- Controlul portofoliilor elevilor;
- Controlul dosarelor personale ale elevilor;
- Controlul PLD și a proiectelor zilnice.

Directorul gimnaziului: Marusic Stela

Ordinul № 09

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

din 10.02.2021
Ref.: cu privire la constituirea Comisiei de evaluare internă
În conformitate cu prevederle Metodologiei de evaluare a instituțiilor de
învățământ general (Ordinul MECC nr. 581 din 23.06.2020), în scopul organizării
și desfășurării corecte a evaluării interne anuale /autoevaluării gimnaziului, a.ș.
2020-2021, emit următorul
ORDIN:
1. Se aprobă Comisia de evaluare internă după cum urmează:
Președinte
1. Marusic Stela, director;
Membri:
2. Jocot Nina, director adjunct educație;
3. Ceban Rodica, director adjunct instruire;
4. Ionașcu Angela, cadru didactic;
5. Barbalat Ecaterina, cadru didactic;
6. Jitari Onorina, reprezentant al Consiliului părinților/APL;
7. Cebotari Eugen, reprezentant al Consiliului elevilor.
2. Membrii Comisiei de evaluare internă vor realiza evaluarea internă în baza
indicatorilor standardelor de calitate, în conformitate cu Metodologia de evaluare
a instituțiilor de învățământ general (Anexa 4) în luna iunie 2020.
3. În baza punctajului obținut, Comisia de evaluare internă va atribui instituției
unul din calificativele: foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător.
4. Comisia de evaluare internă va prezenta și aproba la ședința comună a
Consiliului profesoral și a Consiliului de administrație din august 2020 Raportul
de activitate (Anexa 5, conform Metodologiei), apoi îl va publica pe pagina WEB a
gimnaziului.
5. Monitorizarea executării prezentului ordin mi-o asum.
Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 10
din 01.03.2021
Ref.: la organizarea și desfășurarea procesului educațional online
În temeiul Hotărârii nr. 47 din 26.02.2021 а CNESP din R Moldova, în conformtate
cu Ordinul MECC nr. 197 din 26.02.2021 Cu privire la organizarea procesului
еduсаțional în instituțiile din învățământul primar si sесuпdаr, a Circularei nr. 180
din 02.03.2021 a DÎTS Briceni, în scopul asigurării securității, protecției vieții și
sănătății elevilor, urmare a evoluției situației epidemiologice și măsurilor întreprinse
de autorități pentru a preveni răspândirea epidemiei virusului COVID-19, în scopul
organizării și desfășurării eficiente a procesul educațional online, emit următorul
ORDIN:
1. Se desfășoară procesul educațional online în perioada 01-15.03.2021.
2. Cadrele didactice, diriginții vor desfășura procesul educațional la distanță în
strictă conformitate cu Reglementările speciale privind organizarea anului de
studii 2020-2021, în contextul epidemiologic COVID-19.
3. Procesul educațional la distanță se va organiza în conformitate cu Orarul
lecțiilor, aprobat la CA nr. 3 din 23.10.2020.
4. Procesul educațional la distanță se va realiza pe aplicația Viber video, ZOOM,
platformele Google Met, Classom.
5. Cadrele didactice vor respecta Reperele metodologice privind securitatea și
siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță.
6. Cadrele didactice, diriginții vor desfășura procesul educațional la distanță de la
domiciliu, reeșind din condițiile existente (lipsa conexiunii la internet în sălile de
clasă).
7. Cadrele didactice vor duce evidența prezenței elevilor la lecții și vor înregistra
rezultatele învățării (note /calificative / descriptori, cu excepția notelor negative).
8. La sârșitul fiecărei săptămâni, cadrele didactice se vor prezenta la școală pentru
a transcrie în cataloagele școlare rezultatele învățării.
9. Personalul nedidactic auxiliar și personalul auxiliar pe durata învățământului
online vor desfășura activitatea în conformitate cu graficul obișnuit de lucru.
10. Direcția gimnaziului va activa cu prezența în incinta gimnaziului, în
conformitate cu graficul obișnuit de lucru și va monitoriza desfășurarea procesului
educațional.
11. Responsabilitatea punerii în aplicare a prezentului ordin mi-o asum.
Directorul gimnaziului: Marusic Stela

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 11 / 1
din 03.03.2021
Ref.: cu privire la prelungirea perioadei vacanței de primăvară
în învățământul primar, gimnazial, anul de studii 2020 - 2021
În temeiul Hotărârii nr. 47 din 26.02.2021 а CNESP din R Moldova, în
conformtate cu Ordinul MECC nr. 218 din 02.03.2021 Cu privire la prelungirea
perioadei vacanței de primăvară în învățământul primar, gimnazial și liceal, anul
de studii 2020-2021, a Circularei nr. 03/1-09/1015 din 03.03.2021 a MECC, în
scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății elevilor și angajațuilor dn
sistemul educațional și pentru a preveni răspândirea epidemiei virusului COVID-
19, emit următorul
ORDIN:
1. Se desfășoară procesul educațional la distanță în perioada 01 - 04.03.2021 în
conformtate cu Ordinul intern nr. 10 din 02.03.2021.
2. Se prelungește perioada vacanței de primăvară în învățământul primar,
gimnazial, anul de studii 2020-2021 cu 7 zile suplimentar, de la 09.03 până la
15.03.2021.
3. Cadrele didactice vor:
- aduce prezentul ordin la cunoștința părinților/tutorilor și elevilor;
- elabora orarul privind recuperarea conținuturilor la disciplinele școlare pentru
zilele suplimentare de vacanță;
- realiza munca la distanță, îndeplinind atribuțiile specifice funcției deținute.
4. În perioada vacanței de primăvară nu se vor desfășura activități cu prezența
fizică a elevilor și cadrelor didactice.
5. Personalul auxiliar în perioada 04-15.03.2021 va desfășura activitatea în
conformitate cu graficul obișnuit de lucru.
6. Direcția gimnaziului va activa cu prezența în incinta gimnaziului, în
conformitate cu graficul obișnuit de lucru.
7. Responsabilitatea punerii în aplicare a prezentului ordin mi-o asum.

Directorul gimnaziului: Marusic Stela

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 11 / 2
din 03.03.2021
Ref.: cu privire la studierea după program individualizat
În conformitate cu Ordinul intern № 04 din 03.03.2021 referitor la
înmatricularea, începând cu data de 03.03.2021, în listele elevilor clasei a VIII-a
din Gimnaziul ,,Victor Ciutac” s. Șirăuți a elevei Gimnaziului Cotiujeni Chifiriuc
Marina și necesitatea studierii limbii engleze, emit următorul

ORDIN:
1. Se desemnează responsabilă dna Boiciuc Ecaterina, profesor de limba franceză
și engleză, de ghidarea în studiul individual pe perioada 03.03-31.05.2021 de către
eleva clasei a VIII-a Chifiriuc Marina a limbii engleze, conform Curriculumului la
limba engleză, ediția 2019 pentru clasa a VIII-a, în condițiile în care clasa a VIII-a
în care a fost înscrisă studiază limba franceză ca limbă străină.
2. Dna Boiciuc Ecaterina la finele anului școlar va:
- elabora o probă de evaluare sumativă în baza conținuturilor studiate
individual/ghidat în perioada 03.03-31.05.2021;
- calcula media la limba engleză pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021 în
temeiul notelor prezentate în Șituația la învățătură de către direcția Gimnaziului
Cotiujeni și nota acumulată la evaluarea sumativă finală.
3. Dna Ceban Rodica, director adjunct instruire se desemnează responsabilă de
realizarea prevederilor prezentului ordin.

Director: /Marusic Stela/

Cu ordinul am luat cunoștință: / Ceban Rodica/


/ Boiciuc Ecaterina /

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 12
din 15.03.2021
Ref.: cu privire la organizarea activității instituției
În temeiul Hotărârii nr. 50 din 12.03.2021 а CNESP din R Moldova, în
conformtate cu Circulara nr. 03/1-09/1093 din 15.03.2021 a MECC, cu Hotărârea
nr. 29 din 15.03.2021 а CRESP Briceni în scopul asigurării securității, protecției
vieții și sănătății elevilor și angajaților dn sistemul educațional și pentru a preveni
răspândirea epidemiei virusului COVID-19, emit următorul
ORDIN:
1. A desfășura procesul educațional cu prezența fizică a elevilor din învățământul
primar și elevilor din clasa absolventă a IX-a.
2. A desfășura procesul educațional la distanță pentru elevii din clasele a V - VIII-
a.
3. Diriginții/cadrele didactice vor:
- aduce prezentul ordin la cunoștința părinților /tutorilor și elevilor;
- respecta prevederile actelor normative în vigoare privind organizarea procesului
educațional în condițiile COVID-19 (Ordinul MECC nr. 351/2020, Ordinul MECC
nr. 1131/2020);
- desfășura în cadrul primei ore, conform orarului lecțiilor din data de 16.03.2021,
în toate clasele, indiferent de forma de organizare, activități de responsabilizare a
elevilor cu privire la respectarea regulilor de protecție privind infecția cu virusul
Covid-19.
4. Dna Ceban Rodica, director adjunct instruire, va modifica Orarul lecțiilor pentru
a asigura buna desfășurare a procesului educațional în condițiile desfășurării
lecțiilor la distanță și cu prezența fizică a elevilor la școală.
5. Dna Jocot Nina, director adjunct educație, va monitoriza respectarea condițiilor
sanitaro – epidemiologice în instituție în contextul epidemiologic de Covid-19.
6. Dna Vacarciuc Silvia, asistent medical, zilnic va realiza cu atenție triajul elevilor
și angajaților.
7. Responsabilitatea punerii în aplicare a prezentului ordin mi-o asum.
Directorul gimnaziului: Marusic Stela
Cu ordinul am luat cunoștință: __________ / Jocot Nina /
___________ / Ceban Rodica/
___________ / Vacarciuc Silvia/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul nr. 13
din 30.03.2021
Ref.: cu privire la înscrierea copiilor în
clasa I, anul școlar 2021 – 2022
În conformitate cu Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin
ordinul ME nr. 305 din 30.03.2016, cu modificare prin ordinul ME nr. 149 din
21.03.2017, în baza ordinulul MECC nr. 299 din 24.03.2021, a ordinului DÎTS
Briceni nr. 21/01 din 29.03.2021, în scopul organizării înscrierii copiilor în clasa I
în anul școlar 2021 - 2022, emit următorul

ORDIN:
1. Se organizează înscrierea copiilor în clasa I în Gimnaziul ,,Victor Ciutac” s.
Șirăuți, anul școlar 2021 – 2022 în conformitate Metodologia de înscriere a
copiilor în clasa I și orarul aprobat ( Anexa 1).
2. Se aprobă Comisia de școlarizare din Gimnaziul ,,Victor Ciutac” s. Șirăuți în
următoarea componență:
Marusic Stela, director;
Jocot Nina, director adjunct educație;
Babin Liudmila, învățătoare.
3. De prezentat la DÎTS Briceni Raportul final despre rezultatele înscrierii
copiilor în clasa I în Gimnaziul ,,Victor Ciutac” s. Șirăuți până la data de
10.09.2021.
4. Responsabilitatea realizării prezentului ordin mi-o asum.

Directorul gimnaziului: / Marusic Stela /


Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 13 din 30.03.2021

Orarul înscrierii copiilor în clasa I în anul școlar 2021-2022


Perioada Activitatea desfășurată Responsabil
I etapă de înscriere în clasa I
01.04.2021- Depunerea, completarea și validarea cererilor și Marusic Stela Babin
11.06.2021 actelor de înscriere a copiilor în clasa I. Liudmila
11.06.2021 Anunțarea rezultatelor înscrierii copiilor în clasa I, Marusic Stela
după prima etapă.
II etapă de înscriere în clasa I
14.06.2021- Depunerea, completarea și validarea cererilor și Marusic Stela Jocot
30.08.2021 actelor de înscriere a copiilor în clasa I, care din Nina
motive obiective nu au participat la I etapă de Babin Liudmila
înscriere.
30.08.2021 Afișarea listei finale a copiilor înscriși în clasa I, Marusic Stela
anul școlar 2021-2022, validată prin ordinul
directorului, pe avizierul gimnaziului.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 14
din 05.04.2021
Ref.: la organizarea și desfășurarea procesului educațional online
În temeiul Deciziei CSEP Briceni, în scopul asigurării securității, protecției vieții și
sănătății elevilor, urmare a evoluției situației epidemiologice și măsurilor întreprinse
de autorități pentru a preveni răspândirea epidemiei virusului COVID-19, în scopul
organizării și desfășurării eficiente a procesul educațional online, emit următorul
ORDIN:
1. Se desfășoară procesul educațional online în perioada 05.04.2021 - până la
îmbunătățirea situației epidemiologice în localitate.
2. Cadrele didactice, diriginții vor desfășura procesul educațional la distanță în
strictă conformitate cu Reglementările speciale privind organizarea anului de
studii 2020-2021, în contextul epidemiologic COVID-19.
3. Procesul educațional la distanță se va organiza în conformitate cu Orarul
lecțiilor, aprobat la CA nr. 3 din 23.10.2020.
4. Procesul educațional la distanță se va realiza pe aplicația Viber video, ZOOM,
platformele Google Meet, Classom.
5. Cadrele didactice vor respecta Reperele metodologice privind securitatea și
siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță.
6. Cadrele didactice, diriginții vor desfășura procesul educațional la distanță de la
domiciliu, reeșind din condițiile existente (lipsa conexiunii la internet în sălile de
clasă).
7. Cadrele didactice vor duce evidența prezenței elevilor la lecții și vor înregistra
rezultatele învățării (note /calificative / descriptori, cu excepția notelor negative).
8. La sârșitul fiecărei săptămâni, cadrele didactice se vor prezenta la școală pentru
a transcrie în cataloagele școlare rezultatele învățării.
9. Personalul nedidactic auxiliar și personalul auxiliar pe durata învățământului
online vor desfășura activitatea în conformitate cu graficul obișnuit de lucru.
10. Direcția gimnaziului va activa cu prezența în incinta gimnaziului, în
conformitate cu graficul obișnuit de lucru și va monitoriza desfășurarea procesului
educațional.
11. Responsabilitatea punerii în aplicare a prezentului ordin mi-o asum.
Directorul gimnaziului: Marusic Stela

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
tel. 0247-53-410
INSTITUȚIA

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 15
din 20.04.2021
Ref.: cu privire la organizarea activității instituției
În temeiul Deciziei CSEP Briceni din 19.04.2021, Ordinului DÎTS Briceni nr.
27/04 din 20.04.2021, în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății
elevilor și angajaților dn sistemul educațional și pentru a preveni răspândirea
epidemiei virusului COVID-19, emit următorul
ORDIN:
1. A desfășura procesul educațional cu prezența fizică a elevilor din învățământul
primar și elevilor din clasa absolventă a IX-a din 20.04.2021.
2. A desfășura procesul educațional la distanță pentru elevii din clasele a V - VIII-
a.
3. Diriginții/cadrele didactice vor:
- aduce prezentul ordin la cunoștința părinților /tutorilor și elevilor;
- respecta prevederile actelor normative în vigoare privind organizarea procesului
educațional în condițiile COVID-19 (Ordinul MECC nr. 351/2020, Ordinul MECC
nr. 1131/2020);
4. Dna Ceban Rodica, director adjunct instruire, va modifica Orarul lecțiilor pentru
a asigura buna desfășurare a procesului educațional în condițiile desfășurării
lecțiilor la distanță și cu prezența fizică a elevilor la școală.
5. Dna Jocot Nina, director adjunct educație, va monitoriza respectarea condițiilor
sanitaro – epidemiologice în instituție în contextul epidemiologic de Covid-19.
6. Dna Vacarciuc Silvia, asistent medical, zilnic va realiza cu atenție triajul elevilor
și angajaților.
7. Responsabilitatea punerii în aplicare a prezentului ordin mi-o asum.
Directorul gimnaziului: Marusic Stela
Cu ordinul am luat cunoștință: __________ / Jocot Nina /
___________ / Ceban Rodica/
___________ / Vacarciuc Silvia/

Ordinul № 16

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Bricenitel.
INSTITUȚIA 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

din 20.04.2021
Ref.: cu privire la organizarea și desfășurarea
Festivalului cântecului pascal ,,Pascala – 2021”
În conformitate cu Planul de activitate a DÎTS Briceni pentru a.ș. 2020-2021, a
ordinului DÎTS Briceni nr. 26/01 din 14.04.2021, în vederea promovării și păstrării
cântecului popular de cult, muzicii religioase, emit următorul
ORDIN:
1. A organiza și desfășura Festivalul cântecului pascal ,,Pascala – 2021”, etapa
locală până la 31.04.2021 în conformitate cu Regulamentul concursului (Anexa nr.
1 la Ordinul DÎTS Briceni nr. 26/01 din 14.04.2021 ).
2. Se aprobă componența comisiei responsabile de organizarea și desfășurarea
concursului (Anexa nr. 1).
3. Se aprobă componența juriului pentru desfășurarea Festivalului cântecului
pascal ,,Pascala – 2021”:
Marusic Stela, director;
Jocot Nina, director adjunct educație;
Barbalat Violeta, prof. de educație muzicală.
4. Dna Jocot Nina, director adjunct educație va întocmi și va prezenta la DÎTS
Briceni până la 31.04.2021 Oferta de participare la etapa raională a concursului și
materialele pe suport video.
5. Se desemnează responsabil de realizarea prezentului ordin dna Jocot Nina,
director adjunct educație.
Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/
Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 16 din 19.04.2021
1. Jocot Nina, director adjunct educație;
2. Anischevici Marina, diriginte cl. I;
3. Musihin Snejana, diriginte cl. a II-a;
4. Baiura Silvia, diriginte cl. a III-a;
5. Babin Liudmila, diriginte cl. a IV-a;
6. Moisa Veronica, diriginte cl. a IX-a.
Cu ordinul am luat cunoștință: /Jocot Nina/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Bricenitel.
INSTITUȚIA 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 17
din 26.04.2021
Ref.: la organizarea și desfășurarea procesului educațional online
În temeiul Deciziei CSEP Briceni din 26.04.2021, Ordinului DÎTS Briceni nr.
28/02 din 26.04.2021, în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății
elevilor, urmare a evoluției situației epidemiologice și măsurilor întreprinse de
autorități pentru a preveni răspândirea epidemiei virusului COVID-19, în scopul
organizării și desfășurării eficiente a procesul educațional online, emit următorul
ORDIN:
1. Se desfășoară procesul educațional online în perioada 27-30.04.2021 - până la
îmbunătățirea situației epidemiologice în localitate.
2. Cadrele didactice, diriginții vor desfășura procesul educațional la distanță în
strictă conformitate cu Reglementările speciale privind organizarea anului de
studii 2020-2021, în contextul epidemiologic COVID-19.
3. Procesul educațional la distanță se va organiza în conformitate cu Orarul
lecțiilor, aprobat la CA nr. 3 din 23.10.2020.
4. Procesul educațional la distanță se va realiza pe aplicația Viber video, ZOOM,
platformele Google Meet, Classom.
5. Cadrele didactice vor respecta Reperele metodologice privind securitatea și
siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță.
6. Cadrele didactice, diriginții vor desfășura procesul educațional la distanță de la
domiciliu, reeșind din condițiile existente (lipsa conexiunii la internet în sălile de
clasă).
7. Cadrele didactice vor duce evidența prezenței elevilor la lecții și vor înregistra
rezultatele învățării (note /calificative / descriptori, cu excepția notelor negative).
8. La sârșitul fiecărei săptămâni, cadrele didactice se vor prezenta la școală pentru
a transcrie în cataloagele școlare rezultatele învățării.
9. Personalul nedidactic auxiliar și personalul auxiliar pe durata învățământului
online vor desfășura activitatea în conformitate cu graficul obișnuit de lucru.
10. Direcția gimnaziului va activa cu prezența în incinta gimnaziului, în
conformitate cu graficul obișnuit de lucru și va monitoriza desfășurarea procesului
educațional.
11. Responsabilitatea punerii în aplicare a prezentului ordin mi-o asum.
Directorul gimnaziului: Marusic Stela

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Bricenitel.
INSTITUȚIA 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 18
din 28.04.2021
Ref.: la instruirea elevilor privind regulile de
securtate în perioada vacanței de Paști și de vară

În baza circularei nr. 03/1-09/1976 din 27.04.2021 a MECC, în conformitate cu


ordinul DÎTS Briceni nr. 29/02 din 28.04.2021 Cu privire la instruirea elevilor
privind regulile de securitate în perioada vacanței de Paști și de vară, în scopul
prevenirii situațiilor de risc pentru viață și sănătate, emit următorul

ORDIN:
1. Diriginții claselor I-IX-a să organizeze în perioada 28-30.04.2021 instruirea
elevilor privind măsurile de prevenire și control a infecției Covid-19, securitatea
vieții și sănătății, prevenirea situațiilor de risc pentru viață și sănătate, diminuarea
violenței atât între semeni, cât și în mediul familiei în timpul desfășurării
sărbătorilor de Paști, precum și în perioada vacanței de vară.
2. Diriginții claselor I-IX-a să atenționeze elevii privitor la pericolele de incendii,
înec, trafic rutier, electrocutare, intoxicare cu produse alimentare, gaze și alte
substanțe necunoscute, folosind recomandările îndicate în Reperele metodologice
privind organizarea activităților de formare la elevi a comportamentului
responsabil în caz de situații excepționale și/sau de risc în anul de studii 2020-
2021, aprobate prin Ordinul MECC nr.839 din 18.08.2020.
3. Diriginții claselor I-IX-a să colaboreze cu părinții elevilor la distanță, în scopul
sensibilizării și informării lor cu referire la riscurile pe care le comportă lipsa de
supraveghere a copiilor.
4. Se desemnează responsabil pentru executarea prezentului ordin dna Jocot Nina,
director adjunct educație.

Director: /Marusic Stela/

Cu ordinul am luat cunoștință: / Jocot Nina /

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Bricenitel.
INSTITUȚIA 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 19
din 28.04.2021
Ref.: cu privire la stabilirea unui regim special de
activitate a gimnaziului în perioada vacanței de Paști
În conformitate cu Ordinul DÎTS Briceni nr. 29/03 din 28.04.2021 Cu privire la
stabilirea unui regim special în perioada vacanței de Paști, în scopul bunei
organizări a activității gimnaziului pe perioada vacanței de Paști, emit următorul
ORDIN:
1. Personalul didactic pe perioada vacanței de Paști va desfășura activitatea prin
muncă la domiciliu și își vor îndeplini atribuțiile specifice funcției pe care o dețin.
2. Personalul didactic va realiza și va prezenta direcției gimnaziului Planul de
activitate pe perioada desfășurării activității la distanță în timpul vacanței de Paști
(04-07.05.2021) în corespundere cu graficul timpului de lucru.
3. Personalul de conducere și personalul auxiliar pe perioada vacanței de Paști vor
desfășura activitatea cu prezența la gimnaziu, în conformitate cu graficul de lucru
aprobat.
4. Monitorizarea executării prezentului ordin mi-o asum.

Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Bricenitel.
INSTITUȚIA 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 20
din 05.05.2021
Ref.: cu privire la desfășurarea testării naționale
în învățământul primar, sesiunea 2021
În baza ordinulului MECC nr. 451 din 30.04.2021, în conformitate cu
Metodologia de organizare și desfășurare a testării naționale în
învățământul primar, aprobată prin ordinul MECC nr. 1572/2018, a ordinului
DÎTS Briceni nr. 30/02 04.05.2021, în legătură cu situația epidemiologică și
pericolul infectării cu virusul COVID-19, în scopul organizării şi desfăşurării
corecte a testării naționale în învățământul primar, sesiunea 2021, emit următorul
ORDIN:
1. A desfăşura testarea națională în învățământul primar, sesiunea 2021 în
conformitate cu orarul aprobat de MECC:
18 mai – limba de instruire;
20 mai – matematica.
2. Se desemnează în calitate de asistenți în cadrul desfășurării testării naționale în
învățământul primar, după cum urmează:
Jocot Nina, director adjunct educație;
Strîmbu Lidia, bibliotecar;
Condrea Vera, profesor de limba franceză.
3. Se aprobă Comisia școlară de evaluare, după cum urmează :
Marusic Stela, director – președintele comisiei
Musihin Snejana, învățământ primar – evaluator
Baiura Silvia, învățământ primar– evaluator
4. Persoanele antrenate în desfășurarea testării naționale în învățământul primar vor
respecta întocmai prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a
testării naționale în învățământul primar și Instrucțiunii privind testarea națională
în învățământul primar, în condițiile pandemiei de COVID-19, sesiunea 2021
(ordinul MECC nr. 451 din 30.04.2021).
5. Responsabilitatea organizării corecte a testării naționale în învățământul primar,
sesiunea 2021 și realizarea prevederilor prezentului ordin mi-o asum.
Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Bricenitel.
INSTITUȚIA 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 21
din 07.04.2021
Ref.: cu privire la organizarea activității instituției
În temeiul Hotărârii nr. 33 din 07.05.2021 а CRESP Briceni în scopul asigurării
securității, protecției vieții și sănătății elevilor și angajaților dn sistemul
educațional și pentru a preveni răspândirea epidemiei virusului COVID-19, emit
următorul
ORDIN:
1. A desfășura procesul educațional cu prezența fizică a elevilor din clasele I-IX-a
începând cu 11.05.2021.
2. Diriginții claselor I-IX-a vor aduce prezentul ordin la cunoștința părinților
/tutorilor și elevilor.
3. Dna Jocot Nina, director adjunct educație, va monitoriza respectarea condițiilor
sanitaro – epidemiologice în instituție în contextul epidemiologic de Covid-19.
4. Dna Vacarciuc Silvia, asistent medical, zilnic va realiza cu atenție triajul elevilor
și angajaților.
5. Responsabilitatea punerii în aplicare a prezentului ordin mi-o asum.
Directorul gimnaziului: Marusic Stela
Cu ordinul am luat cunoștință: __________ / Jocot Nina /
___________ / Vacarciuc Silvia/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Bricenitel.
INSTITUȚIA 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 22
din 13.05.2021
Ref.: desfășurarea testării candidaţilor la examenele
de absolvire a gimnaziului, sesiunea de examene 2021
În baza ordinului MECC nr. 452 din 30.04.2021, a circularei MECC nr. 12-09/
2226 din 12.05.2021, a ordinului DÎTS Briceni nr. 30/03 din 04.05.2021 referitor
la desfășurarea testării candidaţilor și pregătirii elevilor pentru susținerea
examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, sesiunea de examene 2021, în
contextul situației epidemiologice și pericolul infectării cu virusul COVID-19, în
scopul organizării şi desfăşurării eficiente a examenelor de absolvire a
gimnaziului, sesiunea 2021, emit următorul
Ordin:
1. A organiza şi desfăşura testarea candidaților la examenele de absolvire a
gimnaziului, sesiunea 2021, în perioada 17-19.05.2021, după cum urmează:
17 mai - Limba şi literatura română (prezență fizică);
18 mai – Matematica (la domiciliu, în afara lecțiior din orar);
19 - Istoria românilor și universală (la domiciliu, în afara lecțiior din orar).
2. Direcția gimnaziului va organiza şi desfăşura testarea candidaților la examenele
de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2021 conform Instrucțiunii, Anexa 2 la
ordinul MECC nr. 452 din 30.04.2021.
3. Se aprobă Comisia pentru verificarea testelor, după cum urmează :
Moisa Viorica, profesor de limba şi literatura română;
Barbaroș Tatiana, profesor de matematică;
Minciuc Elena, profesor de istoria românilor și universală.
4. Membrii Comisiei pentru verificarea testelor vor verifica testele în strictă
conformitate cu baremele de corectare, vor analiza rezultatele obținute (puncte
acumulate) cu elevii la clasă și vor elabora și prezenta direcției gimnaziului o notă
informativă despre testarea candidaților la examenele de absolvire a gimnaziului,
sesiunea 2021.
5. Realizarea și monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului ordin mi-o
asum.

Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
INSTITUȚIA tel. 0247-53-410

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 23
din 25.05.2021
Ref.: la asigurarea condiţiilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea
examenelor de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2021
În scopul asigurării condiţiilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea
examenelor de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2021, pentru o strictă
îndeplinire a Regulamentului cu privire la examenele naționale de absolvire a
gimnaziului, aprobat prin Ordinul MECC al R Moldova nr. 48 din 23.01.2018,
Instrucțiunii privind desfășurarea examenelor naționale de absolvire a
gimnaziului, în condițile pandemiei de Covid-19, sesiunea de examene 2021
(Anexa la Ordinul MECC al R Moldova nr. 483 din 17.05.2021), emit următorul
Ordin:
1. A avea acces în localul şcolii pe data de 07, 10, 14 iunie 2021, când se
vor desfăşura examenele de absolvire a gimnaziului la disciplinele de studii,
după cum urmează:
1.1. elevii clasei a IX-a admişi la examenele de absolvire;
1.2. preşedintele Comisiei Şcolare de Examene – Marusic Stela, director;
secretarul Comisiei Şcolare de Examene – Ceban Rodica;
1.3. asistenţii care vor fi în sala de examen în baza tragerii la sorţi în zilele
de examen;
1.4. responsabilul de disciplină şi ordine în şcoală şi pe teritoriul şcolii:
Gherjavca Vladimir (muncitor pentru reparații) – de serviciu pe teritoriul școlii;
1.5. responsabilul de triajul epidemiologic și sănătatea elevilor clasei a IX-a -
Vacarciuc Silvia, asistent medical.
2. Cadrele didactice, personalul auxiliar vor avea acces în localul şcolii după
orele 1200.
3. Responsabil de realizarea acestui ordin se desemnează dna Ceban Rodica,
director adjunct instruire.
4. Monitorizarea realizării prezentului ordin mi-o asum.
Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/
Cu ordinul am luat cunoștință: / Ceban Rodica/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
INSTITUȚIA tel. 0247-53-410

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 24
din 25.05.2021
Ref.: la aprobarea Comisiei Şcolare de Examene şi a asistenţilor,
pentru examenele de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2021
În conformitate cu Regulamentul cu privire la examenele naționale de absolvire
a gimnaziului, emit următorul
Ordin:
1. Se aprobă Comisia Şcolară de Examene din Gimnaziul ,,Victor Ciutac” s.
Şirăuţi pentru examenele de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2021 după
cum urmează:
preşedinte - Marusic Stela, director;
secretar - Ceban Rodica, director adjunct instruire.
2. Se aprobă lista nominală a asistenţilor la examenele de absolvire a
gimnaziului, sesiunea 2021, după cum urmează:
Anischevici Marina, învăţământ primar;
Strîmbu Lidia, profesor de limba română;
Bocuc Ecaterina, profesor de limba franceză;
Ionașcu Angela, profesor de fizcă;
Condrea Vera, profesor de limba franceză.
3. Asistenţii la examenele de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2021:
- vor semna și respecta Angajamentul-tip (Anexa nr. 8 la Regulamentul cu
privire la examenele naționale de absolvire a gimnaziului, aprobat prin Ordinul
MECC al R Moldova nr. 48 din 23.01.2018);
- se vor prezenta la centrul de examen, Gimnaziul ,,Victor Ciutac” s. Şirăuţi,
conform orarului examenelor de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2021;
- vor respecta prevederile Instrucțiunii privind desfășurarea examenelor naționale
de absolvire a gimnaziului, în condițile pandemiei de Covid-19, sesiunea de
examene 2021 (Anexa la Ordinul MECC al R Moldova nr. 483 din 17.05.2021).
4. Responsabilitatea realizării prezentului ordin mi-o asum.
Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
INSTITUȚIA tel. 0247-53-410

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 25
din 28.05.2021
Ref.: la elaborarea planului de activitate a gimnaziului
pentru anul școlar 2021-2022
În scopul reglementării activității de organizare a procesului educațional,
asigurării continuității în implementarea politicilor educaționale în învățământul
general, pentru buna organizare și desfășurare a activității Gimnaziului ,,Victor
Ciutac” s. Șirăuți în anul școlar 2021-2022, emit următorul
ORDIN:

1. A elabora proiectul Planului de activitate al gimnaziului ,,Victor Ciutac” s.


Șirăuți pentru anul școlar 2021 - 2022 până la 20.08.2021.
2. A institui grupul de lucru pentru elaborarea proiectului Planului de activitate al
gimnaziului ,,Victor Ciutac” s. Șirăuți pentru anul școlar 2021 - 2022 în
următoarea componență:
Marusic Stela, director;
Ceban Rodica, director adjunct instruire;
Jocot Nina, director adjunct educație, CDS;
Vacarciuc Emilia, şeful CM „Arte. Tehnologii. Sport”;
Ursan Doina, şeful CM „Consiliere și dezvoltare personală”;
Minciuc Elena, şeful CM „Limbă și comunicare. Educație socioumanistică”;
Musihin Snejana, învățământ primar - şeful CM „ Învățământ primar”;
Ionașcu Angela, prof. de fizică, matematcă - şeful CM „Matematică și științe”.
3. Cadrele didactice vor prezenta propuneri și sugestii pentru proiectul Planului de
activitate al gimnaziului ,,Victor Ciutac” s. Șirăuți pentru anul școlar 2021 - 2022
conform obligațiunilor funcționale până la data de 15.08.2021.
4. Grupul de lucru va prezenta proiectul Planului de activitate al gimnaziului
,,Victor Ciutac” s. Șirăuți pentru anul școlar 2021 - 2022 Consiliului de
Administrație până la 20.08.2021.
5. Se desemnează responsabil de realizarea prezentului ordin dna Ceban Rodica,
director adjunct instruire.
Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/
Cu ordinul am luat cunoștință: ____________ /Ceban Rodica/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni


al R Moldova
INSTITUȚIA tel. 0247-53-410

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 26
din 28.05.2021
Ref.: Cu privire la constituirea comisiei de autoevaluare a Planului
strategic de dezvoltare instituțională al Gimnaziului ,,Victor Ciutac” s.
Șirăuți, pentru perioada 2016-2021.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
al R Moldova
INSTITUȚIA tel. 0247-53-410

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 27
din 28.05.2021
Ref.: Cu privire la desemnarea grupului de lucru pentru elaborarea Planului
strategic de dezvoltare instituțională al Gimnaziului ,,Victor Ciutac” s.
Șirăuți, pentru perioada 2021-2026.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
al R Moldova
INSTITUȚIA tel. 0247-53-410

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 28
din 28.05.2021
Ref.: cu privire la numirea persoanei responsabile
SIPAS, anul de studii 2020-2021 în cadrul gimnaziului
În conformitate cu ordinul DÎTS Briceni nr. 36/01 din 24.05.2021 Cu privire la
instruirea persoanelor responsabile de colectarea datelor absolvenților ciclului
gimnazial în SIPAS, în scopul colectării datelor cu caracter personal a absolvenților
ciclului gimnazial în SIPAS, emit următorul
ORDIN:
1. Se desemnează administrator școlar, responsabil de corectitudinea datelor cu
caracter personal introduse în Sistemul Informațional de Personalizare a Actelor de
Studii (SIPAS) la nivel de gimnaziu dna Ionașcu Angela, profesor de fizică și
matematică.
2. Dna Ionașcu Angela va:
- introduce lista nominală a elevilor absolvenți;
- introduce datele personale cu privire la absolvenții ciclului gimnazial;
- introduce datele despre reușita elevilor la științe, educație plastică, educație
muzicală;
- introduce datele despre reușita elevilor în anul școlar 2020-2021;
- introduce datele cu privire la rezultatele examenelor, sesiunea 2021.
3. Monitorizarea executării prezentului ordin mi-o asum.

Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/

Cu ordinul am luat cunoștință: /Ionașcu Angela/


Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
al R Moldova
INSTITUȚIA tel. 0247-53-410

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 29
din 09.06.2021
Ref.: cu privire la constituirea Comisiei interne școlare

În conformitate cu ordinul DÎTS Briceni nr. 46/01 din 08.06.2021 Cu privire la


verificarea datelor absolvenților ciclului gimnazial în Sistemul Informațional de
Personalizare a Actelor de Studii (SIPAS), emit următorul

ORDIN:

1. Se constituie Comisia internă școlară în scopul verificării datelor introduse în


Sistemul Informațional de Personalizare a Actelor de Studii (SIPAS) pentru
candidații la sesunea de examene 2021, în următoarea componență:

președinte:
Marusic Stela, director;
membri:
Ceban Rodica, director adjunct instruire;
Moisa Viorica, dirigintele clasei a IX-a.

2. Comisia internă școlară va verifica datele introduse în Sistemul Informațional de


Personalizare a Actelor de Studii (SIPAS) de către administratorul școlar,
responsabil de corectitudinea datelor cu caracter personal introduse în SIPAS, dna
Ionașcu Angela.

3. Se desemnează responsabil de monitorizarea realizării prezentului ordin dna


Ceban Rodica, director adjunct instruire.
4. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum.

Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/

Cu ordinul am luat cunoștință: ____________ /Ceban Rodica/


Ministerul Educației, Culturii și Cercetării MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Briceni
al R Moldova
INSTITUȚIA tel. 0247-53-410

GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru

Ordinul № 30
din 11.06.2021
Ref.: cu privire la actualizarea datelor în SIME,
Modulul Învățământ primar și secundar general
În conformitate cu Ordinul DÎTS Briceni nr. 48/01 din 11.06.2021 Cu privire la
actualizarea datelor în SIME, Modulul ,,Învățământ prmar și secundar general”, în scopul
actualizării datelor în SIME la sfârșitul anului școlar 2020-2021, emit următorul
ORDIN:
1. Se confirmă administrator școlar al SIME dna Ionașcu Angela, profesor de fizică și
matematică în Gimnaziul ,,Victor Ciutac” s. Șirăuți.
2. Se desemnează administratori interni în SIME diriginții de clasă:
clasa I – Anischevici Marina;
clasa II – Musihin Snejana;
clasa a III-a – Baiura Silvia;
clasa a IV-a – Babin Liudmila;
clasa a V-a – Boiciuc Ecaterina, pof. de limba franceză;
clasa a VI-a – Ursan Doina, pof. de limba română;
clasa a VII-a – Minciuc Elena, prof. de IRU și geografie;
clasa a VIII-a – Strîmbu Lidia, bibliotecar, pof. de limba română;
clasa a IX-a – Moisa Veronica, pof. de limba română.
3. Administratorul școlar al SIME, dna Ionașcu Angela va:
- actualiza datele despre instituție, datele TIC – până la 16.06.2021;
- actualiza formularul Necesarul de personal (din meniul Personal) - până la 28.06.2021;
- completa câmpurile noi din Fișa angajaților (conform Ghidului) – până la 28.06.2021;
- adăuga/transfera angajații instituției – până la 28.06.2021;
- actualiza datele despre angajații – până la 28.06.2021;
- actualiza datele despre activitatea didactică a cadrelor didactice – până la 28.06.2021;
- actualiza statutul elevilor (înmatriculat/exmatriculat/abandonat) – până la 28.06.2021;
- finaliza transferul elevilor din alte instituții de învățământ – până la 28.06.2021;
- adăuga elevii noi veniți pe parcursul semestrului II – până la 28.06.2021;
- completa câmpurile noi din Fișa elevului (conform Ghidului) – până la 28.06.2021;
- actualiza datele despre elevi – până la 28.06.2021;
- confirma finalizarea etapei de completare a datelor pentru semestrul II și anuală (2020-
2021) – până la 29.06.2021.
4. Administratorul școlar al SIME, dna Ionașcu Angela împreună cu utilizatorii de diriginte
în SIME vor introduce notele pentru semestrul II și notele anuale pentru anul școlar 2020-
20201 – până la 28.06.2021.
5. Monitorizarea executării prezentului ordin mi-o asum.
Directorul gimnaziului: /Marusic Stela/
Cu ordinul am luat cunoștință: /Ionașcu Angela/

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


al R Moldova MD 4736, s. Șirăuți, r-nul Bricenitel.
INSTITUȚIA 0247-53-410
GIMNAZIUL ,, VICTOR CIUTAC ” S. ȘIRĂUȚI E-mail: gimnaziulsirauti@mail.ru