Sunteți pe pagina 1din 15

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni


(denumirea OLSDÎ)

Gimnaziul ,, Victor Ciutac” s. Șirăuți


(denumirea instituției)

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

al cadrului de conducere

Ceban Rodica
(numele, prenumele)

pentru anul de studii 2020-2021

Funcția: director adjunct pentru instruire


Vechimea în muncă în funcție de conducere: 7 ani
Gradul managerial: - Fără grad
Date de contact (adresa electronică, nr. de telefon) ceban_1968@mail.ru, 069657423

Depus la secretarul Consiliului de administrație:


Depus la Organul local de specialitate în domeniul învățământului:
Prezentat la ședința comună a Consiliului de administrație și Consiliului profesoral/ pedagogic,
proces-verbal nr. ___ din _______ septembrie 2021

Decizia : _________________________________________
(se aprobă/ nu se aprobă Raportul anual de activitate)
Cuprins:
Domeniul 1: VIZIUNE ȘI STRATEGII...........................................................................................3
Standard 1: Cadrul de conducere gestionează procesul de elaborare și implementare a
proiectelor de dezvoltare a instituției de învățământ generală în vederea promovării politicii
educaționale naționale și locale........................................................................................................3
Domeniul 2: CURRICULUM............................................................................................................5
Standard 2: Dezvoltă și diversifică oferta curriculară în vederea valorificării potențialului
individual, instituțional și comunitar................................................................................................5
Domeniul 3: RESURSE UMANE...................................................................................................10
Standard 3: Cadrul de conducere școlar creează și menține mediul stimulativ și cooperant în
vederea dezvoltării continue a capitalului uman al școlii...............................................................10
Domeniul 4: RESURSE FINANCIARE ȘI MATERIALE...........................................................13
Standard 4: Cadrul de conducere gestionează și dezvoltă resursele materiale și financiare în
vederea asigurării unui mediu de învățare sigur și motivant..........................................................13
Domeniul 5: STRUCTURI ȘI PROCEDURI................................................................................14
Standard 5: Cadrul de conducere garantează funcționalitatea instituției de învățământ general și
sistemului intern de asigurare a calității.........................................................................................14
Domeniul 6: COMUNITATE ȘI PARTENERIATE....................................................................17
Standard 6: Cadrul de conducere dezvoltă parteneriate în vederea asigurării progresului
instituției de învățământ general și a comunității...........................................................................17

-2-
Domeniul 1: VIZIUNE ȘI STRATEGII (10,0 p.)
Standard 1: Cadrul de conducere gestionează procesul de elaborare și implementare a proiectelor
de dezvoltare a instituției de învățământ generală în vederea promovării politicii educaționale
naționale și locale
Indicator 1.1. Organizează procesul de elaborare participativă a proiectelor de dezvoltare a
instituției de învățământ general în baza evaluării holistice a mediului intern și extern.
Dovezi  Regulamentrul de organizare şi funcţionare a Gimnaziului ,, Victor
Ciutac”s. Șirăuți, aprobat la şedinţa Consiliului de Administrație , proces-
verbal nr.1 din 02.09.2016
 Regulamentul intern a gimnaziului ,, Victor Ciutac”s.Șirăuți avizat la CP
din 19.09.2016, aprobat la CA, proces-verbal nr.1 din 24.10.2016.
 Statutul instituțional al gimnaziului ,, Victor Ciutac”s.Șirăuți aprobat la
ședința CP nr1. din 26.08.2016
 Grupu de lucru
 Planul de dezvoltare strategică
 Contract individual de muncă nr.19 din 03 septembrie 2007
 Fișa postului Director adjunct instruire: Ceban Rodica
 Formarea viziunii strategice asupra procesului educaţional.
 Operaţionalizarea termenilor – cheie
 Proiectarea de lungă durată şi scurtă durată.
 Ordinul nr.83 din 01.09.2020 aprobarea Planului de activitate a Gimnaziului
.. Victor Ciutac” s. Șirăuți pentru anul de studii 2020-2021.
 Ordinul nr.84 din 01.09,2020 referitor la aprobarea componenței CMI, în
baza deciziei Consiliului profesoral nr.1 din 26.08.2020.
 Ordinul nr.85 din 01.09.2020 cu privire la aprobarea componenței Comisiei
de atestare din gimnaziu pentru anul de studii 2020-2021. Ordinul nr.24 din
25.05.2021 referitor la aprobarea Comisiei Școlare de Examene și a
asistenților, pentru examenele de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2021.
 Ordinul nr.86 din 01.09.2020 cu privire la organizarea activității metodice,
în baza deciziei puncrului 5 a procesului – verbal Consiliului profesoral
nr.1 din 26.08.2020
 Ordinul nr.89 din 04.04.2020 cu referire la aprobarea componenței
echipelor PEI.
 Ordinul nr.91 din 04.09.2020 cu privire la stabilirea timpului de muncă a
cadrelor didactice.
 Ordinul nr.97 din 28.10.2020 cu privire la modificarea componenței
Comisiei de atestare din gimnaziu pentru anul de studii 2020-2021.
 Ordinul nr.99 din 12.11.2020 referitor la desfășurarea controlului intern a
procesului de implementare a prevederilor ligislației în vigoare în domeniul
educațional.Consiliul P
 Ordinul nr.101 din 20.11.2020 cu privire la efectuarea inventarierii
bunurilor materiale.
 Ordininul nr.09 din 10.02.2021 cu privire la constituirea Comisiei de
evaluare internă.
 Ordinul nr.10 din 02.03,2021 ,Ordinul nr. 14 din 05.04.2021 referitor la
organizarea și desfășurarea procesului educațional online.
 Ordinul nr.11/2 din 03.03.2021 cu privire la studierea după programul
individualizat.
 Ordinul nr.12 din 15.03.2021 cu privire la organizarea activității instituției.
 Ordinul nr.25 din 28.05.2021 referitor la elaborarea planului de activitate a
gimnaziului pentru anul școlar 2021-2022.
 Ordinul nr.27 din 09.06.2021 cu privire la constituirea Comisiei interne
-3-
școlare.
 Proces-verbal nr. 1din 26.08. 2020 al ședinței Consiliului de administrație
cu privire la aprobarea Proiectului de dezvoltare instituțională, anii 2020-
2021;
 Proiect de activitate Educațională instituțională, 2020-2021, discutat la ședința
Consiliului profesoral, proces-verbal nr. 1 din 26.08.2020.
Constatări  Proiectul de dezvoltare a instituției are un caracter practic-aplicativ, centrat
pe problematicile reale ale instituției, vizând toate compartimentele
instructiv - educative din şcoală şi antrenarea întregului colectiv în
realizarea următoarelor sarcini: nivelul atingerii standardelor de către elevi,
dezvoltarea personală a acestora, calitatea activităţii personalului didactic,
folosirea resurselor, aplicarea Curriculumului școlar, relaţiile cu părinţii şi
comunitatea locală, respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor.
 În calitate de director adjunct instruire al gimnaziului, îl reprezint în relaţiile
cu persoanele juridice și fizice, inclusiv cu administraţia publică locală în
limitele competenţelor prevăzute de lege și funcția ocupată. Totodată,
exercit conducerea Instituţiei, în conformitate cu atribuţiile conferite de fișa
postului, cu hotărârile consiliului de administraţie al Instituţiei, precum şi cu
alte reglementări legale.
 Mă subordonez Organului local de specialitate în domeniul învăţământului,
consiliului administrative și directorului gimnaziului. Fişa postului şi fişa de
evaluare ale directorului adjunct instruire sunt elaborate de organele
abilitate, în baza reglementărilor stabilite de MECC. Mă strădui permanent
să manifest loialitate faţă de Instituţie, corectitudine şi responsabilitate;
 Fiind membru al grupului de lucru format dun cadre didactice, elevi, părinţi
şi reprezentanţi ai APL am participat la elaborarea Proiectului de dezvoltare
instituţională, care a fost discutat şi completat la şedinţa Consiliului
profesoral şi aprobat la şedinţa Consiliuli de administraţie.
Pondere și Pondere: 3 Autoevaluare conform criteriilor: -1p Punctaj acordat: -3
punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 p Punctaj acordat: -2
Total Punctaj acordat: -5

Indicator 1.2. Conduce procesul de implementare a obiectivelor strategice


Dovezi  Aplicarea Planu-cadru de învățământ aprobat de MECC.
 Plan de activitate educațională, pentru anul de studii 2020-2021, discutat și
aprobat la ședința Consiliului profesoral, proces-verbal nr. 01 din
26.08.2020, Secțiunea „Activitatea metodică”..
 Orar al lecțiilor/sunetelor.
 Orarul evaluărilor sumative.
 Activităţi în diverse tipuri de comisii, comitete, grupuri de lucru, consilii,
confirmate prin ordine şi dispoziţiiț
 Membru al Comisiilor și structurilor funcționale din instituție.
 Președinte al Consiliului de Administrație.
 Rapoarte de activitate/note informatife în cadrul Consiliilor profesorale/
administrative:
- Raport de activitate managerială pentru anul de studii 2019-2020 și
direcțiile de activitate pentru eficacitatea și eficientizarea procesului
educațional din anul 2020-2021, proces-verbal nr. 01 al ședinței
Consiliului profesoral din 26..08.2020, puncul 5 și 8, decizia 9.1 și 9.2.
- Notă informativă: „Corectitudinea realizării proiectelor de lungă durată
conform Curriculei disciplinare, Reperelor metodologice și
Regulamentelor speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021,
în contextul epidemiologic Covid-19”, proces-verbal nr. 04 al ședinței
-4-
Consiliului profesoral din 30.11.2020;
- Notă informativă referitor la rezultatele controlului cataloagelor, a
corectitudinii calculării mediilor pentru semestru I, proces-verbal nr.5 al
ședinței Consiliului profesoral din 29.12.2020, decizia 4.1 și 4.2.
- Notă informativă privind Monitorizarea implementării curricula la
disciplinele școlare la treapta primară și gimnazială, ediția 2018, 2019:
planificare, organizarea activităților în condiții de pandemie, proces-
verbal nr___ dim __03.2021.
- Rapoarte de activitate anuală a Comisiilor metodice, proces-verbal nr._
din 05.2021. al ședinței Consiliului profesoral
 Instruirea /formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar în
domeniul procesului educațional,
 Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea unui proces educaţional
de calitate;
Constatări  Echipa managerială este cea care a dirijat procesul de implementare a
obiectivelor strategice având ca actori ai implementării obiectivelor
strategice precum și cadrele didactice, şi, nu în ultimul rând, elevii.
 Monitorizarea implementării obiectivelor strategice este diseminată în
cadrul şedinţelor comisiilor metodice, ale Consiliului Profesoral și
Consiliului de Administraţie. Acest lucru se face lunar, semestrial sau
anual.
 Contribui la organizarea procesului educaţional de calitate, utilizând
echipamente, materiale şi auxiliare curriculare necesare aplicării
curriculumului naţional în raport cu obiectivele şi misiunea instituţiei.
 Orarul elaborat este echilibrat și flexibil, întocmit în conformitate cu Planul-
cadru, în care disciplinele exacte alterează cu cele umanistice și artistice
asigurând raportul optim între timpul instruirii formale și cel al instruirii
nonformale, dar s-a ținut cont și de specificul instituției.
 La întocmirea orarului evaluărilor sumative, semestriale se respectă
cerințele prevăzute în Plan-cadru, Reperele metodologice per disciplină și
Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării,promovarea
și absolvirea în învățământul primar și secundar.
Pondere și Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 p Punctaj acordat: - 1p
punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -0,75 Punctaj acordat: -1,5 p
p
Total Punctaj acordat: -2,5
p

Indicator 1.3. Coordonează procesul de evaluare a gradului de realizare a obiectivelor strategice


proiectate.
Dovezi  Notă informativă despre rezultatele participării elevilor la concursul pe
obiecte etapa locală.
 Axarea pe standardele de eficiență a învățării, utilizarea tehnologiilor
informaţionale şi de comunicare adaptate la necesităţile tuturor elevilor,
inclusiv ale elevilor cu cerinţe educaționale speciale.
 Mijloace TIC în dotarea instituției.
 Abordarea unei educații inclusive.
 Aplicarea strategii didactice interactive, a TIC, fiind monitorizate prin
observări, asistenţe la ore, verificarea proiectelor didactice, schimb de
experiență a cadrelor didactice, exemple de bune practice, studierea
experienței avansate.
Constatări  Administraţia monitorizează progresul în dezvoltarea elevului prin
-5-
controale tematice, identificându-se problemele şi eventualele soluţii.
 Cadrele didactice evaluează rezultatele şcolare în conformitate cu
Standardele de eficiență a învățării, Referenţialul de evaluare,
Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare,
promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar,
Instrucțiunea privind „Managementul temelor pentru acasă în
învățământul primar, gimnazial, liceal”.
 Rapoartele elaborate de către administraţie denotă monitorizarea
continuă a progresului;
 Pandemia cu Covid-19 a afectat semnificativ procesul de evaluare al
rezultatelor învățării.
Pondere și Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: -2
punctaj acordat
Total Punctaj acordat: -2 p.

Total standard 1 Punctaj acordat: -9,5 p.

Domeniul 2: CURRICULUM ( 6 p.)


Standard 2: Dezvoltă și diversifică oferta curriculară în vederea valorificării potențialului
individual, instituțional și comunitar
Indicator 2.1. Asigură condiții motivaționale, metodologice și logistice de implementare și
dezvoltare a curriculumului școlar
Dovezi  Elaborarea curricumului modificat, adaptat de către cadrele didactice pentru
elevii cu CES.
 Elaborarea PEI-urilor pentru elevii cu CES.
 Proiectele didactice de lungă şi a unității de conținut.
 Fondarea comisiilor pe arii curriculare ,Ordinul nr.86 din 01.09.2020 cu
privire la organizarea activității metodice, în baza deciziei puncrului 5 a
procesului – verbal Consiliului profesoral nr.1 din 26.08.2020.
 Baza de date/ documente privind atestarea cadrelor didactice și manageriale
din Gimnaziul ,, Victor Ciutac” s. Șirăuți
 Baza de date/ documente privind formarea continuă a cadrelor didactice și
manageriale din Gimnaziul ,, Victor Ciutac” s. Șirăuți
 Organizareai și desfășurarea procesului educational prin implementarea
Reperele metodologice
 Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare adaptate la
necesităţile tuturor elevilor, inclusiv ale elevilor cu cerinţe educaționale
speciale.
 Mijloace TIC în dotarea instituției, inclusiv în centrul de resurse.
 Fiecare clasă este dotată cu un televizor;
 Instituția dispune de 2 proiectoare, care pot fi utilizate la ore și activități
extrașcolare.
 Instituția dispune de o tablă interactivă.
 Cabinetul de informatică este dotat cu 10 calculatoare.
 Lista de achiziţii;Registrul de evidenţă a materialelor, cărţilor şi altor
echipamente.
Constatări  Curriculumul școlar conturează viziunea asupra parcursului educațional,
proiectând așteptările societății cu privire la rezultatele scontate ale învățării
pentru fiecare disciplină școlară, pe niveluri de învățământ reglementând
structurarea competențelor la elevi dezvoltând totodată competențele
profesionale ale cadrelor manageriale și didactice prin participarea cadrelor

-6-
didactice la cursurile de formare continua având posibilitatea obțineri
performanțelor graduale și dezvoltarea competențelor profesionale
diversificându-se oferta curriculară prin crearea condițiilor motivaționale,
metodologice și logistice.
Pondere și Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: -1p.
punctaj acordat
Total Punctaj acordat: -1 p.

Indicator 2.2. Coordonează elaborarea și implementarea curriculumului la decizia școlii


Dovezi
 Elaborarea curricumului modificat, adaptat de către cadrele didactice pentru
elevii cu CES.
 Elaborarea PEI-urilor pentru elevii cu CES.
 Oferta orelor opționale
 Listele elevilor
 Plănuirea de lungă și scurtă durată la orele opționale.
 Activități de realizare a ofertei școlii pentru disciplinele școlare și opționale:
- Religie
- Matematică aplicativă
- Citind, învăț să fiu
- clasele primare
Constatări  Aplicarea curriculum-ul în mod incluziv, asigurând participarea tuturor
copiilor doritori de a participa la activităţile desfăşurate în funcţie de
potenţialul individual și indiferent de gen, etnie şi origine socială sau
context socio-economic.
Pondere și Pondere: 3 Autoevaluare conform criteriilor: -0,75 Punctaj acordat: -2,25 p
punctaj acordat
Total Punctaj acordat: -2,25 p.

Indicator 2.3. Monitorizează implementarea și dezvoltarea curriculumului școlar


Dovezi  Organizarea ședințelor comisiilor metodice pe arii curriculare.
 Organizarea învățământului extrașcolar în funcție de interesele și opțiunile
elevilor, (Alegerea orelor opționale, Selectarea orelor de cerc de către
elevi).
 Organizarea activităților extrașcolare (comisii de concurs)..
 Organizarea activităţilor de pedagogizare a părinţilor privind cerințele
curriculare.
 Aplicarea Planului- Cadru.
 Utilizarea manualelor școlare elaborate în baza Curricumului național și
aprobate de MECC
 Elaborarea curricumului modificat, adaptat de către cadrele didactice
pentru elevii cu CES.
 Elaborarea PEI-urilor pentru elevii cu CES.
 Alcătuirea oralului institutional al evaluărilor summative.
 Organizarea, desfășurarea olimpiadei la nivel instituțional
 Alcătuirea ofertei lotului de elevi pentru participarea la concursul pe
obiecte la nivel raional.
 Monitorizarea completării registrelor şcolare.
 Dosarul privind organizarea și desfășurarea evaluărilor naționale,
examenelor de absolvire. Extrase din ordinele instituției; ordinele DÎ
-7-
Briceni; ordinele MECC (www.aee.edu.gov).
 Registrul de Procese-verbale.
 Listele candidaților la examene (în ordine alfabetică) aprobate, pentru a fi
plasate pe ușă;
 Procesele –verbale și borderourile examenelor privind absolvirea
gimnaziului
Constatări  Registrele școlare înregistrează nivelul de dezvoltare a competențelor
elevilor în baza standardelor educaționale, prin înregistrarea evaluărilor
formative și summative

Pondere și Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2 p.
punctaj acordat
Total Punctaj acordat: - 2 p.

Total standard 2 Punctaj acordat: - 5,25 p.

Domeniul 3: RESURSE UMANE (7 p.)


Standard 3: Cadrul de conducere școlar creează și menține mediul stimulativ și cooperant în
vederea dezvoltării continue a capitalului uman al școlii
Indicator 3.1. Coordonează procesul de recrutare, angajare, concediere a personalului (didactic,
auxiliar, nedidactic)
Dovezi  Nu se aplică
Constatări 
Pondere și Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: -
punctaj acordat

Indicator 3.2. Asigură eficacitatea dezvoltării profesionale continuă a personalului (didactic,


didactic auxiliar, nedidactic)
Dovezi  Cadrele didactice din instituţie au participat la sesiuni de formare a
formatorilor locali, la activităţile în care se promovează politicile
curriculare instituționale coerente cu cele naționale, dar și cu misiunea și
specificul instituției de învățământ general.
 Compartimentul din Planul managerial anual al instituţiei privind activitatea
metodică şi de organizare a procesului instructiv-metodic;
 Baza de date/ documente privind atestarea cadrelor didactice și manageriale
din Gimnaziul ,, Victor Ciutac” s. Șirăuți
 Baza de date/ documente privind formarea continuă a cadrelor didactice și
manageriale din Gimnaziul ,, Victor Ciutac” s. Șirăuți
 Portofoliul comisiei de atestare.
 Portofoliul cadrelor didactice, nedidactic, auxiliar
 Certificatele de formare continuă.
 Dimploma de certificare a gradului didactic a cadrelor didactice
Constatări  Dezvoltarea profesională continuă ca proces de instruire complectează
competențele profesionale prin aprofundarea cunoștinților în domeniul
specialității sau prin deprinderea unor metode sau procedee aplicate în
cadrul specialității, tocmai deaceea cadrul de conducere asigură eficacitatea
dezvoltării profesionale, menite să dezvolte interesul pentru
autoperfecționare în activitatea implicării comunității educaționale în
implementarea obiectivelor cu reflectarea rezultatelor evaluării, creând un
sistem de încurajare a valorilor și activităților performante, dezvoltând
cultura instituțională în vederea respectării eticii profesionale.
Pondere și Pondere:2 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 p. Punctaj acordat:2 p.

-8-
punctaj acordat

Total Punctaj acordat: - 2 p.

Indicator 3.3. Monitorizează procesul de evaluare a personalului (didactic, didactic auxiliar,


nedidactic)
Dovezi  Organizarea procesului instructiv-educativ în anul de studii 2020-2021.
 Elaborarea proiectelor de lungă durată de către fiecare cadru didactic și
recomandarea proiectelor spre aprobare.
 Organizarea procesului de formare continuă și a procesului de atestare.
 Ofertele cadrelor didactice participante la cursurile de formare continuă.
 Ofertele cadrelor didactice supuse procesului de atestare.
 Ordinul nr.97 din 28.10.2020 cu privire la modificarea componenței
Comisiei de atestare din gimnaziu pentru anul de studii 2020-2021.
 Procesele verbale ale comisiei de atestare.
 Mapa comisiei de atestare.
 Portofoliile cadrelor didactice supuse atestării.
 Diploma de certificare a gradelor.
Constatări  Monitorizarea internă de către administrația gimnaziului.
 Monitorizarea în baza Legii 270/2018 în scopul stabilirii sporului pentru
performanță al angajaților.
Pondere și Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 p. Punctaj acordat: - 1 p.
punctaj acordat

Total Punctaj acordat: - 1 p.

Indicator 3.4. Creează contexte de motivare și stimulare a performanței în activitate


Dovezi  În instituţie se monitorizează continuu performanțele obținute în procesul de
dezvoltare și ajustarea planurilor operaționale la obiectivele strategice prin
elaborarea:
- raportul pentru anul de studii 2020-2021 prezentat la Consiliul profesoral,
Proces verbal nr. __din ________;
- raportul privind realizarea Planului managerial anual al instituţiei privind
activitatea metodică şi de organizare a procesului instructiv process-
verbal nr.______ al Consiliul de administrație, Proces verbal nr.__ din
_________al Consiliului Profesoral);
- note informative, rapoarte;
 Deciziile CA privind aprobarea notelor informative privind controlul calității
elaborării proiectelor de lungă durată
 Organizarea și desfășurarea la nivel local a concursului ,, Pedagogul anului”,
ordinul nr.01 din 06.01.2021 cu privire la totalurile concursului.
 Disiminarea ofertei orelor opționale propuse de MECC atât elevilor,
părinților cât și cadrelor didactice.
Constatări  Activităţile planificate sunt orientate spre a măsura şi a estima progresele
înregistrate de către cadrele didactice, dar şi pentru a elabora măsuri de
corecţie şi de îmbunătăţire pe baze reale de cercetare prin monitorizare,
analiză şi prognoză a activităţilor de învăţare pe tot parcursul întregii vieţi.
Administraţia documentează sistematic progresul în atingerea rezultatelor
planificate, practicile de succes și modalitățile de abordare a problemelor prin
asistențe la ore şi monitorizarea asistenților reciproce de către cadrele
didactice. Planul de îmbunătățire a calității se ralizează 70% în raport cu

-9-
standardele de calitate.
Pondere și Pondere: 3 Autoevaluare conform criteriilor: -0,75 p. Punctaj acordat: - 2,25
punctaj p.
acordat

Total Punctaj acordat: - 2,25 p.

Total standard 3 Punctaj acordat: - 4,25p.

Domeniul 4: RESURSE FINANCIARE ȘI MATERIALE


Standard 4: Cadrul de conducere gestionează și dezvoltă resursele materiale și financiare în
vederea asigurării unui mediu de învățare sigur și motivant.
Indicator 4.1. Coordonează elaborarea, monitorizarea și raportarea bugetelor pe programe
Dovezi  Nu se aplică
Constatări 
Pondere și Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: -1
punctaj acordat

Indicator 4.2. Asigură funcționarea sistemului de management financiar și control


Dovezi  Nu se aplică
Constatări 
Pondere și Pondere: 3 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: -
punctaj acordat

Indicator 4.3. Valorifică resursele instituționale și complementare


Dovezi  Nu se aplică
Constatări 
Pondere și Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: -
punctaj acordat

Total standard 4 Punctaj acordat: -

Domeniul 5: STRUCTURI ȘI PROCEDURI ( 4 p.)


Standard 5: Cadrul de conducere garantează funcționalitatea instituției de învățământ general și
sistemului intern de asigurare a calității
Indicator 5.1. Asigură funcționalitatea managementului strategic operaționalizat prin structurile
administrative și manageriale
Dovezi  Ordinul nr.23 din 25.05.2021 referitor la asigurarea condiițiilor necesare
pentru organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire a gimnaziului,
sesiunea 2021.
 Ordinul 77 din 21.08.2020 cu privire la aprobarea componenței Consiliului
de administrație.
 Orinul nr.78 din 24.08 2020 cu privire la desemnarea persoanei
responsabilă de organizarea, coordonarea și controlul aplicării măsurilor
de prevenire a infecției COVID-19.
 Ordinul nr.81din 26.08.2020 la la relansarea procesului educațional.
 Ordinul nr.82 din 26.08.2020 cu privire la organizarea procesului
educațional în anul școlar 2020-2021.
 Ordinul nr.106 din 07.12.2020 cu privire la organizarea olimpiadelor
școlare, etapa locală, anul școlar 2020-2021.
 Ordinul nr.108/01 din 11.12.2020 cu privire la organizarea procesului
educațional în perioada 14-24.12.2020.
- 10 -
 Ordinul nr.109 din 21.12.2020 cu privire la respectarea Instrucțiunii de
completare a cataloguluin școlar, obiectivitatea și corectitudinea apreciaree
elevilor, corectitudinea calculării mediei semestriale.
 Ordinul nr.03 din 11.01.2021 cu privire la aprobarea schemei orar.
 Ordinul nr.5 din 27.01.2021 cu privire la totalurile olimpiadei, etapa
locală.
 Ordinul nr.07 din 08.02.2021 cu privire la desfășurarea controlului intern
cu subiectul ,, Controlul calității însușirii materiei curriculare și pregătirea
către examenele de absolvire a gimnaziului, clasa a IX.
 Ordinul nr.08 din 09.02.2021 cu privire la desfășurarea controlului intern
cu subiectul Monitorizarea procesului de implementare a ECD în
învățământul primar.
Constatări  În calitate de director adjunct instruire asigur funcționalitatea
managementului strategic operaționalizat prin structurile administrative și
consultative pe care le monitorizez: Comisiile metodice, Consiliul de
administrație, diverse comisii de lucru ( de atestare,examene,de concurs).
Toate aceste structuri activează în baza unor regulamente. Îmbunătățirea
continuă a acestor structuri se asigură prin organizarea sistematică a
ședințelor, prin emiterea ordinelor de organizare a proceselor/ desemnare a
responsabililor, constituire a componenței etc.
Pondere și Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: -1
punctaj acordat

Total Punctaj acordat: - 1 p.

Indicator 5.2. Creează condiții de funcționare și dezvoltare continuă a sistemului intern de


asigurare a calității.
Dovezi  În calitate de conducător al instituţiei, exercit următoarele atribuţii:
- coordonez și evaluez activitatea comisiilor metodice din Instituție;
- coordonez elaborarea unui sistem de evaluare și asigur funcționarea lui, în
special, la probele de evaluare sumativă, finală aplicate în Instituție;
- sunt responsabilă de desfășurarea regulamentară a activității Instituției, conform
Regulamentului de ordine internă;
 Sunt responsabilă de;
 registrul de evidență a personalului instituției;
 registrul de evidență a orelor absentate și înlocuite de cadrele didactice;
 documentele de evidență a realizării evaluării anuale a cadrelor didactice;
 procesele-verbale și portofoliile comisiilor metodice; procesele-verbale ale
Comisiei de atestare și documentația vizând atestarea cadrelor didactice;
 documentația privind rapoartele statistice anual;
 de raportul statistic al Instituției la începutul și sfârșitul anului școlar;
 Oferta pentru orele opționale aprobată de către directorul gimnsziului.
 Cererile elevilor claselor V-IX, a părinților elevilor claselor I-IV, de solicitare
a orelor opționale pentru anul de studii 2020-2021.
 Cererile părinților elevilor clasei a V-a pentru studierea limbii străine
(engleza).
 Consultări online cu părinții, elevii și cadrele didactice privind calitatea PED-
ului.
Constatări  Prezint rapoarte privind activitatea gimnaziului, starea şi calitatea procesului
educaţional din Instituţie. Raportul general este prezentat la consiliul
profesoral, consiliul administrative.
- 11 -
Pondere și Pondere: 3 Autoevaluare conform criteriilor: -1 p. Punctaj acordat: - 3 p.
punctaj
acordat

Total Punctaj acordat: - 3 p.

Total standard 5 Punctaj acordat: -4 p.

Domeniul 6: COMUNITATE ȘI PARTENERIATE (5 p.)


Standard 6: Cadrul de conducere dezvoltă parteneriate în vederea asigurării progresului instituției
de învățământ general și a comunității
Indicator 6.1. Conduce procesul de promovare a imaginii instituției de învățământ general la
nivelul comunității locale, naționale și internaționale
Dovezi  Oferta participării la concursul ,, Pedagogul anului” la nivel raional.
 Oferta participă elevilor la concursul pe obiecte la nivel raional.
 Organizarea și monitorizarea elevilor în cadrul concursului ,, Și eu am dreptul
la...” la nivel local și raional.
 Diplomele de mențiune la nivel raional.
 Organizarea echipei de lucru și monitorizare cercetării dreptului de participare
și a dreptului la exprimare în cadrul ,, Turnamentului” la nivel local, raional,
republican.
 Diploma de participare la concursul ,,Turnamentului” la nivel republican
 Certificat de participare la cursuri de formare în domeniul Protecției Civile
Constatări  Promovarea imaginii instituției are un rol foarte important în dezvoltarea
procesului educational. Colaborarea eficientă cu Familia și Comunitatea
asigură temeiul unei școli prietenoase copilului.
Pondere și Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 p. Punctaj acordat: -2 p.
punctaj
acordat

Total Punctaj acordat: - 2 p.

Indicator 6.2. Implică instituția de învățământ general în proiecte educaționale.


Dovezi  Proiect educațional social decizional pentru formarea unei culturi
democratice cu genericul ,,Comunitatea școlară democratică un spațiu de
formare și reglare a stării de bine la nivelul instituției de învățământ”.
Constatări  Preocuparea comună privind reprezentarea , promovarea bunelor practici
în educație, promovarea valorilor naționale si europene, valorilor culturale;
Stabilirea relațiilor de colaborare între cadre didactice și eleviю
 Socializarea maximă a elevilor si cadrelor didactice, schimb de informații
de interes reciproc.
 Valorificarea experiențelor elevilor și a bunelor practici la clasă și
satisfacția implicării și obținerii rezultatelor scontate.
Pondere și Pondere: 3 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 3 p.
punctaj acordat

Total Punctaj acordat: - 3 p.

Total standard 6 Punctaj acordat: -4,5

- 12 -
Domenii Indicatori Criterii Pondere Punctaj Punctaj total
autoevaluare autoevaluare

Domeniul 1: Indicator 1.1. Criteriul 1.1.1 3 3 9


VIZIUNE ȘI Criteriul 1.1.2 2 2 4
STRATEGII Indicator 1.2. Criteriul 1.2.1. 1 1 1
(10 p.) Criteriul 1.2.2 2 1,5 3
Indicator 1.3. Criteriul 1.3.1. 2 2 4
Domeniul 2: Indicator 2.1. Criteriul 2.1.1. 1 1 1
CURRICULUM Indicator 2.2. Criteriul 2.3.1. 3 2,25 6,75
(6 p.) Indicator 2.3. Criteriul 2.3.1. 2 2 4
Domeniul 3: Indicator 3.1. Criteriul 3.1.1. 1 Nu se aplică
RESURSE Indicator 3.2. Criteriul 3.2.1 2 2 4
UMANE Indicator 3.3. Criteriul 3.3.1 1 1 1
(7 p.) Indicator 3.4. Criteriul 3.4.1. 3 2,25 6,75
Domeniul 4: Indicator 4.1. Criteriul 4.1.1. 1 Nu se aplică
RESURSE Indicator 4.2. Criteriul 4.2.1. 3
FINANCIARE ȘI Indicator 4.3. Criteriul 4.3.1 2
MATERIALE
(6 p.)
Domeniul 5: Indicator 5.1. Criteriul 5.1.1. 1 1 1
STRUCTURI ȘI Indicator 5.2. Criteriul 5.2.1. 3 3 9
PROCEDURI
(4 p.)
Domeniul 6: Indicator 6.1. Criteriul 6.1.1. 2 2 2
COMUNITATE ȘI Indicator 6.2. Criteriul 6.2.1. 3 3 9
PARTENERIATE
(5 p.)
TOTAL: 32 29 % 65,5
(100%)

Plan de îmbunătățire a activității profesionale


Obiective Activități Termene Parteneri Rezultate
scontate
Dezvoltarea -adaptarea ofertei curriculare la 2022 – 2026 Consiliul Ofertă
curriculară nevoile reale de formare ale elevilor; Raional DÎTS curriculară
-flexibilizarea programelor şi a ofertei Briceni adaptată
educaţionale, permanent adaptate la Asistența Acorduri de
cerinţele social-economice; Socială parteneriat
-dezvoltarea proiectelor educaţionale a Colaborarea cu Proiecte
parteneriatelor educaţionale. alte instituții educaționale
școlare
Dezvoltarea -monitorizarea perfecţionării/ formării 2022-2026 DÎ Briceni Cadre
resurselor continue a cadrelor didactice, conform IȘE, didactice
umane legislaţiei în vigoare şi a nevoilor Constantin formate
- 13 -
personale; Stere
-distribuirea de responsabilităţi tuturor Angajați
cadrelor didactice, în vederea evaluați în
valorificării potenţialului individual şi baza Legii
întăririi culturale, prin consultare şi 270/2018
implicare;
-implementarea instrumentelor de
evaluare a cadrelor didactice în
vederea acordării calificativului anual,
implicare în activităţile şcolii;
-ameliorarea climatului de muncă,
astfel încât să devină stimulativ în
vederea valorificării întregului
potenţial şi obţinerii unor rezultate
foarte bune.
Atragerea -continuarea modernizării instituției 2022-2026 Donatori modernizare
de resurse școlare. individuali instituției
financiare şi -modernizarea bibliotecii, prin -CD școlare.
dezvoltarea achiziţie de carte; Comunitate Bibliotecă
bazei modernizată
materiale
Dezvoltarea -reconsiderarea parteneriatului şcoală 2022-2026 Alte școli din Parteneriat
relaţiilor familie. RM favorabil
comunitare -încurajarea schimburilor de Familia școală-familie
experienţă cu elevii şi profesorii din
alte şcoli, din ţară.
Promovarea Familie Materiale
imaginii 2020-2025 digitale de
instituției prezentare a
instituției;
Concluzie:
Directorul adjunct instruire s-a implicat activ în proiectarea, organizarea, monitorizarea şi
evaluarea activităţii instructiv-educative precum şi în folosirea eficientă a resurselor umane,
material şi de timp. Stilul managerial a fost participativ, bazat pe colaborare, pe utilizarea corectă
a competenţelor cadrelor didactice şi pe optimizarea relaţiilor de parteneriat între şcoală,
comunitatea locală, Consiliul elevilor rational, DÎTS Briceni. S-a acordat o atenţie deosebită
diseminării informaţiilor referitoare la noile metodologii, standardele şi indicatorii care privesc
asigurarea calităţii activităţii cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, implicarea în derularea unor
acţiuni care să îmbunătăţească procesul instructiv – educativ. Putem afirma că s-a practicat un
management transparent prin implicarea tuturor factorilor de decizie şi comunicare constructivă
pe toate palierele. În funcţie de competenţele atribuite de regulament, deciziile sunt luate de
director, de Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie, care s-au întrunit conform planului
de activitate și ținând cont de starea epidimologică.
Activitatea directorul adjunct instruire este deschisă spre nou, transparenţă, spre o comunicare
eficientă cu responsabilii comisiilor metodice, cu toate cadrele didactice, cu personalul didactic,
auxiliar şi personalul nedidactic. S-a depus un efort sporit în vederea monitorizării procesului
instructiv la disciplinele de evaluare naţională, având ca ţintă pregătirea elevilor pentru a obţine
rezultate bune, în vederea absolvirei gimnaziului. Credem că activitatea managerială a fost una de
calitate. În sprijinul afirmaţiei vin doar cu câteva precizări:
- obiectivele stabilite prin planul managerial şi programul de activitate anual au fost realizate;
- toate documentele solicitate au fost predate la timp.

- 14 -
Reeșind din raportul de autoevaluare putem afirma că activitatea directorului adjunct instruire
poate fi apreciată cu calificativul Bine, din considerentele că domeniul 4 RESURSE FINANCIARE
ȘI MATERIALE, Indicatorul 5.1 nu au fost supuse evaluării.

Se aprobă

Comentarii generale:

Președinte CA:____________Ceban Rodica

Reprezentantul OLSDÎ/ Fondatori ___________________________________________________

Semnătura cadrului de conducere evaluat: ____________Ceban Rodica

- 15 -