Sunteți pe pagina 1din 4

BAREM ANALITIC

Item Răspuns corect / posibil Acordarea punctelor


1. Răspunde în enunțuri a) Jasmine si Henri Colpi 4 puncte
complete la întrebările au stat la Brăila o vară 1x4
de mai jos. întreagă. Câte 1 punct pentru fiecare
b) Distanța între satul lui răspuns corect, construit ca
Fănuș Neagu și Brăila enunț complet.
este mai mare de 50 de
kilometri.

c) Fănuș Neagu cu tatăl și


bunicul său au înnoptat
în hanul fraților
Şoroagă.
d) Scriitorul nu are regrete
pentru ce a făcut și ce
n-a făcut, pentru că e
prea târziu să le mai
aibă.
Notă. Sunt posibile diferite
variante de structurare!
2. Rezumă, în limita de Se va accepta drept răspuns 5 puncte
60-65 de cuvinte, corect un text care: 1x5
răspunsul marcat cu - va prezenta fidel Câte 1 punct pentru
italice. informaţia; respectarea fiecăreia dintre
- va cuprinde secvenţele cerinţele enumerate.
esenţiale ale textului;
- va omite detaliile
nesemnificative;
- va fi coerent gramatical;
- va respecta limita de
întindere (va avea
numărate exact cuvintele).
3. Comentează, în spațiul Figura de stil este o 3 puncte:
rezervat, figura de stil hiperbolă. 1+1+1
”era îndrăgostit până la Comentariul trebuie să 1 punct pentru denumirea
pierderea minții”. conțină ideea că este exagerat figurii de stil.
gradul de afecțiune / 1 punct pentru comentarea
îndrăgostire; sugestia e că sugestiei figurii de stil.
ciulinii Bărăganului sunt ceva 1 punct pentru respectarea
specific locului, mediat – limitei de întindere.
îndrăgostit de un loc anume.
4. Exprimă-ți, în spațiul Se va accepta un text în care: 8 puncte
rezervat, atitudinea față 1+1+3+2+1
de posibilitatea de a - este clar exprimată 1 punct pentru exprimarea
călători de la țară la oraș atitudinea ; clară a atitudinii.
într-un car, aducând 3 - este explicat în ce constă 1 punct pentru explicarea
argumente. călătoria cu carul (a se problemei.
interpreta adecvat contextului 3 (3x1) puncte pentru fiecare
ideea de car); argument valid.
- sunt aduse argumentele 2 puncte pentru coerența (1)
solicitate; și logica textului (1).
- textul este logic și coerent; 1 punct pentru respectarea
- se respectă limita de întindere. limitei de întindere.
5. Numește câte un sinonim Se vor accepta: 4 puncte
potrivit contextului Purtam – conduceam / însoțeam 1x4
pentru verbele subliniate: Va îngădui – va permite / va Câte 1 punct pentru fiecare
lăsa sinonim adecvat.
Voi isprăvi – voi termina/ voi Vor fi examinate primele
sfârși oferte pentru fiecare cuvânt.
Am stat – am locuit / am trăit
Etc.

6. Indică, în parantezele ce Se va accepta drept răspuns 3 puncte


urmează după cuvânt, corect: 1x3
partea de vorbire la care De-atunci au rămas înscrise în Câte 1 punct pentru fiecare
se referă acesta: mine (pronume) frumusețea de parte de vorbire identificată
neîntrecut a drumului pe ceair, corect.
clipocitul stelelor spre
Moldova și vuietul ireal al
Dunării, care parcă venea
(verb) pe sub pământ ca să-mi
inunde pentru totdeauna
(adverb) ființa cu cel mai
scump vis.

7. Descrie, în spațiul Se va accepta un text coerent, în 4 puncte


rezervat, un car. care obiectul descris este un car, 1+1+1+1
prezentat cu respectarea 1 punct pentru ca obiectul
exigențelor față de textul- descris să fie un car.
descriere. CRITERIU
ELIMINATORIU!
1 punct pentru că textul
respectă rigorile descrierii.
1 punct pentru logica și
coerența textului.
1 punct pentru respectarea
limitei de întindere.
8. Alcătuiește un dialog din Se va accepta un dialog în care 4 puncte
patru replici, care ar sunt clar delimitate rolurile: 1x4
putea avea loc între un copil – bunicul lui și replicile Câte 1 punct pentru fiecare
copil care merge pentru conturează experiența nouă a replică potrivită.
prima dată într-o copilului.
localitate și bunicul lui. Se respectă limita de întindere
de 4 replici.

9. Scrie cu litere numeralele Se vor accepta: 2 puncte


de mai jos: Cincizeci și nouă 1x2
59 Șaisprezece Câte 1 punct pentru fiecare
16 numeral scris corect.
10. Citește articolul 1) Cuvântul sfat are 4 2 puncte
lexicografic al sensuri. 1x2
cuvântului sfat și 2) Sfatul Câte 1 punct pentru fiecare
răspunde, în enunțuri domnesc înseamnă răspuns corect și formulat
complete, la întrebările ”consiliu format din conform cerinței.
de mai jos: reprezentanții marii
boierimi care luau
parte, alături de domn,
la conducerea țării”.
11. Ilustrează, în câte un Se vor accepta oricare două 2 puncte
enunț, sensurile 1 și 3 ale enunțuri care demonstrează Câte 1 punct pentru fiecare
cuvântului sfat. înțelegerea sensurilor conform enunț corect și logic.
articolului lexicografic.
12. Redactează, în spațiul Se va accepta un text care va 4 puncte
rezervat, textul unui conţine: 1 punct pentru
anunț în conformitate cu Titlul textului (ANUNŢ), fără corespunderea structurii/
legenda: semne de punctuaţie după titlu, tipului de text (titlu,
Te numești Aurelia/Aurelian descrierea situaţiei, în informaţie, semnătură).
Goraș, ai în biblioteca personală conformitate cu legenda. 2 puncte pentru respectarea
2 exemplare ale culegerii de legendei.
nuvele Zeul ploii de Fănuș Dacă datele din legendă nu
Neagu, dorești să faci schimb de sunt incluse integral sau sunt
carte cu cineva, solicitând un modificate, se va atribui 1
roman de același autor. Datele punct.
de contact: adresa electronică 1 punct pentru aranjarea în
aur.goraș05@gmail, telefon pagină (evidenţierea titlului,
078901234. spaţierea alineatelor).

5 pct. se vor atribui pentru aspectul de limbă al lucrării, în descreştere:


5 pct. – impecabil, ortografic, punctuaţional şi stilistic;
4 pct. 1 – 2 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;
3 pct. 3 – 4 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;
2 pct. 5 – 6 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;
1 pct. 7 – 8 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total.
0 pct. pentru depăşirea limitei de 8 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil.
Notă : Punctajul dat se atribuie numai în cazul realizării itemilor 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12.
Lipsa totală sau parţială a răspunsurilor la aceşti itemi nu permite acordarea punctajului maxim
pentru corectitudine.