Sunteți pe pagina 1din 14

Microsoft Excel este un program de calcul tabelar.

O aplicaţie de calcul tabelar este un


program specializat în prelucrarea datelor organizate sub formă de tabele. Facilităţi oferite de aplicaţia
de calcul tabelar Excel: introducerea datelor se poate face manual sau automat (preluate dintr-un
fişier), calculele matematice, chiar de complexitate ridicată, sunt efectuate cu uşurinţă, datele pot fi
reprezentate sub formă grafică.
Un document Excel este un registru de calcul / caiet cu foi de calcul (WorkBook), care conţine
mai multe foi de calcul (Sheet), prima dintre ele fiind activă la lansarea aplicaţiei.
O foaie de calcul este un tabel în care se pot introduce şi manipula date de natură diferită: text,
valori numerice, formule matematice, reprezentări grafice etc.
Într-o foaie de calcul, fiecare coloană este identificată prin litere, începând cu A, iar fiecare linie
prin numere, începând cu 1. La intersecţia unei linii cu o coloană se găseşte o celulă a cărei adresă
este dată de litera coloanei şi numărul liniei (exemplu: A1, H5, B20).

Lansarea aplicaţiei

Click pe butonul Start  Programs  Microsoft Office  Microsoft Excel

În această zonă Bara de formule


Celula A1 apare adresa celulei
selectate

Foaie1 este foaia de calcul activă

Bara de stare pe care apar informații utile despre valorile din celulele
selectate: număr, sumă, medie etc.

1
Deschiderea / salvarea unui registru de calcul

SALVAREA UNUI DOCUMENT EXCEL (WorkBook)


Meniul File  Save (Salvare)  se specifică numele documentului în
secţiunea File Name (Nume fişier) şi locaţia în care va fi salvat, în
secţiunea Save in (Salvare în)  click pe butonul Save (Salvare).

DESCHIDEREA UNUI DOCUMENT EXISTENT


Meniul File  Open (Deschidere)  în secţiunea Open in (zona stânga-sus a ferestrei
Deschidere) se caută documentul în folder-ul în care a fost salvat  se selectează fişierul  click pe
butonul Open (Deschidere).

Introducerea de informaţii într-o celulă

Click asupra celulei în care se vor introduce datele (text sau valori numerice)  se introduc datele 
click în altă celulă sau se apasă tasta Tab sau tasta Enter.

Pentru modificarea datelor dintr-o celulă se execută dublu click pe celula respectivă (sau se selectează
celula și se apasă tasta F2) și cu ajutorul tastelor direcționale (săgeți) se deplasează cursorul pe
poziția în care se dorește modificarea. După efectuarea modificărilor se apasă tasta Tab sau tasta
Enter.

2
Copierea/mutarea conţinutului unei celule într-o altă celulă a aceleiaşi foi
de calcul sau a altei foi de calcul active sau între registre

SELECTAREA DATELOR
Selectarea unui grup de celule adiacente: click asupra primei celule din grup  se ţine butonul
mouse-ului apăsat  se deplasează mouse-ul spre ultima celulă din grup  se eliberează butonul
mouse-ului.
Selectarea unui grup de celule neadiacente: se selectează o celulă  se ține tasta CTRL apăsată
și se selectează celelalte celule (executând click pe acestea)  se eliberează tasta CTRL
Selectarea unei coloane: click pe litera coloanei.
Selectarea unei linii: click pe numărul liniei.
Selectarea unei foi de calcul: click în colţul stânga sus (vezi figura).

Copierea coţinutului unui grup de celule în alte celule din aceeaşi foaie de calcul sau în altă
foaie de calcul
Se selectează grupul de celule  click dreapta pe selecţie  Copy (CTRL + C)  se selectează
foaia de calcul în care se va face copierea  se selectează grupul de celule destinaţie  click dreapta
pe selecţie  Paste (CTRL + V).

3
Mutarea coţinutului unui grup de celule în alte celule din aceeaşi foaie de calcul sau în altă foaie
de calcul
Se selectează grupul de celule  click dreapta pe selecţie  Cut (CTRL + X). se selectează foaia
de calcul în care se va face mutarea  se selectează grupul de celule destinaţie  click dreapta pe
selecţie  Paste (CTRL + V)..

Ştergerea unei celule sau a unui grup de celule adiacente, a unei linii, a
unui rând

Ştergerea conţinutului unei celule/grup de celule


Se selectează celula/grupul de celule  se apasă tasta Delete (Ștergere).

Ştergerea unei celule


Click dreapta pe celulă  Delete.

Ştergerea unei linii


Click dreapta pe numărul liniei  Delete.

Ştergerea unei coloane


Click dreapta pe litera coloanei  Delete.

Inserarea de rânduri/coloane

Inserarea unei linii


Click dreapta pe numărul liniei unde va fi inserată noua linie  Insert (Inserare).

Inserarea unei coloane


Click dreapta pe litera coloanei unde va fi inserată noua coloană  Insert.

Modificarea dimensiunilor liniilor / coloanelor

Click pe marginea dreaptă a coloanei  se ţine butonul mouse-ului apăsat  se deplasează mouse-ul
spre dreapta (pentru mărire) sau spre stânga (pentru micşorare) până se ajunge la dimensiunea dorită
 se eliberează butonul mouse-ului.

4
Click pe marginea de jos a liniei  se ţine butonul mouse-ului apăsat  se deplasează mouse-ul în
jos (pentru mărire) sau în sus (pentru micşorare) până se ajunge la dimensiunea dorită  se
eliberează butonul mouse-ului.

O altă metodă de redimensionare a coloanelor / liniilor: click dreapta pe litera coloanei / numărul
liniei  Lățime coloană / Înălțime rând  se scrie dimensiunea dorită în fereastra care apare

Redimensionarea automată a coloanelor / liniilor în funcție de conținut: dublu click pe marginea

dreaptă a coloanei / marginea de jos a rândului

Formatarea datelor din celule

Se selectează celula (celulele) care urmează a fi formatată  click dreapta  se alege opțiunea
Format cells (Formatare celule)  se alege tab-ul:
 Number (Număr) – pentru alegerea formatului datelor din celulă (număr, text, dată
calendaristică, simbol monetar etc.)
 Align (Aliniere) – pentru alinierea textului în celulă, înclinarea datelor la un anumit unghi,
încadrarea datelor astfel încât acestea să fie vizibile fără a modifica lățimea coloanei,
reducerea dimensiunii fontului astfel încât datele să încapă în celulă)
 Font – alegerea tipului de font, stil, culoare pentru datele din celulă
 Borders (Bordură) – alegerea bordurii pentru celulă
 Fill (Umplere) – alegerea unei culori / texturi pentru fundalul celulei

5
Serii AutoFill

Excelul poate genera șiruri recurente. Se introduc primii doi termeni ai șirulului în două celule distincte
 se selectează celulele  se poziționează cursorul mouse-ului în colțul dreapta jos a selecției 
ținând butonul mouse-ului apăsat se trage spre dreapta sau în jos, până se ajunge la șirul dorit.

6
Operații cu foi de calcul

Click dreapta pe foaia de calcul  din meniul apărut se alege opțiunea dorită (inserarea unei noi foi,
ștergerea unei foi existente, redenumire, copiere / mutare, alegerea unei culori pentru tab-ul foii de
calcul)

Buton pentru inserarea unei noi


foi de calcul

Se selectează poziția în care se


va copia / muta foaia de calcul

Dacă se bifează opțiunea


”Crearea unei copii” se va realiza
copierea foii de calcul, în caz
contrar se va realiza mutarea foii
de calcul

7
Sortarea datelor după unul sau mai multe criterii

Sortare = ordonarea datelor din tabel după anumite criterii.


Se selectează datele care vor fi sortate  meniul Home (Pornire)  Sort & Filter (Sortare și
filtrare)  Custom sort (Sortare particularizată) se specifică primul criteriu de sortare (coloana
după care se va face sortarea) în secţiunea Sort By (Sortare după) şi precum şi ordinea de sortare
(ascendent sau descendent) în secțiunea Order (Ordine)  dacă se mai dorește un criteriu de sortare
se apasă pe butonul Add level (Adăugare nivel)  dacă tabelul are antet (cap de tabel) se bifează
opțiunea My data has header (Datele au anteturi)  click pe butonul OK.

Filtrarea datelor

Filtrarea datelor = afişarea doar a datelor care îndeplinesc anumite condiţii.


Se selectează coloana/coloanele pe care se va face filtrarea  meniul Home (Pornire)  Sort &
Filter (Sortare și filtrare)  Filter (Filtru).

8
Introducerea unei formule simple într-o celulă

Formulele permit efectuarea calculelor în cadrul foii de calcul. Când se folosesc formule, Excel
va recalcula automat rezultatul la orice modificare a valorilor numerice care participă la respectivul
calcul.
Paşii necesari pentru introducerea unei formule:
1. se selectează celula în care se va scrie formula.
2. se tastează semnul „=” pentru a începe introducerea formulei.
3. se introduc coordonatele primei celule sau click pe celulă cu mouse-ul.
4. se introduce operatorul .
5. se introduc coordonatele următoarei celule implicate în calcul sau click pe celulă cu mouse-ul.
6. se repetă paşii 4 şi 5 de câte ori este necesar.
7. se apasă tasta Enter.
Operatori matematici:
Operator Operaţia
+ Adunare
- Scădere
* Înmulţire
/ Împărţire
^ Ridicare la putere

Formulele se pot scrie în zona de formule sau în celula respectivă.

Dacă formula se scrie în zona pentru formule: se selectează celula în care se doreşte afişarea
rezultatului  se mută cursorul în zona de formule ( fx ) se scrie formula  se apasă Enter sau
click pe butonul .
După apăsarea tastei Enter, în celula în care a fost scrisă formula, va apărea rezultatul.

9
Folosirea funcţiilor

Funcţiile sunt formule predefinite care efectuează anumite operaţii (suma, maximul, media
aritmetică a mai multor valori etc.).
Introducerea unei funcţii într-o celulă
1. se selectează celula în care va fi scrisă funcţia.
2. se tastează semnul „=” pentru a începe introducerea funcţiei.
3. se scrie numele funcţiei urmat de o paranteză deschisă.
4. se selectează grupul de celule.
5. se închide paranteza
6. se apasă tasta Enter.

OBS. Funcţiile pot fi scrise, la fel ca şi formulele, în zona de formule.

Funcţii
Funcţia Operaţia Exemplu
sum Suma valorilor din celulele selectate =sum(A1:A10)
product Produsul valorilor din celulele selectate =product(A1:A10)
max Maximul valorilor din celulele selectate =max(A1:A10)
min Minimul valorilor din celulele selectate =min(A1:A10)
Media aritmetică a valorilor din celulele
average =average(A1:A10)
selectate
Numărul celulelor din domeniul selectat
count =count(A1:A10)
care conțin valori numerice
Numărul celulelor din domeniul selectat
counta =countA1:A10)
care conțin text
Dacă este îndeplinită o condiție se
if afișează o valoare; în caz contrar se =if(B5<=10;”adevărat”;”fals”)
afișează altă valoare
now Data și ora curentă =now()
pi Valoarea constantei 𝜋 =pi()
sqrt Rădăcina pătrată (radicalul) unui număr =sqrt(625)

10
După apăsarea tastei Enter, în celulă se va afişa rezultatul.

Mai multe funcții se găsesc în meniul Formule  Biblioteca de funcții

Copierea formulelor / funcţiilor

Selectaţi celula care conţine formula  click pe punctul de selectare (colţul dreapta jos al celulei) până
când cursorul mouse-ului ia forma +  se ţine butonul mouse-ului apăsat  se deplasează mouse-ul
până când se acoperă întregul grup de celule  se eliberează butonul mouse-ului.

11
Diagrame (grafice)

Graficele permit reprezentarea datelor unei foi de calcul într-o formă grafică. Graficul poate fi
creat pe foaia de calcul ce conţine datele sau pe o altă foaie. La modificarea datelor din foaia de calcul,
graficul este actualizat, astfel încât va reflecta modificările făcute.

Crearea diagramelor
Se selectează datele care vor fi reprezentate grafic  meniul Insert (Inserare)  din secțiunea
Diagrame se alege tipul de diagramă dorit.

12
Atunci când este selectată o diagramă devine activ meniul Instrumente diagramă, de unde putem
alege diverse operații pe care le putem efectua asupra acesteia.

Opțiuni de printare

Meniul Page Layout (Aspect pagină)  se alege secțiunea dorită:

1 2 3 4 5

1 – se stabilesc marginile paginii (distanța dintre conținut și marginea hârtiei), dacă se doresc altele
decât cele implicite
2 – se alege orientarea paginii (portret sau vedere)
3 – se alege formatul hârtiei pe care se va face printarea
4 – se selectează celulele pe care dorim să le printăm  Zonă de imprimare  Stabilire zonă de
imprimat
5 – se pot face diferite setări: rândul / coloana care să se printeze pe fiecare pagină, afișarea grilelor,
afișarea numerelor liniilor și literelor coloanelor etc.

13
click aici pentru selectarea
zonei de imprimat

click aici pentru selectarea


rândului care se va printa
pe fiecare pagină

click aici pentru selectarea


coloanei care se va printa
pe fiecare pagină

14

S-ar putea să vă placă și