Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ NAPOCA Rodica CODOREANU

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM Dragoş DASCĂLU


Disciplina : Proiectare specializată – Urbanism 2 Adrian IANCU
ANUL UNIV. 2018-2019 - An IV - Semestrul I Silivan MOLDOVAN
Mihai RACU
Octav OLĂNESCU
Lucian SIMU
Călin SPÂNU
RESTRUCTURARE URBANĂ – „ZONA MUCART“
Argument și zona de studiu
Atât in perspectiva extinderii funcțiunilor cu caracter central pe direcția est-vest, pentru asigurarea unor suprafețe care
să asigure scăderea presiunii de dezvoltare asupra centrului istoric, cât si pentru conturarea unor subcentre urbane, s-a
ales spre studiu zona industrială Mucart, a cărei areal de studiu orientativ este marcat pe planurile anexate. Proiectul
propune studierea zonei aflate între str. Războieni la Nord, str. Vrancea la Vest, Pârâul Nadăș la Sud și str. Gladiolelor la
Est.
Zona are un potențial complex, de a completa o structură urbană incoerentă și de a oferi vecinătăților imediate dotările
necesare în vederea creșterii confortului urban.

Scopul studiului
Arealul studiat va fi dezvoltat ca pol de interes local, cu funcțiunile specifice unui subcentru.
Se va avea in vedere amplasarea unor dotări publice sau de interes public specifice, pentru comerț, agrement,
administrație, precum și suplimentarea funcțiunii rezidențiale cu locuire urbană.

Între dotările propuse se va avea în vedere amplasarea unui hotel de 4 stele. Obiectul de arhitectură va fi detaliat în
cadrul atelierului Sinteze de Proiectare al anului 4. Suprafață teren aprox. 2000 mp (POTmax 50%, CUTmax 2,6)

Schimbări funcționale prin reciclarea terenurilor pot reprezenta un impuls deosebit pentru dezvoltarea urbană a unui
oraș, ceea ce poate antrena și zone învecinate. Tema propusă urmărește analizarea în mod integrat în acest sens a
contextului suprafețelor actuale, a proiectelor anterioare sau în curs şi a zonelor care pot suferi completări ale fondului
construit.
Funcțiunile alese spre detaliere vor rezulta numai din concluziile analizei urbane multicriteriale și vor urma direcțiile unei
strategii de dezvoltare a zonei pe termen scurt, mediu și lung. Pe lângă păstrarea mixajului funcțional, este necesară o
propunere de etapizare a măsurilor cu identificarea priorităților, de asemenea a unor prevederi tipice pentru un viitor
regulament local de urbanism.
Proiectul va avea trei faze consecutive: Analiza situației existente, propuneri de restructurare, detalierea amenajării
urbane.

Faza I – Analiza contextului urban - situația existentă, 1/5.000 și 1/2000

Faza 1 cuprinde două tipuri de sarcini, care vor fi elaborate simultan:


A. SWOT ilustrat
Analiza va conține o evaluare tip SWOT, ale cărei elemente vor fi interpretate în funcție de scopul propus al proiectului.
Criteriile analizate și mai ales concluziile acestora se vor cumula pe câte un singur plan pentru fiecare capitol al analizei,
care vor conține baza propunerilor din fazele ulterioare. În acest sens, în faza de analiză se vor identifica deja măsuri
principale referitoare la rețeaua de trafic, intențiile față de fondul construit existent și eventual funcțiuni viabile în zona
studiată. Exprimarea grafica a acestora va fi făcută schematic, la nivel principial, pentru exprimarea concisă a
posibilităților de dezvoltare.

Pe zona generala de influență și zona de intervenție, analiza va cuprinde următoarele capitole, în prezentări la scările
cerute, sub formă de planuri de analiză și scheme de principiu, însoțite de fotografii, text concis și scheme, care ilustrează
elocvent observațiile și mai ales concluziile analizei SWOT:
- elemente ale cadrului natural: cursurile de apa, vegetația, etc.
- elemente funcționale, inclusive dotări publice sau de interes public
- conexiuni in cadrul orașului: ierarhia legăturilor auto, pe direcția est-vest și nord-sud, transportul in comun,
legături pietonale, etc.
- analiza parcelarului cu evaluarea posibilităților de modificare a acestuia si cu evidențierea elementelor
valoroase
- analiza morfologică structurală și de stare a fondului construit (evaluarea viabilității, corelată cu scopul general
al proiectului)
- elemente definitorii ale spațiului urban (clădiri marcante, fronturi unitare, bariere - obstacole, legături
pietonale existente, legături pietonale inexistente/ necorespunzătoare, elemente naturale marcante)
Pentru toate capitolele de analiză se vor evidenția disfuncționalitățile și posibilitățile de dezvoltare și îmbunătățire a
acestora.
B. Mapa documentară
La prima ședință de corectură fiecare echipă va prezenta 3 exemple de dezvoltare (proiecte urbane, masterplan-uri),
alese pe baza asemănării cu tema proiectului. Exemplele vor fi comentate și analizate în scris, cu tratarea aspectelor
legate de integrare în vecinătăți, accese, volumetrie, funcțiuni și calitate arhitecturală.

Faza II – Propuneri de restructurare, 1/1.000

Pe baza concluziilor fazei de analiză se va propune o soluție de restructurare urbană, pentru zona marcată pe planurile
de situație ca „zona de intervenție”, cu marcarea unor etape posibile de dezvoltare, priorități, scenarii, factori implicați,
etc.
Se va propune, pe o singură planșă:
- Plan de situație, volumetrie, perspective, vederi și secțiuni-desfășurări. Structurarea și amenajarea
domeniului public și privat – inclusiv a circulației și structurarea unui țesut urban în zona studiată. Volumetrii
generale ale clădirilor, regim de înălțime, accese, dotări, alinieri, aliniamente, Zonare funcțională pentru
zona de studiu
- Scheme principiale pentru clarificarea intențiilor dezvoltare ale zonei, schițe și crochiuri, colaje
- Se vor detalia situații caracteristice din zona studiată, cu accent pe amenajările spațiului exterior, profile
stradale, etc și cu considerații arhitecturale față de clădirile propuse
- Parte scrisă: Elemente ale unui regulament de urbanism aferent: zonare, structură funciară (parcelare),
aliniamente, modul de ocupare al terenului, P.O.T., C.U.T., regim de înălțime, etc.
- Macheta de studiu a zonei studiate, cu propuneri de volumetrii

Faza III – Predare finală

Plasele finale vor cuprinde ambele faze (analiza, propuneri, detaliu, perspective, indicatori, regulament...)
Macheta finală a zonei de studiu cu propuneri.

Organizarea proiectului
Proiectul va fi elaborat în grupe de 2 studenți. Proiectele vor fi elaborate pe parcursul primelor 3 săptămâni ale
semestrului I, urmând ca la final toate lucrările să fie expuse si susținute anterior notării acestora.
La corecturile finale se vor prezenta toate piesele desenate (pe suport printat) și machetele cerute, la scara proiectului.
Fazele proiectului se vor încheia cu susținerea proiectelor, în ziua predării.
Condiții de promovare
Etapele proiectului nu sunt opționale, ci obligatorii, fiecare având pondere in nota finală.
Respectarea orarului de semestru este obligatorie.
Predările intermediare si susținerea finala se vor face conform calendarului.

Calendarul proiectului
1 octombrie – prezentare temă, discuții în cadrul grupelor, documentare, analize, eventual vizită pe teren
4 octombrie – prezentare Faza 1 şi intenții propunere
8 octombrie – discuții în cadrul grupelor de lucru, machetă de studiu
11 octombrie – prezentare Faza 2, discuții în cadrul grupelor şi în cadrul atelierului în general
15 octombrie - discuţii în cadrul grupelor de lucru, machetă de studiu
18 octombrie – Predare Finală

Observații generale

- Înțelegerea unui sistem cu analiza urbană și obținerea rezultatelor pe baza acestuia sunt scopul principal al
atelierului
- analiza urbană trebuie scurtată ca durată, dar clarificată ca și conținut si demers, prin oferirea de modele,
fiind oricum reluată pe parcursul elaborării propunerilor.
- Se va insista pentru exprimarea ideilor abstracte prin scheme și schițe conceptuale și pe transformarea lor
în elemente spațiale în faza de design

Recomandări

Capitole de criterii de analiză cu criterii minimale (schemă) (1:5000, 1:2000)

Analiza terenului de studiu


Topografie-siluetă urbană, ape, sol, vegetaţie, evaluare ecologică, poluare
Funcţiuni
Tipurile de utilizare, conflicte funcţionale
Fondul construit
Structura fondului construit, distribuţia densităţilor, necesitatea de conservare/înlocuire
Accesibilitatea
Structura reţelei de accese (capacitate, conflicte, deficienţe), emisii, tipuri de accesibilitate (auto,
transport în comun, velo, pietonal). Artere importante în zona, existente și prevăzute
Spaţiul liber
Structura spaţiilor, dimensiuni, utilizare, funcţiuni sociale, climatice, ecologice, conexiuni, acces
Elemente spaţiale
Elemente marcante ale imaginii urbane, stuctură spaţială, siluetă, elemente de memorie spaţială,
direcţii vizuale
Elemente socio-economice
Date statistice, evaluări, estimări

Evaluarea situaţiei existente – pe baza schemelor fiecărui capitol


Oportunităţi (legături, avantaje, puncte tari, condiţionări)
Disfuncţionalităţi (lipsuri, conflicte, ameninţări)

Planul de concluzii al fazei de analiză va reprezenta transpunerea elementelor analizei definitorii pentru structurarea
propunerilor urbanistice.
Cuvinte cheie: Scopuri. Măsuri. Efecte. Planificare. Concepte. Design. Strategii. Etapizare. Responsibilităţi. Actori. Riscuri.

Succesiunea planurilor principale distincte pe parcursul proiectului:


- Analiza situației – elemente de temă de proiectare, ilustrare SWOT
- Planificare – concept de dezvoltare si concepte de măsuri. Scopul dezvoltării.
- Planificare – design urban, plan-cadru, structură spaţială şi construită
- Planificare – detaliu de amenajare

Bibliografie selectată
The Dictionary of Urbanism – Robert Cowan
www.cabe.org.uk
www.urbandesigncompendium.com
www.rudi.net
Dieter Prinz – Städtebau – Band 1+2
PUG Cluj Napoca (www.primariaclujnapoca.ro)
………………
se va completa pe parcursul semestrului
Regulament pentru disciplina Proiectare Specializată Urbanism 2 – an IV
Prezentul regulament este adus la cunoștința studenților anului IV la începutul semestrului.

Activitatea de proiectare
1. În cadrul atelierului de proiectare specializată urbanism al anului IV, activitatea de proiectare constă în realizarea
unui proiect de urbanism în echipe de câte 2 studenți.
2. Șeful de an va comunica lista echipelor la începutul semestrului, în corelare cu exprimarea opțiunilor studenților.
3. Echipele stabilite de comun acord între studenți și comunicate colectivului de cadre didactice nu mai pot fi
schimbate pe parcursul unui proiect. Singura modificare acceptată este dizolvarea echipei și continuarea
proiectului în mod individual, de fiecare dintre cei doi foști coechipieri. La etapele ulterioare (restanțe) se va
păstra componența stabilită inițial, sau se acceptă dizolvarea echipei si prezentarea individuală.

Desfășurarea orelor de proiectare


4. Corecturile din timpul atelierului se fac doar pe planșe printate, excepție făcând doar imaginile sau montajele
video.
5. Studenții au obligația de a fi prezenți pe parcursul întregii ședințe.

Evaluare si notare
6. În cazul predărilor fără susținere sau cu susținere parțială, proiectele trebuie expuse toate în același timp.
7. Nu se acceptă proiecte predate după ora de predare anunțată în prealabil.
8. Nerespectarea elementelor de temă duce la descalificarea proiectului.
9. Studenții au dreptul de a susține proiectul la predările prevăzute în tema de proiectare. Proiectul se predă fără
susținere în caz de recuperare sau restanță
10. Predarea incompletă a proiectului va fi considerată prezență (in cazul in care se predau minim două treimi din
piesele solicitate prin temă), dar nu va fi notată. Un proiect este considerat incomplet atunci când lipsește una
dintre piesele cerute, inclusiv macheta sau CD-ul.

Absențele
11. Predările intermediare sunt obligatorii. Absența la o predare intermediară nu permite predarea finală a
proiectului decât în restanța din sesiunea de toamnă.
12. Proiectul se predă personal la datele stabilite în tema de proiectare sau restanțe indiferent dacă predarea se
face cu susținere sau fără susținere.
13. În cazul în care proiectul este realizat în echipă este obligatorie prezența celor 2 membrii la fazele de predare.
14. Neprezentarea la peste 15% din orele de proiectare (se cumulează predările intermediare și finale) dintr-un
semestru duce la recontractarea întregii discipline într-un an ulterior. Pentru cazurile de boală se acceptă
predarea pentru fazele intermediare (nu și pentru predarea finală) a celor care fac dovada motivării absențelor,
dar nu mai mult de 30% (conform Regulament ECTS - UTCN). Predarea finală nepredată se poate recupera în
sesiunile de restanță.

Colectiv îndrumători an IV

S-ar putea să vă placă și