Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa Informatii necesare in declaratie

Subscrisa SC _______________________________________________________________, cu
sediul social in _________________________________________________, str.
_________________________________________, nr. ________, bl. _______, sc. ___, et. ___, ap.
______, cod postal ______________, Cod Unic de Inregistrare ______________________, Nr.
Imnatriculare la Oficiul Registrului Comertului ___________________, prin reprezentantul
legal/imputernicit Dl./D-na. ________________________________________________________,
cu domiciliul in ___________________________________________________,
posesor/posesoare a Actului de identitate B.I./C.I./Pasaport seria _________, nr.
_____________, eliberat de ______________, la data de ___________, CNP
_____________________, declar prin prezenta ca, sumele de bani, in cuantum total de
______________________ , existente in conturile deschise la ING Bank, urmeaza a fi retrase
pentru plata drepturilor salariale (denumire angajator) ____________________________.

Prin prezenta declar ca subscrisa nu detine alte disponibilitati banesti pentru plata
drepturilor salariale mai sus mentionate.

Datata si semnata pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste


conform legii.

Numele si prenumele reprezentantului legal al clientului persoana juridica.

________________________________________________________________

Data___________________,

Semnatura ___________________,

Stampila __________

S-ar putea să vă placă și