Sunteți pe pagina 1din 23

DELAGHEORGHE SRL

Str. Macului, nr. 156, Soldanu, judetul Calarasi


CUI 7485100; J51/251/02.05.2017
Telefon 0754855623
Email: delagheoreghe@gmail.com

Nr. 12 din 28.08.2018

Aprobat
Pepenel Gheorghe
Administrator

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
pentru achizitia de diverse echipamente de fierarie
CPV 43840000-3
SECTIUNI

Sectiunea I - FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

Sectiunea II - CAIET DE SARCINI – SPECIFICATII TEHNICE

Sectiunea III – FORMULARE


SECTIUNEA I

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

DATE DE IDENTIFICARE: ACHIZITOR I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE


CONTACT

Denumire: Delagheorghe SRL-D


Adresa: Str. Macului, nr. 156, judetul Calarasi
Localitate: Soldanu Cod postal: 100279 Ţara: Romania
Persoana de contact: Pepenel Gheorghe Telefon: 0754855623
E-mail: delagheorghe@gmail.com Fax:
Adresa de corespondenta a achizitorului: Str. Macului, nr. 156, Soldanu, judetul Calarasi

Adresa de livrare si instalare a echipamentelor: Sat Crangu, comuna Crangu, str.Principala, nr.
502, judetul Teleorman

I.2) Informatii privind locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Caietul de


sarcini şi documentele suplimentare sunt disponibile gratuit si pot fi cerute la punctul de
contact mentionat anterioror
Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:
■ Punctul (punctele) de contact menţionate anterior
Data si ora limita de depunere a ofertelor este: 19.09.2018, ora 17.00.
Data si ora limita de deschidere a ofertelor este 19.09.2018, ora 19.00
Termen limita solicitare clarificari: 17.09.2018, ora 17.00
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie să se transmită în
scris sau prin e-mail folosind punctele de contact mentionate anterior.
Termen limita pentru transmiterea raspunsului la solicitarile de clarificari: 18.09.2018,
ora 12.00 Raspunsurile la solicitarile de clarificari si/sau orice alte completari/modificari la
documentatia de atribuire se vor transmite tutoror celor intresati/participantilor la procedura pe
adresa de email comunicata de acestia.
Nota:
a.) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia
de atribuire. Achizitorul va răspunde cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-
o perioadă de maxim 1 zi de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului
economic.
b.) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util,
punând astfel achizitorul în imposibilitate de a respecta termenul limită, solicitarea de
clarificare nu va fi luata in considerare.
c) In cazul unor clarificari ale caror raspunsuri modifica fundamental documentatia de atribuire
aceasta va vi retransmisa.

II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea dată contractului de achizitor


Furnizare de diverse echipamente pentru productie
II.1.2) Tipul contractului: FURNIZARE
a) Lucrări b) Produse ■ c) Servicii
Locul principal de livrare
Sat Crangu, comuna
Crangu, str. Principala, nr.
502, judetul Teleorman
II.1.3) Procedura implică
□ Contract de achizitie
Contractul de achiziţie are ca obiect furnizarea de diverse echipamente pentru productie
necesare desfasurarii activitatii de productie confectii metalice in cadrul Acordului de
Finantare nr. 5816/09.10.2017, Schema de ajutor minimis - Programul Start-up Nation
Romania 2017.

Se vor achizitiona urmatoarele produse grupate in 13 loturi:


Lotul 1: Mașină universal pentru prelucrat fier forjat- 1 bucata
Lotul 2: Utilaj hidraulic de roluit teava si profile- 1 bucata
Lotul 3: Aparat sudura - 1 bucata
Lotul 4: Generator curent electric si sudura- 1 bucata
Lotul 5: Kit sudură electrică- 1 bucata
Lotul 6: Trusa de sudura oxiacetilenica - 1 bucata
Lotul 7: Furtun sudura oxiacetilenica – 1 set
Lotul 8: Reductor oxigen - 1 bucata
Lotul 9: Reductor Acetilena - 1 bucata
Lotul10: Butelie Oxigen - 1 bucata
Lotul 11:Butelie Acetilena - 1 bucata
Lotul 12: Polizor unghiular- 1 bucata
Lotul 13: Masina de gaurit- 1 bucata

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)


Vocabular principal Vocabular suplimentar
(după
caz)
Obiect principal 43840000-3 Echipament 42630000-1 Masini-
de fierarie unelte de prelucrare a
metalelor;
42662000-4
Echipament de sudare;
44315100-2 Accesorii
de sudura;
Obiect(e) suplimentar(e)
II.1.6) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi) da ■ nu □
II.1.7) Vor fi acceptate variante(oferte alternative) da □ nu ■

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul
Furnizarea de obiecte de inventar necesare desfasurarii activitatii de productie confectii metalice
pentru fier forjat se realizeaza conform specificaţiilor caietului de sarcini (Sectiunea II) ce face
parte din prezenta documentatie de atribuire.

Lo Echipamentul UM Nr. Valoarea estimată Valoarea estimate


t UM fără TVA lei cu TVA lei
1 Mașină universal pentru Buc 1 44325 52747
prelucrat fier forjat
2 Utilaj hidraulic de roluit Buc 1 28170 33522
teava si profile
3 Aparat sudura Buc 1 1092 1299
4 Generator curent electric Buc 1 5774 6871
si sudura
5 Kit sudură electrică Buc 1 168,07 200
6 Trusa de sudura Buc 1 968,5 1153
oxiacetilenica
7 Furtun sudura Set 1 425 506
oxiacetilenica
8 Reductor oxigen Buc 1 168 200
9 Reductor Acetilena Buc 1 222.69 265
10 Butelie Oxigen Buc 1 1203,09 1432
11 :Butelie Acetilena Buc 1 1089,86 1296
12 Polizor unghiular Buc 1 442,86 527
13 Masina de gaurit Buc 1 217 259

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata în luni sau zile: in maxim 10 de zile de la transmiterea comenzii ferme din partea
beneficiarului

II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea preţului contractului da □ nu ■

III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, INANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante


- Bugetul de Stat, Finantare nerambursabila prin Schema de ajutor minimis in cadrul
Programului Start-up Nation Romania 2017;
- Acord de Finantare nr. 5816/09.10.2017
III.1.2. Legislaţia aplicabilă
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi
mici și mijlocii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.112/2017;
- Ordinul nr.692/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în
Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii "Start-up Nation -
Romania";
- Acord de Finantare nr. 5816/ 09.10.2017

III.1.3 Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie
contractul Această modalitate de atribuire a contractului este deschisă în condiţii de egalitate
tuturor operatorilor economici, persoane fizice şi/sau juridice sau asocieri de persoane fizice şi/sau
persoane juridice, constituite în conformitate cu prevederile legale şi care au capacitatea de
exercitiu necesară îndeplinirii contractului si actioneaza conform legii. Asocierile de persoane
fizice si/sau juridice pot prezenta o oferta comuna cu conditia ca toate persoanele participante in
aceasta asociere sa indeplineasca cerintele legale din tarile lor de origine si cu conditia ca toti
membrii asociati sa semneze un Acord de asociere odata cu desemnarea unuia dintre ei ca lider al
asocierii.

Operatorii economici, persoane fizice şi/sau juridice sau asocieri de persoane fizice şi/sau
persoane juridice pot depune oferte pentru un lot, doua sau toate loturile.

Asocierile nu sunt obligate să se constituie într-o formă juridică în scopul de a-şi prezenta
Ofertele. În cazul unei Asocieri, operatorii economici vor prezenta Acordul de Asociere şi
sarcinile care revin fiecărei părţi. În cazul asocierii ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune,
pe lângă oferta comună, alte oferte în mod individual sau în altă asociere ori de a participa în
calitate de subcontractant la procedura.

La ofertare se va prezenta Acordul de asociere întocmit şi semnat de fiecare asociat în parte.

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul organizatiei achizitoare, în ceea ce


priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Pepenel Gheorghe – Administrator

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la


înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei

Ofertantul va examina cu atentie şi va respecta toate instructiunile, formularele, conditiile,


precum şi specificatiile Documentatiei de Atribuire. Imposibilitatea de a furniza toate
informatiile sau documentele prevazute de Documentatia de Atribuire poate avea ca efect
respingerea ofertei.
Ofertantii poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenţia corespunzătoare a
Documentaţiei de Atribuire, inclusiv orice modificare a Documentaţiei de Atribuire emisă în
timpul perioadei de pregătire a ofertei, precum şi pentru obţinerea tuturor informaţiilor necesare
cu privire la orice fel de condiţii şi obligaţii care pot afecta în vreun fel ofertantul prin depunerea
ofertei.
Achizitorul nu este responsabil pentru caracterul incomplet al Documentaţiei de Atribuire si al
amendamentelor/eratelor aferente, în cazul în care acestea nu au fost obţinute direct de la o sursa
acceptata, respectiv de la achizitor utilizand datele de contact mentionate la punctul I.1)

În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română,
documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a
acestora în limba română.

Formularele se vor prezenta in original, semnate de reprezentantul legal/imputernicit dupa caz si


stampilate. Daca exista incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic. Achizitorul
are dreptul să solicite informaţii direct de la autorităţile competente.

III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau Cerinta


ofertantului:

Declaratie privind eligibilitatea Prezentare Formular nr. 1


Solicitat ■ Nesolicitat □ - “Declaratie privind eligibilitatea”, din
secţiunea III Formulare;
Formularul se va prezenta in copie
electronica cu mentiunea “conform cu
originalul”, semnat de reprezentantul legal. În
cazul unei asocieri, fiecare asociat este
obligat să prezinte această declarație
Formularul in original va fi prezentat doar de
ofertantul desemnat castigator
Certificat de participare la procedura cu oferta Prezentare Formular nr.2
independenta - “Certificat de participare la procedura cu
oferta independent”, din secţiunea III
Solicitat ■ Nesolicitat □ Formulare;
Formularul se va prezenta in copie electronica
cu mentiunea “conform cu originalul”, semnat
de reprezentantul legal. Formularul in original
va fi prezentat doar de ofertantul desemnat
castigator.
Prezentare Formular nr. 3
Declaratie privind lipsa conflictului de - “Declaratie privind lipsa conflictului de
interese in cadrul procedurii de achizitie interese” in cadrul procedurii de achizitie, din
sectiunea III Formulare;
Solicitat ■ Nesolicitat □ Formularul se va prezenta in copie
electronica cu mentiunea “conform cu
originalul”, semnat de reprezentantul legal.
Formularul in original va fi prezentat doar de
ofertantul desemnat castigator.
Nota: In cazul in care operatorul economic se
afla in situaţiile prevãzute in Formularul 3
acesta va fi exclus de la procedura de atribuire
a contractului.
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Persoane juridice/fizice romane Prezentare document care dovedesc


Solicitat ■ Nesolicitat □ capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale respectiv inregistrarea ca
Demonstrarea capacitatii de exercitare a persoana fizica sau juridica:
activitatii profesionale (forma de inregistrare
precum si obiectul de activitate) Ofertantul va prezenta:
- Certificat de Inregistrare (CUI) emis de
Registrul Comertului competent in raza
territorial a sediulu social al ofertantului
in copie electronica cu mentiunea
“conform cu originalul”, semnat de
reprezentantul legal.
- Certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comertului competent, sau
echivalent, care demonstreaza autorizarea
activitatii de comert sau productie, in
conformitate cu obiectul contractului de
achizitie - in copie electronica cu
mentiunea “conform cu originalul”,
semnat de reprezentantul legal.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este
obligat să prezinte acest document.
Persoane juridice /fizice straine Operatorii economici nerezidenti (straini): vor
Solicitat ■ Nesolicitat □ prezenta documente care dovedesc o forma de
inregistrare/atestare ori apartenenta din punct
Demonstrarea capacitatii de exercitare a de vedere profesional, din care sa rezulte
activitatii profesionale (forma de inregistrare abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a
precum si obiectul de activitate) furniza, in conformitate cu tara de origine/tara
in care operatorul economic este stabilit. Se
vor prezenta traduceri autorizate in limba
romana ale acestor documente. În cazul unei
asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte
aceste documente.
SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ IV.1) TIPUL PROCEDURII

IV.1.1) Tipul procedurii


Achizitie directa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
■ Preţul cel mai scazut □ Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

IV.3 EVALUARAE OFERTELOR


Evaluarea propunerii financiare Criteriu: Valoarea propunerii financiare fără
TVA (lei)
Evaluarea propunerii tehnice Oferta tehnică va fi evaluată în conformitate cu
cerinţele caietului de sarcini de catre achizitor.
Notă: Ofertele care nu satisfac cerinţele
minime din caietul de sarcini vor fi considerate
neconforme.
Desemnarea ofertei câştigătoare / Algoritm Ofertele vor fi clasificate în ordinea
de calcul scor final descrescătoare a valorii pretului ofertat.
Oferta clasata pe locul I este cea cu pretul cel
mai scazut si va fi considerată oferta
câştigătoare.
Modalitatea de departajare a ofertelor cu Se declara castigatoare oferta cu pretul cel mai
punctaje egale scazut ofertat si prezentat in propunerea
financiara. In cazul in care se constata ca
ofertele clasate pe primul loc au preturi egale se
va solicita reofertarea acestora, în vederea
departajării ofertelor.
Informare ofertanţi Achizitorul va informa ofertanţii cu privire la
rezultatul aplicării procedurii de atribuire.
Ofertanţii a căror ofertă nu a fost declarată
câştigătoare vor fi informaţi.

IV.4) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK
SL FI SV
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Oferta, precum şi toată corespondenţa şi documentele referitoare la Oferta, dintre Ofertant şi
Achizitor, vor fi redactate în limba română. Documente justificative şi literatura imprimată, care
sunt parte a Ofertei pot fi prezentate într-o altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o
traducere exactă a pasajelor relevante în limba română, caz în care, în scopul interpretării Ofertei,
va guverna traducerea in limba română. Limba care prevaleaza in aceasta procedura este limba
romana.
IV.3.2) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta durata în luni:
1 sau în zile: 30 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor).
Perioada de valabilitate se calculeaza incepand cu ziua calendaristica a deschiderii ofertelor (adica
luand in calcul inclusiv ziua in care se deschid ofertele).
O oferta valabilă pentru o perioadă mai scurtă poate fi respinsă de către Achizitor. În cazuri
excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei. Achizitorul poate solicita
ofertanţilor prelungirea
perioadei de valabilitate a ofertelor lor. Cererea şi răspunsurile vor fi transmise în scris pe email.
IV.5. PREZENTAREA OFERTEI
IV.5.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Este obligatorie întocmirea acesteia, astfel încât, în procesul de evaluare, informaţiile din
propunerea tehnică să permită identificarea facilă a corespondenţei cu cerintele tehnice din
caietul de sarcini.
Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încat aceasta sa corespundă in totalitate cerintelor
minime din Caietul de sarcini.
IV.5.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertele vor fi exprimate în lei fara TVA, iar TVA-ul va fi specificat separat; Preturile unitare
si pretul total al ofertei va fi cotat de catre ofertant in Lei. Pretul va include toate costurile
necesare pentru livrarea si punerea in functiune a produselor.

Preturile cotate de Ofertant nu vor putea fi supuse ajustarii pe perioada derularii


contractului. Moneda pentru realizarea evaluarii este moneda nationala respectiv leul.

In cazul Ofertelor al caror pret va fi cotat in alta moneda decat leul, in vederea conversiei
pretului in lei pentru scopul evaluarii, sursa oficiala pentru cursul de schimb care trebuie luat in
calcul este Banca Nationala a Romaniei www.bnr.ro.

Nota: Se va preciza in mod expres in cadrul ofertei cursul valutar din data ofertei care va fi
folosit pentru conversia in lei a sumelor exprimate in valuta.

IV.5.3. Modul de prezentare a ofertei


Documentele care compun oferta:
1. Oferta Tehnico-Financiara - Descriere tehnica succinta a echipamentelor, pretul acestora
detaliat pe fiecare produs cu valoarea TVA disctinct si pretul total al ofertei care sa
cuprinda elementele minime mentionate in sectiunea II “Caiet de Sarcini - specificatii
tehnice”
2. Declaratie privind eligibilitatea - Formularul 1 din Secţiunea III “Formulare”
3. Certificat de participare la achizitie cu oferta indepdendenta - Formularul 2 din
Secţiunea III “Formulare”
4. Copie certificat de inregistrare al societatii cu mentiunea “conform cu originalul” si
semnat de reprezentantul legal
5. Copie certificat constatator cu mentiunea “conform cu originalul” si semnat de reprezentantul
legal
6. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal - Formularul 9 din Secţiunea III Formulare

Toate documentele mentionate mai sus (punctele a-f) vor fi completate electronic si transmise
pe adresa de email: delagheorghe@gmail.com cu mentiunea in titlu email-ului “oferta
achizitie echipamente fierarie Delagheorghe”

Depunere alternativa prin posta:


Ofertele vor fi organizate pe aceste sectiuni tinand cont de fiecare categorie de cerinte din
documentatia de atribuire. Ofertantul trebuie sa prezinte in original 1 (un) exemplar al ofertei si
al documentelor care o insotesc. Documentele de calificare, Propunerea Tehnico- Financiară se
vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent, marcat cu inscriptia
“ORIGINAL” Plicul trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite
returnarea ofertei, fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata.

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către
achizitor până la data si ora limită stabilită pentru depunere.
Data si ora limita de depunere: 18.09.2018, ora 17.00 la sediul achizitorului din Str. Macului,
nr. .156, Soldanu, judetul Calarasi.

Ofertele pot fi transmise prin poştă/curier sau depuse direct la sediul achizitorului. Ofertele
transmise prin orice alte mijloace nu vor fi luate in considerare.
Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect considerarea ofertei ca fiind
neconformă. Ofertele întârziate vor fi returnate nedeschise.
SECŢIUNEA V: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)


Da □ Nu ■
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat Da ■ Nu □
Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):
Schema de ajutor minimis in cadrul Programului Start-up Nation Romania 2017
VI.3) ALTE INFORMATII (după caz)
Sedinta de deschidere a ofertelor
Achizitorul va deschide ofertele inclusiv retragerile, modificarile sau substituirile de oferte
primite inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, in prezenta reprezentantilor
ofertantilor ce doresc sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor.
Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul achizitorului, la adresa specificata la
paragraful I.1)”Denumire, Adresa si Punct (e) de Contact".

Numele operatorilor economici care au transmis o oferta, modificarile, substituirile si retragerile


de oferte, pretul oferit, orice alte detalii si precizari pe care comisia de evaluare le considera
necesare, vor fi anuntate de comisia de evaluare in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor.
Comisia de evaluare va pregati procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor, care va
cuprinde referiri la informatiile facute publice celor prezenti. Nici o oferta nu va fi respinsa la
deschidere, cu exceptia ofertelor intarziate. Numai ofertele deschise şi citite la deschiderea
ofertelor sunt considerate în continuare pentru evaluare.
Confidentialitatea procesului de evaluare

Toate informatiile cu privire la examinarea, evaluarea si compararea ofertelor, inclusiv cele


referitoare la clarificarile solicitate de la ofertanti, precum si recomandarile pentru semnarea
contractului, nu vor fi facute publice ofertantilor si nici altor persoane care nu sunt implicate oficial
in acest proces pana cand nu se notifica participantii la procedura cu privire la rezultatul aplicarii
procedurii. Ofertantii trebuie sa raspunda in scris, la solicitarile de clarificari transmise in scris de
catre comisia de evaluare. De la data de deschidere a ofertei până la data semnarii contractului, în
cazul în care un ofertant doreşte să contacteze Achizitorul cu privire la orice aspect legat de această
procedură de atribuire, o poate face în scris la punctele de contact mentionate la cap I.1) În cazul în
care, după notificarea privind semnarea contractului, un ofertant doreşte să afle în detaliu motivele
pentru care oferta sa nu a fost selectată, trebuie să-şi adreseze cererea în scris, la Achizitor, care va
asigura o explicaţie în scris. Orice cerere de explicaţii transmisă de un Ofertant trebuie să se refere
numai la propria oferta şi nu la informaţii cu privire la oferta concurenţilor. Intentia unui ofertant
de a influenta activitatea comisiei de evaluare determina respingerea ofertei sale. Clarificari asupra
continutului ofertelor

Comisia de evaluare poate solicita oricărui ofertant:


1) acceptul privind corectarea viciilor de formă
2) clarificări privind propunerea tehnico-financiara
3) acceptul privind corectarea erorilor aritmetice
4) clarificări privind omisiuni sau neconcordanţe în cadrul ofertei

Orice clarificare prezentată de către un Ofertant şi care nu este primită ca răspuns la o cerere
emisă de către Achizitor nu va fi luată în considerare. Cererile de clarificare emise de Achizitor şi
răspunsurile aferente se vor face în scris. Nu se vor încerca, oferi sau permite, modificări de
substanţă ale ofertei sau ale preţurilor, cu excepţia confirmării corecţiei erorilor aritmetice
constatate pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor. În cazul în care un ofertant nu oferă
clarificările la oferta la data şi ora stabilită de Achizitor în cererea de clarificare, oferta sa poate fi
respinsă. În cazul în care o oferta nu este substanţial corespunzătoare cerinţelor din documentatia
de atribuire, aceasta va fi respinsă de către Achizitor şi nu poate fi făcută ulterior corespunzătoare
prin corectarea Abaterii, a Neconformităţii, sau a Omisiunii materiale.

Notificarea privind rezultatul procedurii Inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei si


imediat dupa finalizarea evaluarii si intocmirea notei justificative de atribuire,

Achizitorul va notifica ofertantul castigator, in scris, ca oferta sa a fost acceptata urmand ca


ofertantul sa prezinte in original (cu exceptia certificatului de inregistrare) documentele care au
compus oferta sa castigatoare.

In funcţie de nevoile achizitorului şi în legătură cu conţinutul Propunerilor Tehnico-Financiare


prezentate de către ofertantul câştigător, Achizitorul şi ofertantul câştigător pot decide asupra
unor prevederi suplimentare şi/sau modificări ale prevederilor contractului/comanda/factura/alt
document justificativ conform legii în scopul de a reflecta condiţiile actuale, legislatia in
vigoare, derularea contractului.

Cazuri de respingere a ofertelor


- Neprezentarea documentelor de calificare solicitate sau in forma solicitata de beneficiar
- Nerespectarea obiectului contractului si a actvitatilor/produselor obligatorii minime solicitate
- Depunerea cu intarziere a ofertei sau prin folosirea altor mijloace decat cele prevazute in
prezenta documentatie
- Dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă
nicio ofertă admisibilă;
- Dacă au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului
neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare;
- Dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este
imposibilă încheierea contractului;
- Dacă contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare
din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în
imposibilitatea fortuită de a executa contractul şi nu există o ofertă clasată pe locul 2
admisibilă.

În cazul în care sunt depuse numai oferte care nu respectă prevederile prezentei documentații,
procedura de achiziție se va anula, aceasta urmând a fi reluată (cu respectarea tuturor prevederilor
aferente procedurii competitive) după o analiză a cauzelor care au condus la această situație.
V.4 Clauzele contractuale obligatorii
Conform contract/comanda/factura/alt document justifocativ conform legii
Sectiunea II - CAIET DE SARCINI – SPECIFICATII TEHNICE

I. INTRODUCERE

Programul Start–up Nation este un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si


dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre Ministerul pentru Mediul de
Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru
intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (OTIMMC), in conformitate cu prevederile
Ordonantei de Urgenta nr. 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si
mijlocii, prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii
intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale
Hotararii Guvernului nr. 23/2017 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului
pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Prin prezenta procedura se instituie o
schema de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul Programului se va face
numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute de Regulamentul CE nr.
1407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

Obiectivul principal al schemei de minimis il constituie stimularea infiintarii si dezvoltarii


intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea performantelor economice ale acestora, crearea
de noi locuri de munca, insertia pe piata muncii a persoanelor defavorizate, somerilor si
absolventilor, cresterea investitiilor in tehnologii noi inovative.

Prezenta schema nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana, in
conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108
din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. Schema se aplica pe
intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

II. SITUAŢIA CURENTĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI

Firma are o viziune foarte clara asupra obiectivelor propuse si anume, sa devina partenerul de
incredere al locuitorilor si persoanelor juridice de pe o raza de 30 de km care au nevoie de
diferite produse metalice ( de la garduri pana la hale metalice), si care sa fie capabila sa asigure
cu promtitudine si calitate produse care sa raspunda nevoiilor clientilor care apeleaza la
serviciile firmei.

Infiintarea unui atelier de confectii metalice care poate realiza o gama extrem de variata de
produse: porti, garduri, balustrade, grilaje, scari interioare si exterioare, rafturi metalice, solarii,
sere, hale metalice, mobilier de gradina, este bine venit in orice localitate. Produsele unui
atelier de confectii metalice sunt necesare atat celor care isi construiec case noi cat si celor
interesati sa repare/extinda o proprietate, precum si agriculturilor/ferimierilor care doresc sa
produca legume intr-un mediu controlat.

II PREZENTARE GENERALĂ

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului de finanțare
şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea
tehnică. Un caiet de sarcini conţine, în mod obligatoriu specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor
fi considerate ca fiind minimale. Ofertarea de produse/servicii cu caracteristici tehnice inferioare
celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisface cerinţele caietului de sarcini va fi
declarată ofertă neconformă și va fi respinsă.

Specificaţiile pentru produsele/serviciile ce vor fi contractate sunt detaliate în Anexa I-anexa


tehnică.

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază ce urmează a fi respectate astfel încât
potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile beneficiarului.

IV. OBIECTUL ACHIZITIEI

Beneficiarul îşi propune organizarea unei cereri de ofertă, pentru achiziţia publică de
furnizare a urmatoarelor produse grupate pe loturi:

Lotul 1: Mașină universal pentru prelucrat fier forjat- 1 bucata


Lotul 2: Utilaj hidraulic de roluit teava si profile- 1 bucata
Lotul 3: Aparat sudura - 1 bucata
Lotul 4: Generator curent electric si sudura- 1 bucata
Lotul 5: Kit sudură electrică- 1 bucata
Lotul 6: Trusa de sudura oxiacetilenica - 1 bucata
Lotul 7: Furtun sudura oxiacetilenica – 1 set
Lotul 8: Reductor oxigen - 1 bucata
Lotul 9: Reductor Acetilena - 1 bucata
Lotul10: Butelie Oxigen - 1 bucata
Lotul 11:Butelie Acetilena - 1 bucata
Lotul 12: Polizor unghiular- 1 bucata
Lotul 13: Masina de gaurit- 1 bucata

V.TERMENUL DE LIVRARE

Termenul de livrare este prezentat în caietul de sarcini şi/sau anexe fiind cel târziu 24 septembrie
2018.

VI. SPECIFICAŢII TEHNICE OBLIGATORII

1. Lot 1 Mașină universal pentru prelucrat fier forjat cu urmatoarele caracteristici:


- Capacitate max. torsionare 20 mm (3/4");
- Capacitate max. indoire: 16 mm (5/8");
- Capacitate max. platbanda, carlige 35x10 mm (1 1/4"X3/8");
- Lungime max torsionare: 960 mm;
- Puere motor: 0,37Kw;
- Tensiune: 230 V;
- Turatie 0 - 9 r.p.m.;
- Dimensiuni: 2260x 630x1120 mm;
- Posibilitatea de memorare de pana la 8 programe diferite de torsionare;
- Afisare numar piese realizate;
- Tastatura tactile.

Lotul 2: Utilaj hidraulic de roluit teava si profile, cu urmatoarele caracteristicii:


- Diametul axelor 50 mm;
- Diametrul rolelor inferioare 162 mm;
- Diametrul rolelor superioare 152 mm;
- Forta hidraulica 8 tone;
- Viteza de lucru 4,5 m/min;
- Putere motor 1,1 kW.

Lotul 3: Aparat sudura , cu rumatoarele careacteristicii:


- Alimentare monofazata 230V±15%;
- Frecventa (Hz) 50/60;
- Curent de sudura (A) 30-250;
- Electrozi utilizabili : 1,6 – 5,0 mm

Lotul 4: Generator curent electric si sudura, cu urmatoarele acracteristici:


- Domeniul reglare curent [ A ] 50-220 / DC;
- Curent de sudura [ A ] 170A@60%;
- Grosime electrozi [ mm ]1,6-4;
- Electrozi utilizabili Rutilici, bazici, inox, fonta;
- Putere maxima [ kVA - LTP ] 6.1;
- Putere maxima[ kVA - PRP ]5.2;
- Frecventa [ Hz ] 50;
- Factor putere [ cos φ ] 1.0;
- Tip generator trifazat;
- Tip combustibil benzina;
- Consum combustibil [ l/h ] 2.4;

Lotul 5: Kit sudură electrică, cu urmatoarele caracteristicii:


- Cablu sudura 16 mmp, 3 m, cu cleste port electrod;
- Cablu de masa 16 mmp, 2 m, cu cleste de masa;
- Masca de sudura;
- Perie cu ciocanel pentru zgura.

Lotul 6: Trusa de sudura oxiacetilenica, echipata standard cu:


- maner portarzator;
- becuri sudare marimea 1-6;
- arzator; - duze taiere pentru acetilena marimea 1-4 (3-8 mm, 8-20 mm, 20-50 mm, 50-100
mm);
- carucior taiere + compas;
- set ace curatat;
- duze;
- cheie trusa;
- valiza;
- in cutie metalica.

Lotul 7: Furtun sudura oxiacetilenica, cu urmatoarele caracteristicii:


- Furtun dublu oxigen-acetilena 6 x 9 mm , 50 metrii liniari

Lotul 8: Reductor oxigen, cu urmatoarele date tehnice:


- Gaz: Oxigen;
- Presiune intrare: 200 bar;
- Presiune iesire: 10 bar;
- Racord iesire: G 1/4”;
- Material corp: alama;
- Standard: EN ISO 2503

Lotul 9: Reductor Acetilena , cu urmatoarele date tehice;


- Gaz: acetilena (C2H2);
- Presiune intrare: 20 bar;
- Presiune iesire: 1,5 bar;
- Racord: G3/8”;
- Material corp: alama
- Standard: EN ISO 2503

Lotul10: Butelie Oxigen, cu urmatoarele date tehice;


- Dimensiuni : 229 mm diametru exterior, inaltime 1340 mm.
- Greutate : 51.5 kg

Lotul 11:Butelie Acetilena, cu urmatoarele date tehice;


- Dimensiuni : 229 mm diametru exterior, inaltime 1340 mm.
- Greutate : 51.5 kg

Lotul 12: Polizor unghiular, cu urmatoarele date tehice;


- Alimentare: 230 V/ 50 Hz;
- Putere nominală: 2.400 W;
- Turaţie la mersul în gol: 6.500 rot/min;
- Arbore de şlefuit: M 14;
- Mâner principal: Mâner principal (rotativ);
- Diam.discuri: 230 mm;
- Diametrul gaurii: 22.23 mm;
- Dimensiuni (Lxl): 510x130 mm;
- Greutate: 5,5 kg

Lotul 13: Masina de gaurit, 1 bucata

- Putere nominala: 550 W;


- Turaţie la mersul in gol: 0 – 2.700 rot/min;
- Greutate: 1,8 kg;
- Filet de racordare arbore portburghiu: 43;
- Domeniul de prindere: 1,5 – 13 mm;
- Lungime: 262,0 mm;
- Laţime: 253,0 mm;
- Numar percuţii la turaţia la mersul in gol: 0 – 41.600 percuţii/min

Alte conditii:
Produsele trebuie sa fie noi si sa vina insotite de certificate de conformitate.
Garantia: minim 12 de luni de la data punerii in functiune.

VII. TERMEN DE LIVRARE. TRANSPORT

Livrare. Termenele de livrare si instalare si punere in functiune pentru echipamentele


mentionate la sectiunea VI se stabileste de comun acord dar nu mai tarziu de 24 septembrie
2018. Nerespectarea nejustificata a termenelor din ofertă, de către furnizor, poate duce la
rezilierea contractului, furnizorul fiind obligat să returneze sumele parţiale primite de la
beneficiar, în termen de maxim 10 de zile de la data rezilierii, fiecare zi calendaristică după
aceste 10 de zile, furnizorul se obligă să plătească o penalizare de 1% pe zi.
Transport. Ofertantul are obligaţia de a transporta produsul furnizat până la destinaţia finală
indicată în contractul de furnizare, pe cheltuiala şi răspunderea ofertantului.

VIII. PLATA

Plata se va face integral, prin ordin de plata.

IX. MODALITATEA DE RECEPŢIONARE. ÎNLOCUIRI

În cadrul recepţiei cantitative şi calitative beneficiarul, prin reprezentantul său, are dreptul de a
inspecta şi/sau testa produsul/produsele şi/sau serviciu/serviciile pentru a verifica conformitatea
lor cu specificaţiile din documentaţia de atribuire şi din ofertă. Dacă produsul/produsele şi/sau
serviciu/serviciile furnizat(e) nu este/sunt conform(e) cu specificaţiile tehnice, beneficiarul poate
să îl/le refuze, iar furnizorul va trebui să îl/le înlocuiască, pentru a satisface cerinţele cerute în
specificaţiile tehnice din caietul de sarcini şi contract, fără a percepe un cost suplimentar.
Recepţia calitativă constă în inspecţia şi testarea produsului/produselor şi/sau serviciul/serviciile
livrate şi se materializează printr-un proces-verbal de recepţie.

X.ANEXE

Anexa Specificaţiilor Tehnice este parte integrantă din caietul de sarcini, în forma lor
completată fiind parte a contractului de achiziţie. Necompletarea şi/sau nepredarea acesteia duce
la excluderea ofertei din procedura de atribuire.

ANEXA I - SPECIFICATII TEHNICE

Trebuie să cuprindă:
1. caracteristicile generale ale produselor
2. termenul de livrare (data)
3. durata perioadei de garanţie (nr. luni)
4. locul de livrare (adresa)
5. argumentaţia furnizorului(dacă consideră necesar)
6. observaţiile furnizorului (dacă consideră necesar)
7. la finalul anexei se vor preciza următoarele:
(numele şi prenume), (semnatura), în calitate de reprezentant legal autorizat să semnez oferta
pentru şi în numele (denumire/nume operator economic)
Formularul nr. 1

OPERATOR ECONOMIC
GZOLTAN CO SRL-D
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, GABOR ZOLTAN reprezentant împuternicit al GZOLTAN CO SRL-D,


(denumirea/numele si sediul / adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu
mă aflu în niciuna din situaţiile prevăzute mai jos:
a) este în stare de faliment sau lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui angajament
cu creditorii, sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situaţiile menţionate la
lit.a) de mai sus;
c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit;
d) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit, sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile
contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de
natură să producă grave prejudicii beneficiarilor contractelor respective, indiferent de
natura finanţării acestor contracte;
e) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale, sau pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională;
f) în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru
frauda şi/sau pentru spălare de bani.
g) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către beneficiar, în
legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor menţionate mai sus.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 09.11.2018 .(se precizează data expirării
perioadei de valabilitate a ofertei

Data completării
Operator conomic,
18.09.2018
(semnatura autorizată)
Formularul nr. 2

OPERATOR ECONOMIC
GZOLTAN CO SRL-D
(denumirea/numele)

CERTIFICAT
DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE CU OFERTA INDEPENDENTA

Subsemnatul/Subsemnatii, GABOR ZOLTAN reprezentant/reprezentanti legali al/ai


GZOLTAN CO SRL-D, intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie
organizata de Delagheorghe SRL-D, in calitate de achizitor.

I. certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete


din toate punctele de vedere.
Certific/Certificam prin prezenta, in numele GZOLTAN CO SRL-D, urmatoarele:
a. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
b. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie in
conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in
orice privinta;
c. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana
desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor
continuti de oferta;
d. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica
sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat,
care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie sau ar putea oferta,
intrunind conditiile de participare;
e. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de
oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau
aranjamente cu acestia;
f. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in
ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia
de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva
oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei
proceduri;
g. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in
ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau
serviciilor oferite;
h. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui
concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de
contractor.
II. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele
consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.
Data completarii 18.09.2018

Operator economic, GZOLTAN CO SRL-D

(semnatura autorizată)
Formularul nr. 3

OPERATOR ECONOMIC
GZOLTAN CO SRL-D

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LIPSA CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnatul, .GABOR ZOLTAN, reprezentant al societati GZOLTAN CO SRL-D,


potential furnizor la procedura de achizitie organizata de Delagheorghe SRL-D in vederea
achizitionarii de echipamnete pentru prelucrarea metalelor, declar pe propria raspundere ca
nu am sotul/sotia sau rude si afini pana la gradul al III-lea inclusiv in randul
reprezentantului/reprezentantilor sociatatii Delagheorghe SRL-D.
.
 

Nume și prenume GABOR ZOLTAN

Data 18.09.2018

Semnătura

22
Formularul nr. 4

OPERATOR ECONOMIC
GZOLTAN CO SRL-D

(denumirea/numele)

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea dispozițiilor legale


referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date.

Scopul eliberării informațiilor/copiilor certificate/copiilor este acela de informare în interes


personal, în temeiul dreptului de informare și de acces la informațiile aferente prezentei
proceduri de achizitie. Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri
decât cele în care au fost solicitate/obținute.

Sunt obligat să respect dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu


caracter personal ale persoanelor care figurează înscrise în documentele aferente
prezentei proceduri de achizitie.

Am fost informat și sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în


scopul prezentei proceduri de achizitie.

Nume și prenume GABOR ZOLTAN

Data 18.09.2018

Semnătura

23

S-ar putea să vă placă și