Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA POSTULUI

Referent marketing – Sucursală bancă

I Denumirea postului: Referent marketing

Poziţia în COR (Clasificarea Ocupaţiilor în România): 244104


Obiective specifice ale muncii:
- promovarea imaginii băncii;
- studiul concurenţei;
- efectuarea de studii de piaţă;
- integrarea în structura organizatorică a băncii.

II Integrarea în structura organizatorică a organizaţiei

Poziţia postului în cadrul structurii organizaţiei

A. Postul imediat superior: Director sucursală & Director de marketing din


Centrală
Postul imediat inferior: Nu este cazul
B. Subordonări:
Are în subordine: Operatorii de teren (angajaţi sau cooptaţi)
Este înlocuit de: Alt referent de marketing, în caz că există
Înlocuieşte pe: Nu este cazul

Relaţii:

A. Ierarhice: Director sucursală, Director marketing Centrală


B. Funcţionale: Referenţi marketing sucursală şi Centrală, firme de
publicitate, reprezentanţi mass-media
C. De reprezentare: Clienţii băncii şi potenţialii clienţi

III Condiţii materiale ale muncii

- Calculator;
- Chestionare;
- Materiale documentare;
- Telefon şi fax;
- Copiator.

IV Atribuţiile şi sarcinile postului de muncă

1. Informează clienţii privitor la activitatea băncii prin intermediul mass-media (ştiri,


comunicate, interviuri).
2. Se implică în analiza concurenţei:
- efectuează studii de piaţă în vederea identificării de clienţi potenţiali;
- analizează comisioanele de piaţă bancară şi face propuneri de modificare a
acestora ori de câte ori este nevoie.
3. Întocmeşte, împreună cu Centrala, planul de publicitate al Sucursalei (medii de
difuzare, temporizare, obiective).
4. Analizează ofertele publicitare.
5. În colaborare cu Centrala (pentru a exista o unitate în promovarea imaginii băncii),
proiectează materiale publicitare.
6. Este în colaborare nemijlocită cu firmele de publicitate.
7. Propune, creează şi implementează, sub controlul nemijlocit al Centralei, produse noi:
- analizează serviciile şi produsele existente, făcând propuneri constructive pentru
ridicarea calităţii acestora şi diversificarea lor. Lunar, sunt efectuate rapoarte care
se transmit Centralei;
- efectuează continuu documentări prin vizite la băncile concurente;
- este în corespondenţă cu cei ce au implementat produse similare cu cele ale băncii
în care este angajat, cu scopul lărgirii cunoştinţelor în domeniu;
- lansează cererile de ofertă pentru un nou produs scos pe piaţă;
- proiectează strategii de atragere a unor noi clienţi/persoane fizice şi juridice;
- negociază contractele de lansare a noilor produse;
- implementează noile produse la nivel de sucursală.
8. Efectuează studii de piaţă (locală) singur sau în colaborare cu Centrala (ca participant
la studii de piaţă de interes major):
- proiectează chestionare pentru studiul pieţei;
- efectuează culegerea de date şi prelucrările statistice aferente;
- redactează raportul de studiu al pieţei.
9. Întocmeşte rapoarte privind evoluţiile macroeconomice, prognoze şi implicaţiile lor în
politica ALCO şi CCR referitor la resurse şi plasamente, dobânzi etc.
10. Gestionează o serie de date statistice – număr de clienţi, număr de operaţiuni,
evaluarea produselor. Efectuează rapoarte lunare pe aceste zone de interes.

V Pregătirea necesară postului de muncă

De bază: studii superioare în orice domeniu de activitate


De specialitate: marketing
Cursuri speciale: marketing bancar, psihologia muncii şi organizaţională,
financiar-bancar, legislaţie bancară, psihologia reclamei,
operarea pe calculator (editoare de text, baze de date),
limbi străine.

VI Experienţa (natura/durata)

Postul de referent marketing poate fi ocupat de orice persoană care manifestă interes şi
aptitudini pentru această profesie.
După 1-2 ani de experienţă în domeniul bancar şi al marketingului, se pot obţine
performanţe superioare.

VII Acomodarea cu cerinţele postului de muncă

1. Pentru o persoană debutantă în profesie, acomodarea cu postul se realizează în 6 luni.


2. Pentru o persoană experimentată, acomodarea cu postul se realizează în 3 luni.

VIII Competenţele postului de muncă

Cunoştinţe şi deprinderi
1. Cunoaşterea unui editor de text pe calculator;
2. Operarea cu o bază de date (Excel, FOX, ACCESS);
3. Utilizarea programului PowerPoint;
4. Utilizarea unui pachet de programe statistice (SPSS, STATISTICA, STATVIEW);
5. Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie;
6. Cunoaşterea pieţei de produse şi servicii bancare;
7. Cunoştinţe din domeniul comportamentului consumatorului;
8. Cunoaşterea mediului economic şi bancar;
9. Cunoştinţe de management şi marketing bancar.

Calităţi aptitudinale, de personalitate, educaţionale şi exigenţe familiale


1. Calităţi fizice
- Sănătate bună. Sunt contraindicate bolile cronice care ar deranja deplasările,
munca în echipă sau defectele fizice care conduc la îngreunarea comunicării cu
clienţii;
- Prezentare plăcută, carismatică;
- Exprimare clară, cursivă, literară. Contraindicate defectele de vorbire;
- Nu există restricţii de vârstă pentru persoanele cu experienţă, dar e de preferat ca
angajările debutanţilor să fie limitate ca vârstă la 25 ani.
- Nu sunt restricţii la sex.
2. Cerinţe educaţionale
- Studii superioare cu performanţe bune şi foarte bune;
- Calificarea tehnică sau umanistă sunt în egală măsură importante;
- Pregătire în domeniul marketingului bancar;
- Este agreată experienţa şi în alte domenii de interes decât cel bancar;
- Sunt apreciate cunoştinţele generale şi de specialitate, facilitatea de a face faţă în
societăţi de diferite niveluri culturale.
3. Aptitudini intelectuale generale
- Este de dorit şi esenţial un nivel de dezvoltare intelectuală generală peste medie.
4. Aptitudini speciale
- Facilităţi de exprimare scrisă şi orală;
- Capacitate de redactare în scris a rapoartelor;
- Gândire practică;
- Capacitate de integrare socială mare, sociabilitate;
- Spirit analitic;
- Capacitate de sinteză superioară;
- Creativitate şi originalitate în rezolvarea de probleme practice de natură
economică şi bancară;
- Calităţi artistice – utile în publicitate.
5. Interese
- Interese intelectuale multilaterale;
- Interese practice în domeniul artistic;
- Interese practice care vizează sfera cunoaşterii mecanismelor sociale.
6. Dispoziţii
- Plăcerea de a interacţiona cu alţii;
- Capacitatea de a influenţa alte persoane;
- Întotdeauna pregătit pentru a-i sfătui pe alţii ce să facă;
- Plăcerea de a munci sub presiune;
- Personalitate extravertită, axată pe relaţii sociale, cu inteligenţă socială,
responsabilă, cu intuiţie psihologică, neinfluenţabil.
7. Motivaţia
- Motivat pentru munca de marketing în bancă;
- Dornic de a se realiza în profesie
- Preocupat de ascensiune profesională.
8. Situaţia familială
- Viaţă de familie echilibrată;
- Sprijin profesional din partea familiei;
- Mobilitate acceptabilă de acasă la servici;
- Este de dorit posedarea carnetului de conducere auto.

IX Responsabilităţile postului de muncă

1. În raport cu alte persoane


- Rezolvarea promptă a plângerilor venite din partea clienţilor;
- Cooperarea cu ceilalţi angajaţi ai sucursalei şi colegii din Centrală;
- Onestitate şi confidenţialitate vizavi de persoanele din interior şi exterior cu care
este în contact.
2. În raport cu aparatura pe care o utilizează
- Menţinerea la standardele unei bune funcţionări a aparaturii din dotare;
- Utilizarea cu responsabilitate a aparaturii din dotare, fără abuzuri;
- Anunţarea oricărei defecţiuni serviciului administrativ;
- Utilizarea cu aprobare a serviciului telefonic internaţional.
3. În raport cu produsele muncii
- Conştiinciozitate vizavi de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
- Păstrarea spiritului ştiinţific în executarea sarcinilor de serviciu;
- Păstrarea confidenţialităţii rezultatelor obţinute şi a informaţiilor pe care le deţine
privitor la problematica băncii.
4. În raport cu securitatea muncii
- Veghează la respectarea normelor de tehnica şi securitatea muncii;
- Respectă normele de securitate impuse de bancă;
- Respectă secretul bancar
- Se achită la timp de toate responsabilităţile ce-i revin pe linie financiar-contabilă.
5. Privind precizia şi punctualitatea
- Va respecta programul de lucru conform normelor interne ale băncii;
- Transmite la timp rapoartele şi informările solicitate de Departamentul de
marketing din Centrală.
6. În raport cu metodele/programa
- Activităţile de marketing presupun respectarea unor anumite metodologii;
- Orice nepotrivire metodologică va fi discutată cu Centrala;
- Preocupare continuă pentru autoperfecţionare prin studiu individual şi participare
la cursuri.
7. Privind relaţiile cu alţii/comunicare
- Este prompt în răspunsurile pe care trebuie să le dea clienţilor, în scris sau oral;
- Menţine relaţii colegiale şi cooperează cu colegii;
- Este politicos în relaţiile cu clienţii, dând dovadă de maniere şi o amabilitate
echilibrată;
- Menţine relaţii corecte cu firmele/companiile cu care lucrează;
- Se va specializa continuu în tehnici de abordare a clienţilor şi negocieri.
X Condiţiile postului de muncă
1. Program: programul de muncă este conform normelor impuse de bancă.
2. Natura muncii: munca este atât individuală, cât şi în grup.
3. Deplasări: obişnuit, deplasările privesc aria de acoperire a sucursalei. Unele acţiuni
organizate de Centrală presupun deplasări la distanţe mai mari.
XI Salarizare
Salarizarea este în conformitate cu normele interne ale băncii.
XII Posibilităţile de promovare
Referentul de marketing din cadrul sucursalei beneficiază de transferări la cerere în alte
sucursale (dacă există posibilităţi) sau de promovări în funcţie de dezvoltarea sectorului
respectiv ori de trecerea în alte funcţii, conform pregătirii şi disponibilităţilor existente.

S-ar putea să vă placă și