Sunteți pe pagina 1din 18

EDUCATOARE:

Grupa Mică Albinutele

10-21 septembrie 2018


EVALUARE INIŢIALĂ
GRUPA MICĂ ALBINUTELE

Evaluarea reprezintă o activitate complexă prin care sunt colectate,


prelucrate şi interpretate informaţiile privind potenţialul de funcţionare, starea şi
funcţionarea unui sistem, rezultatele acestora. Informaţiile obţinute permit
aprecierea în baza unor criterii prestabilite şi fundamentarea deciziilor ce urmează
a fi adoptate în scopul îmbunătăţirii rezultatelor şi funcţionării sistemului.
Evaluarea iniţială reprezintă strategia de măsurare-apreciere-decizie realizată
la începutul unei secvenţe a procesului de învăţământ (ciclu de instruire, an de
instruire, semestru şcolar, capitol, subcapitol, grup de lecţii, lecţie), fiind realizată:
pentru determinarea cunoştinţelor şi capacităţilor care reprezintă baza asimilării
noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe; pentru detectarea potenţialului de
instruire, potenţialului de dezvoltare şi a potenţialului de educare, adică a zonei
dezvoltării proxime a copilului; pentru stabilirea unui punct "de plecare" ce ar servi
drept reper la evaluarea progresului şcolar.
Consider că prin intermediul evaluării iniţiale se pot identifica lacunele
existente la fiecare copil şi putem stabili în ce măsură trebuie abordat un anumit
aspect al activtăţii instuctiv-educative. Menţionez că voi avea în vedere faptul că
jocul este activitatea fundamentală şi de aceea activităţile vor fi prezentate şi
desfăşurate sub formă de joc, astfel încât copiii să nu sesize efortul intelectual, ci
să se simtă motivaţi în realizarea cât mai eficientă a sarcinilor. De asemenea, este
necesar să respect particularităţile de vâstă şi individuale, motiv pentru care mă voi
raporta la fiecare copil în parte şi nu-l voi raporta pe el la colectiv.
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

EDUCAREA LIMBAJULUI

Comportamente măsurabile Tema activităţii/Forma de Itemi


realizare
 să pronunţe relative corect a) Denumeşte 4 jucării;
cuvintele, fără omisiuni sau Joc; b) Pronunţă corect sunetele;
inversări de sunete ori de Ştrumfii la grădiniţă c) Formulează o propoziţie
grupuri de sunete; simplă despre o jucărie
 să formuleze propoziţii numită.
simple, ca răspuns la
întrebările primite.

Copiii aşezaţi în semicerc, vor recunoaşte, la provocarea educatoarei, jucăriile. Testarea se va


desfăşura sub formă de joc, cu toată grupa de copii – PROBĂ ORALĂ
Pronunţia clară, corectă a sunetelor integrate în cuvinte, fără omisiuni, prelungiri sau inversiuni
– PROBĂ ORALĂ
Educatoarea va prezenta diferite jucării (avion, barcă, păpuşă, minge, ursuleţ, etc.), iar copiii vor
fi solicitaţi să alcătuiască propoziţii simple. Testarea se va desfăşura sub formă de joc, cu
grupuri de câte 5 copii – PROBĂ ORALĂ
Tabel nominal - EDUCAREA LIMBAJULUI

Nr. Numele şi prenumele Comportament atins Comportament Comportament


crt. în dezvoltare absent

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
DOMENIUL ŞTIINŢE
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

Comportamente măsurabile Tema activităţii / Forma Itemi


de realizare
 să enumere părţile componente a) Spune care sunt principalele părţi ale
ale corpului uman; Joc: corpului uman;
 să denumească unele obiecte Oglindă, oglinjoară! b) Recunoaşte şi denumeşte 4 obiecte de
de îmbrăcăminte şi îmbrăcăminte/încălţăminte;
încălţăminte; c) Denumeaşte cel puţin 4 alimente de bază
 să denumească alimente de (lapte, pâine, ouă, brânza etc.).
bază.

Testarea se va desfăşura sub formă de joc, cu grupuri de câte 5 copii – PROBĂ ORALĂ
Tabel nominal – CUNOAŞTEREA MEDIULUI

Nr. Numele şi prenumele Comportament atins Comportament Comportament


crt. în dezvoltare absent

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.
DOMENIUL ŞTIINŢE
ACTIVITĂŢI MATEMATICE

Comportamente măsurabile Tema activităţii / Forma Itemi


de realizare
 să clasifice obiecte după Ex. cu material a) Separă jucăriile de alte obiecte;
criteriul formei şi mărimii; individual: b) Grupează maşinile după mărime ;
 să construiască structuri La magazinul de jucării c) Construieşte, după model, un tren din cuburi
după un model dat.

 să sesizeze relaţiile spaţiale Joc: a) Denumeşte poziţia jucăriei: sus, jos, sub, pe;
între grupe de obiecte; Unde se află Papa b) Aşază jucăria în poziţia cerută.
 să plaseze obiecte în Ştrumf?
poziţiile indicate.

Testarea se va desfăşura cu cu grupuri de câte 5 copii. Vor fi prezentate sarcinile şi modul de


realizare a acestora, în mod general, apoi se va prezenta câte o sarcină, pe rând, urmată imediat
de rezolvarea ei de către câte un copil – PROBĂ ORALĂ
Jocul didactic va fi aplicat într-o activitate ulterioară şi se va desfăşura la fel ca cel precedent, cu
toată grupa de copii.
Tabel nominal – ACTIVITĂŢI MATEMATICE

Nr. Numele şi prenumele Comportament atins Comportament Comportament


crt. în dezvoltare absent

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE

Comportamente măsurabile Tema activităţii / Itemi


Forma de realizare
 să dobândească a) Mănâncă singur;
autonomie în Observaţie b) Se încaltă singur.
activitatea zilnică;
 să cunoască norme Joc: a) Foloseşte formule de salut “Bună ziua”/“Bună
elementare de La telefon! dimineaţa!”, “ La revedere!”;
convieţuire în grup b) Foloseşte formulele “Te rog” şi “Mulţumesc”.
(formule de politeţe);

Copiii vor fi observaţi pe parcursul mai multor activităţi şi vor fi notate diferitele comportamente
ale acestora (cele enumerate anterior) – PROBĂ ORALĂ
Educatoarea va iniţia jocul de rol, încurajând copiii să utilizeze formule de salut cunoscute,
formule de politeţe etc. Testarea se va desfăşura cu toată grupa de copii – PROBĂ ORALĂ
Tabel nominal – EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE

Nr. Numele şi prenumele Comportament atins Comportament Comportament


crt. în dezvoltare absent

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
ACTIVITĂŢI PRACTICE ŞI ELEMENTE DE ACTIVITATE CASNICĂ

Comportamente măsurabile Tema activităţii / Forma de Itemi


realizare
- să rupă şi să mototolească Joc exerciţiu: a) Rupe hârtia în bucăţele;
hârtia; Mărgele pentru b) Motoleşte hârtia, după demonstraţia
Strumfette educatoarei.

Copiii vor rupe bucăţele de hârtie creponată, apoi le vor mototoli, pentru a realiza tema propusă.
Activitatea se va desfăşura cu toată grupa de copii.
Tabel nominal – ACTIVITĂŢI PRACTICE ŞI ELEMENTE DE ACTIVITATE CASNICĂ

Nr. Numele şi prenumele Comportament atins Comportament Comportament


crt. în dezvoltare absent

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV
EDUCAŢIE ARTISTICO-PLASTICĂ

Comportamente Tema activităţii / Itemi


măsurabile Forma de realizare
 să traseze cu a) Ţine cu destulă uşurinţă creionul în mână;
îndrăzneală linii, b) Colorează mingile, cu sau fără depăşirea
pentru a colora liniei de contur;
Desen c) Numeşte două dintre culorile primare: roşu,
suprafeţe date;
Sacul cu mingi galben, albastru (roşu ca mărul, galben ca
 să discrimineze soarele, albastru ca cerul).
culori după criterii
asociate unor aspecte
întâlnite în mediul
apropiat.

Activitatea se va desfăşura cu toată grupa de copii. Copiii vor colora siluetele de mingi, după
intuirea materialelor şi a modelului.
a) Va fi observată şi notată modalitatea de a ţine/a folosi creionul.
b) Realizarea temei (colorarea) va fi evaluată în funcţie de acoperirea suprafeţei, încadrarea
în spaţiu, folosirea diferitelor culori;
c) Educatoarea va prezenta diverse mingi având culorile enumerate mai sus, apoi aceştia vor
denumi culoarea mingilor propuse asociind-o cu cea a altor elemente întâlnite în mediul apropiat.

Tabel nominal – EDUCAŢIE ARTISTICO-PLASTICĂ


Nr. Numele şi prenumele Comportament atins Comportament Comportament
crt. în dezvoltare absent

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV


EDUCAŢIE MUZICALĂ

Comportamente Tema activităţii / Itemi


măsurabile Forma de
realizare
 să audieze cu interes d) Ascultă cu interes să atenţie cântece;
cântece cu linie e) Reproduce relativ corect, după modelul dat,
melodic simplă; Exerciţiu muzical un cântec simplu.
Cântă ca mine!
 să intoneze linia
muzicală a unui
cântec.

a) Pe parcursul mai multor activităţi, copiii vor asculta/audia, la alegerea educatoarei, în


grup sau individual, cântecele propuse – PROBĂ ORALĂ
b) Copiii vor fi organizaţi în grupuri de câte 6-7 şi, pe rând, vor “imita” fragmentul/cântecul
propus de educatoare – PROBĂ ORALĂ

Cântece propuse: Podul de piatră, O mulţime de pitici, Un elefant, Vulpea şi gâsca, Ursuleţul
Martinel, Veveriţa, Cocoşelul isteţ, Caţeluş cu părul creţ, Cloşca, Răţuştele, Azorel, Trenul,
Castelul, Bat din palme etc.

Tabel nominal – EDUCAŢIE MUZICALĂ


Nr. Numele şi prenumele Comportament atins Comportament Comportament
crt. în dezvoltare absent

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.

DOMENIUL PSIHOMOTRIC
EDUCAŢIE FIZICĂ

Comportamente măsurabile Tema activităţii / Itemi


Forma de
realizare
 să execute la comandă Joc: a) Merge în direcţia arătată de educatoare;
mişcări ale diferitelor Ştrumfii în b) Întinde mâinile sus, în faţă;
segmente ale corpului; drumeţie c) Sare pe loc.

Copiii vor fi organizaţi pe grupuri de câte 5-6 şi vor executa, la comanda educatoarei, toate
cerinţele de la punctele a, b şi c. Activitatea se va desfăşura prin organizarea unui parcurs
aplicativ. Copiii vor merge spre un reper dat, apoi vor executa restul mişcărilor sugerate de către
educatoare, care va evalua activitatea acestora.

Tabel nominal – EDUCAŢIE FIZICĂ


Nr. Numele şi prenumele Comportament atins Comportament Comportament
crt. în dezvoltare absent

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.