Sunteți pe pagina 1din 11

EVALUARE INIŢIALĂ

VÂRSTA 61-84 DE LUNI(grupa mare)


REPERE INDICATOR TEMA MIJLOC DE NIVEL DE
ASPECT EVALUAT ACTIVITĂŢII REALIZARE ATINGERE A
NR. DOMENII/ FUNDAMENTALE
SPECIFIC COMPORTAMEN
CRT. SUBDOMENII ÎN ÎNVĂŢAREA ŞI TULUI
DEZVOLTAREA
TIMPURIE A
COPILULUI
1. A. DEZVOLTAREA A.1.1. Motricitate Reper 1: Copilul ar 27. Merge şi aleargã cu Câte unul pe cărare Joc muzical
uşurinţã, coordonându-
FIZICĂ, A grosierã trebui să fie capabil să- şi armonios mişcãrile.
31.Aleargă pe lângă
SĂNĂTĂŢII ŞI şi coordoneze muşchii Cursa obstacolelor(EF) Traseu aplicativ
obstacole cu ușurință.
IGIENEI mari ai corpului cu un
PERSONALE/ scop al mişcării.
A. 1. DEZVOLTARE Reper 2: Copilul ar 39. Participã în mod Prinde iepuraşul Joc de miscare
FIZICĂ regulat la activitãţi
trebui să fie capabil să fizice de La campionat Concurs sportiv
alergare, dans, jocuri
participe la activităţi participăm, medalii
sau chiar sporturi.
fizice variate. câștigăm(EF)
A.1.2 Motricitate Reper 3: Copilul ar 68.Utilizează Copacul în cele patru Pictură
finã independent cu
trebui să fie capabil să ușurință materiale și anotimpuri(EP)
tehnici de lucru diferite
utilizeze mâinile şi Cadouri pentru colegii Modelaj
pentru a picta, a
degetele pentru scopuri modela. mei(EP)
diferite.
Reper 4: Copilul ar 82. Demonstreazã Cap, umeri și genunchi Joc muzical
A.1.3.Dezvoltare conştientizarea
senzorio-motorie
trebui să fie capabil să simţurilor în (Ala2)
acţiuni (recunoaşte
demonstreze utilizarea
obiecte ascunse prin
simţurilor (văzul, auzul, pipãit fãrã sã le vadã,
executã mişcãri la
simţul tactil, mirosul auzirea unor comenzi,
recunoaşte mirosuri
etc.) în interacţiunea cu
etc.).
mediul pentru a-şi

1
orienta mişcările.
5. A. DEZVOLTAREA A.2.1.Promovarea Reper 5: Copilul ar 97. Explicã rolul Ce am/nu am voie să Convorbire
benefic sau dãunãtor al
FIZICĂ, A sãnãtãţii şi a nutriţiei trebui să fie capabil să mănânc?(Ș)
anumitor
alimente pentru
SĂNĂTĂŢII ŞI utilizeze o alimentaţie
organismul uman.
IGIENEI sănătoasă variată.
PERSONALE/
A.2.2.Promovarea Reper 6: Copilul ar 115. Demonstreazã Am pierdut o batistuta Joc cu text si cânt
A.2. SĂNĂTATE ŞI independenţã în igiena
îngrijirii şi igienei
trebui să fie capabil să personalã (R)
IGIENĂ personale (se spalã şi se şterge
demonstreze deprinderi
PERSONALĂ singur pe mâini,
de păstrare a sănătăţii şi îşi acoperã gura cu
mâna când strãnutã,
igienei personale. când tuşeşte, foloseşte
independent
toaleta, foloseşte
A.2.3.Promovarea batista).
Reper 7: Copilul ar 127. Nu acceptã Scufiţa Roşie (B) Repovestire
practicilor privind jucãrii, bomboane,
securitatea personalã
trebui să fie capabil mâncare,
bani etc. de la persoane
demonstreze abilităţi de
adulte necunoscute.
protecţie faţă de obiecte
şi situaţii periculoase.
Reper 8: Copilul ar 138. Respectã regulile Atenţie, trecem strada! Joc de rol
de comportare pe
trebui să demonstreze stradã,
în transportul public şi
conştientizarea şi
în alte locuri publice
înţelegerea regulilor de pentru a evita
accidentele, situaţiile
securitate personală. periculoase.

9. B.DEZVOLTAREA B.1.1.Abilitãţi de Reper 1: Copilul ar 157. Interacţioneazã cu La magazin Joc de rol


uşurinţã cu adulţi
SOCIO- interacţiune cu trebui să fie capabil să familiari din
adulţii comunitate (pãrinţi,
EMOŢIONALĂ/ manifeste încredere în
bunici
B.1. DEZVOLTARE adulţii cunoscuţi şi să cunoscuţi la locul de
joacã, vecin,
SOCIALĂ interacţioneze cu educatoarea,
medic pediatru sau
aceştia.
medic de
familie, vânzãtorul de

2
la magazinul din
cartier, etc.).
158. Se desparte cu Cu cine vin de obicei la Convorbire
ușurință de membrii grădiniță?(ID)
familiei la grădiniță.
160.Aplică formule de Bine te-am găsit
politețe în comunicarea
cu adulții. grădiniță! (ID) Formule de salut
Reper 2: Copilul ar 172. Cere ajutor Prietenul meu Convorbire
B.1.2. Abilitãţi de adulţilor din
trebui să fie capabil să comunitate poliţistul!
interacţiune cu copii
(vecin, bibliotecar,
ceară şi să primească (Ș)
de vârstã apropiatã bunicii, prietenilor de
ajutorul când are joacã etc.).

nevoie.
Reper 3: Copilul ar 191. Interacţioneazã Hai la joacă! (JADA2) Jocuri in curtea
B.1.3. Acceptarea şi din proprie iniţţiativã Să faci ce fac și eu!
trebui să fie capabil să cu copii grădiniţei
respectarea (JADA2)
apropiaţi ca vârstã în
interacţioneze pozitiv Ghocește cine te-a Joc distractiv
diversitãţii diferite contexte.
192. Inventează
strigat? (JADA2)
cu copii de vârstă Joc imitativ
activități care implică Ghicește ce facem noi?
apropiată. mai mult de un copil. (JADA2)
Reper 4: Copilul ar 207. Formuleazã Eu sun, tu ești.......(ID) Convorbire
întrebãri despre
trebui să fie capabil să familia, etnia,
limba vorbitã, cultura,
recunoască, să
caracteristicile fizice
B.1.4. Dezvoltarea
aprecieze şi să respecte ale
comportamentului celorlalţi.
asemănările şi 209. Numește și
pro-social
acceptă diferențe și
deosebirile dintre Îmi place să mă joc Discuții libere
similarități în ceea ce
oameni. privește mâncăruri sau cu... (ID)
jocuri preferate de
el/ea și alți copii.
Reper 5: Copilul ar 223. Se joacã sau Picături și umbreluțe, Exerciţii grafice
lucreazã fãrã sã îi
trebui să fie capabil să deranjeze pe ceilalţi. toate foarte jucăușe. Convorbire
228.Aplică
perceapă regulile şi (B)
independent reguli în
efectele acestora. situații noi, dar Și eu am fost pedepsit
similare.
când... (ID)

3
Reper 6. Copilul ar 239. Ţine cont de Poftiţi la masă! Joc de creaţie
dorinţele şi nevoile
trebui să fie capabil să altor copii Jucării amestecate, Deprindere de a
245. Ia decizii simple
îşi asume multe sunt din fiecare/ păstra ordine
cu minimă supervizare
responsabilităţi, să fie din partea Unde să le punem
adultului(mâncare,
capabil să negocieze şi îmbracăminte, jucării, oare? Deprindere de a
cărți).
să participe la luarea (R) păstra jucăriile
deciziilor. Jucărie îngrijită,
jucărie fericită!(R)
Reper 7: Copilul ar 253. Ştie când sã ofere Vreau să te ajut! Probă practică
ajutor în rezolvarea
trebui să fie capabil să unei
probleme, fãrã sã
manifeste empatie faţă
acţioneze în locul
de celelalte persoane. celuilalt.

16. B. DEZVOLTAREA B.2.1.Dezvoltarea Reper 8: Copilul ar 267. Cunoaşte ziua, Cum completăm Convorbire
luna, oraşul şi ţara în
SOCIO- conceptului de sine trebui să fie capabil să care s-a nãscut, calendarul naturii?(Ș)
numãr de telefon
EMOŢIONALĂ/ se perceapă în mod Jucăria și jocul Discuții libere
268. Împărtășește
B.2.DEZVOLTARE pozitiv, ca persoană celorlalți informații preferat (ID)
despre sine.
A EMOŢIONALĂ unică, cu caracteristici Microfonul iți aparține! Discuții libere
specifice. (ID)
Micul povestitor (ID) Convorbire
Reper 9: Copilul ar 284. Îşi controleazã Cum a fost ziua ta? Convorbire
exprimarea
trebui să fie capabil să sentimentelor (mai ales (EPS)
B.2.2.Dezvoltarea
a celor negative).
autocontrolului îşi regleze trăirile
emoţional emoţionale.
Reper 10: Copilul ar 296. Îşi exprimã Cântăm împreună! Repetare cântece
emoţiile prin joc şi
B.2.3. Dezvoltarea trebui să fie capabil să activitãţi artistice (EM)
expresivitãţii recunoască şi să
emoţionale exprime adecvat o
varietate de emoţii.
19. C. CAPACITĂŢI ŞI Reper 1: Copilul ar 310. Formuleazã Când se întâmplă ? Joc didactic
întrebãri referitoare la
ATITUDINI ÎN trebuie să fie capabil să ( CM)
4
ÎNVĂŢARE/ manifeste curiozitate şi schimbãrile
din jur.
C.1.CURIOZITATE interes să
ŞI INTERES experimenteze şi să
înveţe lucruri noi.
20. C. CAPACITĂŢI ŞI Reper 2: Copilul ar 328. Exprimă dorința
de a învăța să realizeze
ATITUDINI ÎN trebui să fie capabil să anumite acțiuni de Mărgele pentru păpuși Înșirare
autoservire, să
ÎNVĂŢARE/ aibă iniţiativă în (AP)
confecționeze obiecte,
C.2.INIŢIATIVĂ interacţiuni şi activităţi. jucării sau să găsească
informații despre
obiectele interesante.
21. C.CAPACITĂŢI ŞI Reper 3: Copilul ar 340. Se concentreazã Recunoaște cântecul și Concurs
la o activitate 20 de
ATITUDINI ÎN trebui să fie capabil să minute, fãrã continuă-l!
supervizare.
ÎNVĂŢARE/ continue realizarea
C.3.PERSISTENŢĂ sarcinii, chiar dacă
întâmpină dificultăţi.
22. C.CAPACITĂŢI ŞI Reper 4: Copilul ar 354. Aduce elemente Am o idee ! Convorbire ???
noi în activitãţile
ATITUDINI ÎN trebui să fie capabil să
cunoscute.
ÎNVĂŢARE/ manifeste creativitate în 355.Schimbă Poveste, poveste cum Povestiri create de
conținutul unor povești
C.4. activităţile zilnice. mai este ?(EL) copii
cunoscute și introduce
CREATIVITATE personaje create de el,
schimbând întregul fir
al povestirii.
358.Găsește forme și Dacă vesel șe trăiește ! Joc cu text și cânt
mijloace noi de (JADA2)
exprimare a gândurilor
și emoțiilor(prin
muzică, desen, dans,
joc simbolic).
23. D. DEZVOLTAREA D.1.1.Dezvoltarea Reper 1: Copilul ar 370. Ascultã cu plãcere Recunoaște povestea și Joc didactic
poveşti înregistrate pe
LIMBAJULUI, A capacitãţii de trebui sã fie capabil sã continu-o!(EL)
diferite suporturi
ascultare şi magnetice (casetã
COMUNICĂRII ŞI asculte în scopul
audio,
înţelegere
A PREMISELOR înţelegerii limbajului. CD), înregistrãri radio
(comunicare sau poveşti citite de
CITIRII ŞI adulţi.
receptivã)
SCRIERII/ Reper 2: Copilul ar 386. Întreabã ce Oare ce mai știu despre Joc didactic
5
D.1.Dezvoltarea trebui sã fie capabil înseamnã cuvintele povești?(EL)
necunoscute.
limbajului şi a D.1.2.Dezvoltarea sã înţeleagã 388.Povestește un
capacitãţii de vorbire eveniment sau o
comunicării semnificaţia limbajul
poveste cunoscută
şi comunicare
vorbit. respectând succesiunea
(comunicare evenimentelor.
389. Utilizează De-a grădinița (JR) Joc de rol
expresivã
dialoguri în jocuri
simbolice.
Reper 3: Copilul ar 412. Iniţiazã o Care este Convorbire
conversaţie şi participã
trebui să fie capabil să adecvat mâncarea/sărbătoarea
în conversaţie cu copii
comunice eficient. preferată a familiei
sau adulţi.
416.Folosește intonația tale?(EPS)
atunci când
dramatizează o poveste Citim imagini din Bibliotecă
și interpretează un rol.
cărțile de povești (B)
Reper 4: Copilul ar 436. Utilizeazã în Răspunde repede și Joc didactic
vorbire acordul de gen,
trebui să fie capabil să numãr, persoanã, timp. bine (EL)
438.Folosește verbe la
demonstreze De-a magicienii(JADA) Joc de rol
modul optativ (”aș
capacitatea de a se vrea, aș putea”)

exprima corect
gramatical.
Reper 5: ar trebui să fie 458. Utilizeazã cuvinte Esti fericit sau Convorbire ??
care exprimã
capabil să-şi extindă sentimente şi emoţii suparat?
proprii şi ale altora.
progresiv vocabularul. Bibliotecă
461.Înțelege și
utilizează în vorbire Găsește cuvăntul
antonime și sinonime.
geamăn?(JADA)
28. DEZVOLTAREA D.2.1.Participarea în Reper 6: Copilul ar 476. Înţelege ce este Povesti Lectura dupa ??
titlul, autorul cãrţii.
LIMBAJULUI, A experienţe cu cartea; trebui să manifeste Azi vreau să răsfoiec imagini
479.Caută să găsească
cunoaşterea şi diferite cărți în funcție
COMUNICĂRII ŞI interes pentru carte şi cartea… (R) Deprinderea de ca
de interese ( despre
aprecierea cãrţii
A PREMISELOR tipărituri. dinozauri, despre căuta o carte în
vapoare)
CITIRII ŞI 481. Demonstrează că Fiecare cărticică la funcție de interes
știe cum să utilizeze și
SCRIERII/ locul ei ! (R) Deprinderea de a
să păstreze cărțile.
D.2.Premisele citirii păstra cărțile la

6
şi scrierii locul lor
493. Dorețte să Povestea mea preferată Convorbire
răsfoiască și incearcă
Reper 7: Copilul ar să citească este….(ID)
D.2.2.Dezvoltarea independent.
trebui să fie interesat de
capacitãţii de citit.
discriminare
Reper 8: Copilul ar 506. Demonstreazã Cu ce sunet începe Joc didactic
foneticã; asocierea creşterea
trebui să fie capabil să conştientizãrii cuvantul / se termina
sunet-literã
sunetelor iniţiale şi
identifice diferite sunete cuvântul ?
finale ale unui cuvânt
ale limbii. prin identificarea lor
fãrã ajutor.
509.Identifică rime ale Să facem o poezie Rime hazlii
cuvintelor familiare în
amuzantă ! (B)
jocuri, cântece, poezii.
Reper 9: Copilul ar 516. Recunoaşte litere Spune unde s-a oprit Joc distractiv
mari/mici de tipar şi le
trebui să fie capabil să pune în corespondenţă roata ! (Ș)
cu sunetul asociat.
pună în corespondenţă
D.2.3.Conştientizare
simboluri abstracte cu
a mesajului
sunete.
scris/vorbit 527. Identificã litere
Reper 10: Copilul ar Vreau să te cunosc mai Convorbire
din numele propriu şi
trebui să fie capabil să alte bine !(ID)
nume/denumiri
aprecieze şi să
familiare
folosească limbajul
scris şi tipăritura în
fiecare zi.

Reper 11: Copilul ar 540. Identificã mesaje Cald …rece Joc distractiv ??
scrise în mediul
trebui să fie capabil să familiei
sau în sala de grupã.
folosească mesajele Calendarul naturii (R) Discuții libere
D.2.4.Însuşirea 541.Utilizează imagini
scrise/vorbite pentru ca surse de informație
deprinderilor de (utilizează semne
scris; folosirea
scopuri variate. pentru completarea
calendarului naturii).
scrisului pentru 543.Utilizează o carte
transmiterea unui de bucate în imagini Rețeta preferată este
pentru arealiza o

7
mesaj rețetă sau o hartă gata îndată. (A) Modelaj
pentru copii.
Reper 12: Copilul ar 563.Folosește Scrisoare din vacanța Desen
instrumente de scris
trebui să fie capabil să foarte variate (creion, mare (A)
pix, culori, computer).
utilizeze diferite
566.Utilizează, cu
modalităţi de ajutor, jocuri de masă Urmează modelul (Ș) Joc cu litere
cu litere (scrabble,
comunicare grafică. cuvinte încrucișsate,
rebus).
35. E. DEZVOLTAREA Reper 1: Copilul ar 580. Realizeazã Topirea (Ș) Experiment
experimente pentru a
COGNITIVĂ ŞI trebui să fie capabil să descoperi
relaţia cauzã-efect prin
CUNOAŞTEREA demonstreze
acţiunea unor
LUMII/ conştientizarea relaţiei factori asupra
obiectelor (pune apã în
E.1.Dezvoltarea cauză-efect. douã cãpãcele, unul la
soare, altul în
gândirii logice şi
congelator
rezolvarea de şi constatã efectele
temperaturii
probleme asupra apei).
Reper 2: Copilul ar 594.Argumentează Hai să construim.... (C) Constucții
propriile decizii.
trebui să fie capabil să
observe şi să compare
experienţe, acţiuni,
evenimente.
Reper 3: Copilul ar 601. Explicã o nouã Îmi place/nu-mi place Convorbire
situaţie sau o problemã
trebui să fie capabil să pornind de la să mă joc cu tine! (R)
experienţele sale
utilizeze experienţele
anterioare.
trecute pentru a construi
noi experienţe.

8
Reper 4: Copilul ar 611. Lucreazã în grup Mingea cu buline (AP) Lucrare colectivă
pentru soluţionarea
trebui să fie capabil să unei Construim în perechi Construcții
probleme, utilizând
găsească multiple (C)
strategiile dezvoltate
răspunsuri/soluţii la de grup.

întrebări, situaţii,
probleme şi provocări.
39. DEZVOLTAREA E.2.1.Reprezentãri Reper 5: Copilul ar 630. Utilizeazã jucãrii Alege și grupează! Joc didactic
matematice manipulative
COGNITIVĂ ŞI elementare (numere, trebui să fie capabil să matematice, (AM)
reprezentãri obiecte cu cifre, jocuri
CUNOAŞTEREA demonstreze
numerice, operaţii, cu cifre şi monezi
LUMII/ concepte de spaţiu, cunoaşterea numerelor în activitãţile zilnice. Trenulețul cu jucării Joc didactic
forme geometrice, 632.Cunoaște ordinea
E.2.Cunoştinţe şi şi a numeraţiei. numerelor până la 20. (AM)
înţelegerea
deprinderi Reper 6: Copilul ar 643. Măsoară apa și Micii exploratori (Ș) Ștințe
modelelor, mãsurate) nisipul utilizând
elementare trebui să fie capabil să diferite recipiente.

matematice, demonstreze cunoştinţe

cunoaşterea şi despre mărime, formă,

înţelegerea lumii greutate, înălţime,


lungime, volum.
Reper 7: Copilul ar 655.Combină forme Săculețul fermecat! Joc didactic
geometrice pentru a
trebui să fie capabil să realiza alte forme (AM)
geometrice (două
identifice şi să triunghiuri pentru a Poster pentru ziua ta! Desen
realiza un pătrat, un
numească forme ale dreptunghi). (A)
obiectelor.
Reper 8: Copilul ar 663. Sorteazã obiectele Grupează cum îți spun! Joc didactic
în categorii,
trebui să fie capabil să clasificându- (AM)
le şi comparându-le în
realizeze operaţii de
funcţie de
seriere, grupare, douã criterii (mãrime, Colorăm, decupăm, Artă
culoare).
clasificare, măsurare a 664.Creaează și descrie haine pentru păpuși
un pattern (model).
obiectelor. confecționăm! (A)
E.2.2.Cunoaşterea şi

9
înţelegerea lumii Reper 9: Copilul ar 676. Cautã informaţii Plimbare prin cartier Jocuri și activități
despre mediu prin
(lumea vie, trebui să dobândească (JADA2) liber alese
utilizarea
Pãmântul, spaţiul, simţurilor, sau prin
informaţii despre
observare; se
metode ştiinţifice)
mediul înconjurător şi documenteazã din
diferite surse.
lumea vie prin
observare, manipulare
de obiecte şi
investigarea mediului.
trebui să fie capabil să
Reper 10: Copilul ar 685.Colectează Jurnalul unei plante (Ș) Științe
informații și
folosească instrumente înregistrează
informațiile prin
şi metode specifice
mijloace variate
pentru investigarea (desene, grafice,
fotografii)
mediului.

Reper 11: Copilul ar 698. Descrie şi Ce ar fii dacă...? (R) Rutine


comparã nevoile de
trebui să fie capabil să bazã ale fiinţelor vii.
701.Are
observe şi să descrie Îngrijim plantele și Jocuri și activități
responsabilitatea
caracteristici ale lumii îngrijirii unei plante florile din grupă. liber alese
sau a unui animal în
vii. familie sau în cadrul (JADA2)
grupei.
Reper 12: Copilul ar 718. Numeşte Jocul anotimpurilor Joc didactic
anotimpurile în
trebui să fie capabil să succesiune (CM)
(iarnã, primãvarã, varã,
observe şi să descrie
toamnã).
caracteristici ale 720.Cunoaște și Azi este..... Rutine
flosește vorect zilele
Pământului şi Spaţiului. săptămânii în
succesiune, știe lunile
anului.
Reper 13: Copilul ar 731.Este interesat de Curtea grădiniței o
fenomene naturale
trebui să descopere excepționale și ințelege păstrăm curată Jocuri și activități
pagubele ce pot fi
omul ca parte a lumii (JADA2) liber alese
10
vii şi fiinţă socială. provocate.

11