Sunteți pe pagina 1din 9
ROMANIA AVIZAT JUDETUL IASI SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULIJI PASCANI MUNICIPIUL PASC ANonsiliui Local al Municipiului PasGon}s, jr. IRINA JITAI CONSILIUL LOCAL C ei 0», © PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentantilor mass-media pe langa autoritatile administratiei publice locale gi Primaria Municipiului Pagcani Consiliul Local al Municipiului Pagcani, Judetul lagi; Avand in vedere Referatul de aprobare-inregistrat_ sub nr 18626150 09 2021, intocmit de Primarul Municipiului Pagcani, Marius-Nicolae Pintilie, in calitate ce initiator al proiectului de hotarare: Avand in vedere Raportul de specialitate inregistrat sub nr AVE 2.106 70 2021, intocmit de Compartimentul Juridic si Contencios: Avizul Comisiei juridice, ordine public’, administratie publica, drepturile omului si libert&ti cetatenesti, inregistrat sub nr. ___/. ; jin conformitate cu prevederile art. 30 din Constitutia Romaniei, coroborate cu prevederile art. 18 alin, 1 din Legea nr. 44/2001 privind liberul acces le informatie de interes public, cu modificarile gi completérile ulterioare gi ale art. 32 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 54/2001, republicaté ‘Avand In vedere prevederile art. 36 alin. 9 din Legea administratiei publice locale nr, 21512001, reputlicata Jn temeiul art.46 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr.218/2001, republicata In Monitorul Oficial al Romadniei, Partea |, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificdrile gi completarile ulterioare, HOTARASTE Art. 4 Se aprob& Regulamentul de acreditare a reprezentantilor mass-media pe lang& autoritatile administratiei publice locale si Primaria Municipiului Pegcani, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare. Art. 2 Primarul Municipiului Pagcani, prin servicille aparatului de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Art. 3 Serviciul Administratie Public& va comunica prezenta hotarare catre: > Institutia Prefectului Judetului lagi; > Primarul Municipiului Pagcani; > Mass-media Initiator, PRIMARUL MUNIC'P! MARIUS - NICO Pregedinte de sedinta, Contrasemneaza pentru legalitate, CONSILIER LOCAL, SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIUILUI PASCANI Cons. jr. IRINA JITARU Anexa nr. 1 la PLHC.L. REGULAMENT de acreditare a reprezentantilor mass-media pe ling autoritafile administvafiei publice locale si Primaria Municipiului Pageani CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. I (1) La manifestatile gi activitatile publice, sedinfele si conferingele de pres& organizate de autoritafile adminstratiei publice locale si Primaria Municipiului Pagcani, pct fi acreditagi tofi reprezentantii mass-media, care dorese sa reflecte act tea institufiei (2) Acreditarea se face pe baza aprobarii Primarului Municipiului Pagcani, la cercrea institutiei mass-media. (3) Acordarea acreditarii nu atrage controlul Primariei Municipiului Pajcani asupra ‘materialelor sau stirilor publicate de acreditat, (4) Procedurile de refuz ale acordarii acreditarii sau de retragere a acredit&rii unui ziarist pot fi determinate de: a) fapte care impedica desftgurarea normala a activitafii Primariei Muni piului Pagcani gi care nu privese opiniile exprimate in presa de catre acreditat; b) nerespectarea prevederilor din prezentul Regulament; ©) prezentarea tendenfioasé, jignitoare si falsa a activitaii Primariei Municipiul si Pagcani de cdtre reprezentantul acreditat sau propus pentru acreditare de cAtre institufia de pres& al c&rui angajat este; (5) Primaria Municipiului Pascani recomanda tuturor ziaristilor gi institufiilor de presd s& find seamA si sd aplice principiile deontologice cuprinse in Rezolufiile nr. 1003 (1993) gi nr. 1215 (1993) ale Adundrii Parlamentare a Consiliului Europei, precum si Codul deontologic al Clubului Roman de Presa. (6) Primaria Municipiului Pascani va inregistra si transmite in mediul online, dezbaterile sedinjelor Consiliului Local, prin intermediul compartimentului de informatiza’e sau a unor firme specializate, nefiind permisa inregistrarea de catre alte persoane, fara acordul Consiliului Local. (7) Primaria Municipiului Pascani va asigura, prin ermediul presei, accesul neingradit al cetajenilor la gedinjele de Consiliu Local prin difuzarea acestora in prograrele locale de televiziune, in conforraitate cu grila de programe si oferta comercialé a acestora, CAPITOLUL IL Acreditarea ziaristilor Art. 2 Acreditarea reprezentanfilor mass-media poate fi permanenta sau provizorie. Acreditarea permanenta se reactualizeaza la inceputul fiecdrui an. Acreditarea provizorie se acorda in cazul unor ever jente speciale organizate de catre autoritajile administrafiei publice locale sau de catre Primaria Municipiului Pageani, Acreditarile permanente Art. 3(1) Pentru obfincrea unei acreditari permanente, institufia de presa solicitanta va prezenta urmatoarele documente: Cl Formularul de acre¢itare (a se vedea Anexa nr.1 la Regulament); 1D Curriculum Vitae al ziaristului/ziaristilor propusi pentru a fi acreditafi; © Copie dupa cartea de identitate a ziaristului/ziaristilor propusi pentru a fi acreditatis © Dovada faptului c& ziaristul/ziaristii propusi pentru a fi acreditafi se eflé in relatii contractuale cu institutia de pres 0 Copie dupa legitimesia de presa a ziaristului/ziaristilor propusi pentru a fi acreditati 1 Doua fotografii color. (2) in baza documentelor prezentate, Primaria Municipiului Pagcani va elibera prin intermediul persoanei ~ salariat desemnat de primarie, numita Purtator de cuvant, in termen de 2 zile de la data depunerii actelor pentru acreditare, o legitimatie de acreditare, conform rnodelului din Anexa nr, 2 la Regulament. in cazul in care inceteazA contractul de munca incheiat intre iaristul acreditat si institutia de presa care a solicitat acreditarea, aceasta are obligatia sa anunfe in scris primarul Municipiului Pagcani, in termen de 48 de ore de la data incetiirii raportului juridic menfionat. Art. 4 Ziaristul acrediiat trebuie s& poarte la vedere, pe tot timpul prezenfei in sediul imariei Municipiului Pagcani, in locurile de desfagurare a gedinjei/conferinfei de presi/evenimentului e'c. legitimatia de acreditare, care ii permite accesul in institutie Legitimatiile de acreditare nu sunt transmisibile. Acreditarile provizorii Art. 5 Pentru obfinerea unei acreditari provizorii, institujia de presd solicitanta s: va adresa, in scris, primarului Municipiului Pascani, cu maxim 24 de ore inainte de: evenimentul la care se doreste acreditarea. Cererea scrisd poate fi prezentata, personal de zicrist gi in ziua respectiva, in momental solicitérii accesului la locul desfigurdrii acjiunii/evenimentului Acreditarea provizoric este valabili numai pentru ziua sau perioada in care se desfisoara acfiunea ce se doreste a fi mediatizata. Art. 6 in baza solicitavii primite cu maxim 24 de ore inainte de evenimentul la care se doreste acreditarea, Primaria Municipiului Pagcani va elibera o legitimatie provizorie dupa modelul prevazut in Anexa nr. 3, CAPITOLUL III Alte dispozitii Art. 7 (1) Ziaristului acreditat i se elibereaza o legitimatie care ii permite acvesul la toate manifestarile si activitatile publice, sedinfele publice si conferinfele de pres organizate de Primaria Municipiului Pagcani, pe toata durata acreditarii, cu informarea prelabili prin E-mail, 4 persoanei ~ salariat dlesemnat de primarie, numité Purtator de cuvént. Tofi cei acreditafi au obligatia s& respecte demnitatea celor aflaji in clddire, s& nu foloseascé echipamen:e disimulate, sd nu efectueze fotografii ale participangilor fara acordul acestora. (2) Legiti Municipiului Pascani sau oriunde pe teritoriul UAT Pascani - in concordanfa cu ora gi locul aia de acreditare nu este transmisibila si permite accesul acreditatului in Primaria indicate pentru manifestarea sau activitatea publica prin comunicatul institufiei noastre, precum si zilnic in institugie, potrivit programului de lucru si cu acordul persoanei - sala-iat desemnat de primérie, numita Purtator de cuvant. (3) Persoanele acreditate permanent pot solicita in scris, prin intermediul persoanei ~ salariat desemnat de primarie, numité Purtator de cuvant, organizarea unor intdlniri media, interviuri, executare de fotografii cu persoane din conducerea administrajiei publice locale sau sefii serviciilor publice locale, pentru care trebuie s4 existe un acord prealabil (4) in caz de pierdere sau de distrugere a legitimatiei de acreditare, ziaristul este obligat s& comunice in scris la sediul Primariei Municipiului Pagcani o informare in acest sens. O nowd legitimagie de acreditare se elibereaza in termen de doua zile lucrdtoare, in baza unei solicitari exprese, Art. 8 Ziaristii acreditafi nu pot interveni, sub nicio forma, in desfigurarea sedin|elor de Consiliu Local, fra acceptul Presedintelui de sedinfa, acest lucru fiind considerat abatere de la prezentul Regulament si atrage dupa sine anularea acreditarii ziaristului in cauza. Art. 9 Ziaristii acreditati au obligay si respecte prevederile prezentului Regulement precum si normele deontologice din domeniu (a se vedea normele Clubului Roman de Presa) si s& prezinte informayiile aga cum le-au fost acestea furnizate de c&itre reprezentarfii Primariei Municipiului Pageani CAPITOLUL IV Art. 10 Regulamentul va fi adus la cunostinfa public prin afigarea la sediul Primariei Municipiului Pascani si prin afigare pe site-ul Primariei Municipiului Pagcani www primariapaseani INTOCMIT, Consilier Cabinet Primar, ALEXANDRU-IONUT/DANDU Anexa ar. 1 la Regulamentul de acreditare a reprezentantilor mass-media pe lingé autoritatile administra uublice locale gi Primaria Municipiului Pagcani Nr. din sesso ? FORMULAR DE SOLICITARE A ACREDITARII PENTRU ZIARISTI 1 NUME $1 PRENUME: ..,......00000 Nr. legitimatie de serviciu:.... Nr. telefon: ‘Adres de E-mai I. NUMELE COMPANIEI DE MASS-MEDIA: Adresa: Nr. telefon: . ‘Adresa de E-mail: ‘Nume, prenuime, nr. telefon si adres de E-mail ale managerului general: ... IILPOZITIE (bifati) 1 Redactor gef'o Reporter 0 Redactor/Editor o Cameraman o Fotorepo-ter Alte funefii: 0.20... IV.TIPUL DE MEDIA 10 Pres@ scrisé ci Televiziune o Radio o Agentie de pres c Online Altele: © Cotidian o Séptmanal o Lunar o Online Altele: . NOTA: Cu formularul de acreditare se va transmite si fotocopie dupa legitimatia de serviciu a jurmalistului $i doud fotozrafii color (preferabil in format electronic). SEMNATURA REDACTOR-SEF / STAMPILA Anexa nr. 2 la Regulamentul de acreditare a reprezentanfilor mass-media pe linz& autoritatile admit ici publice locale si Primaria Municipiului Pascani Specimen legitimatie de acreditare presi pe Inga autoritajile administrafiei publice locale gi Primaria Municipiului Pagcani PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI Ser LEGITIMATIE PERMANENTA PRESA Leg.nr.__/__ Nume: Fotografie Companie: Primar, Semnéturd/Stampila @ 3 £ % 3 2 9 c oO ‘a pal =z g o > Anexa nr. 3 la Regulementul de acreditare a reprezentantilor mass-media pe ln 28 autoritatile admit ici publice locale si Primaria Municipiului Pascani iaie de acreditare provizorie pres pe Langa autoritaile administrafici publice locale si Primaria Muni ui Pageani ic 5 LEGITIMATIE PROVIZORIE | PRESA 2 ey: | a 3 Nume: § Fotografie 2 Companie: 2 = g 3 2 Primar, € Semndatura/Stampila s a 3

S-ar putea să vă placă și