Sunteți pe pagina 1din 45

MEMORIU JUSTIFICATIV

Infiintare si dotare plantatie de zmeur


prin achizitionarea de utilaje si
echipamente
PROIECT MODEL
Atenție! Informațiile solicitate în cadrul documentației care sunt completate în cadrul Memoriului
Justificativ între paranteze pătrate și utilizând culoarea roșie se vor înlocui cu informațiile specifice
solicitantului/proiectului care se va realiza.
Solicitările/indicațiile de completare din cadrul formatului de Memoriu Justificativ de pe site-ul
www.apdrp.ro se regăsesc la începutul fiecărui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea
albastră.

Solicitant:
[Denumire solicitant]
Adresa: [.................]
Reprezentant: [.................]
Tel./Fax: [.................]
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Foaie de capat

Memoriul Justificativ a fost elaborat de: [denumire solicitant]

Echipa de proiect Nume Semnatura

Sef de proiect [nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


[nume complet]
elaborare a documentatiei]

[Pozitie in cadrul echipei de


[nume complet]
elaborare a documentatiei]

Pagina 2/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati


- pentru proiecte fara lucrari de constructii – montaj-

1. Date generale ................................................................................................................................ 4


1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia ...................................................................... 4
1.2 Scurt istoric al solicitantului......................................................................................................................... 4
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ......................................................................................................... 4
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului ....................................................................... 4
2. Descrierea proiectului .................................................................................................................... 6
2.1 Denumirea investitiei .................................................................................................................................. 6
2.2 Elaborator ................................................................................................................................................... 6
2.3 Amplasamentul proiectului.......................................................................................................................... 6
2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei ............... 6
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la
care se adapteaza .......................................................................................................................................... 11
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor) ....................................................... 14
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului. ...................................................................... 14
2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in
implementarea proiectului. .............................................................................................................................. 19
3. Date privind forta de munca si managementul proiectului ............................................................ 22
3.1 Total personal existent .............................................................................................................................. 22
3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei : ........................................................ 22
3.3 Responsabil legal ..................................................................................................................................... 22
4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect .................................................................................. 23
5. Durata de realizare (luni) si etape principale ................................................................................ 28
6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte ... 31
7. Finantarea investitiei .................................................................................................................... 38
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei ..................................................................... 38
8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro) ......................................................................................... 38
8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati
........................................................................................................................................................................ 38
8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice) ................................................ 40
9. Proiectii financiare si indicatori financiari ...................................................................................... 40
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare ................................................................ 41
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune .............................................................................. 43
9.3 Indicatori financiari .................................................................................................................................... 45

Pagina 3/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

1. Date generale
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant: [denumire solicitant]
Sediul social: [sediu social solicitant]
Cod unic de inregistrare: [cod unic de înregistrare solicitant]
Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F__/____/_____]

1.2 Scurt istoric al solicitantului


[Se va completa cu o scurtă descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel puțin a următoarelor
aspecte:
 Data înființării solicitantului și forma de organizare juridică;
 Descrierea succintă a activităților derulate de la înființarea solicitantului până în prezent;
 Alte informații relevante.]

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara
respectivele activitati)
[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante
pentru proiectul propus spre realizare]
Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0125 – „Cultivarea
fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferelor și a altor pomi fructiferi”, iar domeniul de interes pentru
propunerea de finantare este cultivarea zmeurului.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.
[Se vor completa tabelele de mai jos prin înscrierea principalelor mijloace fixe aflate în patrimoniul
solicitantului cu toate detaliile solicitate: data achiziției, valoarea netă la data ultimului bilanț și numărul de
bucăți.
Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]

Valoare neta la data intocmirii


Denumire mijloc fix Data achizitiei ultimului bilant Bucati
-RON-
1.CLADIRI TOTAL Nu este cazul
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL Nu este cazul
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE Nu este cazul
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati Nu este cazul
TOTAL

Pagina 4/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

TERENURI
Valoarea
Nr. Amplasare Suprafata totala (mp) /
contabila Regim juridic
Crt. Judet/Localitate Categoria de folosinta
- RON-

[Se va completa [Se va


[Se va completa suprafața
județul și completa [Se va completa regimul juridic al
terenului și categoria de
valoarea terenului cu indicarea
1 localitatea terenului folosință a acestuia]
înscrisă în documentului care atestă regimul
deținut de către 50.000 mp / arabil contabilitatea juridic indicat]
solicitant] solicitantului]

Pagina 5/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
[Se va completa titlul proiectului]
Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

2.2 Elaborator
(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)
[Se vor completa datele societății de consultanță cu care a fost încheiat contractul de consultanță pentru
elaborarea Memoriului Justificativ (dacă este cazul) și/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel
puțin următoarele informații pentru societatea de consultanță și sau solicitant: denumire, cod CAEN al
activității principale, respectiv al activității secundare relevante pentru proiect.
Se vor specifica de asemenea data întocmirii Memoriului Justificativ și cursul de schimb valutar utilizat în
cadrul proiectului.
Se va menționa în mod clar faptul că pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu
specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descărcat, data descărcării și titlul proiectului model.]
Consultant: ___________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)

Solicitant: ____________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)

Coordonate memoriu justificativ:


Data intocmirii Memoriului Justificativ: 06.05.2014
Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014)

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model „ Infiintare si dotare plantatie de
zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente”, descărcat de la adresa de internet:
www.__________________, la data de _____________________.

2.3 Amplasamentul proiectului


(regiunea, judetul, localitatea)
[Se va specifica Regiunea de dezvoltare, județul și localitatea în care se va implementa proiectul propus]
Regiunea de Dezvoltare _________, judetul _______, comuna ______.

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si


oportunitatii investitiei

Tema proiectului
Proiectul de investitii are ca scop scop infiintarea unei plantații de zmeur pe o suprafata de 5 ha si dotarea
fermei cu echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei de infiintare si intretinere plantatie.

Pagina 6/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole:
 Tractor
 Plug
 Masina de stropit
 Echipament de fertilizat
 Cositoare
 Foarfeca electrica
 Tocator
 Remorca
 Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare
Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul horticol, sector ce face obiectul masurii 121 „Modernizarea
exploatatiilor agricole” care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in
concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind
tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii fermei printr-o utilizare mai buna a
resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor
comunitare.
Acest obiectiv va fi atins prin adoptarea unui sistem modern, de tip intensiv de infiintare si exploatare a
plantatiei de zmeur, caracterizat de aplicarea unor metode eficiente de lucru care necesita un consum minim
de munca si costuri mici de exploatare.
De asemenea, proiectul propus de solicitant va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii
121, dupa cum urmeaza:
 Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.
o Tehnologia de infiintare, intretinere si exploatare a plantatiei de zmeur prezinta un grad ridicat de
mecanizare si automatizare a operatiunilor din fluxul de productie.
 Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare
o Nu este cazul.
 Cresterea veniturilor exploatatiei agricole
o Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri de
aprox. 350.000 lei/an din comercializarea fructelor, in conditiile in care produsele intreprinderii
individuale raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru fructe proaspete de origine
autohtona.
o Efectuarea lucrarilor din tehnologie in perioada optima asigura dezvoltarea corespunzatoare a
arbustilor fructiferi si creeaza premisele pentru asigurarea unor productii ridicate la hectar. Existenta
unor mijloace fixe proprii pentru efectuarea lucrarilor agricole permite realizarea acestora la timp si
elimina o eventuala dependenta de terti.
In aceste conditii, oferirea unor produse proaspete, de calitate certificata, la preturi competitive va asigura
succesul afacerii, contribuind la obtinerea unor venituri constante. Dupa realizarea investitiei, intreprinderea
individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea urmatoarelor obiective operationale:

 Obiective de ordin tehnic


o Utilajele si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de infiintare si
intretinerea plantatiei de zmeur in conditii optime. Tehnologiile performante folosite conduc la

Pagina 7/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a


muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste
realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in ferma.
 Obiective de ordin economico-financiar
Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice
ridicate sunt:
o existenta unei baze materiale proprii formata din echipamente si utilaje necesare realizarii in bune
conditii a tuturor etapelor fisei tehnologice.
o alegerea unui soi rezistent la conditiile climatice si boli;
o productivitate ridicata a muncii datorita mecanizarii unei parti importante a activitatii si localizarii intr-o
zona propice pomiculturii.
 Obiective de mediu
o Datorita tehnologiei de ultima generatie care va fi adoptata, activitatea fermei va avea impact minim
asupra factorilor de mediu.
Solicitantul respecta conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 “Modernizarea
exploataţiilor agricole – Ferma de Familie”, dimensiunea exploatatiei propusa prin proiectul de investitii fiind
de 14,7 UDE, valoare care se incadreaza in intervalul 2 - 50 UDE prevazut in ghid.

Capacitate ferma Dimensiune


Tip cultura UDE/ha
(ha) ferma (UDE)
Zmeur (Plantații de coacăz,
2,940 5,00 14,7
smochin, zmeur)

Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform “Studiului pentru
determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din
cadrul Masurii 3.1 „Investitii în exploatatii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA si
ICDEA, 2004”, comuna ____ din judetul ______ are potential mediu pentru cultivarea zmeurului, productia
obtinuta in zona de deal cu potential mediu pentru zmeur ce fac obiectul proiectului de investitie fiind:
Nr. Potential agricol
Tip cultura
crt (kg/ha)
1 Zmeur 7.000 kg/ha

Justificarea achizitiilor propuse prin proiect


Tractorul va fi folosit in ferma pentru realizarea in bune conditii a fazelor procesului tehnologic precum arat,
fertilizat, impreuna cu alte echipamente ce vor fi achizitionate prin proiect.

Plugul va fi utilizat in realizarea araturii de baza, toamna, inainte de caderea frunzelor.


Masina de stropit va fi folosita pentru efectuarea lucrarilor de stropire cu ierbicid si fungicid.
Echipamentul de fertilizat va fi folosit pentru aplicarea de ingrasaminte.
Cositoarea va asigura intretinerea terenului pe care se infiinteaza plantatia de zmeur.
Foarfeca electrica este utilizata pentru toaletarea arbustilor prin taierea crengilor.
Tocatorul este utilizat pentru tocarea crengilor rezultate dupa toaletarea arbustilor.
Remorca va fi folosita pentru transportul lazilor cu fructe dupa recoltare.

Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare va fi utilizata pentru irigarea si fertilizarea simultana a
plantatiei de arbusti fructiferi, in functie de conditiile meteorologice, fiind deosebit de necesara intr-un sezon
secetos, care ar putea afecta grav productia obtinuta.

Pagina 8/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Prin accesarea fondurilor FEADR solicitate prin prezentul proiect de infiintare a plantatiei de arbusti fructiferi,
se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.
Mentionam ca pentru a asigura o calitate a lucrarilor realizate si productivitati cat mai mari ale culturilor
propuse este necesara achizitonarea de utilaje performante, de ultima generatie. Implicit, prin achizitionarea
acestor utilaje se va contribui la reducerea emisiilor poluante rezultate din aceasta activitate. Prin
implementarea prezentului proiect se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv
reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Fundamentarea necesitatii investitiei


Solicitantul nu detine in prezent utilajele si echipamente agricole necesare infiintarii si intretinerii unei
exploatatii de zmeur.
Astfel, pentru a realiza in bune conditii toate etapele tehnologice ale exploatatiei, precum si pentru a evita
costurile suplimentare cu inchirierea utilajelor, intreprinderea individuala solicita acest sprijin financiar
nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje agricole.
Pe baza analizei tehnologiei de infiintare si intretinerea exploatatiei de zmeur a rezultat necesitatea
achizitionarii unui numar minim de echipamente care sa asigure independenta tehnica a exploatarii livezii.
Factorii social-economici care au fost considerati in alegerea investitiei sunt:

 apropierea de piete de desfacere interne sau posibilitatea unei desfaceri externe;


 asigurarea fortei de munca in tot timpul anului, ieftina;
 asigurarea cailor de acces, accesibile tot timpul anului;
 lucrarile de imbunatatiri funciare sa fie putine, iar valoarea lor sa fie mica;
 posibilitatile de aductiune a apei pentru irigare si tratamente fitosanitare, sa fie eficiente din punct de
vedere financiar;
 distanta corespunzatoare de sursele de poluare care pot afecta calitatea fructelor, impuse de normele
sanitare;
 asigurarea unui parc de masini, dotat corespunzator, gata in orice moment pentru interventii.
România este ţara cu cea mai divizată structură agrară din cadrul UE-27, deţinând, în anul 2010 32,2% din
numărul de exploataţii europene şi 7,7% din suprafaţa agricolă utilizată.
Deşi numărul total de exploataţii agricole a scăzut în ultimul deceniu cu peste jumătate de milion, de la 4,48
milioane ferme înregistrate la Recensământul General Agricol din 2002 la 3,86 milioane ferme conform
Recensământului din 2010, s-a menţinut structura extrem de divizată a agriculturii româneşti şi caracterul de
subzistenţă al marii majorităţi a fermelor.
Recensământul din 2010 prezintă o imagine a agriculturii româneşti aflată intr-un proces prea lent de
restructurare. Media suprafeţei agricole a unei exploataţii a crescut de la 3,1 ha în anul 2002 la 3,45 ha în
2010. Analizând comparativ datele de la cele două recensăminte agricole (din 2002 şi 2010) se observă un
proces incipient de restructurare, în sensul reducerii numărului de exploataţii sub 10 ha (cu cca 600.000) şi a
suprafeţelor deţinute de acestea cu peste 1.2 milioane hectare. Concomitent, au crescut numărul de ferme de
peste 10 ha (cu 21700 ferme), iar suprafeţele deţinute de acestea cu cca 600 mii ha. Menţionăm de
asemenea că suprafaţa agricolă utilizată a scăzut în 2010 faţă de 2002 cu cca 600 mii ha.
Partea covârşitoare a exploataţiilor agricole o reprezintă exploataţiile mici, sub 2 hectare, ponderea acestora
fiind în 2010 de 73,3% ca număr şi 13,0% ca suprafaţă deţinută în total.
Concomitent, fermele sub 10 hectare reprezintă 97,7% din numărul de ferme iar acestea deţin 38,7% din
suprafaţa agricolă utilizată. La celălalt capăt se află fermele mari de peste 100 ha, care deşi reprezintă doar
0,3% din numărul de ferme, exploatează 48,8% din suprafaţa agricolă. Segmentul de ferme medii, între 10 şi
100 de hectare, care reprezintă în genere coloana vertebrală a agriculturii europene, la noi este destul de
firav. Astfel, fermele între 10 şi 100 hectare reprezintă 1,8% ca număr şi 12,3% ca suprafaţă.
România își propune să adopte pe termen lung o poziţie favorabilă fermelor mijlocii (20-100 de hectare),
fermelor familiale comerciale. Funcționarea optimă a acestor tipuri de ferme va conduce la o ameliorare a

Pagina 9/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

productivității agricole şi la o susținere a dezvoltării durabile a satului românesc, pentru a nu mai exista golul
dintre exploataţiile de subzistenţă şi cele de dimensiuni foarte mari.
În lipsa unei politici de sprijinire a micilor exploataţii de familie şi a fermelor mici în general din anii precedenți,
disproporţia dintre fermele de dimensiuni mici şi marile exploataţii din România este semnificativă. În
România, aproximativ 1% dintre cei un milion de fermieri care primesc subvenţii pe suprafaţă beneficiază de
jumătate din cuantumul total al subvenţiei pe care Uniunea Europeană o acordă fermierilor din țara noastră.
1
Cu alte cuvinte, jumătate din sprijinul de 1,4 miliarde de euro a revenit marilor exploataţii.
O dovadă a importanţei acestui tip de exploataţii este şi faptul că ONU a declarat 2014 ca fiind anul fermelor
de familie, acestea depăşind 500 de milioane de unităţi la nivel mondial, ceea ce înseamnă 80% din numărul
total. În ceea ce ne priveşte, România are nu mai puţin de 850.000 de mici ferme cu suprafeţe cuprinse între 1
şi 5 hectare.
La nivel mondial, în prezent există peste 500 de milioane de ferme de familie, acestea fiind modelul
predominant in agricultura si cel mai important furnizor de hrana atat in tarile dezvoltate, cat si in cele in
curs de dezvoltare.
Fermele de familie pot creste disponibilitatea alimentelor in tarile sarace si in curs de dezvoltare, pot
conserva produsele traditionale, pot asigura tranzitia catre o alimentatie mult mai sanatoasa si cel mai
important, contribuie la securitatea alimentara pe termen mediu si lung.

Oportunitatea investitiei
Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul
sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.
 La nivel sectorial
o pe fondul realizarii campaniilor de constientizare a necesarului consumului zilnic de fructe si legume
proaspete, realizat in media, se inregistreaza o crestere a consumului de produse naturale si implicit
de zmeura.
 La nivelul pietei de desfacere
o cresterea consumului de produse alimentare autohtone in detrimentul produselor provenite din import;
o cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru produse pomicole, precum si prognoza de
crestere a consumului la nivelul celui inregistrat in alte tari din Uniunea Europeana.
 La nivelul fortei de munca
o forta de munca disponibila in zona.
 La nivelul conditiilor de sol si clima
o conditiile pedo-climaterice din zona sunt favorabile activitatilor exploatatiei de arbusti fructiferi. Zona
de deal asigura conditiile de sol necesare infiintarii exploatatiei de zmeur;
o investitia va fi amplasata intr-o zona cu potential mediu pentru activitatea de exploatare a plantatiei de
zmeur.
Privind toate acestea se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru Intreprinderea
Individuala, valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in
dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in cresterea
veniturilor la bugetul local.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala - Masura
121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai
scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

1
Sursa: www.lumeasatului.ro

Pagina 10/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la


standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene,
cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza
(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante, in vederea asigurararii respectarii
conditiilor de mediu.
Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei
rentabilitati crescute in exploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utilizarea unor masini si utilaje agricole
performante si prin reducerea costurilor serviciilor prestate de terti.
Astfel, achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc
emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea
mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si
sol.

Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta
sub forma tabelara:

Investitia/utilajele care Termenul de Termenul de


Standardul la care
se realizeaza pentru Valoarea Lei gratie al realizare a
se face adaptarea
adaptarea la standarde standardului investitiei*

Nu este cazul

In cadrul fermei se va respecta Codul de bune practici în fermă din 14 noiembrie 2006, solicitantul
conştientizand ca interesele economice de obtinere a unor productii profitabile trebuie armonizate cu
exigentele de protectie si conservare a mediului înconjurator.
In ceea ce priveste indeplinirea standardelor nationale si comunitare, exploatatia agricola vegetala a
solicitantului trebuie sa respecte standardele de mediu Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe toata
suprafata fermei. Conditiile aplicabile in cazul solicitantului prevad urmatoarele:
 Standarde pentru mentinerea structurii solului
GAEC 6. Nu este permisa efectuarea lucrarii de arat in conditii de umiditate excesiva a solului.
 Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de intretinere a terenurilor agricole
GAEC 10. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care
nu mai sunt exploatate pentru productie
 Standarde pentru protejarea si gestionarea apei
GAEC 11: Se respectă normele legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură
GAEC 13. Este interzisa poluarea apelor subterane prin deversarea directa sau prin descarcarea
pe teren si infiltrarea prin sol a produselor ce contin substante periculoase utilizate in agricultura,
cu exceptia cazului in care o astfel de deversare/descarcare este reglementata prin autorizatia de
2
gospodarire a apelor detinuta de agricultor .
Mentinerea continutului de materie organica in sol se va putea realiza prin intermediul planului de fertilizare.
Solul este principala sursa de nutrienti minerali si de apa pentru plante. Capacitatea acestuia de a asigura
nutrientii necesari plantelor variaza in functie de nivelul lui de fertilitate. Atat din ratiuni economice, cat si din

2
Substanţele periculoase utilizate în agricultură se regăsesc în conţinutul următoarelor produse/grupe de produse: biocide şi produse de
protecţia plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de creștere), produse de uz veterinar (medicamente,
substanţe antiparazitare), produse petroliere (combustibili, lubrifianţi, produse derivate), azotaţii şi fosfaţii din îngrăşăminte și alte produse
utilizate pentru dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi decontaminare în fermă, în conformitate cu Lista de substanţe prioritare şi poluanţi
specifici prevăzută în anexa nr. 1 la Programul de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
351/2005, cu modificările și completările ulterioare

Pagina 11/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

exigente de protecsie a mediului, se impune o corecta gestionare si folosire a ingrasamintelor (fertilizantilor) la


nivelul fiecarei exploatatii agricole.
Folosirea ingrasamintelor pentru realizarea unor productii profitabile trebuie facuta pe baza unor previziuni
realiste, care sa tina cont de conditiile pedoclimatice locale, de potentialul productiv al culturilor si nivelul
tehnologic al unitatii agricole.
Planul de fertilizare este, in acest sens, un instrument util atat pentru stabilirea dozelor de ingrasaminte
organice si minerale cat si alegerea momentelor propice de procurare necesarului cantitativ si calitativ de
ingrasaminte minerale sau organice.
La nivelul exploatatiei agricole, planul de fertilizare permite atingerea urmatoarelor obiective:

 calculul anual al necesarului de elemente nutritive, prin aplicarea unor modele de calcul care sa tina
cont de principiile unei fertilizari rationale, de sistemul de culturi existent in unitate si de nivelul
productiilor planificate;
 stabilirea cantitatilor de ingrasaminte posibil de aplicat, precum si a dozelor de ingrasaminte chimice
pentru completare pana la nivelul necesarului estimat prin calcul;
 verificarea periodica (anual sau la 4-5 ani) a situatiei agrochimice a solurilor pe baza balantei intrarilor
si iesirilor din sistem (cantitatile de nutrienti introduse in sol minus cantitatile de nutrient exportate cu
recolta), poate furniza informatii utile privind conservarea, ameliorare sau diminuarea asigurarii
solurilor de sub culturi cu nutrienti precum si pentru evaluarea riscului de poluare a apelor cu nutrienti
de origine agricola;
 furnizarea de informatii necesare pentru alcatuirea planului de fertilizare pentru anul agricol urmator.
Respectarea bunelor conditii agricole si de mediu si a planului de fertilizare, conduce la indeplinirea
standardelor privind protectia mediului si contribuie la desfasurarea activitatii solicitantului in bune conditii,
reducand semnificativ riscul poluarii accidentale a solului sau surselor de apa.

Bugetul indicativ
Cheltuieli Cheltuieli
Total
Denumirea capitolelor de cheltuieli eligibile neeligibile
EUR EUR EUR
1 2 3 4
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din
0 0 0
care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0 0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0 0 0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
0 0 0
initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din
946 0 946
care:
3.1 Studii de teren 0 0 0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0
3.3 Proiectare si inginerie 0 0 0
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0
3.5 Consultanta 946 0 946
3.6 Asistenta tehnica 0 0 0
Verificare incadrare cheltuieli cap 3 Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 1%
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 94.699 0 94.699
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 53.354 0 53.354
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 0 0 0

Pagina 12/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Cheltuieli Cheltuieli
Total
Denumirea capitolelor de cheltuieli eligibile neeligibile
EUR EUR EUR
1 2 3 4
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
53.354 0 53.354
specifice
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: 41.345 0 41.345
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului 2.533 0 2.533
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei 38.812 0 38.812
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 0 0
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 0 0
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire 0 0 0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 0 4.019 4.019
5.1 Organizare de santier 0 0 0
5.1.1 lucrari de constructii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0 0 0
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 4.019 4.019
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0
Procent cheltuieli diverse si neprevazute 0,00%
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 0 0 0
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0
TOTAL GENERAL 95.645 4.019 99.664
Actualizare mai mica de 5% din valoarea
Verificare actualizare
eligibila
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0 0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 95.645 4.019 99.664
Valoare TVA 22.953 22.953
Total general inclusiv TVA 122.617
Data intocmirii Studiului de
Fezabilitate/Memoriului 06.05.2014
VALOAREA PROIECTULUI Justificativ
Curs EUR 4,4420
LEI EUR
VALOARE TOTALA 544.664 122.617
VALOARE ELIGIBILA 424.855 95.645
VALOARE NEELIGIBILA 119.809 26.972
Cheltuieli Cheltuieli
Plan financiar Total
eligibile neeligibile
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) 38.258 38.258
Cofinantare privata, din care: 57.387 26.972 84.359
- autofinantare 26.972 26.972
- imprumuturi 57.387 57.387
TOTAL PROIECT 95.645 26.972 122.617
Procent contributie publica 40%
Avans solicitat 19.129
Suma avans mai mica de 50%
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 50%
din ajutorul public

Pagina 13/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care
investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor
masurilor)
Nu este cazul.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata


pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.

Caracteristici generale ale pietei produselor


Romania, conform Institului National de Statistica, se afla pe ultimul loc la consumul de fructe, cu 24 kg mere,
18 kg portocale si 5 kg prune pe locuitor pe an, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica
(INS) in 2012, in vreme ce consumul mediu european de fructe este de 57 kg pe cap de locuitor.
Totodata, organizatia ONU pentru Agricultura si Alimentatie atentioneaza ca, in Bulgaria, Romania si Slovacia,
furnizarea de fructe si legume destinate consumului se situeaza sub 80 kg /persoana /an, adica sub 220g /
persoana/ zi, fiind la cel mai redus nivel din Europa.
Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda un consum mediu zilnic de 400g de fructe si legume de diferite
culori deoarece contin nutrienti si componente bioactive cu un rol esential in mentinerea sanatatii.
Pentru a consuma aceste alimente, cei mai multi dintre oraseni le cumpara, 94,9% dintre respondenti
mentionand aceasta sursa.
Dintre cei care cumpara fructele proaspete, cei mai multi aleg sa mearga intr-un hipermarket/supermarket
(81,3%), la piata pentru a cumpara de la tarani, agricultori sau alti producatori directi (64,8%) sau intr-un
magazin specializat de legume/fructe (40,1%).
Aproape un sfert din totalul respondentilor (21,4%), in general persoane de 18 – 45 ani, primesc fructe
proaspete de la tara (de la familie, rude, prieteni etc.).
Potrivit datelor statistice publicate de Centrul de Comerț Internațional (International Trade Centre/UNCTAD/W
TO, Geneva), în anul 2011, exporturile de fructe de pădure ale României au înregistrat în general creşteri atât
valorice cât şi cantitative.
Exporturile valorice de fructe de pădure ale României, 2003‐2011 - mii USD -
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Zmeura 834 1115 902 916 443 433 42 84 158
Sursa: Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine, Potențialul de export al României

Exporturile cantitative de fructe de pădure ale României, 2003-2011 – tone -


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Zmeura 465 439 341 235 78 285 43 37 61
Sursa: Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine, Potențialul de export al României

Şi în cazul importurilor de fructe de pădure s-a inregistrat un trend ascendent, atât în termeni valorici cât şi
întermeni cantitativi. Principalele fructe de pădure exportate sau importate de România pentru care există
potențial sunt afinele, căpşunele şi zmeura.
Importurile valorice de fructe de pădure ale României, 2003-2011 - mii USD -
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Zmeura 10 16 8 8 323 320 154 195 204
Sursa: Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine, Potențialul de export al României

Pagina 14/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Importurile cantitative de fructe de pădure ale României, 2003-2011 – tone -


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Zmeura 6 6 3 5 18 15 19 27 64
Sursa: Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine, Potențialul de export al României
Partenerii comerciali ai României pentru exporturile si importurile de fructe de padure (zmeura) realizate in
anul 2011 sunt prezentati in continuare:

Valoare Cantitate Valoare Cantitate


Export Import
(mii USD) (tone) (mii USD) (tone)
total, total, 3
158 61 204 ...
din care: din care:
Germania 127 41 Italia 73 ...
Olanda 23 20 Ungaria 45 18
Bulgaria 7 ... Austria 25 ...
Moldova 2 ... Serbia 24 29
Olanda 20 ...
Bulgaria 14 8
Franta 4 1
Sursa: Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine, Potențialul de export al României

In anul 2011, livrările mondiale de zmeură au crescut cu 16,2%, la 693,4 milioane USD, după ce au înregistrat
o creştere medie de 8% pe an între anii 2006 şi 2010. Top cinci exportatori au fost SUA (34,0% pondere în
totalul exporturilor mondiale din anul 2011), Spania (21,7%), Mexic (19,0%), Olanda (4,4%) şi Portugalia (4,1).
Comparativ cu trendul general de creştere accentuată al livrărilor de zmeură realizate de cea mai mare parte
a celor mai importanți zece exportatori mondiali, România şi‐a redus semnificativ nivelul exporturilor, în medie
cu 51% pe an în perioada 2006‐2010, la 84 mii USD.
La nivelul anului 2011, România a ocupat locul 27 în topul exporturilor mondiali, cu o valoare de 158 mii USD,
urcând de pe poziția 31 pe care s‐a situat în anul 2010, ponderea livrărilor româneşti în totalul exporturilor
mondiale fiind de 0,022%.
Ca şi în cazul altor categorii de fructe de pădure, importurile mondiale de zmeură (cod SA 081020) au
cunoscut creşteri susținute între anii 2006‐2010 (ritm mediu de creştere de 16% pe an) şi au continuat să se
mențină în trendul pozitiv şi în anul 2011 (creştere anuală de aproape 12%, la aproximativ 953 milioane USD).
Peste o treime din importurile mondiale au fost realizate de SUA, în timp ce următoarele patru piețe mari de
desfacere ‐ Canada, Marea Britanie, Germania şi Franța, au acoperit 22,0%, 11,1% şi respectiv, câte 6,4%
din cererea mondială de zmeură din anul 2011.

Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime


Principalele materii prime utilizate in procesul de infiintare a livezii sunt:
 material saditor (drajoni zmeur);
 picheti;
 mranita;
 ingrasaminte minerale;
 insecticide;
 fungicide.
Principalele materii prime utilizate in procesul de intretinere a livezii sunt:
 ingrasaminte minerale;
 insecticide;
 fungicide;

3
Lipsa date

Pagina 15/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

 motorina pentru lucrarile mecanizate;


 ambalaje pentru recoltare.
Materialul saditor, pichetii, mranita, ingrasamintele minerale, insecticidele si fungicidele se vor
achizitiona de la furnizori locali.
Ambalajele se achizitioneaza de la societati producatoare de ambalaje din carton sub forma de lazi.
Procurarea ambalajelor se face pe baza de comanda, livrarea este in general asigurata de furnizor in perioada
de recoltare.
Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va realiza pe baza de comenzi adresate furnizorilor.
Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii:
 pret
 termen de livrare
 termene si modalitati de plata
 nivelul calitativ al produselor

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii Produs furnizat si Valoare % din


prime / materiale auxiliare / Adresa cantitate aproximativa total
produse / servicii aproximativa -RON- achizitii
Furnizori locali ingrasaminte, Ingrasaminte minerale,
[adresa] 5.762 6%
erbicide erbicide – 1.000 kg/ 50 l/ 6 l
Furnizori locali combustibil [adresa] Motorina - 160 l 1.055 1%
Caserole 0,2-0,5 kg, lazi
Furnizori locali ambalaje [adresa] 82.500 93%
carton – 22.000 buc
Total 89.317 100%

Politica si piata de desfacere


In cadrul plantatiei se obtin fructe proaspete, respectiv zmeura.
Zmeura face parte din categoria bunurilor de larg consum, cu caracter alimentar, supuse unei frecvente din ce
in ce mai mari privind cumpararea, fiind apreciata atat pentru gustul deosebit, cat si pentru calitatile curative
pe care le detine.
Desi zmeura nu se remarca printr-un continut mare de calorii (37 calorii la 100 g zmeura), este foarte solicitata
si apreciata. Ea se poate consuma in urmatoarele variante:
 zmeura proaspata;
 zmeura prelucrata industrial cat si in gospodarii, in numeroase semipreparate si produse finite ca:
pulpa, pasta, suc, peltea, gelafruct, jeleu, gem, marmelada, dulceata, compot, fruct zaharisit, serbet,
sirop, racoritoare, inghetata, crema spuma, fruct congelat cu sau fara adaos de zahar, vermut, lichior,
coloranti naturali, preparate farmaceutice, etc,
in functie de acestea fiind orientata productia de fructe din cadrul fermei pentru valorificare pe piata.
Potentiali clienti:

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare - RON - % din vanzari
Magazine specializate in comertul cu
1 100.000 29%
produse proaspete, [adresa]
Supermarketuri/ Hipermarketuri,
2 150.000 43%
[adresa]
3 Fabrici de procesare fructe, [adresa] 100.000 28%
Total vanzari 350.000 100%

Pagina 16/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Analiza concurentei
In anul 1990, livezile si pepinierele pomicole din Romania se intindeau pe o suprafata de 310.945 hectare.
Douazeci si trei de ani mai tarziu, in Romania se cultiva fructe pe o suprafata mai mica de 200.000 de hectare.
Marile ferme pomicole socialiste, in majoritate, prin retrocedare, au fost faramitate de la 200-300 ha/unitate, in
parcele de 0,3 - 2,0 ha / proprietar.
Proprietarii nu au dispus de tehnica necesara la asa mici suprafete si nici nu au avut interes pentru ingrijirea
livezilor, deoarece in cei 35 – 40 ani de colectivizare fiecare si-a identificat alte mijloace de existenta.
Majoritate plantatiilor au fost abandonate, defrisate si in foarte putine dintre ele s-au aplicat cateva lucrari de
ingrijire.
Evolutia suprafetei si a productiei de fructe

Specificare UM 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Suprafaţa mii ha 206,0 207,0 205,0 198,6 155,6 142,2
Producţie totală mii to 1.085,8 1.179,2 1.323 1.419,6 1.476,3 1.128,5
Sursa: http://www.mapam.ro/ro/horticultura/fructe-si-legume.html
In aceste conditii, exista o concurenta relativ redusa pe piata autohtona, concurenta maxima fiind facuta de
produsele de import, in special cele de pe piata neagra care se vand sub pretul pietei, afectand producatorii
interni.
4
Cei mai mari producatori de fructe de zmeur sunt in Rusia, unde se obtine peste o suta de mii de tone anual,
apoi in Serbia si Polonia (peste 80 mii), SUA (50-60 mii), Germania si Ucraina (peste 20 mii tone anual).
In Romania se obtin, conform datelor FAO, in jur de doua mii de tone anual, dar cea mai mare parte este
recoltata din flora spontana. Avem putine ferme de productie, iar cea mai mare parte a fructelor este destinata
exportului.
Prin comparatie, in Ungaria se obtine o productie de trei ori mai mare decat in Romania. Interesanta este piata
poloneza, care in zece ani si-a dublat productia de zmeura, devenind unul din liderii mondiali in ceea ce
priveste cultura arbustilor fructiferi.
In anul 2010, zmeura se situa pe locul 16 la suprafața cultivată şi pe locul 15 la cantitatea produsă în topul
fructelor cultivate în România.
Potrivit FAOSTAT, în anul 2010, România ocupa locul 36 în topul țărilor cultivatoare de zmeur la nivel
mondial, clasificate după suprafața cultivată.
Conform datelor statistice ale FAOSTAT, în anul 2010, România a ocupat locul 39 în topul producătorilor
mondiali de zmeură.

Suprafata
Productia
Top Tara cultivata Top Tara
(tone)
(ha)
1 Rusia 26.100 1 Rusia 125.000
2 Polonia 20.768 2 Polonia 87.556
3 Serbia 15.171 3 Serbia 83.870
4 Ucraina 5.100 4 SUA 31.207
5 SUA 5.099 5 Ucraina 25.700
... ... ... ...
36 Romania 15 39 Romania 31
Sursa: FAOSTAT

Zmeura a avut o evoluție descendentă fiind afectată de criza economică şi de condițiile meteorologice
nefavorabile creşterii acesteia. În perioada 2006‐2007, zmeura era printre principalele fructe de pădure
produse în România, cu o suprafață de 100 ha şi o producție de 2.200 tone, însă suprafața cultivată în anul

4
Sursa: Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine, Potențialul de export al României

Pagina 17/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

2008 a fost restrânsă la doar 4 ha, conform datelor statistice ale FAOSTAT. În anul 2010, producția de
zmeură se ridica la doar 31 tone, recoltate de pe o suprafață de 15 ha.
Pentru a putea sa faca fata rigorilor unei piete din ce in ce mai concurentiale, intreprinderea individuala are in
vedere un proiect de investitie care sa permita obtinerea unor produse de calitate si in cantitati care sa ii
permita sa devina unul dintre cei mai mari furnizori locali.
Principalii concurenti sunt:

Nr. crt. Firma Judet


.... [denumire firma] [judet]
.... ......... ......
.... ......... ......
.... ......... ......
Politica de pret
Politica de pret a companiei se bazeaza pe practicarea unor preturi la un nivel mediu comparativ cu cele
practicate de catre concurenta pentru produse similare (in ceea ce priveste calitatea fructelor).
In absenta unei diferentieri accentuate intre produsele oferite, cei mai multi dintre cumparatori aleg marfa cu
pretul cel mai scazut.
In stabilirea si modificarea nivelului preturilor, intreprinderea individula va lua in calcul o serie de factori, dintre
care cei mai importanti sunt:

 costul de productie si de comercializare;


 clasa de greutate in care se incadreaza;
 preturile practicate pe piata la produsele similare;
 starea concurentei;
 conjunctura economica existenta la momentul respectiv;
 legislatia in vigoare; etc.
Pretul mediu practicat de intreprinderea individuala pentru comercializarea produselor a fost estimat la 10
lei/kg de zmeura, in urma unei analize a preturilor medii practicate pe piata in ultimii ani (sursa: internet).
Avand in vedere ca Intreprinderea Individuala nu dispune de spatii de depozitare in vederea conservarii pe o
perioada mai mare de timp a fructelor, acestea vor fi livrate catre clienti in timpul perioadei de recoltare.

Strategia de piata
Strategia de piata a solicitantului este orientata spre cresterea competitivitatii produselor sale proaspete, sub
raportul pret-calitate foarte bun, determinat de cresterea eficientei prin reducerea costurilor. Se doreste ca prin
implementarea acestui proiect sa se poata cultiva si comercializa fructe proaspete (zmeura), conform
prevederilor standardelor de calitate si comercializare (prospetime, forma, culoare, etc).
Prin strategia de guvernare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se are in vedere stimularea continua
a productivitatii si imbunatatirea calitatii in sectorul legumelor si fructelor. Romania ca tara membra a Uniunii
Europene in acest sector urmareste initierea si extinderea mediului de afaceri in spatiul rural prin:
 consolidarea patrimoniului horticol prin atragerea de fonduri comunitare nerambursabile;
 perfectionarea continua a tehnologiilor de cultura pentru realizarea de produse corespunzatoare
din punct de vedere al standardelor de calitate;
 asigurarea de venituri decente producatorilor prin concentrarea ofertei, imbunatatirea activitatii de
marketing (aparitia grupurilor şi organizatiilor de producatori) si diversificarea gamei sortimentale a
productiei de legume si fructe.
Strategia de piata aleasa de Intreprinderea Individuala va fi concentrata pe promovarea produselor,
promovarea facandu-se pe principiul ‚fabricat in Romania’ tinand cont ca tendinta consumatorilor este
aceea de reorientare catre produsele romanesti.

Pagina 18/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

O problema majora a pietei romanesti de legume si fructe este aceea ca un rol important il au intermediarii, in
fata carora producatorii locali nu au foarte multe optiuni. Nu numai comerciantii locali, ci si cele mai multe
piete agroalimentare afiseaza produse din Polonia, Spania, Chile, Argentina, in detrimentul produselor
romanesti. Desi Romania este un producator important de legume si fructe, productia autohtona ia calea
fabricilor de gemuri si compoturi europene.
In ceea ce priveste stabilirea preturilor, ca urmare a lipsei de mijloace proprii de promovare a produselor,
producatorii romani nu au influenta in stabilirea preturilor, acestea fiind impuse si controlate de intermediari.
Un rol important in schimbarea acestei situatii de pe piata o vor avea noile investitii care vor tine cont de
cerintele obligatorii pentru promovarea si distributia produselor.

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie


urmarite in implementarea proiectului.
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.
Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele
Obiectivele generale si Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice obiectivelor
proiect
EG1 – Proiectul respecta: Prin implementarea proiectului, intreprinderea individuala isi
conformitatea cu obiectivul propune sa devina un important furnizor de zmeura din zona,
general al masurii: cu o productie medie de 35 to/an. Proiectul propus spre
finantare va contribui la cresterea competitivitatii sectorului
cresterea competitivitatii agricol, printr-o mai buna utilizare a resurselor productive.
sectorului agricol printr-o
utilizare mai buna a
resurselor umane si a
factorilor de productie si
indeplinirea standardelor
nationale si a standardelor
comunitare si cu cel putin
unul din obiectivele specifice:
a) Introducerea si In cadrul exploatatiei de arbusti fructiferi se va realiza o
dezvoltarea de tehnologii si productie de calitate superioara, in acord cu cerintele pietei,
procedee noi, diversificarea prin practicarea de tehnologii moderne care asigura
productiei, ajustarea productivitate ridicata la costuri cat mai reduse.
profilului, nivelului si calitatii
productiei la cerintele pietei
inclusiv a celei ecologice,
precum si producerea si
utilizarea de energie din
surse regenerabile;
b) Adaptarea  Nu este cazul
exploatatiilor la standardele
comunitare;
c) Cresterea veniturilor Conform previziunii veniturilor – Anexa C la Cererea de
exploatatiilor agricole finantare, rezulta faptul ca Implementarea proiectului va
sprijinite; insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor
venituri anuale din comercializarea zmeurei de 350.000 lei, in
conditiile in care produsele societatii raspund unei cereri in
crestere identificate pe piata de fructe proaspete autohtone.
d) Sprijinirea  Nu este cazul
membrilor grupurilor de
producatori sau ai altor
forme asociative în vederea

Pagina 19/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Obiectivele
Obiectivele generale si Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice obiectivelor
proiect
încurajarii fenomenului de
asociere.

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala
se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele
Obiectivele generale si Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice obiectivelor*
proiect
EG2 - Proiectul sa fie în acord cu:
20
a) potentialul agricol al zonei si a) Proiectul propus spre finantare este in acord cu
potentialul agricol al zonei, implementarea realizandu-se
in localitatea ............, judetul ............, care reprezinta o
zona de deal cu potential mediu la productia de zmeur.
b) sa demonstreze îmbunatatirea Prin darea in exploatare a investitiei se vor obtine anual
performantei generale a incasari de 350.000 lei cu costuri reduse, datorate in
exploatatiei agricole la data darii mare masura echipamentelor tehnologice necesare
în exploatare a investitiei:
exploatarii plantatiei, care vor acoperi aproape in
totalitate gama lucrarilor agrotehnice specifice.
Obiective tehnice: Prin proiect se vor achizitiona utilaje agricole noi si
- achizitia de tractoare, combine, performante, tehnologiile performante folosite conducand
masini, utilaje, echipamente etc,
la obtinerea unor produse de calitate, la randamente
care determina cresterea
sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii
productivitatii muncii,
îmbunatatirea calitatii produselor crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de
agricole, introducerea de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii
tehnologii performante, bune de munca pentru angajati.
îmbunatatirea conditiilor de lucru;
- construirea si/sau modernizarea  Nu este cazul.
cladirilor operationale care conduc
la asigurarea conformitatii cu
standardele comunitare;
- diversificarea productiei în  Nu este cazul.
functie de cerintele pietei,
realizarea de noi produse si
introducerea de noi tehnologii .
Obiective economico- Achizitia utilajelor agricole si utilizarea acestora in cadrul
financiare: fermei va permite minimizarea costurilor si obtinerea unei
- reducerea costurilor de rentabilitati economice crescute, in primul rand prin
productie si cresterea rentabilitatii
reducerea la minimum a cheltuielilor cu tertii si prin
economice a exploatatiei agricole;
asigurarea lucrarilor tehnologice la timp, ceea ce va
genera productivitati ridicate.
- cresterea valorii adaugate brute In urma previzionarii activitatii exploatatiei in urma
(VAB ) a exploatatiei agricole. implementarii proiectului, se poate constata o crestere a
valorii adaugate brute, argumentul fiind valoarea
indicatorilor de performanta rezultati.
- cresterea viabilitatii economice. Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit
prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 5
ani dupa implementarea investitiei.
Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de
exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope
in procesul de operare, respectiv intreprinderea individula
isi va putea sustine fara probleme activitatea de
exploatare, demonstrand disponibil de numerar pozitiv la
sfarsitul perioadei pentru fincare din cei 5 ani de analiza.

Pagina 20/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Obiectivele
Obiectivele generale si Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice obiectivelor*
proiect
Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizatii
prognozelor sunt prezentati in Anexa C la cererea de
finantare.
Obiective de mediu  Nu este cazul.
- reducerea emisiilor daunatoare
cu efect de sera si o mai buna
gestionare a deseurilor rezultate
din activitatea de productie;
- reducerea emisiilor de amoniac  Nu este cazul.
(si a altor gaze), în special în
exploatatiile de crestere a
animalelor prin respectarea
standardelor sanitar-veterinare, de
igiena si de bunastare a
animalelor;
- asigurarea respectarii cerintelor  Nu este cazul.
fitosanitare, ecologice etc.;
- cresterea gradului de utilizare a  Nu este cazul.
surselor de energie regenerabila
si îmbunatatirea eficacitatii folosirii
acestora.

Pagina 21/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului


3.1 Total personal existent
Total personal existent: 0 angajati
din care personal de executie : 0 angajati

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :


Locuri de munca nou-create: 2 persoane, avand urmatoarele functii:
 Muncitor calificat: 1 persoana
 Paznic: 1 persoana
Dupa implementarea proiectului vor fi angajate 2 persoane care vor fi implicate in activitatile specifice din cadrul
fermei, respectiv realizarea lucrarilor agrotehnice cu utilajele care vor fi achizitionate prin proiect, precum si
asigurarea pazei plantatiei.
Pentru activitatea de recoltare se vor angaja zilieri, intrucat aceasta necesita o forta de munca considerabila, avand
in vedere perioada scurta alocata, precum si faptul ca recoltarea se face manual. Activitatii de recoltare i se va
acorda o atentie deosebita, intrucat de modul de realizare a acestei activitati depinde foarte mult posibilitatea
valorificarii productiei obtinute in conditii cat mai avantajoase pentru fermier, mai ales in cazul fructelor care se vor
livra in vederea consumului in stare proaspata.

3.3 Responsabil legal


(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: _____________


Functia in cadrul organizatiei: ____________
Educatie si formare
Perioada
Numele institutiei de invatamant
Domeniul studiat
Diploma obtinuta
Experienta profesionala
Perioada
1.
Nume angajator
Functia ocupata

Pagina 22/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect


respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea
tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie
fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect


Valoare Valoare Valoare Valoare
Nr. TVA TVA
Denumire Cantitate (fara TVA) (cu TVA) (fara TVA) (cu TVA)
crt
Euro Euro Euro Lei Lei Lei
Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
1 Tractor 50-60 CP 1 24.313 5.835 30.149 108.000 25.920 133.920
2 Plug 1 563 135 698 2.500 600 3.100
3 Masina de stropit 1 5.178 1.243 6.421 23.000 5.520 28.520
4 Echipament de fertilizat 1 495 119 614 2.200 528 2.728
5 Cositoare 1 2.927 702 3.629 13.000 3.120 16.120
6 Foarfeca electrica 1 968 232 1.200 4.300 1.032 5.332
7 Tocator 1 4.165 1.000 5.164 18.500 4.440 22.940
8 Remorca 1 4.840 1.162 6.002 21.500 5.160 26.660
Instalatie de irigat si fertilizat
9 1 9.905 2.377 12.283 44.000 10.560 54.560
prin picurare
TOTAL utilaje/echipamente/dotari 53.354 12.805 66.159 237.000 56.880 293.880
Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza:
 Tractor 50-60 CP: 1 buc - Caracteristici tehnice:

o Putere: 50-60 CP
o Capacitate de ridicare: 1.200 kg
o Cupla de remorcare posterioara
 Plug: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o 2 trupite
 Masina de stropit: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o Capacitate bazin: 1500 litri
o Bazin din polietilena
o Distribuitor DM actionat manual
o Indicator nivel solutie in bazin
 Echipament de fertilizat: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o Latime maxima de imprastiere: 12 m
o Capacitate: 500 litri
o Numar discuri de imprastiere: 1 buc
o Agitator
o Cuplaj in 3 puncte
 Cositoare: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o Latime de lucru: 1,75 m
 Foarfeca electrica: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o Diametru de taiere: pana la 3 cm
o Autonomie a baterie: pana la 3 zile
 Tocator: 1 buc - Caracteristici tehnice:

Pagina 23/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

o Latime de lucru: 1500 mm


o Utilizat pentru crengi si iarba
 Remorca: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o Sarcina utila: 2000 kg, sarcina totala admisa: 3000 kg
o Volum incarcare: 1,6 mc
o Obloane laterale: 400 mm
o Basculare pe 3 parti
 Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o Tub picurare 1,6 l/h
o Filtrare, fertilizare

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci
ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Plan de productie
Prin proiect se propune infiintarea unei plantatii de zmeur pe o suprafata de 5 ha. Se estimeaza o productie
anuala de 7.000 kg zmeura/ha, rezultand astfel o productie anuala a plantatiei de 35.000 kg zmeura.
Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza fiselor tehnologice al culturilor prezentate in paginile urmatoare
impreuna cu fluxurile tehnologice ale culturilor.

Descrierea fluxului tehnologic


Infiintarea plantatiei
La infiintarea plantatiei s-a optat pentru soiul Cayuga, in urma unei analize minutioase a soiurilor disponibile
pe piata, tinandu-se cont atat de zona de deal in care este amplasat proiectul, cat si de productivitatea
acestuia. Soiul Cayuga este caracterizat de vigurozitate, capacitate mare de drajonare, are tulpini groase,
lungi si erecte, cu ghimpi mici, subtiri si drepti. Inflorescentele sunt numeroase, rasfirate, formate din 4-10 flori.
Fructele au marime variabila (1-4 g), sferice sau sferic-alungite, de culoare rosu carmin, bine prinse intre ele si
pe receptacul, cu pulpa suculenta, acidulat dulce, cu aroma intensa, apreciate atat pentru masa, cat si pentru
industrializare. Se recolteaza o singurara data pe an, la sfarsitul lunii iunie. Lucrarile de infiintare a plantatiei
vor fi initiate in luna octombrie.
Infiintarea plantatiei de zmeur cuprinde doua etape:
 lucrari de pregatire a terenului - lucrari mecanice si manuale, precum nivelatul, dezinfectatul si
desfundatul terenului.
Terenul ales pentru infiintarea plantatiei se afla intr-o zona favorabila zmeurului, respectiv acesta se afla in
preajma unei paduri, care are rol de a apara cultura de actiunea nefasta a vanturilor din timpul iernii.
La pregatirea terenului, o data cu desfundatul la adancimea de 40-60 cm, se incorporeaza ingrasamintele
organice si chimice (superfosfat, sare potasica). De asemenea se procedeaza la dezinfectarea solulului.
 infiintarea propriu-zisa a plantatiei – lucrari mecanice (aratura semidesfundare, discuit, fertilizare) si
manuale (pichetarea terenului, sapatul gropilor, verificarea, fasonarea si mocirlirea radacinilor,
plantarea, prasitul pe rand)
Conform standardelor privind infiintarea culturii de zmeur, este nevoie de 8.000 drajoni/ha, la care se adauga
o rezerva de 3%, rezultand un total de 8.240 bucati pentru infiintarea plantatiei in suprafata de 5 ha.
Plantarea drajonilor se face in gropi de 40/40/40 cm. La plantare vor fi admisi numai drajonii cu muguri viabili
pe tulpini, cu radacini sanatoase, turgescente, neafectate de ger sau deshidratate. Se realizeaza fasonarea,
prin taierea (retezarea) tulpinii drajonului la 20-25 cm, iar radacinile vatamate, uscate si rupte se vor inlatura.

Pagina 24/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

La plantare se mai administreaza de asemenea mranita, superfosfat, sare potasica, azotat de amoniu pentru
fiecare planta si care in prealabil se amesteca bine cu pamantul. Se aplica o udare si se musuroieste, iar
tulpinile se mai reduc pana la nivelul musuroiului, respectiv 15-18 cm.
Toate lucrarile specifice infiintarii plantatiei vor fi realizate cu tertii.
Lucrarile agrotehnice (in perioada de exploatare a plantatiei) - principalele etape ale fluxului tehnologic
aferent acestei culturi sunt prezentate in continuare si apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a
culturii.
 Intretinerea solului
Toamna, inainte de caderea frunzelor, se executa aratura de baza, in luna octombrie, lucrare realizata cu
utilajele achizitionate prin proiect, respectiv tractorul de 50-60 CP in agregat cu plugul cu 2 trupite.
Aratura se executa la adancimi de 12-14 cm.
Cum cel mai indicat sistem de intretinere a solului este ogorul negru, ca urmare a inradacinarii superficiale si
raspandirii radacinilor pe toata suprafata dintre randuri si plante, se vor practica lucrari de cultivare (6-8 cm), in
perioada de vegetatie, precum si prasitul arbustilor pe rand, in perioada de vegetatie, care are ca rol
distrugerea buruienilor si afanarea solului la 4-5 cm. Aceste lucrari se vor realiza prin apelarea la terti, intrucat
solicitantul nu va dispune de un cultivator care sa ii permita realizarea acestor lucrari.
Pentru combaterea buruienilor, se vor executa lucrari de erbicidat, primavara timpuriu, respectiv in perioada
de repaus pe sol curat (preemergent). Acestea se vor realiza cu ajutorul tractorului de 50-60 CP si a masinii
de stropit.
In luna iunie, inainte de inceperea recoltarii, se cosesc ierburile de pe intervale, aceasta facilitand realizarea in
bune conditii a operatiunilor specifice recoltarii. Aceasta lucrare va fi realizata cu tractorul de 50-60 CP si
cositoarea achizitionate prin proiect.

 Fertilizarea solului
Zmeurul necesita cantitati mari de ingrasaminte, dat fiind productia mare pe care o poate da.
Se va aplica o norma de fertilizare de 200 kg/ha anual, fractionat: toamna dupa caderea frunzelor si primavara
inainte de inflorit.
Operatiunile de fertilizare se vor executa cu ajutorul tractorului de 50-60 CP si echipamentul de fertilizat.
De asemenea, se va realiza o operatiune de fertilizare o data cu irigarea prin picurare, utilizand fertilizator
foliar, inainte de maturarea fructelor.
 Toaletarea si curatarea arbustilor fructiferi
Se realizeaza taieri de intretinere si fructificare a arbustilor fructiferi in luna martie. Acestea se vor realiza cu
foarfeca electrica achizitionata prin proiect.
 Irigarea concomitent cu fertilizarea plantatiei
Zmeurul are nevoie de apa in cantitati moderate pe parcursul perioadei de vegetatie, cand indicele de
umiditate atmosferica scade sub 50%.
Primavara, lipsa apei impiedica dezvoltarea drajonilor, in timpul infloritului diminueaza procentul de fructe
legate, iar in perioada maturarii fructelor impiedica coacerea lor.
Se va utiliza irigarea concomitent cu fertilizarea prin picurare, apa fiind asigurata prin intermediul putului forat
de care dispune solicitantul. Irigarea plantatiei se va realiza cu instalatia de irigat si fertilizat prin picurare
achizitionata prin proiect.

 Recoltarea
Spre deosebire de alte specii pomicole, zmeura nu are perioada de postmaturare, adica nu-si imbunatateste
insusirile pe timpul pastrarii. Gustul si aroma ei sunt maxime numai in momentul maturitatii de consum, cand

Pagina 25/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

se recomanda sa se efectueze recoltarea. Recoltarea se realizeaza manual, in reprize medii de cate 2 zile,
aproximativ de 7 ori pe sezon.
Se va apela la angajarea de zilieri pentru aceasta perioada (sfarsitul lunii iunie), intrucat perioada e de scurta
durata, iar calitatea fructelor care vor fi valorificate pe piata depinede foarte mult de o perioada optima de
recoltare. Se estimeaza ca un lucrator va culege in medie 40 kg de zmeura/zi, iar plata catre acesta se va
realiza pe kg cules. Fructele vor fi culese in caserole de plastic de 0,2-0,5 kg, iar pentru acestea se vor utiliza
lazi de carton.
Pentru transportul in timpul recoltarii, la locul plantatiei, se va utiliza tractorul in agregat cu remorca,
achizitionate prin proiect.

Pagina 26/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Fisa tehnologica a culturii – Zmeur

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Zmeur Productivitate medie (kg/ha) 7.000,00
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Denumirea lucrarii in care se
Nr. crt. Echipament Cost Cost Cantitate Tarif Cost Denumire Pret Cost TOTAL
agricole executa Cantitate
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar material UM unitar unitar
(UM/ha)
capacitate (lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (lei/UM) (lei/ha)
Tractor 50-60
1 Aratura de baza octombrie CP+ 60,00 0,00 0,00 60,00
Plug
Tractor 50-60
CP+ Azotat de
2 Fertilizare octombrie 42,00 0,00 kg 100 1,5 150,00 192,00
Echipament de amoniu
fertilizat
Tractor 50-
Cultivarea solului
3 martie 60 CP+ 62,40 0,00 0,00 62,40
pe intervale
Cultivator
Tractor 50-60 Erbicid (ex.
Erbicidat pe
4 martie CP+ 42,00 0,00 Dual Gold l 1,2 127 152,40 194,40
intervale
Masina de stropit 960 EC)
Taieri de intretinere
5 martie Foarfeca electrica 5,00 0,00 0,00 5,00
si fructificare
Tractor 50-
Prasitul arbustilor
6 aprilie 60 CP+ 62,40 0,00 0,00 62,40
pe rand/ afanare sol
Cultivator
Tractor 50-60
CP+ Azotat de
7 Fertilizare aprilie 42,00 0,00 kg 100 1,5 150,00 192,00
Echipament de amoniu
fertilizat
Fertilizant
Instalatie de irigat
foliar (ex.
8 Irigare + fertilizare mai si fertilizat prin 0,00 l 10 70 700,00 700,00
Phosphit-
picurare
One)
Tractor 50-60
Cosirea ierburilor
9 iunie CP+ 0,00 0,00 0,00
de pe intervale
Cositoare
Ambalaje
Tractor 50-60
(caserole
10 Recoltat iunie CP+ 20,00 168 80 13.440,00 buc 22000 0,75 16.500,00 29.960,00
0,2-0,5 kg +
Remorca
lazi carton)
Cost unitar total - 211,00 - 124,80 - 13.440,00 - 17.652,40 31.428,20

Pagina 27/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

5. Durata de realizare (luni) si etape principale

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.


Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de
gratie.
Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni calendaristice).
Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a
proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Pagina 28/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Grafic de implementare – Anul 1


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 AN 1
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
si amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare
2.100 0 0 0 0 0 0 2.100 0 0 0 0 4.200
si asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia
11.250 86.200 0 0 118.500 86.200 0 118.500 0 0 0 0 420.650
de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii -
0 0 0 0 118.500 0 0 118.500 0 0 0 0 237.000
total, din care:
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli ELIGIBILE

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii 0 0 0 0 118.500 0 0 118.500 0 0 0 0 237.000
specifice
4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in
11.250 86.200 0 0 0 86.200 0 0 0 0 0 0 183.650
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
care:
5.1 Organizare de santier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare
TOTAL cheltuieli eligibile 13.350 86.200 0 0 118.500 86.200 0 120.600 0 0 0 0 424.850
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
si amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
Cheltuieli NEELIGIBILE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare
504 0 0 0 0 0 0 504 0 0 0 0 1.008
si asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia
2.700 20.688 0 0 28.440 20.688 0 28.440 0 0 0 0 100.956
de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii -
0 0 0 0 28.440 0 0 28.440 0 0 0 0 56.880
total, din care:
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 29/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL


Denumirea capitolelor de cheltuieli
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 AN 1
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii 0 0 0 0 28.440 0 0 28.440 0 0 0 0 56.880
specifice
4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in
2.700 20.688 0 0 0 20.688 0 0 0 0 0 0 44.076
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din
0 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 17.852
care:
5.1 Organizare de santier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 17.852
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare
TOTAL cheltuieli neeligibile 3.204 22.311 1.623 1.623 30.063 22.311 1.623 30.567 1.623 1.623 1.623 1.623 119.816
TOTAL 16.554 108.511 1.623 1.623 148.563 108.511 1.623 151.167 1.623 1.623 1.623 1.623 544.666
- achizitii de active fixe corporale 0 0 0 0 146.940 0 0 146.940 0 0 0 0 293.880
- achizitii de active fixe necorporale 2.604 0 0 0 0 0 0 2.604 0 0 0 0 5.208
- cresterea investitiilor in curs 13.950 106.888 0 0 0 106.888 0 0 0 0 0 0 227.726
- dobanzi si comisioane aferente
0 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 17.852
creditelor bancare aferente proiectului
TVA 3.204 20.688 0 0 28.440 20.688 0 28.944 0 0 0 0 101.964

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN


Surse de finantare
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 1
Valoarea Cererii de Plata 0 0 0 99.550 0 0 0 0 325.300 0 0 0 424.850
Incasare ajutor financiar nerambursabil 0 0 84.971 39.822 0 0 0 0 45.149 169.942
Aport propriu 119.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.810
Credit bancar 254.913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.913
Incasari de TVA 0 0 0 23.892 0 0 49.128 0 0 28.944 0 0 101.964

Pagina 30/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general,


insotit de devizele pe obiecte
Conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente.
In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul
APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect,
identificate in baza.

Cheltuieli ELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la
1.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare şi engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultantă 4,200 0,946 1,008 5,208 1,172
3.6 Asistenţă tehnică 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 4,200 0,946 1,008 5,208 1,172
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 237,000 53,354 56,880 293,880 66,159
4.5 Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 183,650 41,345 44,076 227,726 51,267
TOTAL CAPITOL 4 420,650 94,699 100,956 521,606 117,426
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de şantier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1 5.1.1. Lucrări de construcţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 424,850 95,645 101,964 526,814 118,598
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Pagina 31/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Cheltuieli NEELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la
1.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare şi engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultantă 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.6 Asistenţă tehnică 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu
4.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
montaj
4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5 Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de şantier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1 5.1.1. Lucrări de construcţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Pagina 32/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Cheltuieli TOTALE
DEVIZ GENERAL
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la
1.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare şi engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultantă 4,200 0,946 1,008 5,208 1,172
3.6 Asistenţă tehnică 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 4,200 0,946 1,008 5,208 1,172
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu
4.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
montaj
4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 237,000 53,354 56,880 293,880 66,159
4.5 Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 183,650 41,345 44,076 227,726 51,267
TOTAL CAPITOL 4 420,650 94,699 100,956 521,606 117,426
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de şantier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1 5.1.1. Lucrări de construcţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 442,702 99,664 101,964 544,666 122,617
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Pagina 33/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Cheltuieli ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
3.1. Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si
0,000 0,000 0,000 0,000
de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de
investitie)
3.2. Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 0,000 0,000 0,000 0,000
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din 0,000 0,000 0,000 0,000
circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, 0,000 0,000 0,000 0,000
termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 0,000 0,000 0,000 0,000
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0,000 0,000 0,000 0,000
6. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral
0,000 0,000 0,000 0,000
provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI 0,000 0,000 0,000 0,000
8. obtinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0,000
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3. Proiectare si inginerie - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare -
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
total, din care:
a. studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000
b. studiu de fezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000
c. proiect tehnic 0,000 0,000 0,000 0,000
d. detalii de executie 0,000 0,000 0,000 0,000
e. verificarea tehnica a proiectarii 0,000 0,000 0,000 0,000
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 0,000 0,000 0,000 0,000
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,
0,000 0,000 0,000 0,000
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru
constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi 0,000 0,000 0,000 0,000
modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetării şi
0,000 0,000 0,000 0,000
auditului energetic
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5. Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 4,200 0,946 1,008 5,208 1,172
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului
justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea 2,100 0,473 0,504 2,604 0,586
cererii de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea contractului de 2,100 0,473 0,504 2,604 0,586
executie
3.6. Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1. asistenta tehnica din partea proiectantului în cazul când
0,000 0,000 0,000 0,000
aceasta nu intră în tarifarea proiectării

Pagina 34/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Cheltuieli ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
2. plata diriginţilor de şantier desemnaţi de autoritatea
contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru 0,000 0,000 0,000 0,000
verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii
TOTAL 4,200 0,946 1,008 5,208 1,172
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Cheltuieli ELIGIBILE
Deviz obiect 1 Achizitionare utilaje si echipamente
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000
Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de
2 rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare, 0,000 0,000 0,000 0,000
compartimentări, finisaje)
3 Izolaţii 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalaţii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalaţii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare. PSI,
6 0,000 0,000 0,000 0,000
radio-tv, intranet
7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalaţii de telecomunicaţii 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA II - MONTAJ
1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA III - PROCURARE
1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje şi echipamente de transport 237,000 53,354 56,880 293,880 66,159
3 Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 237,000 53,354 56,880 293,880 66,159
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 237,000 53,354 56,880 293,880 66,159
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Pagina 35/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

CHELTUIELI NEELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
5.1 Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
5.1.1 0,000 0,000 0,000 0,000
santier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019
comisionul băncii finanţatoare 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019
cota aferentă Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
0,000 0,000 0,000 0,000
controlul calităţii lucrărilor de construcţii
cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,
0,000 0,000 0,000 0,000
urbanism, şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
prime de asigurare din sarcina autorităţii contractante 0,000 0,000 0,000 0,000
alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii 0,000 0,000 0,000 0,000
cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Cheltuieli ELIGIBILE
Deviz cheltuieli culturi
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4.4420 lei/euro din data de 06/05/2014
Valoare Valoare
TVA
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Nr.crt Specificatie
Mii Mii
Mii lei Mii lei Mii lei
Euro Euro
I. LUCRARI DE ÎNFIINŢARE PLANTAŢIE
1 Subcapitolul I Lucrări de pregătire a terenului
1.Manopera
a. incarcat, descarcat, transport, maruntit ingras., defrisat 2.000 0.450 0.480 2.480 0.558
Total (1) 2.000 0.450 0.480 2.480 0.558
2 Lucrări mecanice
a. administrat gunoi + ingrasamant 2.500 0.563 0.600 3.100 0.698
b. dezinfectat+ desfundat teren 3.500 0.788 0.840 4.340 0.977
c. nivelat teren 3.250 0.732 0.780 4.030 0.907
Total (2) 9.250 2.083 2.220 11.470 2.582
Total subcapitol I (1+2) 11.250 2.533 2.700 13.950 3.140
2 Subcapitolul II Înfiinţarea plantaţiei
Atentie! Sunt eligibile numai cheltuielile cu serviciile executate de terti.
1. Manopera
a. pichetat teren 2.250 0.507 0.540 2.790 0.628
b. sapat gropi 4.000 0.900 0.960 4.960 1.117
c. verificat, fasonat si mocirlit radacini 1.500 0.338 0.360 1.860 0.419
d. plantare propriu-zisa 2.500 0.563 0.600 3.100 0.698
e. prasit pe rand 3.000 0.675 0.720 3.720 0.837
f. preparat solutia pentru tratamente 0.500 0.113 0.120 0.620 0.140
Total (1) 13.750 3.096 3.300 17.050 3.839
2. Lucrări mecanice

Pagina 36/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Cheltuieli ELIGIBILE
Deviz cheltuieli culturi
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4.4420 lei/euro din data de 06/05/2014
Valoare Valoare
TVA
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Nr.crt Specificatie
Mii Mii
Mii lei Mii lei Mii lei
Euro Euro
a. aratura semidesfundare 6.000 1.351 1.440 7.440 1.675
b. discuit 4.500 1.013 1.080 5.580 1.256
c.fertilizare 4.000 0.900 0.960 4.960 1.117
Total (2) 14.500 3.264 3.480 17.980 4.048
3. Materii si materiale
a. picheti (500 buc/ha) 0.750 0.169 0.180 0.930 0.209
b. drajoni zmeur cu rezerva de 3% (8240 buc/ha) 82.400 18.550 19.776 102.176 23.002
c. mranita 6.000 1.351 1.440 7.440 1.675
d. ingrasaminte 30.000 6.754 7.200 37.200 8.375
e. insecticide, fungicide 25.000 5.628 6.000 31.000 6.979
Total (3) 144.150 32.452 34.596 178.746 40.240
Total subcapitol II (1+2+3) 172.400 38.812 41.376 213.776 48.127
3 Subcapitolul III Întreţinere plantaţie in anul 1 ATENTIE! Cheltuieli neeligibile
1. Manopera 0.000 0.000 0.000 0.000
Total (1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2. Lucrări mecanice 0.000 0.000 0.000 0.000
Total (2) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3. Materii si materiale 0.000 0.000 0.000 0.000
Total (3) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total subcapitol III(1+2+3) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 Subcapitolul IV Întreţinere plantaţie in anul 2 ATENTIE! Cheltuieli neeligibile
1. Manopera 0.000 0.000 0.000 0.000
Total (1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2. Lucrări mecanice 0.000 0.000 0.000 0.000
Total (2) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3. Materii si materiale 0.000 0.000 0.000 0.000
Total (3) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total subcapitol IV(1+2+3) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 Subcapitolul V Instalat sistem susţinere si imprejmuire
1. Manopera 0.000 0.000 0.000 0.000
Total (1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2. Materii si materiale 0.000 0.000 0.000 0.000
Total (2) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total subcapitol V(1+2) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ 183.650 41.345 44.076 227.726 51.267
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Fundamentarea bugetului indicativ:


[Se va completa cu numărul de oferte estimative de preț obținute pentru compunerea bugetului indicativ]
Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de
pret (__ oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la Memoriul Justificativ.
Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Memoriului
justificativ, dupa Anexele C.

Pagina 37/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

7. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 122.617 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 38.258 EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utili za
cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data
intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs de schimb valutar Euro / Leu: 4,4420 din data de 06.05.2014


Cheltuieli
Cheltuieli eligibile Total
Plan financiar neeligibile
Euro Euro Euro
Ajutor public nerambursabil 38.258 38.258
Sursele de finantare pentru completarea
57.387 26.972 84.359
necesarului de finantare din care:
- autofinantare 26.972 26.972
- imprumuturi 57.387 57.387
TOTAL PROIECT 95.645 26.972 122.617

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei


8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)
Valoarea totala (Euro): 122.617
Valoarea eligibila (Euro): 95.645

Valoarea neeligibila (Euro): 26.972 Euro, include:


 comisioane bancare si costul creditului: 4.019 Euro
 valoarea TVA: 22.953 Euro

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat


valoric pe luni si activitati
Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR – Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor
agricole, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada octombrie 2014 – septembrie 2015.
In prognoza economica, prima luna in varianta cu proiect este luna octombrie 2015, iar primul an de
prognoza este octombrie 2015 – septembrie 2016.

Pagina 38/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Grafic de implementare – Anul 1

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Denumirea capitolelor de cheltuieli
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: x x
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta X X
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: x x x x x
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: x x
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice X X
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: x x x
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului X
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei X X
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

SOLICITARE AVANS x
CERERI DE PLATA X X

Pagina 39/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)


Prin implementarea proiectului, Intreprinderea Individuala va infiinta o plantatie de zmeur pe o suprafata de
5 hectare.
Capacitatea de productie a plantatiei este de 7.000 kg de fructe la hectar deci, in total 35.000 kg.
Capacitatile de productie rezultate ca urmare a investitiei (in unitati fizice) sunt:
ha
Productivitate An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Nr Denumire cultura
(kg/ha) operare operare operare operare operare
1 Zmeura 7.000 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
TOTAL - 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

9. Proiectii financiare si indicatori financiari


(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru
indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.
Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale
(Anexe C)
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
9.3 Indicatori financiari
Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C – Incasari - Plati in perioada implementarii,
respectiv in perioada de prognoza sunt:
Valoarea totala a investitiei propuse este de 544.664 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului
prezentata in capitolele anterioare.
 Situatia incasarilor, respectiv platilor, este realizata pentru perioada de implementare (12 luni) si se
continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei.
 Perioada de implementare incepe cu luna octombrie 2014 si se finalizeaza in luna septembrie 2015.
 Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.

 Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza.


 Activitatea principala previzionata prin proiect este: cultivarea zmeurei, conform codului CAEN 0125 –
„Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferelor și a altor pomi fructiferi”.

 Capacitatea fermei familiale a Intreprinderii Individuale va fi de 5 ha.


 In anii 1-5 previzionati veniturile care vor fi obtinute din vanzarea zmeurei (fructe proaspete).

 Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru
planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si
punerea in functiune a utilajelor achizitionate.
 Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana
la primirea efectiva a finantarii.
 Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea
ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima
cerere de plata.
 Solicitantul este platitor de TVA si plateste impozitul pe venitul net in sistem real. La calculul impozitului
pe venitul net se iau in calcul si cheltuielile cu amortizarea echipamentelor in perioada de operare a
proiectului:

Pagina 40/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Amortizare echipamente (se ia in considerare doar la calculul impozitului pe venitul net)


Valoare
Valoare de Valoare Durata de
amortizare
Nr Denumire echipament intrare amortizabila amortizare
anuala
(lei fara TVA) (lei fara TVA) (ani)
(lei/an)
1 Tractor 50-60 CP 108.000,00 64.800,00 8 8.100,00
2 Plug 2.500,00 1.500,00 8 187,50
3 Masina de stropit 23.000,00 13.800,00 8 1.725,00
4 Echipament de fertilizat 2.200,00 1.320,00 8 165,00
5 Cositoare 13.000,00 7.800,00 4 1.950,00
6 Foarfeca electrica 4.300,00 2.580,00 4 645,00
7 Tocator 18.500,00 11.100,00 4 2.775,00
8 Remorca 21.500,00 12.900,00 6 2.150,00
Instalatie de irigat si
9 44.000,00 26.400,00 8 3.300,00
fertilizat prin picurare
10 Plantatie zmeur 183.650,00 110.190,00 6 18.365,00
TOTAL 420.650,00 252.390,00 - 39.362,50
 Subvenția pentru anul 2013 a fost stabilită la valoarea de 160,17 euro/ha (139,17 euro in cadrul schemei
de plata unica pe suprafata si 21 euro ca plata nationala directa complementara), echivalent in lei la curs
Euro/Leu 4,4420 din data de 06.05.2014 (sursa: http://www.madr.ro/ro/comunicare/689-comunicat-de-
presa.html). Se considera ca in anul 2014 solicitantul va primi subvenția aferentă anului 2013.

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare

INCASARI
 In perioada de implementare a proiectului nu se inregistreaza incasari aferente activitatii agricole, intrucat
in aceasta perioada se infiinteaza plantatia.
 Linia 13 – Capitolul „Aport propriu” - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului
este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 119.810 lei pusi la dispozitie pe parcursul
implementarii.
 Linia 15 - Capitolul „Alte venituri (dobanzi, etc.)” - contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu
investitia.
 Linia 17 - Capitolul „Credite contractate” - cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea
proiectului, in valoare de 254.913 lei, al carui tablou de rambursare este prezentat in continuare:

57.387 EUR
Valoare credit
254.913 LEI
Dobanda anuala efectiva 7,64 %
Durata credit 72 luni
Perioada de gratie 12 luni

Sold la
Rata Dobanzi si Total plati
sfarsitul
Anul Luna rambursata comisioane catre banca
perioadei
LEI LEI LEI
LEI
Luna 1 0 0 0 254.913
implementare

Luna 2 0 1.623 1.623 254.913


Anul 1 de

Luna 3 0 1.623 1.623 254.913


Luna 4 0 1.623 1.623 254.913
Luna 5 0 1.623 1.623 254.913
Luna 6 0 1.623 1.623 254.913

Pagina 41/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Sold la
Rata Dobanzi si Total plati
sfarsitul
Anul Luna rambursata comisioane catre banca
perioadei
LEI LEI LEI
LEI
Luna 7 0 1.623 1.623 254.913
Luna 8 0 1.623 1.623 254.913
Luna 9 0 1.623 1.623 254.913
Luna 10 0 1.623 1.623 254.913
Luna 11 0 1.623 1.623 254.913
Luna 12 0 1.623 1.623 254.913
Luna 13 4.249 1.623 5.871 250.665
Luna 14 4.249 1.596 5.844 246.416
Luna 15 4.249 1.569 5.817 242.167
Luna 16 4.249 1.542 5.790 237.919
Anul 1 de prognoza

Luna 17 4.249 1.515 5.763 233.670


Luna 18 4.249 1.488 5.736 229.422
Luna 19 4.249 1.461 5.709 225.173
Luna 20 4.249 1.434 5.682 220.925
Luna 21 4.249 1.407 5.655 216.676
Luna 22 4.249 1.380 5.628 212.428
Luna 23 4.249 1.352 5.601 208.179
Luna 24 4.249 1.325 5.574 203.930
Luna 25 4.249 1.298 5.547 199.682
Luna 26 4.249 1.271 5.520 195.433
Luna 27 4.249 1.244 5.493 191.185
Luna 28 4.249 1.217 5.466 186.936
Anul 2 de prognoza

Luna 29 4.249 1.190 5.439 182.688


Luna 30 4.249 1.163 5.412 178.439
Luna 31 4.249 1.136 5.385 174.191
Luna 32 4.249 1.109 5.358 169.942
Luna 33 4.249 1.082 5.331 165.693
Luna 34 4.249 1.055 5.303 161.445
Luna 35 4.249 1.028 5.276 157.196
Luna 36 4.249 1.001 5.249 152.948
Luna 37 4.249 974 5.222 148.699
Luna 38 4.249 947 5.195 144.451
Luna 39 4.249 920 5.168 140.202
Luna 40 4.249 893 5.141 135.954
Anul 3 de prognoza

Luna 41 4.249 866 5.114 131.705


Luna 42 4.249 839 5.087 127.457
Luna 43 4.249 811 5.060 123.208
Luna 44 4.249 784 5.033 118.959
Luna 45 4.249 757 5.006 114.711
Luna 46 4.249 730 4.979 110.462
Luna 47 4.249 703 4.952 106.214
Luna 48 4.249 676 4.925 101.965
Luna 49 4.249 649 4.898 97.717
Luna 50 4.249 622 4.871 93.468
Anul 4 de prognoza

Luna 51 4.249 595 4.844 89.220


Luna 52 4.249 568 4.817 84.971
Luna 53 4.249 541 4.790 80.722
Luna 54 4.249 514 4.762 76.474
Luna 55 4.249 487 4.735 72.225
Luna 56 4.249 460 4.708 67.977

Pagina 42/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Sold la
Rata Dobanzi si Total plati
sfarsitul
Anul Luna rambursata comisioane catre banca
perioadei
LEI LEI LEI
LEI
Luna 57 4.249 433 4.681 63.728
Luna 58 4.249 406 4.654 59.480
Luna 59 4.249 379 4.627 55.231
Luna 60 4.249 352 4.600 50.983
Luna 61 4.249 325 4.573 46.734
Luna 62 4.249 298 4.546 42.486
Luna 63 4.249 270 4.519 38.237
Luna 64 4.249 243 4.492 33.988
Anul 5 de prognoza

Luna 65 4.249 216 4.465 29.740


Luna 66 4.249 189 4.438 25.491
Luna 67 4.249 162 4.411 21.243
Luna 68 4.249 135 4.384 16.994
Luna 69 4.249 108 4.357 12.746
Luna 70 4.249 81 4.330 8.497
Luna 71 4.249 54 4.303 4.249
Luna 72 4.249 27 4.276 0
TOTAL 254.913 67.352 322.265 0
 Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR - cuprinde valoarea ajutorului financiar
nerambursabil primit de la finantator.

PLATI
 In perioada de implementare a proiectului nu se inregistreaza plati aferente activitatii agricole, intrucat in
aceasta perioada se infiinteaza plantatia.
 Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ - se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile
aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii
s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in
perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia,
conform tabelului de mai sus.
 Linia 30 – Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: contributiile fiscale datorate de
intreprinderea individuala, in valoare de 1.392 lei/an. Valorile aferente acestor impozite, taxe si contributii
sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.
 Linia 32 - Capitolul „Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA”, linia 33 - „Achizitii fixe
necorporale, inclusiv TVA” si linia 34 – “Cresterea investitiilor in curs” cuprind achizitiile realizate in
cadrul prezentului proiect, in valoare de 526.814 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru
creditul de cofinantare – costul creditului).

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune

INCASARI
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de operare se realizeaza
pornind de la urmatorul plan de cultura:

Pagina 43/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

ha
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Nr Denumire cultura
operare operare operare operare operare
1 Zmeur 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
TOTAL 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul celor 5 ani de operare sunt sintetizate in
tabelul urmator:

Ipoteze incasari operare


Productivitate Pret vanzare Subventie Luna primire
Nr Denumire cultura UM
(kg/ha) (lei/UM) (lei/ha/an) subventie
1 Zmeur 7.000,00 10,00 kg 711,48 octombrie
Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 – Capitolul
„Subventii”, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.

PLATI
 Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat
pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru perioada
de prognoza.
 Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 89.317 lei, conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul
Memoriu Justificativ)
 Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:
o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de
culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).
o Costurile cu personalul angajat:

Plati aferente salariilor


Contributii asigurari Total plati aferente
Salariu brut
Nr Functie Nr. persoane sociale si de sanatate salariilor
(lei/luna)
(lei/luna) (lei/luna)
1 Muncitor calificat 1 1.000,00 321,00 1.321,00
2 Paznic 1 900,00 288,90 1.188,90
TOTAL 2 - - 2.509,90
Platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si
impozitul pe venit net sunt cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si
contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net lei/an


N An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Denumire plata
r operare operare operare operare operare
1 TVA 50.067 50.067 50.067 50.067 50.067
Contributii fiscale datorate de
2 6.741 6.955 7.169 7.384 7.598
Intreprinderea Individuala
3 Impozit pe venitul net 8.069 8.658 9.247 9.836 10.425
TOTAL 64.877 65.680 66.483 67.286 68.089
 Linia 30 – Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli administrative si impozite si
taxe locale (impozit pe teren), centralizate in tabelul urmator:

Pagina 44/45
Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Alte plati lei


Valoare Luna efectuare
Nr Denumire plata
(lei) plata
1 Cheltuieli administrative 150,00 PLATA LUNARA
2 Impozite si taxe 205,00 ianuarie
TOTAL 355,00 -

9.3 Indicatori financiari


In continuare sunt prezentati indicatorii obtinuti in urma completarii formularelor din Anexa C conform
ipotezelor anterioare:
Total an Total an Total an Total an Total an
Anul
UM 1 2 3 4 5
Nr.crt. Specificatie Valoare
Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara
1 LEI 442.707
TVA
2 Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani ANI 1,7578
Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie
3 Numeric 2,42 2,57 2,73 2,92 3,13
sa fie mai mare sau egal cu 1.2
4 Rata de actualizare 8%
5 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva LEI 1.363.518
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa
6 LEI 131.313 165.148 202.075 242.094 285.205
fie pozitiv

Pagina 45/45

S-ar putea să vă placă și