Sunteți pe pagina 1din 178

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni


al Guvernului pentru anii 2021-2022
--------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 (se


anexează).

2. Ministerele și alte autorități administrative centrale:


1) vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală și în
termenele stabilite a Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022;
2) vor prezenta lunar, până la data de 5 a lunii următoare perioadei de
raportare, informația despre executarea Planului nominalizat, utilizând platforma
guvernamentală de raportare, evaluare și monitorizare „PlanPro”
(http://monitorizare.gov.md);
3) vor prezenta Cancelariei de Stat anual, până la data de 5 februarie,
informația despre realizarea obiectivelor și a indicatorilor de progres ai Planului
menționat, conform domeniilor de competență.

3. Cancelaria de Stat va prezenta Guvernului:


1) până la data de 15 a lunii următoare perioadei de raportare, informaţia
privind progresul în realizarea Planului sus-numit pentru luna precedentă;
2) până la data de 1 martie, raportul de evaluare a implementării Planului
menționat pentru anul precedent.

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina


Cancelariei de Stat.

5. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 636/2019 cu privire la aprobarea


Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2019, nr. 378-379, art. 976), cu modificările ulterioare.
2

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA


4

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.

PLANUL DE ACȚIUNI AL GUVERNULUI


PENTRU ANII 2021-2022

Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 a fost elaborat în


vederea realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă setate în Programul de
guvernare „Moldova vremurilor bune”, aprobat prin Hotărârea Parlamentului
nr.88/2021, precum și angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, în
mod special, celor ce derivă din Acordul de Asociere între Republica Moldova,
pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei
Atomice și statele membre ale acestora și Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030.
Temei pentru elaborarea Planului de acțiuni a constituit art. 34 din Legea
nr. 136/2017 cu privire la Guvern, în corespundere cu care Guvernul este
împuternicit să elaboreze și aprobe planul său de acțiuni pornind de la criteriile
de prioritate și consecutivitate a acțiunilor, în vederea executării actelor
normative ale Parlamentului și realizării programului de activitate ale
Guvernului.
Planul de acțiuni ghidează activitatea Guvernului spre un model de
dezvoltare sustenabilă, axat pe investiții, stimularea și dezvoltarea capitalului
uman, creșterea competitivității produselor și serviciilor autohtone,
transformarea digitală a sectorului public și privat, eficientizarea cheltuielilor
statului și administrarea responsabilă a proprietății acestuia, combaterea sărăciei
și a inechităților sociale, modernizarea și fortificarea sistemelor de sănătate și
educație, promovarea unei politici externe echilibrate, asigurarea integrității
teritoriale, ordinii și securității, combaterea schimbărilor climatice și protecția
mediului.
Un accent deosebit se va pune pe reformarea sistemului justiției, deoarece
modul în care este înfăptuită justiția influențează direct dezvoltarea statului. Un
sistem funcțional al justiției garantează faptul că cetățenii și mediul de afaceri pot
beneficia pe deplin de drepturile lor, consolidează încrederea reciprocă și
contribuie la crearea unui mediu investițional favorabil.
În prezent, calitatea actului de justiție, dar și independența judecătorilor și
a procurorilor, sunt grav afectate de abuzuri, de corupție, dar și de integritatea
actorilor din sistem.
Prin urmare, îmbunătățirea sectorului justiției, combaterea corupției și
asigurarea integrității actorilor din sistem constituie prioritatea majoră a
Republicii Moldova, care are o importanță covârșitoare pentru întreaga societate
și constituie condiție esențială pentru dezvoltarea cu adevărat a unei societăți
democratice în care supremația legii și respectarea drepturilor și a libertăților
omului reprezintă valori supreme garantate. În vederea realizării acestor
deziderate politicile promovate vor fi orientate spre edificarea unui sector al
justiției independent, imparțial, profesionist, responsabil, eficient şi transparent.
5

Pentru realizarea cu succes a Planului de acțiuni, Guvernul va asigura


crearea și dezvoltarea unui corp de funcționari profesioniști, integri și motivați,
dedicați interesului și activității în serviciul public. Republica Moldova merită o
administrație publică centrală și locală capabilă să asigure condițiile pentru
dezvoltarea sustenabilă a țării, cu un nivel ridicat de integritate și competență.
Din această perspectivă, acțiunile Guvernului vor fi direcționate spre
depolitizarea, eficientizarea, transparentizarea și responsabilizarea administrației
publice și consolidarea capacităților de perfecționare instituțională permanentă,
pentru oferirea serviciilor accesibile și de calitate cetățenilor și mediului de
afaceri din Republica Moldova, contribuind astfel la creșterea bunăstării
societății și coeziunii sociale.
La nivel de administrație publică centrală, acțiunile prioritare se vor axa pe
definirea noilor mandate ale instituțiilor publice centrale, eliminarea
suprapunerilor, delimitarea clară a rolurilor între instituții, instaurarea principiilor
de bună guvernare în cadrul agențiilor și întreprinderilor de stat care să
funcționeze după reguli corecte și transparente.
La nivel de administrație publică locală, procesul de eficientizare și
restructurare va fi abordat în corelare cu reorganizarea sistemului administrației
publice centrale, într-o manieră coerentă și integrată. Această precondiție va sta
la baza elaborării unui nou document strategic pe termen mediu și lung, care va
defini viziunea, cadrul general și intervențiile pentru schimbări pozitive în
administrația publică din Republica Moldova, cu accent pe domeniul
administrației publice locale, descentralizării și consolidării autonomiei
financiare.
Problemele caracteristice unui sistem excesiv de fragmentat al
administrației publice locale, precum atestăm în Republica Moldova, dificultățile
importante semnalate și evidențiate pe parcursul ultimilor ani de către
reprezentanții autorităților administrației publice locale, vor fi eliminate etapizat
prin aplicarea mai multor instrumente, conforme cu cele mai bune practici
europene, inclusiv dezvoltare regională, cooperare inter-municipală și stimularea
amalgamării voluntare.
Guvernul va asigura accesul cetățenilor la servicii de calitate, la locul de
reședință, în orice localitate din țară. La prima etapă, se va avansa cu activitățile
de clarificare a competențelor și descentralizarea financiară, cu activități de
comunicare și identificare a opțiunilor de creștere a capacității administrative a
autorităților publice locale. Reorganizarea din punct de vedere teritorial şi
administrativ, va fi asumată prin obținerea consensului național asupra măsurilor
de reformă. Inițierea și implementarea se va efectua etapizat, pe măsura
asigurării cadrului normativ necesar, a condițiilor financiare și materiale,
concomitent cu pregătirea personalului din administrația publică locală pentru
gestionarea şi punerea în aplicare a unor noi procese.
Activitățile în domeniul administrației publice locale vor fi realizate, de
asemenea, prin inițiative de racordare a cadrului de politici și normativ la
prevederile Cartei Europene a Autonomiei Locale, la Recomandările
6

Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, la


angajamentele asumate de aderare la valorile autentice ale comunității europene.
Implicarea reală şi efectivă a autorităților publice locale va spori, inclusiv,
prin relansarea/revigorarea activității Comisiei paritare pentru descentralizare,
precum și a grupurilor de lucru sectoriale pentru descentralizare, ca și platformă
de comunicare și consultare a politicilor publice în domeniul administrației
publice locale. De asemenea, se va accentua rolul asociațiilor reprezentative
privind consultarea autorităților locale în procesul de luare a deciziilor la nivel
central.
Modernizarea administrației publice la nivel central și local se va realiza,
inclusiv, prin elaborarea și implementarea politicilor de management al
resurselor umane orientate spre atragerea persoanelor competente, precum și
motivarea și dezvoltarea profesională continuă a funcționarilor publici.
Managementul resurselor umane din serviciul public se va baza pe
promovarea eticii şi integrităţii în administraţia publică, respectarea principiului
meritocrației și competențelor profesionale la ocuparea funcțiilor publice,
clarificarea rolurilor și statutelor fiecărei categorii de personal, utilizarea
instrumentelor digitale de evidență și gestionare a personalului.
7

Termen de Indicatori de Instituții


Obiective Acțiuni Referințe
realizare monitorizare responsabile
I. BUNA GUVERNARE
Obiectivul-cheie: atingerea obiectivelor de dezvoltare a Republicii Moldova prin luarea de decizii într-un mod transparent și incluziv, stabilirea regulilor și procedurilor rezonabile și centrate
pe om, cheltuirea și administrarea cu responsabilitate a resurselor și proprietății statului, monitorizarea continuă și promptă a implementării, precum și evaluarea obiectivă a tuturor politicilor
adoptate. În acest scop vor fi consolidate capacitățile entităților publice în vederea aplicării de către acestea a mecanismelor de asigurare a transparenței și integrității actului de guvernare.

Indicatori de produs/rezultat:
- analiză funcțională a autorităților publice centrale realizată;
- Monitor Oficial al Republicii Moldova digitizat din 1 ianuarie 2022;
- rata de conformare cu analiza impactului de reglementare pentru actele promovate și aprobate de Guvern va constitui 100% către sfârșitul anului 2022;
- Cod de guvernanță aprobat și pus în aplicare în cadrul a cel puțin 20 de societăți pe acțiuni până la sfârșitul lunii iulie 2022;
- expunerea la privatizare a cel puțin 35 de bunuri proprietate de stat supuse privatizării, până la sfârșitul anului 2022;
- efectuarea auditului extern al entităților de interes public (în sensul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017) până la sfârșitul lunii iunie 2022;
- asigurarea accesului reprezentanților diasporei în consiliile de administrație și alte organe de conducere ale entităților de interes public până la sfârșitul anului 2021

1.1. Modernizarea modului de organizare 1.1.1. Efectuarea analizelor funcționale ale Decembrie Analize funcționale Cancelaria de Stat; PAG, cap. VI
și funcționare a autorităților publice prin autorităților publice centrale, identificarea opțiunilor 2022 realizate și documente Ministerul /Buna guvernare/
inițierea reformei administrației publice de îmbunătățire a cadrului normativ în vederea de politici promovate Finanțelor; Creșterea calității
centrale îmbunătățirii sistemului de salarizare, creșterii autoritățile actului de
eficienței autorităților publice centrale și a relațiilor administrative guvernare
financiare cu autoritățile publice locale centrale
1.1.2. Elaborarea și aprobarea modificărilor la cadrul Decembrie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat;
normativ aferent implementării recomandărilor 2022 aprobată autoritățile
analizei funcționale a autorităților publice centrale administrative
centrale

1.1.3. Extinderea implementării Sistemului Decembrie Sistem informațional Ministerul


informațional automatizat „Registrul electronic al 2022 dezvoltat și funcțional Finanțelor
angajaților” (SIA REA) în toate autoritățile publice (Serviciul Fiscal de
Stat);
Instituția Publică
Centrul de
Tehnologii
Informaționale în
Finanțe;
Cancelaria de Stat;
autoritățile
administrative
centrale
8

1.2. Implementarea sistemului integrat 1.2.1. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 168/2010 Decembrie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat PAG, cap. VI.
de planificare strategică și dezvoltarea cu privire la unitatea de analiză, monitorizare şi 2021 aprobată /Buna
capacităților de elaborare și evaluare a evaluare a politicilor publice din cadrul organului Guvernare/Creștere
politicilor publice central de specialitate al administrației publice a calității actului de
guvernare/alin. 4
1.2.2. Restructurarea Cancelariei de Stat prin Decembrie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat PAG, cap. VI.
instituirea unei subdiviziuni cu funcții de expertiză a 2021 aprobată /Buna
analizelor de impact și monitorizarea respectării Guvernare/Creștere
legislației privind realizarea analizei impactului de a calității actului de
reglementare guvernare/alin. 2, 3
1.2.3. Aprobarea Cadrului național de monitorizare a Martie Hotărâre de Guvern Biroul Național de PAG, cap.
implementării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 2022 aprobată Statistică; VI/Creșterea
Cancelaria de Stat calității actului de
guvernare/alin. 1
Rezoluția Adunării
Generale ONU din
25 septembrie 2015
1.2.4. Elaborarea proiectului Planului național de Iunie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat; PAG, cap. VI/
dezvoltare pentru anii 2023-2025 2022 aprobată autoritățile Creșterea calității
administrative actului de
centrale guvernare/ alin.4;
Finanțe publice/
Politici bugetare/
alin. 1
1.3. Creșterea nivelului de accesibilitate 1.3.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Octombrie Proiect de lege aprobat Cancelaria de Stat; PAG, cap. VI
a cetățenilor la cadrul normativ și privind modul de publicare şi intrare în vigoare a 2021 de Guvern și transmis Ministerul Justiției /Buna guvernare/
asigurarea calității actului normativ actelor normative, inclusiv introducerea formatului Parlamentului Creșterea calității
publicat electronic al Monitorului Oficial al Republicii actului de
Moldova guvernare/ alin. 1
1.3.2. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Octombrie Proiect de lege aprobat Cancelaria de Stat;
privind procedura publicării şi republicării actelor 2021 de Guvern și transmis Ministerul Justiției
normative şi a rectificărilor operate în ele într-o Parlamentului
formulare nouă
1.3.3. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ Decembrie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat
secundar pentru stabilirea procedurii de transmitere a 2021 aprobată
actelor normative pentru publicare în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, precum și de
asigurare a publicării
1.3.4. Reglementarea procedurii de verificare a Decembrie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat
conformității juridice a actelor normative care nu cad 2021 aprobată
sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1104/1997 cu
privire la modul de efectuare a expertizei juridice și
9

înregistrării de stat a actelor normative


departamentale, dar care se publică în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova
1.3.5. Instituirea Monitorului Oficial al Republicii Decembrie Soluție funcțională Instituția Publică
Moldova electronic 2022 Agenția de
Guvernare
Electronică;
Instituția Publică
Agenția
Informațională de
Stat „Moldpres”
1.3.6. Implementarea circuitului electronic al Decembrie Soluție funcțională Cancelaria de Stat;
proiectelor de acte normative (e-Legislație) 2022 Ministerul Justiției;
Instituția Publică
Agenția de
Guvernare
Electronică
1.4. Restructurarea/reingineria 1.4.1. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ Decembrie Proiect de lege aprobat Cancelaria de Stat; PAG, cap. VI
proceselor de accesare a serviciilor aferent modernizării serviciilor de înregistrare de stat 2021 de Guvern și transmis Ministerul Justiției; /Buna guvernare/
publice de către cetățeni și agenți a unităților de drept Parlamentului Instituția Publică Creșterea calității
economici Agenția de actului de
Guvernare guvernare/alin. 9
Electronică;
Instituția Publică
Agenția Servicii
Publice
1.4.2. Promovarea proiectului de hotărâre a Decembrie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat;
Guvernului cu privire la aprobarea Concepției 2021 aprobată Ministerul Justiției;
actualizate a Sistemului informațional automatizat Instituția Publică
„Registrul de stat al unităților de drept” Agenția de
Guvernare
Electronică;
Instituția Publică
Agenția Servicii
Publice
1.4.3. Promovarea cadrului normativ aferent Decembrie Proiect de lege aprobat Cancelaria de Stat;
modernizării serviciului de eliberare a permisului de 2021 de Guvern și transmis Ministerul
conducere Parlamentului Afacerilor Interne;
Instituția Publică
Agenția de
Guvernare
Electronică;
10

Instituția Publică
Agenția Servicii
Publice
1.4.4. Promovarea proiectului de hotărâre a Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii
Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului și a 2021 aprobată și Protecției
Regulamentului de utilizare a Sistemului Sociale;
informațional „Înregistrare cu statut de șomer” Agenția Națională
pentru Ocuparea
Forței de Muncă;
Instituția Publică
Agenția de
Guvernare
Electronică
1.4.5. Promovarea cadrului normativ aferent Decembrie Proiect de lege aprobat Cancelaria de Stat;
modernizării serviciilor de stare civilă 2021 de Guvern și transmis Ministerul Justiției;
Parlamentului Instituția Publică
Agenția de
Guvernare
Electronică;
Instituția Publică
Agenția Servicii
Publice
1.4.6. Promovarea proiectului de hotărâre a Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul
Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului și a 2021 aprobată Educației și
Regulamentului de utilizare a Sistemului Cercetării;
informațional „Registrul unităților de instruire a Centrul Tehnologii
conducătorilor de vehicule și formabililor” Informaționale si
Comunicaționale în
Educație;
Instituția Publică
Agenția de
Guvernare
Electronică
1.4.7. Modernizarea serviciului de alocare a Noiembrie Serviciul modernizat Instituția Publică
indemnizației de șomer 2021 funcțional Agenția de
Guvernare
Electronică;
Agenția Națională
pentru Ocuparea
Forței de Muncă
1.4.8. Modernizarea serviciului de acordare a Decembrie Serviciu modernizat Agenția Națională
ajutorului de șomaj 2021 funcțional pentru Ocuparea
11

Forței de Muncă;
Instituția Publică
Agenția de
Guvernare
Electronică
1.4.9. Modernizarea serviciului de eliberare a Decembrie Serviciu modernizat Instituția Publică
permiselor de conducere 2021 funcțional Agenția de
Guvernare
Electronică;
Instituția Publică
Agenția Servicii
Publice
1.4.10. Promovarea cadrului normativ aferent Iulie Proiect de lege aprobat Ministerul Muncii
modernizării serviciilor de asigurări sociale 2022 de Guvern și transmis și Protecției
Parlamentului Sociale;
Casa Națională de
Asigurări Sociale;
Instituția Publică
Agenția de
Guvernare
Electronică
1.4.11. Modernizarea serviciilor de stare civilă Decembrie Cel puțin 3 servicii Instituția Publică
2022 modernizate Agenția de
funcționale Guvernare
Electronică;
Instituția Publică
Agenția Servicii
Publice
1.4.12. Modernizarea serviciilor de înregistrare de Decembrie Serviciu modernizat Instituția Publică
stat a unităților de drept 2022 funcțional Agenția de
Guvernare
Electronică;
Instituția Publică
Agenția Servicii
Publice
1.4.13. Modernizarea Portalului guvernamental de Decembrie Serviciu modernizat Instituția Publică
date, componenta Date deschise 2022 funcțional Agenția de
Guvernare
Electronică
1.4.14. Automatizarea publicării celor mai populare Decembrie Număr de seturi de Instituția Publică
seturi de date expuse pe Portalul guvernamental de 2022 date publicate în regim Agenția de
date, componenta Date deschise automatizat Guvernare
12

Electronică
1.4.15. Identificarea noilor seturi de date pentru Decembrie Număr de seturi de Instituția Publică
deschidere și publicare pe Portalul guvernamental de 2022 date deschise și Agenția de
date, componenta Date deschise publicate Guvernare
Electronică
1.4.16. Modernizarea serviciilor de asigurări sociale Decembrie Serviciu modernizat Instituția Publică
2022 funcțional Agenția de
Guvernare
Electronică;
Casa Națională de
Asigurări Sociale
1.5. Sporirea accesibilității serviciilor 1.5.1. Promovarea proiectului de hotărâre a Octombrie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat; PAG, cap. VI/
publice prestate la nivel central Guvernului cu privire la pilotarea centrelor unificate 2021 aprobată Instituția Publică Buna guvernare/
de prestare a serviciilor publice Agenția de alin. 11;
Guvernare Acordul de
Electronică Asociere RM-UE,
Art.22 lit.(b)
1.5.2. Instituirea centrelor unificate de prestare a Martie Cel puțin 15 centre Cancelaria de Stat; PAG, cap. VI/
serviciilor publice în parteneriat cu misiunile 2022 unificate de prestare a Instituția Publică Buna guvernare/
diplomatice și oficiile consulare ale Republicii serviciilor publice Agenția de alin. 11;
Moldova peste hotare, precum și cu autoritățile instituite Guvernare Acordul de
publice locale Electronică; Asociere RM-UE,
Ministerul Art.22 lit.(b)
Afacerilor Externe
și Integrării
Europene
1.5.3. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Legea Decembrie Proiect de lege aprobat Agenţia Relaţii PAG, cap. VI/
nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile 2021 de Guvern și transmis Funciare şi Buna guvernare/
Parlamentului Cadastru alin. 1
1.5.4. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Legea Decembrie Proiect de lege aprobat Agenţia Relaţii
nr. 254/2016 cu privire la infrastructura națională de 2021 de Guvern și transmis Funciare şi
date spațiale Parlamentului Cadastru
1.6. Asigurarea unui dialog veritabil cu 1.6.1. Reactivarea Grupului de lucru pentru Decembrie Proiecte de acte Ministerul PAG, cap. VI/
autoritățile publice locale pentru descentralizarea financiară în scopul coordonării 2022 normative consultate Finanțelor; Creșterea calității
susținerea dezvoltării localităților și politicilor din domeniul finanțelor publice locale cu cu autoritățile publice Ministerul actului de
implementarea reală a politicilor reprezentanții autorităților publice locale locale Infrastructurii și Guvernare/ alin. 8
anunțate în beneficiul fiecărui cetățean Dezvoltării
Regionale
Cancelaria de Stat
1.7. Consolidarea sistemului statistic 1.7.1. Elaborarea și aprobarea proiectului Strategiei Decembrie Hotărâre de Guvern Biroul Național de Acordul de
național și alinierea la standardele de dezvoltare a sistemului statistic național până în 2021 aprobată Statistică Asociere RM-UE,
europene în domeniul statisticii anul 2030 art.44;
13

PAG, cap. VI
/Buna guvernare/
Creșterea calității
actului de
guvernare/ alin. 1
1.7.2. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Decembrie Proiect de lege aprobat Biroul Național de Acordul de
pentru modificarea Legii nr.93/2017 cu privire la 2021 de Guvern și transmis Statistică Asociere RM-UE,
statistica oficială și a actelor normative în domeniile Parlamentului art.41,
conexe în vederea eficientizării activității statisticii Regulamentul CE
oficiale, inclusiv: nr. 223/2009;
- asigurarea accesului la sursele de date Evaluarea globală a
administrative și private pentru elaborarea sistemului statistic
statisticilor oficiale; național 2019,
- ajustarea cerințelor de confidențialitate și realizată de
diseminare a datelor statistice în corespundere cu Eurostat
Regulamentul CE nr. 223/2009
1.7.3. Elaborarea proiectului de hotărâre a Martie Hotărâre de Guvern Biroul Național de Acordul de
Guvernului privind aprobarea Programului de 2022 aprobată Statistică Asociere RM-UE,
dezvoltare a sistemului statistic național 2022-2025 art.44
1.7.4. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu Noiembrie Hotărâre de Guvern Biroul Național de Acordul de
privire la stabilirea producătorilor de statistici 2021 aprobată Statistică Asociere RM-UE,
oficiale art.44;
Legea nr.93/2017
cu privire la
statistica oficială,
art. 6
1.8. Eficientizarea producerii statisticilor 1.8.1. Elaborarea și aprobarea Conceptului Noiembrie Hotărâre de Guvern Biroul Național de Acordul de
demografice și sociale prin utilizarea Sistemului informațional „Statistici demografice și 2021 aprobată Statistică Asociere RM-UE,
surselor de date administrative sociale” art.41, art.43 (a),
art.44
Transpune:
Regulamentul (CE)
nr.763/2008;
Regulamentul (CE)
nr. 223/2009;
Regulamentul (UE)
nr. 1260/2013;
Regulamentul de
punere în aplicare
(UE) nr. 205/2014;
Codul de bune
practici al
14

statisticilor
europene
1.8.2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului Martie Hotărâre de Guvern Biroul Național de Acordul de
privind organizarea și funcționarea Subsistemului 2022 aprobată Statistică; Asociere RM-UE,
informațional „Statistica populației și migrației” Instituția Publică art.41, art.43 (a),
Agenția de art.44
Guvernare
Electronică;
alte autorități și
instituții publice
1.9. Pregătirea cadrului legislativ pentru 1.9.1. Elaborarea proiectului de lege cu privire la Decembrie Proiect de lege aprobat Biroul Național de Acordul de
organizarea recensământului populației recensământul populației și al locuințelor 2021 de Guvern și transmis Statistică Asociere RM-UE,
și al locuințelor Parlamentului art.41, art.43 (a),
Transpune:
Regulamentul (CE)
nr.763/2008
1.9.2. Elaborarea cadrului normativ privind Iulie Hotărâre de Guvern Biroul Național de Acordul de
organizarea și desfășurarea recensământului 2022 aprobată Statistică Asociere RM-UE,
populației și al locuințelor în anul 2024 art.41, art.43 (a)

1.10. Asigurarea implementării celor mai 1.10.1. Elaborarea și aprobarea Regulamentului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap. VI/
bune practici de guvernanță corporativă privind modul de selectare și numire a membrilor 2021 aprobată Economiei Buna guvernare/
organelor de conducere și control ale întreprinderilor alin. 15
de stat și condițiile de remunerare a acestora
1.10.2. Elaborarea proiectului de hotărâre a Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul
Guvernului cu privire la reprezentarea statului în 2021 aprobată Economiei
societățile comerciale cu capital public sau public-
privat
1.10.3. Elaborarea proiectului de lege cu privire la Iunie Proiect de lege aprobat Ministerul
modificarea unor acte normative (Legea nr. 271/2017 2022 de Guvern și transmis Economiei
privind auditul situațiilor financiare, Legea Parlamentului
nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legea
nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și
întreprinderea municipală) în scopul excluderii din
organele de conducere ale întreprinderilor de stat,
societăților pe acțiuni și societăților cu răspundere
limitată a comisiilor de cenzori și creării în cadrul
acestor entități a comitetelor de audit
15

1.10.4. Aprobarea Codului de guvernanță corporativă Iulie Număr de societăți pe Agenția Proprietății PAG, cap. VI./
în cadrul societăților pe acțiuni cu cotă majoritară de 2022 acțiuni care dispun de Publice Buna guvernare/
stat coduri de guvernanță Combaterea
aprobate corupției,
monopolurilor,
managementului
defectuos la
întreprinderile de
stat/ alin.2
1.11. Asigurarea transparenței și 1.11.1. Atragerea partenerilor străini pentru Iunie Număr de întreprinderi Agenția Proprietății PAG, cap. VI/
eficienței proceselor de restructurare, realizarea unui audit extern al principalelor 2022 auditate Publice Buna guvernare/
privatizare, reorganizare sau lichidare a întreprinderi de stat Combaterea
entităților cu cotă de stat 1.11.2. Elaborarea și aprobarea Listei bunurilor Iunie Hotărâre de Guvern Agenția Proprietății corupției,
proprietate de stat supuse privatizării 2022 aprobată Publice monopolurilor,
1.11.3. Elaborarea și aprobarea proiectelor de Decembrie Hotărâri de Guvern Agenția Proprietății managementului
hotărâri ale Guvernului privind reorganizarea 2022 aprobate Publice defectuos la
întreprinderilor de stat în alte forme juridice de întreprinderile de
organizare stat/ alin.1
1.11.4. Elaborarea și aprobarea proiectelor de Decembrie Hotărâri de Guvern Agenția Proprietății
hotărâri ale Guvernului privind 2022 aprobate Publice
restructurarea/lichidarea entităților cu cotă de stat
1.12. Coroborarea actelor normative la 1.12.1. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 91/2019 Iunie Hotărâre de Guvern Agenția Proprietății PAG, cap. VI./
prevederile Codului civil al Republicii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 2022 aprobată Publice Buna guvernare/
Moldova nr. 1107/2002 valorificarea terenurilor proprietate publică a statului Combaterea
1.12.2. Elaborarea și aprobarea în formulare nouă a Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul corupției,
Legii nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților 2022 de Guvern și transmis Agriculturii și monopolurilor,
ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în Parlamentului Industriei managementului
proprietatea statului Alimentare; defectuos la
Ministerul întreprinderile de
Economiei; stat/ alin.1
Agenția Proprietății
Publice
1.12.3. Modificarea Legii nr. 29/2018 privind Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul
delimitarea proprietății publice și a Legii 2022 de Guvern și transmis Economiei;
nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea Parlamentului Agenția Proprietății
proprietății publice Publice;
Agenția Relații
Funciare și
Cadastru
1.13. Dezvoltarea cadrului normativ în 1.13.1. Modificarea Hotărârii Guvernului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap. VI./
vederea realizării procesului de nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor 2022 aprobată Economiei; Buna guvernare/
delimitare a bunurilor imobile proprietate publică a statului din administrarea Agenția Proprietății Combaterea
16

proprietate a statului Agenției Proprietății Publice și a Hotărârii Publice corupției,


nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor monopolurilor,
imobile proprietate publică a statului și la managementului
transmiterea unor bunuri imobile defectuos la
1.13.2. Modificarea Hotărârea Guvernului Decembrie Hotărâre de Guvern Agenția Proprietății întreprinderile de
nr. 63/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind 2022 aprobată Publice; stat/ alin.1
modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate Agenția Relații
publică Funciare și
Cadastru
1.13.3. Modificarea Programului de stat pentru Decembrie Hotărâre de Guvern Agenția Proprietății
delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor 2022 aprobată Publice
proprietate publică, pentru anii 2019-2023, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 80/2019
1.14. Perfecționarea legislației de 1.14.1. Modificarea Hotărârii Guvernului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Justiției PAG, cap. VI/
prevenire a spălării banilor și finanțării nr. 606/2002 cu privire la Sistemul național de 2021 aprobată Buna guvernare/
terorismului control al exportului, reexportului, importului și Creșterea calității
tranzitului de mărfuri strategice în Republica actului de
Moldova (includerea Serviciului Prevenirea și guvernare, alin. 13
Combaterea Spălării Banilor în componența Comisiei
interdepartamentale de control asupra exportului,
reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri
strategice)
II. TRANSFORMARE DIGITALĂ
Obiectivul-cheie: modernizarea și regândirea serviciilor publice centrate pe cetățean prin încorporarea în sistemul public a celor mai noi instrumente digitale, crearea unui mediu regulator
favorabil pentru dezvoltarea unui ecosistem de cercetare, inovare, dezvoltare de produse și prestare de servicii în mediul virtual și stimularea încadrării Republicii Moldova în lanțurile valorice
internaționale ale economiei digitale. În vederea realizării acestor deziderate, politicile promovate vor fi orientate spre:
- modernizarea serviciilor publice și digitalizarea sectorului public;
- stimularea digitalizării economiei și a comerțului electronic;
- dezvoltarea e-democrației și reducerea decalajului digital.
Indicatori de produs/rezultat:
- cel puțin 5 servicii electronice guvernamentale noi instituite;
- cel puțin 15 dintre cele mai populare servicii publice modernizate;
- cel puțin 5 servicii publice prestate proactiv;
- numărul de deținători ai identității electronice în creștere cu 20%;
- plățile salariale din sectorul public accesibile prin intermediul Serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay);
- veniturile de la prestarea serviciilor TI în creștere cu 10%;
- volumul exportului produselor și serviciilor TI în creștere cu circa 20%;
- numărul companiilor TI nou-create înregistrate în „Moldova IT park” în creștere cu 10%;
- numărul total de companii rezidente „Moldova IT park” în creștere cu 10%;
- numărul angajaților companiilor TI în creștere cu 10%
17

2.1. Modernizarea serviciilor publice 2.1.1. Promovarea proiectului de hotărâre a Septembrie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat; Acordul de
Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului 2021 aprobată Instituția Publică Asociere RM-UE,
serviciului guvernamental de livrare (MDelivery) Agenția de art.22 lit.(b);
Guvernare PAG, cap.VI/
Electronică Transformare
digitală,
alin. 1/ Politici
pentru diaspora,
alin.10
2.1.2. Promovarea proiectului de hotărâre a Septembrie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat; Acordul de
Guvernului cu privire la Registrul de stat al 2021 aprobată Instituția Publică Asociere RM-UE,
serviciilor publice Agenția de art.22 lit.(b)
2.1.3. Promovarea proiectului de lege privind Octombrie Proiect de lege aprobat Guvernare Acordul de
serviciile publice 2021 de Guvern și transmis Electronică Asociere RM-UE,
Parlamentului art.22 lit.(b);
PAG, cap.VI/
Transformare
digitală,
alin.1, 2
2.1.4. Promovarea proiectului de hotărâre a Decembrie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat; Acordul de
Guvernului privind unele măsuri de implementare a 2021 aprobată Instituția Publică Asociere RM-UE,
soluției pentru identitatea electronică mobilă fără Agenția de art.22 lit.(b);
dispozitive specializate pe partea semnatarului Guvernare PAG, cap.VI/
Electronică; Transformare
Instituția Publică digitală,
Serviciul alin.8/ Politici
Tehnologia pentru diaspora,
Informației și alin.7
Securitate
Cibernetică
2.1.5. Lansarea noii versiuni a Portalului serviciilor Octombrie Portalul serviciilor Instituția Publică Acordul de
publice 2021 publice versiunea 2.0 Agenția de Asociere RM-UE,
lansat Guvernare art.22 lit.(b)
Electronică
2.1.6. Identificarea soluțiilor de stimulare a utilizării Decembrie Soluții identificate Instituția Publică PAG, cap VI/
serviciilor electronice 2021 Agenția de Transformare
Guvernare digitală, alin. 5
Electronică
2.1.7. Identificarea serviciilor publice care pot fi Decembrie Lista serviciilor Instituția Publică PAG, cap.VI/
prestate proactiv 2021 publice prestabile Agenția de Transformare
proactiv întocmită Guvernare digitală, alin.2
18

Electronică;
prestatorii de
servicii publice
2.1.8. Implementarea Registrului de stat al serviciilor Decembrie Soluție funcțională Instituția Publică Acordul de
publice 2021 Agenția de Asociere,
Guvernare art.22 lit.(b)
Electronică
2.1.9. Implementarea soluției tehnice de identitate Decembrie Soluție funcțională Instituția Publică Acordul de
electronică mobilă fără dispozitive specializate pe 2021 Agenția de Asociere RM-UE,
partea semnatarului Guvernare art.22 lit.(b);
Electronică; PAG, cap VI/
Instituția Publică Transformare
Serviciul digitală, alin.8
Tehnologia
Informației și
Securitate
Cibernetică
2.1.10. Încasarea prin intermediul serviciului Decembrie Serviciile publice cu Instituția Publică PAG, cap. VI/
guvernamental de plăți electronice (MPay) a plăților 2021 plată prestate prin Agenția de Transformare
pentru serviciile publice prestate prin intermediul intermediul misiunilor Guvernare digitală, alin. 15/
misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale diplomatice și oficiilor Electronică; Politici pentru
Republicii Moldova peste hotare consulare integrate cu Ministerul diaspora, alin.9
serviciul Afacerilor Externe
guvernamental de plăți și Integrării
electronice (MPay) Europene
2.1.11. Promovarea proiectului de hotărâre a Martie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat; Acordul de
Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului 2022 aprobată Instituția Publică Asociere RM-UE,
de funcționare și utilizare a serviciului Agenția de art.22 lit.(b);
guvernamental de livrare (MDelivery) Guvernare PAG, cap.VI/
Electronică Transformare
2.1.12. Promovarea proiectului de hotărâre a Iunie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat; digitală, alin.1/
Guvernului privind recunoașterea semnăturilor 2022 aprobată Instituția Publică Politici pentru
electronice avansate calificate, bazate pe certificate Agenția de diaspora,
eliberate de un stat-membru al Uniunii Europene Guvernare alin.10
2.1.13. Promovarea proiectului de hotărâre a Aprilie Hotărâre de Guvern Electronică;
Guvernului privind modul de extindere a capacității 2022 aprobată Instituția Publică
platformei tehnologice guvernamentale comune Serviciul
MCloud utilizând resurse informaționale ale Tehnologia
prestatorilor de servicii de cloud din domeniul public Informației și
(cloud hibrid) Securitate
2.1.14. Promovarea proiectului de hotărâre a Iunie Hotărâre de Guvern Cibernetică
Guvernului privind revizuirea cadrului normativ în 2022 aprobată
19

materie de publicare a datelor guvernamentale


deschise
2.1.15. Promovarea cadrului normativ în vederea Iunie Proiect de lege aprobat Cancelaria de Stat; Acordul de
stimulării utilizării serviciilor electronice și efectuării 2022 de Guvern și transmis Instituția Publică Asociere RM-UE,
tranzacțiilor și plăților electronice Parlamentului Agenția de art.22 lit.(b);
Guvernare PAG, cap.VI/
Electronică Transformare
digitală, alin. 5, 15
2.1.16. Promovarea proiectului de hotărâre a Iunie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat; Acordul de
Guvernului privind stabilirea procedurii de 2022 aprobată Instituția Publică Asociere RM-UE,
identificare și verificare de la distanță a identității Agenția de art.22 lit.(b);
unei persoane prin utilizarea soluției eKYC Guvernare PAG, cap.VI/
(Electronic Know Your Customer) Electronică; Transformare
Instituția Publică digitală, alin. 8
Serviciul
Tehnologia
Informației și
Securitate
Cibernetică;
Instituția Publică
Agenția Servicii
Publice
2.1.17. Promovarea proiectului de hotărâre a Septembrie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat; Acordul de
Guvernului cu privire la Portalul serviciilor publice 2022 aprobată Instituția Publică Asociere RM-UE,
Agenția de art.22 lit.(b)
Guvernare
Electronică
2.1.18. Instituirea mecanismului universal de Martie Soluție funcțională Instituția Publică Acordul de
depunere a cererilor electronice pentru serviciile 2022 Agenția de Asociere RM-UE,
publice Guvernare art.22 lit.(b);
Electronică PAG, cap.VI/
Transformare
digitală, alin.1
2.1.19. Implementarea serviciului guvernamental de Martie Serviciu funcțional Cancelaria de Stat; Acordul de
livrare (MDelivery) pentru livrarea rezultatelor 2022 Instituția Publică Asociere RM-UE,
prestării serviciilor publice (actelor) la locul de trai Agenția de art.22 lit.(b);
sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Guvernare PAG, cap.VI/
Republicii Moldova peste hotare la alegerea Electronică; Transformare
beneficiarului serviciului public Ministerul digitală,
Afacerilor Externe alin.1/Politici
și Integrării pentru diaspora,
Europene alin. 10
20

2.1.20. Implementarea soluției unificate de Martie Soluție funcțională Ministerul Acordul de


programare la serviciile publice prestate de misiunile 2022 Afacerilor Externe Asociere RM-UE,
diplomatice și oficiile consulare ale Republicii și Integrării art.22 lit.(b);
Moldova peste hotare Europene; PAG, cap.VI/
Instituția Publică Politici pentru
Agenția de diaspora, alin.8
Guvernare
Electronică
2.1.21. Introducerea serviciilor prestate proactiv în Martie Cel puțin 2 servicii Instituția Publică Acordul de
domeniul asigurărilor sociale 2022 prestate proactiv Agenția de Asociere RM-UE,
Guvernare art.22 lit.(b);
Electronică; PAG, cap.VI/
Casa Națională de Transformare
Asigurări Sociale digitală, alin.3
2.1.22. Crearea posibilităților de obținere a identității Iunie Serviciu funcțional Instituția Publică Acordul de
electronice pentru investitori străini, inclusiv prin 2022 Agenția de Asociere RM-UE,
misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Guvernare art.22 lit.(b);
Republicii Moldova peste hotare Electronică; PAG, cap.VI/
Ministerul Transformare
Afacerilor Externe digitală, alin.10
și Integrării
Europene;
Ministerul
Afacerilor Interne
2.1.23. Crearea Centrului unificat de asistență pentru Decembrie Centru funcțional Instituția Publică PAG, cap.VI/
persoanele care s-au confruntat cu dificultăți în 2022 Agenția de Transformare
utilizarea și recunoașterea documentelor și Guvernare digitală, alin. 4
tranzacțiilor electronice Electronică
2.1.24. Extinderea numărului de servicii, taxe, Decembrie Disponibilitatea de Instituția Publică PAG, cap.VI/
impozite și alte plăți care pot fi încasate prin serviciul 2022 plată a serviciilor, Agenția de Transformare
guvernamental de plăți electronice (MPay), inclusive impozitelor, taxelor, Guvernare digitală, alin.15
cele locale plăților pentru amenzi Electronică;
și majorări de prestatorii de
întârziere (penalități) și servicii publice
altor plăți în contul
unic trezorerial al
Ministerului Finanțelor
prin serviciul
guvernamental de plăți
electronice (MPay)
2.1.25. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ Decembrie Hotărâre de Guvern Instituția Publică
pentru a permite distribuirea plăților din contul unic 2021 aprobată Agenția de
21

trezorerial al Ministerului Finanțelor către persoanele Guvernare


juridice Electronică;
Ministerul
Finanțelor
2.2. Digitalizarea sectorului public 2.2.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de hotărâre Septembrie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat; Legea nr.71/2007
a Guvernului privind aprobarea Conceptului 2021 aprobată Instituția Publică cu privire la
Registrului resurselor și sistemelor informaționale de Agenția de registre, art. 7
stat și a Regulamentului privind ținerea Registrului Guvernare
resurselor și sistemelor informaționale de stat Electronică
2.2.2. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Noiembrie Proiect de lege aprobat Cancelaria de Stat; PAG, cap.VI/
privind identitatea electronică și serviciile de 2021 de Guvern și transmis Instituția Publică Transformare
încredere Parlamentului Agenția de digitală, alin. 8, 9;
Guvernare Transpune:
Electronică Regulamentul (UE)
nr. 910/2014
2.2.3. Elaborarea și aprobarea proiectului de hotărâre Octombrie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat; Legea nr.142/2018
a Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului 2021 aprobată Instituția Publică cu privire la
Catalogului semantic și a Regulamentului privind Agenția de schimbul de date și
ținerea acestuia Guvernare interoperabilitate,
Electronică art. 10
2.2.4. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ Noiembrie Proiect de lege aprobat Cancelaria de Stat; PAG, cap.VI/
pentru asigurarea distribuirii plăților salariale din 2021 de Guvern și transmis Instituția Publică Transformare
sectorul public prin intermediul Serviciului Parlamentului Agenția de digitală, alin.15
guvernamental de plăți electronice (MPay) Guvernare
Electronică;
Ministerul
Finanțelor;
Ministerul Muncii
și Protecției Sociale
2.2.5. Implementarea Catalogului semantic în scopul Noiembrie Soluție funcțională Instituția Publică Legea nr.142/2018
unificării interpretării datelor în procesul de schimb 2021 Agenția de cu privire la
de date Guvernare schimbul de date și
Electronică interoperabilitate,
art. 10
2.2.6. Implementarea Registrului resurselor și Martie Soluție funcțională Instituția Publică Legea nr.71/2007
sistemelor informaționale de stat 2022 Agenția de cu privire la
Guvernare registre, art. 7
Electronică
2.2.7. Elaborarea și aprobarea proiectului de hotărâre Decembrie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat; PAG, cap.VI/
a Guvernului privind aprobarea Conceptului 2021 aprobată Ministerul Justiției; Transformare
serviciului guvernamental de arhivă electronică (e- Agenția Națională a digitală, alin.7
Arhiva) Arhivelor;
22

Instituția Publică
Agenția de
Guvernare
Electronică
2.2.8. Elaborarea și aprobarea proiectului de hotărâre Decembrie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat; Legea nr.71/2007
a Guvernului privind aprobarea unor măsuri în 2021 aprobată Instituția Publică cu privire la
vederea eficientizării modului de dezvoltare și Agenția de registre, art. 7
administrare a sistemelor informaţionale de stat Guvernare
Electronică
2.2.9. Elaborarea și aprobarea proiectului de hotărâre Decembrie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat; PAG, cap.VI/
a Guvernului privind stabilirea unui model 2021 aprobată Ministerul Transformare
competitiv de salarizare a personalului entităților din Finanțelor; digitală, alin. 30
domeniul tehnologiei informației și comunicației din Instituția Publică
sectorul public Agenția de
Guvernare
Electronică
2.2.10. Elaborarea și aprobarea proiectului de Martie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat; Legea nr.467/2003
hotărâre a Guvernului privind aprobarea 2022 aprobată Instituția Publică cu privire la
Metodologiei de digitalizare Agenția de informatizare și la
Guvernare resursele
Electronică informaționale de
stat, art. 23 alin. (2)
2.2.11. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ în Martie Proiect de lege aprobat Cancelaria de Stat; Acordul de
vederea realizării licitațiilor bunurilor proprietate 2022 de Guvern și transmis Agenția Proprietății Asociere,
publică în mod electronic Parlamentului Publice; art.22 lit.(b)
Instituția Publică
Agenția de
Guvernare
Electronică;
Ministerul
Finanțelor
(Instituția Publică
Centrul de
Tehnologii
Informaționale în
Finanțe)
2.2.12. Elaborarea și aprobarea proiectului de Aprilie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat; PAG, cap.
hotărâre a Guvernului privind revizuirea cadrului 2022 aprobată Instituția Publică VI/Administrație
normativ de funcționare a Registrului actelor locale, Agenția de publică și
în vederea modernizării acestuia Guvernare autonomie locală,
Electronică alin.11
2.2.13. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ în Iunie Proiect de lege aprobat Cancelaria de Stat; PAG, cap.VI/
23

vederea excluderii hârtiei din circuitul documentelor 2022 de Guvern și transmis Instituția Publică Transformare
în sectorul public Parlamentului Agenția de digitală, alin.6
Guvernare
Electronică
2.2.14. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Iunie Proiect de lege aprobat Cancelaria de Stat; PAG, cap.VI/
privind guvernanța datelor și regimul juridic aplicabil 2022 de Guvern și transmis Instituția Publică Transformare
acestora Parlamentului Agenția de digitală, alin.13 și
Guvernare 27
Electronică
2.2.15. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ în Septembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției; PAG, cap.VI/
scopul atribuirii mandatului avocatului prin 2022 de Guvern și transmis Instituția Publică Transformare
intermediul Sistemului informațional automatizat Parlamentului; Agenția de digitală, alin.24
„Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza hotărâre de Guvern Guvernare
semnăturii electronice” (MPower) aprobată Electronică
2.2.16. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege cu Septembrie Proiect de lege aprobat Cancelaria de Stat; PAG, cap.VI/
privire la inovare în domeniul tehnologiei informației 2022 de Guvern și transmis Instituția Publică Transformare
în sectorul public Parlamentului Agenția de digitală, alin.25
Guvernare
Electronică
2.2.17. Elaborarea și aprobarea proiectului de Decembrie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat; PAG, cap.VI/
hotărâre a Guvernului privind utilizarea serviciului 2022 aprobată Ministerul Justiției; Transformare
guvernamental de arhivă electronică (e-Arhiva) Agenția Națională a digitală, alin.7
Arhivelor;
Instituția Publică
Agenția de
Guvernare
Electronică
2.2.18. Elaborarea și aprobarea strategiei de Decembrie Strategie aprobată Cancelaria de Stat; PAG, cap.VI/
comunicare în domeniul transformării digitale a 2022 Instituția Publică Transformare
sectorului public Agenția de digitală, alin. 12
Guvernare
Electronică
2.2.19. Asigurarea fiscalizării tranzacțiilor de comerț Martie Soluție funcțională Instituția Publică PAG, cap.VI/
electronic, inclusiv a celor realizate prin serviciul 2022 Agenția de Transformare
guvernamental de plăți electronice (MPay) Guvernare digitală, alin.15
Electronică;
Ministerul
Finanțelor;
Serviciul Fiscal de
Stat
2.2.20. Instituirea soluției de depunere on-line a Iunie Soluție funcțională Ministerul Acordul de
actelor pentru admiterea la toate instituțiile de 2022 Educației și Asociere,
24

învățământ superior din țară Cercetării; art.22 lit.(b)


Instituția Publică
Agenția de
Guvernare
Electronică
2.2.21. Instituirea soluției de realizare a licitațiilor Septembrie Soluție funcțională Instituția Publică Acordul de
bunurilor proprietate publică în mod electronic 2022 Agenția de Asociere,
Guvernare art.22 lit.(b)
Electronică;
Agenția Proprietății
Publice
2.2.22. Consolidarea, extinderea și fortificarea Decembrie Număr de centre de Instituția Publică PAG, cap.VI/
infrastructurilor digitale din sectorul public, inclusiv 2022 date consolidate Agenția de Transformare
a centrelor de date și a rețelelor informaționale, cu Guvernare digitală, alin.23
aplicarea măsurilor de defensivă cibernetică Electronică;
Instituția Publică
Serviciul
Tehnologia
Informației și
Securitate
Cibernetică
2.2.23. Instituirea serviciului guvernamental de Decembrie Serviciu funcțional Cancelaria de Stat; PAG, cap.VI/
arhivă electronică (e-Arhiva) 2022 Agenția Națională a Transformare
Arhivelor; digitală, alin. 7
Instituția Publică
Agenția de
Guvernare
Electronică
2.2.24. Crearea serviciului electronic în domeniul Decembrie Serviciu funcțional Agenția Națională PAG, cap.VI/
cercetării și inovării (e-Cercetare) 2022 pentru Cercetare și Transformare
Dezvoltare; digitală, alin. 7;
Ministerul Hotărârea
Educației și Guvernului
Cercetării; nr.1081/2018 cu
Agenția Națională privire la aprobarea
de Asigurare a Foii naționale de
Calității în Educație parcurs pentru
și Cercetare; integrarea
Instituția Publică Republicii Moldova
Agenția de în Spațiul european
Guvernare de cercetare pe anii
Electronică 2019-2021 și a
25

Planului de acțiuni
privind
implementarea
acesteia
2.3. Dezvoltarea e-democrației și 2.3.1. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ în Decembrie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat; Acordul de
reducerea decalajului digital scopul instituirii unei soluții unificate de transmitere, 2021 aprobată Ministerul Justiției; Asociere RM-UE,
recepționare și gestionare a petițiilor Instituția Publică art.22 lit.(b);
Agenția de PAG, cap.VI/
Guvernare Transformare
Electronică digitală, alin. 11
2.3.2. Elaborarea și aprobarea Programului privind Februarie Program aprobat Ministerul PAG, cap.VI/
organizarea și desfășurarea campaniilor de reducere a 2022 Economiei; Transformare
decalajului digital și dezvoltarea competențelor IT Ministerul digitală, alin. 12
Educației și
Cercetării;
Instituția Publică
Agenția de
Guvernare
Electronică
2.3.3. Implementarea soluției unificate de Mai Soluție funcțională Instituția Publică Acordul de
transmitere, recepționare și gestionare a petițiilor 2022 Agenția de Asociere RM-UE,
Guvernare art.22 lit.(b);
Electronică PAG, cap.VI/
Transformare
digitală, alin.11
2.3.4. Implementarea soluției unificate pentru Decembrie Soluție funcțională Cancelaria de Stat; Acordul de
consultări, sondaje și stimulare a activismului civic 2022 Instituția Publică Asociere RM-UE,
Agenția de art.22 lit.(b);
Guvernare PAG, cap.VI/
Electronică Transformare
digitală, alin. 12

2.3.5. Organizarea și desfășurarea campaniilor de Decembrie Număr de campanii Instituția Publică PAG, cap.VI/
reducere a decalajului digital 2022 realizate Agenția de Transformare
Guvernare digitală, alin. 12
Electronică
26

2.3.6. Identificarea măsurilor de scalare și asigurare a Decembrie Măsuri identificate Ministerul


sustenabilității modelului de educație STEAM 2021 Educației și
(Știință, Tehnologie, Inginerie, Artă, Matematică) Cercetării;
Instituția Publică
Agenția de
Guvernare
Electronică
2.3.7. Extinderea numărului de instituții de Decembrie Număr de instituții de Ministerul
învățământ care au adoptat modelul de educație 2022 învățământ care au Educației și
STEAM adoptat modelul de Cercetării;
educație STEAM Instituția Publică
Agenția de
Guvernare
Electronică
2.4. Consolidarea și dezvoltarea cadrului 2.4.1. Modificarea Regulamentului privind evaluarea Aprilie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.VI/
normativ privind sectorul tehnologiilor activității parcului pentru tehnologia informației 2022 aprobată Economiei Transformare
informaționale digitală/ Viziunea;
Hotărârea
Guvernului
nr.1133/2017
2.4.2. Crearea Programului de susținere a inovațiilor Februarie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.VI/
digitale și startup-urilor tehnologice 2022 aprobată Economiei Economie și
antreprenoriat,
alin.7;
Legea nr.77/2016
cu privire la
parcurile pentru
tehnologia
informației
2.4.3. Elaborarea proiectului de modificare a actelor Martie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, cap.VI/
normative în vederea majorării venitului asigurat al 2022 de Guvern și transmis Economiei; Transformare
angajaților parcului pentru tehnologia informației Parlamentului Ministerul Muncii digitală/ Viziunea;
și Protecției Sociale Legea nr.77/2016
cu privire la
parcurile pentru
tehnologia
informației
2.4.4. Ajustarea mecanismului de colectare și a cotei Aprilie Proiect de lege aprobat Agenția de Stat PAG, cap.VI/
remunerației compensatorii achitate la importul 2022 de Guvern și transmis pentru Proprietatea Transformare
echipamentelor care pot fi utilizate la reproducerea Parlamentului Intelectuală; digitală, alin.27
operelor publicate legal, în condițiile art.26 din Legea Ministerul
nr.139/2010 privind dreptul de autor și drepturile Economiei
27

conexe
2.4.5. Elaborarea proiectului Programului național de Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.VI/
dezvoltare digitală 2022 aprobată Economiei; Transformare
Instituția Publică digitală/ Viziunea
Agenția de
Guvernare
Electronică
2.5. Stimularea digitalizării economiei 2.5.1. Ajustarea cadrului normativ privind activitatea Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.VI/
Administrației parcului pentru tehnologia informației 2021 aprobată Economiei Transformare
„Moldova IT park” digitală/ Viziunea;
Legea nr. 77/2016
cu privire la
parcurile pentru
tehnologia
informației;
Hotărârea
Guvernului
nr.1144/2017 cu
privire la crearea
parcului pentru
tehnologia
informației
„Moldova IT park”
2.5.2. Elaborarea proiectului de lege pentru Martie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, cap.VI/
modificarea unor acte normative (Pachet Digitalizare 2022 de Guvern și transmis Economiei; Transformare
2.0, stimularea plăților electronice și ajustarea Parlamentului Ministerul digitală, alin.14, 15
legislației e-comerț) Finanțelor
2.6. Simplificarea procedurilor vamale la 2.6.1. Implementarea conceptului expedierilor Septembrie Concept implementat Ministerul PAG, cap. VI/
exportul on-line și stimularea serviciilor poștale în cadrul e-Commerce 2022 Finanțelor; Transformare
poștale și de curierat Serviciul Vamal digitală, alin. 16
2.6.2. Simplificarea procedurilor vamale prin Decembrie ASYCUDA World Ministerul PAG, cap. VI/
digitizarea relațiilor G2B, G2G în domeniul vamal 2022 completat cu module Finanțelor; Transformare
noi (E-Certificate, alte Serviciul Vamal digitală, alin. 16
module)
2.6.3. Extinderea declarării electronice pentru toate Decembrie Ponderea declarării Ministerul PAG, cap. VI/
regimurile vamale 2022 electronice pentru Finanțelor; Transformare
regimurile vamale (%) Serviciul Vamal digitală, alin. 16
cu declararea
electronică existentă;
declararea electronică
pentru regimurile
vamale care în prezent
28

nu sunt digitalizate
inițiată
2.7. Implementarea unui cadru eficient 2.7.1. Elaborarea proiectului de lege privind Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, cap. VI/
de securitate cibernetică după modelul securitatea rețelelor și sistemelor informaționale 2022 de Guvern și transmis Economiei; Transformare
statelor cu experiență în acest domeniu Parlamentului Instituția Publică digitală, alin. 22;
Agenția de Transpune:
Guvernare Directiva (UE)
Electronică; 2016/1148
Instituția Publică (Directiva NIS)
Serviciul
Tehnologia
Informației și
Securitate
Cibernetică
III. JUSTIȚIE ȘI ANTICORUPȚIE
Obiectivul-cheie: eradicarea factorilor de corupție și a abuzurilor din sistem și asigurarea unei justiții de calitate, eficiente și transparente cu actori independenți, imparțiali, responsabili,
integri și profesioniști, ceea ce constituie o așteptare legitimă a întregii societăți și o condiție esențială pentru dezvoltarea unei societăți democratice în care supremația legii și respectarea
drepturilor și a libertăților omului reprezintă valori supreme și garantate. În vederea realizării acestor deziderate, politicile promovate vor fi orientate spre:
- eliminarea corupției și responsabilizarea actorilor din sistem;
- sporirea independenței sistemului judecătoresc;
- asigurarea calității actului de justiție;
- asigurarea unei administrări eficiente și moderne a sectorului justiției.

Indicatori de produs/rezultat:
- independența sistemului judecătoresc și a procuraturii, precum și a organelor sale de administrare consolidate;
- mecanismele de responsabilizare și asigurare a integrității agenților publici fortificate;
- infrastructura sistemelor informaționale din sectorul justiției dezvoltată și implementată;
- capacitățile profesiilor conexe justiției consolidate;
- sistemul de protecție a drepturilor omului îmbunătățit
3.1. Demararea reformei în sectorul 3.1.1. Promovarea pe platformă parlamentară a Noiembrie Proiectul Strategiei Ministerul Justiției PAG, cap.V/
justiției pentru asigurarea integrității și noului document de politici – Strategia pentru 2021 pentru asigurarea Demararea
responsabilității actorilor din sistem asigurarea independenței și integrității sectorului independenței și reformei justiției și
justiției integrității sectorului pachetul anti-
justiției revizuit și corupție/ alin. 2
adoptat
3.2. Sporirea independenței sistemului 3.2.1. Modificarea cadrului legal infraconstituțional Martie Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției PAG, cap. VI/
judecătoresc urmare a adoptării modificărilor constituționale 2022 de Guvern și transmis Justiție și anti-
privind sistemul judecătoresc Parlamentului corupție
3.3. Crearea unui mecanism eficient de 3.3.1. Elaborarea și promovarea proiectului de lege Februarie Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției; PAG, cap.VI/
evaluare externă a judecătorilor și cu privire la evaluarea externă a judecătorilor și 2022 de Guvern și transmis Justiție și anti-
29

procurorilor procurorilor în conformitate cu recomandările Parlamentului corupție/ alin. 1


Comisiei de la Veneția
3.4. Revizuirea rolului Curții Supreme 3.4.1. Reformarea Curții Supreme de Justiție, Mai Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției PAG, cap. VI/
de Justiție și modernizarea sistemului de micșorare a numărului judecătorilor, revizuirea 2022 de Guvern și transmis Justiție și anti-
recurs competențelor și transformarea ei într-o instanță de Parlamentului corupție/ alin. 2
casație care ar asigura uniformizarea practicii
judiciare
3.5. Consolidarea capacităților organelor 3.5.1. Monitorizarea implementării mecanismului Decembrie Mecanismul stabilit Ministerul Justiției PAG, cap. V/
de administrare a sistemului judecătoresc privind evaluarea performanțelor și răspunderea 2021 prin Legea nr.102/2021 Demararea
și a procuraturii disciplinară a Procurorului General implementat reformei justiției și
3.5.2. Monitorizarea implementării mecanismelor Decembrie Mecanismul stabilit pachetul anti-
transparente și echitabile de alegere și numire a 2021 prin Legea nr. corupție/ alin. 5
membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și 103/2021
Consiliului Superior al Procurorilor implementat
3.6. Perfecționarea sistemului de selecție 3.6.1. Modificarea cadrului normativ în vederea Iunie Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției PAG, cap. V/
și promovare a judecătorilor îmbunătățirii pregătirii viitorilor judecători și 2022 de Guvern și transmis Demararea
procurori, inclusiv instituirii unui sistem uniform de Parlamentului reformei justiției și
accedere în funcția de judecător și procuror în baza pachetul anti-
vechimii în muncă corupție
3.6.2. Modificarea cadrului normativ în vederea Septembrie Proiect de lege aprobat
consolidării colegiilor de selecție și evaluare a 2022 de Guvern și transmis
performanțelor judecătorilor Parlamentului
3.6.3. Modificarea cadrului normativ în vederea Septembrie Proiect de lege aprobat
consolidării colegiilor de selecție și evaluare a 2022 de Guvern și transmis
performanțelor procurorilor Parlamentului
3.7. Îmbunătățirea mecanismului de 3.7.1. Eficientizarea mecanismelor privind Martie Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției PAG, cap. V/
răspundere disciplinară a judecătorilor și răspunderea disciplinară a judecătorilor și a 2022 de Guvern și transmis Demararea
a procurorilor activității Inspecției judiciare Parlamentului reformei justiției și
3.7.2. Eficientizarea mecanismelor privind Martie Proiect de lege aprobat pachetul anti-
răspunderea disciplinară a procurorilor și a activității 2022 de Guvern și transmis corupție
Inspecției procurorilor Parlamentului
3.8. Consolidarea cadrului legislativ în 3.8.1. Promovarea pe platforma parlamentară a Octombrie Avizul la proiectul de Ministerul Justiției PAG, cap. V/
domeniul integrității și anticorupției proiectului de modificare a cadrului legal în vederea 2021 lege inițiat în Demararea
perfecționării și fortificării mecanismului de control Parlament elaborat și reformei justiției și
al averilor și intereselor, precum și a eficientizării aprobat de Guvern pachetul anti-
activității Autorității Naționale de Integritate corupție/ alin. 4
3.8.2. Revizuirea legislației penale și Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției PAG, cap.
contravenționale în vederea eficientizării 2021 de Guvern și transmis V/Demararea
mecanismelor de prevenire, investigare și sancționare Parlamentului reformei justiției și
pentru formele de corupție politică și electorală pachetul anti-
30

3.8.3. Efectuarea unei analize a practicilor de Septembrie Analiză efectuată, Ministerul Justiției corupție
examinare și aplicare a sancțiunilor pentru 2022 propuneri de
infracțiunile de corupție în vederea examinării modificare a legislației
oportunității revizuirii legislației pentru combaterea formulate
abuzurilor și tergiversării nejustificate a examinării
dosarelor de corupție
3.8.4. Delimitarea competențelor Procuraturii Mai Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției PAG, cap. VI/
Anticorupție la investigarea cauzelor de corupție de 2022 de Guvern și transmis Justiție și anti-
nivel înalt și restructurarea Centrului Național Parlamentului corupție/ alin. 3
Anticorupție
3.8.5. Instituirea unui mecanism de declarare și Iunie Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției PAG, cap. VI/
verificare a averii și integrității candidaților la etapa 2022 de Guvern și transmis Justiție și anti-
admiterii la Institutul Național al Justiției, a numirii Parlamentului corupție/alin. 7
în funcția de judecător și procuror și a promovării /
transferării în funcție
3.9. Instituirea unui mecanism extern de 3.9.1. Inițierea negocierilor cu Uniunea Europeană Decembrie Mecanism de evaluare Ministerul Justiției PAG, cap. VI/
diagnostic, monitorizare și sprijin pentru asupra instituirii unui mecanism similar 2022 agreat cu Uniunea Justiție și anti-
statul de drept din Republica Moldova Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) Europeană corupție/ alin. 19
prin care se va asigura o evaluare periodică și
obiectivă a rezultatelor reformelor în domeniul
justiției, prevenirii și combaterii corupției, securității
și ordinii publice
3.10. Consolidarea profesiilor juridice 3.10.1. Promovarea proiectului pentru modificarea Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției PAG, cap. VI/
Legii nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității 2021 de Guvern și transmis Justiție și anti-
notarilor și Legii nr. 246/2018 privind procedura Parlamentului corupție/ alin. 14
notarială în scopul creșterii calității actului notarial,
precum și contribuirii la activitatea eficientă a
notarilor
3.10.2. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ cu Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției
privire la plățile pentru asistența notarială, pentru 2022 de Guvern și transmis
îndeplinirea actelor notariale și spezele procedurilor Parlamentului
notariale
3.10.3. Elaborarea cadrului normativ pentru Iulie Hotărâre de Guvern Ministerul Justiției
implementarea „Registrului electronic unic al 2022 aprobată
procurilor”
3.10.4. Modificarea cadrului normativ cu privire la Iulie Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției
expertiza judiciară și statutul expertului judiciar în 2022 de Guvern și transmis
scopul consolidării mecanismelor de formare inițială Parlamentului
și continuă a experților judiciari, de admitere în
profesie, evaluare a activității și organizare a
activității de expertiză judiciară
3.10.5. Aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Justiției
31

informațional automatizat „Gestiunea Dosarelor de 2021 aprobată


Expertiză Judiciară”
3.10.6. Elaborarea și promovarea proiectului de Septembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției
modificare a Legii nr. 1260/2002 cu privire la 2022 de Guvern și transmis
avocatură în vederea revizuirii criteriilor de accedere Parlamentului
în profesie și fortificării mecanismului răspunderii
disciplinare
3.10.7. Promovarea proiectului de Lege privind Februarie Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției
modificarea Legii nr. 113/2010 privind executorii 2022 de Guvern și transmis
judecătorești în vederea sporirii gradului de Parlamentului
responsabilizare a executorului judecătoresc și
fortificarea procedurii de control
3.10.8. Modificarea Codului de executare in scopul Aprilie Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției
sporirii garanțiilor părților procedurilor de executare 2022 de Guvern și transmis
Parlamentului
3.10.9. Elaborarea și promovarea proiectului Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul Justiției
Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea 2022 aprobată
Conceptului tehnic al Sistemului informațional
automatizat „Registrul procedurilor de executare”
3.10.10. Modificarea Legii nr.161/2014 cu privire la Aprilie Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției
administratorii autorizați, în special în partea privind 2022 de Guvern și transmis
activitatea organelor disciplinare Parlamentului
3.10.11. Elaborarea conceptului „Registrul cauzelor Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Justiției;
de insolvabilitate” 2022 aprobată Ministerul
Economiei
3.11. Sporirea numărului de cauze 3.11.1. Îmbunătățirea mecanismului privind medierea Aprilie Mecanism de Ministerul Justiției PAG, cap. VI/
soluționate prin intermediul serviciilor garantată de stat 2022 funcționare a medierii Justiție și anti-
de mediere garantate de stat corupție/ alin. 14
aprobat
3.11.2. Excluderea instituției medierii judiciare Aprilie Proiect de lege aprobat
obligatorii 2022 de Guvern și transmis
Parlamentului
3.12. Modificarea cadrului normativ în 3.12.1. Promovarea proiectului de lege pentru Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției Acordul de
scopul asigurării cooperării eficiente cu modificarea unor acte normative (cooperarea dintre 2021 de Guvern și transmis Asociere RM-UE,
Curtea Penală Internațională Republica Moldova și Curtea Penală Internațională) Parlamentului Titlul II, Art. 6, L1.
3.13. Consolidarea capacităților 3.13.1 Asigurarea condițiilor adecvate pentru Decembrie Soluții pentru Cancelaria de Stat; PAG, cap.
mecanismelor de protecție a drepturilor desfășurarea activității Oficiului Avocatului 2021 asigurarea cu sediu Agenția Proprietății VI/Justiție și anti-
omului Poporului adecvat a Oficiului Publice; corupție/ alin. 12
Avocatului Poporului Ministerul Justiției
identificate
3.13.2 Promovarea proiectului de lege pentru Martie Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției PAG, cap.
modificarea Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire 2022 de Guvern și transmis VI/Justiție și anti-
32

la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) în scopul Parlamentului corupție/ alin. 12


fortificării capacităților funcționale și instituționale
3.13.3. Promovarea proiectului de lege pentru Martie Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției
modificarea Legii nr. 121/2012 cu privire la 2022 de Guvern și transmis
asigurarea egalităţii și a Legii nr. 298/2012, revăzut Parlamentului
inclusiv în baza expertizei furnizate de Consiliul
Europei
3.14. Ajustarea cadrului normativ la 3.14.1. Elaborarea proiectului de lege pentru Iulie Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției PAG, cap. VI/
standardele internaționale în domeniul modificarea unor acte normative (ajustarea cadrului 2022 de Guvern și transmis Justiție și anti-
prevenirii și combaterii violenței în legal la Convenția Consiliului Europei privind Parlamentului corupție/Viziune
familie și asigurării egalității de gen prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor
și a violenței domestice)
3.14.2. Promovarea proiectului de modificare a Februarie Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției
cadrului normativ pentru asigurarea drepturilor 2022 de Guvern și transmis
victimelor infracțiunilor privind viața sexuală Parlamentului
conform prevederilor Convenției Consiliului Europei
privind prevenirea și combaterea violenței împotriva
femeilor și a violenței domestice și Convenției
Consiliului Europei pentru protecţia copiilor
împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale
3.15. Implementarea procesului de 3.15.1. Analiza hărții judiciare în vederea identificării Aprilie Analiză efectuată și Ministerul Justiției PAG, cap. VI/
optimizare a hărții judecătorești în necesităților revizuirii unor circumscripții între 2022 recomandări formulate; Justiție și anti-
vederea asigurării accesului cetățeanului instanțele existente din perspectiva corespunderii Proiect de lege aprobat corupție, alin. 13
la justiție calitativă și extinderii hărții acestora necesităților sistemului și a justițiabilului, de Guvern și transmis
procuraturii după caz modificarea Legii nr. 76/2016 Parlamentului
3.15.2. Optimizarea hărții procuraturilor teritoriale Septembrie Proiect de lege aprobat
similar hărții judecătorești 2022 de Guvern și transmis
Parlamentului
3.16. Creșterea calității motivării 3.16.1. Elaborarea proiectului de modificare a Mai Proiect de lege aprobat Ministerul Justiției PAG, cap. VI/
hotărârilor judecătorești cadrului normativ în vederea facilitării unei mai bune 2022 de Guvern și transmis Justiție și anti-
motivări a hotărârilor judecătorești Parlamentului corupție/Viziune
3.17. Dezvoltarea sistemului 3.17.1. Efectuarea auditului extern privind Iulie Audit extern privind Ministerul Justiției PAG, cap. VI/
informațional judecătoresc funcționarea Programului Integrat de Gestionare a 2022 funcționarea PIGD Justiție și anti-
Dosarelor (PIGD) în vederea identificării realizat corupție/ alin. 17
vulnerabilităților
3.17.2. Extinderea pilotării în instanțele judecătorești Decembrie Aplicația e-Dosar
a aplicației informatice e-Dosar judiciar 2022 pilotată în 10 sedii ale
instanțelor
judecătorești
3.18. Îmbunătățirea condițiilor de 3.18.1. Asigurarea unui mecanism eficient de Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul Justiției PAG, cap. VI/
detenție organizare și funcționare a activității unității de 2022 aprobată ; Justiție și anti-
implementare a proiectului de construcții a noului Mecanism de corupție/ alin. 11
33

Penitenciar din Chișinău coordonare și


implementare a
proiectului funcțional
3.19. Consolidarea capacităților 3.19.1. Implementarea la nivel național a sistemului Septembrie Sistem electronic de Ministerul Justiției PAG, cap. VI/
instituționale și profesionale a organelor electronic de evidență a întrevederilor dintre 2022 evidență implementat Justiție și anti-
de probațiune consilierul de probațiune și subiectul probațiunii in în 6 birouri de corupție/Viziune
scopul asigurării transparenței și eradicării factorilor probațiune
de corupție
IV. ECONOMIE ȘI ANTREPRENORIAT
Obiectivul-cheie: coordonarea și îmbunătățirea constantă a mediului economic pentru asigurarea unei economii de piață libere și fertile pentru dezvoltarea inițiativelor private cu valoare
adăugată pentru societate și combaterea practicilor de abuz de piață, practicilor semi-feudale atât din partea autorităților publice cât și a unor jucători privați. În acest scop vor fi constant
implementate măsuri de îmbunătățire pe următoare domenii fundamentale:
- asigurarea unui cadru normativ clar, lipsit de ambiguități și echidistant;
- transparentizarea piețelor, mediului de afaceri, asigurarea informării coerente și protecția consumatorilor de abuzuri;
- asigurarea unei intrări și ieșiri din piață facilă, eliminarea barierelor abuzive;
- monitorizarea constantă a piețelor și eliminarea abuzurilor de poziții dominante sau încălcare a principiilor de concurență loială;
- implementarea de instrumente de asistență și suport pentru creșterea competitivității pe piețe, deschiderea de noi afaceri, dezvoltarea durabilă și orientarea economiei naționale către
sectoare cu potențial înalt de creștere.
Indicatori de produs/rezultat:
- salariu mediu pe economie de cel puțin 11000 lei;
- minim 1000 garanții financiare oferite ÎMM-lor prin intermediul fondului de garantare a creditelor;
- cel puțin 400 ÎMM-uri susținute financiar prin intermediul programelor de suport ale ODIMM în vederea creșterii, dezvoltării și extinderii afacerilor;
- 100% controale efectuate prin intermediul Registrului de Stat al Controalelor de către organele abilitate cu funcții de control;
- reducerea cu 50 % a sancțiunilor pecuniare aplicate de către organele abilitate cu funcții de control;
- reducerea cu 30 % a numărului de controale efectuate de către organele abilitate cu funcții de control;
- majorarea influxului de investiții străine până la 1,5% din PIB;
- constituirea unui fond destinat creditării cu dobândă redusă pentru IMM-uri în scopuri investiționale;
- revizuirea serviciilor publice pentru asigurarea eliberării imediate a certificatelor și actelor confirmative în cazul în care datele din actele respective sunt în totalitate extrase din
registrele digitale ale autorităților publice;
- revizuirea cadrului normativ aferent Parteneriatului Public Privat pentru reducerea posibilităților de abuz și delapidare a proprietății publice;
- implementarea unui pachet de modificări regulatorii pentru debirocratizarea și simplificarea relațiilor de muncă între întreprinderile mici și micro și angajați;
- implementarea unui pachet de modificări regulatorii pentru debirocratizarea și simplificarea relațiilor fiscale pentru întreprinderile mici și micro
- inițierea unui proiect de reducere a încriminării abuzive a mediului de afaceri

4.1. Creșterea competitivității economiei 4.1.1. Inițierea negocierilor și aprobarea semnării Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap. VI/
naționale Declarației comune de intenție între Ministerul 2021 aprobată Economiei Economie și
Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul antreprenoriat/
Federal al Economiei şi Energiei al Republicii alin.12
Federale Germania privind continuarea colaborării în
cadrul pregătirii şi perfecționării managerilor de la
întreprinderile din diferite sectoare ale economiei
34

Republicii Moldova
4.1.2. Aprobarea Strategiei pentru o economie Martie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap.V/
incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030 2022 aprobată Economiei Creșterea
veniturilor
populației și
protecția socială a
grupurilor
vulnerabile/ alin. 3
4.1.3. Elaborarea programelor subordonate strategiei Septembrie Hotărâri de Guvern Ministerul
(promovare a exporturilor, atragere a investițiilor 2022 aprobată Economiei
străine, promovarea activității antreprenoriale etc.)
4.2. Reducerea controalelor, a cerințelor 4.2.1. Aprobarea Metodologiei privind controlul de Noiembrie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat, PAG, Cap. VI/
de raportare și asigurarea implementării stat asupra activității de întreprinzător în baza 2021 aprobată Ministerul Economie și
legii privind controlul de stat asupra analizei riscurilor aferent domeniilor de competență Economiei antreprenoriat/ alin.
activității de întreprinzător ale Centrului Național pentru Protecția Datelor cu 4;
Caracter Personal Legea nr. 131/2012
4.2.2. Dezvoltarea funcționalităților Registrului de Februarie Registrul de Stat al Cancelaria de Stat; PAG, cap. VI
Stat al Controalelor, finalizarea proceselor de 2022 Controalelor Instituția Publică Economie și
interconexiune cu alte sisteme informaționale interconectat „Agenția de antreprenoriat/alin.
relevante efectuării controalelor Guvernare 4 și alin. 5
Electronică”ă;
Instituția Publică
„Serviciul
Tehnologia
informației și
Securitate
Cibernetică”;
Biroul Național de
Statistică;
Ministerul
Finanțelor
(Centrul de
Tehnologii
Informaționale în
Finanțe)
4.2.3. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Decembrie Proiect de lege aprobat Cancelaria de Stat; PAG, cap. VI
pentru modificarea Legii nr. 131/2012 cu modificări 2022 de Guvern și transmis Ministerul Economie și
ce vizează: Parlamentului Economiei; antreprenoriat/alin.
- excluderea neconcordanțelor dintre aplicarea Ministerul 4 și alin. 5
instrumentului de prescripții și elaborarea planurilor Mediului;
de remediere; Inspectoratul pentru
- uniformizarea actelor aferente controalelor de stat, Protecția Mediului
35

inclusiv cu atribuirea QR cod-ului pentru Delegațiile


de control valide (procedeu similar actelor
permisive);
- instituirea mecanismului de prevenție și consultare
ca instrument de bază al organelor abilitate cu funcții
de control, cu excluderea/reducerea instrumentelor
de aplicare a sancțiunilor pecuniare;
- asigurarea organizării procesului de evaluare a
stării mediului înconjurător
4.3. Consolidarea și dezvoltarea 4.3.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Decembrie 2021 Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, Cap. VI/
politicilor în domeniul comerțului pentru modificarea Legii nr.231/2010 cu privire la de Guvern și transmis Economiei, Economie și
interior comerțul interior, în vederea excluderii practicilor Parlamentului Ministerul antreprenoriat/
comerciale neloiale Agriculturii și alin.6; Acordul de
Industriei Asociere RM-UE;
Alimentare Transpune:
Directiva (UE)
2019/633
4.3.2. Elaborarea și aprobarea proiectului de hotărâre Martie Hotărâre de Guvern Ministerul Legea nr. 17/2021
de Guvern pentru modificarea cadrului normativ 2022 aprobată Economiei pentru modificarea
secundar, în vederea implementării modificărilor la Legii nr. 231/2010
Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior,
aprobate prin Legea nr. 17/2021
4.3.3. Elaborarea proiectului de Lege privind Martie Proiect de lege aprobat Ministerul
modificarea Legii nr.440/2001 cu privire la zonele 2022 de Guvern și transmis Economiei
economice libere, în vederea asigurării concurenței Parlamentului
loiale pe piața internă
4.4. Elaborarea unei politici coerente de 4.4.1. Aprobarea proiectului de lege privind Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, Cap. III
accelerare a tranziției la economia prevenirea pierderii și risipei alimentare în vederea 2021 de Guvern și transmis Economiei Obiective de
circulară și economia verde asigurării tranziției către economia circulară prin Parlamentului dezvoltare/ alin. 12
menținerea, în limitele legale, a alimentelor în
circuitul consumului și evitarea formării deșeurilor
alimentare
4.5. Îmbunătățirea cadrului normativ 4.5.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul
privind standardele de calitate și privind funcționarea în condiții de siguranță a 2021 de Guvern și transmis Economiei
cerințele de operare obiectelor de producție și a instalațiilor tehnice Parlamentului
potențial periculoase
4.5.2. Elaborarea Planului național de eșantionare a Decembrie Plan aprobat Ministerul Acordul de
probelor benzinei și motorinei, conform standardelor: 2021 Economiei; Asociere RM-UE,
SM EN 228; SM EN 590; SM EN 14274; SM EN Agenția pentru Art. 97; anexa XII
14275 Protecția
Consumatorilor și
Supravegherea
36

Pieței
4.6. Asigurarea unui nivel înalt de 4.6.1. Efectuarea unei analize funcționale și Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap.
protecție a consumatorilor și reorganizarea Agenției pentru Protecția 2021 aprobată Economiei; VI/Economie și
consolidarea capacităților instituționale Consumatorilor și Supravegherea Pieței Agenția pentru antreprenoriat/alin.
de supraveghere a pieței Protecția 24;
Consumatorilor și Acordul de
Supravegherea Asociere RM-UE,
Pieței Art.38-39; 172-173
4.7. Dezvoltarea programelor de 4.7.1. Elaborarea, aprobarea și lansarea Programului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap. VI/
susținere a ÎMM-urilor pentru extinderea „A doua șansă” dedicat ÎMM-uri în dificultate prin 2021 aprobată; Economiei; Economie și
afacerilor și creșterea competitivității utilizarea instrumentelor de avertizare timpurie Program lansat ODIMM antreprenoriat/
produselor și serviciilor prestate pentru prevenirea falimentului alin.6; Legea nr.
179/2020
4.7.2. Elaborarea, aprobarea și lansarea Programului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap. VI/
de facilitare a grupării întreprinderilor mici și mijlocii 2021 aprobată; Economiei; Economie și
în clustere Program lansat ODIMM antreprenoriat/alin.
6
4.7.3. Elaborarea, aprobarea și lansarea Programului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Legea nr.
de transformare digitală a ÎMM-lor 2021 aprobată; Economiei; 179/2020;
Program lansat ODIMM PAG, Cap. VI/
Economie și
antreprenoriat/alin.
6
4.7.4. Elaborarea, aprobarea și lansarea Programului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap. VI/
de finanțare și mentorat pentru întreprinderi sociale 2021 aprobată; Economiei; Economie și
Program lansat ODIMM antreprenoriat/alin.
6
4.7.5. Elaborarea şi aprobarea proiectului de hotărâre Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap. VI/
de Guvern cu privire la modificarea Programului de 2021 aprobată Economiei; Economie și
stimulare a înființării și dezvoltării afacerilor de către ODIMM antreprenoriat/alin.
tineri, în special în zonele rurale „Start pentru Tineri: 6
o afacere durabilă la tine acasă” Hotărârea
Guvernului nr.
973/2018
4.7.6. Elaborarea şi aprobarea modificării Hotărârii Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap. VI/
Guvernului nr.972/201 cu privire la Programul de 2021 aprobată Economiei; Economie și
atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1” ODIMM antreprenoriat/alin.
pentru anii 2010-2021, în scopul prelungirii 6
termenului de implementare Hotărârea
Guvernului nr.
972/2010
4.7.7. Crearea și lansarea unei Platforme de instruire Decembrie Academia Virtuală a Ministerul PAG, Cap. VI/
37

la distanță pentru IMM-uri, în scopul dezvoltării 2021 Antreprenorilor pe Economiei; Economie și


abilităților și competențelor antreprenoriale, prin platformă online (e- ODIMM antreprenoriat/alin.
transformarea învățării tradiționale într-un proces Learning) - creată și 6
autodidactic virtual lansată
4.7.8. Elaborarea, aprobarea și lansarea Programului Martie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap. VI/
de retehnologizarea ÎMM-urilor în vederea 2022 aprobată; Economiei; Economie și
îmbunătățirii proceselor de producției cu lansarea de Program lansat ODIMM antreprenoriat/ alin.
produse modificate ce oferă întreprinderii un avantaj 6
competitiv pe piață
4.7.9. Elaborarea pachetului de reglementări pentru Martie Hotărâre de Guvern Ministerul
constituirea fondului de creditare cu dobândă redusă 2022 aprobată, Economiei;
și a programului de finanțare a IMM-urilor (Fondul Program constituit Ministerul
de Accelerare și Dezvoltare a Economiei Finanțelor
Sustenabile)
4.7.10. Elaborarea și aprobarea proiectului de Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
hotărâre de Guvern cu privire la modificarea 2022 aprobată Economiei; VI/ Economie și
Programului de atragere a remitențelor în economie ODIMM antreprenoriat/ alin.
„PARE 1+1”, cu opțiunea „PARE 1+1+1” și oferirea 6
opțiunilor suplimentare migranților
4.7.11. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Propunerea ME
privind constituirea programului de măsuri în 2022 aprobată Economiei;
vederea îmbunătățirii capacităților de analiză și Ministerul
testare a produselor în sectoarele de interes major Finanțelor
pentru economie
4.8. Susținerea și impulsionarea agenților 4.8.1. Aprobarea Regulamentului privind Mai Hotărâre de Guvern Ministerul
economici în vederea creării de noi mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare 2022 aprobată Economiei
locuri de muncă, precum și soluționarea alocate din bugetul de stat pentru susținerea agenților
problemelor identificate în ceea ce economici în vederea instruirii ucenicilor prin
privește forța de muncă calificată învățământ dual
necesară pentru sectoarele prioritare ale
economiei naționale
4.9. Îmbunătățirea cadrului normativ 4.9.1. Elaborarea proiectului de modificare a Legii Septembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Recomandările
privind parteneriatul public-privat nr. 179/2008 cu privire la parteneriat public-privat, în 2022 de Guvern și transmis Economiei Curții de Conturi
scopul implementării practicelor bune de realizare a Parlamentului
proiectelor de parteneriatul public-privat, eliminarea
erorilor de implementare în practică a proiectelor
PPP, precum și implementarea recomandărilor
înaintate de către Curtea de conturi
4.10. Reducerea substanțială a birocrației 4.10.1. Eliberarea actelor de confirmare a datelor din Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap. VI/
în relația statului cu mediul de afaceri registrele de stat (certificate, confirmări etc.) imediat 2021 aprobată Economiei Economie și
la solicitare antreprenoriat/
alin.16
38

4.10.2. Aprobarea proiectului de lege privind Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG cap. VI/
modificarea unor acte normative (Legea nr. 93/1998 2022 de Guvern și transmis Economiei; Economie și
cu privire la patenta de întreprinzător, Codul fiscal Parlamentului Ministerul antreprenoriat/ alin.
nr. 1163/1997 etc.) în scopul introducerii Finanțelor 1
reglementărilor și simplificării activității de
întreprinzător și constituirii unui capitol dedicat
întreprinderilor mici și micro cu mecanisme fiscale și
raportare simplificată
4.10.3. Post-monitorizarea și analiza Legii nr. Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG cap.
160/2011 privind reglementarea prin autorizare a 2022 de Guvern și transmis Economiei; VI/Economie și
activității de întreprinzător cu revizuirea Parlamentului; Cancelaria de Stat; antreprenoriat/ alin.
Nomenclatorului actelor permisive cu scopul Nomenclatorul actelor Autoritățile 16
reducerii numărului de documente confirmative permisive actualizat administrației
(adeverințe, extrase, certificate, duplicate etc.) publice centrale
4.10.4. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, cap. VI/
privind modificarea Codului Muncii nr.154/2003 2022 de Guvern şi transmis Economiei; Economie și
privind crearea unui capitol separat pentru Parlamentului Ministerul Muncii antreprenoriat/ alin.
întreprinderile micro și mici cu simplificarea și Protecției Sociale 13
relațiilor de muncă și raportare
4.10.5. Dezvoltarea ghișeului unic în raportare Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap. VI/
2022 aprobată Economiei; Economie și
Ministerul antreprenoriat, alin.
Finanțelor; 13
Serviciul Fiscal de
Stat
4.11. Implementarea regimului de taxare 4.11.1. Elaborarea proiectului de lege pentru Iulie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, Cap.VI/
inversă a TVA-ului care ar rezulta în modificarea politicii fiscale și vamale pentru anul 2022 de Guvern și transmis Finanțelor Economie și
eliminarea plății TVA la importul de 2022) în vederea implementării regimului de taxare Parlamentului antreprenoriat/
servicii inversă a TVA-ului aferent importului de servicii alin.8
4.12. Stimularea tranzacțiilor fără 4.12.1. Elaborarea proiectului de lege pentru Iulie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, Cap. VI/
numerar modificarea unor acte normative în vederea adoptării 2022 de Guvern și transmis Finanțelor Economie și
regulilor pentru stimularea tranzacțiilor fără numerar Parlamentului antreprenoriat/
alin.14
4.13. Simplificarea regulilor de gestiune 4.13.1. Ajustarea actelor normative în domeniul Iulie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, Cap. III/
financiară pentru antreprenori. contabil și fiscal în partea ce ține de recunoașterea 2022 de Guvern și transmis Finanțelor; Economie, Mediul
bonurilor de casă ca documente confirmative în Parlamentului Serviciul Fiscal de de Afaceri și
scopuri contabile și fiscale Stat Fiscalitate/ alin. 2
4.14. Crearea cadrului legal pentru 4.14.1. Promovarea și aprobarea proiectului de lege Septembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, Cap.VI
dezvoltarea pieței financiare și privind serviciile de finanțare participativă 2022 de Guvern și transmis Economiei /Economie și
activitatea fondurilor de investiții, Parlamentului antreprenoriat/alin.
crowdfunding, angel investors 7; Legea nr.
179/2016;
39

Transpune:
Regulamentul
(UE) 2020/1503 al
Parlamentului
European și al
Consiliului din 7
octombrie 2020
4.15. Armonizarea legislației naționale 4.15.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de Februarie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG,
cu acquis-ul comunitar și aliniere la hotărâre de Guvern privind aparatele consumatoare 2022 aprobată Economiei Cap.VI/Politica
standardele europene în vederea atingerii de combustibili gazoși în scopul stabilirii externă/ alin.3;
obiectivelor de asociere politică și prevederilor clare pentru operatorii economici la Acordul de
integrare economică cu UE plasare pe piață a aparatelor, precum și cerințelor ce Asociere RM-UE,
țin de sănătatea consumatorilor și protecția mediului Anexa XVI,
Transpune:
Regulamentul (UE)
2016/426, care
abrogă Directiva
2009/142/CE
4.15.2. Elaborarea și aprobarea proiectului de Martie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap.VI/
hotărâre a Guvernului privind instalațiile pe cablu 2022 aprobată Economiei Politica externă/
pentru transportul de persoane alin.3;
AA -Anexa XVI,
Transpune:
Regulamentul (UE)
2016/424, care
abrogă Directiva
2000/9/CE
4.15.3. Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege Martie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, Cap.VI/
privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie 2022 de Guvern şi transmis Economiei Politica externă/
de consum Parlamentului alin.3;
AA - Art.38 şi 39,
Transpune:
Directiva
2013/11/UE
4.15.4. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Aprilie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap.VI/
Guvernului privind echipamentele individuale de 2022 aprobată Economiei Politica externă/
protecție alin.3;
AA-Anexa XVI,
Transpune:
Regulamentul (UE)
2016/425, care
abrogă Directiva
40

89/686/CEE
4.15.5. Elaborarea și aprobarea proiectului de Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.VI/
modificare a Hotărârii Guvernului nr. 966/2010 2022 aprobată Economiei Politica externă/
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de alin.3;
indicare a prețurilor produselor oferite AA - Art.38 şi 39,
consumatorilor spre comercializat în scopul Transpune:
reglementării modalității de indicare a reducerii de Directiva (UE)
preț la produsele oferite spre vânzare de comercianți, 2019/2161
pentru o mai bună informare a consumatorilor
4.15.6. Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, cap.VI/
pentru modificarea unor acte legislative (Legii 2022 de Guvern şi transmis Economiei Politica externă/
nr.105/2003 privind protecția consumatorilor și Parlamentului alin.3;
Codul civil nr.1107/2002 în vederea modernizării AA - Art.38 şi 39,
regimului de vânzare a produselor, acordând o atenție Transpune:
deosebită comerțului electronic Directiva (UE)
2019/771
Regulamentul (UE)
2017/2394
4.15.7. Elaborarea şi aprobarea proiectului de Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, Cap.VI/
modificare a Legii nr.7/2016 privind supravegherea 2022 de Guvern şi transmis Economiei Politica externă/
pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor Parlamentului alin.3;
nealimentare în vederea îmbunătățirii funcționării AA-Art.173,
pieții interne prin consolidarea supravegherii pieței în Transpune:
ceea ce privește produsele nealimentare, pentru Regulamentul (UE)
asigurarea calității și conformității acestora reieșind 2019/1020 (2024)
din interesul public
4.16. Crearea unui mediu de 4.16.1. Revizuirea sistemului de sancționare în Decembrie Analiza sistemului de Ministerul PAG, Cap. IV
reglementare stimulativ pentru domeniu afacerilor 2022 sancționare efectuată; Economiei;
antreprenoriatul privat prin reducerea Amendamente la acte Ministerul
abuzurilor organelor de control și normative elaborate Finanțelor
decriminalizarea economiei (Serviciul Fiscal de
Stat, Serviciul
Vamal)
4.16.2. Evaluarea cadrului normativ din perspectiva Decembrie Analiza riscului de Ministerul
abuzurilor organelor de forță și elaborarea unui 2022 abuz în baza istoricului Economiei;
pachet de modificări pentru reducerea riscului de și practicilor Ministerul Justiției
abuz față de mediul de afaceri înregistrate,
Pachet de
amendamente la actele
normative
4.17. Consolidarea și eficientizarea 4.17.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de Martie Proiectul de lege Ministerul PAG, cap.
procesului de funcționare a Fondului de modificare a Legii nr. 179/2016 cu privire la 2022 aprobat de Guvern și Economiei VI/Economie și
41

Garantare a Creditelor pentru IMM-uri întreprinderile mici și mijlocii, în sensul guvernării transmis Parlamentului antreprenoriat/alin.
prin dezvoltarea instrumentului de activității garanțiilor de portofoliu (eficientizarea 6
garantare, inclusiv sub forma garanțiilor procesului de funcționare a Fondului de Garantare a
de portofoliu Creditelor pentru IMM-uri prin dezvoltarea
instrumentului de garantare sub forma garanțiilor de
portofoliu)
4.17.2 Elaborarea și aprobarea proiectului de Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap. VI/
modificare a Hotărârii Guvernului nr. 828/2018 2022 aprobată Economiei Economie și
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la antreprenoriat/alin.
Fondul de garantare a creditelor pentru 6
întreprinderile mici și mijlocii, în vederea executării
modificărilor la Legea nr. 179/2016 cu privire la
întreprinderile mici și mijlocii
V. INFRASTRUCTURA DE COMUNICAȚII
Obiectivul-cheie: dezvoltarea infrastructurii de comunicații pentru a asigura accesibilitatea, calitatea și fiabilitatea serviciilor digitale. Politicile promovate în perioada următoare în domeniu
se vor axa pe:
- dezvoltarea serviciilor poștale și de curierat;
- dezvoltarea și sporirea accesibilității la servicii de telefonie fixă, mobilă, internet de mare viteză și servicii conexe;
- creșterea accesului la servicii TV digitale terestre și de radiodifuziune.
Activitățile planificate pentru atingerea obiectivelor vizează: crearea condițiilor de acces pe piață a tuturor operatorilor din domeniul poștal; reducerea barierelor la prestarea serviciilor de
livrare transfrontalieră de colete; semnarea acordurilor regionale în vederea reducerii tarifelor la serviciile de roaming internațional cu România și statele Parteneriatului Estic; evitarea
eventualelor perturbații în rețelele de radiocomunicații mobile terestre; anularea „taxei de lux” pentru serviciile de telefonie mobilă; eliminarea barierelor administrative în dezvoltarea
televiziunii digitale terestre; asigurarea accesului gratuit la echipamentul necesar pentru televiziunea digitală a familiilor beneficiare de ajutor social etc.

Indicatori de produs/rezultat:
- micșorarea cu cel puțin 30% a tarifelor la roaming pentru cel puțin o țară din Uniunea Europeană;
- micșorarea cu cel puțin 30% a tarifului maxim pentru utilizatorii serviciului de roaming care călătoresc în statele Parteneriatului Estic;
- penetrare acces Internet la puncte fixe de la 73 % la 77% din numărul gospodăriilor;
- penetrare acces Internet la puncte mobile de la 97,2 % la 98%;
- majorarea acoperirii populației de la 97,7% până la 99% cu semnal de televiziune digitală terestră;
- asigurarea menținerii furnizării serviciului poștal universal pentru 100% din populația țării

5.1. Dezvoltarea serviciilor poștale și de 5.1.1. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.VI/
curierat Guvernului pentru implementarea prevederilor Legii 2021 aprobată Infrastructurii și Transformare
comunicațiilor poștale nr.36/2016 întru asigurarea Dezvoltării digitală, acț.16
condițiilor echitabile de acces pe piață a tuturor Regionale Legea nr.41/2020,
operatorilor din domeniul poștal art. II
5.1.2. Ratificarea actelor Uniunii Poștale Universale, Iunie 4 proiecte de lege Ministerul PAG, cap.VI/
aprobate la cel de-al 27-lea Congres al Uniunii 2022 aprobate de Guvern și Infrastructurii și Transformare
Poștale Universale din Abidjan la 27 august 2021 (4 transmise Dezvoltării digitală, alin.16
acte) care vizează aplicarea univocă pe teritoriul Parlamentului Regionale Legea nr. 36/2016
statelor membre a prevederilor în domeniul poștal și
42

de facilitare a dezvoltării acestuia


5.1.3. Modificarea Legii comunicațiilor poștale Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, cap.VI/
nr.36/2016, în vederea reducerii barierelor pe care le 2022 de Guvern și transmis Infrastructurii și Transformare
întâmpină consumatorii și comercianţii online la Parlamentului Dezvoltării digitală, alin. 16;
prestarea serviciilor de livrare transfrontalieră de Regionale Transpune:
colete, asigurarea transparenței prețurilor și a Regulamentul (UE)
condițiilor de livrare, monitorizarea pieței pentru 2018/644
evaluarea tarifelor nejustificate
5.1.4. Modificarea Hotărârii Guvernului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.VI/
nr.1457/2016 pentru aprobarea Regulilor privind 2022 aprobată Infrastructurii și Transformare
prestarea serviciilor poștale, în scopul implementării Dezvoltării digitală, alin. 16;
actelor Uniunii Poștale Universale, aprobate la cel Regionale Legea nr.36/2016
de-al 27-lea Congres al Uniunii Poștale Universale
din Abidjan la 27 august 2021, pentru aplicarea
univocă pe teritoriul statelor membre a prevederilor
în domeniul poștal și de facilitare a dezvoltării
acestuia
5.2. Dezvoltarea și sporirea accesibilității 5.2.1. Inițierea negocierilor și aprobarea semnării Decembrie 2 hotărâri de Guvern Ministerul PAG, cap.VI/
la servicii de telefonie fixă, mobilă, Acordului regional privind spectrul de frecvențe 2021 aprobate Infrastructurii și Transformare
internet de mare viteză și servicii conexe referitor la condițiile tehnice armonizate între Dezvoltării digitală, alin. 21
administrațiile din statele Parteneriatului Estic Regionale; Declarația
(Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Ministerul Reuniunii
Republica Belarus, Georgia, Republica Moldova, Afacerilor Externe Ministeriale privind
Ucraina) pentru rețelele de radiocomunicații mobile și Integrării Economia Digitală
terestre în benzile de frecvență 694-790 MHz și 3,4- Europene a Parteneriatului
3,8 GHz”, care va duce la excluderea eventualelor Estic (or. Tallinn,
perturbații 04-05.10.2017)
5.2.2. Inițierea negocierilor și aprobarea semnării Decembrie Decret prezentat spre Ministerul
Acordului privind serviciile de roaming internațional 2021 semnare Președintelui Infrastructurii și
în reglementarea rețelelor de comunicații publice RM Dezvoltării
mobile în statele Parteneriatului Estic Regionale;
Ministerul
Afacerilor Externe
și Integrării
Europene
5.2.3. Anularea „taxei de lux” pentru serviciile de Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Hotărârea
telefonie mobilă prin operarea modificărilor la Legea 2021 de Guvern și transmis Finanțelor; Guvernului nr.
Fondului de susținere a populației nr.827/2000 Parlamentului Ministerul Muncii 904/2018, acțiunea
și Protecției 3.5
Sociale;
Ministerul
Infrastructurii și
43

Dezvoltării
Regionale
5.2.4. Elaborarea Regulamentului sanitar privind Septembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.VI/
protecția populației de acțiunea câmpurilor 2022 aprobată Sănătății; Transformare
electromagnetice generate de obiectivele radiotehnice Ministerul digitală, alin.18;
de emisie Infrastructurii și Hotărârea
Dezvoltării Guvernului
Regionale nr.987/2020
5.2.5. Elaborarea proiectului de lege pentru Iunie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, cap.VI/
modificarea unor acte normative (Legea 2022 de Guvern și transmis Infrastructurii și Transformare
comunicațiilor electronice nr.241/2017, Legea nr. Parlamentului Dezvoltării digitală/ alin.18
28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea Regionale Hotărârile
partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de Guvernului
comunicații electronice, Legea nr. 254/2016 cu nr.629/2018
privire la infrastructura națională de date spațiale, nr.987/2020
Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării (acțiunea 3.1)
lucrărilor de construcție, Codul fiscal nr. 1163/1997,
Codul contravențional al Republicii Moldova nr.
218/2008), în scopul oferirii accesului furnizorilor de
comunicații electronice la informația despre
infrastructura disponibilă, stabilirii obligației de
efectuare coordonată a lucrărilor civile, simplificării
procedurii de autorizare pentru construcția rețelelor
de comunicații electronice etc.
5.2.6. Inițierea negocierilor și aprobarea semnării Decembrie Decret prezentat spre Ministerul Declarația comună
Acordului de reducere a tarifelor pentru serviciile de 2022 semnare Președintelui Infrastructurii și a Guvernului
roaming internațional cu România RM Dezvoltării României și a
Regionale; Guvernului
Ministerul Republicii Moldova
Afacerilor Externe privind eliminarea
și Integrării unor tarife de
Europene roaming (or.
București,
22.11.2018)
5.3. Creșterea accesului la servicii TV 5.3.1. Elaborarea proiectului de lege pentru Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Legea nr.69/2008
digitale terestre și de radiodifuziune modificarea unor acte normative (Legea 2021 de Guvern și transmis Infrastructurii și
comunicațiilor electronice nr.241/2017, Codul Parlamentului Dezvoltării
serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova Regionale
nr.174/2018, Hotărârea Parlamentului nr.433/2006 cu
privire la aprobarea statutului, a structurii
organizatorice şi a efectivului-limită ale Consiliului
Coordonator al Audiovizualului), în vederea
44

excluderii barierelor administrative în calea


dezvoltării televiziunii digitale terestre și a
reglementării modalității de utilizare a capacității
disponibile a multiplexelor (simplificarea procedurii
de eliberare a actelor permisive)
5.3.2. Asigurarea funcționalității infrastructurii de Decembrie 99 % din populație Ministerul Hotărârea
televiziune digitală terestră 2022 asigurată cu semnal de Infrastructurii și Guvernului
TV digitală terestră Dezvoltării nr.240/2015
Regionale
5.3.3. Dotarea cu convertoare a familiilor beneficiare Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Hotărârea
de ajutor social în vederea asigurării accesului gratuit 2022 aprobată; Infrastructurii și Guvernului
la televiziunea digitală Număr de familii Dezvoltării nr.240/2015
beneficiare de Regionale;
convertoare gratuite Ministerul Muncii
și Protecției Sociale
VI. TRANSPORT
Obiectivul-cheie: asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile. Politicile promovate în perioada următoare în domeniu se vor axa pe:
- dezvoltarea transportului feroviar;
- dezvoltarea transportului aerian;
- dezvoltarea transportului naval;
- dezvoltarea transportului rutier și a infrastructurii drumurilor.
Activitățile planificate pentru atingerea obiectivelor vizează: ridicarea nivelului de siguranță în transporturi; reorganizarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova” și instituirea Autorității feroviare;
creșterea eficienței managementului traficului aerian și a serviciilor de navigație aeriană; deschiderea pieței serviciilor aeriene din RM și diversificarea destinațiilor din Aeroportul
Internațional Chișinău; excluderea operatorilor aerieni naționali din Lista de interdicție a operatorilor (“lista neagră”); perfecționarea mecanismului de înregistrare a navelor; implementarea
cerințelor internaționale de siguranță și securitate în transportul naval; stabilirea unui mecanism durabil de finanțare a întreținerii drumurilor publice; majorarea responsabilității de
administrare a drumurilor publice; eficientizarea și transparentizarea condițiilor de eliberare şi utilizare a autorizaţiilor de transport rutier în traficul internaţional de mărfuri, asigurareaunui
sistem de transport rutier durabil şi eficient, care va conduce la o dezvoltare echilibrată în concordanţă cu cerinţele economice, sociale şi de mediu. etc.
Indicatori de produs/rezultat:
- atragerea suplimentară a cel puțin unei companii low-cost pe piața aeronautică din Republica Moldova;
- creșterea traficului feroviar de mărfuri către finele anului 2022 cu 51% față de anul 2020 până la nivelul de 4,500 mii tone;
- creșterea nivelului de siguranță a zborurilor prin crearea cadrului normativ și regulatoriu racordat la standardele și regulamentele internaționale (10 regulamente din 32 regulamente
netranspuse);
- debirocratizarea și eliminarea barierelor administrative la intrarea/ieșirea navelor în/din Complexul portuar Giurgiulești;
- creșterea nivelului de siguranță și calitate a serviciilor prestate în domeniul transportului rutier prin implementarea Sistemului de management integrat (SMI), care va permite
digitizarea proceselor – „e-Autorizație transport”; „e-Bilet”; „e-Monitorizare GPS”; „e-Autotest”;
- creșterea cu 7 p.p a drumurilor naționale îmbunătățite și transferate la categoria de drumuri în stare bună și foarte bună, de la 2,400 km la 2,820 km, ceea ce reprezintă cca. 48% din
totalul drumurilor naționale de 5902 km;
- reducerea cu 8% a numărului deceselor cauzate de accidente rutiere până la 230 (față de 250 decese înregistrate în anul 2020), prin implementarea proiectelor de siguranță rutieră pe
toată rețeaua de drumuri naționale
45

6.1. Asigurarea accesului la sisteme de 6.1.1. Promovarea proiectului de lege cu privire la Decembrie Proiect de lege adoptat Ministerul Acordul de
transport sigure, accesibile și durabile investigarea accidentelor și incidentelor în 2021 în Parlament Infrastructurii și Asociere,
transporturi, în scopul ridicării nivelului de siguranță Dezvoltării Art. 80 și 81,
în transport aerian, naval, feroviar Regionale Anexa X, Anexa
XXVII-D.
Transpune:
1. Directiva
UE/2016/798;
2. Directiva
2009/18/CE;
3. Regulamentul
UE/996/2010
6.1.2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de
privind organizarea și funcționarea Biroului de 2022 aprobată Infrastructurii și Asociere,
Investigare a Accidentelor și Incidentelor în Dezvoltării Art. 80 și 81,
Transporturi Regionale Anexa X, Anexa
XXVII-D.
Transpune:
1. Directiva
UE/2016/798;
2. Directiva
2009/18/CE;
3. Regulamentul
UE/996/2010
6.1.3. Elaborarea Programului de dezvoltare Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Proiectul Strategiei
strategică a domeniilor transport şi infrastructura 2022 de Guvern și transmis Infrastructurii și pentru o economie
drumurilor (strategia de mobilitate) Parlamentului Dezvoltării incluzivă, durabilă
Regionale și digitală până în
anul 2030
6.2. Dezvoltarea transportului feroviar 6.2.1. Inițierea negocierilor, semnarea și ratificarea Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Legea nr.22/2015
Amendamentelor la Acordul de împrumut dintre 2021 de Guvern și transmis Infrastructurii și Legea nr.298/2016
Republica Moldova și Banca Europeană pentru Parlamentului Dezvoltării
Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Regionale
Proiectului de achiziție a locomotivelor și de
restructurare a infrastructurii feroviare și Acordul
dintre Republica Moldova și Banca Europeană de
Investiții privind infrastructura feroviară și parcul de
material rulant ale Republicii Moldova (tronsonul de
cale ferată Bender-Căușeni-Basarabeasca-Etulia-
Giurgiulești)
6.2.2. Inițierea negocierilor, semnarea și ratificarea Martie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG,
Acordului bilateral dintre Republica Moldova și 2022 de Guvern și transmis Infrastructurii și cap.VI/Infrastructur
46

Ucraina privind reabilitarea tronsonului de cale ferată Parlamentului Dezvoltării ă și dezvoltare


Basarabeasca - Berezyne Regionale regională, acț.21
6.2.3. Elaborarea și aprobarea Regulamentului Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de
privind organizarea și funcționarea Autorității 2022 aprobată Infrastructurii și Asociere RM-UE,
feroviare - autoritate administrativă din subordinea Dezvoltării Anexa X,
MIDR cu funcții de emitere a actelor permisive și Regionale Transpune:
control Directiva (UE)
2016/798
6.2.4. Elaborarea și aprobarea Regulamentului Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de
privind serviciile publice de transport feroviar de 2022 aprobată Infrastructurii și Asociere RM-UE,
călători pentru susținerea transportului feroviar Dezvoltării Anexa X,
național de pasageri Regionale Transpune:
Regulamentul (CE)
nr.1370/2007
6.2.5. Inițierea negocierilor asupra Acordului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG,
bilateral dintre Republica Moldova și Republica 2022 aprobată Infrastructurii și cap.VI/Infrastructur
Franceză privind reabilitarea tronsonului de cale Dezvoltării ă și dezvoltare
ferată Ungheni-Chișinău Regionale regională, alin.7
6.2.6. Elaborarea și aprobarea Regulamentului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de
privind drepturile și obligațiile călătorilor în 2022 aprobată Infrastructurii și Asociere RM-UE,
transportul feroviar, care va duce la îmbunătățirea Dezvoltării Anexa X,
standardelor de calitate a serviciilor prestate în Regionale Transpune:
transportul feroviar Regulamentul (CE)
nr.1371/2007
6.2.7. Elaborarea și aprobarea proiectului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de
contractului multianual pentru întreținerea 2022 aprobată Infrastructurii și Asociere RM-UE,
infrastructurii feroviare, ce va prevedea creșterea Dezvoltării Anexa X,
competitivității transportului feroviar Regionale Transpune:
Directiva
2012/34/UE, care a
abrogat Directiva
91/440/CE şi
Directiva
2001/14/CE (2018)
6.2.8. Reorganizarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova” Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de
în societate pe acțiuni cu subdiviziuni intern, separate 2022 aprobată Infrastructurii și Asociere RM-UE,
și funcționale Dezvoltării Art. 81 lit. (e);
Regionale; Hotărârea
Agenția Proprietății Guvernului nr.
Publice 1042/2017
6.3. Dezvoltarea transportului aerian 6.3.1. Elaborarea și aprobarea Regulamentului Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul privind
privind Managementul spațiului aerian și aplicarea 2021 aprobată Infrastructurii și Spațiul Aerian
47

conceptului de utilizare flexibilă a spațiului aerian în Dezvoltării Comun, Anexa III


vederea creșterii eficienței managementului traficului Regionale Transpune:
aerian și a serviciilor de navigație aeriană Regulamentul (UE)
nr.2150/2005
6.3.2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Anexa 12, OACI
privind organizarea Sistemului Național de Căutare – 2021 aprobată Infrastructurii și (Organizația
Salvare în cazul producerii unui accident aeronautic Dezvoltării Aviației Civile
Regionale Internaționale)
6.3.3. Revizuirea componenței Comisiei de Decembrie Ordinul APP aprobat; Agenția Proprietății
monitorizare a concesiunii Aeroportului Internațional 2021 Reprezentantul MIDR Publice;
Chișinău, impulsionarea funcționalității și ridicarea inclus în componența Ministerul
transparenței activității acesteia Comisiei Economiei;
Ministerul
Infrastructurii și
Dezvoltării
Regionale;
Ministerul Justiției
6.3.4. Elaborarea și aprobarea Programului național Ianuarie Hotărâre de Guvern Ministerul Anexa 19,
de facilitare a transporturilor aeriene întru 2022 aprobată Infrastructurii și (Organizația
simplificarea procedurilor/ formalităților necesare Dezvoltării Aviației Civile
pentru degajarea aeronavelor, pasagerilor și a Regionale Internaționale)
mărfurilor OACI
6.3.5. Elaborarea și aprobarea Regulamentului de Februarie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.VI/
stabilire a cerințelor de utilizare a spațiului aerian și a 2022 aprobată Infrastructurii și Infrastructură și
unor proceduri de operare în ceea ce privește Dezvoltării dezvoltare
navigația bazată pe performanțe - în scopul Regionale regională, alin.25;
îmbunătățirii managementului traficului aerian Acordul privind
Spațiul Aerian
Comun, Anexa III
Transpune:
Regulamentul (UE)
nr.1048/2018
6.3.6. Semnarea Acordului privind transportul aerian Martie Hotărâre de Guvern Ministerul Hotărârea
între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 2022 aprobată Infrastructurii și Guvernului nr.
Statelor Unite ale Americii, ce vizează deschiderea Dezvoltării 123/2021
pieței serviciilor aeriene din RM și diversificarea Regionale
destinațiilor din Aeroportul Internațional Chișinău
6.3.7. Elaborarea și aprobarea Regulamentului de Martie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.VI/
stabilire a cerințelor și procedurilor de operare a 2022 aprobată Infrastructurii și Infrastructură și
aeronavelor fără pilot la bord - va institui principiile Dezvoltării dezvoltare
de bază pentru asigurarea siguranței aeronautice și a Regionale regională, alin.25;
securității vieții pasagerilor Acordul privind
48

Spațiul Aerian
Comun, Anexa III
Transpune:
Regulamentul (UE)
nr.945/2019;
Regulamentul (UE)
nr.947/2019
6.3.8. Implementarea Planului de măsuri corective în Martie Operatorii aerieni Ministerul PAG, cap.VI/
vederea excluderii operatorilor aerieni naționali din 2022 naționali excluși din Infrastructurii și Infrastructură și
Lista comunitară a transportatorilor aerieni, care se Lista comunitară a Dezvoltării dezvoltare
supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul transportatorilor aerieni Regionale; regională, alin.26
Uniunii Europene care se supun unei Autoritatea
interdicții de Aeronautică Civilă
exploatare pe teritoriul
UE
6.3.9. Elaborarea și aprobarea Regulamentului de Mai Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.VI/
stabilire a cerințelor și procedurilor pentru furnizorii 2022 aprobată Infrastructurii și Infrastructură și
de management al traficului aerian - se vor notifica Dezvoltării dezvoltare
noi condiții de certificare a furnizorilor de servicii de Regionale regională, alin.25;
trafic aerian Acordul privind
Spațiul Aerian
Comun, Anexa III
Transpune:
Regulamentul (UE)
nr.373/2017
6.3.10. Semnarea Acordului între Guvernul Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul Hotărârea
Republicii Moldova și Guvernul Regatului Unit al 2022 aprobată Infrastructurii și Guvernului
Marii Britanii și Irlandei de Nord privind serviciile Dezvoltării nr.191/2019
aeriene întru asigurarea continuității desfășurării Regionale
serviciilor aeriene dintre cele două state, urmare a
ieșirii Marii Britanii din UE
6.3.11. Identificarea soluțiilor și crearea condițiilor Iunie Negocieri cu operatorii Ministerul
atractive în vederea atragerii companiilor low-cost pe 2022 companiilor low-cost Infrastructurii și
piața aeronautică din Republica Moldova desfășurate Dezvoltării
Regionale;
Autoritatea
Aeronautică Civilă
6.3.12. Elaborarea și aprobarea Regulamentului Septembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Anexa 16, Vol. IV,
privind schema de compensare și reducere a emisiilor 2022 aprobată Infrastructurii și OACI (Organizația
de carbon provenite din aviația civilă - va fi instituit Dezvoltării Aviației Civile
un sistem de compensare pentru reducerea emisiilor Regionale Internaționale)
de CO2 pentru zborurilor internaționale
49

6.3.13. Elaborarea studiului de prefezabilitate privind Octombrie Studiu finalizat și Ministerul PAG, cap.VI/
reabilitarea aeroporturilor regionale 2022 prezentat Guvernului Infrastructurii și Infrastructură și
Dezvoltării dezvoltare
Regionale regională, alin.15
6.4. Dezvoltarea sectorului naval 6.4.1. Elaborarea și aprobarea Regulilor de Aprilie Hotărâre de Guvern Ministerul Codul navigaţiei
înregistrare a navelor maritime, mixte și de navigație 2022 aprobată Infrastructurii și maritime
interioară, ce va conduce la transparentizarea si Dezvoltării comerciale al
eficientizarea procedurilor de înregistrare a navelor Regionale; Republicii Moldova
în Republica Moldova Agenția Navală nr. 599/1999;
Legea nr.176/2013
6.4.2. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul Transpune:
Guvernului privind implementarea și aprobarea 2022 aprobată Infrastructurii și Directiva UE
normelor și standardelor vizând examinarea tehnică a Dezvoltării 2016/1629 din
navelor de navigație interioară conectată și de Regionale; 14.09.2016 de
recunoaștere a societăților de clasificare de navigației Agenția Navală stabilire a cerințelor
interioară , ce va permite exploatarea în siguranță a tehnice a navelor de
navelor de navigație interioară înregistrate sub navigație interioară,
pavilion național de modificare a
Directivei
2009/100/CE și de
abrogare a
Directivei
2006/87/CE
6.4.3. Elaborarea proiectului de lege pentru Octombrie Proiect de lege aprobat Ministerul
modificarea unor acte normative (Codului navigației 2022 de Guvern și tansmis Infrastructurii și
maritime comerciale al Republicii nr.599/1999, Parlamentului Dezvoltării
Legea nr.176/2013 privind transportul naval intern al Regionale;
Republicii Moldova ș.a.), în scopul perfecționării Agenția Navală
mecanismului de înregistrare/ notificare a navelor
6.4.4. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de
Guvernului cu privire la formalitățile de raportare 2022 aprobată Infrastructurii și Asociere RM-UE,
aplicabile navelor la sosirea în/și/sau la plecarea din Dezvoltării Anexa XXVIII-D
porturile RM - va asigura eliminarea barierelor Regionale; Transpune:
administrative și va îmbunătăți procedurile respective Agenția Navală Regulamentul UE
conform principiului „Ghișeului unic” 2019/1239
6.4.5. Elaborarea și aprobarea Regulamentului Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de
privind consolidarea securității portuare și a 2022 aprobată Infrastructurii și Asociere RM-UE,
securității la bordul navelor maritime - se vor Dezvoltării Anexa XXVIII-D
implementa cerințele privind securitatea portuară și a Regionale; Transpune:
navelor împotriva acțiunilor ilicite Directiva 2005/65
Agenția Navală CE și Regulamentul
CE 725/2004
50

6.5. Dezvoltarea transportului rutier și 6.5.1. Modificarea Regulamentului privind eliberarea Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul Codul
infrastructura drumurilor și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere, 2021 aprobată Infrastructurii și transporturilor
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.257/2017, Dezvoltării rutiere nr.150/2014
pentru instituirea unor noi prevederi ce vor Regionale
eficientiza și transparentiza condițiile de eliberare şi
utilizare a autorizațiilor de transport rutier în traficul
internațional de mărfuri
6.5.2. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Legea nr.140/2018
Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea 2021 aprobată Infrastructurii și
Agenției Naționale Transport Auto – entitate Dezvoltării
investită cu funcții de emitere a actelor permisive și Regionale
control
6.5.3. Modificarea Legii nr.160/2011 privind Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul
reglementarea prin autorizare a activității de 2021 de Guvern și transmis Infrastructurii și
întreprinzător prin ajustarea costurilor la actele Parlamentului Dezvoltării
permisive Regionale
6.5.4. Semnarea Acordului dintre Guvernul Decembrie Acord semnat Ministerul PAG cap.VI/
Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al 2021 Infrastructurii și Infrastructura și
Ucrainei privind construirea podului rutier de Dezvoltării dezvoltarea
frontieră între cele două state, peste râul Nistru, între Regionale; regională, alin.8
localitățile Cosăuți (Republica Moldova) și Yampil Ministerul
(Ucraina) Afacerilor Externe
și Integrării
Europene
6.5.5. Semnarea Acordului dintre Guvernul Decembrie Acord semnat Ministerul PAG cap.VI/
Republicii Moldova şi Guvernul României privind 2021 Infrastructurii și Infrastructura și
construirea podului rutier de frontieră între cele două Dezvoltării dezvoltarea
state, peste râul Prut, între localităţile Ungheni Regionale; regională, alin.8
(Republica Moldova) şi Ungheni (România) Ministerul
Afacerilor Externe
și Integrării
Europene
6.5.6. Implementarea proiectelor regionale de Decembrie 1 proiect implementat Ministerul PAG cap.VI/
reabilitare a drumurilor regionale și locale 2021 (rl Strășeni-Voinova; Infrastructurii și Infrastructura și
19,25 km de drum Dezvoltării dezvoltarea
construit/reabilitat; Regionale; regională
5 localități cu acces la Agenția de
drum construit; Dezvoltare
14 mii de cetățeni Regională
beneficiari
6.5.7. Aprobarea Programului de repartizare a Hotărâre de Guvern PAG, Cap.VI/
mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice Ianuarie aprobată Ministerul Infrastructura și
51

naționale pe anul 2022 2022 Infrastructurii și dezvoltarea


Dezvoltării regională, alin.8
Regionale;
Ministerul
Finanțelor
6.5.8. Aprobarea și implementarea Sistemului Martie Sistem implementat Ministerul
informațional automatizat de stat „Vinieta”, 2022 Infrastructurii și
în vederea îmbunătățirii sistemului de colectare, Dezvoltării
monitorizare și control a acesteia Regionale
6.5.9. Elaborarea Conceptului tehnic privind sistemul Martie Hotărâre de Guvern Ministerul
de cântărire în mișcare a mijloacelor de transport 2022 aprobată Infrastructurii și
incluse în circulația pe drumurile publice Dezvoltării
Regionale;
Agenția Națională
Transport Auto
6.5.10. Creșterea eficienței utilizării mijloacelor Martie Hotărâre de Guvern Ministerul
Fondului rutier alocate pentru drumurile naționale, 2022 aprobată Infrastructurii și
prin reorganizarea Î.S. „Administrației de Stat a Dezvoltării
Drumurilor”, inclusiv creșterea capacităților de Regionale
absorbție a mijloacelor financiare alocate din surse
externe
6.5.11. Evaluarea implementării contractului Martie Raport elaborat Agenția Proprietății Hotărârea
parteneriatului public – privat privind modernizarea 2022 Publice; Parlamentului nr.
și eficientizarea activității Î.S. Gările și Stațiile Auto Ministerul 14 din 13.02.2020
Economiei;
Ministerul
Infrastructurii și
Dezvoltării
Regionale
6.5.12. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Iunie Proiect de lege aprobat Ministerul Hotărârea
privind gestionarea siguranței circulației pe 2022 de Guvern și transmis Infrastructurii și Guvernului
infrastructura rutieră, pentru majorarea nivelului de Parlamentului Dezvoltării nr.1214/2010;
siguranță a drumurilor existente și nou construite Regionale Legea nr.131/2007

6.5.13. Modificarea Legii fondului rutier Iulie Proiect de lege aprobat Ministerul Hotărârea
nr.720/1996, în vederea stabilirii unui mecanism 2022 de Guvern și transmis Infrastructurii și Guvernului nr.
durabil de finanțare a întreținerii drumurilor publice, Parlamentului Dezvoltării 827/2013
inclusiv a unui sistem de monitorizare și control a Regionale;
utilizării mijloacelor alocate Ministerul
Finanțelor

6.5.14. Modificarea Legii drumurilor nr.509/1995, în Iulie Proiect de lege aprobat Ministerul Codul fiscal
52

vederea majorării responsabilității de administrare a 2022 de Guvern și transmis Infrastructurii și nr.1163/1997


drumurilor publice, inclusiv a utilizatorilor Parlamentului Dezvoltării
terenurilor din zonele drumurilor din intravilanul Regionale
localităților
6.5.15. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu Iulie Hotărâre de Guvern Ministerul Codul
privire la efectuarea pe drumurile publice a 2022 aprobată Infrastructurii și transporturilor
transporturilor rutiere cu greutăți și/sau gabarite ce Dezvoltării rutiere, nr.
depășesc limitele stabilite - se va institui un sistem Regionale 150/2014, art.3
eficient de reglementare și supraveghere lit. e);
administrativă a transporturilor rutiere Transpune:
Directiva 96/53/CE
a Consiliului din 25
iulie 1996
6.5.16. Semnarea Acordului cadru de finanțare dintre Iulie Acord semnat Ministerul PAG, Cap.VI/
Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de 2022 Infrastructurii și Infrastructura și
Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltării dezvoltarea
Dezvoltare pentru reabilitarea, modernizarea și Regionale; regională, alin.8
extinderea drumurilor naționale incluse în rețeaua Ministerul
trans-europeană de transport (TEN-T) Finanțelor;
Ministerul
Afacerilor Externe
și Integrării
Europene
6.5.17. Semnarea Acordului de finanțare dintre August Acord semnat Ministerul PAG, Cap.VI/
Guvernul Republicii Moldova și Banca Mondială în 2022 Infrastructurii și Infrastructura și
sumă de circa 120 mil. Euro pentru continuarea Dezvoltării dezvoltarea
Proiectului de îmbunătățire a drumurilor locale Regionale; regională, alin.8
Ministerul
Finanțelor;
Ministerul
Afacerilor Externe
și Integrării
Europene

6.5.18. Modificarea Codului transporturilor rutiere Septembrie Proiect de lege aprobat Ministerul
nr.150/2014 în scopul implementării Cărții Calității 2022 de Guvern și transmis Infrastructurii și
CEMT, eficientizării serviciilor regulate de transport Parlamentului Dezvoltării
rutier, revizuirii politicii tarifare pentru serviciile de Regionale
transport persoane și activități conexe, combaterii
transporturilor ilicite etc.
6.5.19. Elaborarea și promovarea a minim 3 proiecte Septembrie 3 proiecte Ministerul Hotărârea
investiționale pentru finanțarea construcției, 2022 investiționale elaborate Infrastructurii și Guvernului
53

modernizarea şi reabilitarea drumurilor naționale și promovate Dezvoltării nr.827/2013


Regionale;
Ministerul
Finanțelor
6.5.20. Elaborarea Programului național de reînnoire Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul
a parcului de autobuze/ autocare antrenate la 2022 aprobată Infrastructurii și
deservirea serviciilor regulate în trafic național Dezvoltării
Regionale;
Ministerul
Mediului;
Ministerul
Finanțelor
6.5.21. Digitalizarea serviciilor publice prestate de Noiembrie Servicii digitalizate Ministerul
Agenția Națională Transport Auto prin 2022 Infrastructurii și
implementarea sistemului informațional „e- Dezvoltării
autorizație transport rutier”, prevăzut în Hotărârea Regionale;
Guvernului nr. 127/2020 pentru aprobarea Agenția Națională
Regulamentului privind modul de ținere a registrelor Transport Auto;
de stat formate de Sistemul informațional „e- Ministerul
Autorizație transport” Finanțelor

6.5.22. Inițierea negocierilor privind semnarea Decembrie Acorduri negociate Ministerul


Acordurilor interguvernamentale în domeniul 2022 Infrastructurii și
transportului rutier internațional de mărfuri și Dezvoltării
persoane între Republica Moldova și Luxemburg, Regionale
Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru,
Albania, Norvegia, Suedia, Monaco, Siria, Mongolia
și China

6.5.23. Semnarea Acordului între Guvernul Decembrie Acord semnat Ministerul


Turkmenistanului și Guvernul Republicii Moldova 2022 Infrastructurii și
privind transportul rutier internațional Dezvoltării
Regionale

6.5.24. Semnarea Acordului între Guvernul Decembrie Acord semnat Ministerul


Republicii Moldova și Guvernul Republicii 2022 Infrastructurii și
Tadjikistan în domeniul transportului rutier Dezvoltării
internațional de mărfuri și persoane Regionale

6.5.25. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul


privire la desfășurarea activităților stațiilor de 2022 aprobată Infrastructurii și
54

inspecție tehnică periodică a autovehiculelor Dezvoltării


Regionale

6.5.26. Elaborarea și aprobarea Hotărârii de Guvern Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul


pentru implementarea SI „Registrul rutelor” - va 2022 aprobată Infrastructurii și
institui SI Dezvoltării
Regionale;
Agenția Națională
Transport Auto

6.5.27. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul


privire la autogări – va reglementa modul de 2022 aprobată Infrastructurii și
organizare și funcționare a autogărilor Dezvoltării
Regionale

6.5.28. Elaborarea și aprobarea unui nou Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul


Regulament al transporturilor rutiere de persoane și 2022 aprobată Infrastructurii și
bagaje – va reglementa drepturile și obligațiile Dezvoltării
părților participante la acest tip de transport Regionale

6.5.29. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul


privire la crearea și funcționarea subsistemului 2022 aprobată Infrastructurii și
informațional „Monitorizare GPS” Dezvoltării
Regionale;
Agenția Națională
Transport Auto

6.5.30. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul


privire la crearea și funcționarea subsistemului 2022 aprobată Infrastructurii și
informațional „e-Bilet ” Dezvoltării
Regionale;
Agenția Națională
Transport Auto

6.5.31. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul


privire la crearea și funcționarea sistemului 2022 aprobată Infrastructurii și
informațional „Autotest” Dezvoltării
Regionale;
Agenția Națională
Transport Auto

6.5.32. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul


55

privire la desfăşurarea activităţii de autoservice 2022 aprobată Infrastructurii și


Dezvoltării
Regionale

VII. CONSTRUCȚII
Obiectivul-cheie: aprobarea cadrului normativ unitar pentru amenajarea teritoriului, urbanism, autorizarea și executarea lucrărilor de construcție, asigurarea calității construcțiilor care va
favoriza evoluția armonioasă a societății. Politicile promovate în următoarea perioadă în domeniu se vor axa pe:
- dezvoltarea domeniului urbanismului și amenajării teritoriului;
- asigurarea sistemului calității în construcții;
- administrarea și asigurarea accesului la locuințe sigure, accesibile și conectate la utilități moderne.
Activitățile planificate pentru atingerea obiectivelor vizează: aprobarea cadrului normativ pentru domeniile urbanism, planificarea teritorială, autorizarea și executarea lucrărilor de construcții,
asigurarea calității construcțiilor, a materialelor și a produselor pentru construcții; stabilirea liniilor directoare ale organizării și dezvoltării durabile a teritoriului țării; reglementarea
raporturilor juridice de proprietate în condominiu, modului de administrare și funcționare corespunzătoare a condominiului; continuarea implementării proiectului de construcție a locuințelor
sociale; eficientizarea procesului de obținere a actelor permisive în construcții, elaborarea cadrului normativ și de reglementare în construcții, armonizat la legislația și standardele europene
etc.
Indicatori de produs/rezultat:
- aprobarea Planului Național de Amenajare a Teritoriului;
- simplificarea procedurilor de eliberare a actelor permisive în executarea lucrărilor de construcție, și reducerea numărului acestora de la 21 la 9 pentru a reduce povara administrativă și
spori atractivitatea investițională;
- 100% anexe naționale la eurocoduri aprobate (17 spre aprobare, 21 spre calibrare) și 45 normative în construcții inițiate;
- creșterea calității administrării fondului locativ multietajat prin crearea asociațiilor în condominiu - rată de acoperire majorată de la 30% la 40%

7.1. Dezvoltarea domeniului amenajarea 7.1.1. Adoptarea proiectului Codului urbanismului și Decembrie Proiect de lege adoptat Ministerul PAG cap.VI/
teritoriului și al urbanismului construcțiilor, ce va stabili cadrul legal unitar pentru 2021 de Parlament Infrastructurii și Infrastructură și
urbanism, planificarea teritorială, autorizarea şi Dezvoltării dezvoltare
executarea lucrărilor de proiectare şi de construcţii, Regionale regională, alin.27
asigurarea calităţii construcţiilor, a materialelor şi a
produselor pentru construcţii
7.1.2. Modificarea Conceptului sistemului Aprilie Hotărâre de Guvern Ministerul Legea nr.240/2018
informațional automatizat „Registrul obiectelor de 2022 aprobată Infrastructurii şi
infrastructură tehnico-edilitară”, aprobat prin Dezvoltării
Hotărârea Guvernului nr.133/2014 și Legea nr. Regionale;
150/2017 cu privire la Registrul obiectivelor de Agenția Relații
infrastructură tehnico-edilitară Funciare şi
Cadastru;
Instituția Publică
„Agenția Servicii
Publice”
7.1.3. Elaborarea, aprobarea și promovarea Planului Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Legea 835/1996,
de Amenajare a Teritoriului Național, care va stabili 2022 de Guvern și transmis Infrastructurii și art.8 alin.(1)
liniile directoare ale organizării și dezvoltării Parlamentului; Dezvoltării
56

durabile a teritoriului țării Lege adoptată Regionale


7.2. Asigurarea sistemului calității în 7.2.1. Instituirea Agenției Naționale în Construcții Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG cap.VI/
construcții prin reorganizarea unor întreprinderi de stat în 2021 aprobată Infrastructurii și Infrastructură și
domeniul respectiv, în scopul fortificări instituționale Dezvoltării dezvoltare
a domeniului construcțiilor Regionale regională, alin.27
7.2.2. Modificarea Legii nr. 721/1996 privind Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul
calitatea în construcții, în vederea majorării 2021 de Guvern și transmis Infrastructurii și
termenului de garanție post recepție, în funcție de Parlamentului Dezvoltării
categoria de importanță a construcției, precum și Regionale
gestionarea deplină a surselor financiare speciale Administrația de
pentru dezvoltarea bazei normative Stat a Drumurilor
7.2.3. Modificarea Regulamentului cu privire la Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG cap.VI/
atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu 2021 aprobată Infrastructurii și Infrastructură și
activități în construcții, aprobat prin Hotărârea Dezvoltării dezvoltare
Guvernului nr.329/2009, în scopul asigurării unor Regionale regională, alin.27
proceduri transparente și predictibilității cerințelor ce
necesită a fi respectate de specialiști
7.2.4. Elaborarea și aprobarea Planului de activitate Decembrie Plan aprobat; Ministerul PAG cap.VI/
pentru anul 2022 și organizarea periodică a ședințelor 2021 2 ședințe organizate în Infrastructurii și Infrastructură și
tripartite ale Comisiei de ramură de consultări și 2021; Dezvoltării dezvoltare
negocieri colective în construcții 4 ședințe organizate în Regional regională, alin. 27
2022
7.2.5. Încheierea acordului de modificare a Decembrie Acord semnat Ministerul PAG cap.VI/
Convenției Colective în Ramura Construcțiilor în 2021 Infrastructurii și Infrastructură și
sensul sporirii salariului mediu în domeniu Dezvoltării dezvoltare
Regionale regională, alin. 27
7.2.6. Elaborarea Regulamentului privind modul de Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul
demolare a construcțiilor neautorizare și de defrișare 2021 aprobată Infrastructurii și
a arborilor și arbuștilor” Dezvoltării
Regionale;
Ministerul Justiției
7.2.7. Elaborarea și aprobarea unor cerințe și Ianuarie Hotărâre de Guvern Ministerul
standarde unice pentru seturile de date digitale 2022 aprobată Infrastructurii și
referitoare la execuția construcțiilor și obiectelor de Dezvoltării
infrastructură Regionale
7.2.8. Modificarea Regulamentului privind expertiza Februarie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG cap.VI/
tehnică în construcții, aprobat prin Hotărârea 2022 aprobată Infrastructurii și Infrastructură și
Guvernului nr.936/2006, în scopul stabilirii unor Dezvoltării dezvoltare
proceduri comprehensibile și predictibile Regionale regională, alin. 28;
Legea 721/1996
7.2.9. Ajustarea cadrului normativ secundar în Martie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap. VI/
domeniul construcțiilor urmare a intrării în vigoare a 2022 aprobată Infrastructurii și Infrastructură și
57

Codului urbanismului Dezvoltării Dezvoltare


Regionale Regională/ alin. 27
7.2.10. Modificarea Hotărârii Guvernului Aprilie Hotărâre de Guvern Ministerul
nr.1469/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu 2022 aprobată Infrastructurii și
privire la crearea și funcționarea ghișeului unic de Dezvoltării
autorizarea lucrărilor de construcție Regionale
7.2.11. Aprobarea Reglementării tehnice de stabilire Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG
a cerințelor minime pentru anumite produse de 2022 aprobată Infrastructurii și cap.VI/Infrastructur
construcție - pentru domeniile nereglementate, care Dezvoltării ă și dezvoltare
să asigure menținerea, pe întreaga durată de existență Regionale regională, alin. 28
a construcțiilor, a cerințelor fundamentale aplicabile
construcțiilor
7.2.12. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG
913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu 2022 aprobată Infrastructurii și cap.VI/Infrastructur
privire la cerințele minime pentru comercializarea Dezvoltării ă și dezvoltare
produselor pentru construcții - în scopul transpunerii Regionale regională, alin.28;
Regulamentului (UE) nr.305/2011 care va prevedea Transpune:
cerințe privind siguranța clădirilor și a altor Regulamentul (UE)
construcții nr.305/2011
7.2.13. Elaborarea și promovarea a 17 anexe Iunie Anexe naționale Ministerul PAG cap.VI/
naționale la Eurocoduri, cu calibrarea celor existente, 2022 aprobate prin Infrastructurii și Infrastructură și
care va permite efectuarea proiectării structurilor, Hotărârea ISM Dezvoltării dezvoltare
bazate pe cerințe de performanță Regionale; regională, alin. 28
Institutul de
Standardizare din
Moldova
7.2.14. Stabilirea modului de emitere a datelor și Septembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap. VI/
condițiilor pentru elaborarea documentației de 2022 aprobată Infrastructurii și Infrastructură și
urbanism, urmare intrării în vigoare a Codului Dezvoltării Dezvoltare
urbanismului, întru eficientizarea procesului de Regionale Regională/ alin. 27
obținere a actelor permisive în construcții
7.2.15. Stabilirea modului de expertizare și avizare a Septembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap. VI/
documentației de urbanism, urmare a intrării în 2022 aprobată Infrastructurii și Infrastructură și
vigoare a Codului urbanismului, întru eficientizarea Dezvoltării Dezvoltare
procesului de obținere a actelor permisive în Regionale Regională/ alin. 27
construcții
7.2.16. Stabilirea modului de elaborare și emitere a Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap. VI/
avizelor tehnice de conectare la infrastructura 2022 aprobată Infrastructurii și Infrastructură și
tehnico-edilitară a construcțiilor, urmare intrării în Dezvoltării Dezvoltare
vigoare a Codului urbanismului, întru eficientizarea Regionale Regională/ alin. 27
procesului de obținere a actelor permisive în
construcții
58

7.2.17. Dezvoltarea sistemului național de documente Decembrie Plan tematic aprobat; Ministerul PAG cap.VI/
normative în construcții, conform Planului tematic 2022 45 documente Infrastructurii și Infrastructură și
pentru anul 2022 aprobat și inițierea procedurii de normative în Dezvoltării dezvoltare
elaborare a 45 documente normative în construcții construcții elaborate Regionale regională, alin.28

7.3. Administrarea și asigurarea 7.3.1. Promovarea proiectului Legii condominiului Decembrie Lege publicată Ministerul PAG cap.VI/
accesului la locuințe sigure, accesibile și care va crea un mediu economico-social mai eficient 2021 Infrastructurii și Infrastructură și
conectate la utilități moderne de exploatare și întreținere a fondului locativ pe Dezvoltării dezvoltare
întreg teritoriul țării Regionale regională, alin.29
7.3.2. Inițierea și aprobarea semnării Acordului de Aprilie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap.VI/
împrumut între Guvernul Republicii Moldova și 2022 aprobată Infrastructurii și Infrastructură și
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru Dezvoltării dezvoltare
lansarea fazei III a Proiectului de asigurare cu Regionale regională/ alin.29
locuințe sociale
7.3.3. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap.VI/
privire la modul de calculare a cotelor-părți în 2022 aprobată Infrastructurii și Infrastructură și
condominiu, prin instituirea unui mecanism de Dezvoltării dezvoltare
stabilire a cotelor-părți ale proprietarilor de Regionale regională/ alin.29
apartamente asupra bunurilor comune din
condominiu întru îmbunătățirea sistemului de
întreținere a sectorului locativ
7.3.4. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap.VI/
privire la prestarea serviciilor comunale și 2022 aprobată Infrastructurii și Infrastructură și
necomunale, folosire, exploatare și administrare a Dezvoltării dezvoltare
locuințelor, în vederea perfecționării și Regionale regională/ alin.29
transparentizării procesului de administrare și
exploatare a blocurilor locative
7.3.5. Elaborarea și aprobarea Regulamentului Septembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap.VI/
privind transmiterea terenului aferent condominiului 2022 aprobată Infrastructurii și Infrastructură și
în vederea asigurării dreptului de proprietate al Dezvoltării dezvoltare
proprietarilor din condominiu asupra terenului Regionale regională/ alin.29
aferent în limitele hotarelor stabilite și evitarea
ocupării abuzive al terenurile de către alte persoane
7.3.6. Elaborarea și aprobarea Regulamentului Septembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap.VI/
privind modul de creare și administrare a Fondului de 2022 aprobată Infrastructurii și Infrastructură și
reparație și dezvoltare și modul de calcul a Dezvoltării dezvoltare
contribuțiilor la Fond, pentru asigurarea gestiunii Regionale regională/ alin.29
transparente și eficiente a mijloacelor financiare ale
Asociației de proprietari în condominiu
7.3.7. Desfășurarea campaniei de promovare a Septembrie - Campanie de Ministerul PAG, Cap.VI/
impactului implementării Legii condominiului în decembrie 2022 promovare desfășurată Infrastructurii și Infrastructură și
administrarea fondului locativ Dezvoltării dezvoltare
59

Regionale regională/ alin.29


7.3.8. Modificarea Legii cu privire la locuințe nr Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, Cap.VI/
75/2015, în scopul ajustării prevederilor ce țin de 2022 de Guvern și transmis Infrastructurii și Infrastructură și
administrarea locuințelor Parlamentului Dezvoltării dezvoltare
Regionale regională/ alin.29
VIII. ENERGETICA
Obiectivul-cheie: crearea unui sector energetic eficient, durabil și competitiv care să asigure securitatea aprovizionării cu energie a țării. Politicile promovate în următoarea perioadă în
domeniu se vor axa pe:
- dezvoltarea sectorului electroenergetic;
- dezvoltarea sectorului termoenergetic;
- dezvoltarea sectorului gazelor naturale și al produselor petroliere;
- promovarea eficienței energetice și valorificarea surselor de energie regenerabilă.
Activitățile planificate pentru atingerea obiectivelor vizează: inițierea lucrărilor aferente construcției LEA de 400 kV pe direcția Vulcănești - Chișinău și a staţiei back-to-back Vulcănești;
îmbunătățirea eficienței sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău și mun. Bălți; facilitarea tranzitului de gaze naturale pe teritoriul Republicii Moldova;
îmbunătățirea mecanismelor de sprijin al investițiilor în proiecte de valorificare a energiei regenerabile; lansarea proiectului „Eficiența Energetică în Republica Moldova”; dezvoltarea
sectorului biomasă etc.
Indicatori de produs/rezultat:
- diversificarea rutelor și surselor de aprovizionare cu energie electrică a Republicii Moldova;
- diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale a Republicii Moldova;
- numărul de consumatori finali racordaţi la reţelele de gaze naturale şi nivelul actual de acces al localităților din Republica Moldova la rețelele de gaze naturale în creștere cu 1%
către anul 2022 (față de 61.6 % în 2021);
- consumatori conectați/reconectați la Sisteme de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET): 30 clădiri publice conectate la SACET; 10 blocuri de locuit conectate la
SACET; restabilirea serviciului de livrare a apei calde menajere în 150 blocuri de locuit;
- reabilitarea energetică a 12% din suprafața încălzită a clădirilor publice (5 milioane m 2);
- ponderea resurselor regenerabile în consumul final de energie electrică de 4% către anul 2022 (față de 1.95% în 2016)

8.1. Dezvoltarea sectorului 8.1.1. Declararea utilității publice de interes național Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul
electroenergetic a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene 2021 de Guvern şi transmis Infrastructurii și
(LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Parlamentului Dezvoltării
Vulcănești–Chișinău și a stației Back-to-Back Regionale
Vulcănești, ce va permite inițierea lucrărilor de
construcție a LEA 400 kV
8.1.2. Inițierea lucrărilor aferente construcției staţiei Decembrie Caiet de Sarcini Ministerul Acordul de
back-to-back Vulcănești (proiectul de interconectare 2021 elaborat, Infrastructurii și Asociere RM-UE,
a rețelelor de energie electrică dintre Republica Licitație inițiată Dezvoltării Art.77 lit.(d);
Moldova și România), care are drept scop Regionale Strategia
consolidarea sistemului electroenergetic național și Energetică
conectarea la ENTSO-E Republicii Moldova
până în anul 2030;
PAG, Energetică
60

pct. 3.8.3
8.1.3. Alinierea cadrului juridic primar național cu Martie Proiect de lege aprobat Ministerul Acordul de
privire la energia electrică la acquis-ul UE prin 2022 de Guvern și transmis Infrastructurii și Asociere RM-UE;
modificarea Legii 107/2016 cu privire la energia Parlamentului Dezvoltării Tratatul
electrică, care are drept scop transpunerea Regionale Comunităţii
prevederilor UE privind integritatea și transparența Energetice,
pieței angro de energie, precum și înlăturarea mai Transpune:
multor constrângeri semnalate de participanții la Directiva (UE)
piața energiei electrice 2019/944, care
modifică Directiva
2009/72/CE
8.1.4. Actualizarea studiului de fezabilitate pentru Martie Studiu de fezabilitate Ministerul PAG cap.VI
proiectul investiţional privind construcţia LEA 400 2022 actualizat Infrastructurii și /Infrastructură și
kV Bălţi (RM) – Suceava (RO) şi a staţiei back-to- Dezvoltării dezvoltare
back aferente (inclusiv componenta Evaluarea Regionale regională, alin.30;
impactului de mediu (ESIA)), care are drept scop Strategia
confirmarea fezabilității interconexiunii Bălţi (RM) – Energetică
Suceava (RO) şi a staţiei back-to-back aferente Republicii Moldova
până în anul 2030
8.1.5. Modernizarea stației electrice Chișinău 330 kV Aprilie Contract semnat Ministerul Acordul de
și modernizarea sistemului de monitorizare și control, 2022 Infrastructurii și Asociere RM-UE,
finanțate de Banca Mondială, ce va consolida Dezvoltării Art.77 lit.(d)
sistemul electroenergetic național Regionale Strategia
Energetică
Republicii Moldova
până în anul 2030;
PAG, Energetică
pct. 3.8.2
8.1.6. Inițierea construcției LEA de 400 kV pe Decembrie Contract semnat; Ministerul Acordul de
direcția Vulcănești - Chișinău (proiectul de 2022 Debursări efectuate Infrastructurii și Asociere RM-UE,
interconectare a rețelelor de energie electrică dintre (10% din valoarea Dezvoltării Art.77 lit.(d);
Republica Moldova și România), care va spori totală a proiectului) Regionale Strategia
securitatea energetică a țării prin diversificarea Energetică
surselor și rutelor de aprovizionare cu energie Republicii Moldova
electrică până în anul 2030;
PAG, Energetică
pct. 3.8.1
8.2. Dezvoltarea sectorului 8.2.1. Lansarea celui de-al doilea proiect de Iulie Studiu de fezabilitate Ministerul PAG cap.VI/
termoenergetic îmbunătățire a performanței sistemului de alimentare 2022 aprobat; Infrastructurii și Infrastructură și
centralizată cu energie termică din mun. Bălți (S.A. Acord de finanțare Dezvoltării dezvoltare
CET Nord), care include: ratificat Regionale regională, alin.31
- instalarea punctelor termice individuale (la nivel de Legea nr. 92/2014
61

bloc);
- modernizarea sistemului de distribuție a agentului
termic din interiorul blocurilor locative pe orizontală;
- instalarea unui rezervor de acumulare a energiei
termice (la nivel de SACET);
- modernizarea instalațiilor de tratare a apei etc.
8.2.2. Modificarea Legii nr. 92/2014 cu privire la Iulie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG cap.VI/
energia termică şi promovarea cogenerării, în scopul 2022 de Guvern și transmis Infrastructurii și Infrastructură și
aducerii în concordanță cu prevederile legilor Parlamentului Dezvoltării dezvoltare
sectoriale din domeniul energetic (Legea Regionale regională, alin.31
nr.174/2017, Legea nr. 107/2016, Legea nr.
108/2016, Legea 139/2018
8.2.3. Modificarea Hotărârii Guvernului nr.191/2002, Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG cap.VI/
în scopul stabilirii procedurilor și condițiilor de 2022 aprobată Infrastructurii și Infrastructură și
deconectare de la SACET, de măsurare și facturare a Dezvoltării dezvoltare
energiei termice consumatorilor din blocurile locative Regionale regională, alin.31
cu distribuția pe orizontală și a locurilor de uz comun
a celor conectați și deconectați de la SACET
8.2.4. Implementarea celui de-al doilea Proiect de Decembrie Licitații lansate; Ministerul PAG cap.VI/
îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare 2022 Contracte de procurări/ Infrastructurii și Infrastructură și
centralizată cu energie termică din mun. Chișinău servicii semnate Dezvoltării dezvoltare
(S.A. Termoelectrica), care are ca scop optimizarea Regionale regională, alin.31;
procesului de generare a energiei termice și electrice, Legea nr. 92/2014
contribuind astfel la îmbunătățirea eficienței și
securității aprovizionării cu energie electrică și
termică a consumatorilor mun. Chișinău
8.3. Dezvoltarea sectorului gazelor 8.3.1. Facilitarea semnării contractului cu SAP Octombrie Rezultatul negocierilor Ministerul Legea nr.108/2016
naturale și al produselor petroliere „Gazprom” în condiții cât mai avantajoase pentru 2021 dintre SA Infrastructurii și
Republica Moldova, conform competențelor legale „Moldovagaz” şi SAP Dezvoltării
„Gazprom” asupra Regionale
contractului de
furnizare gaze naturale
8.3.2. Facilitarea tranzitului de gaze naturale pe Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Legea nr.108/2016;
teritoriul Republicii Moldova, prin stabilirea 2021 aprobată Infrastructurii și Strategia
formalităților vamale la transportarea gazelor Dezvoltării Energetică a
naturale prin conductele magistrale (regim backhaul; Regionale; Republicii Moldova
conturi operaționale de echilibrare) Ministerul până în anul 2030
Finanţelor
8.3.3. Modificarea Legii nr.108/2016 cu privire la Iunie Proiect de lege aprobat Ministerul Acordul de
gazele naturale în vederea alinierii cadrului juridic 2022 de Guvern şi transmis Infrastructurii și Asociere RM-UE;
primar naţional cu privire la gazele naturale la Parlamentului Dezvoltării Tratatul
acquis-ul UE, cît și în scopul facilitării gazificării Regionale Comunităţii
62

localităților din Republica Moldova Energetice;


Transpune:
Regulamentul (UE)
nr. 1227/2011
8.3.4. Elaborarea proiectului de lege privind crearea Iunie Proiect de lege aprobat Ministerul Tratatul
şi menținerea nivelului minim al stocurilor de 2022 de Guvern şi remis Infrastructurii și Comunităţii
produse petroliere, în scopul stabilirii cadrului juridic Parlamentului Dezvoltării Energetice,
necesar pentru asigurarea unui nivel ridicat de Regionale Transpune:
siguranță în aprovizionarea economiei naționale și a Directiva
întregii societăți cu produse petroliere prin 2009/119/CE
intermediul unor mecanisme viabile, transparente,
nediscriminatorii și cu respectarea normelor de
concurență
8.3.5. Elaborarea unui studiu privind fezabilitatea Decembrie Studiu elaborat Ministerul Strategia
construcției depozitelor subterane pentru 2022 Infrastructurii și Energetică a
înmagazinarea gazelor naturale pe teritoriului Dezvoltării Republicii Moldova
Republicii Moldova Regionale până în anul 2030
8.4. Promovarea eficienței energetice și 8.4.1. Lansarea proiectului „Eficiența Energetică în Decembrie 7 hotărâri de Guvern Ministerul PAG
valorificarea surselor de energie Republica Moldova” (MEEP), prin inițierea 2021 aprobate Infrastructurii și cap.VI/Infrastructur
regenerabilă negocierilor și aprobarea semnării: Dezvoltării ă și dezvoltare
- Contractului de Finanțare cu BEI; Regionale regională, alin. 32;
- Acordului investițional de grant Finanțare cu BEI; Legea nr. 139/2018
- Acordului de Cooperare dintre MIDR şi BEI
privind asistența tehnică oferită pentru pregătirea și
implementarea proiectului MEEP;
- Acordului de împrumut cu BERD
8.4.2. Aprobarea limitelor de capacitate, cotelor Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG cap.VI/
maxime și categoriilor de capacitate în domeniul 2021 aprobată Infrastructurii și Infrastructură și
energiei electrice din surse regenerabile până în anul Dezvoltării dezvoltare
2025, ajustarea la condițiile actuale ale cadrului Regionale regională, alin. 32;
juridic de aplicare/ implementare a schemelor de Legea nr. 10/2016,
suport prevăzute de Legea nr.10/2016 privind art. 34
promovarea utilizări energiei din surse regenerabile
8.4.3. Modificarea Legii nr. 44/2014 privind Martie Proiect de lege adoptat Ministerul Acordul de
etichetarea produselor cu impact energetic, în scopul 2022 de Parlament Infrastructurii și Asociere RM-UE;
alinierii cadrului juridic de reglementare care se Dezvoltării Tratatul Comunităţii
aplică produselor cu impact energetic, introduse pe Regionale Energetice;
piață sau puse în funcțiune, pentru asigurarea Transpune:
etichetării energetice a produselor respective și Regulamentul (UE)
furnizarea unor informații standard privind eficiența 2017/1369
lor energetică
8.4.4. Elaborarea și aprobarea Regulamentului Martie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG cap.VI/
63

privind cerinţele de randament pentru cazanele noi de 2022 aprobată Infrastructurii și Infrastructură și
apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă, în Dezvoltării dezvoltare
vederea actualizării condițiilor actuale de dezvoltare Regionale regională, alin. 32;
tehnologică, a cerințelor tehnice aplicabile Acordul de
instalațiilor pentru încălzirea incintelor şi instalațiilor Asociere RM-UE,
de încălzire cu funcție dublă (centrale termice și Anexa VIII,
centrale termice cu funcția de preparare a apei calde Transpune:
menajere) plasate pe piața Republicii Moldova Directiva
92/42/CEE
8.4.5. Modificarea Legii nr.10/2016 privind Iunie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG cap.VI/
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 2022 de Guvern și transmis Infrastructurii și Infrastructură și
în vederea îmbunătățirii mecanismelor de sprijin al Parlamentului Dezvoltării dezvoltare
investițiilor în proiecte de valorificare a energiei Regionale regională, alin. 32;
regenerabile Tratatul
Comunităţii
Energetice
8.4.6. Elaborarea proiectului Programului naţional Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Strategia Energetică
privind dezvoltarea sectorului biomasei, pentru 2022 aprobată Infrastructurii și Republicii Moldova
identificarea soluțiilor durabile de valorificare a Dezvoltării până în anul 2030;
potențialului energetic a biomasei solide Regionale Legea nr. 10/2016

8.4.7. Elaborarea și aprobarea Planului Național Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Tratatul de
Integrat privind Energia și Clima - document unic de 2022 aprobată Infrastructurii și Constituire a
politici pe termen lung în domeniul energiei și Dezvoltării Comunității
schimbărilor climatice, care va stabili, până în anul Regionale; Energetice/
2030, țintele și obiectivele statului în domeniul Ministerul
decarbonizării, eficienței energetice și a surselor Mediului
regenerabile de energie
8.4.8. Elaborarea cadrului normativ pentru Decembrie 2 hotărâri de Guvern Ministerul PAG cap.VI
dezvoltarea industriei serviciilor de auditare 2022 aprobate; Infrastructurii și /Infrastructură și
energetică, evaluare a performanţei energetice a Registre ale Dezvoltării dezvoltare
clădirilor, inspectării sistemelor de încălzire şi specialiştilor calificaţi Regionale; regională, alin.32;
climatizare, instalatorilor de sisteme mici de şi înregistraţi create şi Agenția pentru Legea nr. 139/2018
valorificare a energiei regenerabile, management actualizate Eficiență Energetică cu privire la
energetic în clădirile publice etc. eficiența
energetică;
Legea nr. 128/2014
8.4.9. Abrogarea actelor normative desuete care nu Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul privind performanța
corespund cadrului normativ primar din domeniul 2022 aprobată Infrastructurii și energetică a
energetic (HG nr.434/1998 despre aprobarea Dezvoltării clădirilor
Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea Regionale
64

energiei termice, HG nr.715/2008 cu privire la


măsurile de accelerare a procesului de gazificare
internă a localităţilor etc.)

8.4.10. Lansarea proiectului „Program Inovațional Decembrie 1 contract de finanțare Ministerul Legea nr. 139/2018
Tehnologii Curate pentru întreprinderile mici și 2022 semnat cu UNIDO Infrastructurii și cu privire la
mijlocii și Start-ups” 5 start-upuri din Dezvoltării eficiența energetică
domeniul energiei Regionale; Legea nr. 10/2016
curate identificate și Agenția pentru privind promovarea
premiate Eficiență Energetică utilizări energiei
5 proiecte-pilot din surse
implementate regenerabile

IX. DEZVOLTARE REGIONALĂ


Scopul: sprijinirea creșterii competitivității și dezvoltării durabile a fiecărei regiuni, ajustarea disparităților și creșterea calității vieții cetățenilor.
Acest scop urmează să fie atins prin intermediul unui set de obiective strategice pe termen scurt:
- dezvoltarea cadrului normativ pentru implementarea politicii de dezvoltare regională;
- creșterea competitivității și dezvoltarea economică a regiunilor;
- dezvoltarea infrastructurii regionale;
- implementarea politicii de dezvoltarea urbană (centre urbane și orașe-poli de creștere);
- reabilitarea infrastructurii locale.
Indicatori de rezultat:
- creșterea ratei de conectare a populației la rețeaua publică de alimentare cu apă de la 72% în 2020 până la 75% în 2022;
- creșterea ratei de conectare a populației la rețeaua publică de canalizare de la 33% în 2020 până la 37% în 2022;
- creșterea calității infrastructurii la nivel național (conform Raportului Competitivității Globale) de la 66 % în 2019 până la 68% în 2022;
- creșterea cotei PIB din afara municipiului Chișinău de la 42% (2020) la 44 % în 2022;
- dezvoltarea rețelei orașelor-poli de creștere și sporirea gradului de dotare cu infrastructură tehnico-edilitară;
- creșterea numărului de localități beneficiare de infrastructură publică îmbunătățită (sate și comune, inclusiv orașe cu o populație de până la 10 mii locuitori)

9.1. Dezvoltarea cadrului normativ 9.1.1. Definitivarea și aprobarea noii Strategii Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.VI/
pentru implementarea politicii de naționale de dezvoltare regională pentru anii 2022- 2021 aprobată Infrastructurii și Infrastructura și
dezvoltare regională 2028 Dezvoltării dezvoltarea
Regionale regională, viziune;
Politica de coeziune
a UE 2021-2027
9.1.2. Modificarea Legii nr. 438/2006 privind Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG cap.VI/
dezvoltarea regională în Republica Moldova, în 2021 de Guvern și remis Infrastructurii și Infrastructura și
vederea alinierii cadrului legislativ la noua Parlamentului Dezvoltării dezvoltarea
paradigmă de dezvoltare regională, bazată pe Regionale regională
competitivitatea regiunilor și implicarea autorităților
publice locale și centrale în dezvoltarea economică
65

locală
9.1.3. Aprobarea Documentului Unic de Program Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.VI/
pentru anii 2022-2024, care va reglementa modul de 2021 aprobată Infrastructurii și Infrastructura și
alocare a mijloacelor din Fondul național de Dezvoltării dezvoltarea
dezvoltare regională pentru proiectele selectate de Regionale regională
dezvoltare regională
9.1.4. Aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, cap.VI/
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și 2021 de Guvern și remis Infrastructurii și Infrastructura și
Guvernul României privind reglementarea construirii Parlamentului Dezvoltării dezvoltarea
unor apeducte (interconectarea sistemelor de Regionale regională
aprovizionare cu apă potabilă din România cu
localitățile din raioanele Nisporeni, Ungheni, Glodeni
și Fălești)
9.1.5. Desfășurarea unei analize funcționale a Decembrie Analiză funcțională Ministerul PAG, cap.VI/
instituțiilor subordonate cu activitate conexă în 2021 finalizată Infrastructurii și Infrastructura și
domeniul dezvoltării regionale Dezvoltării dezvoltarea
Regionale regională
9.1.6. Elaborarea mecanismului de susținere a Martie Mecanism identificat; Ministerul PAG,
contribuțiilor autorităților publice locale pentru 2022 proiecte de Infrastructurii și cap.VI/Administrați
proiectele de infrastructură finanțate din surse infrastructură finanțate; Dezvoltării e publică și
externe proiecte realizate Regionale autonomie locală,
acț.5
9.1.7. Dezvoltarea Sistemului informațional pentru Decembrie Sistem informațional Ministerul PAG, cap.VI/
gestiunea proiectelor de dezvoltare regională 2022 funcțional Infrastructurii și Infrastructura și
Dezvoltării dezvoltarea
Regionale; regională
Agenția pentru
Guvernare
Electronică
9.1.8. Aprobarea Conceptului Sistemului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.VI/
informațional pentru gestiunea proiectelor de 2022 aprobată Infrastructurii și Infrastructura și
dezvoltare regională Dezvoltării dezvoltarea
Regionale; regională
Agenția pentru
Guvernare
Electronică
9.2. Creșterea competitivității și 9.2.1. Implementarea proiectelor de stimulare a Decembrie 2 proiecte Ministerul PAG, cap.VI/
dezvoltarea economică a regiunilor și a creșterii economice a regiunilor 2021 implementate (Bălți, Infrastructurii și Infrastructura și
infrastructurii de suport în afaceri Rîșcani); Dezvoltării dezvoltarea
10 rezidenți beneficiari Regionale; regională
(Bălți, Rîșcani) Agenția de
Dezvoltare
66

Regională
9.2.2. Implementarea proiectelor de dezvoltare a Decembrie 2 proiecte Ministerul PAG, cap.VI/
turismului 2021 implementate (Ocnița- Infrastructurii și Infrastructura și
Călărășeuca, raioanele Dezvoltării dezvoltarea
Ungheni, Nisporeni, Regionale; regională
Hîncești, Călărași); Agenția de
2 obiective turistice Dezvoltare
renovate/construite; Regională;
2 obiective turistice Ministerul Culturii;
incluse în circuitul Agenția de
traseelor turistice; Investiții
consolidate capacitățile
a 25 de meșteri
populari
9.2.3. Identificarea și promovarea specializării Iunie Studiu privind Ministerul PAG, cap.VI/
inteligente a regiunilor (transformarea economică a 2022 specializarea Infrastructurii și Infrastructura și
regiunilor în baza prioritizării, identificării și inteligentă a regiunilor Dezvoltării dezvoltarea
concentrării resurselor pe domenii/nișe-cheie de elaborat Regionale; regională
dezvoltare, în care regiunea are un avantaj Ministerul
competitiv) Economiei;
Ministerul
Educației și
Cercetării
9.2.4. Implementarea proiectelor din Documentul Decembrie Proiecte inițiate Ministerul Documentul Unic
Unic de Program 2022-2024 privind valorificarea 2022 Infrastructurii și de Program 2022-
infrastructurii de afaceri în regiunile de dezvoltare Dezvoltării 2024
Regionale;
Agențiile de
Dezvoltare
Regională
9.2.5. Implementarea proiectelor regionale din Decembrie Proiecte inițiate Ministerul Documentul Unic
Documentul Unic de Program 2022-2024 de sprijin și 2022 Infrastructurii și de Program 2022-
dezvoltarea mediului antreprenorial Dezvoltării 2024
Regionale;
Agențiile de
Dezvoltare
Regională
9.2.6. Implementarea proiectelor pentru sporirea Decembrie Proiecte inițiate Ministerul Documentul Unic
atractivității turistice în regiunile de dezvoltare 2022 Infrastructurii și de Program 2022-
Dezvoltării 2024
Regionale;
Ministerul Culturii;
67

Agențiile de
Dezvoltare
Regională;
Agenția de
Investiții
9.2.7. Crearea Platformelor Industriale Decembrie 2 PIM proiectate, Ministerul Hotărârea
Multifuncționale (PIM) pentru consolidarea 2022 create și lansate Economiei; Guvernului
potențialului industrial la nivel regional Organizația pentru nr. 748/2020 cu
Dezvoltarea privire la aprobarea
Întreprinderilor Programului-pilot
Mici și Mijlocii de creare
a platformelor
industriale
multifuncţionale

9.2.8. Consolidarea capacităților incubatoarelor de Decembrie 11 incubatoare de Ministerul ??????


afaceri (IA) la nivel regional 2022 afaceri susținute; Economiei;
3 B2B ședințe și Organizația pentru
machmaking la nivel Dezvoltarea
regional realizate; Întreprinderilor
1 maraton național al Mici și Mijlocii
ideilor de afaceri
realizat
9.3. Dezvoltarea infrastructurii regionale 9.3.1. Implementarea proiectelor de eficiență Decembrie 8 proiecte Ministerul PAG, cap. VI/
energetică 2021 implementate (Bălți, Infrastructurii și Infrastructura și
Sîngere-Flămînzeni, Dezvoltării dezvoltarea
Dubăsari-Holercani, Regionale; regională
Ungheni, Strășeni, Agenția de
Basarabeasca, Leova, Dezvoltare
Comrat); Regională
8 obiective publice
(1 centru medical, 7
instituții de învățământ
gimnazial și liceal)
renovate prin măsuri de
eficiență energetică;
6500 persoane
beneficiare de serviciu
îmbunătățit
9.3.2. Implementarea proiectelor regionale de Septembrie 11 proiecte Ministerul PAG, cap. VI/
aprovizionare cu apă și canalizare finanțate din 2022 implementate Infrastructurii și Infrastructura și
68

sursele Fondului național de dezvoltare regională și (Drochia, Fălești, Dezvoltării dezvoltarea


UE Călărași, Ungheni, Regionale; regională
Leova, raionul Leova - Agențiile de
Iargara, Filipeni, Dezvoltare
Romanovca, Sîrma Regională
Tochile-Răducani,
Cupcui, Hîncești -
Sofia, Căușeni);
14 localități cu acces la
sistemul de
aprovizionare cu apă și
canalizare construit;
212,18 km apeduct;
33,42 km canalizare;
1 stație de epurare a
apelor uzate;
67838 de cetățeni cu
acces la sistemul de
apă/canalizare
9.3.3. Implementarea proiectelor de aprovizionare cu Decembrie Proiecte inițiate Ministerul PAG, cap. VI/
apă și canalizare prevăzute în Documentul Unic de 2022 Infrastructurii și Infrastructura și
Program Dezvoltării dezvoltarea
Regionale; regională
Agențiile de
Dezvoltare
Regională
9.4. Implementarea politicii de 9.4.1. Implementarea proiectelor de revitalizare Decembrie 8 proiecte de Ministerul PAG, cap. VI/
dezvoltare urbană (centrele urbane și urbană: reabilitarea zonelor degradate a centrelor 2021 revitalizare urbană Infrastructurii și Infrastructura și
orașele-poli de creștere) urbane implementate; Dezvoltării dezvoltarea
22 planuri de Regionale; regională
revitalizare urbană Agenția de
elaborate Dezvoltare
Regională
9.4.2. Elaborarea Programului național de accelerare Decembrie Program elaborat Ministerul PAG, cap. VI/
a dezvoltării municipiului Bălți ca pol de dezvoltare 2022 Infrastructurii și Infrastructura și
Dezvoltării dezvoltarea
Regionale regională
9.4.3. Crearea unităților de implementare a Decembrie 6 unități de Ministerul Hotărârea
proiectelor pentru implementarea Programului 2022 Implementare a Infrastructurii și Guvernului
național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere proiectelor create în Dezvoltării nr. 916/2020 cu
cadrul orașelor-poli de Regionale; privire la aprobarea
creștere Agenția de Programului
69

Dezvoltare naţional de
Regională dezvoltare a
oraşelor-poli de
creştere în
Republica Moldova
pentru anii 2021-
2027
9.4.4. Implementarea proiectelor de conectivitate și Decembrie Proiecte de Ministerul Documentul Unic
mobilitate urbană (transport public urban modern, 2022 conectivitate și Infrastructurii și de Program
altfel de transport) mobilitate incluse în Dezvoltării 2022-2024;
Documentul Unic de Regionale; Programul național
Program 2022-2024 și Agenția de privind dezvoltarea
inițiate Dezvoltare orașelor-poli de
Regională creștere
9.4.5. Implementarea proiectelor de dezvoltare Decembrie Proiecte de dezvoltare Ministerul Documentul Unic
economică în orașele-poli de creștere 2022 economică inițiate Infrastructurii și de Program
Dezvoltării 2022-2024;
Regionale; Programul național
Agenția de privind dezvoltarea
Dezvoltare orașelor-poli de
Regională creștere
9.4.6. Implementarea proiectelor în domeniul Decembrie Proiecte de revitalizare Ministerul Documentul Unic
revitalizării urbane și dezvoltarea infrastructurii 2022 inițiate Infrastructurii și de Program
spațiilor publice Dezvoltării 2022-2024;
Regionale; Programul național
Agenția de privind dezvoltarea
Dezvoltare orașelor-poli de
Regională creștere
9.4.7. Implementarea proiectelor pentru Decembrie Proiecte de Ministerul Documentul Unic
modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a 2022 modernizare inițiate Infrastructurii și de Program
rețelelor de utilități publice în orașele-poli de creștere Dezvoltării 2022-2024;
Regionale; Programul național
Agenția de privind dezvoltarea
Dezvoltare orașelor-poli de
Regională creștere
9.5. Reabilitarea infrastructurii locale 9.5.1. Elaborarea Regulamentului pentru finanțarea Decembrie Regulament privind Ministerul PAG, cap. VI/
dezvoltării infrastructurii locale 2021 desfășurarea Infrastructurii și Infrastructura și
propunerilor de Dezvoltării dezvoltarea
proiecte elaborat Regionale; regională
Agenția de
Dezvoltare
Regională
70

9.5.2. Desfășurarea apelurilor de propuneri de Martie Apel de propuneri de Ministerul PAG, cap. VI/
proiecte pentru finanțarea dezvoltării infrastructurii 2022 proiecte desfășurat Infrastructurii și Infrastructura și
locale Dezvoltării dezvoltarea
Regionale; regională
Agenția de
Dezvoltare
Regională
X. SĂNĂTATE
Obiectivul-cheie: modernizarea sistemului de sănătate în unul capabil să ofere populației acces real la servicii de sănătate de calitate, medicamente sigure, eficiente și la prețuri accesibile,
soluții viabile de tratament și prevenire a bolilor, precum și condiții de muncă adecvate pentru personalul medical. Gestionarea crizei sanitare cauzată de pandemia de COVID-19 este o
prioritate imediată la nivel de Guvern și se axează pe fortificarea măsurilor de control al infecției, care să asigure condiții de continuitate a activității social-economice a țării și pe asigurarea
instituțiilor medicale cu resursele necesare: personal medical și de suport, medicamente, dispozitive și echipamente medicale. În acest scop vor fi constant implementate măsuri în următoare
direcții prioritare:
- îmbunătățirea mecanismelor de recrutare, menținere și dezvoltare a resurselor umane în sănătate;
- sporirea accesului la medicamente sigure, eficiente și la prețuri accesibile;
- creșterea accesului la servicii medicale, în special al populației rurale;
- gestionarea transparentă și eficientă a bugetului sistemului de sănătate, inclusiv a Fondului de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală;
- integrarea sistemelor informaționale din medicină;
- fortificarea sistemului de supraveghere a bolilor.
Indicatori de produs/rezultat:
- reducerea ponderii cheltuielilor private (ale gospodăriilor casnice) pentru sănătate până la 5,2% (în anul 2020 – 5,5%);
- 35% din populație beneficiază de medicamente compensate prin extinderea listei acestora (în anul 2019 – 31%);
- 50% din medicamentele compensate sunt parte a listei medicamentelor esențiale (în anul 2019 – 45%);
- 50% din populația eligibilă este vaccinată anti Covid-19 (în septembrie 2021 - 22,5%);
- asigurarea cu medici la 10 mii locuitori este mai mare de 50 de medici (în anul 2020 – 47,7 medici);
- asigurarea cu personal medical mediu este mai mare de 90 de persoane la 10 000 populație (în anul 2020 – 89,3 persoane);
- 750 de tineri specialiști medici și personal medical cu studii medii angajați în mediul rural beneficiază anual de facilități de angajare (în anul 2020 – 727 persoane);
- majorarea cu 55% a salariilor personalului administrativ-gospodăresc din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice;
- proiectele tehnice pentru construcția spitalelor regionale Bălți și Cahul aprobate
10.1. Stabilirea direcțiilor strategice de 10.1.1. Elaborarea și aprobarea Strategiei naționale Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG,
modernizare a sistemului de sănătate de sănătate 2022-2031 2021 aprobată Sănătății; Cap. VI/Sănătate/
Compania Modernizarea
Națională de sistemului de
Asigurări în sănătate/alin.1
Medicină
10.2. Fortificarea capacităților CNESP 10.2.1.Instituirea Consiliului consultativ de experți în Octombrie Dispoziție de Guvern Ministerul Sănătății PAG, Cap.
privind elaborarea prognozelor eficiente, sănătate publică 2021 aprobată V/Gestionarea
rezonabile și echitabile, bazate pe analiza eficientă a crizei
amplă a impactului economic și social sanitare cauzate de
pandemia COVID-
19/alin.1
71

10.3. Îmbunătățirea mecanismului de 10.3.1. Elaborarea indicatorilor de performanță Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap.
motivare a angajaților sistemului de pentru angajații din serviciul de supraveghere de stat 2021 aprobată Sănătății; V/Gestionarea
sănătate implicați în măsuri de în sănătate publică Ministerul eficientă a crizei
supraveghere a persoanelor infectate cu Finanțelor sanitare cauzate de
Covid-19 pandemia COVID-
19/alin.10
Hotărârea
Guvernului nr.
837/2016
10.4. Ajustarea mecanismului de 10.4.1. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Sănătății PAG,
organizare a concursurilor cu accent pe de Guvern pentru modificarea HG nr.1016/2016 2021 aprobată Cap. VI/Sănătate/
competențe profesionale și calități de pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în Depolitizarea
lider/manager, integritate, meritocrație și funcţie pe bază de concurs a conducătorilor sistemului de
depolitizare a medicinii instituţiilor medico-sanitare publice şi a Contractului- sănătate/
tip de management al instituţiei în scopul stabilirii alin. 2
reglementărilor de organizare a concursurilor cu
accent pe competențe profesionale de management,
integritate, meritocrație cu scopul depolitizării și
profesionalizării medicinii
10.4.2. Actualizarea cadrului normativ privind Decembrie Act normativ aprobat Ministerul Sănătății
regulamentul de activitate a instituțiilor medicale 2021
10.4.3.Ajustarea cadrului normativ de reglementare Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Sănătății
cu privire la Consiliile de administrare a instituțiilor 2021 aprobată
medicale

10.5. Îmbunătățirea mecanismelor de 10.5.1. Modificarea Regulamentului privind Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG,
recrutare, menținere și dezvoltare a salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare 2021 aprobată Sănătății; Cap. V,
resurselor umane în sănătate publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de Compania dom. 1,
asistență medicală, în contextul majorării salariilor Națională de alin. (10);
personalului administrativ-gospodăresc Asigurări în Hotărârea
Medicină Guvernului nr.
837/2016
10.5.2. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Mai Hotărâre de Guvern Ministerul Sănătății PAG,
Hotărârea Guvernului nr. 367/2020 privind 2022 aprobată Cap. VI/Sănătate/
reorganizarea sistemului postuniversitar de instruire Politici de
privind aprobarea Regulamentului de organizare personal/alin.1;
a studiilor de rezidențiat în scopul reglementării Strategia de
relației de activitate dintre medicul/farmacistul dezvoltare a
rezident și instituția medicală/farmaceutică resurselor umane
din sistemul
sănătății 2016-
2025, HG
72

nr.462/2016
10.5.3. Efectuarea analizei de impact și, ulterior, Noiembrie Analiză efectuată; Ministerul PAG,
înaintarea propunerilor pentru modificarea 2022 Hotărâre de Guvern Sănătății; Cap. VI/Sănătate/
Regulamentului privind salarizarea angajaților din aprobată Compania Politici de
instituțiile medico-sanitare publice încadrate în Națională de personal/alin.1;
sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală Asigurări în Hotărârea
în vederea majorării salariilor angajaților din Medicină Guvernului nr.
instituțiile medicale 837/2016
10.5.4. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Sănătății PAG,
Codul muncii nr. 154/2003; Legea nr.411/1995; 2022 de Guvern și transmis Cap. VI/Sănătate/
Legea nr.264/2005; Legea nr.1456/1993 în scopul Parlamentului Politici de
îmbunătățirii mecanismelor de recrutare, menținere și personal/alin.1;
dezvoltare a resurselor umane în sănătate HG nr.462/2016
10.5.5. Elaborarea proiectului de lege privind Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul
certificarea activității profesionale lucrătorilor 2022 de Guvern și transmis Sănătății;
medicali și farmaceutici Parlamentului Ministerul Muncii
și Protecției Sociale
10.6. Acordarea de beneficii sociale 10.6.1. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Septembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Sănătății PAG,
lucrătorilor sistemului de sănătate, Legea nr.411/1995 și HG nr. 1345/2007 cu privire la 2022 de Guvern și transmis Cap. VI/Sănătate/
facilități pentru zonele rurale sau acordarea facilităților tinerilor specialiști cu studii Parlamentului; Politici de personal/
defavorizate medicale şi farmaceutice în scopul extinderii Hotărâre de Guvern alin.3
spectrului de beneficii sociale pentru angajarea aprobată
tinerilor specialiști în mediul rural
10.6.2. Efectuarea analizei de impact și examinarea Septembrie Analiză efectuată; Ministerul Sănătății PAG,
oportunității modificării Hotărârii Guvernului nr. 2022 Hotărâre de Guvern Cap. VI/Sănătate/
1259/2008 cu privire la asigurarea cu locuință aprobată Politici de personal/
gratuită a tinerilor specialiști cu studii superioare şi alin.3, 5
postuniversitare de rezidențiat, repartizați şi angajați
în câmpul muncii în instituțiile publice (bugetare) din
sate și comune în vederea includerii lucrătorilor
medicali cu studii medii în categoria beneficiarilor
10.7. Combaterea fenomenului plăților 10.7.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de Noiembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Sănătății PAG,
informale pentru serviciile de sănătate modificare a Legii nr. 264/2005 cu privire la 2022 de Guvern și transmis Cap. VI/Sănătate/
prin modernizarea guvernanței și exercitarea profesiunii de medic în vederea: Parlamentului Măsuri de luptă cu
managementului instituțiilor medicale - introducerii reglementărilor privind corupția/
din țară responsabilizarea conducătorilor și a angajaților alin. 2
instituțiilor medicale de a nu accepta plăți informale;
- consolidării instituției avertizorului de integritate
10.8. Eficientizarea circuitului 10.8.1. Modificarea Normelor metodologice de Noiembrie Act normativ aprobat Ministerul Sănătății PAG,
pacientului în sistem şi simplificarea aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii 2022 Compania Cap. VI/Sănătate/,
procedurilor pentru a majora accesul de asistență medicală Națională de Debirocratizarea
oamenilor la servicii de sănătate Asigurări în sistemului de
73

Medicină sănătate/
alin.1
10.8.2. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Noiembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Sănătății PAG,
Legea nr. 264/2005 cu privire la exercitarea 2022 de Guvern și transmis Cap. VI/Sănătate/
profesiunii de medic și Legea 263/2005 cu privire la Parlamentului Calitatea serviciilor
drepturile şi responsabilitățile pacientului în vederea medicale/alin. 2
instituționalizării mecanismului de feedback axat pe
calitatea serviciilor prestate/primite
10.8.3. Elaborarea criteriilor stricte şi clare de Decembrie Act normativ aprobat Ministerul Sănătății PAG,
etapizare şi transfer a pacientului în sistem de la un 2022 Cap. VI/Sănătate/,
nivel la altul Debirocratizarea
sistemului de
sănătate/ alin.2
10.9. Gestionare transparentă și eficientă 10.9.1. Realizarea exercițiului privind raționalizarea Septembrie Raport privind Ministerul Finanțelor; PAG,
a bugetului sistemului de sănătate, în cheltuielilor în sistemul de sănătate 2022 utilizarea resurselor Ministerul Sănătății Cap. VI/Sănătate/
special al Fondurilor asigurării financiare elaborat și Consolidarea
obligatorii de asistență medicală aprobat de Guvern capacității
sistemului de
sănătate/alin. (1)
10.9.2. Elaborarea și aprobarea criteriilor de Mai Hotărâre de Guvern Ministerul PAG,
contractare a prestatorilor de servicii medicale în 2022 aprobată Sănătății; Cap. VI/Sănătate/
cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență Compania Consolidarea
medicală Națională de capacității
Asigurări în sistemului de
Medicină sănătate/alin.1
10.10. Stimularea utilizării tehnologiilor 10.10.1. Dezvoltarea și aprobarea certificatului Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap. V
informaționale, inovațiilor în medicină, digital interoperabil de vaccinare, testare, vindecare 2021 aprobată Sănătății; /Gestionarea
inclusiv a soluțiilor de telemedicină de Covid-19 Agenția Națională eficientă a crizei
10.10.2. Dezvoltarea și aprobarea aplicației mobile Decembrie Hotărâre de Guvern pentru Sănătate sanitare cauzate de
pentru implementarea supravegherii persoanelor în 2021 aprobată Publică; pandemia COVID-
carantină Instituția Publică 19/alin. 9, alin.13
„Agenția de
Guvernare
Electronică”
10.10.3. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG,
privind investigațiile clinice pentru dispozitivele 2021 aprobată Sănătății; Cap. VI/Sănătate/
medicale Agenția Modernizarea
Medicamentului și sistemului de
Dispozitivelor sănătate
Medicale alin. 5
10.10.3. Perfecționarea mecanismelor de procurări de Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul
medicamente și dispozitive medicale, în vederea 2021 aprobată Sănătății;
74

sporirii accesului la inovații Compania


Națională de
Asigurări în
Medicină
10.10.4. Aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG,
informațional privind Evidența automatizată a 2021 aprobată Sănătății; Cap. VI/Sănătate/
medicamentelor în vederea supravegherii circulației Agenția Accesul, calitatea și
medicamentelor pe piața națională pentru Medicamentului și siguranța
identificarea stocurilor şi prevenirea deficitului lor Dispozitivelor medicamentelor și
Medicale; consumabilelor
Instituția Publică medicale/alin.8
„Agenția de
Guvernare
Electronică”
10.10.5. Crearea Centrului informațional în sănătate Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG,
în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică 2022 aprobată Sănătății; Cap. VI/Sănătate/,
Compania Debirocratizarea
Națională de sistemului de
Asigurări în sănătate/ alin.3
Medicină
10.10.6. Elaborarea programului național de E- Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Sănătății PAG,
Sănătate și Telemedicină 2022 aprobată Cap. VI/Sănătate/,
Debirocratizarea
sistemului de
sănătate/
alin. (5)
10.10.7. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul
pentru implementarea conceptului de fișă electronică 2022 aprobată; Sănătății;
unică medicală a pacientului, accesibilă la necesitate Soluție funcțională Instituția Publică
pentru toate instituțiile şi laboratoarele medicale „Agenția de
(publice şi private) Guvernare
Electronică”
10.10.8. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG,
pentru implementarea rețetei medicale electronice 2022 aprobată; Sănătății; Cap. VI/Sănătate/,
Soluție funcțională Compania Debirocratizarea
Națională de sistemului de
Asigurări în sănătate/ alin. (6)
Medicină;
Instituția Publică
„Agenția de
Guvernare
Electronică”
75

10.11. Modernizarea instituțiilor 10.11.1. Ajustarea cadrului normativ existent privind Octombrie Proiect de lege aprobat Ministerul Sănătății PAG,
medicale asigurarea finanțării instituțiilor medico-sanitare 2022 de Guvern și transmis Cap.VI/Sănătate/
publice de către autoritățile publice locale, în calitate Parlamentului Modernizarea
de Fondator, prin sporirea rolului acestora în procesul sistemului de
de modernizare a instituțiilor sănătate/alin. 7
10.11.2. Elaborarea Programului Național de Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Sănătății PAG,
modernizare a instituțiilor medicale 2022 aprobată Cap. VI/Sănătate/
Modernizarea
sistemului de
sănătate/alin.2, 3
10.11.3. Elaborarea și aprobarea Programului de Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Sănătății PAG,
dezvoltare a învățământului medical și farmaceutic 2022 aprobată Cap. VI/Sănătate/
2022-2032 Politici de personal/
alin. 2
10.12. Elaborarea conceptului de 10.12.1. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Noiembrie Hotărâre aprobată de Ministerul Sănătății PAG,
modernizare și regionalizare a serviciului Parlamentului privind sistemul de 2022 Guvern și transmisă Cap.VI/Sănătate/
spitalicesc sănătate/regionalizarea serviciilor medicale Parlamentului Modernizarea
sistemului de
sănătate/alin. 2, 3
10.12.2. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Sănătății PAG,
Legea nr. 411/1995 referitoare la noua structură a 2022 de Guvern și transmis Cap.VI/Sănătate/
serviciilor ce prevede crearea spitalelor regionale Parlamentului Modernizarea
sistemului de
sănătate/alin. 2, 3
10.13. Construcția a două spitale 10.13.1. Elaborarea și aprobarea proiectelor tehnice Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap.
regionale la Bălți și Cahul și punerea în pentru construcția spitalelor regionale în Bălți și 2022 aprobată Sănătății; VI/Sănătate/
funcțiune a spitalului din Vorniceni Cahul Ministerul Modernizarea
Finanțelor sistemului de
sănătate/alin. 4
10.14. Creșterea accesului la servicii 10.14.1. Asigurarea cu echipamente de înaltă Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Sănătății PAG, Cap. V
medicale, în special pentru populația performanță a instituțiilor medicale la nivel regional 2021 aprobată /Gestionarea
rurală eficientă a crizei
sanitare cauzate de
pandemia COVID-
19/alin.11
10.14.2. Efectuarea analizei de impact și examinarea Decembrie Analiză efectuată; Ministerul Sănătății PAG, Cap. V
oportunității de modificare a Programului unic al 2021 Hotărâre de Guvern Compania /Gestionarea
asigurării obligatorii de asistență medical în vederea aprobată Națională de eficientă a crizei
extinderii volumului de servicii de asistență medicală Asigurări în sanitare cauzate de
primară, de ambulator și spitalicești Medicină pandemia COVID-
19/alin.11
10.15. Dezvoltarea modernă a serviciilor 10.15.1. Elaborarea Regulamentului privind Ianuarie Hotărâre Guvern Ministerul PAG,
76

comunitare geriatrice, paliative și de activitatea serviciilor de îngrijire paliativă, a 2022 aprobată Sănătății; Cap.VI/Sănătate/
reabilitare Nomenclatorului serviciilor de îngrijire paliativă și Compania Modernizarea
Standardelor minime de calitate pentru serviciile de Națională de sistemului de
îngrijire paliativă Asigurări în sănătate/alin.6
10.15.2. Elaborarea și aprobarea Programului Martie Hotărâre de Guvern Medicină
național privind sănătatea mintală pentru anii 2022- 2022 aprobată
2026
10.15.3. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Iulie Proiect de lege aprobat
privind sănătatea mintală 2022 de Guvern și transmis
Parlamentului
10.15.4. Elaborarea și aprobarea Programului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG,
național de dezvoltare a serviciilor de reabilitare 2022 aprobată Sănătății; Cap.VI/Sănătate/
Ministerul Muncii Modernizarea
și Protecției Sociale sistemului de
sănătate/alin.8
10.16. Reducerea inechității sociale prin 10.16.1. Revizuirea cadrului normativ privind Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG,
intermediul consolidării capacității reglementarea asistenței medicale primare 2022 aprobată Sănătății; Cap. VI/Sănătate/
asistenței medicale primare şi a Ministerul Muncii Consolidarea
parteneriatului cu comunitățile şi și Protecției capacității
autoritățile locale Sociale; sistemului de
Ministerul sănătate/alin. 4
Educației;
Ministerul
Infrastructurii și
Dezvoltării
Regionale;
Compania
Națională de
Asigurări Medicale
10.17. Asigurarea unei continuități reale 10.17.1. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ Iulie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG,
și durabile în prestarea serviciilor de privind asistența comunitară integrată centrată pe 2022 aprobată Sănătății; Cap. VI/Sănătate/
sănătate cu accent pe individ, familie și nevoile persoanei Compania Consolidarea
comunitate Națională de capacității
Asigurări în sistemului de
Medicină sănătate/alin. 5
10.18. Asigurarea accesului cetățenilor la 10.18.1. Elaborarea și aprobarea Programului Ianuarie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG,
servicii de urgență corespunzătoare, național de dezvoltare a asistenței medicale de 2022 aprobată Sănătății; Cap.VI/Sănătate/
precum și la mijloace de transport urgență pentru anii 2022-2025 Compania Consolidarea
specializate care să satisfacă nevoia de Națională de capacității
tratament și transport medical Asigurări în sistemului de
Medicină sănătate/alin. 7
10.19. Aplicarea adecvată, unitară și 10.19.1. Elaborarea și actualizarea sistematică a Decembrie Acte normative de Ministerul Sănătății PAG,
77

predictibilă a standardelor de bună actelor normative de standardizare a serviciilor 2022 standardizare a Agenția Națională Cap. VI,
practică în toate instituțiile sistemul de medicale (ghiduri practice, protocoale clinice, serviciilor medicale pentru Sănătate dom. 6, subdom. 7,
sănătate din Republica Moldova standarde, algoritmi de conduită medicală) conform aprobate Publică alin. (3)
bunelor practici internaționale
10.19.2. Elaborarea unui mecanism durabil de Septembrie Act normativ aprobat Ministerul PAG, Cap.VI,
motivare a grupurilor de lucru pentru elaborarea și 2022 Sănătății; dom.6 subdom.7,
actualizarea sistematică a actelor normative de Agenția Națională alin. (3)
standardizare a serviciilor medicale pentru Sănătate
Publică
10.19.3. Crearea platformei comune pentru Septembrie Platformă create și Ministerul PAG,
publicarea tuturor materialelor, ordinelor de ministru 2022 funcțională Sănătății, Cap. VI,
și reglementărilor care privesc sistemul medical dom. 6, subdom. 7,
alin. (3)
10.19.4. Elaborarea și aprobarea Regulilor de Bune Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG,
Practici pentru: 2022 aprobată Sănătății, Cap. VI,
- Producere; Agenția dom. 6, subdom. 7,
- Distribuire; Medicamentului și alin. (3)
- Farmacie Dispozitivelor
Medicale
10.20. Demonopolizarea serviciilor de 10.20.1. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Sănătății
radioterapie, prin ajustarea cadrului 428/2012 cu privire la parteneriatul public–privat 2022 aprobată
normativ cu privire la parteneriatul pentru prestarea serviciile de radioterapie care astăzi
public–privat pentru prestarea serviciile prevede transmiterea serviciului pentru o perioadă de
de radioterapie până la 45 ani.
10.21. Sporirea accesului la 10.21.1. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Sănătății PAG,
medicamente sigure, calitative și privire la modalitatea de formare și actualizare a 2021 aprobată Cap. VI /Sănătate/
eficiente Listei naționale a medicamentelor esențiale Accesul, calitatea și
siguranța
medicamentelor și
consumabilelor
medicale/alin.1
10.21.2. Revizuirea și îmbunătățirea procedurii de Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG,
formare a prețurilor la medicamente 2021 aprobată Sănătății; Cap. VI
Agenția /Sănătate/Accesul,
Medicamentului și calitatea și
Dispozitivelor siguranța
Medicale medicamentelor și
consumabilelor
medicale/ alin.2
10.21.3. Perfecționarea mecanismului de compensare Iunie Număr de Ministerul PAG,
a medicamentelor, extinderea Listei de medicamente 2022 medicamente esențiale Sănătății; Cap. VI/Sănătate/
compensate prin introducerea tratamentului compensate; Compania Accesul, calitatea și
78

ambulatoriu pentru pacienții aflați la îngrijire Listă extinsă Națională de siguranța


paliativă Asigurări în medicamentelor și
Medicină consumabilelor
medicale/alin. 3
10.21.4. Realizarea studiului de fezabilitate privind Iulie Raport al studiului Ministerul Sănătății PAG,
crearea rețelei de stat de asistență farmaceutică 2022 aprobat Cap. VI/Sănătate/
bazată pe bune practici Accesul, calitatea și
siguranța
medicamentelor și
consumabilelor
medicale/alin. 5;
Politici de
personal/alin.5
10.22. Elaborarea unui mecanism 10.22.1. Asigurarea cadrului normativ primar privind Octombrie Proiect de lege adoptat Ministerul PAG,
funcțional de compensare a compensarea dispozitivelor medicale din fondurile 2021 de Parlament Sănătății; Cap. VI/Sănătate/
dispozitivelor medicale din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală Compania Accesul, calitatea și
asigurării obligatorii de asistență 10.22.2. Stabilirea mecanismului de compensare a Decembrie Hotărâre de Guvern Națională de siguranța
medicală dispozitivelor medicale în condițiile asigurării 2021 aprobată Asigurări în medicamentelor și
obligatorii de asistență medicală Medicină consumabilelor
medicale/alin.4
10.23. Revizuirea cadrului normativ cu 10.23.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege a Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG,
privire la medicamente și dispozitive medicamentului 2022 de Guvern și transmis Sănătății, Cap. VI,
medicale, inclusiv modalitatea de Parlamentului Agenția dom. 6, subdom. 6,
comercializare a celor fără prescripție Medicamentului și alin. (6)
medicală (OTC), în vederea asigurării Dispozitivelor Acordul de
concurenței loiale și a accesului Medicale Asociere RM-UE
populației la medicamente calitative, Anexa XVI, Cap.
eficiente și sigure în concordanță cu Produse
cerințele aquis-lui comunitar Farmaceutice/subpc
t. 1;
Transpune:
Directiva
2001/83/CE;
Directiva
89/105/CEE
10.23.2. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG,
cu privire la activitatea farmaceutică 2022 de Guvern și transmis Sănătății, Cap. VI,
Parlamentului Agenția dom. 6, subdom. 6,
Medicamentului și alin. (6)
Dispozitivelor
Medicale
10.23.3. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG,
79

cu privire la dispozitive medicale 2022 de Guvern și transmis Sănătății, Cap. VI,


Parlamentului Agenția dom. 6, subdom. 6,
Medicamentului și alin. (6);
Dispozitivelor Transpune:
Medicale Regulamentul (UE)
2017/745;
Regulamentul (UE)
2017/746
10.23.4. Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege Noiembrie Proiect de lege aprobat Agenția de Stat PAG, Cap. VI.
pentru modificarea Legii nr.50/2008 privind protecția 2022 de Guvern și transmis pentru Proprietate Politici
invențiilor în vederea introducerii reglementărilor Parlamentului Intelectuală; sectoriale/Sănătate/
privind brevetarea medicamentelor și modul de Ministerul Sănătății Accesul, calitatea și
acordare a licențelor obligatorii siguranța
medicamentelor/ali
n.6
10.24. Asigurarea securității 10.24.1. Elaborarea mecanismului de reglementare a Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Sănătății PAG,
farmaceutice a statului prin stabilirea rezervei medicale pentru sistemul de sănătate în 2022 aprobată Cap. VI/Sănătate/
mecanismului de reglementare a rezervei situații excepționale și urgențe de sănătate publică Accesul, calitatea și
medicale pentru sistemul de sănătate siguranța
alimentelor și
consumabililor
medicale/alin.9
10.25. Facilitarea procesului de 10.25.1. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG,
înregistrare a medicamentelor pe piața privind substanțele active și excipienții utilizați în 2022 aprobată Sănătății; Cap. VI/Sănătate/
farmaceutică pentru creșterea numărului producerea medicamentelor Agenția Accesul, calitatea și
de medicamente eficiente și calitative Medicamentului siguranța
incluse în Nomenclatorul de Stat al și Dispozitivelor medicamentelor și
Medicamentelor Medicale consumabilelor
10.25.2. Fortificarea capacităților Agenției Decembrie Număr de Ministerul Sănătății; medicale/alin. 5 și
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în 2022 medicamente incluse în Agenția alin.9;
vederea eficientizării procedurilor de înregistrare a Nomenclatorul de Stat Medicamentului și Politici de
medicamentelor al Medicamentelor Dispozitivelor personal/alin.7
Medicale
10.25.3. Fortificarea capacităților de control și Decembrie Inspectoratul Ministerul Sănătății,
supraveghere în domeniul medicamentului 2022 farmaceutic în cadrul Agenția
Agenția Medicamentului și
Medicamentului și Dispozitivelor
Dispozitivelor Medicale
Medicale funcțional
10.26. Dezvoltarea mecanismelor 10.26.1. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Sănătății; PAG,
eficiente de colectare, sortare și nimicire privire la colectarea și nimicirea inofensivă a 2022 aprobată Ministerul Mediului; Cap. VI/Sănătate/
inofensivă a medicamentelor și medicamentelor Agenția Accesul, calitatea și
80

deșeurilor medicale Medicamentului și siguranța


Dispozitivelor alimentelor și
Medicale consumabililor
medicale
10.27. Promovarea sănătății și stilului de 10.27.1.Elaborarea și aprobarea modificărilor la Februarie 2022 Proiect de lege aprobat Ministerul PAG,
viață sănătos prin abordarea principalilor cadrul normativ privind controlul alcoolului de Guvern și transmis Sănătății; Cap. VI/Sănătate/
factori de risc care influențează starea de Parlamentului Compania Sănătate publică/
sănătate, cum ar fi alimentația sau Națională de alin.9,10
tutunul Asigurări în
Medicină
10.27.2. Implementarea mecanismelor de etichetare a Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Sănătății PAG,
produselor alimentare 2022 aprobată Cap. VI/Sănătate/
Sănătate publică/
alin.11
10.28. Asigurarea controlului deplin al 10.28.1. Elaborarea Programului național de Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG,
maladiilor infecțioase cu impact major prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS 2021 aprobată Sănătății; Cap.VI/Sănătate/
asupra sănătății publice, în special a Compania Sănătate publică/
tuberculozei și HIV/SIDA prin crearea Națională de alin. 5
unui acces larg la intervenții specializate Asigurări în
Medicină
10.28.2. Elaborarea Programului național de răspuns Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Sănătății PAG,
la tuberculoză 2021 aprobată Cap.VI/Sănătate/
Sănătate publică
/alin. 5
10.28.3. Elaborarea Programului Național de Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Sănătății PAG,
Imunizări 2021 - 2025 2021 aprobată Cap.VI/Sănătate/
10.28.4. Elaborarea Programului național de Mai Hotărâre de Guvern Sănătate publică
prevenire și control al hepatitelor virale 2022 aprobată /alin. 5
10.28.5. Elaborarea Programului național de Decembrie Hotărâre de Guvern
prevenire și combaterea Rezistenței Antimicrobiene 2022 aprobată
10.29. Asigurarea prevenirii și 10.29.1. Elaborarea și aprobarea Planului de Acțiuni Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG,
controlului bolilor nontransmisibile prin pentru perioada 2021-2025 privind implementarea 2021 aprobată Sănătății; Cap.VI/Sănătate/
promovarea sănătății, educației pentru Programul național de control al cancerului pentru Compania Sănătate publică/
sănătate și stilului de viață sănătos anii 2016-2025 Națională de alin. 10
Asigurări în
Medicină
10.29.2. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Sănătății PAG,
cadrul normativ privind controlul tutunului în 2021 de Guvern și transmis Cap. VI/Sănătate/
vederea punerii în aplicare a reglementărilor la Parlament Sănătate publică/
referitoare la cantitatea de nicotina și etichetarea alin. 6, 7, 8
produselor de tutun și celor conexe
10.29.3. Elaborarea și aprobarea Programului Februarie Hotărâre de Guvern PAG,
81

național de prevenire și control al bolilor non- 2022 aprobată Cap.VI/Sănătate/


transmisibile pentru anii 2022-2026 Sănătate publică/
10.29.4. Elaborarea și aprobarea Programului Decembrie Hotărâre de Guvern alin. 9, 10
Național Privind Sănătatea și Drepturile Sexuale și 2022 aprobată
Reproductive pentru perioada 2023-2027
10.30. Fortificarea sistemului de 10.30.1. Elaborarea și aprobarea Planului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Sănătății PAG,
supraveghere de stat a bolilor intersectorial privind implementarea Regulamentului 2022 aprobată Cap.VI/Sănătate/
transmisibile și netransmisibile Sanitar Internațional (RSI 2005) Sănătate publică/
10.31.2. Reingineria Sistemului național de Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul alin. 4
supraveghere epidemiologică și control al bolilor 2022 aprobată Sănătății;
transmisibile și evenimente de sănătate publică Agenția Națională
pentru Sănătate
Publică

10.30.3. Asigurarea interoperabilității a Sistemului Decembrie Registre informaționale Ministerul


Informațional Automatizat „Registrul de evidență a 2022 funcționale Sănătății;
vaccinării împotriva COVID-19” (SIA RVC–19) cu Agenția Națională
Sistemul național de supraveghere epidemiologică și pentru Sănătate
control al bolilor transmisibile și evenimente de Publică;
sănătate publică Instituția Publică
„Agenția de
Guvernare
Electronică”
10.30.4. Realizarea Registrelor Naționale de Boli ca Decembrie Registre informaționale Ministerul Sănătății
formă standardizată de colectare de date 2022 funcționale
epidemiologice, despre tipul, stadiul, tratamentul
cazurilor, și profilul pacientului cu scop de ghidare a
măsurilor unificate de prevenție, screening și control
al bolilor
10.31. Fortificarea serviciului de sănătate 10.31.1. Revizuirea cadrului normativ de organizare Mai Proiect de lege aprobat Ministerul PAG,
publică în vederea protejării și și funcționare a Agenției Naționale pentru Sănătate 2022 de Guvern și transmis Sănătății; Cap.VI/Sănătate/
promovării sănătății populației și de Publică, inclusiv componenta de evaluare și Parlamentului Agenția Națională Sănătate publică/
asigurare a calității serviciilor medicale acreditare în sănătate Hotărâre de Guvern pentru Sănătate alin. 1/
prestate aprobată Publică Calitatea serviciilor
medicale/alin. (1)
XI. MUNCĂ
Obiectivul-cheie: modernizarea și îmbunătățirea funcționării pieței muncii, promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin stimularea ocupării productive, a muncii decente,
condițiilor de muncă corecte și accesului pe piața muncii pentru toți, consolidarea egalității de șanse pentru femei și bărbați, inclusiv pentru tineri, persoanele în etate și persoanele cu
dizabilități, precum și remunerarea egală pentru munca de valoare egală.
82

Asigurarea accesului la serviciile și măsurile active țintite nevoilor angajatorilor și șomerilor va fi asigurată prin:
- ajustarea continuă a măsurilor active de ocupare a forței de muncă adresate șomerilor și angajatorilor;
- implementarea măsurilor active țintite grupurilor vulnerabile pe piața muncii, cum ar fi persoane cu dizabilități, tinerii NEET etc.;
- sporirea accesului la ajutor de șomaj a populației afectate de situații excepționale;
- extinderea ofertei de formare profesională a șomerilor.
Indicatori de produs/rezultat:
- Program în domeniul ocupării forței de muncă elaborat și aprobat;
- servicii și măsuri de ocupare a forței de muncă ajustate nevoilor angajatorilor și șomerilor;
- 50% șomeri, înregistrați la ANOFM, integrați în câmpul muncii;
- creșterea ratei de ocupare formală a forței de muncă cu cel puțin 1 punct procentual către finele anului 2022;
- populația are acces la servicii calitative de recrutare peste hotare oferite de agențiile private

11.2. Stimularea creării locurilor de 11.1.1. Elaborarea și aprobarea Programului de Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap. VI
muncă decente la sate ocupare a forței de muncă pe anii 2022-2026 2021 aprobată și Protecției /Protecție Socială și
Sociale; Muncă/
Ministerul Munca/alin. 4
Educației și
Cercetării
11.2. Eficientizarea proceselor de 11.2.1. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Muncii PAG, Cap. VI
facilitare a angajării în câmpul muncii a Legea nr. 105/2018, cu privire la promovarea 2021 de Guvern și transmis și Protecției /Protecție Socială și
șomerilor, a tinerilor, persoanelor cu ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, cu Parlamentului Sociale; Muncă/
dizabilități scopul îmbunătățirii măsurilor active de ocupare a Agenția Națională Munca/alin. 3
forței de muncă pentru Ocuparea
Forței de Muncă
11.2.2. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG,
Hotărârea Guvernului nr.1276/2018 pentru aprobarea 2021 aprobată și Protecției Cap.VI/Protecție
procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a Sociale; Socială și Muncă/
forței de muncă Agenția Națională Munca/alin. 3
pentru Ocuparea
Forței de Muncă
11.3. Promovarea dialogului social, a 11.3.1. Redefinirea cadrului normativ și Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Muncii PAG,
negocierilor colective, a convenţiilor îmbunătățirea practicii de funcționare a Comisiei 2021 de Guvern și transmis și Protecției Cap.VI/Protecție
colective şi contractelor colective de Naționale și Comisiilor Teritoriale pentru Consultări Parlamentului; Sociale; Socială și Muncă/
muncă între sindicate şi patronate pentru și Negocieri Colective în scopul consolidării Număr de ședințe Ministerul Munca/alin. 10
condiţii de muncă decente şi o dialogului social CNCNC convocate Economiei;
remunerare decentă şi echitabilă Ministerul
Infrastructurii și
Dezvoltării
Regionale
11.4. Dezvoltarea şi implementarea 11.4.1. Elaborarea cadrului normativ privind munca Noiembrie Cadru normativ Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
strategiilor şi politicilor de creştere a cu program redus, șomajul parțial și subvenționarea 2021 elaborat și Protecției Protecție Socială și
83

productivităţii muncii șomajului tehnic în cazuri excepționale Sociale; Ministerul Muncă/


Economiei; Munca/alin. 1
Ministerul
Finanțelor
11.4.2. Modificarea Codului Muncii în scopul Martie Proiect de lege aprobat Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
eficientizării proceselor operaționale de gestiune a 2022 de Guvern și transmis și Protecției Protecție Socială și
resurselor umane Parlamentului Sociale; Ministerul Muncă/
Economiei Munca/alin. 1
11.4.3. Elaborarea cadrului normativ privind clauza Martie Cadru normativ Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
de neconcurență 2022 elaborat și Protecției Protecție Socială și
Sociale; Ministerul Muncă/
Economiei Munca/alin. 1

11.4.4. Îmbunătățirea cadrului normativ pentru Martie Proiect de lege aprobat Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
reglementarea muncii la distanță 2022 de Guvern și transmis și Protecției Protecție Socială și
Parlamentului Sociale; Ministerul Muncă/
Economiei Munca/alin. 1
11.5. Elaborarea și implementarea unei 11.5.1. Elaborarea și adoptarea Programului național Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap. VI
strategii naționale de combatere a de combatere a fenomenului „muncii la negru” și a 2022 aprobată și Protecției /Protecție Socială și
fenomenului „muncii la negru” și a „muncii la gri” și de achitare a salariilor „în plic” Sociale; Ministerul Muncă/
„muncii la gri” și de achitare a salariilor Finanțelor; Munca/alin. 7
„în plic” Ministerul
Economiei
11.5.2. Crearea echipelor multidisciplinare de control Iunie Număr de echipe Ministerul Muncii PAG, Cap. VI
în scopul combaterii fenomenului „muncii la negru” 2022 multidisciplinare create și Protecției Protecție Socială și
și a ”muncii la gri” și de achitare a salariilor „în plic” Sociale; Muncă/
Ministerul /Munca/alin. 7
Finanțelor
(Serviciul Fiscal de
Stat);
Ministerul
Afacerilor Interne
11.6. Adoptarea unui mecanism de 11.6.1. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Martie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap. VI /
stabilire a salariului minim pe economie Hotărârea Guvernului nr.550/2014 privind stabilirea 2022 aprobată și Protecției Protecție Socială și
bazat pe fundamentare economică cuantumului minim pe țară în vederea aplicării Legii Sociale; Muncă/
1432/2000 privind modul de stabilire şi reexaminare Ministerul Munca/alin. 6
a salariului minim Economiei
11.7. Promovarea principiului 11.7.1. Informarea permanentă a mediului de afaceri Decembrie Număr de acțiuni de Ministerul Muncii PAG, Cap.VI
remunerării egale pentru muncă de despre respectarea principiului remunerării egale 2022 comunicare/informare și Protecției /Protecție Socială și
valoare egală între femei și bărbați pentru muncă de valoare egală între femei și bărbați realizate Sociale; Muncă/ Munca/
Inspectoratul de alin. 8
Stat al Muncii
84

11.8. Eficientizarea proceselor de 11.8.1. Îmbunătățirea cadrului normativ privind Iunie Proiect de lege aprobat Ministerul Muncii PAG, Cap. VI
facilitare a angajării în câmpul muncii a angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu 2022 de Guvern și transmis și Protecției Sociale /Protecție Socială și
persoanelor cu dizabilități dizabilități, inclusiv prin ajustarea la prevederile Parlamentului Muncă/
Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Munca/alin. 3
Dizabilități (CDPD).
11.8.2. Facilitarea încadrării în câmpul muncii a Noiembrie Notă de concept Ministerul Muncii PAG, Cap. VI
femeilor aflate în concediu de îngrijire a copilului 2022 elaborată cu și Protecției Sociale /Protecție Socială și
participarea Muncă/
partenerilor sociali, Munca/alin. 3
Pilot realizat cu
suportul ILO
11.9. Stabilirea unui cadru de informare 11.9.1. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ cu Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
și consultare a salariaților pe subiecte de privire la informarea și consultarea salariaților pe 2022 aprobată și Protecției Protecție Socială și
interes economic în întreprinderile medii subiecte de interes economic în întreprinderile medii Sociale; Muncă/
și mari și mari Ministerul Munca/alin. 12
Economiei
11.10. Crearea mecanismelor 11.10.1. Efectuarea analizei de fezabilitate privind Iunie Analiză elaborată Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
extrajudiciare de soluționare a litigiilor oportunitatea creării mecanismelor extrajudiciare de 2022 și Protecției Protecție Socială și
individuale de muncă soluționare a litigiilor individuale de muncă Sociale; Muncă/
Ministerul Justiției; Munca/alin. 13
Centrul Național de
Sănătate Publică
11.11. Îmbunătățirea legislației și a 11.11.1. Elaborarea actului normativ pentru Martie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
practicii în domeniul sănătății și transpunerea Directivei 1999/92/CE a Parlamentului 2022 aprobată și Protecției Sociale Protecție Socială și
securității în muncă, inclusiv prin European și a Consiliului din 16 decembrie 1999 Muncă/
ajustarea legislației la Directivele privind cerințele minime pentru îmbunătățirea Munca/alin. 14;
Uniunii Europene și Convențiile protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși Transpune:
Organizației Internaționale a Muncii unui potențial risc în medii explozive Directiva
1999/92/CE
11.11.2. Ajustarea Legilor nr. 131/2012 privind Martie Proiect de lege aprobat Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
controlul de stat asupra activității de întreprinzător și 2022 de Guvern și transmis și Protecției Protecție Socială și
nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii Parlamentului Sociale; Muncă/
la Convențiile OIM nr. 81 privind inspecția muncii în Ministerul Munca/alin. 14
industrie și comerț și nr. 129 privind inspecția muncii Economiei
în agricultură
11.11.3. Analiza oportunității ratificării Convențiilor Septembrie Raport elaborat cu Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
OIM nr. 167/1988 pentru securitatea și sănătatea în 2022 suport ILO și Protecției Sociale Protecție Socială și
construcții și nr. 190/2019 privind violența și Muncă/
hărțuirea Munca/alin. 14
85

11.11.4. Ajustarea cadrului legal în conformitate cu Decembrie Grup de lucru tripartit Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
Convenția OIM nr. 161 privind serviciile de sănătate 2022 instituit, Plan de și Protecției Protecție Socială și
ocupațională acțiuni pentru Sociale; Muncă/
implementare elaborat Ministerul Munca/alin. 14
Sănătății
11.11.5. Elaborarea și aprobarea Programului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
Național în domeniul securității și sănătății în muncă 2022 aprobată și Protecției Sociale Protecție Socială și
Muncă/
Munca/alin. 14
11.11.6. Elaborarea cadrului normativ pentru Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
acreditarea serviciilor de protecție și prevenire în 2022 aprobată și Protecției Sociale Protecție Socială și
domeniul securității și sănătății în muncă Muncă/
Munca/alin. 14
11.11.7. Îmbunătățirea cadrului normativ privind Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
funcționarea Comitetelor pentru Securitatea și 2022 aprobată și Protecției Sociale Protecție Socială și
Sănătatea în muncă Muncă/
Munca/alin. 14
11.12. Promovarea programelor flexibile 11.12.1. Modificarea Codului muncii în vederea: Septembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Muncii PAG, Cap.VI /
de muncă, inclusiv în interesul - eliminării prevederilor discriminatorii 2022 de Guvern și transmis și Protecției Sociale Protecție Socială și
salariaţilor cu copii, astfel ca părinţii să - perfecționării prevederilor referitoare la regimul Parlamentului Muncă/
poată face faţă sarcinilor de serviciu şi flexibil al timpului de muncă”; Munca/alin. 17
responsabilităţilor de familie - adaptarea cadrului legislativ la practicile
emergente în relațiile de muncă, pentru o mai bună
armonizare a vieții profesionale cu cea de familie
11.12.2. Elaborarea actului normative pentru Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap.VI /
transpunerea directivei (UE) 2019/1158 a 2022 aprobată şi Protecției Sociale Protecție Socială și
Parlamentului European și a Consiliului privind Muncă/
echilibrul dintre viața profesională și cea privată a Munca/alin. 17;
părinților și îngrijitorilor Transpune:
Directiva
2019/1158/UE
11.12.3. Modificarea Codului Muncii și Legii nr. Septembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Muncii PAG, Cap.VI /
289/2004 privind indemnizațiile de asigurări sociale, 2022 de Guvern și transmis şi Protecției Sociale Protecție Socială și
în vederea ajustării concediului de paternitate din Parlamentului Muncă/
perspectiva flexibilității timpului și a concediului de Munca/alin. 17
îngrijire a copilului
11.12.4. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap.VI /
1245/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu 2022 aprobată şi Protecției Sociale Protecție Socială și
privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de Muncă/
plată a indemnizației paternale în vederea sporirii Munca/alin. 17
accesibilității taților la îndemnizația parentală
11.12.5. Elaborarea cadrului normativ pentru crearea Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap.VI /
86

serviciilor alternative de îngrijire a copiilor 2022 aprobată şi Protecției Protecție Socială și


Sociale; Muncă/
Ministerul Munca/alin. 17
Finanțelor;
Ministerul
Educației și
Cercetării
11.13. Îmbunătățirea legislației și a 11.13.1. Analiza funcțională a Inspectoratului de Stat Martie Analiza elaborata Ministerul Muncii, PAG, Cap. VI
practicii în domeniul inspecției muncii al Muncii 2022 Protecției Sociale Protecție Socială și
Muncă/
/Munca/alin. 15
11.13.2. Elaborarea modulelor de instruire online Iunie Număr de module de Ministerul Muncii, PAG, Cap. VI
privind practici inovative de inspecție a muncii în 2022 instruire online Protecției Sociale Protecție Socială și
vederea fortificării capacităților inspectorilor de elaborate și numărul de Muncă/
muncă inspectorilor de muncă /Munca/alin. 15
instruiți
11.13.3. Consolidarea, cu suportul Organizației Martie Număr de instruiri Ministerul Muncii, PAG, Cap. VI
Mondiale a Muncii, a capacităților umane și 2022 organizate; Protecției Sociale; Protecție Socială și
instituționale a subdiviziunii Inspectoratului de Stat Număr de cadre Inspectoratul de Muncă/
al Muncii instruite Stat al Muncii /Munca/alin. 15
11.13.4. Perfecționarea prevederilor Regulamentului Septembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
de organizare şi funcționare a Inspectoratului de Stat 2022 aprobată și Protecției Protecție Socială și
al Muncii, aprobat prin Hotărârea Guvernului Sociale; Muncă/
788/2013 Inspectoratul de Munca/alin. 15
Stat al Muncii
11.13.5. Instruirea angajaților ISM în domeniul Noiembrie Număr de instruiri Ministerul Muncii, PAG, Cap. VI/
intermedierii muncii peste hotare și activității de 2021 organizate; Protecției Sociale; Protecție Socială și
control a agențiilor private Număr de cadre Inspectoratul de Muncă/
instruite Stat al Muncii Munca/alin. 15
11.14. Eficientizarea proceselor de 11.14.1. Modernizarea și consolidarea capacităților Decembrie Număr de subdiviziuni Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
facilitare a angajării în câmpul muncii instituționale și de expertiză a oficiilor teritoriale 2022 teritoriale; și Protecției Protecție Socială și
apersoanelor din categoriile social pentru ocuparea forței de muncă în vederea Număr de oficii Sociale; Muncă/
vulnerabile eficientizării activității acestora renovate, Agenția Națională Munca/alin. 3
Număr de servicii si pentru Ocuparea
programe de ocupare Forței de Muncă
inovative
Număr de angajați
antrenați în instruiri de
formare profesionala
continua
11.14.2. Elaborarea și aprobarea procedurii de Septembrie Procedura aprobată de Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
identificare a tinerilor NEETs 2022 Guvern și Protecției Protecție Socială și
87

Sociale; Muncă/
Munca/alin. 3
11.14.3. Ajustarea statului de personal a oficiilor Martie Stat de personal ajustat Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
teritoriale de ocupare a forței de muncă pentru 2022 și Protecției Protecție Socială și
implementarea politicii de măsuri active, inclusiv Sociale; Muncă/
lucrul cu persoanele cu dizabilități, asigurarea Agenția Națională Munca/alin. 3
egalității de gen în politicile de ocupare și pentru Ocuparea
promovarea ocupării tinerilor Forței de Muncă;
Ministerul
Finanțelor
11.14.4. Identificarea oficiilor teritoriale în comodat Decembrie Număr de oficii Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
și renovarea acestora 2022 renovate și Protecției Protecție Socială și
Sociale; Muncă/
Agenția Națională Munca/alin. 3
pentru Ocuparea
Forței de Muncă
11.15. Stimularea creării locurilor de 11.15.1. Implementarea Parteneriatelor Locale de Octombrie Parteneriate Locale de Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
muncă decente la sate Ocupare ca instrument inovativ de creare a locurilor 2022 Ocupare realizate și Protecției Sociale Protecție Socială și
de muncă la nivel local Muncă/
Munca/alin. 3
11.15.2. Analiza potențialului de creare a locurilor de Decembrie Analiza de sistem a cel Ministerul Muncii PAG, Cap. VI
muncă verzi în sectoare cu valoare adăugată 2022 puțin unui sector cu și Protecției /Protecție Socială și
potențial de creare a Sociale; Muncă/
locurilor de muncă Ministerul Munca/alin. 4
verzi Economiei
Ministerul
Mediului

11.15.3. Susținerea antreprenoriatului în vederea Decembrie Document de politici Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
creării locurilor de muncă verzi 2022 privind economia și Protecției Protecție Socială și
verde elaborat Sociale; Muncă/
Ministerul Munca/alin. 4
Economiei;
Ministerul
Mediului
CNSP
CNPM
ODIMM
11.16. Implementarea politicilor de 11.16.1. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Martie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap. VI
creștere a calității resurselor umane, prin Codul muncii și a proiectului Regulamentului privind 2022 aprobată și Protecției /Protecție Socială și
promovarea formării profesionale la stagierea (ucenicia la locul de muncă) Sociale; Muncă/
locul de muncă, dezvoltarea și punerea Ministerul Munca/alin. 2
88

în aplicare a strategiilor de învățare de-a Educației și


lungul vieții Cercetării;
Ministerul
Economiei
11.16.2. Analiza sistemului de ghidare în carieră și a Noiembrie Analiza elaborată Ministerul Muncii PAG, Cap. VI
posibilităților de dezvoltare a carierei în Republica 2022 și Protecției /Protecție Socială și
Moldova în vederea identificării celor mai eficiente Sociale; Muncă/
măsuri de politici în domeniu Ministerul Munca/alin. 2
Economiei
11.16.3. Analiza deficitului de calificări și elaborarea Decembrie Pilotarea necesară de Ministerul Muncii PAG, Cap. VI
prognozei necesarului de calificări la nivel de sector 2022 calificări, pilotată în și Protecției Sociale /Protecție Socială și
cel puțin un sector Muncă/
(tentativ agricultura) cu Munca/alin. 2
suportul ILO
XII. PROTECȚIE SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATE DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI
Obiectivul-cheie: îmbunătățirea calității vieții persoanelor/familiilor defavorizate prin promovarea unei politici comprehensive, asigurarea abordării complexe a egalității între femei și bărbați
și promovarea politicilor naționale privind bunăstarea și dezvoltarea demografică. Administrarea depolitizată și transparentă a sistemului social va permite asigurarea unei protecții sociale
durabile, echitabile și social responsabile, care să susțină adecvat populația, inclusiv în situațiile de risc și să asigure un grad sporit de reziliență.
Indicatori de produs/rezultat:
- angajarea suplimentară a circa 560 de unități de asistenți personali;
- îmbunătățirea procesului de determinare a gradului de dizabilitate și de raportare a datelor statistice dezagregate;
- majorarea alocației pentru îngrijire, însoțire și supraveghere;
- coeficientul de indexare a prestațiilor de la 1 octombrie și de la 1 aprilie aprobat;
- majorarea pensiei minime până la 2000 lei aprobată;
- pensie anticipată pentru carieră lungă (la realizarea stagiului de cotizare) reglementată;
- mecanism de indexare anuală a pensiilor, ținând cont de creșterea economică adoptat;;
- reexaminarea pensiilor de dizabilitate a persoanelor care activează sau au activat în câmpul muncii după stabilirea dreptului la pensie reglementată;
- răspuns prompt și eficient al specialiştilor la cazurile de violenţă în familie și violenţă faţă de femei;
- dimensiunea egalității de gen integrată în politicile sectoriale
89

12.1. Promovarea drepturilor și 12.1.1.Elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni pe Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, cap.
libertăților omului anii 2022-2023 pentru implementarea Strategiei 2021 aprobată și Protecției VI/Afaceri
naționale de prevenire și combatere a violenței față Sociale; Interne/Interacțiune
de femei și a violenței în familie pe anii 2018-2023 Ministerul a eficientă cu
Afacerilor Interne; comunitatea,
Ministerul mediul asociativ și
Sănătății; partenerii/ alin. 2
Ministerul Justiției;
Ministerul
Educației și
Cercetării
12.1.2. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Muncii PAG/
Guvernului privind aprobarea proiectului de lege 2021 de Guvern și remis și Protecției cap. VI. Politici
pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei Parlamentului Sociale; sectoriale/ Afaceri
privind prevenirea și combaterea violenței împotriva Ministerul interne/ alin. 14.
femeilor și a violenței domestice, adoptată la 11 mai Afacerilor Interne;
2011 Ministerul Justiției

12.1.3. Elaborarea și aprobarea proiectului Martie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG,
Programului de creare și dezvoltare a Mecanismului 2022 aprobată și Protecției cap. VI. Politici
național de referire pentru protecția și asistența Sociale; sectoriale/Afaceri
victimelor infracțiunilor pe anii 2022-2026 și a Ministerul interne/ alin. 14;
Planului de acțiuni pentru anii 2022-2024 privind Afacerilor Interne; Acordul de
implementarea acestuia Ministerul Justiției; Asociere , Titlul III,
Ministerul art. 16, pct. 1, lit.f).
Educației și
Cercetării;
Ministerul
Finanţelor
12.1.4. Elaborarea Programului pentru protecția Martie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, cap.
copilului pe anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni 2022 aprobată și Protecției Sociale VI/Afaceri
pentru implementarea acestuia Interne/Interacțiune
a eficientă cu
comunitatea,
mediul asociativ și
partenerii/ alin. 2
12.1.5. Elaborarea și aprobarea proiectului pentru Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, cap.
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 496/2014 2022 aprobată și Protecției VI/Afaceri
privind aprobarea Regulamentului-cadru de Sociale; Interne/Interacțiune
organizare şi funcţionare a Centrului de Asistenţă şi Ministerul a eficientă cu
Consiliere pentru Agresorii Familiali şi a Afacerilor Interne; comunitatea,
standardelor minime de calitate în vederea Ministerul Justiției mediul asociativ și
90

îmbunătățirii mecanismului de conlucrare dintre partenerii, alin. 2


prestatorii serviciilor și organele de drept
12.1.6. Elaborarea și aprobarea noului document de Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii Acordul de
politici publice în domeniul asigurării egalității între 2022 aprobată și Protecției Asociere, Titlul IV,
femei și bărbați Sociale; art. 31, 32 (lit.f);
ministere şi alte PAG, cap. VI/
autorităţi Afaceri interne/
administrative alin. 14
centrale
12.2. Semnarea Memorandumului de 12.2.1. Consultarea și semnarea Memorandumului Septembrie Memorandum semnat Ministerul Muncii, PAG, Cap. VI/
înțelegere între Guvernul Regatului Unit de înțelegere între Guvernul Regatului Unit al Marii 2021 Protecției Sociale; Protecție Socială și
al Marii Britanii și Guvernul Republicii Britanii și Guvernul Republicii Moldova pentru Ministerul Muncă/ Protecția
Moldova pentru returnarea și returnarea și valorificarea fondurilor confiscate Afacerilor Externe Socială/alin. 12
valorificarea fondurilor confiscate și Integrării
Europene;
Ministerul
Finanțelor
12.3. Ratificarea Protocolului Opțional la 12.3.1. Elaborarea și promovarea proiectului de lege Octombrie Proiectul de lege Ministerul Muncii, PAG, Cap. VI/
Convenția ONU privind drepturile pentru ratificarea Protocolului Opțional la Convenția 2021 aprobat de Guvern și Protecției Sociale; Protecție Socială și
persoanelor cu dizabilități ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități transmis Parlamentului Ministerul Muncă/ Protecția
Afacerilor Externe Socială/alin. 12
și Integrării
Europene
12.4. Creșterea pensiei minime până la 12.4.1. Elaborarea și promovarea proiectului Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
2000 lei pe lună și racordarea continuă a Hotărârii de Guvern cu privire la indexarea 2021 aprobată și Protecției Protecție Socială și
cuantumului la minimul de existență prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații Sociale; Muncă/ Protecția
sociale de stat. Casa Națională de Socială/alin. 1
Asigurări Sociale
12.5. Implementarea unui mecanism de 12.5.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de Noiembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Muncii PAG, Cap.
creștere a pensiilor în baza creșterii modificare a Legii nr. 156/1998 în vederea 2021 de Guvern și transmis și Protecției VI/Protecție
economice reglementării unui nou mecanism de indexare a Parlamentului Sociale; Socială și Muncă/
pensiilor Ministerul Protecția
Finanțelor; Socială/alin.2
Casa Națională de
Asigurări Sociale
12.5.2. Elaborarea și promovarea proiectului Aprilie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap.
Hotărârii de Guvern cu privire la indexarea 2022 aprobată de Guvern și Protecției VI/Protecție
prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații Sociale; Socială și Muncă/
sociale de stat în vederea actualizării cuantumurilor Casa Națională de Protecția
prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații Asigurări Sociale Socială/alin.2
sociale de stat
12.5.3. Elaborarea și promovarea proiectului de Aprilie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap.
91

hotărâre pentru modificarea anexei nr. 5 din 2022 aprobată de Guvern și Protecției Sociale VI/Protecție
Regulamentul privind modalitatea de calculare a Socială și Muncă/
pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de Protecția
cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Socială/alin.2
Hotărârea Guvernului nr. 165/2017 în vederea
actualizării coeficienților cumulativi de indexare a
pensiilor și a coeficienților de valorizare a venitului
asigurat pentru anul 2021
12.6. Revizuirea venitului lunar minim 12.6.1. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
garantat Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului 2021 aprobată și Protecției Sociale Protecție Socială și
nr. 1167/2008 în vederea indexării a venitului lunar Aprilie Muncă/ Protecția
minim garantat 2022 Socială/ alin. 11;
Octombrie Legea nr. 133/2008
2022 cu privire la
ajutorul social
12.6.2. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului 2021 aprobată și Protecției Sociale Protecție Socială și
nr. 1167/2008 în vederea majorării anuale a pragului Decembrie Muncă/ Protecția
indicatorilor de bunăstare 2022 Socială/ alin. 11;
Legea nr. 133/2008
cu privire la
ajutorul social
12.7. Majorarea şi indexarea 12.7.1. Elaborarea și promovarea proiectului de lege Noiembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Muncii PAG, Cap.
îndemnizaţiei pentru veteranii de război pentru modificarea Legii nr. 190/2003 cu privire la 2021 de Guvern și transmis și Protecției Sociale VI/Protecție
şi veteranii acţiunilor de luptă pentru veterani în contextul executării prevederilor Legii nr. Parlamentului Socială și
apărarea integrităţii teritoriale şi 32/2021 pentru modificarea Legii nr. 190/2003 cu Muncă/Protecția
independenței Republicii Moldova privire la veterani (armonizarea normelor) Socială/alin. 24
Legea nr. 32/2021
pentru modificarea
Legii nr. 190/2003
cu privire la
veterani
12.7.2. Acordarea dreptului la alocații lunare de stat, Septembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
conform Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția 2022 de Guvern și transmis și Protecției Protecție Socială și
socială suplimentară a unor categorii de populație: Parlamentului Sociale; Muncă/ Protecția
- participanților la lichidarea consecințelor avariei de Ministerul Socială/alin.24
la CAE Cernobîl, care nu sunt încadrați în grade de Finanțelor, Casa
dizabilitate; Națională de
- persoanelor care au venit în anul 1986 din zona de Asigurări Sociale
înstrăinare şi au primit cetăţenia Republicii Moldova;
- persoanelor care au participat la experiențele
nucleare, avariile cu radiație ionizantă şi la lichidarea
92

consecințelor lor la obiectivele atomice civile sau


militare în timpul îndeplinirii serviciului militar sau
special
12.7.3. Revizuirea cuantumului alocației lunare de Octombrie Proiect de lege aprobat Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
stat pentru unele categorii de populație, conform 2021 de Guvern și transmis și Protecției Protecție Socială și
Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială Parlamentului Sociale; Muncă/ Protecția
suplimentară a unor categorii de populație Ministerul Socială/alin.24
Finanțelor, Casa
Națională de
Asigurări Sociale
12.8. Majorarea pensiei minime pentru 12.8.1. Organizarea şi realizarea procesului de Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
dizabilitate și a alocațiilor pentru majorare a pensiei minime pentru dizabilitate și 2021 aprobată și Protecției Protecție Socială și
dizabilitate recalcularea alocațiilor pentru dizabilitate Număr de pensii şi Sociale; Muncă/ Protecția
alocații de dezabilitate Casa Națională de Socială/alin. 16
majorate Asigurări Sociale
12.9. Îmbunătățirea condițiilor de 12.9.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Septembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Muncii PAG, Cap.
pensionare a celor care îngrijesc de pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind 2021 de Guvern și transmis și Protecției Sociale VI/Protecție
persoane cu dizabilități severe sistemul public de pensii în vederea utilizării salariul Parlamentului Ministerul Socială și Muncă/
mediu lunar pe țară la determinarea venitului mediu Finanțelor; Protecția
lunar asigurat pentru perioada de îngrijire a unui Casa Națională de Socială/alin.19
copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani sau a Asigurări Sociale
unei persoane cu dizabilitate severă de către unul
dintre părinți, de către tutore sau curator, până la
angajarea în funcția de asistent personal la calcularea
pensiei
12.9.2. Modificarea prevederilor Legii nr. 499/1999 Septembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Muncii PAG, Cap.
privind alocațiile sociale de stat pentru unele 2022 de Guvern și transmis și Protecției VI/Protecție
categorii de cetățeni și a Legii nr. 909/1992, privind Parlamentului Sociale; Socială și Muncă/
protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit Ministerul Protecția
de pe urma catastrofei de la Cernobîl, în vederea Finanțelor; Socială/alin.19
majorării alocației pentru îngrijire, însoțire și Casa Națională de
supraveghere. Asigurări Sociale
12.10. Majorarea cuantumului: 12.10.1. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap.
- îndemnizaţiei unice la nașterea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului 2021; aprobată și Protecției Sociale III/Obiective de
copilului; nr. 1478/2002 cu privire la îndemnizațiile adresate Decembrie dezvoltare/alin. 8
- indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea familiilor cu copii 2022
copilului până la vârsta de 2 ani;
- indemnizației lunare de suport pentru
creșterea până la vârsta de 3 ani a
copiilor gemeni sau a mai mulți copii
născuți dintr-o singură sarcină
12.11. Extinderea pachetului minim de 12.11.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Muncii PAG, Cap.VI
93

servicii sociale pentru modificarea Legii nr. 827/2000 fondului de 2021 de Guvern și transmis și Protecției /Protecție Socială și
susținere a populației în vederea finanțării pachetului Parlamentului Sociale; Muncă/ Protecția
minim de servicii sociale din bugetul de stat Ministerul Socială/alin. 23
Finanțelor
12.11.2. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Martie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap. VI
Hotărârea Guvernului nr. 800/2018 pentru aprobarea 2022 aprobată și Protecției /Protecție Socială și
pachetului minim de servicii sociale Sociale; Muncă/ Protecția
Ministerul Socială/alin. 23
Finanțelor
12.13. Evaluarea modalității de 12.13.1. Elaborarea și promovarea Conceptului și a Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
determinare a dizabilității și capacității Regulamentului privind sistemul informațional al 2021 aprobată și Protecției Protecție Socială și
de muncă, în special al gradului de Consiliului Național de Determinare a Dizabilității și Sociale; Muncă/ Protecția
dizabilitate, modalitatea și procedurile de Capacității de Muncă Instituția Publică Socială/alin. 12
examinare „Agenția de
Guvernare
Electronică”
12.14. Asigurarea cu dispozitive și 12.14.1. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap.
tehnologii asistive necesare persoanelor Hotărârea Guvernului nr. 22/2019 și Hotărârea 2021 aprobată și Protecției VI/Protecție
cu dizabilități de vedere, auz și Guvernului nr. 567/2011 în vederea facilitării Sociale; Socială și Muncă/
locomotorii accesului populației la dispozitive și tehnologii Instituție publică Protecția
asistive „Centrul Socială/alin. 18
Republican
Experimental
Protezare,
Ortopedie şi
Reabilitare”;
Ministerul
Sănătății;
Ministerul
Finanțelor
12.14.2. Reglementarea modului de organizare și Martie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap.
funcționare a Serviciului de asigurare cu dispozitive 2022 aprobată și Protecției Sociale VI/Protecție
și tehnologii asistive necesare persoanelor cu Socială și Muncă/
dizabilități, prestat de către structurile teritoriale de Protecția
asistență socială și CREPOR (Regulament cadru și Socială/alin. 18
Standarde minime de calitate)
12.15. Susţinerea familiilor inclusiv prin 12.15.1. Elaborarea propunerii de politică publică cu Martie PPP elaborată Ministerul Muncii PAG, Cap.
majorarea scutirii la impozitul pe venit al privire la atenuarea impactului social al creșterii 2022 și Protecției III/Obiective de
persoanelor fizice pentru fiecare copil la costurilor la utilități Sociale; dezvoltare/alin. 8
întreţinere, a ajutorului pentru copiii din Ministerul
familii social vulnerabile şi creşterea Economiei;
indemnizaţiei pentru naşterea copilului Ministerul
94

Infrastructurii și
Dezvoltării
Regionale
12.15.2. Elaborarea și aprobarea metodologiei Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap.
prognozelor demografice la nivel național și local și 2022 aprobată și Protecției Sociale III/Obiective de
identificarea mecanismelor de integrare a dezvoltare/alin. 8
prognozelor demografice în documentele de politici
publice
12.16. Majorarea cuantumului 12.16.1. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Martie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap. VI
indemnizaţiei zilnice pentru copii Hotărârea Guvernului nr. 378/2018 pentru aprobarea 2022 aprobată și Protecției Sociale /Protecție Socială și
Regulamentului cu privire la stabilirea şi plata Muncă/ Protecția
indemnizaţiei zilnice pentru copii Socială/alin.8
12.17. Crearea unui program de asistență 12.17.1. Elaborarea și aprobarea Programului privind Septembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap.VI
socială pentru vârstnici - Fondul de implementarea principiului îmbătrânirii active (2022- 2022 aprobată şi Protecţiei Sociale /Protecție Socială și
Argint 2024) Muncă/ Protecția
Socială/alin. 23
12.17.2. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Martie Proiect de lege aprobat Ministerul Muncii PAG, Cap. VI
pentru modificarea Legii nr. 81/2003 privind 2022 de Guvern și transmis și Protecției /Protecție Socială și
cantinele de ajutor social, în vederea asigurării cu Parlamentului Sociale; Muncă/ Protecția
servicii calitative Ministerul Socială/alin. 6
Finanțelor
12.17.3. Elaborarea și aprobarea Regulamentului- Decembrie Hotărâre de Guvern PAG, Cap. VI
cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului 2022 aprobată /Protecție Socială și
social cantine de ajutor social Muncă/ Protecția
Socială/alin. 6
12.17.4. Realizarea Programului de granturi pentru Decembrie Nr. ONG Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
mobilizarea vârstnicilor 2022 implementatoare a şi Protecţiei Sociale Protecție Socială și
proiectelor pentru Muncă/ Protecția
vârstnici Socială/alin.23;
Hotărârea
Guvernului
nr.406/2014
12.18. Actualizarea prevederilor Legii 12.18.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de Septembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap.
nr. 60/2012 privind incluziunea socială a Hotărâre de Guvern pentru modificarea și 2022 aprobată și Protecției Sociale VI/Protecție
persoanelor cu dizabilități, în completarea Legii nr. 60/2012 privind incluziunea Socială și Muncă/
concordanță cu prevederile Convenției socială a persoanelor cu dizabilități Protecția
ONU privind persoanele cu dizabilități Socială/alin. 18
12.19. Formarea interpreților de limbaj 12.19.1. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap.
mimico-gestual și asigurarea serviciilor Hotărârea Guvernului nr. 333/2014 pentru aprobarea 2022 aprobată și Protecției VI/Protecție
de traducere mimico-gestuală la nivel Regulamentului privind prestarea serviciilor de Sociale; Socială și Muncă/
național comunicare prin utilizarea limbajului mimico- Ministerul Protecția
gestual/limbajului semnelor cu ajutorul interpretului Finanțelor; Socială/alin. 20
95

Ministerul
Economiei
12.20. Stimularea angajării persoanelor 12.20.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Septembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap.
din grupuri vulnerabile prin revizuirea și privind stimularea angajării persoanelor din grupuri 2021 aprobată și Protecției Sociale VI/Protecție
extinderea subvențiilor existente vulnerabile prin revizuirea și extinderea subvențiilor Socială și Muncă/
existente Protecția
Socială/alin. 16
12.20.2. Revizuirea mărimii subvențiilor acordate Martie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap.
angajatorilor de către Agenția Națională pentru 2022 aprobată și Protecției VI/Protecție
Ocuparea Forței de Muncă pentru angajarea Sociale; Socială și Muncă/
persoanelor cu dizabilități Ministerul Protecția
Economiei; Socială/alin. 16
Agenția Națională
pentru Ocuparea
Forței de Muncă
12.20.3 Efectuarea analizei de impact și examinarea Iunie Analiză efectuată; Ministerul Muncii PAG, Cap.
oportunității acordării subvenției de transport 2022 Hotărâre de Guvern și Protecției VI/Protecție
aprobată Sociale; Socială și Muncă/
Ministerul Protecția
Infrastructurii și Socială/alin. 16
Dezvoltării
Regionale;
Agenția Națională
pentru Ocuparea
Forței de Muncă
12.21. Ajustarea condițiilor de pensioare 12.21.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Muncii PAG, Cap. VI
în anumite profesii cu scopul creșterii modificare a Legii nr. 156/1998 în vederea creșterii 2022 de Guvern și transmis și Protecției /Protecție Socială și
echității sociale a sistemului public de echității sistemului public de pensii Parlamentului Sociale; Muncă/ Protecția
pensii Ministerul Socială/alin.4
Finanțelor;
Casa Națională de
Asigurări Sociale
12.22. Reexaminarea pensiilor pentru 12.22.1. Reexaminarea pensiilor de dizabilitate: Decembrie Cadrul normativ Ministerul Muncii PAG, cap
beneficiarii de pensii de dezabilitate care - începând cu 1 ianuarie 2022 pentru pensiile stabilite 2022 modificat şi aprobat; și Protecției VI/Protecție socială
activează sau au activat în câmpul până la 01.01.1999 cu un stagiu de cotizare realizat Numărul pensiilor Sociale; și muncă/Protecție
muncii după stabilirea dreptului la pensie după data stabilirii pensiei mai mare de 2 ani; reexaminate; Casa Națională de socială/alin.3
- începând cu 1 ianuarie 2023 pentru pensiile stabilite 100% pensii Asigurări Sociale
după 01.01.1999 cu un stagiu de cotizare realizat reexaminate în termen
după data stabilirii pensiei mai mare de 7 ani; și conform prevederilor
- începând cu 1 ianuarie 2024 pentru pensiile stabilite legale
după 01.01.1999 cu un stagiu de cotizare realizat
după data stabilirii pensiei de la 2 ani la 7 ani
96

12.23. Negocierea în continuare a 12.23.1.Elaborarea proiectelor de Acorduri Decembrie Proiecte elaborate; Ministerul Muncii PAG, Cap. VI
acordurilor bilaterale în domeniul bilaterale/Aranjamente administrative în domeniul 2022 Numărul acordurilor și Protecției Sociale /Protecție Socială și
securității sociale cu statele de destinație securității sociale, negocierea acestora (Republica semnate Casa Națională de Muncă/ Protecția
a lucrătorilor migranți Elenă, Regatul Spaniei, Republica Letonia, Federația Asigurări Sociale Socială/alin. 15
Rusă, Canada)
12.24. Asigurarea organizării și 12.24.1. Elaborarea și aprobarea proiectului Hotărârii Martie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap. VI
funcționării Serviciului de asistență Guvernului pentru organizarea și funcționarea 2022 aprobată și Protecției Sociale /Protecție Socială și
telefonică gratuită pentru copii (116-111) Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru Muncă/ Protecția
copii Socială/alin.8
12.25. Asigurarea organizării și 12.25.1. Elaborarea și aprobarea proiectului Hotărârii Martie Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii PAG, Cap. VI
funcționării Serviciului de Guvernului pentru organizarea și funcționarea 2022 aprobată și Protecției Sociale /Protecție Socială și
tutelă/curatelă/custodie Serviciului de tutelă/curatelă/ custodie Muncă/ Protecția
Socială/alin.8
12.26. Eficientizarea procesului de 12.26.1. Elaborarea cadrului normativ necesar pentru Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Muncii PAG, Cap. VI/
acordare a ajutorului social extinderea funcțională a Inspecției Sociale, 2022 de Guvern și transmis și Protecției Protecție Socială și
introducerea competenței de a constata contravenții şi Parlamentului Sociale; Muncă/ Protecția
de a avea calitate procesuală activă în domeniul Ministerul Socială/alin.10
asistenței sociale, precum și responsabilizarea Finanțelor;
beneficiarilor de ajutor social și/sau ajutor pentru Ministerul Justiției,
perioada rece anului Inspecția Socială
XIII. FINANȚE PUBLICE
Obiectivul-cheie: gestionarea eficientă, prudentă, transparentă și corectă a finanțelor publice, asigurarea stabilității bugetar-fiscale, alocarea resurselor financiare publice în strânsă corelare cu
prioritățile de politici, precum și accesarea asistenței externe pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă.
În acest scop vor fi implementate măsuri pe următoarele direcții prioritare:
- îmbunătățirea procesului bugetar prin respectarea disciplinei bugetare și consolidarea bugetării în bază de programe;
- dezvoltarea unui sistem de salarizare care va asigura un nivel adecvat de remunerare, motivare și performanță a personalului din sectorul bugetar;
- elaborarea unui cadru de planificare a proiectelor investiționale în conformitate cu prioritățile guvernului, la costuri minime și în termenii stabiliți;
- implementarea politici fiscale și vamale pentru edificarea unui sistem fiscal just și eficient pentru mediul de afaceri;
- perfecționarea sistemului de achiziții publice prin implementarea achizițiilor electronice și sporirea capacităților profesionale ale autorităților contractante;
- crearea cadrului necesar pentru implementarea managementului bazat pe principiile bunei guvernări în toate autoritățile și instituțiile publice;
- asigurarea finanțării necesităților bugetare la costuri și riscuri minime.
Indicatori de produs/rezultat:
- bugetarea pe programe ca instrument primar de planificare bugetară;
- bugetul de stat executat (pe partea de venituri și cheltuieli) în limita de +3%/- 5% față de bugetul aprobat inițial;
- Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar perfecționată;
- sporirea gradului de valorificare a cheltuielilor capitale din bugetul de stat;
- Sistemul electronic de achiziții publice dezvoltat integral;
- implementarea sistemului de certificare în domeniul achizițiilor publice;
- funcționarea autorităților și instituțiilor publice pe baza unui sistem de control intern managerial bine dezvoltat;
- administrarea fiscală prietenoasă business-ului;
- reducerea cu 30% a timpului pentru perfectarea procedurilor vamale
97

13.1. Excluderea practicilor abuzive de 13.1.1. Aprobarea proiectului de lege pentru Noiembrie Proiect de lege aprobat Ministerul
imixtiune admise de către și prin modificarea unor acte normative (Legea nr.192/1998 2021 de Guvern și transmis Finanțelor;
intermediul instanțelor de judecată în privind Comisia Națională a Pieței Financiare, Legea Parlamentului Comisia Națională
raporturile Comisiei Naționale a Pieței nr.407/2006 cu privire la asigurări, Legea a Pieței Financiare
Financiare cu participanții profesioniști nr.171/2012 privind piața de capital, Codul
pe piața financiară nebancară prin administrativ nr.116/2018 etc.)
îmbunătățirea procesului de emitere și
aplicare a actelor Comisiei Naționale a
Pieței Financiare cu caracter individual
13.2. Asigurarea sporirii capacităților 13.2.1. Aprobarea și punerea în aplicare a Decembrie Program elaborat și Agenția Achiziții
profesionale a personalului responsabil Programelor anuale de instruire a personalului 2021 aprobat Publice
de achizițiile publice responsabil de achizițiile publice, în scopul creșterii
continuă a cunoștințelor și aptitudinilor personalului
din cadrul autorităților contractante, operatorilor
economici, furnizorilor de servicii.
13.2.2. Elaborarea și implementarea mecanismului de Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG/ Cap. VI/
certificare a specialiștilor din domeniul achizițiilor 2021 aprobată; Finanțelor; Finanțe publice/
publice în vederea evaluării și calificării acestora Decembrie 100 specialiști instruiți Agenția Achiziții alin.28
2022 și certificați Publice
13.3. Mobilizarea surselor adiționale 13.3.1. Încheierea unui nou Memorandum de țară cu Decembrie Memorandum semnat Grupul de PAG, Cap.V/
pentru finanțarea priorităților naționale și FMI 2021 negociatori; Restabilirea
asigurarea sustenabilității bugetare Ministerul finanțării externe/
Finanțelor alin.3
13.3.2. Asigurarea realizării prevederilor Decembrie Măsuri întreprinse Ministerul PAG, Cap.V/
Memorandumului de țară cu FMI 2022 aferente anului 2022 Finanțelor; Restabilirea
Autoritățile publice finanțării externe/
vizate alin.3
13.3.3. Evaluarea finanțelor pentru dezvoltare în Februarie Raport privind Ministerul PAG, cap. VI/
sectorul public și elaborarea unei foi de parcurs 2022 implementarea Finanțelor; Finanțe publice/
pentru implementarea Cadrului Național de Finanțare evaluării finanțelor Cancelaria de Stat Politici bugetare,
Integrată pentru dezvoltare în alin.5
sectorul public
definitivat
13.4. Creșterea ratei de absorbție a 13.4.1. Evaluarea situației curente și identificarea Decembrie Notă de concept Ministerul PAG, Cap V/
fondurilor externe, în special, a celor unui mecanism eficient de monitorizare a 2022 elaborată; Finanțelor; Restabilirea
dedicate pentru combaterea pandemiei și implementării proiectelor finanțate din surse externe Mecanism identificat Autoritățile finanțării externe/
susținerea întreprinderilor mici și publice/instituțiile alin.4
mijlocii publice
13.5. Ameliorarea accesului 13.5.1. Recreditarea agenților economici prin Decembrie Volumul Ministerul PAG, Cap.V/
întreprinderilor sectorului real la resurse intermediul instituțiilor financiare participante la 2021 împrumuturilor Finanțelor Restabilirea
financiare ale proiectelor investiționale recreditarea de stat la condiții financiare preferențiale recreditate sectorului finanțării externe/
98

finanțate din împrumuturi externe de stat real din fondurile alin.5


împrumuturilor externe
de stat pentru
dezvoltare
13.6. Sporirea răspunderii manageriale 13.6.1. Modificarea cadrului normativ secundar în Decembrie Cadrul normativ Ministerul PAG cap. VI/
orientate spre rezultat și fortificarea contextul extinderii domeniului de aplicare a Legii 2021 elaborat și aprobat Finanțelor Finanțe publice/
mecanismelor de raportare bazate pe nr.229/2010 privind controlul financiar public intern alin.2, 12;
indicatori de performanță, prin 13.6.2. Extinderea mecanismului de monitorizare și Martie Număr de rapoarte Entitățile publice Legea 257/2010
dezvoltarea sistemului de control intern raportare anuală cu privire la controlul intern 2022 anuale elaborate,
managerial în sectorul public managerial aprobate și prezentate
MF
13.6.3. Dezvoltarea conținutului Raportului anual Iunie Raport elaborat și Ministerul
consolidat privind controlul financiar public intern 2022 aprobat Finanțelor
13.6.4.Fortificarea capacităților managerilor din Decembrie Număr de instruiri Ministerul
sectorul public de organizare și dezvoltare a 2022 desfășurate Finanțelor;
sistemelor de control intern managerial Instituția Publică
”Centrul de
Tehnologii
Informaționale în
Finanțe”
13.7. Asigurarea unui climat instituțional 13.7.1. Dezvoltarea pe pagina web oficială a SFS Decembrie Compartiment Ministerul PAG, cap. VI/
integru prin eliminarea cazurilor de www.sfs.md a compartimentului destinat raportării 2021 dezvoltat și Finanțelor; Finanțe publice/
fraudă și corupție din cadrul Serviciului de către contribuabili a incidentelor de integritate implementat; Serviciul Fiscal de alin.19
Fiscal de Stat (SFS) și Serviciului Vamal admise de angajații Serviciului Fiscal de Stat Compartiment Stat;
(SV) promovat Instituția Publică
„Centrul de
Tehnologii
Informaționale în
Finanțe”
13.7.2. Fortificarea subdiviziunii de securitate internă Decembrie Structură modificată și Ministerul PAG, cap. VI/
și anticorupție din cadrul SFS prin extinderea 2021 funcțională Finanțelor; Finanțe publice/
atribuțiilor în investigarea integrității angajaților SFS Serviciul Fiscal de alin.20
și în efectuarea expertizelor anticorupție Stat
13.7.3. Implementarea Platformei electronice pentru Noiembrie Sistem informațional Ministerul PAG, cap. VI/
depunerea sesizărilor cu privire la abuzurile din 2022 funcțional Finanțelor; Finanțe publice/
partea funcționarilor Serviciului Vamal Serviciul Vamal; alin.19
Instituția Publică
„Centrul de
Tehnologii
Informaționale în
Finanțe”
13.7.4. Elaborarea, aprobarea și implementarea Decembrie Plan aprobat; Ministerul PAG, cap. VI/
99

Planului sectorial anticorupție în domeniul vamal și 2022 Grad de implementare Finanțelor; Finanțe publice/
fiscal în scopul consolidării climatului de integritate a Planului sectorial, % Serviciul Fiscal de alin.20
instituțional și profesional Stat
Serviciul Vamal
13.8. Simplificarea procesului de 13.8.1. Elaborarea și aprobarea unui nou concept de Martie Concept aprobat de Ministerul PAG, cap.
pregătire și planificare a proiectelor alocare a mijloacelor financiare pentru cheltuieli 2022 Guvern Finanțelor VI/Administrație
investiționale în vederea sporirii gradului capitale din bugetul de stat către APL în bază de publică și
de valorificare a investițiilor capitale programe de performanță autonomie
finanțate din bugetul de stat 13.8.2. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul locală/alin.6
Guvernului cu privire la investițiile capitale publice 2022 aprobată Finanțelor
în redacție nouă în vederea simplificării procedurii de
planificare a investițiilor capitale publice
13.9. Raționalizarea cheltuielilor 13.9.1. Definitivarea Raportului privind procesul de Aprilie Raport definitivat Ministerul PAG, cap. VI/
sectoriale prin închiderea programelor raționalizare a cheltuielilor în sectorul agriculturii 2022 Agriculturii și Finanțe publice/
ineficiente și alocarea resurselor Industriei Politici bugetare,
economisite pentru măsuri prioritare noi Alimentare; alin.5
Ministerul
Finanțelor
13.10. Simplificarea regulilor și 13.10.1. Asigurarea evaluării sistemului de Aprilie Evaluare organizată și Ministerul PAG, cap. VI/
procedurilor fiscale/vamale și de administrare fiscală prin Instrumentul de evaluare 2022 desfășurată Finanțelor; Finanțe publice/
administrare fiscală/vamală prin diagnostică a administrației fiscale (TADAT) în Serviciul Fiscal de alin.22
alinierea procedurilor la bunele practici scopul consolidării și îmbunătățirii proceselor și Stat
internaționale procedurilor de administrare fiscală conform bunelor
practici internaționale
13.10.2. Realizarea proiectului UE din cadrul Iulie Punctele de trecere a Ministerul
Programului operațional comun România – 2022 frontierei de stat Finanțelor;
Republica Moldova 2014-2020, dedicat Sculeni–Sculeni, Serviciul Vamal
reconstrucției punctelor de trecere la frontiera moldo- Leușeni–Albița şi
română în vederea facilitării comerțului Giurgiulești–
transfrontalier Giurgiulești
modernizate și
funcționale
13.10.3. Elaborarea și ajustarea cadrului normativ Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, cap. VI/
fiscal și vamal în vederea edificării unui sistem 2022 de Guvern și transmis Finanțelor Finanțe publice/
fiscal-vamal clar, previzibil și comod în procesul de Parlamentului; Serviciul Fiscal de alin.22
calculare și achitate a obligațiilor fiscale și vamale Hotărâri de Guvern Stat
aprobate Serviciul Vamal
13.10.4. Elaborarea unei strategii/program de Decembrie Strategie/program de Ministerul
conformare voluntară care ar permite asistența 2022 conformare elaborat Finanțelor;
contribuabililor în fiecare fază de ciclu de Serviciul Fiscal
interacțiune a acestuia cu autoritatea fiscală (pre- de Stat
conformare forțată, pe parcurs și post eveniment)
100

13.10.5. Elaborarea cadrului normativ secundar în Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap. VI/
vederea aplicării Codului Vamal (în redacție nouă) 2022 aprobată Finanțelor Finanțe publice/
alin.22
13.10.6. Revizuirea prevederilor tratatelor bilaterale Decembrie Proiecte de Ministerul
pentru evitarea dublei impuneri cu statele partenere 2022 convenții/protocoale Finanțelor;
ale Republicii Moldova, în vederea determinării elaborate Ministerului
necesității ajustării acestora Afacerilor Externe
și Integrării
Europene
13.10.7. Modernizarea și simplificarea procedurilor Decembrie Număr de companii Ministerul PAG, cap. VI/
vamale în vederea facilitării comerțului prin prisma 2022 deținătoare ale Finanţelor; Finanțe publice/
preluării bunelor practici comunitare și internaționale statutului de Serviciul Vamal alin.22
„Exportator aprobat” în
creștere;
Număr de agenţi
economici autorizaţi
beneficiari;
Număr al beneficiarilor
de proceduri
simplificate în creștere;
Reducerea cu 30% a
timpului pentru
perfectarea
procedurilor vamale
13.10.8. Dezvoltarea mecanismului de recunoaștere Decembrie Nivelul de Ministerul PAG, cap. VI/
mutuală a statutului de agent economic autorizat cu 2022 implementare a Foii de Finanţelor; Finanțe publice/
țările UE în vederea reducerii timpului pentru parcurs Serviciul Vamal alin.22
perfectarea procedurilor vamale pentru agenții privind mecanismul de
economici din RM recunoaștere AEO între
UE și RM
13.10.9. Elaborarea conceptului terminalului vamal Decembrie Documente primare Ministerul Documentul
în vederea instituirii unei singure locații de perfectare 2022 elaborate Finanțelor; Comisiei Europene
a procedurilor vamale Serviciul Vamal cu propunerile
privind viitoarele
obiective de
cooperare în cadrul
Pareneriatului
Estic/ pct 2, pag.32
13.11. Determinarea rolului și atribuțiilor 13.11.1. Definitivarea și aprobarea proiectului de act Septembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap. VI/
Inspecției Financiare pentru a spori normativ cu privire la Inspecția Financiară 2022 aprobată Finanțelor; Finanțe publice/
eficiența acesteia Inspecția alin.18
Financiară
101

13.12. Îmbunătățirea cadrului de politici 13.12.1. Elaborarea și aprobarea noii Strategiei de Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul
al managementului finanțelor publice dezvoltare a managementului finanțelor publice 2022 aprobată Finanțelor
13.12.2. Elaborarea și aprobarea Programului de Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul
dezvoltare a controlului financiar public intern 2022 aprobată Finanțelor
13.12.3. Elaborarea și aprobarea Programului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap. VI/
național de dezvoltare a sistemului de achiziții 2022 aprobată Finanțelor Finanțe publice/
publice alin.26
13.13. Asigurarea bunei evidențe a 13.13.1. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Legea nr. 121/2007
proprietății publice a statului din 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor 2022 aprobată Finanțelor
administrarea Ministerului Finanțelor imobile proprietate publică a statului și la
transmiterea unor bunuri imobile
13.14. Îmbunătățirea sistemelor de 13.14.1. Evaluarea calității activității de audit intern Decembrie 2022 Număr de misiuni de Ministerul PAG, cap. VI/
guvernanță, management al riscurilor și în sectorul public, prin prisma standardelor evaluare realizate; Finanțelor Finanțe publice/
control din sectorul public, prin evaluări profesionale Număr de rapoarte alin.20
sistematice eficace de către o funcție de elaborate
audit intern consolidată 13.14.2. Fortificarea capacităților auditorilor interni Decembrie 2022 Programul de instruire Ministerul
din sectorul public prin certificare şi dezvoltare a implementat; Finanțelor
calificării profesionale Număr de instruiri IP ”Centrul de
desfășurate Tehnologii
100% conducători de Informaționale în
subdiviziuni de audit Finanțe”
intern instruiți
13.14.3. Desfășurării misiunilor de audit intern pe Decembrie 2022 Număr de misiuni Ministerul
orizontală, pe subiecte de interes comun realizate; Finanțelor de
Număr de rapoarte comun cu APC
elaborate
13.15. Simplificarea modalității de 13.15.1. Dezvoltarea integrală a sistemului Decembrie Platforma Ministerul PAG, cap. VI/
utilizare a sistemului electronic de informațional automatizat ,,Registrul de stat al 2022 www.mtender.md Finanțelor; Finanțe publice/
achiziții publice prin digitizarea achizițiilor publice” (MTender) dezvoltată Instituția Publică alin.24;
procedurilor și formularelor aferente ”Centrul de Legea nr.131/2015
Tehnologii Legea nr.74/2020
Informaționale în
Finanțe”
13.15.2. Dezvoltarea cadrului normativ în domeniul Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, cap. VI/
achizițiilor publice în scopul asigurării implementării 2022 de Guvern și prezentat Finanțelor Finanțe publice/
Legii nr.131/2015 și Legii nr.74/2020 în conformitate Parlamentului alin.24;
cu angajamentele asumate de Republica Moldova în Hotărâri de Guvern Legea nr.131/2015;
cadrul Acordului de Asociere RM-UE și Acordului aprobate Legea nr.74/2020
OMC GPA
13.16. Stabilirea unor principii clare și 13.16.1. Elaborarea și promovarea proiectului de lege Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul
unice de reglementare a activității privind instituțiile publice 2022 de Guvern și prezentat Finanțelor
instituțiilor publice Parlamentului
102

13.17. Eliminarea lacunelor în cadrul 13.17.1. Elaborarea și/sau ajustarea actelor normative Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul
normativ aferente activității metalelor aferente domeniului activității cu metale prețioase 2022 de Guvern și prezentat Finanțelor;
prețioase și caselor de amanet Parlamentului; Camera de Stat
Hotărâre de Guvern pentru
aprobată Supravegherea
Marcării
13.18. Dezvoltarea unui sistem de 13.18.1. Reevaluare sistemică a tuturor funcțiilor din Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, cap. II
salarizare care va asigura un nivel sectorul bugetar, în baza rezultatelor implementării 2022 de Guvern și transmis Finanțelor Trasformare
adecvat de remunerare, motivare și Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de Parlamentului digitală, alin.30 și
performanță a personalului din sectorul salarizare în sectorul bugetar, în scopul identificării și cap.VI Sănătate,
bugetar eliminării discrepanțelor existente și a posibilităților, alin.4
inclusiv financiare, de eliminare a acestora
13.19. Implementarea deplină a bugetării 13.19.1. Respectarea principiului performanței prin Decembrie Bugete pe programe cu Autorități/ PAG, cap. VI/
pe bază de performanță și în strictă asumarea unor indicatori de performanță care vor 2022 indicatori de instituții bugetare; Finanțe publice/
concordanță cu prioritățile strategice ale facilita stabilirea priorităților și luarea deciziilor de performanță asumați, Ministerul alin.1
Republicii Moldova pe întreg sistemul alocare a resurselor bugetare publicate de Finanțelor; Propunerea MF
bugetar autorități/instituții
bugetare;
Rapoarte de
performanță publicate
de autorități/instituții
bugetare
13.20. Asigurarea eficientă a gestionării 13.20.1. Crearea platformei de tranzacționare în mod Decembrie Platformă Ministerul PAG, cap. VI/
datoriei de stat prin diversificarea direct a valorilor mobiliare de stat către persoanele 2022 implementată Finanțelor; Finanțe publice/
instrumentelor și monitorizarea fizice pentru extinderea cercului de investitori și Instituția Publică alin.6
costurilor și riscurilor crearea condițiilor optime pentru cetățeni de a învesti „Agenția de
în valori mobiliare de stat Guvernare
Electronică”;
Depozitarul Central
Unic;
Instituția Publică
”Centrul de
Tehnologii
Informaționale în
Finanțe”
13.20.2. Elaborarea Programului „Managementul Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap. VI/
datoriei de stat pe termen mediu (2023-2025)” în 2022 aprobată Finanțelor Finanțe publice/
scopul stabilirii direcțiilor prioritare a datoriei de stat alin.6
pe termen mediu
13.21. Sporirea transparenței și eficienței 13.21.1. Desfășurarea evaluării independente a Decembrie Constatări și Ministerul PAG, cap. VI/
activității Unităților de Implementare a activității unor Unități de Implementare a Proiectelor 2022 recomandări înaintate; Finanțelor Finanțe publice/
Proiectelor prin revizuirea rolului selectate Notă de concept Autorități/ alin.7
103

acestora elaborată instituții publice


13.22. Îmbunătățirea sistemelor 13.22.1. Implementarea și dezvoltarea sistemelor Decembrie SIA dezvoltate Ministerul PAG, cap. VI/
informaționale ce deservesc sistemul informaționale de management al finanțelor publice 2022 Finanțelor; Finanțe publice/
public și asigurarea integrității acestuia Instituția Publică alin.14
pentru toate componentele bugetului „Centrul de
public național Tehnologii
Informaționale în
Finanțe”
13.23. Sporirea transparenței și 13.23.1. Inventarierea tuturor instrumentelor de Decembrie Date bugetare Ministerul PAG, cap. VI/
accesibilității datelor privind executarea vizualizare și accesare a datelor cu privire la 2022 accesibile pe Finanțelor Finanțe publice/
bugetelor componente ale Bugetului executarea bugetului de stat și bugetelor autorităților platformele: alin.16
Public Național administrației publice locale și asigurarea www.date.gov.md
funcționalității lor www.buget.mf.gov.md
13.24.Sporirea eficienței administrării 13.24.1. Implementarea și dezvoltarea serviciilor/ Decembrie Sistem de evaluare a Ministerul PAG, cap. VI/
fiscale și vamale prin extinderea sistemelor fiscale electronice pentru facilitarea 2022 satisfacției Finanțelor; Finanțe publice/
serviciilor/ sistemelor electronice conformării fiscale și îmbunătățirea condițiilor de contribuabililor Serviciul Fiscal de alin.23
respectare a legislației fiscale implementat; Stat;
SIA dezvoltate Instituția Publică
„Centrul de
Tehnologii
Informaționale în
Finanțe”
13.24.2. Implementarea și dezvoltarea serviciilor/ Decembrie Număr de servicii Ministerul PAG, cap. VI/
sistemelor informaționale de administrare vamală în 2022 digitalizate; Finanţelor; Finanțe publice/
scopul facilitării comerțului Sistem computerizat de Serviciul Vamal; alin.23
tranzit (NCTS) Instituția Publică
dezvoltat; „Centrul de
Sistem de control Tehnologii
vamal non-intruziv Informaționale în
modernizat Finanțe”
XIV. AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

Obiectivul-cheie: asigurarea funcționării eficiente a instituțiilor din subordine pentru a asigura competitivitatea produselor agricole, dezvoltarea ramurilor conexe de produse agro-alimentare,
și creșterea infrastructurii calității și siguranței alimentelor pentru a beneficia pe deplin de potențialul Acordului de Liber Schimb cu UE:
- transparentizarea instituțiilor care trebuie să ajute agricultorii
- demonopolizarea piețelor de comercializare a producției agricole
- crearea mecanismelor de suport pentru facilitarea exporturilor
- utilizarea eficientă a sistemelor de irigare mari și eliminarea barierelor administrative pentru dezvoltarea sistemelor de irigare
- deschiderea pieței Uniunii Europene pentru produse din lapte și carne
Indicatori de produs/rezultat:
- aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Agricolă și Rurală pentru anii 2022-2027;
104

- creșterea Fondului de Subvenționare în Agricultură la 1.500.000.000 lei și modificarea regulilor de distribuire a Fondului, pentru a extinde suportul statului și producătorilor mai mici,
activităților cu valoare adăugată înaltă și sectoarelor conexe, în special zootehnia;
- atragerea a cel puțin 200 mil. lei pentru investiții în reabilitarea infrastructurii de irigare și consolidarea asociațiilor utilizatorilor de apă;
- negocierea creșterii cotelor de export pe piața Uniunii Europene pentru prune de la 15 mii tone la 20 mii tone;
- crearea Registrului exploatațiilor agricole;
- revitalizarea cercetărilor științifice pentru dezvoltarea unor soiuri noi de produse, rezistente la schimbările climatice

14.1. Consolidarea cadrului de 14.1.1. Elaborarea și aprobarea proiectului Strategiei Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap.
planificare strategică în domeniul Naționale pentru Dezvoltarea Agricolă și Rurală 2021 aprobată Agriculturii și VI/Agricultura/alin.
agriculturii pentru anii 2022-2027 Industriei 1
Alimentare
14.1.2. Elaborarea și aprobarea proiectului Martie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap. IV
Programului Național de Dezvoltarea a Agriculturii 2022 aprobată Agriculturii și /Agricultura/alin. 8
Ecologice Industriei
Alimentare
14.1.3. Elaborarea și aprobarea programelor Iulie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap.
sectoriale în scopul revitalizării sectorului zootehnic 2022 aprobată Agriculturii și VI/Agricultura/alin.
Industriei 1, 8
Alimentare
14.1.4. Elaborarea și aprobarea proiectului Septembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap. IV
Programului național de dezvoltare a sectorului 2022 aprobată Agriculturii și /Agricultura/alin. 8
vitivinicol Industriei
Alimentare
14.1.5. Elaborarea şi aprobarea Programului național Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap.
pentru conservarea și utilizarea durabilă a resurselor 2022 aprobată Agriculturii și VI/Agricultura/
genetice ale animalelor din Republica Moldova Industriei alin. 1, 8
pentru anii 2022-2026 Alimentare
14.2. Consolidarea cadrului normativ în 14.2.1. Negocierea componentei „Managementul Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap. VI/
domeniul funciar și îmbunătățirilor durabil al terenurilor” (fâșii forestiere) al proiectului 2021 aprobată Agriculturii și Agricultura/alin. 9;
funciare Agricultură Competitivă în Moldova finanțat de Industriei Hotărârea
Banca Mondială Alimentare Guvernului nr.
864/2020;
Hotărârea
Guvernului nr.
985/2020
14.2.2. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Februarie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, Cap. IV/
Legea nr. 1308/1997 privind prețul normativ şi 2022 de Guvern și transmis Agriculturii și /Agricultura/
modul de vânzare-cumpărare a pământului în Parlamentului Industriei alin. 9
vederea facilitării procesului de creare a fâșiilor Alimentare
forestiere de protecție a câmpurilor
14.2.3. Elaborarea și aprobarea proiectului noului Iulie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, Cap.
Cod funciar în vederea în vederea creării unui cadru 2022 de Guvern și transmis Agriculturii și VI//Agricultura/
105

legislativ nou de reglementare a relaţiilor funciare Parlamentului Industriei alin. 9


adaptat realităților actuale şi celor de viitor Alimentare
14.2.4. Dezvoltarea cadrului normativ întru Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG,
eliminarea impedimentelor de ordin juridic și 2022 aprobată Agriculturii și Cap.VI/Agricultura
administrativ pentru dezvoltarea sectorului Industriei /alin. 3
hidroameliorației (irigare/desecare) Alimentare;
Ministerul
Mediului
14.3. Consolidarea cadrului normativ 14.3.1. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
aferent sectorului vegetal Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce 2021 aprobată Agriculturii și VI/Finanțe
se operează în unele hotărâri ale Guvernului și Industriei publice/alin. 9
abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 384/2003 cu Alimentare
privire la aprobarea efectivului-limită al personalului
serviciilor publice create pe lângă Ministerul
Agriculturii si Industriei Alimentare” în vederea
consolidării cadrului instituțional al Serviciului
Special pentru Influențe active asupra condițiilor
hidrometeorologice
14.3.2. Elaborarea și aprobarea Listei fructelor și Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul Legea 237/2018
legumelor proaspete supuse controlului de 2021 aprobată Agriculturii și
conformitate cu cerințele de calitate pentru fructe și Industriei
legume proaspete în vederea punerii în aplicare a Alimentare
cadrului normativ privind controlul conformității,
calității și comercializării fructelor și legumelor
proaspete (art. 1 din Legea 273/2018)
14.3.3. Elaborarea Programului național privind Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul
conservarea și utilizarea durabilă a resurselor 2022 aprobată Agriculturii și
genetice vegetale pentru alimentație și agricultură Industriei
pentru anii 2022-2026 în vederea inițierii sistemului Alimentare
național de prezervare (protecție) a
agrobiodiversității vegetale
14.4. Transferul Agenției Naționale 14.4.1. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG,
pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale 2021 aprobată Agriculturii și cap.IV/Restructurar
subordinea Ministerului Agriculturii și Guvernului ( Legea nr.221/2007 HG nr.600/2018, Industriei ea Guvernului
Industriei Alimentare HG nr.695/2017) în vederea transferului ANSA în Alimentare pentru atințerea
subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei obiectivelor de
Alimentare dezvoltare/
14.4.2. Transmiterea dreptului de posesor al Martie Hotărâre de Guvern Ministerul
sistemului informațional „Registrul de Stat al 2022 aprobată Agriculturii și
Animalelor de la Ministerul Agriculturii și Industriei Industriei
Alimentare către ANSA, în vederea integrării Alimentare
sistemelor IT în domeniul trasabilității animalelor
106

14.5. Obținerea dreptului de export pe 14.5.1. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Legea nr.129/2019;
piața UE pentru mai multe produse Guvernului pentru aprobarea normei sanitar- 2021 aprobată Agriculturii și Transpune:
agroalimentare (carne de pasăre, ouă de veterinare privind subprodusele de origine animală şi Industriei Regulamentul (UE)
categoria B și produse compuse) produsele derivate care nu sunt destinate consumului Alimentare nr. 142/2011
uman în vederea obținerii accesului la piața de
export a UE
14.5.2. Elaborarea și aprobarea modificărilor unor Martie Hotărâre de Guvern Ministerul Legea nr.
hotărâri ale Guvernului: nr.1209/2007, 931/2011, 2022 aprobată Agriculturii și 306/2018;
65/2001, 221/2009, 157/2019, 1208/2008, 773/2013, Industriei Transpune:
624/2020, în vederea ajustării condițiilor și cerințelor Alimentare - Regulamentul
față de produsele alimentare, care urmează a fi (CE) nr. 543/2008;
exportate pe piața UE - Regulamentul
(CE) nr. 589/2008;
- Regulamentul
(UE) nr.2019/229
14.6. Creșterea Fondului Național de 14.6.1. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap. VI/
Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Hotărârea Guvernului nr. 455/2017 „Cu privire la 2021 aprobată Agriculturii și Agricultura/alin. 1
Rural în scopul sporirii investițiilor în modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național Industriei
agricultură și mediul rural și de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural” în Alimentare;
consolidarea cadrului normativ aferent scopul sporirii investițiilor în agricultură și mediul Agenția de
rural Intervenție și Plăți
pentru Agricultură
14.6.2. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul
Hotărârea Guvernului nr. 507/2018 pentru aprobarea 2021 aprobată Agriculturii și
Regulamentului privind condițiile și procedura de Industriei
acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele Alimentare;
start-up din Fondul național de dezvoltare a Agenția de
agriculturii și mediului rural, care va avea ca Intervenție și Plăți
beneficiari: tinerii fermieri, femeile fermiere și pentru Agricultură
migranții reveniți
14.6.3. Elaborarea și aprobarea proiectului Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Legea nr. 276/2016
Regulamentului privind condițiile, ordinea și 2022 aprobată Agriculturii și
procedura de acordare a mijloacelor Fondului Industriei
Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Alimentare;
Rural în vederea dezvoltării unui mecanism nou de Agenția de
subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului Intervenție și Plăți
rural pentru Agricultură
14.7. Îmbunătățirea cadrului normativ şi 14.7.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Acordul de
instituțional în vederea dezvoltării privind producția agroalimentară ecologică şi 2021 de Guvern și transmis Agriculturii și Asociere RM-UE,
durabile a producției agroalimentare etichetarea produselor ecologice în vederea Parlamentului Industriei Anexa VII,
ecologice recunoașterii certificatelor ecologice naționale la Alimentare Transpune:
nivel internațional Regulamentul (UE)
107

2018/848
14.8. Implicarea comunității locale în 14.8.1. Elaborarea și aprobarea Regulamentului Februarie Hotărâre de Guvern Ministerul Legea nr. 276/2016
implementarea strategiilor de dezvoltare privind dezvoltarea locală prin implementarea 2022 aprobată Agriculturii și
locală Programului LEADER Industriei
Alimentare;
Agenția de
Intervenție și Plăți
pentru Agricultură
14.9. Sprijinirea adaptării și atenuării 14.9.1. Elaborarea documentului de politici publice Aprilie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap. VI/
efectelor schimbărilor climatice asupra în domeniul irigării (hidroameliorației) 2022 aprobată Agriculturii și Agricultura/alin. 3
producției agricole Industriei
Alimentare;
Ministerul
Mediului
14.9.2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului Martie Hotărâre de Guvern Ministerul
privind modul de elaborare a proiectului și/sau a 2022 aprobată Agriculturii și
planului de organizare a teritoriului și de plantare Industriei
pentru înființarea plantațiilor de culturi pomicole, Alimentare
arbuști fructiferi și căpșun
14.9.3. Elaborarea și aprobarea mecanismului de Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul
evaluare a pagubelor la culturile agricole 2022 aprobată Agriculturii și
Industriei
Alimentare;
Ministerul
Afacerilor Interne;
Inspectoratul
General pentru
Situații de Urgență
al MAI
14.9.4. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Martie Hotărâre de Guvern Ministerul HG 1472/2016;
Guvernului cu privire la evidența controalelor 2022 aprobată Agriculturii și Anexa XXIV-B,
selecțiilor conservative, comercializarea soiurilor și a Industriei Transpune:
varietăților primitive și agricole adaptate la condițiile Alimentare Directiva
locale și a soiurilor de legume care sunt amenințate 2008/62/CE,
de erodare genetică Directiva
2008/145/CE,
Decizia
2005/834/CE
14.10. Dezvoltarea și consolidarea 14.10.1. Modificarea proiectului hotărârii Guvernului Februarie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap. VI/
cadrului normativ în domeniul zootehnic nr, 836/2020 privind Regulamentul privind acordarea 2022 aprobată Agriculturii Agricultura/
de plăți directe per cap de animal în vederea și Industriei alin. 1
simplificării mecanismului de acordare a plăților Alimentare;
108

directe per cap de animal, pentru facilitarea accesului Agenția de


fermierilor la subvenţiile oferite întru dezvoltarea Intervenție și Plăți
exploatațiilor agricole și sectorului zootehnic pentru Agricultură
14.10.2. Elaborarea și aprobarea proiectului legii Martie Hotărâre de Guvern Ministerul Transpune:
zootehniei în vederea armonizării legislaţiei 2022 aprobată Agriculturii Regulamentul (UE)
naţionale cu directivele UE privind condițiile și Industriei 2016/1012
zootehnice și genealogice aplicabile animalelor de Alimentare Directiva
reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție 89/608/CEE și
hibrizi și a materialului germinativ provenit de la Directiva
acestea, comerțului cu acestea și introducerii lor în 90/425/CEE
Uniunea Europeană
14.10.3. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Transpune:
Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor de 2022 aprobată Agriculturii Secțiunea VIII,
calitate pentru pește și produsele din pește și Industriei Capitolul III, lit A;
Alimentare B, C, D; Capitolul
IV lit. B; Capitolul
V, lit. D; Capitolul
VI, VII, VIII, din
Regulamentul (CE)
nr. 853/2004
14.11. Asigurarea accesului grupurilor 14.11.1. Elaborarea și aprobarea Procedurilor de Aprilie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de
de producători la certificarea produselor omologare a caietelor de sarcini și verificarea 2022 aprobată Agriculturii și Asociere RM-UE,
agricole cu denumire de origine conformității cu caietul de sarcini a produselor Industriei Anexa VII,
protejată, indicație protejată și agroalimentare cu denumiri de origine protejată, Alimentare Transpune:
specialitate tradițională garantată și indicații protejate și specialități tradiționale garantate Regulamentul de
obținerea dreptului de utilizare a punere în aplicare
sistemelor de calitate (UE) nr. 668/2014
14.12. Crearea unui sistem competitive 14.12.1. Elaborarea și aprobarea proiectului Mai Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, Cap. III/ alin.
de cercetare și inovare, formare Programului național de consultanță și extensiune în 2022 aprobată Agriculturii și 11;
profesională și extensiune rurală în agricultură pentru anii 2023 – 2027 Industriei PAG, cap.
domeniul agroalimentar Alimentare VI/Agricultura/
alin. 10
14.12.2. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Iulie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
Guvernului privind reorganizarea instituției de 2022 aprobată Agriculturii și VI/Agricultura/
învățământ superior și organizațiilor din domeniile Industriei alin. 10
cercetării și inovării din sectorul agroalimentar Alimentare

14.13. Îmbunătățirea mecanismului de 14.13.1. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Mai Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, cap.
reglementare a băuturilor alcoolice Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și 2022 de Guvern și transmis Agriculturii și IV/Agricultura/
circulația alcoolului etilic și al producției alcoolice în Parlamentului Industriei alin. 7
vederea asigurării transparenței și trasabilității în Alimentare
109

activitatea sectorului alcoolului etilic și al băuturilor


alcoolice
14.14. Fortificarea capacităților 14.14.1. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap. VI/
Instituției Publice „Agenția de Guvernului pentru modificarea Hotărârii de Guvern 2022 aprobată Agriculturii și Agricultura/
Intervenție și Plăți pentru Agricultură” nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea Instituției Industriei alin. 4
Publice „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Alimentare;
Agricultură” în vederea fortificării capacităților Agenția de
instituționale Intervenție și Plăți
pentru Agricultură
14.15. Creșterea atractivității zonelor 14.15.1. Elaborarea și aprobarea proiectului Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul
rurale prin dezvoltarea aspectelor sociale Programului de dezvoltare rurală până în anul 2025 2022 aprobată Agriculturii și
și economice Industriei
Alimentare;
Ministerul Culturii
14.16. Crearea Registrului exploatațiilor 14.16.1. Elaborarea și aprobarea sistemului Septembrie Hotărâre de Guvern Ministerul
agricole informațional al Registrului exploatațiilor agricole în 2022 aprobată Agriculturii și
vederea creării și extinderii unei baze informaționale Industriei
de date Alimentare;

14.17. Stimularea tinerilor fermieri și 14.17.1. Elaborarea și aprobarea proiectului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Legea nr. 276/2016
facilitarea dezvoltării afacerilor în Regulamentului privind condițiile și procedura de 2022 aprobată Agriculturii și
mediul rural acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele Industriei
start-up din Fondul Național de Dezvoltare a Alimentare;
Agriculturii și Mediului Rural Agenția de
Intervenție și Plăți
pentru Agricultură
14.18. Diversificarea activităților 14.18.1. Elaborarea și aprobarea Regulamentului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Legea nr. 276/2016
economice în mediul rural, crearea privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea 2022 aprobată Agriculturii și
locurilor de muncă și sporirea veniturilor nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Industriei
Fondul național de dezvoltare a agriculturii și Alimentare;
mediului rural Agenția de
Intervenție și Plăți
pentru Agricultură
14.19. Dezvoltarea segmentului de 14.19.1. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, cap.
producere a semințelor autohtone și a Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea listei unităților 2022 de Guvern și transmis Agriculturii și IV/Agricultura/alin.
materialului săditor, inclusiv liber de ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în Parlamentului Industriei 10
viruși proprietatea statului, în vederea edificării unui Alimentare;
laborator de virusologie modern Agenția Proprietății
Publice;
Institutul
Științifico-Practic
de Horticultură şi
110

Tehnologii
Alimentare
14.20. Promovarea produselor 14.20.1 Negocierea cotelor de export a producției Decembrie Cote de export pentru Ministerul PAG, cap.
agroalimentare cu potențial de export și agricole pe piața UE 2022 prune majorate de la 15 Economiei; IV/Agricultura/alin.
negocierea de majorare a unor cote către mii tone la 20 mii tone Ministerul 5
UE Afacerilor Externe
și Integrării
Europene;
Ministerul
Agriculturii și
Industriei
Alimentare
XV. PROTECȚIA MEDIULUI
Obiectivul-cheie: aplicarea principiilor europene de administrare publică, raționalizarea structurii instituționale și consolidarea cadrului normativ în domeniile prevăzute de Acordul de
Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în vederea prestării serviciilor publice de calitate și îmbunătățirii calității mediului înconjurător.
Indicatori de produs/rezultat:
- cadrul normativ în domeniul protecției mediului îmbunătățit ți armonizat la legislația UE;
- ghișeul unic de eliberare a actelor permisive în domeniul mediului creat și pus în funcțiune;
- sistem de eliberare a actelor permisive în domeniul mediului eficientizat;
- acces la servicii de calitate acordate părților interesate îmbunătățit și facilitate;
- acord de finanțare cu Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare negociat și semnat în valoare de 25 mil. Euro;
- infrastructură integrată de gestionare a deșeurilor menajere solide planificată și proiectată

15.1. Dezvoltarea și consolidarea 15.1.1. Elaborarea și aprobarea proiectului Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap. VI
cadrului de politici în domeniul Programului de gestionare a districtului bazinului 2021 aprobată Mediului /Protecția Mediului
protecției mediului, schimbărilor hidrografic Dunărea - Prut și Marea Neagra (ciclul II /alin. 10, 14;
climatice și utilizării resurselor naturale 2022-2027) Legea nr. 272/2011
15.1.2. Elaborarea și aprobarea proiectului Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap. VI
Programului de promovare a economiei „verzi” 2022 aprobată Mediului; /Protecția Mediului
pentru anii 2022-2027 Ministerul /alin. 4
Economiei;
Ministerul
Infrastructurii și
Dezvoltării
Regionale;
Ministerul
Agriculturii și
Industriei
Alimentare
15.1.3. Elaborarea și aprobarea proiectului Strategiei Septembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG/ cap. VI
111

de Mediu până în anul 2030 2022 aprobată Mediului /Protecția Mediului


/alin. 5
15.1.4. Elaborarea și aprobarea proiectului Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de la Paris
Programului național de adaptare la schimbările 2022 aprobată Mediului; (Legea nr.78/2017);
climatice și a Planului de acțiuni pentru Ministerul Convenția cadru a
implementarea acestuia Economiei; ONU privind
Ministerul schimbarea climei;
Infrastructurii și PAG, cap. VI
Dezvoltării /Protecția Mediului
Regionale; /alin. 9, 10
Ministerul
Agriculturii și
Industriei
Alimentare
15.1.5. Elaborarea și aprobarea proiectului Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de
Programului național de gestionare a deșeurilor 2022 aprobată Mediului; Asociere RM-UE,
Agenția de Mediu Anexa XI, Titlul 4,
cap. 16;
Transpune:
Directiva
2008/98/CE;
PAG/ cap. VI
/Protecția Mediului
/alin. 5, 7;
Legea nr. 209 din
2016 privind
deșeurile.
15.1.6. Elaborarea și aprobarea proiectului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de la Paris
Programului de dezvoltare cu emisii reduse a 2022 aprobată Mediului; (Legea nr.78/2017);
Republicii Moldova până în 2030 și a Planului de Ministerul Convenția cadru a
acțiuni pentru implementarea acestuia Economiei; ONU privind
Ministerul schimbarea climei;
Infrastructurii și PAG, cap. VI
Dezvoltării /Protecția Mediului
Regionale; /alin. 4
Ministerul
Agriculturii și
Industriei
Alimentare;
Agenția
„Moldsilva”
15.1.7. Elaborarea și aprobarea Programului privind Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap. VI
112

utilizarea durabilă a resurselor minerale 2022 aprobată Mediului; /Protecția Mediului


Ministerul /alin. 14
Economiei;
Ministerul
Infrastructurii și
Dezvoltării
Regionale;
Agenția pentru
Geologie și Resurse
Minerale;
Agenția de Mediu;
Inspectoratul pentru
Protecția Mediului
15.1.8. Elaborarea și aprobarea proiectului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de
Programului consolidat de dezvoltare durabilă a 2022 aprobată Mediului; Asociere RM-UE,
sectorului forestier al Republicii Moldova în vederea Agenția Anexele VII și
extinderii suprafeței de vegetație forestieră până la „Moldsilva”; XXIV
15% din suprafața țării până în anul 2030 Agenția de Mediu; Titlul V, cap. 13,
Inspectoratul pentru Titlul IV, cap. 16;
Protecția Mediului PAG, cap. VI
/Protecția Mediului
/alin. 12
15.1.9. Elaborarea și aprobarea proiectului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap. VI
Programului de gestionare a districtului bazinului 2022 aprobată Mediului /Protecția Mediului
hidrografic Nistru (ciclul II 2023-2028) /alin. 9, 10;
Legea apelor nr.
272/2011, art.19
15.2. Reformarea instituțiilor din 15.2.1. Evaluarea și reformarea instituțiilor: Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
subordinea Ministerului Mediului în Inspectoratul pentru Protecția Mediului; Agenția de 2021 aprobată Mediului VI/Protecția
vederea depolitizării și responsabilizării Mediu; Agenția „Apele Moldovei”; Serviciul mediului/alin. 1
acestora Hidrometeorologic de Stat; Agenția pentru Geologie
și Resurse Minerale; Agenția Națională de
Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice;
Unitatea de Implementare a proiectelor în domeniul
mediului
15.2.2. Fondarea Parcului Național „Nistrul de Jos” Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
2021 aprobată Mediului VI/Protecția
mediului/alin. 11
15.2.3. Elaborarea și aprobarea reglementărilor Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de
privind stabilirea autorității în domeniul substanțelor 2021 aprobată Mediului; Asociere RM-UE,
chimice Agenția Națională Anexele XI și XVI,
de Reglementare a Transpune:
113

Activităților Regulamentul
Nucleare și 1907/2006/CE;
Radiologice; Legea 277 din 2018
Inspectoratul pentru privind substanțele
Protecția Mediului chimice
15.2.4. Evaluarea și reformarea Agenției „Moldsilva” Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
și a întreprinderilor silvice în vederea îmbunătățirii 2022 aprobată Mediului VI/Protecția
fondului forestier de stat mediului/alin. 11
15.3. Reforma Fondului Ecologic 15.3.1. Elaborarea proiectului de lege cu privire la Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, cap.
Național, inclusiv a mecanismelor de modificarea Legii nr.1515/1993 privind protecția 2022 de Guvern și transmis Mediului VI/Protecția
încasare a plăților, de evaluare, de mediului înconjurător în vederea asigurării reformei Parlamentului mediului/alin. 3
finanțare și monitorizare a proiectelor Fondului Ecologic Național
finanțate din Fondul Ecologic Național și 15.3.2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG. cap.
alte fonduri dedicate protecției mediului privind fondurile ecologice sau a proiectului actului 2022 aprobată Mediului VI/Protecția
normativ privind modificarea Hotărârii Guvernului mediului/alin. 3
nr.988/1998 privind fondurile ecologice în vederea
îmbunătățirii cadrului legal de funcționare a Fondului
Ecologic Național
15.4. Negocierea și semnarea Proiectului 15.4.1. Implementarea proiectului „Securitatea Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap. VI
„Securitatea aprovizionării cu apă și aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” în 2021 aprobată Mediului; /Protecția Mediului
sanitație în Moldova” cu Asociația vederea dezvoltării și extinderii infrastructurii de apă Ministerul /alin. 11;
Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și sanitație Infrastructurii și Strategiei de
și Banca Internațională pentru Dezvoltării alimentare cu apă și
Reconstrucție și Dezvoltare (IBRD) Regionale sanitație (2014-
(Water Security and Sanitation Project 2030)
(P173076))
15.5. Asigurarea protecției și gestionării 15.5.1. Elaborarea și aprobarea actelor normative cu Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
eficiente a fondului cinegetic privire la constituirea, administrarea și gestionarea 2021 aprobată Mediului VI/Protecția
fondului cinegetic național mediului/alin. 2, 11
15.6. Asigurarea protecției biosecurității 15.6.1. Elaborarea și adoptarea proiectului de lege Noiembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Acordul de
privind organismele modificate genetic în vederea 2021 de Guvern și transmis Mediului Asociere RM-UE,
asigurării securității biologice naționale Parlamentului Anexele XVI și
XXIV-B,
Transpune:
1.Directiva
2001/18/CE (2015);
2.Decizia
2002/811/CE
15.7. Dezvoltarea și consolidarea 15.7.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Februarie Proiect de lege aprobat Ministerul Tratatul
cadrului normativ în domeniul evaluării privind modificarea unor acte normative (Legea nr. 2022 de Guvern și transmis Mediului Comunității
impactului de mediu și prevenirii 86/2014, Legea nr. 851/1996, Legea nr. 11/2017, Parlamentului Energetice, Art. 16,
poluării mediului ș.a.), în vederea îmbunătățirii mecanismelor de Anexa II),
114

asigurare a unui nivel înalt de protecție a mediului, Transpune:


prevenirii sau diminuării efectelor negative asupra Directiva
mediului, inclusiv asupra sănătății populației 2014/52/EU;
PAG/ cap. VI
/Protecția Mediului
/alin. 2;
HG nr. 301/2014;
15.7.2. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Martie Proiect de lege aprobat Ministerul Acordul de
cu privire la cerinţele de bază în securitatea 2022 de Guvern şi transmis Mediului; Asociere RM-UE,
radiologică Parlamentului Agenția Națională Transpune:
de Reglementare a Directiva 2013/59/
Activităților EURATOM.
Nucleare și Art. 6, 7, 11 ale
Radiologice Legii nr. 132/2012

15.7.3. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ Martie Hotărâre de Guvern Ministerul Legea nr. 108/2020
secundar pentru implementarea Legii nr. 108/2020 2022 aprobată Mediului
privind controlul asupra riscului de accidente majore
care implică substanțe periculoase (SEVESO)
15.7.4. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Mai Proiect de lege aprobat Ministerul Acordul de
privind emisiile industriale întru prevenirea și 2022 de Guvern şi transmis Mediului Asociere RM-UE,
controlul integrat al poluării, autorizarea integrată de Parlamentului Anexa XI,
mediu Transpune:
Directiva
2010/75/UE;
Directiva
2015/2193;
Tratatul
Comunității
Energetice (Art. 16,
Anexa II);
HG nr. 301/2014;
PAG. cap.
VI/Protecția
mediului/alin. 2
15.8. Consolidarea managementului 15.8.1. Elaborarea și aprobarea proiectului Februarie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap. VI
integrat al resurselor de apă Regulamentului de funcționare al Sistemului 2022 aprobată Mediului; /Protecția
informațional Cadastrul de stat al apelor Agenția „Apele Mediului/alin. 14;
Moldovei” Legea nr. 272/2011
15.9. Dezvoltarea și consolidarea 15.9.1. Elaborarea și aprobarea Codului Silvic în Septembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Acordul de
cadrului normativ în domeniul redacție nouă în vederea îmbunătățirii gestionarii 2022 de Guvern şi transmis Mediului Asociere RM-UE,
115

silviculturii și extinderii ariilor naturale fondului forestier național Parlamentului Anexele VII și
protejate XXIV
Titlul V, cap. 13
15.9.2. Aprobarea Planului de Acțiuni în vederea Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Pactul Verde
realizării Inventarului Forestier Național (IFN) 2022 aprobată Mediului; European;
Agenția Hotărârea Curții de
„Moldsilva” Conturi nr. 15/2020
15.10. Stabilirea condițiilor pentru 15.10.1. Eficientizarea sistemului de eliberare a Octombrie Ghișeu unic de Agenția de Mediu PAG. cap.
îmbunătățirea performanței de mediu pe actelor permisive de mediu în vederea creșterii 2022 eliberare a actelor VI/Protecția
tot ciclul de viață a produsului, care va nivelului de conformare la cerințele de mediu a permisive creat și mediului/alin. 4
contribui la transformarea țării într-o activităților economice desfășurate și sporirii funcțional
economie circulară accesibilității părților interesate la servicii de calitate
15.10.2. Dezvoltarea sistemului de monitoring al Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul
calității mediului în vederea asigurării organizării 2022 aprobată Mediului;
procesului de evaluare a stării mediului înconjurător Agenția de Mediu;
Agenția pentru
Geologie și Resurse
Minerale;
Agenția „Apele
Moldovei”:
Agenția
„Moldsilva”
15.10.3. Dezvoltarea capacităților Laboratorului de August Certificat de acreditare Agenția de Mediu
Referință de Mediu în vederea extinderii domeniului 2022 pe 6 indicatori de
de monitorizare a calității componentelor de mediu mediu suplimentar
acreditați în cadrul
Laboratorului de
Referință de Mediu
15.10.4. Elaborarea și aprobarea Regulamentului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de
privind etichetarea ecologică în vederea eficientizării 2022 aprobată Mediului Asociere RM-UE,
utilizării resurselor și protecției mediului Art. 375 lit. (f),
Transpune:
Regulamentul nr.
66/2010;
Strategia de Mediu
2014-2023 (HG nr.
301/2014, pct. 35
din Planul de
Acțiuni);
PAG, cap.
VI/Protecția
mediului/alin. 4
116

15.11. Armonizarea cadrului normativ cu 15.11.1. Elaborarea și aprobarea Nomenclatorului Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
privire la serviciile climatice orientate serviciilor climatice și a listei autorităților și 2022 aprobată Mediului; VI/Protecția
către utilizator instituțiilor publice beneficiari ai serviciilor prestate Serviciului mediului/alin. 2
gratuit și contra plată Hidrometeorologic
de Stat
15.12. Consolidarea cadrului normativ în 15.12.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Acordul de
domeniul schimbărilor climatice privind gazele fluorurate cu efect de seră în vederea 2022 de Guvern şi transmis Mediului AsociereRM-UE,
diminuării impactului climatic Parlamentului Anexa XII,
Transpune:
Regulamentul
nr.517/2014, care
abrogă
Regulamentul (CE)
nr. 842/2006;
PAG,
cap.VI//Protecția
mediului/alin. 4
15.12.2. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Mediului; PAG, cap.
cu privire la activitatea hidrometeorologică în 2022 de Guvern și transmis Serviciul VI/Protecția
vederea armonizării cadrului legal național și alinierii Parlamentului Hidrometeorologic mediului/alin. 1, 2;
acestuia la standardele și recomandările Organizației de Stat Hotărârea
Meteorologice Mondiale, inclusiv integrării Parlamentului nr.
serviciilor hidrometeorologice și climatice 89/2021, art.3
15.13. Implementarea Contractului de 15.13.1. Inițierea negocierilor pentru semnarea Martie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
Finanțare dintre Republica Moldova și Acordului de finanțare cu Banca Europeană de 2022 aprobată Mediului; VI/Protecția
Banca Europeană de Investiții privind Reconstrucții și Dezvoltare Ministerul mediului/alin. 11
implementarea proiectului Deșeuri solide Finanțelor;
în RM (de 25 mil. Euro) IP. ,,Unitatea de
implementare a
proiectelor de
mediu"
15.13.2. Reactualizarea studiilor de fezabilitate în Februarie Studiu actualizat Ministerul
Regiunea de Management al Deșeurilor nr. 1(raionul 2022 Mediului;
Cahul, Cantemir și Taraclia și parțial UTAG) și 8 IP. ,,Unitatea de
(raionul Edineț, Briceni, Ocnița și Dodușeni) implementare a
15.13.3. Implementarea proiectului pilot din Decembrie Unitatea de proiectelor de
Regiunea de Management al Deșeurilor nr.5 2022 Implementare a mediu"
(raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni) Proiectului (UIP)
creată la nivel de
regiune
15.14. Asigurarea managementului 15.14.1 Elaborarea și aprobarea cadrului normativ Septembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de
integrat și durabil al deșeurilor și secundar referitor la mecanisme de aplicare a 2022 aprobată Mediului; Asociere RM-UE,
117

substanțelor chimice principiului de responsabilitate extinsă a Agenția de Mediu Titlul 4, Capitolul


producătorului pentru deșeuri de uleiuri uzate și 16;
vehicule scoase din uz PAG, cap.
VI/Protecția
mediului/alin. 4
15.14.2. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de
secundar pentru implementarea Legii nr.209/2016 2022 aprobată Mediului; Asociere RM-UE,
privind deșeurile, în ce privește incinerarea și Agenția de Mediu Titlul 4, Capitolul
coincinerarea deșeurilor(i) și transferul deșeurilor (ii) 16;
PAG, cap. VI
/Protecția mediului/
alin. 4;
Legea nr. 209/2016
15.14.3. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ Mai Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de
secundar pentru implementarea Legii nr. 277/2018 2022 aprobată Mediului; Asociere, Titlul IV,
privind substanțele chimice privind stabilirea fișei Agenția Națională Capitolul 16
tehnice de securitate (i) de Reglementare a
Activităților
Nucleare și
Radiologice
15.15. Consolidarea cadrului normativ în 15.15.1. Elaborarea și aprobarea proiectului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
domeniul gestionării și folosirii Regulamentului privind efectuarea controlului 2022 aprobată Mediului, VI/Protecția
resurselor minerale geologic și supravegherii miniere de stat în vederea Inspectoratul pentru mediului/alin. 14
eficientizării sistemului de gestionare a resurselor Protecția Mediului
minerale
15.15.2. Elaborarea și aprobarea proiectului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul
Regulamentului cu privire la fondul de lichidare și 2022 aprobată Mediului;
recultivare, în vederea creării unei garanții financiare Agenția pentru
pentru reabilitarea zonelor și factorilor de mediu Geologie și Resurse
afectați de activitățile miniere și creșterii gradul de Minerale;
responsabilizare a beneficiarilor sectoarelor de subsol Inspectoratul pentru
pe întreaga durată de exploatare Protecția Mediului
XVI. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AUTONOMIE LOCALĂ
Obiectivul-cheie: crearea unei administrații publice moderne, profesioniste şi orientate spre oferirea serviciilor publice de calitate, în corespundere cu necesitățile şi așteptările cetățenilor. În
acest scop vor fi implementate măsuri pentru asigurarea:
- unui corp de funcționari calificați și instruiți,
- dezvoltării instituțiilor eficiente, transparente şi responsabile la toate nivelurile,
- utilizării tehnologiilor informaționale avansate, care să sporească accesul la informații, să promoveze transparența în guvernare, să asigure lupta împotriva corupției şi participarea
cetățenilor la actul de guvernare,
- consolidării autonomiei locale.
118

Indicatori de produs/rezultat:
- 100% funcționari publici de conducere de nivel superior instruiți;
- ponderea funcționarilor publici de conducere/execuție din cadrul autorităților publice centrale și locale instruiți;
- 100% proiecte de decizii consultate cu autoritățile publice locale;
- 100% aleși locali instruiți în domeniul gestionării resurselor financiare și a patrimoniului public;
- Sistem informațional Registrul de stat al actelor locale funcțional

16.1. Edificarea unui dialog direct, 16.1.1. Elaborarea Foii de parcurs privind Martie Foaie de parcurs Cancelaria de Stat PAG, cap.
sistematic, instituționalizat, efectiv și consolidarea autonomiei locale și descentralizarea, 2022 aprobată VI/Administrație
real, între Guvern și administrațiile inclusiv descentralizarea financiară și patrimonială publică și
publice locale autonomie
locală/alin.4
16.2. Consolidarea capacităților 16.2.1. Elaborarea și aprobarea Programului anual de Ianuarie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat; Acordul de
autorităților publice instruire a resurselor umane din autoritățile publice în 2022 aprobată (Academia de Asociere RM-UE,
domeniile prioritare Administrare art. 22 lit.c) ,d);
Publică) PAG/ cap.
VI/Administrație
publică și
autonomie
locală/alin.3
16.2.2. Elaborarea curriculumului privind dezvoltare Iulie Curriculum elaborat; Cancelaria de Stat PAG, cap.
profesională a funcționarilor publici în efectuarea 2022 Cel puțin 2 sesiuni de (Academia de VI/Administrație
analizei impactului de reglementare instruire organizate Administrare publică și
Publică) autonomie
locală/alin.3
16.2.3. Elaborarea și implementarea Programului de Iulie Program elaborat; Cancelaria de Stat PAG, cap.
instruire managerială pentru funcționarii publici de 2022 Nr. persoane instruite (Academia de VI/Administrație
conducere de nivel superior Administrare publică și
Publică) autonomie
locală/alin.3
16.2.4. Elaborarea și implementarea Programului de Decembrie Program elaborat; Cancelaria de Stat PAG, cap.
instruire a aleșilor locali în domeniul gestionării 2022 Nr. persoane instruite (Academia de VI/Administrație
resurselor financiare și a patrimoniului public Administrare publică și
Publică); autonomie
Ministerul locală/alin.10
Finanțelor;
Agenția Proprietății
Publice
119

16.2.5. Consolidarea capacităților reprezentanților Decembrie 4 sesiuni de instruire Cancelaria de Stat PAG, cap.
oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat în 2022 pentru oficiile (Academia de VI/Administrație
domeniul relaționării cu autoritățile publice locale teritoriale ale Administrare publică și
Cancelariei de Stat Publică) autonomie
organizate locală/alin.4

16.3. Implicarea reală şi efectivă a 16.3.1. Crearea platformei de comunicare și Iunie Platformă funcțională Cancelaria de Stat PAG, cap.
autorităților publice locale în procesul consultare a politicilor publice în domeniul 2022 VI/Administrație
decizional administrației publice locale prin intermediul publică și
asociațiilor reprezentative autonomie
locală/alin.4;
Foaia de parcurs
revizuită privind
democrația locală și
regională în RM
16.3.2. Consultarea obligatorie a reprezentanților Decembrie 100% proiecte de Cancelaria de Stat PAG, cap.
autorităților publice locale în procesul de luare a 2022 decizii consultate cu VI/Administrație
deciziilor de către administrația publică centrală, ceea autoritățile publice publică și
ce vizează competențele administrației publice locale locale autonomie
locală/alin.4;
Foaia de parcurs
revizuită privind
democrația locală și
regională în RM
16.4. Creșterea independenței financiare 16.4.1. Negocierea cu Uniunea Europeană a unui Iulie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
a administrației publice de nivelul I fond de susținere a proiectelor în localitățile țării în 2022 aprobată Finanțelor; VI/Administrație
valoare de 2 miliarde lei anual Ministerul publică și
Afacerilor Externe autonomie
și Integrării locală/alin.5
Europene;
Ministerul
Infrastructurii și
Dezvoltării
Regionale
16.4.2. Analiza cadrului normativ în vederea Octombrie Analiză efectuată; Ministerul PAG, cap.
înaintării propunerilor pentru sporirea autonomiei 2022 Propuneri formulate; Finanțelor; VI/Administrație
financiare a administrației publice locale Proiect de lege aprobat Ministerul publică și
de Guvern și transmis Infrastructurii și autonomie
Parlamentului Dezvoltării locală/alin.7
Regionale

16.5. Implementarea agendei de 16.5.1. Promovarea proiectului Hotărârii Guvernului Decembrie 2021 Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat PAG, cap.
120

guvernare electronica la nivel local privind aprobarea Conceptului platformei digitale aprobată Instituția Publică VI/Administrație
unice pentru autoritățile publice locale „e-APL” „Agenția de publică și
Guvernare autonomie
Electronică” locală/alin.11
16.5.2. Elaborarea recomandărilor metodologice Februarie Instrucțiune aprobată Cancelaria de Stat PAG, cap.
privind protecția datelor cu caracter personal în 2022 VI/Administrație
procesul de transparentizare a activității autorităților publică și
publice locale autonomie
locală/alin.9
16.5.3. Dezvoltarea sistemului informațional Octombrie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat PAG, cap.
„Registrul de stat al actelor locale” 2022 aprobată VI/Administrație
publică și
autonomie
locală/alin.1
16.5.4. Instituirea platformei digitale unice pentru Decembrie „e-APL” funcțională Cancelaria de Stat; PAG, cap.
autoritățile publice locale „e-APL” 2022 Instituția Publică VI/Administrație
„Agenția de publică și
Guvernare autonomie
Electronică” locală/alin.11
16.5.5. Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare Noiembrie Ponderea cetățenilor Cancelaria de Stat; PAG, cap.
și raportare a gradului de satisfacție a cetățenilor față 2022 satisfăcuți de serviciile Instituția Publică VI/Administrație
de serviciile publice oferite publice prestate „Agenția de publică și
Guvernare autonomie
Electronică” locală/alin.1
16.6. Facilitarea cooperării și înfrățirilor 16.6.1. Crearea platformei interinstituționale de Martie Cel puțin 3 reuniuni Cancelaria de Stat; PAG, cap.
între autoritățile publice locale din cooperare: Cancelaria de Stat - Congresul 2022 organizate Ministerul VI/Administrație
Republica Moldova și țările membre ale Autorităților Locale din Moldova - Ministerul Afacerilor Externe publică și
UE în scopul creșterii capacităților Afacerilor Externe și Integrării Europene, în și Integrării autonomie
autorităților locale și finanțării directe a contextul dezvoltării colaborării în cadrul proiectelor Europene locală/alin.8
proiectelor de dezvoltare comunitare
16.7. Cooperarea internațională pe 16.7.1. Implementarea prevederilor Foii de parcurs Decembrie Număr de acțiuni Cancelaria de Stat; PAG, cap.
dimensiunea democrației locale revizuite a CALRE în contextul etapei de post- 2022 întreprinse ministerele; VI/Afaceri
monitorizare a RM alte autorități Externe/Cooperare
publice centrale multilaterală, alin. 4
XVII. EDUCAȚIE ȘI CERCETARE

Obiectivul-cheie: asigurarea unei educații incluzive, echitabile și de calitate, pregătirea cadrelor calificate pentru economia națională care vor fi implementate prin:
- asigurarea transparenței, eficienței și corectitudinii cheltuirii alocațiilor bugetare pentru finanțarea instituțiilor educaționale și stoparea oricăror acțiuni de abuz și de corupție în
sectorul educațional;
- implementarea inovațiilor educaționale în domeniul dezvoltării curriculare și a diversificării și flexibilizării planului-cadru pentru învățământul general;
- promovarea de inițiative pentru modernizarea și eficientizarea învățământului profesional tehnic, cu implicarea angajatorilor și mediului de afaceri;
121

- debirocratizarea continuă a activității cadrelor didactice, prin simplificarea procedurilor de documentare și raportare și prin utilizarea eficientă a Sistemului Informațional de
Management în Educație;
- creșterea competitivității instituțiilor de învățământ superior prin modernizarea programelor de studii superioare orientate către piața muncii prin intervenții vizate în domeniile
prioritare ale economiei naționale;
- revizuirea și modernizarea cadrului normativ pentru eficientizarea sistemului național de cercetare și inovare și sporirea impactului cercetărilor științifice asupra mediului de afaceri;
- creșterea calității procesului de formare continuă a cadrelor didactice și de conducere.

Indicatori de produs/rezultat:
- Catalog școlar electronic implementat în 450 de instituții de învățământ primar, gimnazial și liceal;
- formulă de finanțare în bază de cost standard per copil pilotată în circa 100 de instituții de educație timpurie;
- minimum 10 % din locurile bugetare din comanda de stat pentru programele din învățământul profesional tehnic asigurate pentru învățământul dual;
- cel puțin 60% din absolvenții învățământului superior angajați în câmpul muncii conform profilului după absolvire;
- 25 de programe de formare profesională continuă actualizate;
- Cadrul Național al Calificărilor și Planul de acțiuni de dezvoltare a acestuia, aprobat prin hotărâre de Guvern

17.1. Dezvoltarea cadrului strategic 17.1.1. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a educației Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
național în domeniul educației „Educația-2030” 2021 aprobată Educației și VI/Educație și
Cercetării Cercetare
17.1.2. Aprobarea Programului național pentru Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
învățarea limbii române de către minoritățile 2021 aprobată Educației și VI/Educație și
naționale, inclusiv populația adultă, pentru anii 2022- Cercetării Cercetare/alin. 16
2025
17.2. Creșterea compensațiilor bănești 17.2.1. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 969 din Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
anuale acordate pentru achiziționarea 03.10.2018, în vederea acordării compensațiilor 2021 aprobată Educației și VI/Educație și
bunurilor pentru creșterea profesională a bănești anuale oferite pentru achiziționarea bunurilor Cercetării Cercetare/alin. 4
cadrelor didactice și manageriale, de la pentru creșterea profesională a cadrelor didactice și
2000 la 4000 de lei manageriale în instituțiile de învățământ general
17.3. Dezvoltarea mecanismelor care vor 17.3.1. Aprobarea proiectului hotărârii Guvernului cu Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap. VI
spori transparența și eficiența în alocarea privire la pilotarea formulei de finanțare în bază de 2021 aprobată Educației și Educație și
finanțării pentru instituțiile de educație cost standard per copil în toate instituțiile de educație Cercetării Cercetare/alin. 9
timpurie (finanțarea per copil) timpurie din 2 unități teritorial administrative
17.4. Creșterea fondurilor pentru 17.4.1. Aprobarea Programului de dezvoltare a Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
sprijinirea educației incluzive în educației incluzive în Republica Moldova și a 2022 aprobată Educației și VI/Educație și
învățământul general Planului de acțiuni pentru anii 2022-2027, în vederea Cercetării Cercetare/alin. 6
sprijinirii educației incluzive în învățământul general
17.5. Îmbunătățirea condițiilor de igienă 17.5.1. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
și sanitație în instituțiile de învățământ 453/2020 pentru modificarea Regulamentului cu 2021 aprobată Educației și VI/Educație și
general prin construcția și repararea privire la organizarea procedurii de implementare a Cercetării Cercetare/alin. 10
blocurilor sanitare și modernizarea proiectelor de renovare/construcție a blocurilor
cantinelor sanitare și a cantinelor școlare în instituțiile de
învățământ primar, gimnazial și liceal
17.5.1. Renovarea grupurilor sanitare și a cantinelor August 30 de grupuri sanitare Ministerul PAG, cap.
122

școlare din instituțiile de învățământ general 2022 și 10 cantine școlare Educației și VI/Educație și
renovate Cercetării; Cercetare/alin. 10
Ministerul
Finanțelor
17.6. Asigurarea învățământului general 17.6.1. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
cu manuale școlare și suporturi didactice 876/2015 cu privire la asigurarea cu manuale a 2021 aprobată Educației și VI/Educație și
moderne elevilor, în vederea implementării unor criterii de Cercetării Cercetare/alin. 15
evaluare care să asigure elaborarea și evaluarea
corectă a manualelor moderne
17.7. Creșterea capacităților instituțiilor 17.7.1. Organizarea concursului pentru acordarea Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
de învățământ superior care pregătesc burselor de merit (Bursa Guvernului, Bursa 2021 aprobată Educației și VI/Educație și
specialiști în domeniile prioritare pentru Președintelui, Bursa Republicii) studenților din Cercetării Cercetare/alin. 22
dezvoltarea societății prin programe de instituțiile de învățământ superior în anul de studii
suport pentru dezvoltarea programelor de 2021-2022
studii care corespund necesităților 17.7.2. Reconceptualizarea Regulamentului de Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul
mediului de afaceri, perfecționarea organizare a studiilor superioare de master – Ciclul II 2021 aprobată Educației și
cadrelor didactice și sporirea conlucrării în vederea creșterii calității și relevanței programelor Cercetării
mediului de afaceri cu instituțiile de de studii universitare
învățământ superior 17.7.3. Aprobarea Cadrului Național al Calificărilor, Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul
în vederea asigurării relevanței, transparenței și 2021 aprobată Educației și
flexibilității calificărilor, promovării eficiente a Cercetării
principiului învățării de-a lungul întregii vieți și
implementării principiilor europene de asigurare a
calității calificărilor
17.7.4. Implementarea Programului de proiecte Noiembrie 9 instituții de Ministerul PAG, cap.
privind îmbunătățirea orientării către piața muncii 2022 învățământ superior Educației și VI/Educație și
prin intervenții vizate a programelor de studii din publice cu proiecte cu Cercetării Cercetare/alin. 22
domenii prioritare a instituțiilor de învățământ suport financiar pentru Legea nr.103/2020,
superior și colegiilor pedagogice implementarea cap. I
programelor de studii
superioare prioritare
pentru economia
națională
6 colegii pedagogice cu
proiecte cu suport
financiar pentru
implementarea
programelor de studii
în „Științe ale
educației”
17.8. Consolidarea cooperării, 17.8.1. Elaborarea și promovarea proiectelor de Septembrie 4 proiecte obținute; Ministerul PAG, cap.
capacităților și mobilității prin fortificare a capacităților instituțiilor de învățământ 2022 500 de mobilități în Educației și VI/Educație și
123

intermediul programelor UE și superior (CBHE) în cadrul Programului UE Erasmus Proiectele de Cercetării Cercetare/alin. 22
promovarea participării active a RM la + Mobilitate Creditară
programele Erasmus + realizate
17.9. Eficientizarea activității instituțiilor 17.9.1. Revizuirea Metodologiei de evaluare externă Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
cu atribuții de asigurare a calității în a calității în vederea autorizării de funcționare 2021 aprobată Educației și VI/Educație și
educație și cercetare (ANACEC) provizorie și acreditării programelor de studii și a Cercetării; Cercetare/alin. 24
instituțiilor de învățământ profesional tehnic, Agenția Națională
superior și de formare continuă, conform bunelor pentru Asigurarea
practici internaționale Calității în Educație
17.9.2. Înregistrarea ANACEC în Registrul European Noiembrie ANACEC înregistrat în și Cercetare
de asigurare a calității în învățământul superior 2022 EQAR
(EQAR) drept dovadă a conformităţii programelor de
studii superioare naţionale acreditate cu Standardele
și liniile directoare pentru asigurarea calității în
Spațiul European al Învățământului Superior
17.10. Revizuirea și modernizarea 17.10.1. Aprobarea Planului de admitere la studii Octombrie Proiect de hotărâre a Ministerul PAG, cap.
cadrului normativ pentru eficientizarea superioare de doctorat (ciclul III) cu finanțare de la 2021 Guvernului aprobat Educației și VI/Educație și
sistemului național de cercetare și bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022, Septembrie Cercetării Cercetare/alin. 25
inovare și sporirea impactului respectiv 2022-2023 în vederea asigurării cadrului 2022
cercetărilor științifice asupra mediului de normativ pentru organizarea admiterii și
afaceri și a societății înmatriculării la studiile superioare de doctorat, ciclul
III
17.10.2. Aprobarea Planului de admitere la Octombrie Proiect de hotărâre a Ministerul
programele de postdoctorat pentru anul 2022 și 2023, 2021; Guvernului aprobat Educației și
în vederea formării cadrelor științifice de calificare Septembrie Cercetării
superioară, în baza priorităților strategice stabilite în 2022
Programul național în domeniile cercetării și inovării
17.10.3. Aprobarea Metodologiei de evaluare a Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul
organizațiilor din domeniile cercetării și inovării 2021 aprobată Educației și
Cercetării;
Ministerul
Agriculturii și
Industriei
Alimentare;
Ministerul
Sănătății;
Ministerul Culturii;
Agenția Națională
pentru Asigurarea
Calității în Educație
și Cercetare
17.10.4. Revizuirea mecanismului de finanțare a Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul
124

proiectelor din domeniile cercetării și inovării, în 2021 aprobată Educației și


vederea diversificării tipurilor de proiecte și Cercetării;
perfecționării mecanismului de monitorizare a Agenția Națională
implementării proiectelor de cercetare-inovare, pentru Cercetare și
inclusiv a eficienței utilizării resurselor umane și Dezvoltare
mijloacelor financiare pentru atingerea obiectivelor
scontate
17.10.5. Aprobarea proiectului hotărârii de Guvern Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul
cu privire la acordarea Bursei de excelență a 2021 aprobată Educației și
Guvernului și Bursei pe domenii științifice pentru Decembrie Cercetării
studenții - doctoranzi, pentru anul 2022 și 2023, 2022
pentru stimularea studenților-doctoranzi cu
performanțe deosebite în cercetare, dezvoltare și
inovare
17.10.6. Aprobarea Strategiei de Specializare Martie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de
Inteligentă a Republicii Moldova 2022 aprobată Educației și Asociere RM-UE,
Cercetării; art. 129
Ministerul
Economiei
Ministerul
Agriculturii și
Industriei
Alimentare;
Ministerul
Infrastructurii și
Dezvoltării
Regionale;
Ministerul Sănătății
17.10.7. Revizuirea Hotărârii Guvernului nr. Iulie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
326/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei 2022 aprobată Educației și VI/Educație și
aprobării conducătorilor de doctorat, în vederea Cercetării Cercetare/alin. 25
perfecționării cadrului normativ, stimulării
performanței persoanelor care vor să obțină dreptul
de a conduce doctorate și, respectiv, creșterea calității
tezelor de doctorat coordonate de cei care obțin acest
drept
17.10.8. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul
872/2015 cu privire la lucrările și serviciile contra 2022 aprobată Educației și
plată, mărimea tarifelor la servicii, modul de Cercetării
formare și utilizare a veniturilor colectate de către
autoritățile/instituțiile subordonate Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării în vederea
125

asigurării posibilității de a presta servicii de cercetare


contra plată de către organizațiile din domeniile
cercetării și inovării și majorarea veniturilor colectate
17.11. Asocierea la Programul-cadru al 17.11.1. Aprobarea proiectului hotărârii Guvernului Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
Uniunii Europene pentru cercetare și pentru aprobarea Legii pentru Ratificarea Acordului 2021 aprobată Educației și VI/Educație și
inovare „Orizont Europa” pentru anii dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană Cercetării; Cercetare/alin. 25
2021 – 2027 privind participarea Republicii Moldova Ministerul
la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru Afacerilor Externe
Cercetare și Inovare „Orizont Europa” pentru și Integrării
perioada 2021-2027 Europene
17.12. Crearea unui Fond pentru Inovație 17.12.1. Elaborarea unei Propuneri de Politica Decembrie Propunere de politica Ministerul PAG, cap.
în Educație, destinat proiectelor creative, Publică privind mecanismele de stimulare a 2022 publică elaborată Educației și VI/Educație și
elaborate împreună cu comunitatea și cu inovațiilor în educație Cercetării Cercetare/alin. 13
mediul de afaceri, pentru a-și îmbunătăți
condițiile de studii, a se dezvolta și a
oferi învățare de calitate copiilor,
elevilor și studenților
17.13. Promovarea de inițiative pentru 17.13.1. Aprobarea proiectului de lege cu privire la Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, cap.
modernizarea și eficientizarea învățământul dual 2021 de Guvern și transmis Educației și VI/Educație și
învățământului profesional tehnic, cu Parlamentului Cercetării Cercetare/alin. 20
implicarea angajatorilor și mediului de 17.13.2. Aprobarea comenzii de stat pentru Mai Hotărâre de Guvern Ministerul
afaceri, pentru a oferi absolvenților o învățământul profesional tehnic 2022 aprobată Educației și
pregătire mai bună pentru piața muncii și Cercetării
pentru o carieră de succes 17.13.3. Modificarea și completarea Hotărârii Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul
Guvernului nr. 70/2018, în vederea implementării 2022 aprobată Educației și
Legii cu privire la învățământul dual Cercetării
17.14. Continuarea adaptării educației 17.14.1. Aprobarea Regulamentului privind Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
profesional-tehnice și universitare, evaluarea calificărilor acordate în unitățile 2021 aprobată Educației și VI/Educație și
inclusiv a domeniilor precum educația administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și Cercetării Cercetare/alin. 20,
medicală, la cerințele minime europene municipiul Bender în vederea continuării studiilor și 22
de formare și la prevederile EQF accesului pe piața muncii
17.14.2. Aprobarea Programului Național de Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul
dezvoltare a Cadrului Național al Calificărilor pe 2022 aprobată Educației și
termen mediu (2022-2027), dezvoltat prin implicarea Cercetării
angajatorilor, furnizorilor de educație și formare,
autorităților responsabile de calificare, asociațiilor
profesionale și societății civile
17.14.3. Actualizarea Nomenclatoarelor domeniilor Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul
de formare profesională și al specialităților în 2022 aprobată Educației și
învățământul superior și profesional tehnic la nevoile Cercetării
actuale și de perspectivă ale pieței muncii (legate,
inclusiv, de apariția noilor tipuri de activități umane,
126

profesii și specialități), precum și asigurarea sinergiei


cu clasificatoarele internaționale ISCO, ESCO,
ISCED-F 2013, clasificatoarele naționale CORM și
CAEM
17.15. Asigurarea instituțiilor de 17.15.1. Modificarea și completarea Hotărârii Ianuarie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
învățământ cu personal suficient și Guvernului nr. 1234/2018 în conformitate cu 2022 aprobată Educației și VI/Educație și
competent prin majorarea salariilor, prevederile Legii nr. 270/2018, în vederea ajustării Cercetării Cercetare/alin. 3
îmbunătățirea condițiilor de muncă și salariilor unor categorii de angajați din învățământul
formarea continuă calitativă; majorarea profesional tehnic la prevederile Legii nr. 270/2018
indemnizației pentru tineri specialiști,
inclusiv prin compensarea cheltuielilor
pentru locuințe și transport
17.16. Perfecționarea mecanismelor de 17.16.1. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 868 Martie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
finanțare a instituțiilor de învățământ din 08.10.2014, în vederea: 2022 aprobată Educației și VI/Educație și
general și asigurarea transparenței, - eficientizării modului de alocare a finanțelor, Cercetării Cercetare/alin. 7, 8
eficienței și corectitudinii cheltuielilor inclusiv prin luarea în considerare a aspectelor de
bugetare finanțare legate de creșterile salariale pe bază de
merit și performanță;
- asigurării transparenței, eficienței și corectitudinii
cheltuirii alocațiilor bugetare pentru finanțarea
instituțiilor educaționale.
17.17. Perfecționarea mecanismului de 17.17.1. Modificarea Metodologiei de finanțare Martie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
finanțare a instituțiilor de învățământ bugetară a instituțiilor de învățământ superior, 2022 aprobată Educației și VI/Educație și
superior, eficientizarea cheltuielilor urmare a procesului de pilotare în anul bugetar 2021 Cercetării Cercetare/alin. 21
publice prin îmbunătățirea 17.17.2. Reconceptualizarea principiilor de Mai Hotărâre de Guvern Ministerul Legea nr.103/2020,
instrumentelor de prognozare a constituire a Comenzii de Stat privind pregătirea 2022 aprobată Educației și cap. I
necesităților de pregătire a specialiștilor cadrelor pentru economia națională, inclusiv a Cercetării
pentru domeniile prioritare ale statului cadrelor didactice și manageriale în conformitate cu
noile realități și date obținute prin marketingul
educațional.
17.18. Debirocratizarea continuă a 17.18.1. Optimizarea proceselor de management și Iulie Portofoliu de rapoarte Ministerul PAG, cap.
activității cadrelor didactice, prin analiza datelor în domeniul educației prin 2022 elaborate și Educației și VI/Educație și
simplificarea procedurilor de promovarea utilizării SIME implementate în SIME Cercetării Cercetare/alin. 12
documentare și raportare și prin 17.18.2. Implementarea Sistemului informațional e- Octombrie Sistemul informațional Ministerul
utilizarea eficientă a Sistemului Admitere din cadrul SIME în instituțiile de 2022 e-Admitere din cadrul Educației și
Informațional de Management în învățământ profesional tehnic SIME implementat în Cercetării
Educație (SIME) 91 de instituții de
învățământ profesional
tehnic
17.18.3. Implementarea Sistemului Informațional Septembrie Catalog școlar Ministerul
Catalog Electronic din cadrul SIME în instituțiile de 2022 electronic implementat Educației și
învățământ primar, gimnazial și liceal în 450 de instituții Cercetării
127

17.18.4. Elaborarea unui concept privind platforma Decembrie Concept elaborat Ministerul
educațională națională în vederea asigurării unei 2022 Educației și
instruiri inclusive Cercetării
17.19. Implementarea inovațiilor 17.19.1. Diversificarea modelelor de plan-cadru și de Mai 1 model de plan-cadru Ministerul PAG, cap.
educaționale în domeniul dezvoltării curricula opționale pentru instituțiile de învățământ 2022 elaborat; Educației și VI/Educație și
curriculare și a diversificării și primar, gimnazial și liceal în vederea sprijinirii 2 curriculare opționale Cercetării Cercetare/alin. 14
flexibilizării planului-cadru pentru intereselor și aptitudinilor elevilor elaborate
învățământul general, pentru a oferi
elevilor posibilitatea de a alege între mai
multe discipline și oportunități de
sprijinire a intereselor și aptitudinilor lor
17.20. Asigurarea formării de calitate 17.20.1. Aprobarea Comenzii de stat (plan de Mai Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
pentru cadrele didactice și manageriale, admitere) pentru studii superioare de licență și 2022 aprobată Educației și VI/Educație și
prin crearea unui centru național pentru master-2022/23, cu ponderea de 25% din totalul Cercetării Cercetare/alin. 18
educație și leadership și modernizarea locurilor bugetare pentru specialitățile pedagogice
proceselor de formare inițială și continuă 17.20.2. Reconceptualizarea formării profesionale Iulie 25 de programe de Ministerul
a cadrelor didactice și manageriale continue a cadrelor didactice în baza unor noi 2022 formare profesională Educației și
pentru a răspunde necesităților reale de programe de formare profesională continuă și continuă și curricula Cercetării
creștere profesională și avansare în curricula revizuite
carieră
17.21. Asigurarea respectării principiilor 17.21.1. Dezvoltarea Codurilor de etică universitară Iunie Coduri de etică Ministerul PAG, cap.
de etică și integritate academică în și utilizarea sistemelor electronice antiplagiat 2022 aprobate și sisteme Educației și VI/Educație și
instituțiile de învățământ superior și anti-plagiat aplicate în Cercetării; Cercetare/alin. 23
cercetare, prin implementarea măsurilor 16 instituții publice de Consiliul de Etică
de prevenire și eliminare a fraudelor și a învățământ superior și și Management
plagiatului 8 private
17.22. Creșterea nivelului de alfabetizare 17.22.1. Dezvoltarea unui program național de Iulie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
digitală a populației prin organizarea alfabetizare digitală a adulților pentru diverse 2022 aprobată; Educației și VI/Educație și
unor programe naționale de instruire pe grupuri-țintă Cercetării; Cercetare/alin. 28
categorii de vârstă Administrația
publică locală
XVIII. TINERET ȘI SPORT
Obiectivul-cheie: dezvoltarea oportunităților pentru tineri pentru o mai bună integrare socială și profesională prin: diversificarea și consolidarea serviciilor pentru tineret; implicarea tinerilor
în procesul decizional de la toate nivelurile, diversificarea instrumentelor de finanțare nerambursabilă pentru tineri și inițiativelor de tineret; instituirea unor programe de susținere a
voluntariatului în rândul tinerilor ; dezvoltarea sportului în masă și a sportului de performanță prin ajustarea cadrului normativ.
Indicatori de produs/rezultat:
- minimum 20% din beneficiarii direcți ai programelor de tineret constituie tineri proveniți din medii dezavantajate;
- 100 % din autoritățile publice centrale certificate în calitate de instituții gazdă a activității de voluntariat și implică voluntari în activitatea proprie;
- minimum 20 de organizații de tineret beneficiază de suport material prin intermediul laboratoarelor;
- armonizarea cadrului normativ național cu rigorile internaționale în domeniul sportului;
128

- crearea cadrului normativ pentru cluburile sportive și cluburile sportive școlare

18.1. Promovarea unei abordări 18.1.1. Elaborarea Strategiei naționale de tineret Aprilie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
strategice a politicii de tineret, 2022 aprobată Educației și VI/Tineret și
consolidarea schimburilor și cooperării Cercetării Sport/alin. 1
în domeniul educației non-formale
18.2. Diversificarea și consolidarea 18.2.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Ianuarie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, cap.
serviciilor pentru tineret pentru modificarea Legii nr.215/2016 cu privire la 2022 de Guvern și transmis Educației și VI/Tineret și
tineret, în vederea dezvoltării unui sistem național de Parlamentului Cercetării Sport/alin. 1
asigurare a calității serviciilor de tineret, introducerii
mecanismului de recunoaștere a instrumentelor
utilizate în domeniul educației nonformale de tineret,
dezvoltării și completării competențelor
administrației publice locale pe segmentul tineretului
18.2.2. Aprobarea Regulamentului de organizare și Ianuarie Hotărâre de Guvern Ministerul
funcționare a Centrelor de tineret 2022 aprobată Educației și
Cercetării;
Agenția Națională
pentru Dezvoltarea
Programelor și
Activității de
Tineret
18.2.3. Aprobarea Regulamentului de organizare și Ianuarie Hotărâre de Guvern Ministerul
funcționare a Comisiilor pentru politicile de tineret și 2022 aprobată Educației și
instituirea unui program de suport pentru autoritățile Cercetării
publice locale fondatoare
18.2.4. Promovarea proiectului hotărârii Guvernului Iunie Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat; PAG, cap. VI/
privind aprobarea Regulamentului - cadru cu privire 2022 aprobată Ministerul Muncii Tineret și Sport/
la mecanismul de finanțare nerambursabilă a și Protecției Viziune
proiectelor organizațiilor necomerciale Sociale;
Ministerul
Educației și
Cercetării;
Ministerul
Finanțelor
18.2.5. Diversificarea instrumentelor de finanțare August Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
nerambursabilă pentru tineri și inițiativele de tineret 2022 aprobată Educației și VI/Tineret și
în vederea extinderii domeniilor care vor putea Cercetării; Sport/alin. 6
beneficia de finanțare în formă de granturi Agenția Națională
pentru Dezvoltarea
Programelor și
Activității de
129

Tineret
18.3. Asigurarea funcționării Agenției 18.3.1. Dezvoltarea lucrului și serviciilor mobile de Februarie Portofoliu de servicii Agenția Națională PAG, cap.
Naționale pentru Dezvoltarea tineret prestate tinerilor din medii dezavantajate 2022 de tineret dezvoltat și pentru Dezvoltarea VI/Tineret și
Programelor și Activității de Tineret care aprobat; Programelor și Sport/alin. 1
va contribui la diversificarea și Minim 20% din Activității de
consolidarea serviciilor pentru tineri și beneficiarii serviciilor Tineret;
elaborarea documentului de planificare de tineret provin din Ministerul
strategică pentru domeniu medii dezavantajate Educației și
Cercetării;
Ministerul Muncii
și Protecției Sociale
18.3.2.Accesarea programelor de expertiză și schimb Mai Cel puțin un program Agenția Națională
de experiență de lungă durată ale UE pentru 2022 de suport al UE accesat pentru Dezvoltarea
consolidarea capacităților Agenției și realizat Programelor și
Activității de
Tineret
18.3.3. Elaborarea conceptului privind digitalizarea Decembrie Concept elaborat Ministerul
procesului de obținere a statutului de instituție gazdă 2022 Educației și
și crearea platformei pentru evidența activităților de Cercetării
voluntariat
18.4. Alocarea unui număr de posturi 18.4.1. Instituirea unui program de susținere a Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap.
vacante pentru stagiari în instituțiile stagiilor de practică plătite pentru tineri 2022 aprobată Educației și VI/Tineret și
publice pe bază de proporționalitate cu Cercetării; Sport/alin. 3
numărul angajaților. Subvenționarea Ministerul
stagiilor de practică pentru tineri în Economiei;
companii Ministerul
Finanțelor;
Agenția Națională
pentru Dezvoltarea
Programelor și
Activității de
Tineret
Agenția Națională
de Ocupare a Forței
de Muncă
18.4.2. Crearea unui program de susținere a Decembrie 100% din APC Ministerul PAG, cap. VI/
voluntariatului în cadrul instituțiilor publice 2022 certificate în calitate de Educației și Tineret și Sport/
instituții gazdă a Cercetării Viziune
activității de
voluntariat
18.5. Promovarea programelor de 18.5.1. Inserția subiectelor de educație financiară August Suport didactic aprobat Ministerul PAG, cap.
educație financiară în școli și instituirea economică în curricula școlare disciplinare și 2022 Educației și VI/Tineret și
130

unei discipline facultative sau extra- implementarea disciplinelor în aspect transdisciplinar Cercetării Sport/alin. 4
curriculare în școli
18.6. Dezvoltarea și implementarea 18.6.1. Instituirea unui program dedicat tinerilor cu Octombrie Program realizat Ministerul Muncii PAG, cap.
programelor pentru tinerii cu oportunități oportunități reduse în vederea integrării sociale și 2022 și Protecției VI/Tineret și
reduse pentru asigurarea integrării financiare a acestora Sociale; Sport/alin. 5
sociale a acestora, inclusiv prin Ministerul
programe de educație economică și Educației și
antreprenorială Cercetării;
Agenția Națională
pentru Dezvoltarea
Programelor și
Activității de
Tineret
18.7. Consolidarea participării copiilor, 18.7.1. Oferirea suportului material structurilor Septembrie 3 laboratoare regionale Ministerul PAG, cap. VI/
adolescenților și tinerilor la luarea asociative de tineret prin crearea Laboratoarelor 2022 create și funcționale; Educației și Tineret și Sport/
deciziilor la diferite niveluri Organizațiilor de Tineret Minim 20 de Cercetării; Viziune
organizații de tineret Agenția Națională
implicate în Hub-uri pentru Dezvoltarea
Programelor și
Activității de
Tineret
18.7.2. Extinderea Programului de asistență pentru Decembrie Consilii raionale/ Agenția Națională
consolidarea și dezvoltarea Consiliilor locale ale 2022 municipale ale tinerilor pentru Dezvoltarea
tinerilor funcționale în Programelor și
minimum 85% din Activității de
UAT de nivelul II Tineret
18.8. Alinierea cadrului normativ 18.8.1. Elaborarea și aprobarea proiectului Legii Decembrie Proiect de lege aprobat Agenția Națională Codul Mondial
național la prevederile Codului Mondial pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport, în 2021 de Guvern și transmis Antidoping; Antidoping 2021
Antidoping 2021 și la standardele vederea menținerii statutului de conformitate a Parlamentului Agenția
internaționale în domeniu programului național antidoping cu prevederile Medicamentului și
Codului Mondial Antidoping 2021, ale Convenției Dispozitivelor
internaționale împotriva dopajului în sport și ale Medicale;
Convenției contra dopajului a Consiliului Europei Ministerul
Sănătății;
Ministerul
Afacerilor Interne;
Ministerul
Educației și
Cercetării
18.8.2. Elaborarea și aprobarea proiectului Legii Septembrie Proiect de lege aprobat Agenția Națională
pentru prevenirea și combaterea circulației ilegale a 2022 de Guvern și transmis Antidoping;
substanțelor dopante Parlamentului Ministerul
131

Afacerilor Interne;
Ministerul
Sănătății;
Ministerul
Educației și
Cercetării;
Agenția
Medicamentului și
Dispozitivelor
Medicale
18.9. Susținerea participării sportivilor 18.9.1. Aprobarea Regulamentului cu privire la Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap. VI/
de performanță la competiții naționale și organizarea și funcționarea cluburilor sportive, care 2022 aprobată Educației și Tineret și
internaționale prin sporirea posibilităților să stabilească statutul juridic al cluburilor sportive și Cercetării Sport/alin. 11
de participare al cluburilor sportive școlare, mecanismul de
funcționare al acestora, procesul de
înmatriculare/exmatriculare și de transfer al
sportivilor, modalitatea de participare la turnee
naționale și internaționale
18.9.2. Modificarea și completarea Hotărârii Decembrie Hotărâre de Guvern
Guvernului nr.31/2019 cu privire la aprobarea 2022 aprobată
Regulamentului de organizare și funcționare a
școlilor sportive, în vederea corelării prevederilor cu
alte acte normative
18.10. Îmbunătățirea cadrului de politici 18.10.1. Aprobarea proiectului de lege pentru Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul PAG, cap. VI/
pentru modernizarea sistemului de modificarea Legii nr.330/1999 cu privire la cultura 2022 de Guvern și transmis Educației și Tineret și
educație fizică și sport fizică și sport, în vederea corelării acesteia cu noile Parlamentului Cercetării Sport/alin.10
realități social-economice
XIX. CULTURA: PATRIMONIU, ARTE, INDUSTRII CREATIVE ȘI TURISM
Obiectivul-cheie: asigurarea unui mediu cultural viabil, prin promovarea și susținerea bunei funcționări a industriilor creative, restaurarea, conservarea și promovarea patrimoniului național,
susținea oamenilor de creație, ajustarea cadrului normativ în domeniul turismului.
Indicatori de produs/rezultat:
- creșterea numărului de evenimente culturale cu circa 5% anual comparativ cu anul 2019;
- creșterea numărului de participanți la evenimente culturale cu circa 5% anual;
- Strategia pentru cultură și patrimoniu 2030 aprobată;
- cadru normativ cu privire la finanțarea proiectelor din domeniul culturii îmbunătățit;
- creșterea locurilor noi de muncă în domeniile cultural-turistice cu 3% anual;
- cadru normativ cu privire la protecția patrimoniului cultural îmbunătățit;
- cadru normativ cu privire la arte și industrii creative îmbunătățit;
- cadrul național de impulsionare a competitivității industriei creative și a profesiilor creative „Moldova Creativă” dezvoltat;
- Program național de dezvoltare a turismului „Turism 2025” aprobat;
132

- Programul național „Turism rural” aprobat;


- crearea fondurilor de finanțare a Culturii și Cinematografiei;
- numărul unităților de cazare din spațiul rural majorat cu 3 % în anul 2022 comparativ cu anul 2020;
- numărul cetățenilor străini care au vizitat Republica Moldova majorat cu 5 % în anul 2022 comparativ cu anul 2019;
- numărului turiștilor cazați în structurile de primire turistică majorat cu 7 % în anul 2022 comparativ cu anul 2019

19.1. Îmbunătățirea mecanismului de 19.1.1. Modificarea Regulamentului cu privire la Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Culturii PAG, cap. VI/
finanțare din cadrul concursurilor de selectarea, editarea și achiziția cărții naționale din 2021 aprobată Cultura/Industriile
proiecte organizate de către minister și mijloacele financiare prevăzute în bugetul de stat creative/alin. 2
instituțiile subordonate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2013, în
vederea asigurării unui mecanism eficient și clar
reglementat de distribuție a cărții
19.1.2. Modificarea Regulamentului de finanțare a Ianuarie Hotărâre de Guvern Ministerul Culturii;
cinematografiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului 2022 aprobată Centrul Național al
nr. 333/2017 în vederea modernizării, Cinematografiei
transparentizării și eficientizării activității Centrului
Național al Cinematografiei la capitolul finanțării
proiectelor cinematografice
19.2. Elaborarea și ajustarea cadrului 19.2.1. Modificarea Legii nr. 154/2018 privind Noiembrie Proiect de lege aprobat Centrul Național al PAG, cap. VI/
legal la necesitățile actuale, care să atragerea investițiilor străine în domeniu producției 2021 de Guvern și transmis Cinematografiei Cultura/Industriile
asigure buna funcționare a industriilor de film și alte opere audiovizuale în vederea Parlamentului Ministerul Culturii creative/alin. 2;
creative și atragerea capitalului privat în asigurării funcționalității acesteia Transpune:
proiectele culturale 19.2.2.Elaborarea și adoptarea Regulamentului Decembrie Hotărâre de Guvern Directiva
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 154/2018 2021 aprobată 93/83/CEE
privind atragerea investițiilor străine în domeniu
producției de film și alte opere audiovizuale, În
vederea creării unui sistem funcțional de „cash-
rebate”
19.3. Trasarea cadrului de dezvoltare 19.3.1. Elaborarea Strategiei pentru cultură și Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Culturii PAG, cap. VI/
strategică în domeniu culturii patrimoniu 2030 2022 aprobată Cultura/Industriile
creative/alin. 1
19.4. Îmbunătățirea cadrul normativ cu 19.4.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de Iunie Proiect de lege aprobat Ministerul Culturii PAG, cap. VI/
privire la artele spectacolului modificare a Legii nr. 1421/2002 cu privire la teatre, 2022 de Guvern și transmis Cultura/Industriile
circuri și organizații concertistice în vederea Parlamentului creative/alin. 2
îmbunătățirii cadrului normativ ce vizează artele
spectacolului
19.5. Elaborarea și ajustarea cadrului 19.5.1. Elaborarea și aprobarea proiectului Legii Decembrie Proiect de lege aprobat Agenția de Stat PAG, cap. VI/
legal la necesitățile actuale, care să privind drepturile de autor și drepturile conexe 2022 de Guvern și transmis pentru Proprietate Cultura/Industriile
asigure buna funcționare a industriilor Parlamentului Intelectuală creative/alin. 2;
creative și atragerea capitalului privat în Transpune:
proiectele culturale Directiva
93/83/CEE
133

19.6. Elaborarea unui mecanism de 19.6.1. Elaborarea Regulamentului de finanțare a August Hotărâre de Guvern Ministerul Culturii PAG, cap. VI/
finanțare bazat pe stimularea instituțiilor publice din domeniul artelor 2022 aprobată Cultura/Creativitate
performanței instituțiilor din domeniul spectacolului și creație artistică
teatral și artistic contemporană/alin.
13 și 14
19.7. Sporirea prezenței operatorilor 19.7.1. Aderarea la Programul Europa Creativă Iunie Proiect de lege aprobat Ministerul Culturii PAG, cap. VI/
culturali autohtoni în proiectele 2021 de Guvern și transmis Cultura/Creativitate
regionale, europene și internaționale Parlamentului și creație artistică
19.7.2. Semnarea și ratificarea Convenției Europene Martie Proiect de lege aprobat Ministerul Culturii; contemporană/alin.
pe coproducțiile de film (versiunea nouă) 2022 de Guvern și transmis Centrul Național al 12
Parlamentului Cinematografiei
19.8. Stabilirea viziunii statului asupra 19.8.1. Promovarea și aprobarea Programului Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Culturii; PAG, cap. III/
dezvoltării turismului în Republica național de dezvoltare a turismului „Turism 2025” 2022 aprobată Agenția de Obiective de
Moldova Investiții dezvoltare/alin. 18

19.9. Perfecționarea cadrului normativ 19.9.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege Septembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Culturii PAG, cap. VI/
cu privire la păstrarea, protecția și privind protejarea monumentelor istorice 2022 de Guvern și transmis Cultura/Industriile
promovarea patrimoniului istoric și Parlamentului creative/alin. 1
cultural al țării și elaborarea unei 19.9.2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Culturii PAG, cap. VI/
strategii de dezvoltare a domeniului pe privind zonele de protecție a bunurilor de patrimoniu 2022 aprobată Cultura/Industriile
termen mediu arhitectural-istoric. creative/alin. 1;
19.9.3. Elaborarea proiectului de hotărâre a Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Culturii
Guvernului pentru aprobarea proiectului de hotărâre 2021 aprobată
a Parlamentului privind modificarea Registrului
monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat,
aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993,
în scopul păstrării, protejării și promovării
patrimoniului istoric și cultural al țării
19.9.4. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Iunie Proiect de lege aprobat Ministerul Culturii PAG, cap. VI/
pentru modificarea Legii nr.280/2011 privind 2022 de Guvern și remis Cultura/Industriile
protejarea patrimoniului cultural național mobil în Parlamentului creative/alin. 1;
scopul identificării, cercetării, inventarierii, clasării, Transpune:
conservării, asigurării securităţii, întreţinerii, partea A din Anexa
preparării, restaurării şi punerii în valoare a bunurilor I la Regulamentul
culturale mobile 116/2009/CE
19.9.5. Elaborarea Regulamentului privind circulația Septembrie Regulament aprobat Ministerul Culturii PAG, cap. VI/
bunurilor culturale mobile 2022 prin Hotărâre de Cultura/Industriile
Guvern creative/alin. 1
19.9.6. Elaborarea Regulamentului Serviciului de Septembrie Regulament aprobat Ministerul Culturii
circulație și evidență a bunurilor culturale mobile 2022 prin Hotărâre de
Guvern
134

19.9.7. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Culturii PAG, cap. VI/
pentru modificarea Legii nr. 58/2012, în vederea 2022 de Guvern și remis Cultura/Patrimoniul
protejării patrimoniului cultural imaterial ca parte a Parlamentului cultural /alin. 2
patrimoniului cultural naţional, în cultivarea
respectului faţă de patrimoniul cultural imaterial al
comunităţilor, al grupurilor şi, după caz, al
persoanelor pentru a se asigura recunoaşterea
valorilor de patrimoniu la nivel local şi naţional
19.9.8. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Culturii
pentru modificarea Legii nr. 262/2017 a muzeelor în 2022 de Guvern și remis
vederea protejării, salvgardării, valorificării și Parlamentului
promovării patrimoniului cultural imaterial la nivel
național și internațional
19.10. Aprobarea cadrului normativ 19.10.1. Revizuirea, promovarea și aprobarea Martie Hotărâre de Guvern Ministerul Culturii, PAG, cap. III/
referitor la rutele turistice Normelor metodologice privind elaborarea și 2022 aprobată Agenția de Obiective de
aprobarea rutelor turistice naționale Investiții dezvoltare/alin. 18;
Legea nr. 352/2006,
alte autorități art. 9, alin. (5¹)
19.11. Elaborarea cadrului normativ cu 19.11.1. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu Mai Hotărâre de Guvern Ministerul Culturii; PAG, cap. III/
privire la centrele de informare turistică privire la organizarea și funcționarea centrelor de 2022 aprobată Agenția de Obiective de
informare turistică Investiții dezvoltare/alin. 18
19.12. Aderarea Republicii Moldova la 19.12.1. Elaborarea și adoptarea proiectului de lege Iunie Proiect de lege aprobat Ministerul Culturii; PAG, cap. III/
Acordul parțial extins al rutelor culturale pentru ratificarea Acordului parțial extins al rutelor 2022 de Guvern și transmis Ministerul Obiective de
europene culturale europene, adoptat prin Rezoluția CM / Res Parlamentului Afacerilor Externe dezvoltare/alin. 13
(2010) 53 al Consiliul de Miniștri al Uniunii și Integrării
Europene la 10 decembrie 2010 Europene;
Agenția de
Investiții
19.13. Ajustarea cadrului normativ în 19.13.1. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Octombrie Proiect de lege aprobat Ministerul Culturii; Hotărârea
domeniul turismului în contextul Legea nr. 352/2006 cu privire la organizarea și 2022 de Guvern și transmis Agenția de Guvernului nr.
restructurării administrației publice desfășurarea activității turistice în Republica Parlamentului Investiții 117/2021, pct. 8,
centrale de specialitate Moldova sbpct. 3

19.14. Dezvoltarea Republicii Moldova 19.14.1. Crearea și dezvoltarea platformei de Decembrie Platformă digitală Ministerul Culturii; PAG, cap. III/
ca destinație turistică competitivă și promovare a produsului turistic național 2022 creată Agenția de Obiective de
durabilă, generatoare de beneficii Investiții dezvoltare/alin. 18
economice, de mediu și sociale 19.14.2. Elaborarea planului strategic de marketing, Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Culturii; PAG, cap. III/
comunităților locale și generațiilor comunicare internațională și locală a Republicii 2022 aprobată Agenția de Obiective de
viitoare Moldova ca destinație turistică sub egida brandului Investiții dezvoltare/alin. 18
turistic „Pomul Vieții”
19.14.3. Perfecționarea cadrului normativ și Decembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Culturii; PAG, cap. III/
regulatoriu în domeniul afacerilor turistice pentru 2022 de Guvern și transmis Ministerul Obiective de
135

stimularea dezvoltării turismului receptor și intern Parlamentului Economiei; dezvoltare/alin. 18


Agenția de
Investiții
19.15. Susținerea dezvoltării turismului 19.15.1. Elaborarea și aprobarea unui Program de Martie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG, cap. III/
în spațiul rural stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și 2022 aprobată Economiei; Obiective de
mijlocii din domeniul turismului pentru dezvoltarea Ministerul Culturii; dezvoltare/alin. 18
produsului turistic în structurile de cazare și servire a Agenția de
mesei „Turism Rural” Investiții;
Organizația pentru
Dezvoltarea
Sectorului
Întreprinderilor
Mici și Mijlocii
19.16. Îmbunătățirea sistemului de 19.16.1. Cartografierea industriilor creative Octombrie Studiu de cartografiere Ministerul Culturii PAG, cap. VI/
statistică în domeniul culturii 2022 a industriilor creative Cultura/Creativitate
elaborat cu suportul și creație artistică
Biroului regional contemporană/
UNESCO alin. 12
19.16.2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului Iulie Hotărâre de Guvern Ministerul Culturii
privind ținerea Registrului de stat al bibliotecilor 2022 aprobată
19.17. Îmbunătățirea mecanismelor care 19.17.1. Elaborarea unui studiu cu privire la creatorii Noiembrie Studiu elaborat și Ministerul Culturii PAG, cap.
vizează activitatea creatorilor culturali și culturali atât din cadrul sectorului cultural 2022 propuneri de Ministerul Muncii VI/Cultura/Industrii
a uniunilor de creație independent cât și din cel al uniunilor de creație în modificare a Legii nr. și Protecției Sociale le creative/alin. 2
vederea îmbunătățirii cadrului normativ care vizează 21/2013 cu privire la
activitatea acestora, statutul și protecția lor socială oamenii de creație și la
uniunile de creație
transmise către
Parlament
19.18. Crearea unor mecanisme de 19.18.1 Elaborarea propunerii de politică publică cu Noiembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Culturii PAG, cap.
susținere alternativă a culturii privire la crearea Fondului culturii 2022 de Guvern și transmis VI/Cultura/Creativi
Parlamentului tate și creație
19.18.2. Elaborarea propunerii de politică publică cu Noiembrie Proiect de lege aprobat Ministerul Culturii; artistică
privire la crearea Fondului cinematografiei 2022 de Guvern și transmis Centrul Național al contemporană/alin.
Parlamentului Cinematografiei 12
19.19. Îmbunătățirea cooperării cu 19.19.1. Elaborarea Regulamentului-cadru de Aprilie Hotărâre de Guvern Ministerul Culturii PAG, cap.
autoritățile publice locale la capitolul organizare și funcționare a Caselor de Cultură 2022 aprobată VI/Cultura/Industrii
politicilor și programelor culturale 19.19.2. Inițierea unor programe naționale dedicate August Programe de acțiuni Ministerul Culturii le creative/alin. 4, 6
promovării culturii în teritoriu 2022 culturale lansate
19.20. Îmbunătățirea sistemului de 19.20.1. Elaborarea și aprobarea Programului de Septembrie Program aprobat Ministerul PAG, cap. VI/
management în sectorul cultural public formare profesională continuă a managerilor 2022 Educației și Cultura/Creativitate
instituțiilor de cultură Cercetării; și creație artistică
Ministerul Culturii contemporană/
136

19.21. Reforma sistemului de învățământ 19.21.1. Elaborarea unui studiu cu privire la situația Noiembrie Proiect de lege aprobat Ministerul alin. 3
artistic învățământului artistic și inițierea reformei acestuia 2022 de Guvern și transmis Educației și
prin modificarea Codului Educației Parlamentului Cercetării;
Ministerul Culturii
19.22. Conservarea digitală a 19.22.1. Crearea Bibliotecii Naţionale Digitale a Decembrie Program de digitizare Ministerul Culturii; PAG, cap. VI/
patrimoniului cultural național Republicii Moldova și accelerarea proceselor de 2022 implementat; Biblioteca Cultura/Creativitate
digitizare în cadrul bibliotecilor de importanță Platformă digitală Națională a și creație artistică
națională în vederea extinderii accesului on-line la națională creată Republicii Moldova contemporană/
resursele bibliotecilor alin.1
19.23. Dezvoltarea parteneriatelor și 19.23.1. Elaborarea și aprobarea Programului Iunie Hotărâre de Guvern Ministerul Culturii PAG, cap.
activităților-cadru de impulsionare a național „Moldova Creativă” 2022 aprobată VI/Cultura/Industrii
dezvoltării competitive a industriilor le creative/alin. 2
creative Directiva
93/83/CEE din
27.09.1993
XX. MASS-MEDIA LIBERĂ
Obiectivul-cheie: promovarea independenței presei pentru asigurarea libertății de gândire și exprimare, în vederea formării unei societăți informate și responsabile. În acest scop vor fi
implementate acțiuni orientate spre adoptarea unei viziuni strategice bine definite în domeniu și consolidarea cadrului normativ care să asigure demonopolizarea sectorului.

Indicatori de produs/rezultat:
- accesul jurnaliștilor la informație de interes public asigurat;
- piața de publicitate liberalizată

20.1. Implementarea de politici publice 20.1.1. Definitivarea și promovarea pe platformă Decembrie Avizul la proiectul de Ministerul Justiției; Concepția națională
coerente în domeniul mass-media menite parlamentară a proiectului Programului național de 2021 Hotărâre a Ministerul de dezvoltare a
să fortifice rolul sistemului mediatic în dezvoltare a mass-mediei Parlamentului elaborat Educației şi mass-mediei din
asigurarea dreptului constituțional la și aprobat de Guvern Cercetării; Republica Moldova
informație al cetățenilor și în Ministerul Culturii; adoptată prin Legea
consolidarea unei societăți democratice Ministerul nr. 67/2018;
Economiei; Acordul de
Ministerul Asociere RM-UE,
Finanțelor Titlul IV al
Acordului:
capitolul 25
(Cooperarea în
domeniul culturii,
al politicii
audiovizuale și al
mass media)
20.2. Demonopolizarea reală a mass- 20.2.1.Promovarea pe platformă parlamentară a Iulie Avizul la proiectul de Ministerul Justiției; PAG, cap. VI/
mediei, inclusiv prin liberalizarea pieței proiectului noii legi cu privire la publicitate 2022 lege aprobat de Guvern Ministerul Culturii; Mass-media
137

de publicitate și remis Parlamentului Ministerul liberă/alin.1


Economiei
20.3. Revizuirea cadrului legal pentru 20.3.1. Elaborarea proiectului de modificare a Legii Septembrie Proiect de modificare a Ministerul Justiției PAG, cap. VI/
asigurarea accesului la informația de nr. 982/2000 privind accesul la informație și a 2022 cadrului normativ, Mass-media
interes public cadrului normativ conex elaborat și consultat liberă/alin.5
public.
Proiect de lege aprobat
de Guvern și transmis
Parlamentului
XXI. POLITICI PENTRU DIASPORA
Obiectivul-cheie: coordonarea și îmbunătățirea constantă a politicii de stat în domeniul relațiilor cu diaspora pentru asigurarea unui cadru sustenabil și comprehensiv de colaborare între
instituțiile statului și diasporă, sporirea accesului acesteia la servicii și programe guvernamentale, stimularea implicării în inițiative la nivel central și local, precum și susținerea revenirii și
reintegrării cetățenilor Republicii Moldova de peste hotare. În acest scop vor fi constant implementate măsuri de îmbunătățire pe următoarele aspecte fundamentale:
- asigurarea (re)integrării efective a cetățenilor Republicii Moldova implicați în procesul de migrație prin crearea unui sistem pentru revenire și reintegrare sustenabilă;
- consolidarea rolului Biroului relații cu diaspora și asigurarea autonomiei decizionale;
- intensificarea colaborării cu membrii diasporei în domeniile: educație și cultură, programe economice, dezvoltarea locală, acțiunea climatică, instrumente financi