Sunteți pe pagina 1din 2

INVESTITOR(PROPRIETAR) Anexa nr.

1
la Regulamentul de recepţie a
_______ construcţiilor şi instalaţiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. ___ ___ ____ din _ _______________
Privind lucrarea __ _____________________________________ ________
executată la obiectul _________________
în cadrul contractului nr. ___________din____________ încheiat între ______ ____________pentru lucrările de
__________________________________________________________________________________________

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. din __,


eliberată de către Primăria mun. Chişinău la __________, cu valabilitate pînă la - ,

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul lunii ______________, fiind formată din:

- pretor al sectorului - preşedintele comisiei____________________


- investitor/beneficiar
__ - proiectant________________ ____________________________________
_____-_responsabil tehnic___ _____________________________________________
___-_diriginte de șantier_______ _________________________________________
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepţie:


_ _______________ __ _________
_ _______ __ __
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:


1) documentaţia de proiect și de executare a lucrărilor de constructie este complectă.
2) lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:


_De a recepţiona terminarea lucrărilor la obiectivul :_____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:


Prezentarea documentaţiei de proiect comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, care au servit drept
bază pentru executarea construcţiei şi a avizelor organelor abilitate pozitive

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele: ____________________________________________________


___________________________________________________________________________________
_de supus recepţiei la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepţie finală ______________

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: Obiectul cu numărul cadastral


adresa poştală Chişinău, sectorul , str. destinaţia – , compusă
din următoarele construcţii - ____________________________________________________________
suprafaţa la sol _____m.p., suprafaţa totală interioară - ___ m.p., număr de etaje – __ conform
Certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil a Oficiului Cadastral Teritorial Chișinău –
filiala Î. S. ”Cadastru” nr. din anexat la prezentul proces-verbal.
8. Prezentul proces-verbal, conţinînd _ 1_ filâ şi _ anexe numerotate, cu un total de ____ fie, a fost încheiat
astăzi la _____ _ în _____6 _ exemplare.

Comisia de recepţie: Specialişti:

Preşedinte: ____ _ pretor al sectorului

Membri: investitor/beneficiar _____

proiectant

responsabil tehnic______________

diriginte de șanntier
(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecţiei de Stat în Construcţii:________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________
_______________________________________- se propune la recepție, la etapa terminării lucrărilor
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

„ „ ________________ 2016

L.Ş._________________________ ____________
(semnătura) (funcţia, numele, prenumele)

10. Lucrarea la
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
se consideră terminate și este_____________________

TRANSMISĂ: PRIMITĂ:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

"_____"__________2016 "____"____________2016

L.Ş._______________ L.Ş._________________
(semnătura)

S-ar putea să vă placă și