Sunteți pe pagina 1din 80

UNIVERSITATEA "AL.I.

CUZA"
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

PROIECTE ECONOMICE
ÎN COMERŢ
Firma S.C.“DONATRIC” S.A.
Localitatea Târgu Frumos

1
Coeficient de reevaluare a activelor fixe 1.10
Coeficient de recalculare a salariilor 5%
Cuprins Nr. Pagină

Cap.1 Prezentarea firmei de comert 3


1.1. Denumirea societatii 3
1.1.1. Forma juridică 3
1.1.2. Obiectul de activitate 3
1.1.3. Sediul social 4
1.1.4. Statutul societăţii 4
1.2. Capitalul societatii 4
1.2.1 Capitalul social 4
1.2.2 Majorarea sau reducerea capitalului social 4
1.2.3. Drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de acţiuni 4
1.3 Conducerea şi administrarea societăţii 5
1.3.1 Adunarea Generală a Acţionarilor 5
1.3.2 Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor 5
1.3.3 Administrarea societăţii 6
1.3.4 Comitetul de direcţie 6
1.4 Activitatea societăţii 6
1.4.1 Exerciţiul financiar 6
1.4.2 Numirea personalului 6
1.4.3 Întocmirea bilanţului şi a contului de profit şi 6
pierdere
Cap. 2 Mijloace fixe 13
2.1. Gestiunea mijloacelor fixe 13
2.2. Structura mijloacelor fixe 13
2.3. Calculul amortizării mijloacelor fixe 17
Cap.3 Analiza suprafeţelor disponibile 21
Cap.4 Structura personalului 24
Cap.5 Stocurile de mărfuri 27
5.1. Situaţia stocurilor de mărfuri la sfârşitul anului 27
2007
5.2. Situaţia vânzărilor la sfârşitul anului 2007 31

Cap.6 Mişcarea mărfurilor 41


6.1. Mişcarea mărfurilor pe magazine la sfârşitul 42
anului 2007

2
6.2. Viteza de rotaţie a stocurilor 51
Cap.7 Cheltuieli la S.C. DONATRIC S.A. în anul 61
2007
7.1. Cheltuieli cu personalul 61
7.2. Cheltuieli de circulaţie 64
7.3. Indicatori economici 70
Cap 8. Memoriu de justificare 71

3
Cap.1 Prezentarea firmei de comert

1.1. Denumirea societatii

Firma studiata se numeste S.C. ”DONATRIC” S.A – Târgu Frumos şi


toate documentele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi celelalte acte care se emit
de către societate se vor întocmi cu respectarea art.34 din legea 31/1990. Pe actele
şi înscrisurile societăţii se vor menţiona denumiera şi sediul urmate de menţiunea
“SA”.

1.1.1. Forma juridică

Firma de comerţ este persoană juridică pe acţiuni; a luat fiinţă prin


reorganizare şi privatizare parţială a unei întreprinderi comerciale cu capital de
stat. Firma SC “DONATRIC” SA a fost înregistrată la Registrul
Comerţului din judeţul Iasi, oraşul Târgu Frumos, cu numărul J26/233/1999 la
21.04.1999, atribut fiscal RO 1458798.
Activitatea societăţii se desfăşoară în conformitate cu legislaţia României,
cu statutul societăţii şi contractul de societate.

1.1.2. Obiectul de activitate


 Comercializarea cu amanuntul si cu ridicata de :
 rochii de mireasa, rochii de ocazie si accesorii pentru nunti si
botezuri prin reteaua proprie de magazine.
 Activitati de import- export , intermediere pe baza de concesionare ,
reprezentanta comerciala
 Activitati de reclama , licitatii, publicitate, organizare de expozitii,
relatii publice

4
 Activitati cu caracter social pentru personalul propriu

1.1.3. Sediul social


Sediul societatii se afla in Romania, Judetul Iasi ,Orasul Targu Frumos Str.
Petru Rareş nr. 2.
În funcţie de necesităţi firma va deschide birouri, sucursale, agenţii, puncte
de lucru în alte localităţi pe baza hotărârii AGA, în conformitate cu legislaţia
română.

1.1.4. Statutul societăţii

Durata de funcţionare este nelimitată, începând cu data înmatriculării în


Registrul Comerţului.

1.2. Capitalul societatii

1.2.1 Capitalul social

În momentul constituirii SC DONATRIC SA a avut un capital social de


150.000.000 RON împărţit în 7.500.000 acţiuni nominale de câte 2 0
RON/acţiune.

1.2.2 Majorarea sau reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza deciziei AGA.


Reducerea capitalului va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua
în care a fost publicată în Monitorul Oficial al României. Hotărârea de reducere
va trebui să respecte limita minimă de capital necesară tipului de activitate
prevăzută de art.300 aliniatul 2 din legea 31/1990 cu modificările actualizate. De
asemenea, la publicare trebuie menţionate motivele pentru care se face reducerea
de capital şi procedeul prin care va fi adoptată reducerea.

5
1.2.3. Drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de acţiuni

Acţiunile nominative ale societăţii pot cuprinde toate elementele prevăzute


la art. 62 din legea 31/1990. Ele vor purta timbrul societăţii şi semnătura a doi
administratori. Societatea va ţine evidenţa acţiunilor într-un registru numerotat,
tipizat şi parafat de preşedintele Consiliului de Administraţie.
Registrul se păstrează la sediul societăţii în sarcina Consiliului de
Administraţie.
Acţiunile conferă drepturi legale respectându-se pentru fiecare acţionar
următoarele:

• Toţi acţionarii trebuie trataţi egal în aceleaşi condiţii;


• Acţiunile sunt emise pe principiul o acţiune – un vot;
• Toti acţionarii sunt încurajaţi să participe la Adunările
Generale şi să îşi exercite drepturile (de a vota, de a lua cuvântul,
de a adăuga articole pe ordinea de zi, de a primi informaţii);
• Toţi acţionarii au dreptul de a fi informaţi asupra activităţii
societăţii;
• Toţi acţionarii au dreptul de a primi dividende;
• Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată în
orice moment de acţionarii minoritari care deţin 10% din acţiuni.

1.3 Conducerea şi administrarea societăţii

1.3.1 Adunarea Generală a Acţionarilor

Organul suprem de conducere a societăţii este Adunarea Generală a Acţionarilor


ale cărei atribuţii sunt stabilite în baza reglementărilor legale.

1.3.2 Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor

Adunările generale sunt ordinare şi extraordinare. Ele se convoacă cu cel puţin 3


zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea adunării prin luarea la cunoştinţă sub semnătură
sau altă formă de înştiinţare. Deciziile se iau cu majoritate simplă de voturi cu excepţia
situaţiilor în care se cere unanimitate de vot:

6
• Schimbarea formei şi denumirii societăţii
• Modificarea numărului de acţiuni
• Dizolvarea şi lichidarea societăţii
• Modificarea contractului de societate şi al statutului
Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor se adoptă prin vot deschis, votul
secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraţie şi a
Comisiei de Cenzorilor precum şi stabilirea răspunderilor administratorilor.

1.3.3 Administrarea societăţii

Societatea este administrată şi reprezentată de Consiliul de Administrare format


dintr-un număr de membri potrivit statutului societăţii. Preşedintele Consiliului de
Administrare este şi managerul general al societăţii.
Administratorii pot numi un Comitet de Direcţie şi directori executivi. Consiliul
de Administrare stabileşte remuneraţia acestora, atribuţiile, analizează periodic rapoartele
scrise de director asupra acţiunilor executate. De asemenea, îi descarcă de activităţi şi
dacă este cazul îi revocă.

1.3.4 Comitetul de direcţie

Consiliul de Administraţie poate delega o parte din puterile sale unui Comitet de
Direcţie.

1.4 Activitatea societăţii

1.4.1 Exerciţiul financiar

Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie.

1.4.2 Numirea personalului

Personalul de conducere este numit de Adunarea Generală a Acţionarilor iar restul


personalului este angajat de Consiliul de Administraţie şi de managerul general cu
concursul departamentului de specialitate. Angajarea personalului se face pe bază de
concurs cu respectarea prevederilor legale. Angajarea se confirmă prin încheierea de
contracte de muncă.

7
1.4.3 Întocmirea bilanţului şi a contului de profit şi pierdere

Societatea va întocmi bilanţul şi contul de profit şi pierdere, va ţine evidenţa


activităţilor economico – financiare în conformitate cu normele referitoare la organizarea
şi conducerea contabilităţii la societăţile comerciale din România, norme elaborate de
Ministerul de Finanţe.

Structura organizatorica pentru activitatea de baza la S.C. DONATRIC S.A. in anul


2007 contine trei magazine, un sediu si un depozit central, amplasate astfel:

 Donatric 1– str.Petru Rareş, nr. 2;


 Donatric 2– str.Ecaterina Teodoroiu, nr. 3
 Donatric 3– str.Cuza Vodă, nr. 5;
 Sediul Donatric –Petru Rareş, nr. 2;
 Depozit central – str. Petru Voda, nr 1.

În toate cele trei magazine se vand rochii şi accesorii pentru mireasa, dar şi rochii
de seară, din toate modelele firmei DONATRIC.

8
Fig.1 Structura si forma spatiala a magazinului Donatric 1
LEGENDA:
1) intrare clienti 8),9),10) cabine de 13) birou
2) casa proba 14) deposit de marfa
3) vitrina de expozitie 11) hol 15) toaleta
4),5),6),7) rafturi 12) sala receptie marfa

9
Fig. 2 Structura si forma spatiala a magazinului Donatric 2

LEGENDA:
1) casa 5),6),7),8) ,9),10) rafturi 12) sala receptie marfa
2) masuta cu banchete cu diferite modele de 13) birou
3),4) cabina de proba rochii 14) depozit marfa
11) vitrina expozitie 15) toaleta

10
Fig. 3 Structura si forma spatiala a magazinului Donatric 3

LEGENDA: 11) birou


1) intrare clienti 5),6),7),8) rafturi cu 12) deposit marfa
2) vitrina de expozitie diferite modele de rochii 13) toaleta
3) masuta cu banchete 9),10) cabina de proba 14) sala receptie marfa
4) casa

11
Fig. 4 Structura si forma spatiala a depozitului central

12
Fig. 5 Structura si forma spatiala a cladirii administrative
LEGENDA:

1) Intrare clienţi
2) Secretar director general
3) Secretar director comercial
4) Sala de sedinţe

13
Cap. 2 Mijloace fixe
2.1. Gestiunea mijloacelor fixe
Gestiunea mijloacelor fixe la S.C. DONATRIC S.A. se tine pe fiecare unitate comerciala
in parte si pe ansamblul firmei. Fiecare mijloc fix este evidentiat pe o cartoteca in care sunt
consemnate toate datele referitoare la data punerii in functiune, durata normala de explotare,
timpul de functionare efectiv, eventualele interventii pentru reparatii capitale si modernizari.
In anul 2007 valoarea mijloacelor fixe a fost reevaluata cu un coeficient de actualizare
de 1,10 datorita influentei inflatiei.
Structura mijloacelor fixe pe magazine, precum si valoarea lor reevaluata sunt prezentate
in urmatoarele tabele:

2.2. Structura mijloacelor fixe

Tabel nr.1 Structura mijloacelor fixe la magazinul DONATRIC 1

Preţ Val. după


Nr. Valoare
Categoria de mijloace fixe u.m. Cant. unitar reevaluare
Crt (RON)
(RON) (RON)
1 Clădiri buc 1 550.000 550.000 605.000
2 Construcţii speciale buc - - - -
Maşini, utilaje, instalaţii de
3 buc - - - -
lucru
Aparate şi instalaţii de măsură
4 buc - - - -
şi control
5 Mijloace de transport buc - - - -
6 Animale şi plantaţii buc - - - -
Unelte, dispozitive, mobilier,
7 9549 10503.9
aparatură de birotică, din care:
- stelaje buc 6 300 1.800 1980
- rafturi simple buc 9 250 2250 2475
- banchete buc 5 80 400 440
- scaune simple buc 4 60 240 264
- scaune birou buc 1 300 300 330
- mese buc 3 120 360 396
- birouri buc 1 350 350 385
- dulapuri vestiar buc 2 250 500 550
- calculatoare buc 1 2450 2 450 2695
- case de marcat buc 1 899 899 988.9
TOTAL MIJLOACE FIXE 559549 615503.9
13

Tabel nr.2 Structura mijloacelor fixe la magazinul DONATRIC 2


Preţ Val. după
Nr. Valoare
Categoria de mijloace fixe u.m. Cant. unitar reevaluare
Crt (RON)
(RON) (RON)
1 Clădiri buc 1 530 000 530 000 583 000
2 Construcţii speciale buc - - - -
3 Maşini, utilaje, instalaţii de lucru buc - - - -
Aparate şi instalaţii de măsură şi
4 buc - - - -
control
5 Mijloace de transport buc - - - -
6 Animale şi plantaţii buc - - - -
Unelte, dispozitive, mobilier,
7 6510 5511
aparatură de birotică, din care:
- rafturi simple buc 4 250 1000 1100
- banchete buc 1 50 50 55
- scaune simple buc 2 30 60 66
- scaune birou buc 1 200 200 242
- mese buc 2 100 200 242
- birouri buc 1 300 300 330
- stelaje buc 4 400 1 600 1760
- calculatoare buc 1 2 500 2 500 2 750
- case de marcat buc 1 700 700 770
TOTAL MIJLOACE FIXE 536510 588 511

Tabel nr.3 Structura mijloacelor fixe la magazinul DONATRIC 3


Preţ Val. după
Nr. Valoare
Categoria de mijloace fixe u.m. Cant. unitar reevaluare
Crt (RON)
(RON) (RON)
1 Clădiri buc 1 750 000 750 000 825000
2 Construcţii speciale buc - - - -
3 Maşini, utilaje, instalaţii de lucru buc - - - -
Aparate şi instalaţii de măsură şi
4 buc - - - -
control
5 Mijloace de transport buc - - - -
6 Animale şi plantaţii buc - - - -
Unelte, dispozitive, mobilier,
7 6940 7634
aparatură de birotică, din care:
- rafturi buc 8 250 2000 2200
- banchete buc 2 60 120 132
- scaune simple buc 3 40 120 132
- scaune birou buc 1 150 150 165
- mese buc 2 100 200 220
- birouri buc 1 350 350 385
- dulapuri vestiar buc 3 150 450 495
- calculatoare buc 1 2700 2 700 2970
- case de marcat buc 1 850 850 935

14
TOTAL MIJLOACE FIXE 756940 832634

Tabel nr.4 Structura mijloacelor fixe la depozitul central al SC DONATRIC SA


Preţ Val. după
Nr. Valoare
Categoria de mijloace fixe u.m. Cant. unitar reevaluare
Crt (RON)
(RON) (RON)
1 Clădiri buc 1 730000 730000 803.000
2 Construcţii speciale buc - - - -
3 Maşini, utilaje, instalaţii de lucru buc 1 30000 30000 33000
Aparate şi instalaţii de măsură şi
4 buc - - - -
control
5 Mijloace de transport buc 2 60000 120000 132.000
6 Animale şi plantaţii buc - - - -
Unelte, dispozitive, mobilier,
7 6940 7634
aparatură de birotică, din care:
- rafturi duble buc 8 360 2880 3168
- dulapuri vestiar buc 2 200 400 440
- bancuri de lucru buc 2 200 400 440
- scaune simple buc 2 50 100 110
- scaune birou buc 2 150 300 330
- birouri buc 2 210 420 462
- cărucioare mari buc 2 220 440 484
- calculatoare buc 1 2 000 2 000 2200
TOTAL MIJLOACE FIXE 886940 975634

Tabel nr.5 Structura mijloacelor fixe la sediul central al SC DONATRIC SA


Preţ Val. după
Nr. Valoare
Categoria de mijloace fixe u.m. Cant. unitar reevaluare
Crt (RON)
(RON) (RON)
1 Clădiri buc 1 450 000 450 000 495000
2 Construcţii speciale buc - - - -
3 Maşini, utilaje, instalaţii de lucru buc - - - -
Aparate şi instalaţii de măsură şi
4 buc - - - -
control
5 Mijloace de transport buc - - - -
6 Animale şi plantaţii buc - - - -
Unelte, dispozitive, mobilier,
7 38010 40811
aparatură de birotică, din care:
- birouri tip 1 buc 1 500 500 550
- birouri tip 2 buc 12 450 5400 5940
- scaune birou buc 13 150 1 950 2145
- fotolii buc 10 370 3700 4070
- scaune simple buc 26 110 2860 3146
- telefoane buc 8 50 400 440
- copiatoare buc 2 500 1 000 1100
- calculatoare buc 10 2 000 20 000 21000
- proiectoare video buc 1 2 200 2 200 2420
TOTAL MIJLOACE FIXE 488010 535811

15
Tabelul nr. 6 – Situatia generala a mijloacelor fixe ale S.C. DONATRIC S.A.
Durata
normala
de Norma de Valoare de Valoare
Nr. Categorie de utilizare amortizare inventar uzura Valoare
Crt. mijloace fixe (ani) (%) (ron) (ron) ramasa (ron)
1 Cladiri 100 1 3311000 33110 3277890
2 Constructii speciale 0 0 0

Masini, utilaje,
3 instalatii de lucru 33 000 3300 2700
Aparate si instalatii
de masura control si
4 reglare 0 0 0
Mijloace de
5 transport 10 10 132000 13200 118800
6 Animale si plantatii 0 0 0
Unelte, dispozitive,
mobilier,
instrumente de
birotica, din care:
7 10 10 72093.9 7209.39 64884.51
TOTAL mijloace
fixe 3548093.9 56819.39 3491274,51

Tabel nr.7 Structura mijloacelor fixe pe subunităţi şi pe total firmă (dupa reevaluare)
Magazin Depozit Sediu TOTAL
Nr. Categoria de Magazin Magazin
1 central central (RON)
Crt mijloace fixe 2 (RON) 3 (RON)
(RON) (RON) (RON)
1 Clădiri 605000 583000 825000 803000 495000 3311000
2 Construcţii speciale - - - - - 0
Maşini, utilaje,
3 - - - 33000 - 33000
instalaţii de lucru
Aparate şi instalaţii
4 - - - - - 0
de măsură şi control
Mijloace de
5 - - - 132000 - 132000
transport
6 Animale şi plantaţii - - - - - 0
Unelte, dispozitive,
7 mobilier, aparatură 10503.9 5511 7634 7634 40811 72093.9
de birotică, din care:
TOTAL
615503.9 588511 832634 975634 535811 3548093,9
MIJLOACE FIXE

16
2.3. Calculul amortizării mijloacelor fixe

Amortizarea este reglementata de Legea nr. 15 din 1994 privind “ Amortizarea


capitalului imobilizat in active corporale si necorporale “.
In domeniul mijloacelor fixe intalnim:
• Cota de amortizare
• Norma de amortizare
Norma de amortizare, care se determină fie prin raportarea valorii anuale de
recuperat la valoarea totală a mijlocului fix, fie raportând 100% la durata normală de viaţă,
după cum urmează:

 Aan 
Na =   *100
 Vinv 
sau
100%
Na = unde Na - norma anuală de amortizare exprimată procentual
Dn
Aan - amortizarea anuală
Vinv - valoarea de inventar
Dn - durata normală de utilizare exprimată în ani

Amortizarea anuală este suma de bani reprezentând amortismentul mijlocului fix


într-un an de zile şi se calculeaza după formula:

Na Vinv
Aan = Vinv * =
100 Dn
Cota de amortizare este suma de bani reprezentand amortizarea mijlocului fix, care se
introduce in cheltuielile de circulatie pentru recuperarea uzurii fizice si morale a mijlocului
fix si se poate calcula astfel:

1) Ca = Vi * (Na/ 100)
2) Ca = Vi/ Dn
Ca – cota de amortizare
In cazul unei functionari continue pe parcursul unui an, amortizarea anuala se raporteaza
la cele 12 luni ale anului si se stabileste valoarea medie a amortizarii lunare de recuperat,
valoare ce se introduce in cheltuielile de circulatie odata cu intocmirea “Situatiei lunare de
venituri si cheltuieli” pentru stabilirea rezultatelor economice ale firmei. Aceasta situatie de
venituri si cheltuieli permite calcularea profitului brut, a impozitului pe profit, cat si a altor
obligatii ale societatii.
Valoarea amortizarilor mijloacelor fixe se inregistreaza in conturi si se constituie ca una
din sursele de autofinantare a investitiilor pentru inlocuirea mijloacelor fixe uzate cat si
pentru modernizare

Luând în calcul durata legală de amortizare a clădirilor de 100 de ani, iar pe cea a
mijloacelor de transport, a uneltelor, dispozitivelor, mobilierului şi a celorlalte mijloace fixe
de 10 ani, prezentăm situaţia societăţii noastre în tabelul ce urmează.

17
Tabelul nr.8 Amortizarea anuală a mijloacelor fixe la SC DONATRIC SA
Amorti
Val. de Val. de Val de Val. de Amorti Amortiz Amortiz.
N Val. de Val. de Amortiz Amortiz z.
Categoria inv. inv. inv. inv pe z. . anuală anuală
r Dn inv. inv. . anuală . anuală anuală
de mijloace magazi magazi sediu total mijl anuală depozit pe total
cr (ani) magazin depozit mag. 2 mag. 3 sediu
fixe n1 n2 central fixe mag.1 central mijl fixe
t 3 (RON) (RON) (RON) (RON) central
(RON) (RON) (RON) (RON) (RON) (RON) (RON)
(RON)

1 Clădiri 100 550.000 530000 750 000 730 000 450 000 2 910 000 5500 5300 7500 7300 4500 30 100

Construcţii
2 - - - - - - - - - - - - -
speciale
Maşini,
utilaje,
3 10 - - - 30 000 - 30 000 - - - 3 000 - 3 000
instalaţii de
lucru
Aparate şi
instalaţii de
4 măsură, - - - - - - - - - - - - -
control şi
reglare
Mijloace de
5 10 - - - 120 000 - 120 000 - - - 12 000 - 12 000
transport
Animale şi
6 - - - - - - - - - - - - -
plantaţii
Unelte,
dispozitive,
7 mobilier, 10 9549 6510 6940 6940 38010 67 949 954.9 651 694 694 3801 6794.9
instr. de
birotică

TOTAL 559549 536510 756940 886940 488010 3127949 6454.9 5 951 8 194 22 994 8 301 51 894,9

9
Tabel nr.9 Valoarea recuperată din investiţie după 5 ani de funcţionare la SC DONATRIC SA
Amortiz. Amortiz. Amortiz.
Amortiz. Amortiz. Amortiz. Val. Val. Val. Val. Val.
anuală anuală anuală pe Val. totală
Nr Categoria de Dn anuală anuală anuală recuperată recuperată recuperată recuperată recuperată
depozit sediu total mijl recuperată
crt mijloace fixe (ani) mag.1 mag. 2 mag. 3 mag.1 mag.2 mag.3 depozit sediu
central central fixe (RON)
(RON) (RON) (RON) (RON) (RON) (RON) (RON) (RON
(RON) (RON) (RON)

1 Clădiri 100 5500 5300 7500 7300 4500 30 100 27 500 26 500 37 500 36 500 22 500 150 500

Construcţii
2
speciale
- - - - - - - - - - - - -
Maşini, utilaje,
3 instalaţii de 10 - - - 3 000 - 3 000 - - - 15 000 - 15 000
lucru
Aparate şi
instalaţii de
4
măsură, control
- - - - - - - - - - - - -
şi reglare
Mijloace de
5
transport
10 - - - 12 000 - 12 000 - - - 60 000 - 60 000
Animale şi
6
plantaţii
- - - - - - - - - - - - -
Unelte,
dispozitive,
7
mobilier, instr.
10 954.9 651 694 694 3801 6794.9 4774.5 3255 3470 3470 19005 33 974.5
de birotică

259474.
TOTAL 6454.9 5 951 8 194 22 994 8 301 51 894,9 32 274.5 29 755 40 970 114 970 41 505
5
19
Tabel nr.10 Amortizarea anuală a mijloacelor fixe după reevaluare la SC DONATRIC SA
Val. Val. Val. Val. Val.
rămasă rămasă rămasă rămasă rămasă Amortiz Amortiz
N Val. totală Amortiz Amortiz Amortiz Amortiz.
Ani de de de de de . anuală . anuală
r Categoria de rămasă de . anuală . anuală . anuală anuală
ră- recupera recupera recupera recupera recupera depozit sediu
cr mijloace fixe recuperat mag.1 mag. 2 mag. 3 totală
maşi t la t la t la t la t la central central
t (RON) (RON) (RON) (RON) (RON)
mag.1 mag.2 mag.3 depozit sediu (RON) (RON)
(RON) (RON) (RON) (RON) (RON)

1 Clădiri 95 522 500 503 500 712 500 693 500 427 500 2 859 500 6050 5830 8250 8030 4950 33 110

Construcţii
2 - - - - - - - - - - - - -
speciale
Maşini,
utilaje,
3 5 - - - 285 000 - 285 000 - - - 3300 - 3300
instalaţii de
lucru
Aparate şi
instalaţii de
4 măsură, - - - - - - - - - - - - -
control şi
reglare
Mijloace de
5 5 - - - 1140000 - 1140000 - - - 1320 - 1320
transport
Animale şi
6 - - - - - - - - - - - - -
plantaţii
Unelte,
dispozitive,
7 mobilier, 5 90715.5 61845 65930 65930 361095 645515.5 1050.39 716.1 763.4 763.4 4181.1 7474.39
instr. de
birotică

11
45204,3
TOTAL 7100.39 6546.1 9013.4 13413,4 9131.1
9

12
Cap.3 Analiza suprafeţelor disponibile

În anul 2006, suprafaţa totală a clădirilor aflate în patrimoniul SC DONATRIC SA


era împărţită după cum urmează:
• magazin DONATRIC 1: 400 m²
• magazin DONATRIC 2: 496 m²
• magazin DONATRIC 3: 382 m²
• depozit central: 990 m²
• sediu central: 240 m²
• TOTAL suprafaţă…………..2508m²
In categoria suprafeţelor de depozitare este inclusă magazia de 10 m² din sediul
central al societăţii. Spaţiile administrative sunt cele care găzduiesc birouri sau în care se
desfăşoară alte activităţi administrative, spaţiile auxiliare sunt reprezentate de vestiare,
grupuri sanitare şi holuri, iar singurul spaţiu tehnic existent la depozitul central este destinat
depozitării pieselor de schimb, a materialelor şi ca încăpere de efectuare a unor reparaţii,
operaţiuni de întreţinere.

Tabel nr. 11 Suprafaţa pe magazine şi pe total la SC DONATRIC SA


Magazin Magazin Magazin Depozit Sediu TOTAL
Nr. Categoria de
1 2 3 central central firmă
crt. suprafaţă
(m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²)
Suprafaţă
1 acoperită, din 400 496 382 930 240 2448
care
-pt vânzare 300 326 280 - - 906
-de depozitare 40 85 42 640 10 817
-spaţii administr.
30 40 30 90 150 340
şi sociale
-spaţii auxiliare 30 45 30 150 80 335
-spaţii tehnice - - - 50 - 50
Suprafaţa
2 - - - 60 - 60
neacoperită
3 Suprafaţa totală 400 496 382 990 240 2508

S.C. DONATRIC S.A. deţine o suprafaţă comercială de 2508 m2, din care suprafaţa
acoperită este de 2448 m2, care este împărţită astfel: suprafaţa alocată vânzării este de 906
m2, suprafaţa alocată spaţiilor auxiliare este de 335 m2, suprafaţa alocată spaţiilor
administrative şi sociale este de 340 m2, cea alocată încăperilor tehnice este de 50 m2, iar
suprafaţa neacoperită este de 60 m2.

21
Tabel nr.12 Suprafaţa pe magazine şi pe total la SC DONATRIC SA (%)
Nr. Categoria de Magazin Magazin Magazin Depozit Sediu TOTAL
crt. suprafaţă 1 2 3 central central firmă
Suprafaţă
1 acoperită, din 100 100 100 93,94 100 97.60
care
-pt vânzare 75 65.72 73.30 - - 37.01
-de depozitare 10 17.14 11 68.82 4.17 33.38
-spaţii administr. 7.5 8.06 7.85 9.68 62.5 13.89
-spaţii auxiliare
7,5 9.08 7.85 16.13 33.33 13.68
şi sociale
-spaţii tehnice - - - 5.37 - 2.04
Suprafaţa
2 - - - 6,06 - 2.4
neacoperită
3 Suprafaţa totală 100 100 100 100 100 100

Din tabelul realizat rezultă că majoritatea suprafeţei de teren a firmei este ocupată de
clădiri – 97.6%, din care cea mai mare parte este alocată vânzării propriu zise a marfurilor-
37.01%,o parte aproape la fel de mare-mai exact 33.38% din suprafaţă este alocată
depozitului central şi depozitelor din magazine, fapt care este de înţeles, având în vedere că
firma distribuie rochii de mireasă şi rochii de gală, acestea necesitând un spaţiu mare de
depozitare. Un procent de 2.04 % este aferent unui spaţiu tehnic de reparaţii minore în cadrul
depozitului central, care este dotat cu o suprafaţă neacoperită de 60 m2 destinată parcărilor.

Tabel nr.13 Alocarea suprafeţei de vânzare pe raioane şi mod de servire la magazinele


SC DONATRIC SA
% din
Vânzare cu vânzător spaţiul Autoservire
total
Denumire magazin Aferen Ponde
Raion Suprafaţă Pondere din t Raion Suprafaţă re din
nr. (m²) total (%) vanzar nr. (m²) total
ii (%)
1 200 66.67 33.12
DONATRIC 1
2 100 33.33
1 186 57.06 35.98
DONATRIC 2
2 140 42.94
DONATRIC 3 1 68 24.29 30.90
2 62 22.14
3 80 28.57
4 70 25
Total firmă 906 100

Din tabelul de mai sus se poate observa că la magazinele Donatric nu se realizează


vanzarea cu autoservire, deoarece este şi imposibilă vânzarea de rochii de mireasă sau de
gală fără vânzător. Apoi se mai observă că spaţiul aferent vânzării este împărţit pe raioane,
astfel:
- La magazinul 1 sunt doua raioane unul pentru rochii de mireasă, care este şi mai
mare-66,67% şi unul pentru rochii de gală-33,33%.
- La magazinul 2 sunt de asemenea 2 raioane, cel mai mare fiind dedicat rochiilor de
mireasă-57,06%, iar cel mai mic -42,94%- rochiilor de gală.

22
- La magazinul 3 se observă o altă structurare, pe 4 raioane, câte două pentru fiecare tip
de rochii, pentru că aşa a fost permisă organizarea spaţiului respectiv.

Se poate observa că magazinele au o suprafaţă destinată vânzărilor aproximativ egală,


asta deoarece aşa a fost posibilă achiziţionarea spaţiului, diferenţa dintre acestea fiind foarte
mică:M 1-33.12%, M 2- 35,98%,şi M3- 30,9%.

Tabel nr.14 Suprafaţa alocată birourilor la SC DONATRIC SA


Suprafaţă birouri
Subcategoria comercială
Suprafaţa (m²) Ponderea (%)
DONATRIC 1 30 8.82
DONATRIC 2 40 11.76
DONATRIC 3 30 8.82
Depozit 90 26.48
Sediu 150 44.12
TOTAL firmă 340 100

Din tabelul de mai sus reiese că cea mai mare parte a suprafeţei destinate birourilor o
deţine, cum era şi normal, sediul firmei-44,12%; urmată de depozitul central- 26,48%, şi aici
fiind necesare mai multe birouri pentru recepţionarea, inventarierea (administrarea)
marfurilor; urmând ca magazinele să deţină cea mai mică pondere cu ocuparea suprafeţelor
destinate birourilor.

Tabel nr.15 Suprafaţa alocată depozitării la SC DONATRIC SA


Suprafaţă birouri
Subcategoria comercială
Suprafaţa (m²) Ponderea (%)
DONATRIC 1 40 4.89
DONATRIC 2 85 10.40
DONATRIC 3 42 5.14
Depozit 640 78.35
Sediu 10 1.22
TOTAL firmă 817 100

Din tabelul de mai sus se poate observa că cea mai mare parte din suprafaţa alocată
depozitării, îi revine depozitului central- 78.35%, urmat de cele trei magazine: 4,89%;10,4%;
5,14%, dintre acestea cea mai mare suprafaţă revenindu-i magazinului Donatric 2,care este si
cel mai mare de altfel (496 m2). La sediul firmei este de asemenea un spatiu foarte mic de
depozitare a rochiilor de colecţie, cu titlu de exemplu.

23
Cap.4 Structura personalului

SC DONATRIC SA are ca organ suprem de conducere AGA ale cărei atribuţii sunt
precizate prin prevederile în vigoare. Societatea este administrată şi reprezentată de Consiliul
de Administraţie care are un număr de membri potrivit statutului şi care are rolul de a stabili
atribuţiile şi remuneraţia directorilor, de a-i descărca de obligaţii sau de a-i revoca precum şi
de a analiza rapoartele scrise de directori asupra operaţiilor efectuate.
În conducerea societăţii activează un singur Director general care are în subordine,
conform organigramei Departamentul Comercial, Departamentul Relaţii Publice,
Departamentul Administrativ şi Departamentul Financiar-Contabil.
Atribuţiile Directorului general, pe lângă cele specifice unui manager ţin atât de
conducerea şi coordonarea departamentelor aflate în subordine cât şi de atribuţiuni privind
realizarea investiţiilor, încheierea şi semnarea contractelor cu furnizorii sau relaţii publice.
Personalul SC DONATRIC SA poate fi structurat după cum urmează:
1) Personal comercial:
• De conducere: sef de magazine, sef de sector de marfuri, sef de raion, adjunctii
lor; directorul general, directorul comercial,directorul economic, şefii de birou
marketing, şefii de birou aprovizionare, secretarul general, secratarul directorului
general, contabilii, , şeful biroului logistică,
• Operativ: vanzator, ajutor de vanzator, supraveghetor sala, casier;
• Auxiliar: sortor, vitrinier, receptioner, ambalator marfuri;
2) Personal de servire a unitatii comerciale:
• De servire gospodareasca: magazioner, paznic, personal de service;
• De servire tehnica: mechanic, electrician.
3) Personal administrative: contabil, facturier;

Întrucât s-a constatat faptul că din punct de vedere financiar este mai rentabil să se
externalizeze unele servicii, dar şi datorită caracterului periodic al acestor servicii, activităţile
privind juridicul, paza / protecţia precum şi curăţenia au căzut în sarcina unor persoane
juridice, în baza unor contracte încheiate cu aceştia, pentru anumite perioade din săptămână,
lună sau doar atunci când este nevoie. Curăţenia în sediul central este asigurată de o societate
comercială prin intermediul unui angajat care, în baza contractului stabilit presteaza zilnic
câte 2 ore de muncă. În schimb firma are creat propriul birou de resurse umane, deoarece are
angajaţi cu vechime, şi doreşte să îşi păstreze angajaţii prin evaluarea periodică a acestora,
acordarea de bonusuri, etc.
Toţi angajaţii firmei SC DONATRIC SA lucrează în două schimburi, unul de
dimineaţă şi unul de după amiază, fiecare magazin având câte doi casieri, adică unul pe
schimb, şi câte doi vânzători: pe schimbul de dimineaţă este şeful de magazin şi încă un
vânzător, iar pe schimbul de după amiază alţi doi vânzători.

24
AGA

Consiliul de
Administraţie
Comisia de Cenzori

Director general

Director comercial Depart. financiar-contabil


Secretară Director economic

Şef birou
Depart. Şef birou Şef Şef Şef Depart. Contabil 1 Contabil 2
aproviziona Secretara Şef depart.
marketing logistică magaz. 1 magaz. 2 magaz. 3 administrativ
re financiar-contabil

Şef depart. Responsabil 2 Casier 2 Casier 2 Casieri


marketing marketing 3 Vânzători 3 vânzători 2 Vânzători

Şef
depozit

Şofer 2 Şoferi 2 Operatori Elecrto 2 Operatori Operator


motostivuitor auto încărcat - -mecanic ambalare facturare
descărcat

25
Tabel nr.16 Personalul angajat permanent la SC DONATRIC SA în anul 2007

Nr. Magazi Magazi Magazi Depozit Sediu


Categoria de personal TOTAL
crt n1 n2 n3 central central
Personal comercial
6 6 6 3 3 24
total din care:
De conducere 2 2 2 2 3 11
Manager general 0 0 0 0 1 1
Director comercial 0 0 0 0 1 1
1 Director economic 0 0 0 0 1 1
Sef servicii 0 0 0 0 0 0
Sef magazine si depozit 1 1 1 1 0 4
Sef sala 1 1 1 1 0 4
Operativ 4 4 4 1 0 13
Vanzatori/ casieri 3 3 3 0 0 9
Auxiliari 1 1 1 1 0 4
Supraveghetori 0 0 0 0 0 0
Personal de servire
1 1 1 4 1 8
2 total din care:
Gospodaresc 1 1 1 2 1 6
Tehnic 0 0 0 2 0 2
Personal administrativ 0 0 0 0 10 10
3
Total personal 7 7 7 7 14 42

Cap.5 Stocurile de mărfuri

5.1.Situaţia stocurilor de mărfuri la sfârşitul anului 2007:

SC DONATRIC SA are ca obiect de activitate comercializarea prin intermediul


celor trei magazine a rochiilor de mireasă şi a rochiilor de gală.Tabelele următoare prezintă

26
situaţia stocurilor, la sfârşitul anului 2007, pentru fiecare magazin în parte precum şi pentru
depozitul central.

Tabel nr.17 Stocurile de mărfuri la magazinul DONATRIC 1


Preţ de
Valoare TVA de
Nr. Denumire livrare fără
Sortiment Cantitate marfă dedus
crt. produs TVA
(RON) (RON)
(RON)
Albe din
30 1000 30000 5700
dantela
Rochii de Crem din
35 1100 38500 7315
1 mireasă satin
Albe din
40 1200 48000 9120
satin
TOTAL 105 116500 22135
Scurt simplu 10 50 500 95
Lung
20 60 1200 228
Voal simplu
2
Scurt cusut 15 60 900 171
Lung cusut 18 70 1260 239.4
TOTAL 63 3860 733.4
M1 10 50 500 95
M2 15 50 750 142.5
Poşetuţe
3 M3 7 45 315 59.85
M4 8 50 400 76
TOTAL 40 1965 373.35
M1 20 70 1400 266
Coroniţe M2 25 65 1625 308.75
4
M3 30 60 1800 342
TOTAL 95 4825 916.75
M1 30 400 12000 2280
Rochii de M2 25 600 15000 2850
5 seară M3 30 500 15000 2850
M4 35 500 17500 3325
TOTAL 120 59500 11305
M1 30 450 13500 2565
Rochii de M2 25 500 12500 2375
6 zi M3 40 600 24000 456
M4 35 550 19250 3657.5
TOTAL 69250 13157.5
TOTAL 255900 48621

Tabel nr.18 Stocurile de mărfuri la magazinul DONATRIC 2

27
Preţ de
Valoare TVA de
Nr. Denumire livrare fără
Sortiment Cantitate marfă dedus
crt. produs TVA
(RON) (RON)
(RON)
Albe din
45 1000 45000 8550
dantela
Rochii de Crem din
35 1100 38500 7315
1 mireasă satin
Albe din 684
30 1200 36000
satin 0
TOTAL 110 119500 22705
Scurt simplu 10 50 500 95
Lung
15 60 900 171
Voal simplu
2
Scurt cusut 15 60 900 171
Lung cusut 10 70 700 133
TOTAL 50 3000 570
M1 10 50 500 95
M2 15 50 750 142.5
Poşetuţe
3 M3 5 45 225 42.75
M4 15 50 750 142.5
TOTAL 45 2225 422.75
M1 15 70 1050 199.5
Coroniţe M2 20 65 1300 247
4
M3 25 60 1500 285
TOTAL 60 3850 731.5
M1 25 400 20000 3800
Rochii de M2 20 600 12000 2280
5 seară M3 25 500 12500 2375
M4 30 500 15000 2850
TOTAL 100 59500 11305
M1 30 450 13500 2565
Rochii de M2 25 500 12500 2375
6 zi M3 35 600 21000 3990
M4 40 550 22000 4180
TOTAL 130 69000 13110
4884
TOTAL 257075
4.25

Tabel nr.19 Stocurile de mărfuri la magazinul DONATRIC 3

Nr. Denumire Sortiment Cantitate Preţ de Valoare TVA de


crt. produs livrare fără marfă dedus
TVA (RON) (RON)

28
(RON)

Albe din
25 1000 25000 4750
dantela
Rochii de Crem din
30 1100 33000 6270
1 mireasă satin
Albe din
35 1200 42000 7980
satin
TOTAL 90 100000 19000
Scurt simplu 10 50 500 95
Lung
20 60 1200 228
Voal simplu
2
Scurt cusut 15 60 900 171
Lung cusut 18 70 1260 239.4
TOTAL 63 3860 733.4
M1 10 50 500 95
M2 15 50 750 142.5
Poşetuţe
3 M3 7 45 315 59.85
M4 8 50 400 76
TOTAL 40 1965 373.35
M1 20 70 1400 266
Coroniţe M2 25 65 1625 308.75
4
M3 30 60 1800 342
TOTAL 95 4825 916.75
M1 35 400 14000 2660
Rochii de M2 30 600 18000 3420
5 seară M3 32 500 16000 3040
M4 38 500 19000 3610
TOTAL 135 67000 12730
M1 30 450 13500 2565
Rochii de M2 35 500 17500 3325
6 zi M3 40 600 24000 4560
M4 35 550 19250 3657.5
TOTAL 140 74250 14107.5
TOTAL 251900 47861

Tabel nr.20 Stocurile de mărfuri la depozitul central al SC DONATRIC SA

29
Preţ de
Valoare TVA de
Nr. Denumire livrare fără
Sortiment Cantitate marfă dedus
crt. produs TVA
(RON) (RON)
(RON)
Albe din
90 1000 90000 17100
dantela
Rochii de Crem din
80 1100 88000 16720
1 mireasă satin
Albe din
75 1200 90000 17100
satin
TOTAL 105 268000 50920
Scurt simplu 50 50 2500 475
Lung
45 60 2700 513
Voal simplu
2
Scurt cusut 35 60 2100 399
Lung cusut 40 70 2800 532
TOTAL 63 10100 1919
M1 40 50 2000 380
M2 30 50 1500 285
Poşetuţe
3 M3 20 45 900 171
M4 50 50 2500 475
TOTAL 40 6900 1311
M1 70 70 4900 931
Coroniţe M2 90 65 5850 1111.5
4
M3 85 60 5100 969
TOTAL 95 15850 3011.5
M1 90 400 36000 6840
Rochii de M2 85 600 51000 9690
5 seară M3 70 500 35000 6650
M4 55 500 27500 5225
TOTAL 120 149500 2840.5
5
M1 450 24750 4702.5
5
Rochii de 6
M2 500 32500 6175
6 zi 5
M3 70 600 42000 7980
M4 85 550 46750 8882.5
TOTAL 146000 27740
TOTAL 596350 113306.5

5.2.Situaţia vânzărilor la sfârşitul anului 2007

30
Tabelele următoare sintetizează vânzările de mărfuri în cadrul celor trei magazine şi
pe total firmă, pe parcursul anului 2007. Tabelele conţin informaţii referitoare la cantităţi,
preţuri de achiziţie, adaosul comercial, TVA colectat, TVA dedus.
Situaţia vânzărilor este raportată la încheierea exerciţiului financiar, respectiv la 31
decembrie 2007.

31
Tabel nr.21 Vânzările la preţ de livrare şi cu amănuntul, adaosul comercial, TVA colectat, dedus şi la buget la magazinul DONATRIC 1

Preţ
Cota Vânzări la Vânzări la
de Preţ cu Vânzări la TVA la Valoare TVA la
Cotă de medie preţ cu preţ cu
Nr. Sorti- Canti- livrare amănuntul preţ de preţ de adaos preţ cu TVA la
Denumire adaos de ad. amănuntul amănuntul
crt. ment tate fără fără TVA livrare livrare comercial amănuntul buget
comercial com. fără TVA cu TVA
TVA (RON) (RON) (RON) (RON) (RON)
(%) (RON) (RON)
(RON)
Albe
din 4300 1000 0.7 1700 4300000 817000 3010000 7310000 1388900 8698900 571900
dantela
Crem
Rochii de
mireasă
din 4150 1100 0.75 1925 4565000 867350 3423750 7988750 1517863 9506612.5 650513
1 satin
Albe
din 3300 1200 0.85 2220 3960000 752400 3366000 7326000 1391940 8717940 639540
satin
1282500 243675
TOTAL 9799750 0.76 22624750 4298703 26923453 1861953
0 0
Scurt
simplu
5000 50 0.35 67.5 250000 47500 87500 337500 64125 401625 16625
Lung
simplu 5400 60 0.3 78 324000 61560 97200 421200 80028 501228 18468
Voal
2 Scurt
cusut 3100 60 0.35 81 186000 35340 65100 251100 47709 298809 12369
Lung
cusut 3200 70 0.4 98 224000 42560 89600 313600 59584 373184 17024
TOTAL 984000 186960 339400 0.35 1323400 251446 1574846 64486
3 Poşetuţe 1200
M1 50 0.5 75 600000 114000 300000 900000 171000 1071000 57000
0
1150
M2 50 0.5 75 575000 109250 287500 862500 163875 1026375 54625
0
1200
M3 0.3 58.5 540000 102600 162000 702000 133380 835380 30780
0 45
M4 8500 50 0.3 65 425000 80750 127500 552500 104975 657475 24225
32
TOTAL 2140000 406600 877000 0.4 3017000 573230 3590230 166630
M1 9300 70 0.3 91 651000 123690 195300 846300 160797 1007097 37107
Coroniţe
4 M2 7400 65 0.3 84.5 481000 91390 144300 625300 118807 744107 27417
M3 6000 60 0.4 84 360000 68400 144000 504000 95760 599760 27360
TOTAL 1492000 283480 483600 0.33 1975600 375364 2350964 91884
M1 3500 400 0.7 680 1400000 266000 980000 2380000 452200 2832200 186200
Rochii de M2 4150 600 0.65 990 2490000 473100 1618500 4108500 780615 4889115 307515
seară
5
M3
3280 500 0.75 875 1640000 311600 1230000 2870000 545300 3415300 233700
M4 3000 500 0.55 775 1500000 285000 825000 2325000 441750 2766750 156750
133570
TOTAL 7030000 4653500 0.66 11683500 2219865 13903365 884165
0
M1 2100 450 0.75 787.5 945000 179550 708750 1653750 314212.5 1967962.5 134662.5
Rochii de
zi
M2 2500 500 0.65 825 1250000 237500 812500 2062500 391875 2454375 154375
6 M3 3200 600 0.55 930 1920000 364800 1056000 2976000 565440 3541440 200640
M4 3900 550 0.65 907.5 2145000 407550 1394250 3539250 672457.5 4211707.5 264907.5
118940
TOTAL 6260000 3971500 0.65 10231500 1943985 12175485 754585
0
3073100 583889 2012475
TOTAL 0.53 50855750 9662593 60518343 3823703
0 0 0

33
Tabel nr.22 Vânzările la preţ de livrare şi cu amănuntul, adaosul comercial, TVA colectat, dedus şi la buget la magazinul DONATRIC 2

Preţ
Cota Vânzări la Vânzări la
de Cotă de Preţ cu Vânzări la TVA la Valoare TVA la
medie preţ cu preţ cu
Nr. Sorti- Canti- livrare adaos amănuntul preţ de preţ de adaos preţ cu TVA la
Denumire de ad. amănuntul amănuntul
crt. ment tate fără comercia fără TVA livrare livrare comercial amănuntul buget
com. fără TVA cu TVA
TVA l (RON) (RON) (RON) (RON) (RON)
(%) (RON) (RON)
(RON)
Albe
din 3500 1000 0.7 1700 3500000 665000 2450000 5950000 1130500 7080500 465500
dantela
Crem
Rochii de
mireasă
din 4000 1100 0.75 1925 4400000 836000 3300000 7700000 1463000 9163000 627000
1 satin
Albe
din 3300 1200 0.85 2220 3960000 752400 3366000 7326000 1391940 8717940 639540
satin
1186000 225340 2097600 2496144
TOTAL 9116000 0.76 3985440 1732040
0 0 0 0
Scurt
simplu 4500 50 0.35 67.5 225000 42750 78750 303750 57712.5 361462.5 14962.5
Lung
simplu 3500 60 0.3 78 210000 39900 63000 273000 51870 324870 11970
Voal
2 Scurt
cusut 3100 60 0.35 81 186000 35340 65100 251100 47709 298809 12369
Lung
cusut 3200 70 0.4 98 224000 42560 89600 313600 59584 373184 17024
TOTAL 845000 160550 296450 0.35 1141450 216875.5 1358326 56325.5
3 Poşetuţe
M1 9000 50 0.5 75 450000 85500 225000 675000 128250 803250 42750
M2 8500 50 0.5 75 425000 80750 212500 637500 121125 758625 40375
M3 7500 0.3 58.5 337500 64125 101250 438750 83362.5 522112.5 19237.5

34
45
M4 8500 50 0.3 65 425000 80750 127500 552500 104975 657475 24225
TOTAL 1637500 311125 666250 0.4 2303750 437712.5 2741463 126587.5
M1 8300 70 0.3 91 581000 110390 174300 755300 143507 898807 33117
Coroniţe
4 M2 7400 65 0.3 84.5 481000 91390 144300 625300 118807 744107 27417
M3 8500 60 0.4 84 510000 96900 204000 714000 135660 849660 38760
TOTAL 1572000 298680 522600 0.33 2094600 397974 2492574 99294
M1 4500 400 0.7 680 1800000 342000 1260000 3060000 581400 3641400 239400
Rochii de M2 4400 600 0.65 990 2640000 501600 1716000 4356000 827640 5183640 326040
seară
5 M3
3500 500 0.75 875 1750000 332500 1312500 3062500 581875 3644375 249375
M4 4800 500 0.55 775 2400000 456000 1320000 3720000 706800 4426800 250800
163210 1419850 1689621
TOTAL 8590000 5608500 0.66 2697715 1065615
0 0 5
M1 2100 450 0.75 787.5 945000 179550 708750 1653750 314212.5 1967963 134662.5
Rochii de M2 4500 500 0.65 825 2250000 427500 1462500 3712500 705375 4417875 277875
zi
6 M3 4300 600 0.55 930 2580000 490200 1419000 3999000 759810 4758810 269610
M4 3300 550 0.65 907.5 1815000 344850 1179750 2994750 569002.5 3563753 224152.5
144210 1236000 1470840
TOTAL 7590000 4770000 0.65 2348400 906300
0 0 0
3209450 609795 2097980 5307430 1008411 6315841
TOTAL 3986162
0 5 0 0.53 0 7 7

35
Tabel nr.23 Vânzările la preţ de livrare şi cu amănuntul, adaosul comercial, TVA colectat, dedus şi la buget la magazinul DONATRIC 3

Preţ
Cota Vânzări la Vânzări la
de Cotă de Preţ cu Vânzări la TVA la Valoare TVA la
medie preţ cu preţ cu
Nr. Sorti- Canti- livrare adaos amănuntul preţ de preţ de adaos preţ cu TVA la
Denumire de ad. amănuntul amănuntul
crt. ment tate fără comercia fără TVA livrare livrare comercial amănuntul buget
com. fără TVA cu TVA
TVA l (RON) (RON) (RON) (RON) (RON)
(%) (RON) (RON)
(RON)
Albe
din 3200 1000 0.7 1700 3200000 608000 2240000 5440000 1033600 6473600 425600
dantela
Crem
Rochii de 1030837
mireasă
din 4500 1100 0.75 1925 4950000 940500 3712500 8662500 1645875 705375
satin 5
1
Albe
1188810
din 4500 1200 0.85 2220 5400000 1026000 4590000 9990000 1898100 872100
satin 0
1355000 1054250 2409250 2867007
TOTAL 2574500 0.76 4577575 2003075
0 0 0 5
2 Voal Scurt
simplu
5300 50 0.35 67.5 265000 50350 92750 357750 67972.5 425722.5 17622.5
Lung
simplu
3500 60 0.3 78 210000 39900 63000 273000 51870 324870 11970
Scurt 3100 60 0.35 81 186000 35340 65100 251100 47709 298809 12369
cusut

36
Lung
cusut
4300 70 0.4 98 301000 57190 120400 421400 80066 501466 22876
TOTAL 962000 182780 341250 0.35 1303250 247617.5 1550868 64837.5
M1 6700 50 0.5 75 335000 63650 167500 502500 95475 597975 31825
Poşetuţe M2 8500 50 0.5 75 425000 80750 212500 637500 121125 758625 40375
3
M3 8700 45 0.3 58.5 391500 74385 117450 508950 96700.5 605650.5 22315.5
M4 8500 50 0.3 65 425000 80750 127500 552500 104975 657475 24225
TOTAL 1576500 299535 624950 0.4 2201450 418275.5 2619726 118740.5
M1 6500 70 0.3 91 455000 86450 136500 591500 112385 703885 25935
Coroniţe
4 M2 3200 65 0.3 84.5 208000 39520 62400 270400 51376 321776 11856
M3 4300 60 0.4 84 258000 49020 103200 361200 68628 429828 19608
TOTAL 921000 174990 302100 0.33 1223100 232389 1455489 57399
M1 3200 400 0.7 680 1280000 243200 896000 2176000 413440 2589440 170240
Rochii de M2 5500 600 0.65 990 3300000 627000 2145000 5445000 1034550 6479550 407550
seară
5 M3 3200 500 0.75 875 1600000 304000 1200000 2800000 532000 3332000 228000
M4 5000 500 0.55 775 2500000 475000 1375000 3875000 736250 4611250 261250
1429600 1701224
TOTAL 8680000 1649200 5616000 0.66 2716240 1067040
0 0
M1 2150 450 0.75 787.5 967500 183825 725625 1693125 321693.8 2014819 137868.8
Rochii de M2 4500 500 0.65 825 2250000 427500 1462500 3712500 705375 4417875 277875
zi
6 M3 3600 600 0.55 930 2160000 410400 1188000 3348000 636120 3984120 225720
M4 3990 550 0.65 907.5 2194500 416955 1426425 3620925 687975.8 4308901 271020.8
1237455 1472571
TOTAL 7572000 1438680 4802550 0.65 2351165 912485
0 5
3326150 2222935 5549085 1054326 6603411
TOTAL 6319685 0.53 4223577
0 0 0 2 2

37
Tabel nr.24 Vânzările la preţ de livrare şi cu amănuntul, adaosul comercial, TVA colectat, dedus şi la buget pe total firmă

Preţ Cota
Vânzări la Vânzări la
de Cotă de Preţ cu Vânzări la TVA la Valoare medi TVA la
preţ cu preţ cu
Nr. Sorti- Canti- livrare adaos amănuntul preţ de preţ de adaos e de preţ cu TVA la
Denumire amănuntul amănuntul
crt. ment tate fără comercia fără TVA livrare livrare comercial ad. amănuntul buget
fără TVA cu TVA
TVA l (RON) (RON) (RON) (RON) com. (RON)
(RON) (RON)
(RON) (%)
Albe
1100 1100000
din 1000 0.7 1700 2090000 7700000 18700000 3553000 22253000 1463000
dantela 0 0
Crem
Rochii de 1265 1391500 1043625
mireasă
din 1100 0.75 1925 2643850 24351250 4626738 28977988 1982888
satin 0 0 0
1
Albe
1110 1332000 1132200
din 1200 0.85 2220 2530800 24642000 4681980 29323980 2151180
satin 0 0 0
3823500 2945825 1286171
TOTAL 0 7264650 0.76 67693250 80554968 5597068
0 0 8
2 Voal Scurt 1480
simplu 50 0.35 67.5 740000 140600 259000 999000 189810 1188810 49210
0
Lung 1240 60 0.3 78 744000 141360 223200 967200 183768 1150968 42408
38
simplu 0
Scurt
cusut
9300 60 0.35 81 558000 106020 195300 753300 143127 896427 37107
Lung 1070
cusut 70 0.4 98 749000 142310 299600 1048600 199234 1247834 56924
0
TOTAL 0 2791000 530290 977100 0.35 3768100 715939 4484039 185649
2770
M1 50 0.5 75 1385000 263150 692500 2077500 394725 2472225 131575
0
2850
M2 50 0.5 75 1425000 270750 712500 2137500 406125 2543625 135375
0
Poşetuţe
3 2820
M3 45 0.3 58.5 1269000 241110 380700 1649700 313443 1963143 72333
0
2550
M4 50 0.3 65 1275000 242250 382500 1657500 314925 1972425 72675
0
TOTAL 0 5354000 1017260 2168200 0.4 7522200 1429218 8951418 411958
2410
M1 70 0.3 91 1687000 320530 506100 2193100 416689 2609789 96159
0
1800
Coroniţe M2 65 0.3 84.5 1170000 222300 351000 1521000 288990 1809990 66690
4 0
1880
M3 60 0.4 84 1128000 214320 451200 1579200 300048 1879248 85728
0
TOTAL 0 3985000 757150 1308300 0.33 5293300 1005727 6299027 248577
1120
M1 400 0.7 680 4480000 851200 3136000 7616000 1447040 9063040 595840
0
1405
M2 600 0.65 990 8430000 1601700 5479500 13909500 2642805 16552305 1041105
Rochii de 0
seară
5
M3
9980 500 0.75 875 4990000 948100 3742500 8732500 1659175 10391675 711075
1280
M4 500 0.55 775 6400000 1216000 3520000 9920000 1884800 11804800 668800
0
2430000 1587800
TOTAL 0 4617000 0.66 40178000 7633820 47811820 3016820
0 0
39
M1 6350 450 0.75 787.5 2857500 542925 2143125 5000625 950118.8 5950743.8 407193.8
1150
M2 500 0.65 825 5750000 1092500 3737500 9487500 1802625 11290125 710125
Rochii de 0
zi 1110
6 M3 600 0.55 930 6660000 1265400 3663000 10323000 1961370 12284370 695970
0
1119
M4 550 0.65 907.5 6154500 1169355 4000425 10154925 1929436 12084361 760081
0
2142200 1354405
TOTAL 4070180 0.65 34966050 6643550 41609600 2573370
0 0
9608700 1825653 6333390 15942090 3028997 18971087
TOTAL 0.53 12033441
0 0 0 0 1 1

40
Total vânzări la preţ cu
Nr.crt. Denumire magazin amănuntul, inclusiv TVA
(RON)

1 DONATRIC 1 60518343
2 DONATRIC 2 63158417
3 DONATRIC 3 66034112
TOTAL 189710872
Tabel nr. 25 Situaţia vânzărilor pe magazine, la SC DONATRIC SA în anul 2007

Din tabelul de mai sus se poate observa ca cele trei magazine au înregistrat în
decursul anului 2007 vânzări diferite , cele mai mari vânzări fiind înregistrate de
magazinul DONATRIC 3, apoi de DONATRIC 2 şi în final de DONATRIC 1.Acestea
pot fi reflectate cu o mai mare usurinţă in graficul următor.

67000000
66000000
65000000
64000000
63000000 East
62000000
West
61000000
60000000 North
59000000
58000000
57000000
Donatric1 Donatric2 Donatric3

41
Cap.6 Mişcarea mărfurilor

Condiţia unei gestiuni corecte a mărfurilor este egalitatea:

Stoc final = Stoc iniţial + Intrări – Vânzări

Stocul mediu pentru fiecare sortiment se calculează după relaţia:


Si + Sf
Sm =
2
unde Sm - stocul mediu
Si - stoc iniţial
Sf - stoc fnal

Viteza de rotaţie a stocurilor reprezintă numărul de rotaţii a stocului mediu în


decursul unui an şi se calculează după formula:
D
Vrs =
Sm
unde D - desfacerea la preţ de achiziţie
Sm - stocul mediu

Tabelele următoare prezintă mişcarea mărfurilor din cadrul societăţii, pe fiecare


produs, sortiment, magazin, depozit şi pe ansamblu.

6.1. Mişcarea mărfurilor pe magazine la sfârşitul anului 2007

42
Tabelul nr. 26 Mişcarea mărfurilor la magazinul SC DONATRIC SA 1 în anul 2007

Stoc iniţial Intrări Vânzări Stoc final


Nr. Sorti- Valoar
Denumire Valoare Valoare Valoare
crt. ment Cant. e Cant. Cant. Cant.
(RON) (RON) (RON)
(RON)
Albe
din 30 30000 4800 4800000 4300 4300000 530 530000
dantela
Crem
Rochii de
din 35 38500 5000 5500000 4150 4565000 885 973500
1 mireasă
satin
Albe
din 40 48000 3800 4560000 3300 3960000 540 648000
satin
TOTAL 116500 14860000 12825000 0 2151500
Scurt
10 500 6000 300000 5000 250000 1010 50500
simplu
Lung
20 1200 6000 360000 5400 324000 620 37200
simplu
Voal
2 Scurt
15 900 4000 240000 3100 186000 915 54900
cusut
Lung
18 1260 4100 287000 3200 224000 918 64260
cusut
TOTAL 3860 1187000 984000 0 206860
M1 10 500 13000 650000 12000 600000 1010 50500
M2 15 750 13000 650000 11500 575000 1515 75750
Poşetuţe
3 M3 7 315 13000 585000 12000 540000 1007 45315
M4 8 400 9500 475000 8500 425000 1008 50400
TOTAL 1965 2360000 2140000 0 221965
M1 20 1400 12000 840000 9300 651000 2720 190400
Coroniţe M2 25 1625 9000 585000 7400 481000 1625 105625
4
M3 30 1800 6500 390000 6000 360000 530 31800
TOTAL 4825 1815000 1492000 0 327825
M1 30 12000 5000 2000000 3500 1400000 1530 612000

Rochii de M2 25 15000 4800 2880000 4150 2490000 675 405000

5 seară M3 30 15000 3700 1850000 3280 1640000 450 225000


M4 35 17500 4200 2100000 3000 1500000 1235 617500
TOTAL 59500 8830000 7030000 0 1859500
6 Rochii de M1 30 13500 2500 1125000 2100 945000 430 193500

43
M2 25 12500 4000 2000000 2500 1250000 1525 762500
zi M3 40 24000 4500 2700000 3200 1920000 1340 804000
M4 35 19250 4750 2612500 3900 2145000 885 486750
TOTAL 69250 8437500 6260000 0 2246750
TOTAL 255900 37489500 30731000 0 7014400

44
Tabelul nr. 27 Mişcarea mărfurilor la magazinul SC DONATRIC SA 2 în anul 2007

45
Stoc iniţial Intrări Vânzări Stoc final
Nr. Sorti-
Denumire Valoare Valoare Valoare Valoare
crt. ment Cant. Cant. Cant. Cant.
(RON) (RON) (RON) (RON)
Albe
din 45 45000 4000 4000000 3500 3500000 545 545000
dantela
Crem
Rochii de
din 35 38500 5450 5995000 4000 4400000 1485 1633500
mireasă
1 satin
Albe
din 30 36000 3800 4560000 3300 3960000 530 636000
satin
1455500 1186000
TOTAL 119500 0 2814500
0 0
Scurt
10 500 5000 250000 4500 225000 510 25500
simplu
Lung
15 900 4000 240000 3500 210000 515 30900
simplu
Voal
2 Scurt
15 900 4000 240000 3100 186000 915 54900
cusut
Lung
10 700 4100 287000 3200 224000 910 63700
cusut
TOTAL 3000 1017000 845000 0 175000
1000
M1 10 500 500000 9000 450000 1010 50500
0
M2 15 750 9000 450000 8500 425000 515 25750
Poşetuţe
3 M3 5 225 8000 360000 7500 337500 505 22725
M4 15 750 8900 445000 8500 425000 415 20750
TOTAL 2225 1755000 1637500 0 119725
1000
M1 15 1050 700000 8300 581000 1715 120050
0
Coroniţe M2 20 1300 8000 520000 7400 481000 620 40300
4
M3 25 1500 9000 540000 8500 510000 525 31500
TOTAL 3850 1760000 1572000 0 191850
M1 25 20000 5000 2000000 4500 1800000 525 210000

Rochii de M2 20 12000 4800 2880000 4400 2640000 420 252000


5 seară M3 25 12500 3700 1850000 3500 1750000 225 112500
M4 30 15000 4900 2450000 4800 2400000 130 65000
TOTAL 59500 9180000 8590000 0 649500
M1 30 13500 2500 1125000 2100 945000 430 193500

Rochii de M2 25 12500 4800 2400000 4500 2250000 325 162500


6 zi M3 35 21000 4500 2700000 4300 2580000 235 141000
M4 40 22000 4750 2612500 3300 1815000 1490 819500
TOTAL 69000 46 8837500 7590000 0 1316500
3710450 3209450
TOTAL 257075 0 5267075
0 0
Tabelul nr. 28 Mişcarea mărfurilor la magazinul SC DONATRIC SA 3 în anul 2007

Stoc iniţial Intrări Vânzări Stoc final


Nr. Sorti- Valoar
Denumire Valoare Valoare Valoare
crt. ment Cant. e Cant. Cant. Cant.
(RON) (RON) (RON)
(RON)
1 Rochii de Albe
mireasă din 25 25000 3800 3800000 3200 3200000 625 625000
dantela
Crem 30 33000 5000 5500000 4500 4950000 530 583000
din

47
satin
Albe
din 35 42000 5500 6600000 4500 5400000 1035 1242000
satin
TOTAL 100000 15900000 13550000 0 2450000
Scurt
10 500 6000 300000 5300 265000 710 35500
simplu
Lung 120
20 4300 258000 3500 210000 820 49200
simplu 0
Voal
2 Scurt
15 900 3300 198000 3100 186000 215 12900
cusut
Lung
18 1260 4700 329000 4300 301000 418 29260
cusut
TOTAL 3860 1085000 962000 0 126860
M1 10 500 7500 375000 6700 335000 810 40500
M2 15 750 9000 450000 8500 425000 515 25750
Poşetuţe
3 M3 7 315 9300 418500 8700 391500 607 27315
M4 8 400 9000 450000 8500 425000 508 25400
TOTAL 1965 1693500 1576500 0 118965
M1 20 1400 7300 511000 6500 455000 820 57400
Coroniţe M2 25 1625 4000 260000 3200 208000 825 53625
4
M3 30 1800 4600 276000 4300 258000 330 19800
TOTAL 4825 1047000 921000 0 130825
1
M1 35 5000 2000000 3200 1280000 1835 734000
4000
M2 30 18000 6000 3600000 5500 3300000 530 318000
Rochii de
seară 1600
5 M3 32 3700 1850000 3200 1600000 532 266000
0
1900
M4 38 5300 2650000 5000 2500000 338 169000
0
TOTAL 67000 10100000 8680000 0 1487000
M1 30 13500 2500 1125000 2150 967500 380 171000

Rochii de M2 35 17500 4800 2400000 4500 2250000 335 167500


6 zi M3 40 24000 4000 2400000 3600 2160000 440 264000
M4 35 19250 4050 2227500 3990 2194500 95 52250
TOTAL 74250 8152500 7572000 0 654750
TOTAL 251900 37978000 33261500 0 4968400

48
Tabelul nr. 28 Mişcarea mărfurilor la depozitul SC DONATRIC SA în anul 2007

Stoc iniţial Intrări Iesiri Stoc final


Nr. Sorti- Valoar
Denumire Valoare Valoare Cant Valoare
crt. ment Cant. e Cant. Cant.
(RON) (RON) . (RON)
(RON)
1 Rochii de Albe
mireasă din 90 90000 12600 12600000 12000 12000000 690 690000
dantela
Crem 80 88000 15450 16995000 15000 16500000 530 583000
din
satin

49
Albe
din 75 90000 13100 15720000 13000 15600000 175 210000
satin
TOTAL 268000 45315000 44100000 1483000
Scurt
50 2500 17000 850000 15500 775000 1550 77500
simplu
Lung
45 2700 14300 858000 14000 840000 345 20700
simplu
Voal
2 Scurt
35 2100 11300 678000 11000 660000 335 20100
cusut
Lung
40 2800 12900 903000 12000 840000 940 65800
cusut
TOTAL 10100 3289000 3115000 184100
M1 40 2000 30500 1525000 30000 1500000 540 27000
M2 30 1500 31000 1550000 30000 1500000 1030 51500
Poşetuţe
3 M3 20 900 30300 1363500 30000 1350000 320 14400
M4 50 2500 27400 1370000 27000 1350000 450 22500
TOTAL 6900 5808500 5700000 115400
M1 70 4900 29300 2051000 29000 2030000 370 25900
Coroniţe M2 90 5850 21000 1365000 20000 1300000 1090 70850
4
M3 85 5100 20100 1206000 20000 1200000 185 11100
TOTAL 15850 4622000 4530000 107850
M1 90 36000 15000 6000000 14000 5600000 1090 436000

Rochii de M2 85 51000 15600 9360000 15000 9000000 685 411000


5 seară M3 70 35000 11100 5550000 11000 5500000 170 85000
M4 55 27500 14400 7200000 14000 7000000 455 227500
TOTAL 149500 28110000 27100000 1159500
M1 55 24750 7500 3375000 7000 3150000 555 249750

Rochii de M2 65 32500 13600 6800000 13000 6500000 665 332500


6 zi M3 70 42000 13000 7800000 12000 7200000 1070 642000
M4 85 46750 13550 7452500 12500 6875000 1135 624250
TOTAL 146000 25427500 23725000 1848500
TOTAL 596350 112572000 108270000 4898350

50
Tabelul nr. 29 Mişcarea mărfurilor pe total firmă în anul 2007

Stoc iniţial Intrări Vânzări Stoc final


Nr. Sorti-
Denumire Valoare Valoare Valoare Cant Valoare
crt. ment Cant. Cant. Cant.
(RON) (RON) (RON) . (RON)
1 Rochii de Albe
mireasă din 190 190000 12600 12600000 11000 11000000 1790 1790000
dantela
Crem
din 180 198000 15450 16995000 12650 13915000 2980 3278000
satin
Albe 180 216000 13100 15720000 11100 13320000 2180 2616000
din

51
satin
TOTAL 604000 45315000 38235000 0 7684000
Scurt
80 4000 17000 850000 14800 740000 2280 114000
simplu
Lung
100 6000 14300 858000 12400 744000 2000 120000
simplu
Voal
2 Scurt
80 4800 11300 678000 9300 558000 2080 124800
cusut
Lung
86 6020 12900 903000 10700 749000 2286 160020
cusut
TOTAL 20820 3289000 2791000 0 518820
M1 70 3500 30500 1525000 27700 1385000 2870 143500
M2 75 3750 31000 1550000 28500 1425000 2575 128750
Poşetuţe
3 M3 39 1755 30300 1363500 28200 1269000 2139 96255
M4 81 4050 27400 1370000 25500 1275000 1981 99050
TOTAL 13055 5808500 5354000 0 467555
M1 125 8750 29300 2051000 24100 1687000 5325 372750
Coroniţe M2 160 10400 21000 1365000 18000 1170000 3160 205400
4
M3 170 10200 20100 1206000 18800 1128000 1470 88200
TOTAL 29350 4622000 3985000 0 666350
M1 180 72000 15000 6000000 11200 4480000 3980 1592000

Rochii de M2 160 96000 15600 9360000 14050 8430000 1710 1026000


5 seară M3 157 78500 11100 5550000 9980 4990000 1277 638500
M4 158 79000 14400 7200000 12800 6400000 1758 879000
TOTAL 325500 28110000 24300000 0 4135500
M1 145 65250 7500 3375000 6350 2857500 1295 582750

Rochii de M2 150 75000 13600 6800000 11500 5750000 2250 1125000


6 zi M3 185 111000 13000 7800000 11100 6660000 2085 1251000
M4 195 107250 13550 7452500 11190 6154500 2555 1405250
TOTAL 358500 25427500 21422000 0 4364000
11257200
TOTAL 1351225 96087000 0 17836225
0

Stocul mediu
Si + Sf
Sm = unde:
2
Si – stocul iniţial

52
Sf – stocul final

Viteza de rotaţie a stocurilor


D
Vrs = unde:
Sm
D – desfacerea la preţ de achiziţie
Sm– stocul mediu

6.2.Viteza de rotaţie a stocurilor


Va fi prezentată în tabelele următoare pe fiecare magazin în parte pentru a uşura
managerului formarea comenzilor:

53
Nr.crt. Denumire Sortiment Stoc initial Stoc final Stoc mediu Vanzari
Cantitat Vrs
Cantitate Valoare Cantitate Valoare Valoare Cantitate Valoare
e
Rochii de Albe din
1 30 30000 530 530000 280 280000 4300 4300000 15.35714
mireasă dantela
Crem din
35 38500 885 973500 460 506000 4150 4565000 9.021739
satin
Albe din
40 48000 540 648000 290 348000 3300 3960000 11.37931
satin
TOTAL 116500 0 2151500 0 1134000 12825000 11.30952
Scurt
2 Voal 10 500 1010 50500 510 25500 5000 250000 9.803922
simplu
Lung
20 1200 620 37200 320 19200 5400 324000 16.875
simplu
Scurt
15 900 915 54900 465 27900 3100 186000 6.666667
cusut
Lung
18 1260 918 64260 468 32760 3200 224000 6.837607
cusut
TOTAL 3860 0 206860 0 79860 984000 12.32156
3 Poşetuţe M1 10 500 1010 50500 510 25500 12000 600000 23.52941
M2 15 750 1515 75750 765 38250 11500 575000 15.03268
M3 7 315 1007 45315 507 22815 12000 540000 23.66864
M4 8 400 1008 50400 508 25400 8500 425000 16.73228
TOTAL 1965 0 221965 0 111965 2140000 19.11312

4 Coroniţe M1 20 1400 2720 190400 1370 95900 9300 651000 6.788321

M2 25 1625 1625 105625 825 53625 7400 481000 8.969697


M3 30 1800 530 31800 280 16800 6000 360000 21.42857
TOTAL 4825 0 327825 0 166325 1492000 8.970389
Rochii de
5 M1 30 12000 1530 612000 780 312000 3500 1400000 4.487179
seară
M2 25 15000 675 405000 350 210000 4150 2490000 11.85714
M3 30 15000 450 225000 240 120000 3280 1640000 13.66667
M4 35 17500 1235 617500 635 317500 3000 1500000 4.724409
TOTAL 59500 0 1859500 0 647500 7030000 10.85714
Rochii de
6 M1 30 13500 430 193500 230 103500 2100 945000 9.130435
zi
M2 25 12500 1525 762500 775 387500 2500 1250000 3.225806
M3 40 24000 1340 804000 690 414000 3200 1920000 4.637681
Tabelul nr. 31 Viteza de rotaţie a stocurilor la magazinul DONATRIC 1 în anul 2007

55
Tabelul nr. 31 Viteza de rotaţie a stocurilor la magazinul DONATRIC 2 în anul 2007

Stoc initial Vrs


Nr.crt. Denumire Sortiment Stoc final Stoc mediu Vanzari
Stoc final
Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare
Albe din
45 45000 545 545000 295 295000 3500 3500000 11.86441
dantela
Rochii de Crem din
1 35 38500 1485 1633500 760 836000 4000 4400000 5.263158
mireasă satin
Albe din
30 36000 530 636000 280 336000 3300 3960000 11.78571
satin
TOTAL 119500 2814500 1467000 11860000 8.084526
Scurt
10 500 510 25500 260 13000 4500 225000 17.30769
simplu
Lung
15 900 515 30900 265 15900 3500 210000 13.20755
simplu
2 Voal
Scurt
15 900 915 54900 465 27900 3100 186000 6.666667
cusut
Lung
10 700 910 63700 460 32200 3200 224000 6.956522
cusut
TOTAL 3000 175000 76000 845000 11.11842
M1 10 500 1010 50500 510 25500 9000 450000 17.64706
3 Poşetuţe M2 15 750 515 25750 265 13250 8500 425000 32.07547
M3 5 225 505 22725 255 11475 7500 337500 29.41176
M4 15 750 415 20750 215 10750 8500 425000 39.53488
TOTAL 2225 119725 60975 1637500 26.85527
M1 15 1050 1715 120050 865 60550 8300 581000 9.595376
4 Coroniţe M2 20 1300 620 40300 320 20800 7400 481000 23.125
M3 25 1500 525 31500 275 16500 8500 510000 30.90909

56
TOTAL 3850 191850 97850 1572000 16.06541
M1 25 20000 525 210000 275 110000 4500 1800000 16.36364
Rochii de M2 20 12000 420 252000 220 132000 4400 2640000 20
5
seară M3 25 12500 225 112500 125 62500 3500 1750000 28
M4 30 15000 130 65000 80 40000 4800 2400000 60
TOTAL 59500 649500 234500 8590000 36.63113
M1 30 13500 430 193500 230 103500 2100 945000 9.130435
Rochii de M2 25 12500 325 162500 175 87500 4500 2250000 25.71429
6
zi M3 35 21000 235 141000 135 81000 4300 2580000 31.85185
M4 40 22000 1490 819500 765 420750 3300 1815000 4.313725
TOTAL 69000 1316500 589250 7590000 12.88078
TOTAL 257075 5267075 2525575 32094500 12.7078

Tabelul nr. 32 Viteza de rotaţie a stocurilor la magazinul DONATRIC 3 în anul 2007

Stoc initial
Nr.crt. Denumire Sortiment Stoc final Stoc mediu Vanzari
Stoc final Vrs
Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare
Albe din 20.98361
25 25000 625 625000 152.5 152500 3200 3200000
dantela
Rochii de Crem din
1 30 33000 530 583000 280 308000 4500 4950000 16.07143
mireasă satin
Albe din
35 42000 1035 1242000 535 642000 4500 5400000 8.411215
satin
TOTAL 100000 2450000 1102500 13550000 12.29025

57
Scurt
10 500 710 35500 360 18000 5300 265000 14.72222
simplu
Lung
20 1200 820 49200 420 25200 3500 210000 8.333333
simplu
2 Voal
Scurt
15 900 215 12900 115 6900 3100 186000 26.95652
cusut
Lung
18 1260 418 29260 218 15260 4300 301000 19.72477
cusut
TOTAL 3860 126860 47360 962000 20.3125
M1 10 500 810 40500 410 20500 6700 335000 16.34146
3 Poşetuţe M2 15 750 515 25750 265 13250 8500 425000 32.07547
M3 7 315 607 27315 307 13815 8700 391500 28.33876
M4 8 400 508 25400 258 12900 8500 425000 32.94574
TOTAL 1965 118965 60465 1576500 26.07293
M1 20 1400 820 57400 420 29400 6500 455000 15.47619
4 Coroniţe M2 25 1625 825 53625 425 27625 3200 208000 7.529412
M3 30 1800 330 19800 180 10800 4300 258000 23.88889
TOTAL 4825 130825 67825 921000 13.57906
1400
M1 35 1835 734000 935 374000 3200 1280000 3.42246
Rochii de 0
5 M2 30 18000 530 318000 280 168000 5500 3300000 19.64286
seară
M3 32 16000 532 266000 282 141000 3200 1600000 11.34752
M4 38 19000 338 169000 188 94000 5000 2500000 26.59574
TOTAL 67000 1487000 403000 8680000 21.53846
M1 30 13500 380 171000 205 92250 2150 967500 10.4878
Rochii de M2 35 17500 335 167500 185 92500 4500 2250000 24.32432
6
zi M3 40 24000 440 264000 240 144000 3600 2160000 15
M4 35 19250 95 52250 65 35750 3990 2194500 61.38462
TOTAL 74250 654750 272250 7572000 27.81267
TOTAL 251900 4968400 1953400 33261500 17.02749

58
Tabelul nr. 33 Viteza de rotaţie a stocurilor pe total firma în anul 2007

Stoc initial
Nr.crt. Denumire Sortiment Stoc final Stoc mediu Vanzari Vrs
Stoc final
Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare
Albe din
190 190000 1790 1790000 885 885000 11000 11000000 12.42938
dantela
Rochii de Crem din
1 180 198000 2980 3278000 1580 1738000 12650 13915000 8.006329
mireasă satin
Albe din
180 216000 2180 2616000 1180 1416000 11100 13320000 9.40678
satin
TOTAL 604000 7684000 4039000 38235000 9.466452
Scurt
80 4000 2280 114000 1180 59000 14800 740000 12.54237
simplu
Lung
100 6000 2000 120000 1050 63000 12400 744000 11.80952
simplu
2 Voal
Scurt
80 4800 2080 124800 1080 64800 9300 558000 8.611111
cusut
Lung
86 6020 2286 160020 1186 83020 10700 749000 9.021922
cusut
TOTAL 20820 518820 210820 2791000 13.23878
M1 70 3500 2870 143500 1470 73500 27700 1385000 18.84354
3 Poşetuţe M2 75 3750 2575 128750 1325 66250 28500 1425000 21.50943
M3 39 1755 2139 96255 1089 49005 28200 1269000 25.89532
M4 81 4050 1981 99050 1031 51550 25500 1275000 24.73327

59
TOTAL 13055 467555 240305 5354000 22.28002
M1 125 8750 5325 372750 2725 190750 24100 1687000 8.844037
4 Coroniţe M2 160 10400 3160 205400 1660 107900 18000 1170000 10.84337
M3 170 10200 1470 88200 820 49200 18800 1128000 22.92683
TOTAL 29350 666350 347850 3985000 11.45609
M1 180 72000 3980 1592000 2080 832000 11200 4480000 5.384615
Rochii de M2 160 96000 1710 1026000 935 561000 14050 8430000 15.02674
5
seară M3 157 78500 1277 638500 717 358500 9980 4990000 13.91911
M4 158 79000 1758 879000 958 479000 12800 6400000 13.36117
TOTAL 325500 4135500 1398500 24300000 17.37576
M1 145 65250 1295 582750 720 324000 6350 2857500 8.819444
Rochii de M2 150 75000 2250 1125000 1200 600000 11500 5750000 9.583333
6
zi M3 185 111000 2085 1251000 1135 681000 11100 6660000 9.779736
M4 195 107250 2555 1405250 1375 756250 11190 6154500 8.138182
TOTAL 358500 4364000 2037250 21422000 10.51516
TOTAL 1351225 17836225 8273725 96087000 11.61351

60
Tabel nr 34. Vrs pe magazine

Nr. Crt Denumire magazine Vrs pe total magazin


1 DONATRIC 1 9.621026
2 DONATRIC 2 12.7078
3 DONATRIC 3 17.02749

Din tabelul de mai sus se poate observa că magazinul DONATRIC 3


înregistrează cea mai mare VRS, urmat fiind de magazinul DONATRIC 2 si apoi de
magazinul DONATRIC 1. Aceasta se poate observa cu uşurinţă şi în graficul de mai
jos:
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
DONATRIC 1 DONATRIC2 DONATRIC 3
60
Cap.7 Cheltuieli la S.C. DONATRIC S.A. în anul 2007
7.1. Cheltuieli cu personalul :
Tabelul nr. 35 – Personalul angajat permanent la S.C. DONATRIC S.A. in anul
2007
Nr. Magazi Magazi Magazi Depozit Sediu TOTA
Categoria de personal
crt n1 n2 n3 central central L
Personal comercial
6 6 6 3 3 24
total din care:
De conducere 2 2 2 2 3 11
Manager general 0 0 0 0 1 1
Director comercial 0 0 0 0 1 1
Director economic 0 0 0 0 1 1
1 Sef servicii 0 0 0 0 0 0
Sef magazine si
1 1 1 1 0 4
depozit
Sef sala 1 1 1 1 0 4
Operativ 4 4 4 1 0 13
Vanzatori/ casieri 3 3 3 0 0 9
Auxiliari 1 1 1 1 0 4
Supraveghetori 0 0 0 0 0 0
Personal de servire
1 1 1 4 1 8
2 total din care:
Gospodaresc 1 1 1 2 1 6
Tehnic 0 0 0 2 0 2
Personal
0 0 0 0 10 10
3 administrativ
Total personal 7 7 7 7 14 42

Mai sus am reluat tabelul cu structura personalului pe firmă, pentru a


calcula mai uşor cheltuielile aferente personalului prezentate în continuare.

Tabelul nr. 36 – Salariile lunare de incadrare ale personalului angajat la


S.C. DONATRIC S.A. ( RON)
Nr. Categoria de personal Numar Venit Venit brut Venit
crt persoane brut lunar brut
dupa
anual

62
renegociere
(Ks =5%)
Personal comercial total din
24 7875 238140
care:
De conducere 11 6615 139860
Manager general 1 1700 1785 21420
Director comercial 1 1500 1575 18900
Director economic 1 1500 1575 18900
1 Sef servicii 0 0
Sef magazine si depozit 4 800 840 40320
Sef sala 4 800 840 40320
Operativ 13 1260 98280
Vanzatori/ casieri 9 600 630 68040
Auxiliari 4 600 630 30240

Supraveghetori 0 0
Personal de servire total din
8 1092 48384
care:
2
Gospodaresc 6 440 462 33264
Tehnic 2 600 630 15120
3 Personal administrativ 10 1000 1050 126000
4 Total personal 42 10017 412524

In tabelul numărul 36 este prezentată situaţia cu personalul şi venitul brut


annual. Cel mai mare venit brut annual se inregistrează la personalul comercial, care
reprezintă 57.73%, personalul administrativ 30.54% iar personalul de servire reprezinta
11.73% . salariile au fost renegociate cu 5%.

Tabelul nr. 37–Cheltuielile firmei cu personalul angajat la S.C. “DONATRIC” S.A.


Venit Fd de
Nr. CAS Ajutor de Total
Tip de post brut Sănătate
crt 19.5% somaj 2% reţineri
anual 6%
Personal
1 comercial total 238140 46437.3 4762.8 14288.4 65488.5
din care:
De conducere 139860 27272.7 2797.2 8391.6 38461.5

63
Manager general 21420 4176.9 428.4 1285.2 5890.5
Director
18900 3685.5 378 1134 5197.5
comercial
Director
18900 3685.5 378 1134 5197.5
economic
Sef servicii 0 0 0 0 0
Sef magazine si
40320 7862.4 806.4 2419.2 11088
depozit
Sef sala 40320 7862.4 806.4 2419.2 11088
Operativ 98280 19164.6 1965.6 5896.8 27027
Vanzatori/ casieri 68040 13267.8 1360.8 4082.4 18711
Auxiliari 30240 5896.8 604.8 1814.4 8316
Supraveghetori 0 0 0 0 0
Personal de
2 servire total din 48384 9434.88 967.68 2903.04 13305.6
care:
Gospodaresc 33264 6486.48 665.28 1995.84 9147.6
Tehnic 15120 2948.4 302.4 907.2 4158
Personal
3 126000 24570 2520 7560 34650
administrativ
4 Total personal 412524 80442.18 8250.48 24751.44 113444.1

64
7.2. Cheltuieli de circulaţie
Tabelul nr. 38 – Cheltuieli de circulatie a marfurilor la S.C. DONATRIC S.A. (RON)
Nr. Elemente de cheltuieli Chelt Magazin Magazin Magazin Depozit Total
crt Grupa A DONATRIC 1 DONATRIC 2 DONATRIC 3 central
1 Ch. cu retribuirea personalului V
35784 35784 35784 33768 141120
operativ, auxiliar si de servire
2 Ch. cu transp., depozitarea si V 1900 1200 1500 10000 14600
pregatirea marf. pentru vanzare
cheltuieli de transport V 1100 800 1000 7000 9900
cheltuieli cu ambalarea V 800 400 500 3000 4700
cheltuieli cu asigurarea V 0 0 0 0 0
marfurilor
3 Cheltuieli si pierderi la V 230 250 270 700 1450
ambalaje
4 Cheltuieli cu reclama si F 1200 1200 1200 3600
promovarea vanzarilor
5 Cheltuieli cu intretinere, F 350 450 550 1200 2550
reparatii si revize
6 TOTAL Grupa A 39464 38884 39304 45668 163320

Tabelul nr. 39 – Cheltuieli administrative – gospodaresti ale unitatilor operative ( RON)


Chelt Magazin Magazin
Elemente de cheltuieli Magazin Depozit
Nr.crt DONATRIC DONATRIC Total
Grupa B DONATRIC 2 central
1 3

65
Cheltuieli cu retribuirea V 20160 20160
1 20160 20160 80640
personalului de conducere
Cheltuieli de birou: F 1595 970 968 1201 4734
materiale de birou F 120 100 100 140 460
2 rechizite F 97 92 90 83 362
reviste si ziare F 78 78 78 78 312
cheltuieli cu telefonia F 1300 700 700 900 3600
Cheltuieli cu deplasarile: V 2830 645 645 1645 5765
cheltuieli de transport V 700 400 400 1400 2900
3
cheltuieli de cazare V 1800 130 130 130 2190
diurna V 330 115 115 115 675
Amortismente pentru F
4 6454.9 5 951 8 194 22 994 43593.9
mijloacele fixe
Cheltuieli de intretinere si F
110 100 98 1135 1443
5 reparatii curente:
Reparatii la cladiri F 110 100 98 45 353
Rep. mijloace de transport F 0 0 0 1090 1090
Piese de schimb la masini si F
6 0 0 0 890 890
utilaje comerciale
7 Taxa pe teren/an F 0 0 0 132 132
Uzura, intretinerea si F
8 372 353 270 120 1115
reparatia ob. de inventar
Cheltuieli de incalzire la F
9 5700 2880 2640 4191 15411
unitatile operative
Costul energiei electrice la F
10 3800 3720 3650 3600 14770
unitatile operative
11 Cheltuieli cu apa, canal si F 810 790 750 770 3120

66
salubrizare
Impozite pe cladiri si F
12 684 345,6 264 1086,12 2379,72
mijloace de transport
Alte cheltuieli: F 2730 2634 2682 2792 10838
Ch. cu protectia muncii F 2142 2142 2142 2142 8568
13
Ch. cu PSI F 300 300 300 500 1400
Ch. cu mat de protectie F 288 192 240 150 870
14 Total Grupa B 45245.9 32252 32127 36636 146260.9

67
Tabelul nr. 40 – Cheltuieli generale ale S.C. “DONATRIC” S.A. in anul 2007
Nr. Elemente de cheltuieli Valoare Chelt.
Crt.
1 Ch. cu retribuirea personalului administrativ 59220 V
2 Amortismente mijl. fixe, cladire conducere 8 301 F
3 Ch. cu energia electrica in sediu central 3600 F
4 Cheltuieli cu incalzirea spatiului administrativ 2445 F
5 Cheltuieli cu materiale de birou 450 F
6 Cheltuieli cu presa de specialitate 1000 F
7 Cheltuieli cu telefonia si fax 1600 F
8 Ch. cu transportul personalului de conducere 2100 V
9 Cheltuieli cu cazarea 2600 V
10 Diurna 620 V
11 Reparatii curente la cladirea administrativa 340 F
12 Uzura, intretinerea si reparatia ob. de inventar 150 F
13 Cheltuieli cu apa si canalizarea 144 F
14 Impozit pe cladirea administrativa 470 F
15 Alte cheltuieli: 2500 V
dobanzi si speze bancare 0 V
cheltuieli de marketing 2500 V
16 Total cheltuieli generale 77239
17 Total cheltuieli Grupa A 163320
18 Total cheltuieli Grupa B 146260.9
19 Total ch.de circulatie ale firmei 386820

In tabelul de mai sus este prezentata situatia cheltuielilor generale ale firmei si a
cheltuielilor de circulatie. Totalul cheltuielilor generale ale firmei este de 77239 Ron, iar
totalul cheltuielilor de circulatie este de 386820 Ron.

68
400000
350000
300000
250000 Ch. generale
200000 Ch. GrupaA
150000 Ch. GrupaB
100000
50000
0
Ch. de circulatie totale

Cheltuielile magazinelor se impart în:


- Cheltuieli directe;
- Cheltuieli indirecte.
In următoarele pagini voi prezenta felul în care sunt repartizate cheltuielile
indirecte pe fiecare magazin în parte. Pentru o repatizare corectă se va folosi un coeficient
de repartizare (Kr), calculat după relaţia:

Kr =
Cheltuielile indirecte se calculeaza dupa relatia:
Ch indir = Vanzari la pret cu TVA*Kr
Tabelul nr. 41 – Calculul cheltuielilor indirecte ale firmei (RON)
Vanzari la
Cheltuieli
Nr. Crt. Magazine pret cu aman. Kr
indirecte
cu TVA
1 DONATRIC 1 60518343 50894.6556 0.000840979
2 DONATRIC 2 63158417 53114.9024 0.000840979

69
3 DONATRIC 3 66034112 55533.3015 0.000840979
4 Total 189710872 159542.859 0.000840979

Tabelul nr. 42 – Cheltuieli directe si indirecte ale firmei (RON)

Cheltuieli
Cheltuieli
Nr.crt. Magazine indirecte Total (RON)
directe (RON)
(RON)
1 DONATRIC 1 84709.9 50894.6556 135604.6
2 DONATRIC 2 71136 53114.9024 124250.9
3 DONATRIC 3 71431 55533.3015 126964.5
4 Total 227276.9 159542.859 386820

Cheltuielile firmei mai pot fi impărţite în:


- Cheltuieli conventional canstante
- Cheltuieli variabile
In tabelul următor am sintetizat aceste cheltuieli pe magazine, pe depozit central şi
administraţia centrală.
Tabelul nr. 43 Cheltuieli variabile si conventional – variabile la
S.C. DONATRIC S.A.
Nr. Magazin Cheltuieli Cheltuieli Total (RON)
Crt. variabile constante
(RON) (RON)
1 DONATRIC 1 60904 23805.9 84709.9
2 DONATRIC 2 58039 13097 71136
3 DONATRIC 3 58359 13072 71431
Total 177302 49974.9 227276.9
4 Deposit central 66273 16031 82304
5 Administratie centrala 67040 10199 77239
Total 133313 26230 159543
6 TOTAL 310615 76204.9 386819.9

70
7.3. Indicatori economici
Tabelul nr. 44 – Indicatori economici
Nr. Indicatori Magazinul Magazinul Magazinul Total firma
Crt. DONATRIC DONATRIC DONATRIC (RON)
1 (RON) 2 (RON) 3 (RON)
1 Vanzare la
pret de livrare 30731000 32094500 33261500 96087000
fara TVA
2 Vanzare la
pret cu am. 50855750 53074300 55490850 159420900
fara TVA
3 Vanzare la
pret cu am. cu 60518343 63158417 66034112 189710871
TVA
4 Valoare TVA 3823703 3986162 4223577 12033441
5 Cota medie
0.53 0.53 0.53 0.53
A.C.
6 Volum A.C. 20124750 20979800 22229350 63333900
7 Cheltuieli 135604.6 124250.9 126964.5 386820
8 Profit brut 50720145.4 52950049.1 55363885.5 159034080
9 Impozit pe
8115223.264 8472007.856 8858221.68 25445452.8
profit 16%
10 Profit net 42604922.14 44478041.24 46505663.82 133588627.2
11 Rentabilitate
83.78 83.80 83.81 83.80
economica
12 Rentabilitatea 29.6863616
28.40328143 29.65202749 31.00377588
financiara

Cap 8. Memoriu de justificare

71
In continuare sunt prezentate cateva completari si explicatii care au scopul de a va
ajuta sa intelegeti mai bine lucrarea prezentata:
1) Pentru moment, la S.C. DONATRIC S.A. mijloacele fixe sunt evidentiate la
preturile de achizitionare. Ele pot reactualizate periodic, cu acordul si intr-o
proportie stabilita de Ministerul Finantelor. Preturile mijloacelor fixe au fost
actualizate cu un procent de 1,10.
2) Capitalul social al firmei este de de 150.000.000 RON împărţit în 7.500.000
acţiuni nominale de câte 20 RON/acţiune, si poate fi marit sau micsorat pe baza
deciziei A.G.A.
3) Inventarierea gestiunii la S.C. DONATRIC S.A. se face atat in cursul exercitiului
economico- financiar cat si la incheierea acestuia. Pe baza acestor inventarieri se
emit sugestii pentru eliminarea unor deficiente in gestionarea bunurilor in cadrul
firmei si se stabilesc eventualele diferente de inventar.
4) Viteze de circulatie a marfurilor s-a calculat atat pe fiecare magazine in parte cat
si pe total firma, pentru a se putea evidential clar produsele care au o viteza de
circulatie mai buna. Aceasta va fi prezentată în tabelele ce urmează:

Viteza de rotatie a stocului la magazinul Donatric 1


Denumire produs Sortiment Vrs

72
Rochii de mireasă Albe din dantela 15.35714
Crem din satin 9.021739
Albe din satin 11.37931
Voal Scurt simplu 9.803922
Lung simplu 16.875
Scurt cusut 6.666667
Lung cusut 6.837607
Poşetuţe M1 23.52941
M2 15.03268
M3 23.66864
M4 16.73228
Coronite M1 6.788321
M2 8.969697
M3 21.42857
Rochii de seară M1 4.487179
M2 11.85714
M3 13.66667
M4 4.724409
Rochii de zi M1 9.130435
M2 3.225806
M3 4.637681
M4 8.478261

Tabelul de mai sus ajuta la stabilirea produselor cu cea mai mare viteză de rotaţie
dar şi a celor cu cea mai mică viteză de rotaţie, ajutând astfel la formarea comenzilor în
magazinul Donatric 1:
Produse cu cea mai mică Vrs: Produse cu cea mai mare Vrs:
- Rochie crem din satin -Vrs=9.02 - Rochie albe de dantelăVrs=15.35
- Voalul scurt cusut– Vrs= 6.66 - Voalul scurt simplu – Vrs= 9.80
- Poşetuţe M2- Vrs= 15.03 - Poşetuţe M3- Vrs= 23.66
- Coroniţe M1- Vrs= 6.78 - Coroniţe M3- Vrs= 21.42
- Rochii de seară M1- Vrs= 4.48 - Rochii de seară M3- Vrs= 13.66
- Rochii de zi M2- Vrs= 3.22 - Rochii de zi M1- Vrs= 9.13

Viteza de rotatie a stocului la magazinul Donatric 2


Denumire produs Sortiment Vrs

73
Rochii de mireasă Albe din dantela 11.86441
Crem din satin 5.263158
Albe din satin 11.78571
Voal Scurt simplu 17.30769
Lung simplu 13.20755
Scurt cusut 6.666667
Lung cusut 6.956522
Poşetuţe M1 17.64706
M2 32.07547
M3 29.41176
M4 39.53488
Coronite M1 9.595376
M2 23.125
M3 30.90909
Rochii de seară M1 16.36364
M2 20
M3 28
M4 60
Rochii de zi M1 9.130435
M2 25.71429
M3 31.85185
M4 4.313725

Tabelul de mai sus ajuta la stabilirea produselor cu cea mai mare viteză de rotaţie
dar şi a celor cu cea mai mică viteză de rotaţie, ajutând astfel la formarea comenzilor în
magazinul Donatric 2:
Produse cu cea mai mică Vrs: Produse cu cea mai mare Vrs:
- Rochie crem din satin -Vrs=5.26 - Rochie albe de dantelăVrs=11.86
- Voalul scurt cusut– Vrs= 6.66 - Voalul scurt simplu – Vrs= 17.30
- Poşetuţe M1- Vrs= 17.64 - Poşetuţe M4- Vrs= 39.53
- Coroniţe M1- Vrs= 9.59 - Coroniţe M3- Vrs= 30.90
- Rochii de seară M1- Vrs= 16.36 - Rochii de seară M4- Vrs= 60
- Rochii de zi M4- Vrs= 4.31 - Rochii de zi M3- Vrs= 31.85
Viteza de rotatie a stocului la magazinul Donatric 3
Denumire produs Sortiment Vrs

74
20.98361
Rochii de mireasă Albe din dantela
Crem din satin 16.07143
Albe din satin 8.411215
Voal Scurt simplu 14.72222
Lung simplu 8.333333
Scurt cusut 26.95652
Lung cusut 19.72477
Poşetuţe M1 16.34146
M2 32.07547
M3 28.33876
M4 32.94574
Coronite M1 15.47619
M2 7.529412
M3 23.88889
Rochii de seară M1 3.42246
M2 19.64286
M3 11.34752
M4 26.59574
Rochii de zi M1 10.4878
M2 24.32432
M3 15
M4 61.38462

Tabelul de mai sus ajuta la stabilirea produselor cu cea mai mare viteză de rotaţie
dar şi a celor cu cea mai mică viteză de rotaţie, ajutând astfel la formarea comenzilor în
magazinul Donatric 3:
Produse cu cea mai mică Vrs: Produse cu cea mai mare Vrs:
- Rochie albe din satin -Vrs=8.41 - Rochie albe de dantelăVrs=20.98
- Voalul lung simplu– Vrs= 8.33 - Voalul scurt cusut – Vrs= 26.95
- Poşetuţe M1- Vrs= 16.34 - Poşetuţe M4- Vrs= 32.94
- Coroniţe M2- Vrs= 7.52 - Coroniţe M3- Vrs= 23.88
- Rochii de seară M1- Vrs= 3.42 - Rochii de seară M4- Vrs= 26.59
- Rochii de zi M1- Vrs= 10.48 - Rochii de zi M4- Vrs= 61.38
Viteza de rotatie a stocului pe total firmă:
Denumire produs Sortiment Vrs
Rochii de mireasă Albe din dantela 12.42938
Crem din satin 8.006329
Albe din satin 9.40678

75
Voal Scurt simplu 12.54237
Lung simplu 11.80952
Scurt cusut 8.611111
Lung cusut 9.021922
Poşetuţe M1 18.84354
M2 21.50943
M3 25.89532
M4 24.73327
Coronite M1 8.844037
M2 10.84337
M3 22.92683
Rochii de seară M1 5.384615
M2 15.02674
M3 13.91911
M4 13.36117
Rochii de zi M1 8.819444
M2 9.583333
M3 9.779736
M4 8.138182

Tabelul de mai sus ajuta la stabilirea produselor cu cea mai mare viteză de rotaţie
dar şi a celor cu cea mai mică viteză de rotaţie, ajutând astfel la formarea comenzilor pe
total magazine:
Produse cu cea mai mică Vrs: Produse cu cea mai mare Vrs:
- Rochie albe din satin -Vrs=9.40 - Rochii de seară M2- Vrs= 15.02
- Voalul scurt cusut– Vrs= 8.61 - Rochii de zi M3- Vrs= 9.77
- Poşetuţe M1- Vrs= 18.84
- Coroniţe M1- Vrs= 8.84
- Rochii de seară M1- Vrs= 5.38
- Rochii de zi M4- Vrs= 8.13
- Rochie albe de dantelăVrs=12.42
- Voalul scurt simplu – Vrs= 12.54
- Poşetuţe M3- Vrs= 25.89
- Coroniţe M3- Vrs= 22.92

76
5) Coeficientul de renegociera a salariilor este de 5%.
6) Stabilirea pragului de rentabilitate
Pentru stabilirea limitelor activitatii firmei, in raport cu care aceasta poate fi rentabila,
trebuie sa se ia de la inceput in considerare raportul dintre “volumul desfacerilor” care se
estimeaza a se realiza intr-o perioada de gestiune si “cheltuielile de circulatie”.
Trebuie deci sa se stabileasca un volum de desfacere care permite ca din veniturile
obtinute prin incasarea adaosului comercial aferent, sa se acopere cheltuielile de
circulatie aferente.
Acest nivel reprezintă pragul de rentabilitate sau punctual critic, sub care se
inregistreaza pierderi si deci unitatea nu este rentabila. Peste acest punct se poate obtine
profit, deci unitatea este rentabila.
Pragul de rentabilitate este dat de egalitatea:
Valoare adaos comercial = Cheltuieli totale
In cazul firmei SC ”Donatric” SA pragul de rentabilitate este atins atunci cand
Val Adaosului Comercial minima este egală cu 386820 – valoarea cheltuielilor totale
ale firmei.
7) Din calculele efectuate s-a ajuns la concluzia ca S.C. Donatric S.A. este o
societate rentabila inregistrand pe total firma un procent al rentabilitatii
economice de 83.80 şi un procent al rentabilităţii financiare de 29.68.

Unde : Dmin = volumul minim necesar al vânzărilor


Nrch. var = nivelul relativ al cheltuielilor variabile
Pragul de rentabilitate al unei firme se calculează după relaţia:

După cum s-a vazut, în tabelul cu calculul indicatorilor economici, ordinea


descrescătoare a rentabilităţii magazinelor este următoarea: magazinul DONATRIC 3,
magazinul DONATRIC 2, magazinul DONATRIC 1.