Sunteți pe pagina 1din 7
Moldova — presedinte al Com ad 2 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25, PROCES-VERBAL nr. 12-53-242-7749 al sedinfei Comisiei pentru Situafii Excepfionale a Republicii Moldova din 13 octombrie 2021, ora 17.00 A prezidat: doamna Natalia GAVRILITA, Prim-ministru al Republicii La sedint& au fost prezenti membrii Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova (in continuare Comisia): Natalia GAVRILITA Vladislav KULMINSKI Nicolae POPESCU lurie TURCANU Andrei SPINU Ana REVENCO Prim-ministru, pregedinte al Comisiei viceprim-ministru pentru reintegrare, vicepresedinte al Comisiei viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe si integrarii europene viceprim-ministru pentru digitalizare viceprim-ministru, ministra al infrastructurii si dezvoltarii regionale ministru al afacerilor interne, vicepresedinte al Comisiei Sergiu LITVINENCO ministru al justitiei Anatolie TOPALA Ala NEMERENCO . Anatolie NOSATII I. 12. 13. Sergiu GAIBU Sergiu PRODAN Tuliana CANTARAGIU Marcel SPATARI Viorel GHERCIU Anatolie VINICIUC Roman CAZAN Dina ROSCA Alexandru NICHITA Ion TIGHINEANU Veaceslav UNTILA Alexandru DIDIC Ion PLATON Alexandr ESAULENCO ‘Vadim CEBAN ministru al educatiei si cercetirii ministru al sindtati ministru al a| ministru al economiei ministru al culturii ministru al mediului ministru al muncii si protectiei sociale ministru al agriculturii si industriei alimentare sef adjunct al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgent al MAI secretar general adjunct al Guvernului secretar general al Ministerului Finantelor sef Directie a Procuraturii Generale presedinte al Academici de stiinte a Moldovei director general al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica director interimar al Agentici Rezerve Materiale director adjunct al Agentiei ,,Moldsilva” director al Serviciului de Informatii si Securitate presedinte al Consiliului de administratie al SA ,.Moldovagaz” 26. Veaceslav vicedirector general al 1S ,,Moldelectrica” ZASTAVNETCHI 27. Liviu OBOROC director al Serviciului national unic pentru apelurile de urgent 112 28. Stefan CRIGAN director general adjunct al Agentiei Relatii Funciare si Cadastru 29, Nadejda CHETRARU secretar al Comisiei Invitafi suplimentar: 1. Alexandru OPREA seeretar de stat al Ministerului A facerilor Interne 2. Constantin BOROSAN secretar de stat al Ministerului Infrastructurii si Dezvoltirii Regionale 3. Igor BAIDAUZ inginer-sef al SRL "Moldovatransgaz” 4. Marcel MISTREAN reprezentant al SRL ”Moldovatransgaz” 5. Valentin TONU reprezentant al SA "Moldovagaz” 6. Andrian PRITULA director general interimar al SA Energocom” 7. Veaceslay ENI director general al SA "Termoelectrica” 8. Vitalie RUDICO sef al Directiei generale planificare strategica gi rezerve de mobilizare a IGSU Ordinea de zi: 1. Examinarea necesitatii constatarii aparitiei situafiei exceptionale - situatie de alert pe piafa gazelor naturale si stabilirea masurilor necesare a fi intreprinse intru asigurarea securititii aprovizionarii cu gaze naturale a tarii. Raportor: di Andrei SPINU, viceprim-ministru, ministru al infrastrueturii si dezvoltarii regionale. Coraporto! dl Vadim CEBAN, presedinte al Consiliului de administratie al SA »Moldovagaz”; dl Veaceslav ZASTAVNETCHI, vicedirector general al di Veaceslav ENI, director general al SA ”Termoelectri dl Adrian PRITULA, director general interimar al SA "Energocom”; di Marcel SPATARI, ministru al muncii si protectici sociale; dna Ana REVENCO, ministru al afacerilor interne. ’Moldelectrica”; 2. Diverse S-a decis: 1, Se ia act de informatiile prezentate de catre raportori. 2. Se constatii aparitia situafiei exceptionale - situatie de alert’ pe piata gazelor naturale din Republica Moldova, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 207/2019 privind aprobarea Regulamentului si Planului pentru situatii exceptionale pe piata gazelor naturale. 3. in conformitate cu pet. 53 al Regulamentului privind situatiile exceptionale pe piafa gazelor naturale, aprobat prin Hotirarea Guvernului nr. 207/2019, Comisia desemneazi SRL “Moldovatransgaz”, ca operator al sistemului de transport responsabil, la ale c&rui indicatii intreprinderile de gaze naturale, precum gi alti participanti la piafa gazelor naturale urmeazi si intreprindd misurile stabilite in Planul de urgent’. 4, Se aprobi eliberarea unei cantititi de 16 500 tone de picura din rezervele materiale de stat, cdtre SA ”Termoelectrica” pentru producerea energiei electrice si ferul termice, cu pregitirea pachetului de documente, conform legislatiei, de catre M Afacerilor Interne. 5. Ministerele si alte autoritati administrative centrale: vor crea, in termen de 10 zile, comisii pentru organizarea, monitorizarea si controlul pregatirii de functionare in conditiile situatiei exceptionale pe piata gazelor naturale; vor pregati, in termen de 30 de zile, planuri pentru asigurarea functionalitatii, inclusiv a institutiilor subordonate, in conditiile situatiei exceptionale pe piata gazelor naturale, care vor prevedea, dar nu se vor limita la: - masuri de economisire a resurselor energetice; = crearea si gestionarea rezervelor de resurse energetice; - adoptarea solutiilor tehnice alternative menite si asigure functionalitatea institutiilor in perioada rece a anului; - modificarea/ajustarea modului de operare (de exemplu in regim de munca on- line la distant) etc; vor evalua necesititile pentru asigurarea functionalitatii sectorului gestionat care nu pot fi acoperite pe interior; vor informa, in termen de 30 de zile, Comisia despre nivelul de pregatire pentru functionare in conditiile situatiei exceptionale pe piata gazelor naturale. 6. Ministerul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale: va asigura activitatea continua a grupului operativ de lucru privind identificarea si examinarea masurilor necesare a fi intreprinse de autoritati/intreprinderi intru prevenirea declansdrii unei situatii exceptionale in sectorul energetic; va elabora si propune Comisiei masurile necesare de a fi intreprinse pentru gestionarea sectorului energetic in conditiile situatiei exceptionale pe piata gazelor naturale, in functie de evolutia situatiei; va prezenta sptiménal, Comisiei, catre ziua de vineri rapoartele de progres in realizarea sarcinilor trasate; va efectua estimarile privind necesitatea de achizitionare a pacurii pentru asigurarea activitatii centralelor termoelectrice; la aparitia necesitatii, va solicita imediat convocarea Comisiei in regim de urgenta. 7, Ministerul Afacerilor Interne: 1) va elabora si promova proiectul Hotiririi Guvernului cu privire la eliberarea pacurii din rezervele materiale de stat cditre SA “Termoelectrica” pentru procesare, conform pet.4 al prezentei Decizi 2) prin intermediul Agentiei Rezerve Materiale: va evalua, in termen de 2 zile, resursele disponibile in rezervele materiale de stat care pot fi utilizate in conditiile situatiei exceptionale pe piata gazelor naturale; va pregati si asigura, in caz de necesitate, eliberarea operativa a bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului; in comun cu SA *Termoelectrica”, vor defini actiunile necesare ce urmeaza a fi intreprinse intru asigurarea posibilitatii utilizarii rezervei de pacura de catre SA Termoelectrica” in situatii exceptionale pe piata gazelor si va informa Comisia asupra actiunilor agreate. 2) prin intermediul Inspectoratului General pentru Situafii de Urgent’: va pregati, in termen de 5 zile, mijloace autonome de asigurare cu energie electric si termica din dotare pentru utilizare; va pregiti solicitarile de asistent4 internationala prin intermediul instrumentelor disponibile (Mecanismul de Protectie Civila al UE, Centrul Euro-Atlantic de Coordonare a Interventiilor la Dezastre al NATO), care vor fi activate la decizia Guvernului 8. Ministerul Sanatatii: va evalua in comun cu autoritatile publice locale, in termen de 14 zile, capacitatea si necesitatile de functionare a prestatorilor de servicii medicale indiferent de proprietate si forma juridicd de organizare, incadrati in sistemul de asigurari obligatorii de asistenta medicala in conditiile situatici exceptionale pe piata gazelor naturale; va organiza, in termen de 14 zile, o platforma de comunicare permanenta cu prestatorii de servicii medicale indiferent de proprietate si forma juridica de organizare, incadrati in sistemul de asiguriri obligatorii de asistenti medical’, — pentru monitorizarea situatiei si identificarea imediati a riscurilor. 9, Ministerul Muncii si Protectiei Social in comun cu M terul Infrastructurii si Dezvoltirii Regionale in termen de 30 de zile, vor pregiti, evalua costul si prezenta Ministerului Finantelor misurile de atenuare a impactului cresterii costurilor pentru populatie in condi exceptionale pe piata gazelor naturale; in comun cu Agentia Nationala Asistenta Social: vor evalua in comun cu autorititile publice locale, in termen de 14 zile, capacitatea si necesititile de functionare a institutiilor ce oferd servicii sociale indispensabile, indiferent de apartenenta in conditiile situatiei exceptionale pe piata gazelor naturale; vor organiza in termen de 14 zile, 0 platforma de comunicare permanentd cu institutiile ce oferi servicii sociale indispensabile, indiferent de apartenenta, pentru monitorizarea situatiei si identificarea imediata a riscurilor. 10. Ministerul ApSrarii va pregati si mentine in stare gata de interventie, fortele si mijloacele necesare pentru acordarea ajutorului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta al MAI, in conditiile situatiei exceptionale pe piata gazelor naturale. 11. Ministerul Educatiei si Cercetarii va evalua, in comun cu autoritatile publice locale, in termen de 14 zile, capacitatea si necesitiitile de functionare a institutiilor de invatamant publice si private in conditiile situatiei exceptionale pe piafa gazelor naturale; va elabora scenarii pentru desfasurarea procesului educational in conditiile situatiei exceptionale pe piata gazelor naturale (regim on-line, sistarea, etc.). 12. Biroul politici de reintegrare va initia prin platformele de dialog existente, discutii pe subiectul asigurarii continuitatii aprovizionarii cu energie electricd din stinga Nistrului. 13. Comisiile pentru situatii exceptionale ale raioanelor, municipiilor Chisinau si Balti, UTA Gagiuzia: le. situatiei vor organiza, in termen de 30 de zile, pregitirea localitatilor si serviciilor gestionate pentru activitate in perioada rece a anului in conditiile situatici exceptionale pe piata gazelor naturale (inclusiv masuri de economisire si crearea rezervelor de resurse energetice, solutii alternative adoptate etc.); yor informa, in termen de 30 de zile, Comisia despre nivelul de pregatire de functionare in conditiile situatiei exceptionale pe piata gazelor naturale. 14. SA *Termoelectrica” va utiliza pacura indicata in pet. 4 al prezentei Decizii pentru producerea energiei elecirice si termice, din data de 15 octombrie 2021. 15. Autoritatile administratiei publice centrale si locale vor analiza solutii de economisire de ctre operatorii economici si populatie, in situatia creat’, a consumului de gaze naturale si energie electric’. 16. SA *Moldovagaz” in comun cu SA ”Energocom” in perioada situatici exceptionale pe piata gazelor naturale: 1) se impune SA ,,Energocom” obligatia de serviciu public de furnizare a gazelor naturale in vederea asigurarii unei solutii de rezerva privind aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova, in scopul achizitionarii volumului de gaze naturale necesar pentru suplinirea deficitului estimat de SA ,Moldovagaz” pentru perioada lunilor octombrie si noiembrie ale anului 2021, cu posibilitate de prelungire: 2) intru minimizarea cheltuielilor legate de aprovizionarea volumelor de gaze naturale, necesare Republicii Moldova, SA *Moldovagaz” va informa Comisia, pina la 14 octombrie 2021, despre volumul de gaze naturale necesar Republicii Moldova (separat pentru consumatorii de pe ambele maluri ale fluviului Nistru) in lunile octombrie si noiembrie ale anului 2021, finind cont de posibilitatea limitarii/sistarii furnizarii gazelor naturale unor categorii de consumatori de gaze naturale, fri a avea impact negativ asupra consumatorilor protejati de gaze naturale. SA ,,Moldovagaz” va informa Comisia despre perioada si volumul de gaze naturale necesar a fi achizitionat de SA “Energocom”, in scopul asigurarii deficitului estimat de SA ”*Moldovagaz”; 3) intru realizarea procurarilor de gaze naturale de catre SA ,,Energocom”, urmeaza a fi semnat pina la data de 15 octombrie 2021, contractul cadru de vanzare- cumparare intre SA ,,Energocom” si SA ,,Moldovagaz” a volumului de gaze stabilit de SA ,,Moldovagaz”. in contractul respectiv vor fi stabilite perioada, volumele maxime pe zi si pe ora si alte detalii necesare pentru acoperirea deficitului estimat de SA ,,Moldovagaz”; 4) in scopul optimizarii condifiilor de achizitie a gazelor naturale, SA »Energocom” va solicita in termeni restrinsi, oferte de la potentialii furnizori/traderi de gaze naturale pentru acoperirea deficitului de gaze naturale estimat de SA »Moldovagaz” pentru lunile octombrie si noiembrie ale anului 2021, cu posibilitate de prelungire a acestora, in baza criteriilor tehnice, economice si financiare si va asigura incheierea contractelor respective cu furnizorii/traderii de gaze naturale in termeni restrinsi 5) in caz de necesitate SA ,,Energocom” va informa Comisia despre necesitatea acordarii unor surse financiare pentru realizarea pet.16 alin. 4). 17. SA ,,Moldovagaz” va continua discutiile ca SAP *Gazprom” din Federatia Rus, in vederea prelungirii contractului de furnizare a gazelor naturale, cu implicarea Guvernului Republicii Moldova, in aspecte ce tin de securitatea in aprovizionarea cu gaze naturale, conform Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale. 18. Ministerul Finantelor de comun cu Ministerul Infrastructurii si Dezvoltirii Regionale si Agentia Proprietatii Publice vor clabora proiectul hotaririi Guvernului privind acordarea/alocarea de urgent a mijloacelor financiare pentru SA “Energocom” in vederea achizitici de gaze naturale. 19. Ministerul Mediului in comun cu Agentia ”Moldsilva” vor analiza rezervele de lemne pentru foc disponibile, care la necesitate ar putea fi plasate pe piat’. Prim-ministru, Presedinte al Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova Natalia GAVRILITA. COORDONAT: Secretar de stat al Ministerului A facerilor Interne Sef adjunct al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgent al Ministerului ‘Afacerilor Interne Sef al Directiei securitate si integritate Sef adjunct al Directiei__ generale planificare strategicd gi rezerve de mobilizare a Inspectoratului_ General pentru Situatii de Urgenta, secretar al Comisiei Alexandru OPREA Anatolie VINICIUC Oleg GIRBU Nadejda CHETRARU