Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL MINISTRY

MEDIULUI OF ENVIRONMENT
AL REPUBLICII MOLDOVA OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

AGENȚIA DE MEDIU ENVIRONMENTAL AGENCY

MD-2005 mun.Chişinău, str. Albișoara, 38 Tel. (022) 820-770, E-mail: am@am.gov.md, Web: http://mediu.gov.md

Nr. 13/295/2021 din 13.10.2021 Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic


La nr. 11/10/21-1 din 11.10.2021 din Republica Moldova

Agenția de Mediu a examinat solicitarea Dvs. cu privire la eventualele riscuri de


mediu ca urmare a incediului la depozitul din or. Chiș i nă u , amplasat pe strada
Industrială 59/1, în care erau depozitate televizoare, calculatoare vechi, imprimante,
dar și stocuri de vopsea ușor inflamabilă si comunică următoarele.
Agenția de Mediu, este instituția responsabilă de monitorizare sistematică, la
nivel național, a calității aerului atmosferic, astfel, în cadrul Laboratorului pentru
Calitatea Aerului au fost efectuate investigări ale probelor de aer atmosferic colectate
de la posturile de monitorizare din or. Chișinău, din cadrul rețelei naționale de
monitorizare, în scopul stabilirii nivelului de poluare a aerului atmosferic pe arii
extinse.
Urmare a încercărilor de laborator, pe parcursul zilei de 11 octombrie, s-au
depistat concentrații de poluanți, ce se află în limitele normelor CMA admisibile
stabilite pentru poluanții atmosferici monitorizați: dioxid de sulf (C=0÷0,006g/m3);
fenol (C=0 ÷0,005 mg/m3); suspensii solide (C=0÷0,2 mg/m3); monoxidul de carbon
(C=1÷2mg/m3), cu excepția dioxidului de azot care a înregistrat o depăşire de 1,2 ori, a
monoxidului de azot care a înregistrat o depăşire de 1,3 ori şi aldehidă formică care a
înregistrat o depăşire de 2,9 ori a normei medii zilnice.
Oxizii de azot, degajați în urma incendiului, în dependență de factorii
meteorologici și de cantitatea acestora, ar putea contribui la formarea ploilor
acide afectînd atît suprafaţa terestră cît şi ecosistemul acvatic, deteriorînd calitatea
apelor subterane și de suprafață, ar putea favoriza acumularea nitraţilor la nivelul
solului care pot provoca alterarea echilibrului ecologic ambiental. Vor avea efecte
nefavorabile asupra plantelor și animalelor exprimate prin vătămări a vegetației cu
albirea țesuturilor, reducerea ritmului de creștere a acestora.
Suspensiile solide din aer devin cel mai evident gen de poluare. La acţiunea
poluantului de lungă durată pot apărea afecţiuni cronice. Acestea pot provoca astm,
afecţiuni cardiovasculare, cancer pulmonar şi deces prematur.
În rezultatul arderii incomplete a compușilor organici ce se conțin în materialele
plastice, vopsele, se degajă în mare parte fenolul și aldehida formică, care pătrunzînd
în atmosferă pot provoca daune grave a căilor respiratorii (atacând bronhiile şi
plămânii), tumori maligne, boli cardiovasculare şi tulburări ale sistemului nervos.
În mod obişnuit poluanţi existenţi în mediu nu ating nivele foarte ridicate pentru
a produce efecte acute, dar prezenţa lor continuă, chiar la concentraţii mai scăzute, nu
este lipsită de consecinţe nedorite.
Concentraţiile sporite înregistrate a poluanţilor oxiziilor de azot (depăşire de 1,2
ori a CMA) şi în special a aldehidei formice (depăşire de 2,9 ori a CMA) pot fi
influenţate atît de incediul din str. Industrială 59/1, cît şi de arderea resturilor de
vegetaţie, activitate specifică practicată de cetăţeni în sezonul de toamnă.
Pericolul deșeurilor echipamentelor electrice și electronice constă cu precadere în
compoziția lor chimică, conținînd elemente precum metale grele (Hg, Cd, Pb) gaze
toxice (freon) sau materiale non-biodegradabile (plastic, sticla, metale) cu efecte grave
asupra mediului și sănătății dacă nu sunt colectate separat și reciclate conform
standardelor.
Potrivit unui studiu realizat de A.O. „Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”,
deșeurile de echipamente electrice și electronice au în compoziție numeroase substanțe
care pot fi deosebit de dăunătoare, iar incinerarea lor (arderea) ar putea elibera anual o
cantitate de 36 tone de mercur şi 16 tone de cadmiu, fapt ce confirmă toxicitatea și
pericolul acestor.
Spre exemplu, prin arderea clorurii de polivinil (masă plastică foarte rezistentă
obținută prin polimerizare, folosită în industria maselor plastice, a fibrelor sintetice
etc.) se elimină halogeni periculoși și poluează aerul cu gaze cu efect de seră care
contribuie în mod negativ la schimbarea climei.
Tubul catodic al unui televizor poate polua aproximativ 50 m2 timp de 30 de ani,
având în compoziție materiale precum: aluminiu, plumb, zinc, nichel, mangan, bariu
sau cobalt. Frigiderele conțin cloro-fluoro-carburi (CFC), acestea fiind responsabile
pentru deteriorarea stratului de ozon şi pentru reducerea capacităţii atmosferei de a ne
proteja de razele nocive ale soarelui.
Arderea deșeurilor (indiferent de tipul acestora) rezultă cu contaminarea
mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieții
sau funcția naturală a ecosistemelor.

Digitally signed by Gîlcă Gavril


Director adjunct interimar Date: 2021.10.13 12:00:02 EEST
Reason: MoldSign Signature Gavril Gîlcă
Location: Moldova
Executor: Denis Macovschi
Document semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Tel: 022820-785,
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa: https://msign.gov.md
E-mail: d_macovschi@am.gov.md