Sunteți pe pagina 1din 15

Scoala Profesionala Plugari

Disciplina ISTORIEClasa a- IX-a (32 săp.)


Prof. Ciobanu Simona Învățământ profesional de 3 ani
Anul şcolar: 2021-2022
Număr de ore pe săptămână: 2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.3458/ 09.03. 2004

SEMESTRUL I

Nr.crt. Unităţi de învăţare Competenţe specifice Număr de Săptămâna Observaţii


Conţinuturi ore alocate

1. INTRODUCERE  Recapitulare
 Introducere în
studiul istoriei.
2 S1
1.1. Folosirea limbajului
adecvat în cadrul unei  Sumerienii
prezentări orale sau scrise.  Egiptenii
POPOARE ŞI 3.1. Recunoaşterea  Evreii
2. SPAŢII ISTORICE asemănărilor şi diferenţelor  Tracii 1 S2
ÎN ANTICHITATE dintre sine şi celălalt, dintre  Grecii
persoane, dintre  Romanii
grupuri.
5.3. Utilizarea adecvată a
coordonatelor temporale şi
spaţiale relative la un subiect
istoric.

1.2. Evidenţierea relaţiei  Monarhia S3 Test


cauză – efect într-o egipteană. 4 S2-S4 initial-
succesiune de evenimentesau  Democraţiaatenian 29sep
3. FORME DE procese istorice. ă.
ORGANIZARE 2.1. Recunoaşterea unui  Republica şi
POLITICĂ ÎN context economic, social, imperiul roman.
ANTICHITATE politic, cultural, istoric.  Regatul dac
2.5. Analiza critică a acţiunii
personalităţilor şi grupurilor
umane in diverse contexte.
5.3. Utilizarea adecvată a
coordonatelor temporale şi
spaţiale relative la un subiect
istoric.
1.1. Folosirea limbajului  Arhitectura
adecvat în cadrul unei orientală.
MOŞTENIREA prezentări orale sau scrise.  Stilurile artei
4. CULTURALĂ A 4.1. Exprimarea unei opinii greceşti; arta 2 S4- S5
ANTICHITĂŢII faţă de o operă culturală în plastică greacă.
cadrul unei dezbateri.  Arta monumentală
4.2. Aprecierea valorilor romană.
trecutului prin raportarea la  Modele şi valori în
actualitate. educaţie în lume
greacă.
 Ştiinţa
1.1. Folosirea limbajului  Iudaismul.
adecvat în cadrul unei  Budismul.
5. MARILE RELIGII prezentări orale sau scrise.  Creştinismul. 1 S5
3.1. Recunoaşterea  Islamul
asemănărilor şi diferenţelor
dintre sine şi celălalt, dintre
persoane, dintre grupuri.
3.2. Utilizarea dialogului
intercultural.
FORMAREA 1.1. Folosirea
POPOARELOR limbajuluiadecvat în cadrul  germanicii
MEDIEVALE unei prezentări orale sau  romanicii
6. scrise.  slavii 1 S6
3.1. Recunoaşterea  fino-ugrice
asemănărilor şi diferenţelor  arabii
dintre sine şi celălalt, dintre  turanicii
persoane, dintre
grupuri.
1.1. Folosirea limbajului
adecvat în cadrul unei
ETNOGENEZA prezentări orale sau scrise.  Etnogeneza
7. ROMÂNEASCĂ 5.3. Utilizarea adecvată a românească 1 S6
coordonatelor temporale şi
spaţiale relative la un subiect
istoric.

1.1. Folosirea limbajului  Demografie şi


adecvat în cadrul unei economie.
8. CIVILIZAŢIA prezentări orale sau scrise.  Ierarhia feudală. 2 S7
MEDIEVALĂ 2.2. Extragerea informaţiei  Europa romanică
esenţiale dintr-un mesaj. şi Europa gotică.
3.1. Recunoaşterea  Arhitectura
asemănărilor şi diferenţelor medievală
dintre sine şi celălalt, românească.
dintre persoane, dintre  Influenţe orientale
grupuri. în Europa
4.1. Exprimarea unei opinii
faţă de o operă culturală
încadrul unei dezbateri.

1.2. Evidenţierea relaţiei


cauză – efect într-o  ImperiulBizantin
9. STATUL succesiune de evenimente  Franţa 2 S8
MEDIEVAL sau procese istorice.  Imperiulromano-
2.5. Analiza critică a acţiunii german
personalităţilor şi grupurilor
umane in diverse contexte.
5.5. Construirea de sinteze
tematice.

1.1. Folosirea limbajului


adecvat în cadrul unei
STATE prezentări orale sau scrise.  Transilvania
10. MEDIEVALE ÎN 2.1. Recunoaşterea unui  Ţara Românească
SPAŢIUL context economic, social,  Moldova, 2 S9
ROMÂNESC politic, cultural, istoric.  Dobrogea
5.1. Înţelegerea mesajului
surselor istorice arheologice,
scrise, vizuale şi de istorie
orală.
5.3. Utilizarea adecvată a
coordonatelor temporale şi
spaţiale relative la un subiect
istoric.
11. ISLAMUL ŞI 1.1. Folosirea limbajului  Califatul arab
EUROPA adecvat în cadrul unei  Imperiul otoman, 2 S10
prezentări orale sau scrise. ideea de cruciadă
2.1. Recunoaşterea unui
context economic, social,
politic, cultural. Istoric.
2.4. Analiza critică a acţiunii
personalităţilor şi grupurilor
umane in diverse contexte.
1.1. Folosirea limbajului
adecvat în cadrul unei
12. ŢĂRILE ROMÂNE prezentări orale sau scrise.  Relaţii comerciale
ŞI STATELE 1.2. Evidenţierea relaţiei şi politico-militare,
VECINE ÎN EVUL cauză – efect într-o în timpul 2 S11
MEDIU succesiune de evenimente domnitorilor
sau procese istorice. Mircea cel Bătrân,
2.1. Recunoaşterea unui Iancu de
context economic, social, Hunedoara,
politic, cultural. Istoric. Vlad Ţepeş, Stefan
2.4. Analiza critică a acţiunii cel Mare, Mihai Viteazul
personalităţilor şi grupurilor
umane in diverse contexte.
1.1. Folosirea limbajului
adecvat în cadrul unei  Umanismul critic
UMANISMUL. prezentări orale sau scrise. şi erudit.
13. RENAŞTEREA 3.2. Utilizarea dialogului  Renaşterea
ARTISTICĂ intercultural. artistică 2 S12
4.1. Exprimarea unei opinii
faţă de o operă culturală în
cadrul unei dezbateri.
4.2. Aprecierea valorilor
trecutului prin raportarea la
actualitate.
1.1. Folosirea limbajului
adecvat în cadrul unei
EXPANSIUNEA prezentări orale sau scrise.  Călătorii şi
14. EUROPEANĂ 1.2. Evidenţierea relaţiei descoperirea noilor
cauză – efect într-o lumi.
succesiune de evenimente  Imperii coloniale
sau procese istorice. în secolele XVI- 2 S13
2.1. Recunoaştrea unui XVII
context economic, social,
politic, cultural. Istoric.
2.4. Analiza critică a acţiunii
personalităţilor şi grupurilor
umane in diverse contexte.
5.5. Construirea de sinteze
tematice.
Recapitulare 1.1.; 2.1.; 2.2.; 2.4.; 2.5.; 3.1.; 2 S14
semestrială/anuală 3.2.; 4.1.; 4.2.; 5.1.; 5.3; 5.5.

SEMESTUL II

2.5. Analiza critică a acţiunii  Protestantismul,


REFORMA personalităţilor şi grupurilor contrareforma,
15. RELIGIOASĂ ŞI umane in diverse contexte.  Războaiele 2 S15
URMĂRILE SALE 3.2. Utilizarea dialogului religioase în
intercultural. Franţa.
 Reforma religioasă
în Transilvania
1.1. Folosirea limbajului
adecvat în cadrul unei
prezentări orale sau scrise.  Dinastiile:
16. ABSOLUTISMUL 2.4. Exprimarea acordului / Habsburg 1 S16
dezacordului în raport cu un  Bourbon
context social.
2.5. Analiza critică a acţiunii  Tudor
personalităţilor şi grupurilor  Romanov
umane in diverse contexte.
5.1. Înţelegerea mesajului
surselor istorice arheologice,
5.5. Construirea de sinteze
tematice.
2.1. Recunoaştrea unui
context economic, social,
RĂZBOIUL DE 30 politic, cultural. Istoric.  Raţiunea de stat şi
17. DE ANI ŞI 2.4. Analiza critică a echilibruleuropean 1 S16
DIPLOMAŢIA acţiuniipersonalităţilor şi
EUROPEANĂ grupurilor umane in diverse
contexte.
5.3 Utilizarea adecvată a
coordonatelor temporale şi
spaţiale relative la un subiect
istoric.
5.5 Construirea de sinteze
tematice.
18. RECAPITULARE/
EVALUARE 1 S17

Nr.crt. Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Număr Săptă


de ore mâna
alocate
1.2 formularea de
argumente referitoare la un  Epoca luminilor
1. EPOCA LUMINILOR subiect istoric - Noi principii şi 1 S17
2.3 analizarea factorilor valori în
politici, sociali, economici, societate.
culturali care alcătuiesc - Absolutismul
imaginea unei societăţi luminat
4.2 aprecierea valorilor
trecutului prin raportarea la
actualitat

ORGANIZAREA 1.1 exprimarea unei opinii


STATELOR MODERNE în limbajul adecvat istoriei  “Revoluţia
2. 2.2 alcătuirea planului de glorioasă” 1 S18
investigaţii, a unui proiect
personal sau de grup
utilizând surse diverse
2.5 examinarea
consecinţelor directe şi
indirecte ale acţiunii umane
5.2 încadrarea unui
eveniment sau a unei serii
de evenimente într-un
context cronologic
2.1 recunoaşterea şi  Constituirea
acceptarea perspectivelor SUA. 1 S18
ORGANIZAREA multiple asupra faptelor şi  Revoluţia 2 S19
3. STATELOR MODERNE proceselor istorice franceză.
2.2 alcătuirea planului de
investigaţii, a unui proiect  Franţa 2
personal sau de grup napoleoniană. S20
utilizând surse diverse
5.1 construirea de afirmaţii  Congresul de la 1 S21
pe baza surselor şi Viena.Concertul
formularea de concluzii european.
relative la sursele istorice

2.4 recunoaşterea continuităţii,  Secolul


schimbării şi a cauzalităţii în fanariot.
evoluţia socială  Războaie ruso
4. ŢĂRILE ROMÂNE ŞI 2.5 examinarea consecinţelor austro-turce. 1 S21
PROBLEMA directe şi indirecte ale acţiunii  Anul 1821.
ORIENTALĂ umane  Regulamentul
5.2 încadrarea unui eveniment sau organic
a unei serii de evenimente
într-un context cronologic

1.2 formularea de argumente  Aspiraţii liberale


referitoare la un subiect istoric şi naţionale în
5. ANUL 1848 ÎN 2.2 alcătuirea planului unei Europa. 1 S22
EUROPA investigaţii, a unui proiect  1848 în spaţiul
personal sau de grup românesc.
utilizând resurse diverse
5.3 plasarea evenimentelor
şi proceselor istorice într-un
context istoric mai larg
românesc, european sau
universal
1.2 formularea de
argumente referitoare la un
subiect istoric  Ştiinţa
REVOLUŢIA 2.2 alcătuirea planului unei  Tehnica,
6. INDUSTRIALĂ investigaţii, a unui proiect  Economia 1 S22
personal sau de grup  Societatea.
utilizând resurse diverse
2.3 analizarea factorilor
politici, sociali, economici,
culturali care alcătuiesc
imaginea unei societăţi
3.1 recunoaşterea şi
acceptarea interculturalităţii
4.2 aprecierea valorilor
trecutului prin raportarea la
actualitate
4.3 formarea unor
reprezentări culturale
despre spaţii şi epoci
istorice diferite

2.5 examinarea  România


consecinţelor directe şi  Germania
STATE NAŢIONALE ŞI indirecte ale acţiunii umane  Austro-Ungaria 1 S23
7. STATE 5.1 construirea de afirmaţii
MULTINAŢIONALE ÎN pe baza surselor şi
A DOUA JUMĂTATE A formularea de concluzii
SECOLULUI XIX relative la sursele istorice
5.3 plasarea evenimentelor
şi proceselor istorice într-un
context istoric mai larg
românesc, european sau
universal
1.1 exprimarea unei opinii
în limbajul adecvat istoriei  Diversitatea
8. LUMEA LA CUMPĂNA 2.4 recunoaşterea europeană. 1 S23
SECOLELOR XIX-XX continuităţii, schimbării şi a  Civilizaţiile
cauzalităţii în evoluţia asiatice şi
socială africane în faţa
3.1 recunoaşterea şi modernităţii.
acceptarea interculturalităţii
9. LUMEA LA CUMPĂNA 1.1 exprimarea unei opinii  SUA- putere 1 S24
SECOLELOR XIX-XX în limbajul adecvat istoriei mondială
2.4 recunoaşterea  Sistemul de
continuităţii, schimbării şi a alianţe
cauzalităţii în evoluţia
socială
3.1 recunoaşterea şi acceptarea
interculturalităţii
1.2 formularea de
argumente referitoare la un  Primul război
subiect istoric mondial – un 3 S24
10. MARILE CONFLICTE 2.5 examinarea nou tip de S25
ALE SECOLULUI XX consecinţelor directe şi război.
indirecte ale acţiunii umane  România în
5.3 plasarea evenimentelor primul război
şi proceselor istorice într-un mondial. Marea
context istoric mai larg Unire
românesc, european sau
universal
1.2 formularea de
argumente referitoare la un  Tratatele de
TRATATELE DE PACE subiect istoric pace
11. ŞI RELAŢÍILE 2.5 examinarea  Relaţiile 1 S26
INTERNAŢIONALE consecinţelor directe şi internaţionale
INTERBELICE indirecte ale acţiunii umane interbelice
5.1 construirea de afirmaţii
pe baza surselor şi
formularea de concluzii
relative la sursele istorice

2.2 alcătuirea planului unei  Economie şi


investigaţii, a unui proiect societate în 1 S26
LUMEA ÎN PERIOADA personal sau de grup perioada
12. INTERBELICĂ utilizând resurse diverse interbelică
. 2.3 analizarea factorilor (Marea criză
politici, sociali, economici, economică.
culturali care alcătuiesc Viaţa cotidiană.
imaginea unei societăţi Mişcarea
4.1 exprimarea unei opinii feministă.)
faţă de o operă culturală în  România între
cadrul unei dezbateri cele două
războaie
mondiale
 România în
anul 1938 –
societate şi
cultură

1.1 exprimarea unei opinii


în limbajul adecvat istoriei  Regimuri
REGIMURI POLITICE 2.5 examinarea democratice
13. ÎN PERIOADA consecinţelor directe şi  Fascismul 2 S27
INTERBELICĂ indirecte ale acţiunii umane  Nazismul
5.2 încadrarea unui  Comunismul
eveniment sau a unei serii
de evenimente într-un
context cronologic
Saptămâna Școala 2 S28
Altfel
1.2 formularea de  Al doilea război
MARILE CONFLICTE argumente referitoare la un mondial.
14. ALE SECOLULUI XX subiect istoric  Holocaustul.
2.1 recunoaşterea şi Holocaustul în 2 S 29
acceptarea perspectivelor România
multiple asupra faptelor şi
proceselor istorice
5.3 plasarea evenimentelor
şi proceselor istorice într-un
context istoric mai larg
românesc, european
sauuniversal
2.1 recunoaşterea şi
acceptarea perspectivelor
15. RELAŢIILE multiple asupra faptelor şi  Organizaţii
INTERNAŢIONALE proceselor istorice internaţionale. 1 S 30
POSTBELICE 2.5 examinarea  Războiul rece.
consecinţelor directe şi  Prăbuşirea
indirecte ale acţiunii umane comunismului în
5.1 construirea de afirmaţii Europa
pe baza surselor şi
formularea de concluzii
relative la sursele istorice
1.2 formularea de
16. REGIMURI POLITICE argumente referitoare la un  Regimuri
POSTBELICE subiect istoric politice
2.2 alcătuirea planului de
investigaţii, a unui proiect democratice şi
personal sau de grup totalitare
utilizând surse diverse
5.1 construirea de afirmaţii
pe baza surselor şi 1 S30
formularea de concluzii
relative la sursele istorice
2.4 recunoaşterea
continuităţii, schimbării şi a  Reconstrucţia
cauzalităţii în evoluţia economică şi
17. LUMEA POSTBELICĂ socială dezvoltarea
3.1 recunoaşterea şi tehnico-
acceptarea interculturalităţii ştiinţifică.
4.2 aprecierea valorilor  Drepturile
trecutului prin raportarea la omului şi
actualitate societatea civilă
2.1 recunoaşterea şi
acceptarea perspectivelor  Religia în lumea
18. RELIGIA ÎN LUMEA multiple asupra faptelor şi contemporană 1 S31
CONTEMPORANĂ proceselor istorice (Creştinismul,
3.1 recunoaşterea şi Islamul,
acceptarea interculturalităţii Budismul şi alte
3.2 adecvarea religii).
comportamentului la  Ecumenismul
contexte şi situaţii istorice religios.
Dialogul între
religii.
 Libertatea
religioasă şi
prozelitism
1.2 formularea de
argumente referitoare la un România şi integrarea
ROMÂNIA ŞI subiect istoric euroatlantică
19. INTEGRAREA 5.1 construirea de afirmaţii
EUROATLANTICĂ pe baza surselor şi  UE – parteneriat
formularea de concluzii şi integrare. 1 S31
relative la sursele istorice  NATO
5.3 plasarea evenimentelor
şi proceselor istorice într-un
context istoric mai larg
românesc, european sau
universal

2.3 analizarea factorilor  Globalizare. S32


SOCIETATEA LA politici, sociali, economici,  Terorism. 1
20. ÎNCEPUTUL culturali care alcătuiesc
 Viaţa cotidiană
MILENIULUI III imaginea unei societăţi
3.1 recunoaşterea şi acceptarea
interculturalităţii
4.3 formarea unor
reprezentări culturale despre
spaţii şi epoci istorice diferite

21. Recapitulare 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 1 S32
semestrială/anuală 4.2, 5.1, 5.3

S-ar putea să vă placă și