Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu”, Brăila Aviz Director, Prof.

____________
Disciplina: Educație socială – Educație economico-financiară
Anul şcolar: 2021 – 2022
Clasa: a VIII – a A şi B Aviz responsabil Comisie Currriculum, Prof.
_____________
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt. TC
Profesor: Cursaru Cristina
Nr. de înregistrare ___________ din _________________

PROIECTARE DIDACTICĂ ANUALĂ

Nr. Conţinuturi Semestrul I Semestrul II TOTAL


crt. ÎNCADRAREA ORE
MATERIEI
1. Cetățenia, dimensiunea economică 5 ------- 5
2. Banii și bugetul 6 ------- 6
3. Relația consumatorului cu instituțiile bancare și financiare nebancare ------- 6 6
4. Proiectul educațional pe teme economico-financiare ------- 10 10
5. “Şcoala altfel” – proiect educaţional ------- 1 1
6. Recapitulare - Evaluare 3 2 5
TOTAL ORE 14 19 33
Planificare realizată conform Programei şcolare pentru disciplina Educație socială, clasele V-VIII, aprobată prin OMEN Nr. 3393 din
28.02.2017, Bucureşti 2017
PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Observaţii


crt. învăţare de
ore
1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici Test inițial de verificare a unor 1 S1
educației economico-financiare cu referire la noțiuni specifice disciplinei
fapte / evenimente economico-financiare Consumatorul:
1.2. Asumarea calității de consumator avizat de  Calitatea de consumator de 1 S2
1. Cetățenia, bunuri și servicii, de servicii financiare, care își bunuri și servicii; calitatea
dimensiunea exercită drepturile și responsabilitățile de consumator de servicii
economică 1.3. Manifestarea interesului pentru identificarea financiare 2 S3-S4
unor modalități de economisire și pentru reducerea  Drepturi și responsabilități
risipei de resurse financiare ale consumatorului.
Protecția unui consumator
Producătorul: 1 S5
 Producerea de bunuri și 1 S6
2.1. Întocmirea, prin lucru în echipă, a unui buget servicii
lunar al familiei / personal în scopul exersării  Producătorul și spiritul 1 S7
bunei gestionări a veniturilor antreprenorial; inițiativă și
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect pe risc
teme economico-financiare, la investigarea unor Probă de evaluare – Cetățenia,
probleme specifice grupurilor și comunităților de dimensiunea economică
apartenență Planuri de acțiune personale / de
familie pentru realizarea unui
scop: 1 S8
 Alegerea unui scop.
Resurse necesare pentru
3.1. Elaborarea unui plan de acțiune personal / al atingerea scopului propus
2. Banii și familiei, manifestând inițiativă și responsabilitate Nevoi și dorințe versus resurse în 1 S9
bugetul 3.2. Alegerea responsabilă a unor produse de cadrul bugetului familiei /
economisire / de creditare, a unor mijloace de plată bugetului personal: 1 S10
prin compararea avantajelor și riscurilor acestora  Venituri ale familiei -
cheltuieli ale familiei
 Venituri personale -
cheltuieli personale 1 S11
(exemple, studiu de caz)
Rolul banilor în bugetul familiei / 1 S12
bugetul personal: 1 S13
 Forme actuale ale banilor.
Valoarea și funcțiile
banilor 1 S14
 Moneda națională a
României
Instrumente și mijloace de plată
(prin numerar, prin card, prin
internet și mobile banking –
exemple, importanță, avantaje și
dezavantaje)
Probă de evaluare – Banii și
bugetul
PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Observaţii


crt. învăţare de
ore
1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici Relația consumatorului cu
educației economico-financiare cu referire la instituțiile bancare:
fapte / evenimente economico-financiare  Produse și servicii 1 S1
1.2. Asumarea calității de consumator avizat de bancare 1 S2
bunuri și servicii, de servicii financiare, care își  Mijloace moderne de
2. Relația exercită drepturile și responsabilitățile economisire.
consumatorulu 1.3. Manifestarea interesului pentru identificarea Instrumente de 1 S3
i cu instituțiile unor modalități de economisire și pentru economisire pentru
bancare și reducerea risipei de resurse financiare copii
financiare  Alegerea ofertei 1 S4
nebancare 2.1. Întocmirea, prin lucru în echipă, a unui buget bancare (termeni ai
lunar al familiei / personal în scopul exersării contractului; dobânda,
bunei gestionări a veniturilor comisioane)
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect pe  Avantaje și riscuri în 1 S5
teme economico-financiare, la investigarea unor raport cu instituțiile 1 S6
probleme specifice grupurilor și comunităților de bancare
apartenență Relația consumatorului cu
instituțiile financiare 1 S7
nebancare: 1 S8
 Produse și servicii de
3.1. Elaborarea unui plan de acțiune personal / al asigurare
familiei, manifestând inițiativă și responsabilitate  Alegerea ofertei.
3.2. Alegerea responsabilă a unor produse de Avantaje și riscuri în
economisire / de creditare, a unor mijloace de raport cu instituțiile
plată prin compararea avantajelor și riscurilor financiare nebancare
acestora (IFN)
Lecție recapitulativă
Probă de evaluare
Elaborarea și derularea
proiectului educațional pe
3. Proiectul teme economico-financiare
educațional pe (lucru pe echipe /
teme independent) 1 S9
economico-  Alegerea temei 1 S10
financiare  Elaborarea fișei de 6 S11-
proiect 1 S17
 Derularea proiectului S14
propus 1
 “Școala altfel” – proiect 1 S18
educațional* S19
 Evaluarea proiectului
propus
 Prezentarea proiectului
final
* Săptămâna 08 – 14.04.2022 este rezervată activităţilor extraşcolare şi extracurriculare, având un orar specific.

S-ar putea să vă placă și