Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu”, Brăila Aviz Director, Prof.

_____________
Disciplina: Educație socială – Educație interculturală
Anul şcolar: 2021 – 2022
Clasa: a VI – a A, B Aviz responsabil Comisie pentru curriculum, Prof.
__________
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt. TC
Profesor : Cursaru Cristina
Nr. de înregistrare ___________ din _________________

PROIECTARE DIDACTICĂ ANUALĂ

Nr. Conţinuturi Semestrul I Semestrul II TOTAL ORE


crt.

1. Noțiuni introductive 1 ------- 1


2. Caracteristici ale societății contemporane 5 ------- 5
3. Persoana și societatea interculturală 3 6 9
4. Proiectul educațional intercultural ------- 11 11
5. “Şcoala altfel” – proiect educaţional ------- 1 1
6. Recapitulare - Evaluare 5 2 7
TOTAL ORE 14 20 34
Planificare realizată conform Programei şcolare pentru disciplina Educație socială, clasele V-VIII, aprobată prin OMEN Nr. 3393 din
28.02.2017, Bucureşti 2017
PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Observaţii


crt. învăţare de
ore
1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici Test inițial de verificare a unor 1 S1
educației interculturale cu referire la fapte / noțiuni specifice disciplinei
evenimente / procese din societatea Lecție introductivă. Obiectul 1 S2
contemporană Educației interculturale
1.2. Identificarea propriilor repere de identitate Identitate și diversitate culturală:
culturală, prin raportare la sisteme de referință  Diversitatea culturală - o 1 S3
1. Caracteristici culturale variate caracteristică a societății
ale societății 1.3. Analizarea unor situații în acord / dezacord contemporane
contemporan cu valorile și principiile societății interculturale  Complexitatea identității
e personale în prezent.
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect Identitatea culturală proprie 1 S4
intercultural pentru rezolvarea unor probleme și identitatea culturală a 1 S5
cu caracter intercultural celorlalți 
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect a. patrimoniul cultural / 1 S6
intercultural, la rezolvarea problemelor moștenirea culturală 1 S7
comunității și la promovarea dialogului b. tradiții și obiceiuri comune /
intercultural diferite ale culturilor
2.3. Rezolvarea în perechi / echipă a unor c. patriotismul și manifestările 1 S8
sarcini de lucru referitoare la viața într-o sale 1 S9
societate interculturală  Raportul „eu” – „ceilalți”,
„noi” – „ceilalți” în
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de societatea multiculturală și
sine și față de ceilalți, față de identitatea în societatea interculturală
culturală proprie și față de identitatea celor Lecție recapitulativă
care aparțin unor culturi diferite Probă de evaluare
3.2. Participarea la rezolvarea problemelor Principii și valori ale societății
comunității, manifestând empatie culturală în interculturale: 1 S10
relațiile cu persoane aparținând unor culturi  Principiile și valorile unei
diferite societăți interculturale
2. Persoana și (dezvoltarea identității
societatea culturale proprii,
interculturală acceptarea și respectarea
diversității, valorizarea
pozitivă a diferențelor,
tratamentul egal al
persoanelor, solidaritate, 1 S11
promovarea incluziunii
sociale, dialogul 1 S12
intercultural)
 Abateri de la valorile și 1 S13
principiile societății 1 S14
interculturale:
- forme de intoleranță
(discriminare, segregare, rasism,
xenofobie)
- manifestări și efecte ale lipsei de
solidaritate (marginalizare,
excludere, izolare)
Lecție recapitulativă
Probă de evaluare

PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II


Nr. Unitatea de Competenţe generale şi specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Observaţii
crt. învăţare de
ore
1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației Persoana în societatea
interculturale cu referire la fapte / evenimente / interculturală: 2 S1-S2
procese din societatea contemporană  Trăsături ale
1.2. Identificarea propriilor repere de identitate persoanei în societatea
culturală, prin raportare la sisteme de referință interculturală (spirit
culturale variate deschis, flexibilitate,
1.3. Analizarea unor situații în acord / dezacord cu cooperare, abilități
2. Persoana și valorile și principiile societății interculturale relaționale și
societatea comunicaționale) 1 S3
intercultural 2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect intercultural  Comunicarea
ă pentru rezolvarea unor probleme cu caracter interculturală  2 S4-S5
intercultural a. specificul comunicării
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect interculturale
intercultural, la rezolvarea problemelor comunității și b. bariere ale 1 S6
la promovarea dialogului intercultural comunicării
2.3. Rezolvarea în perechi / echipă a unor sarcini de interculturale
lucru referitoare la viața într-o societate interculturală (stereotipuri și
prejudecăți) 2 S7-S8
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și c. reguli și principii
față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și pentru facilitarea
față de identitatea celor care aparțin unor culturi comunicării
diferite interculturale
3.2. Participarea la rezolvarea problemelor
comunității, manifestând empatie culturală în relațiile Recapitulare – Evaluare
cu persoane aparținând unor culturi diferite (Persoana și societatea
interculturală: test online,
portofolii cu fișele de lucru
individuale, fișele de
observație, eseuri etc.)
Elaborarea și derularea unui
proiect educațional
intercultural (pe echipe /
independent): 1 S9
3. Proiectul  Alegerea temei 1 S10
educațional  Elaborarea fișei de 6 S11-
intercultural proiect 1 S17
 Derularea proiectului S14
propus 1
 “Școala altfel” – 2 S18
proiect educațional* S19-
 Evaluarea proiectului S20
propus
 Prezentarea
proiectului final –
suport de hârtie / ppt
* Săptămâna 08 – 14.04.2022 este rezervată activităţilor extraşcolare şi extracurriculare, având un orar specific.

S-ar putea să vă placă și