Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu” Brăila Aviz Director, Prof.

_______________
Disciplina: Educație socială – Educație pentru cetățenie democratică
Anul şcolar: 2021 – 2022
Clasa: a VII – a A, B Aviz responsabil Comisie Curriculum, Prof. ___________
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt. TC
Profesor: Cursaru Cristina
Nr. de înregistrare ___________ din _________________

PROIECTARE DIDACTICĂ ANUALĂ

Nr. Conţinuturi Semestrul I Semestrul II TOTAL


crt. ORE

1. Sistemul politic în România 7 ------- 7


2. Raportul cetățeni – autorități. Drepturi și responsabilități cetățenești în 3 6 9
societatea democratică
3. Proiectul educațional dedicat problemelor comunității ------- 12 12
educaționale / locale
4. “Şcoala altfel” – proiect educaţional ------- 1 1
5. Recapitulare - Evaluare 4 1 5
TOTAL ORE 14 20 34
Planificare realizată conform Programei şcolare pentru disciplina Educație socială, clasele V-VIII, aprobată prin OMEN Nr. 3393 din 28.02.2017, Bucureşti 2017
PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Observaţii


crt. învăţare de
ore
1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici Test inițial de verificare a unor 1 S1
educației pentru cetățenie democratică noțiuni specifice disciplinei
1.2. Analizarea unor situații problematice Drepturile omului 1 S2
determinate de abaterea de la valorile, principiile, Forme de guvernământ și 1 S3
practicile societății democratice regimuri politice: regimuri
1.3. Argumentarea în favoarea respectării democratice, autoritare și
valorilor, principiilor, normelor și practicilor totalitare 1 S4
specifice unei societăți democratice și statului de Constituția României:
1. Sistemul drept  Structura Constituției
politic în  Valori și principii
România constituționale 1 S5
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect dedicat Principii și instituții
problemelor comunității educaționale/locale democratice:
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect, la  Statul democratic și
rezolvarea problemelor comunității principiul pluralismului:
educaționale/locale dreptul de asociere și
2.3. Rezolvarea, în perechi/echipă, a unor sarcini partidele politice 1 S6
de lucru referitoare la viața într-o societate  Statul democratic și
democratică principiul separării
puterilor; autoritățile 1 S7
statului român:
a) autoritatea legislativă; legile
b) executivul; administrația 1 S8
centrală și locală 1 S9
c) autoritatea judecătorească;
aplicarea legilor
d) Președintele României
 Statul de drept
3.1. Manifestarea disponibilității pentru participare Probă de evaluare (Sistemul
civică și pentru exercitarea calității de cetățean politic în România)
3.2. Aplicarea unor valori, norme și principii Domnia legii și puterea
2. Raportul democratice în situații concrete care presupun cetățenilor: 2 S10-
cetățeni – decizie și acțiune  Procesul de elaborare a 1 S11
autorități legilor S12
 Participarea cetățenilor la 1
elaborarea legislației S13
Probă de evaluare (Raportul 1
cetățeni – autorități) S14
Recapitulare finală

PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II

Nr. Unitatea de Competenţe şi specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Observaţii


crt învăţare de
. ore
1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici Domnia legii și puterea cetățenilor:
educației pentru cetățenie democratică  Drepturile și libertățile 1 S1
1.2. Analizarea unor situații problematice cetățenești și respectarea
determinate de abaterea de la valorile, legilor; limite ale libertății 1 S2
principiile, practicile societății democratice  Justiția ca instituție de
1.3. Argumentarea în favoarea respectării apărare și de înfăptuire a
3. Raportul valorilor, principiilor, normelor și practicilor dreptății; egalitatea în fața
cetățeni – specifice unei societăți democratice și statului legii și accesul la justiție al
autorități. de drept cetățenilor; copilul în
Drepturi și procesul judiciar; delincvența
responsabilităț 2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect juvenilă; consecințe ale
i cetățenești în dedicat problemelor comunității nerespectării legii 1 S3
societatea educaționale/locale Cetățenia activă. Participarea
democratică 2.2. Participarea, prin derularea unui proiect, la cetățenilor la luarea deciziilor
rezolvarea problemelor comunității publice și la controlul aplicării 1 S4
educaționale/locale acestora:
2.3. Rezolvarea, în perechi / echipă, a unor  Implicarea civică în contextul
sarcini de lucru referitoare la viața într-o democrației reprezentative și 1 S5
societate democratică al formelor de manifestare a
democrației directe
3.1. Manifestarea disponibilității pentru  Alegerile și votul; alegerea 1 S6
participare civică și pentru exercitarea calității reprezentanților; evaluarea
de cetățean activității reprezentanților 1 S7
3.2. Aplicarea unor valori, norme și principii aleși
democratice în situații concrete care presupun  Societatea civilă, organizații
decizie și acțiune nonguvernamentale, tipuri de
inițiative cetățenești în
comunitățile locale
 Rolul îndeplinit de mass-
media în societate și în
formarea opiniei publice
Probă de evaluare
Elaborarea și derularea unui proiect
4. Proiectul educațional pentru promovarea unui
educațional / unor drepturi ale copilului (pe
dedicat echipe / independent): 1 S8
problemelor  Alegerea temei 1 S9
comunității  Elaborarea fișei de proiect 8 S10-
educaționale /  Derularea proiectului propus 1 S18
locale  “Școala altfel“ – proiect 1 S14
educațional* 1 S19
 Evaluarea proiectului propus S20
 Prezentarea proiectului
* Săptămâna 08 – 14.04.2022 este rezervată activităţilor extraşcolare şi extracurriculare, având un orar specific.