Sunteți pe pagina 1din 2

ÎN ATENºIA AUTORILOR

22
REDACTAREA UNUI REFERAT GENERAL*
Editing a general paper

„Bien présentée, une revue générale join l’utile rezultatele unor articole dintr-o temå datå. Un referat
à l’agréable“ general nu poate consta dintr-un conglomerat de
M. Roch (1945) date, care n-ar putea conduce decât la o lucrare
amorfå. Menirea autorului este de a face o ordine
Referatul general (Review, Survey, Ubershcht, logicå în gråmada de date colectate, grupându-le
Revue générale) este o lucrare de sintezå a datelor în subcapitole dupå criterii de afinitate ¿i respectând
provenite din subiectele cele mai recente, într-un ¿i ordinea cronologicå a apari¡iei articolelor.
anumit domeniu. Acest tip de lucrare ¿tiin¡ificå nu Organizarea materialului constituie deci o condi¡ie
este o lucrare u¿or de elaborat, necesitând o infor- importantå. O altå condi¡ie este evaluarea criticå a
mare largå, experien¡å, competen¡å ¿i un efort im- datelor, pentru orientarea cititorilor. Evident,
portant de sintezå. Nu orice medic acceptå cu plå- prezentarea obiectivå a datelor trebuie întotdeauna
cere så facå un referat general ¿i nu oricine poate respectatå, comentariile critice urmând dupå
så redacteze bine o lucrare de acest gen. De aceea, relatarea lor.
revistele medicale preferå så recurgå la o „comandå Pentru un referat general se admite un volum
fermå“, solicitând aceste pre¡ioase articole unor mai mare de pagini: 15-20 de pagini (pentru o revistå
speciali¿ti recunoscu¡i. Este evident cå în aceastå obi¿nuitå) ¿i chiar 30-50 de pagini (pentru unele
situa¡ie astfel de articole ar trebui bine retribuite, reviste de tip „Arhive“ sau „Anale“).
întrucât sunt menite så serveascå unei mase largi Planul lucrårii. A¿a cum am spus, referatul
de cititori ¿i nu interesului autorului. În acest sens general nu poate consta dintr-o gråmadå de date,
apare justificatå acordarea, în unele ¡åri, a unui strânse la un loc. Condi¡ia esen¡ialå ¿i aprioricå este
premiu anual pentru cel mai bun referat general. planul lucrårii, pe care se va baza structura
Referatul general nu este o lucrare originalå articolului. Ståruim asupra necesitå¡ii unei
stricto sensu, fructul unei cercetåri originale. Poate introduceri explicative, în care autorul va motiva
de aceea unii autori nu agreeazå astfel de articole, importan¡a ¿i necesitatea lucrårii, schi¡ând totodatå
care nu le cresc patrimonial de lucråri originale. principalele aspecte ale temei. Cu cât introducerea
Referatul general are o structurå diferitå de articolele în temå va fi mai convingåtoare ¿i mai atractivå, cu
care raporteazå cercetåri originale. Referatul general atât autorul poate spera cå cititorii se vor decide så
are ¿i o altå organizare, care de obicei cuprinde: o citeascå întreag articolul.
introducere, urmatå de relatarea datelor colectate, O a doua condi¡ie importantå constå în aranja-
analizate critic ¿i grupate în subcapitole, patronate mentul interior al articolului, împår¡irea în sec¡iuni,
de titluri adecvate ¿i încheiate cu concluzii ¿i pers- fiecare cu un titlu concis, corespunzåtor unui anumit
pective. con¡inut, unei idei, ceea ce måre¿te considerabil
Cum se scrie un referat general. În prealabil, claritatea articolului, u¿urin¡a lecturii ¿i re¡inerea
este necesarå o documentare bogatå ¿i recentå, o ideilor principale. Planul în detaliu, pe puncte, poate
maturå reflexiune ¿i schi¡area unui plan de fi prezentat la începutul articolului (ca un cuprins,
redactare. Se va evita cåderea în banalitate. Un re- o tablå de materii).
ferat general nu poate consta dintr-o redactare me- O bunå diviziune a articolului ¿i o tehnoredactare
canicå, enumerativå, a rezultatelor diferitelor arti- corectå simplificå foarte mult consultarea ¿i lectura
cole, unele convergente, altele contradictorii. O astfel articolului. Pentru exemple este suficient så se
de lucrare poate fi fåcutå în mod con¿tiincios de un parcurgå colec¡ia pe câteva luni a unor reviste
bibliotecar sau documentarist, punând cap la cap medicale („Via¡a medicalå“, „Microbiologia“) unde

*Marin Gh. Voiculescu – Scrisul medical cu tehnicå ¿i artå, cap. 33, p. 112-113, Editura Academiei RSR, Bucure¿ti, 1987.

REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LVII, NR. 4, AN 2008 393


394 REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LVII, NR. 4, AN 2008

pot fi gåsite referate generale valoroase ¿i totodatå Este de dorit så se schi¡eze în final ¿i perspec-
atractive prin plan, subîmpår¡iri, titluri ¿i concluzii. tivele care se întrevår în tema abordatå.
În contrast cu acestea, sunt alte referate generale, Claritatea expunerii este încå o condi¡ie impor-
valoroase prin con¡inut, dar redactate monoton, ca tantå a unui referat general. „Ceea ce este perfect
un ocean de cuvinte, de la început pânå la sfâr¿it, ¿i în¡eles se enun¡å cu claritate“, spunea cu multå
în care cititorul riscå så se înece, fårå a gåsi un liman dreptate Boileau. Existå înså autori care, din dorin¡a
de scåpare; un plan, câteva titluri, unele sublinieri ¿i de a-¿i epata cititorii ¿i a-i intimida prin poza lor,
concluzii clare. Datele prezentate trebuie nu numai recurg la un stil complicat ¿i la un jargon super-
ordonate ¿i grupate, dar analizate ¿i evaluate critic, tehnic. În definitiv, vorba lui Maurice Roch: „De
pentru ca cititorul så råmânå cu o orientare cel pu¡in ce så exprimåm lucrurile în mod simplu, când este
temporarå, într-o problemå controversatå. Fårå atât de u¿or så le complicåm?“.
aceastå analizå criticå, referatul tinde så devinå o Sanc¡iunea vine înså, în mod obligatoriu, de la
cititor.
arhivå de date, un sac de articole ¿i detalii.
Concluziile sunt obligatorii în final, mai ales într-o
problemå controversatå, complicatå ori foarte
tehnicå.

BIBLIOGRAFIE
1. Day AR – How to write a review paper, in How to write a scientific
paper, ISI Press, Philadelphia, 1983.
2. Voiculescu M – Structura ¿i stilul articolului ¿tiin¡ific, Via¡a Med.,
1970, XVII, 139