Sunteți pe pagina 1din 4

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE A REPUBLICII MOLDOVA

Prima instanță: Judecătoria Rîșcani (jud. Serghei Papuha)


Instanța de apel: Curtea de Apel Chișinău (jud: Nina Cernat, Anatol Pahopol,
Ana Gavrilița)

Dosarul nr.2r-332/14
DECIZIE
Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ

02 aprilie 2014 mun. Chișinău

Instanța compusă din:


Președintele completului Svetlana Novac
Judecătorii Tatiana Vieru
Oleg Sternioală

examinând, fără citarea părților, recursul declarat de avocatul Iftodi Eduard în


interesele lui Hîrcîilă Anna,
în cauza civilă la acțiunea înaintată de către Gutium-Hîrcîială Diana împotriva
lui Hîrcîială Anna privind recunoașterea dreptului de proprietate în devălmășie,
împotriva încheierii Curţii de Apel Chișinău din 30 ianuarie 2014, prin care a
fost restituită cererea de apel declarată de către Hîrcîială Anna împotriva hotărâri
Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 16 octombrie 2013,

a c o n s t a t a t:
Pretențiile reclamantului
1. La 28.02.2013, reclamanta Gutium-Hîrcîială Diana s-a adresat cu cerere de
chemare în judecată către Hîrcîială Anna privind recunoașterea dreptului de
proprietate în devălmășie.
2. În motivarea acțiunii a invocat că la 24.06.2004 Hîrcîială Vitalie a încheiat
contractul de investire în construcția spațiului locativ, apartamentul din mun.
Chişinău, str. Studenţilor 3/10, ap. 42, valoarea lucrărilor fiind 22 470 euro (356
411,36 lei). În baza actului nr.42 din 12.05.2008 de transmitere-primire a
imobilului sus-indicat, Hîrcîială Vitalie a înregistrat la 28.08.2008 dreptul de
proprietate asupra acestuia. Deoarece Hîrcîială Vitalie nu dispunea de mijloace
financiare de a achita ratele în baza contractului de investire, a încheiat la
20.12.2005 contract de credit nr.S05702, creditul fiind oferit pentru plata în avans
a ratelor la construcția apartamentului indicat, fapt stipulat expres în contract,
fiind încheiat şi un contract de ipotecă. La 30.06.2010 s-a încheiat acordul
adițional nr.1 la contractul de credit sus-indicat, în vederea substituirii garanției
de rambursare a creditului. Astfel, în baza acordului din 07.07.2010 s-a încheiat
contractual de ipotecă, apartamentul mun. Chişinău, str. Studenţilor 3/10, ap. 42
fiind ipotecat. Plățile pentru creditul respectiv urmau să fie achitate până la
19.11.2015.
3. La 29.10.2010, Hîrcîială Vitalie a încheiat căsătoria cu Gutium Diana, cu care se
afla în relații de concubinaj din 2008, aceasta luând după căsătorie numele de
Gutium-Hîrcîială. La 16.01.2013, Hîrcîială Vitalie decedează subit, fapt
confirmat prin actul de deces din 17.01.2013.
4. În perioada în care Hîrcîială Vitalie şi Gutium-Hîrcîială Diana s-au aflat în
căsătorie aceștia au făcut o investiție semnificativă în apartamentul din mun.
Chişinău, str. Studenţilor 3/10, ap. 42, fiind făcută reparația apartamentului, fapt
atestat prin contractul de prestări de servicii din 20.07.2012. La fel, pe perioada
căsătoriei au fost achitate din mijloace comune ratele la creditul pentru
apartamentul sus-indicat, fapt probat prin actele confirmatoare a efectuării
plăților. Potrivit art. 19 alin. (1) Codul Familiei, bunurile dobândite de către soți
în timpul căsătoriei sunt supuse regimului proprietății în devălmășie, iar în
contractul de credit expres este indicat scopul perceperii creditului şi anume plata
în avans a ratelor pentru apartamentul respectiv. Ca temei juridic al recunoașterii
bunului proprietate comună în devălmășie servește art.23 Codul Familiei, care
stabilește că bunurile ce aparțin fiecăruia dintre soți pot fi recunoscute proprietate
în devălmășie a acestora de instanță dacă se va stabili că în timpul căsătoriei, din
contul mijloacelor comune ale soților sau al mijloacelor unuia dintre soți, ori în
urma muncii numai a unuia dintre soți, valoarea acestor bunuri a sporit simțitor
(reparație capitală, reconstrucție, reutilare, reamenajare etc.
5. Astfel, reclamantul a solicitat stabilirea cotelor-părți ce revin moștenitorilor în
urma deschiderii succesiunii după Hîrcîială Vitalie, ca moștenitori fiind soția
decedatului Gutium-Hîrcîială Diana şi mama decedatului Hîrcîială Anna.

Poziția instanței de fond


6. Prin hotărârea Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 16.10.2013, acțiunea
depusă de către Gutium-Hîrcîială Diana a fost admisă.
7. S-a recunoscut dreptul de proprietate comună în devălmășie asupra
apartamentului 42 din str. Studenţilor 3/10, mun. Chişinău, a lui Hîrcîială Vitalie
şi Gutium-Hîrcîială Diana. S-a determină a cîte 1/2 cote părţi egale din
apartamentului nominalizat, în urma decesului lui Hîrcîială Vitalie, după Gutium-
Hîrcîială Diana 1/2 cotă parte şi după Hrîcîială Vitalie 1/2 cotă parte. S-a încasat
de la Hîrcîială Ana în beneficiul lui Gutium-Hîrcîială Diana cheltuielile de
judecată formate din achitarea taxei de stat la înaintarea acțiunii în sumă de 500
lei. S-a încasat de la Hîrcîială Anna în beneficiul statului taxa de stat în sumă de
7609,42 lei. S-a menținut măsura de asigurare a acțiunii aplicată prin încheierea
Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău nr.2-16880/2013 din 05.03.2013 până la
rămânerea definitivă a hotărâri, după care a anula măsura de asigurare.

Poziția instanței de apel


8. Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 30.01.2014, s-a restituit apelantei
Hîrcîială Anna cererea de apel ca depusă tardiv, cu toate documentele anexate.
9. Instanța de apel a reținut că hotărârea instanței de fond a fost pronunțată la
16.10.2013 în prezența reclamantului şi a reprezentantului apelantului, avocatul
Eftodii Eduard, părțile făcând cunoștință cu dispozitivul hotărâri. Cererea de apel,
declarată de avocat în interesele apelantului Hîrcîială Anna a fost expediată prin
poștă la 18.11.2013. Instanța de apel a ajuns la concluzia că cererea de apel a fost
depusă peste termenul de 30 zile, prevăzut de art.362 CPC. Consideră că termenul
limită de declarare a apelului a fost la 15.11.2013, zi de vineri, cererea de apel
fiind înregistrată la Oficiul Poștal la 18.11.2013, respectiv, apelantul depășind

2
acest termen cu două zile. Or, în conformitate cu art.369 alin.(1) lit. b) CPC,
instanța de apel restituie, printr-o încheiere, cererea dacă: apelul a fost depus în
afara termenului legal, iar apelantul nu solicită repunerea în termen sau instanța
de apel a refuzat să efectueze repunerea în termen. Instanța a mai menționat că
apelantul nu a solicitat repunerea cererii de apel în termen.

Solicitarea recurentului
10. La 19.02.2014, avocatul Iftodi Eduard, acționând în interesele lui Hîrcîilă Anna, a
contestat cu recurs încheierea Curţii de Apel Chişinău din 30.01.2014, în termen
legal, prin care a solicitat admiterea recursului, casarea încheierii, cu restituirea
cauzei spre rejudecare în instanța de apel, la faza primirii cererii de apel.

Argumentele părților
11. Recurentul consideră că instanța de apel a constatat greșit tardivitatea apelului,
invocând că cererea de apel a fost înregistrată la Oficiul Poștal la 18.11.2013, fapt
ce rezultă din plicul poștal anexat la cererea de apel. În urma examinării plicului
poștal, consideră că prima cifră de pe ștampila oficiului poştal, care identifică
data expedierii, nu este bine deslușită. Menționează faptul că plicul poştal a fost
expediat cu aviz recomandat, ceea ce prezumă existenta avizului de recepție, care
de asemenea conține ștampila oficiului poştal, cu data când a fost expediat plicul,
care se întoarce la expeditor după ce scrisoarea ajunge la destinatar. Pentru
clarificarea confuziei apărute şi identificării datei depunerii apelului prin
intermediul oficiului poştal, recurentul a anexat la recurs originalul avizului de
recepție nr.2001439316, pe versoul căruia este aplicată ștampila oficiului poştal
cu data de 15.11.2013, care a însoțit plicul poştal cu apelul depus. Recurentul a
mai invocat art. 112 alin. (3) CPC, prin care este stabilit că actul de procedură
pentru care este stabilit un termen poate fi îndeplinit până la ora 24 a ultimei zile
din termen. Astfel, ținând cont de faptul că data depunerii apelului la hotărârea
Judecătoriei Râşcani mun. Chişinău din 16.10.2013 expira la 15.11.2013, acesta
fiind depus prin intermediul oficiului poştal la data de 15.11.2013, consideră cu
certitudine că apelul a fost depus în termenul legal stabilit.

Aprecierea instanței de recurs


12. Analizând legalitatea și temeinicia încheierii atacate, prin prisma argumentelor
invocate și a materialelor din dosar, Colegiul consideră recursul întemeiat şi care
urmează a fi admis din următoarele considerente.
13. În conformitate cu art. 362 alin.(l) CPC termenul de declarare a apelului este de
30 de zile de la data pronunțării dispozitivului hotărâri, dacă legea nu prevede
altfel.
14. În conformitate cu art. 112 CPC, termenul stabilit în luni expiră pe data
respectivă a ultimei luni a termenului. Dacă ultima zi a termenului este
nelucrătoare, acesta expiră în următoarea zi lucrătoare. Actul de procedură pentru
care este stabilit un termen poate fi îndeplinit până la ora 24 a ultimei zile din
termen.
15. Reieșind din dispoziţiile enunțate, recurentul a depus cererea de apel asupra
hotărâri primei instanțe la 15.11.2013, iar pentru clarificarea confuziei apărute şi
identificarea datei depunerii apelului prin intermediul oficiului poştal, recurentul

3
a anexat la recurs originalul avizului de recepție, pe versoul căruia este aplicată
ștampila oficiului poştal cu data de 15.11.2013.
16. Totodată, Colegiul constată că la materialele dosarului în prezenta cauză civilă
lipsește procesul-verbal al ședinței de judecată a instanței de apel din 30.01.2014,
prin care a fost restituită cererea de apel ca depusă tardiv de către Hîrcîială Anna
împotriva hotărâri Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 16.10.2013.
17. În contextul celor enunțate, instanța de recurs ține să menționeze că procedura
depunerii cererii de apel de către Hîrcîială Anna a fost respectată, nefiind
încălcate prevederile Codului de procedură civilă, fapt ce atestă temeinicia
recursului.
18. Prin urmare, încheierea Curţii de Apel Chişinău din 30.01.2014 de restituire a
cererii de apel ca depusă tardiv încalcă lui Hîrcîială Anna accesul la justiție şi
realizarea drepturilor sale procesuale, la un proces contradictoriu şi echitabil.
19. Reieșind din considerentele menționate şi având în vedere faptul că instanța de
apel a restituit cererea de apel cu aplicarea eronată a normelor de drept
procedural, Colegiul ajunge la concluzia că recursul declarat este întemeiat şi
necesită să fie admis, cu casarea încheierii Curţii de Apel Chişinău din
30.01.2014 şi restituirea pricinii spre rejudecare în instanța de apel.
20. În conformitate cu art. 427 lit. b), art. 428 CPC, Colegiul civil, comercial şi de
contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie,

dispune:

Se admite recursul declarat de avocatul Iftodi Eduard în interesele lui Hîrcîilă


Anna.
Se casează integral încheierea Curţii de Apel Chişinău din 30 ianuarie 2014,
adoptată în pricina civilă la acțiunea înaintată de către Gutium-Hîrcîială Diana
împotriva lui Hîrcîială Anna privind recunoașterea dreptului de proprietate în
devălmășie.
Se restituie pricina spre rejudecare la Curtea de Apel Chişinău din faza primirii
cererii de apel.
Decizia nu se supune nici unei căi de atac.

Președintele completului Svetlana Novac


Judecătorii Tatiana Vieru
Oleg Sternioală

S-ar putea să vă placă și