Sunteți pe pagina 1din 6

Esti departe de subiect.

Nu gasesc nimic despre negociere. Eventual la studiul de caz poti insera ceva din ce ai
mai jos la prezentarea firmei in cadrul studiului de caz. Concentreaza-te si incearca sa ajungi
colegii din urma. Altfel imi pare rau...
Cere de la colegi ceea ce au primit legat de elaborare sau cauta in mail-urile tale fa-ti
ordine pentru ca ti-am trimis ceea ce au toti standarde de elaborare, metodologia etc.
Capitolul 1. Prezentarea firmei

1.1 Caracteristici ale societăţii NATURA COSMETIC S.R.L.

Denumire
Societatea comercialã ,, NATURA COSMETIC S . R . L.” , este persoana juridicã
românã având forma juridicã de societate cu răspundere limitatã. Aceasta îşi desfãşoarã
activitatea în conformitate cu legile române. Este înregistratã în registrul comeţului sub nr. J
32/1112/2004 şi are codul fiscal RO 16629687 şi un capital social de 25.000,00 lei l.

Sediu
Societatea ,, NATURA COSMETIC S . R . L.” îşi are sediul în judetul Sibiu,
localitatea Biertan, Str. Aurel Vlaicu nr. 1, , Telefon +40269 834105 , Mobil +40731
301346 , Fax +40269 834105, www.doctornatura.ro.

Forma juridică de proprietate


NATURA COSMETIC S . R . L . este o societate comercială înregistrată în România
a cărei formă juridică este societate cu răspundere limitată. Societatea îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu legile şi regulile valabile pentru societăţile comerciale şi acest
statut.

Forma de proprietate
Proprietate cu capital integral privat.

Obiectul de activitate [real şi declarat]


Obiectul de activitate al societăţii constă în următoarele:
- toate activităţile legate de producţia, vânzarea şi promovarea produselor
cosmetice, medicamentelor naturiste şi a altor produse prin folosirea unui sistem de vânzari
pe mai multe nivele dacă este necesar;
- operaţiuni de import – export;
- orice activitate decisă de Adunarea Generală;
- orice activitate necesară desfăşurării oricăreia din activităţile societăţii
menţionate mai sus;
- orice activitate care are legătură directă sau indirectă cu activităţile menţionate
mai sus.
Pe scurt S.C. NATURA COSMETIC S.R.L. produce si comercializeazã produse
cosmetice şi medicamente naturiste prin intermediul sistemului de vânzare directã.

Proprietarii firmei
Proprietarul firmei conform actului constitutiv este domnul Rosenberg Ladislau

Managerii firmei
Funcţia de Director General este deţinutã de Păpara Gabriela

Scurt istoric al firmei


Natura Cosmetic este o companie care produce şi vinde produse cosmetice pentru o
îngrijire naturală a pielii prin intermediul unei forţe de vânzări independentă, în afara
circuitului tradiţional al magazinelor de desfacere cu amănuntul.
Vânzările directe prin intermediul site-ului www.doctornatura.ro permit clienţilor să
beneficieze de sfaturile unor oameni specializaţi, administratorul firmei fiind licentiat in
domeniul farmaceutic, avand o vastă vechime in domeniu. Cumpărarea on-line este sigură şi
la îndemână.
Compania Natura Cosmetic este caracterizată de un spirit întreprinzător, conducere
descentralizată şi o atmosferă tinerească şi plină de entuziasm.
Compania Natura Cosmetic este una dintre companiile cele mai dinamice din ţară, ce
dispune de una dintre cele mai largi game de produse pe bază de ingrediente naturale.
În prezent, Natura Cosmetic numarã peste 10.000 de clienţi şi un numar de 5000
utilizatori unici on-line.
S.C. NATURA COSMETIC S.R.L. este o companie solidã care a înregistrat la
sfârşitul anului 2009 60% recunoaştere de marcã pe piaţa romaneascã. Cifra de afaceri a
crescut in 2006 cu 25%, impulsionatã fiind de majorarea vânzãrilor online.

Activitatea unei firme este rezultatul, pe de o parte, al propriei activitaţi, iar pe de altă
parte, al influenţelor externe pe care le suportă. Acesta înseamnă că firma îşi desfăşoară
activitatea în cadrul unui mediu ambiant care îi este specific.
Una din condiţiile de bază pentru existenţa unei economii de piaţă funcţionale, alături
de libertatea de mişcare a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului, o reprezintă un
mediu concurenţial nedistorsionat. Comercianţii trebuie să interacţioneze pe cât posibil în
mod liber, fără influenţe negative din partea agenţilor puternici sau aflaţi în situaţii
privilegiate, asociaţiilor de agenţi economici sau a statului. Într-o economie de piaţă
funcţională, respectarea normelor privind concurenţa asigură progresul economic, apărarea
interesului consumatorilor şi competitivitatea produselor şi serviciilor în cadrul economiei
respective dar şi faţă de produsele de pe alte pieţe.
Firma îsi organizează şi desfăşoară activitatea sa sub impactul condiţiilor concrete ale
mediului sau ambiant. Mediul ambiant reprezintă un ansamblu de factori eterogeni de natura
economică, socială, politică, ştiintifico-tehnică, juridică, geografică şi demografică ce
acţionează pe plan naţional şi internaţional asupra întreprinderii, influenţând relaţiile de piaţa.
Întreprinderea este parte integrantă a mediului ambiant, este o componentă economică a
acestuia. În condiţiile actuale mediul ambiant se caracterizează printr-un dinamism accentuat,
printr-o creştere spectaculoasă a frecvenţei schimbărilor.
Componentele mediului ambiant al întreprinderii sunt: micromediul; mezomediul şi
macromediul. Micromediul întreprinderii cuprinde ansamblul componentelor cu care aceasta
intră în relaţii directe. Acestea sunt:
- prestatorii de servicii reprezentaţi de firme sau persoane particulare care oferă
o gamă largă de servicii utile pentru realizarea obiectivelor firmei;
- furnizorii forţei de muncă sunt unităţile de învatământ şi persoanele ce caută
un loc de muncă;
- clienţi care sunt consumatori, întreprinderi comerciale pentru care produsele le
sunt oferite spre consum;
- concurenţii sunt firme particulare care-ţi dispută aceeaţi categorie de clienţi.
Mezomediul este o noţiune intermediară care devine tot mai necesară în explicarea
evoluţiei macroeconomice a întreprinderii. Mezomediul trebuie să intereseze în mod deosebit
sistemul de conducere al întreprinderii pentru că permite abordarea relaţiilor acesteia cu
mediul său în termeni mult mai apropiaţi de lumea afacerilor. Întreprinderea face parte din
sistemele mezoeconomice: o anumită industrie; o zonă geografică sau administrativă şi un
grup de întreprinderi.
Aceste sisteme sunt în masură să influenţeze acţiunile, deciziile şi rezultatele unei
întreprinderi, influenţa exercitată la acest nivel poate fi atât directă cat şi indirectă, dar are un
caracter general, în sensul că influenţează toate întreprinderile care aparţin aceluiaşi sistem.
Activitatea oricarei întreprinderi, ca şi a celorlalti agenţi din cadrul micromediului
întreprinderii, se află şi sub influenţa altor factori de mediu, care acţionează pe o arie mai
largă. Componentele macromediului sunt:
- mediul demografic – numarul populaţiei, structura pe sexe şi grupe de vârstă,
numarul de familii şi dimensiunea medie a unei familii, repartizarea teritorială şi medii a
populaţiei, rata natalităţii. Analiza unor astfel de caracteristici şi surprinderea tendinţei lor
reprezintă punctul de pornire în evaluarea dimensiunii cererii potenţiale, a pieţei
întreprinderii.
- mediul economic. Ansamblul elementelor care compun viaţa economică a spaţiului
în care acţionează întreprinderea determină mediul economic al acesteia. Acesta determină
volumul şi structura ofertei de marfuri, nivelul veniturilor baneşti, mărimea cererii de
mărfuri, mişcarea preţurilor la nivelul concurenţei.
- mediul tehnologic. Întreprinderea se implică în dinamica mediului tehnologic, ca
beneficiar în principal prin intermediul pieţei. Este una din cele mai dinamice componente ale
macromediului întreprinderii şi dobândeşte o exprimare concretă prin invenţii, inovaţii,
mărimea şi orientarea fondurilor destinate cercetării, explozia producţiei noi, perfecţionarea
producţiei tradiţionale, reglementari privind delimitarea tehnologiilor poluante.
- mediul cultural – reprezentat de ansamblul elementelor ce privesc sistemele de
valori, obiceiuri, tradiţii, credinţe şi norme ce guvernează statutul oamenilor în societate.
- mediul politic reflectă structurile societăţii, clasele sociale şi rolul lor in societate,
forţele politice şi raporturile dintre ele, gradul de implicare a statului în economie, gradul de
stabilitate al climatului politic intern, zonal, internaţional.
- mediul instituţional cuprinde ansamblul reglementărilor de natura juridică ce vizează
direct sau indirect activitatea de piaţa a întreprinderii.
- mediul natural – condiţiile naturale ce determină modul de localizare şi de
distribuire în spaţiu a activităţii umane.

Subsistemul organizatoric ca una din componentele sistemului de management se


regaseşte sub formele: procesuală şi structurală.
La S.C. NATURA COSMETIC din punct de vedere procesual se reunesc următoarele
domenii principale: comercial, financiar-contabil şi personal.
Compartimentul comercial reuneşte în pricipal activitatea de aprovizionare şi cea de
vânzare, dar şi cea de marketing.
Funcţiunea financiar – contabilă este ca în orice altă companie dezvoltată şi reuneşte
activităţile de bază: financiară şi contabilă.
În cadrul funcţiunii de personal se întalnesc activităţile de planificare, formare,
motivare, promovare şi protecţia personalului. La nivel de compartimente nu sunt delimitate
suficient atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile, în timp ce posturile dispun, în linii
generale, de sarcinile ce trebuie realizate de titular. Remărcam faptul că se întâlneşte o
confuzie la nivelul fişei de post între sarcini şi atribuţii. În ceea ce priveşte competenţele şi
responsabilităţile pentru titularii de post, acestea nu sunt precizate explicit, nu sunt definite
specific ci sunt precizate la nivel general de compartiment, birou. În acest mod ocupantul
unui post nu poate sa cunoască toate elementele ce-i compun postul.
În ceea ce priveşte publicitate şi PR : televiziune, evenimente, sponsorizări, editoriale,
radio, internet, marketing direct ( mailuri, distribuirea cataloagelor), activităţi promoţionale
(promoţii, cadouri cu un scop, competiţii) nu sunt nici ele de neglijat în ceea ce priveşte
promovarea produselor.
Filosofia firmei este că cea mai bună publicitate este însuşi consultantul. Investind în
crearea unor produse competitive şi răsplătind corespunzător consultanţii pentru că le vând
este cea mai bună reclamă pentru companie. Reclama prin viu grai este cea mai
convingătoare.