Sunteți pe pagina 1din 4

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: CNP ’’Stefan Odobleja’’

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare


DISCIPLINA OPŢIONALĂ: OPȚIONAL INTEGRAT „WINGS”
DURATA: 2 ani școlari (2021/2022, 2022-2023)
ORE / SĂPTĂMÂNĂ: 1 oră/săptămână
PROPUNĂTOR: prof. Aurelia Nicolaescu

PROGRAMA PENTRU CURSUL OPŢIONAL INTEGRAT

W I N G S – CLASELE V-VI
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII
I. ARGUMENT

Cursul opțional “WINGS” se adresează elevilor claselor V-VI și urmează a fi parcurs pe durata a
2 ani școlari, timp de o oră pe să ptă mâ nă . Ideea opționalului a izvorâ t din sintagma „Wings of
Knowledge” și își propune să ofere elevilor „aripi spre cunoaștere”, dezvoltâ ndu-le cunoștințele
generale despre lume, sensibilizâ ndu-i în același timp faţă de învă ţarea limbii engleze într-un mod
interactiv, creativ şi ancorat în realită țile secolului XXI.
„WINGS” urmă rește dezvoltarea unor competențe „integrate” și abordează conținuturi
specifice altor disipline, cum ar fi: TIC, Istorie, Geografie, Religie, Matematică, Educație plastică,
Educație muzicală , Fizică , Chimie, Biologie, Educație tehnologică . Se are în vedere dezvoltarea
orizontului cultural al elevilor, trezirea interesului elevilor pentru cunoașterea lumii și pentru studiul
limbii engleze, dezvoltarea capacită ții de exprimare orală , a spiritului de observație, a gâ ndirii
reproductive şi creative, a imaginaţiei, inventivită ții şi spontaneită ții, creâ nd un cadru favorabil
exprimă rii personalită ţii fiecă rui elev și stimulă rii spiritului de echipă .
Activită țile proiectate sunt menite să-i plaseze pe elevi în situații de comunicare similare celor
din viaţa reală , stimulâ ndu-le astfel apetitul de a interacționa verbal cu cei din jur și sporindu-le
totodată încrederea în sine. Elevii își vor îmbogă ţi în același timp cunoștințele de cultură generală și
pe cele de limba engleză prin exerciții de realizare de dialoguri, de relatare a unor informații în urma
audierii / vizionă rii unor filme scurte sau videoclipuri, câ t și prin exerciţii de redactare de paragrafe /
rezumate sau elaborare de proiecte individual sau în grup.
Opționalul „WINGS”vizează profilul de formare al absolventului de învă ță mâ nt gimnazial
avâ nd în vedere competențele-cheie recomandate la nivel european: competențe de comunicare,
matematice, științifice și tehnologice, digitale, de dezvoltare personală și de a învă ța să înveți, social-
civice; spirit de inițiativă și antreprenoriat, de sensibilizare și exprimare culturală. Cea mai importantă
ră mâ ne însă formarea unei atitudini degajate în folosirea limbii engleze, acest lucru urmâ nd a fi
realizat prin încurajă ri pozitive permanente ale elevilor și sarcini de lucru atractive. Din punctul de
vedere al învă ţă rii, acest opţional va aduce elevilor un dublu câ ştig: își vor lă rgi orizontul cultural și
vor dobâ ndi o mai mare încredere în sine ca utilizatori ai limbii engleze.

Din punct de vedere structural, programa cuprinde:


- Nota de prezentare:
- competenţe generale, care sunt urmă rite de-a lungul celor 2 ani;
- competenţe specifice, care sunt derivate din competenţele generale şi sunt vizate pe
parcursul fiecă rei clase;
- activită ţi de învă ţare, care reprezintă exemple de sarcini de lucru prin care se dezvoltă
competenţele specifice (aceste enunţuri sunt orientative);
- conţinuturi, care constituie baza de operare pentru dezvoltarea competenţelor specifice;
- sugestii metodologice, care au rolul de a orienta profesorul în organizarea demersului
didactic pentru a reuşi să faciliteze dezvoltarea competenţelor.
II. COMPETENȚE GENERALE
1. Atitudinea degajată în folosirea limbii engleze orale și scrise în situaţii de viață cotidiană ;
2. Manifestarea interesului pentru realiză rile și descoperirile din toate domeniile vieții;
3. Conștientizarea și implicarea în problemele de interes global, de conservare a mediului și a
resurselor naturale;
4. Capacitatea interpretativă și de elaborare creativă ;

III. COMPETENȚE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Atitudinea degajată în folosirea limbii engleze orale și scrise în situaţii de viață cotidiană.
Competențe specifice: Activități de învățare:
1.1. Desprinderea semnificaţiei globale a mesajului - vizionare înregistră ri audio-video
audiat sau citit - ră spunsul la întrebă ri, propoziţii adevă rat-fals
1.2. Înțelegerea informaţiilor cheie dintr-un text - concursuri pe echipe
audiat sau citit - povestiri orale
1.3. Descrierea unor obiecte, fapte și fenomene din - lucrul cu diagrame, hă rți, tabele și explicarea
lumea reală unor procese cu ajutorul imaginilor
1.4. Exprimarea în limbaj specific a problemelor - alcă tuirea de mesaje scurte scrise sau orale
practice întâ lnite în viața reală

2. Manifestarea interesului pentru realizările și descoperirile din toate domeniile vieții


Competențe specifice: Activități de învățare:
2.1. Înțelegerea dezvoltă rii tehnicii și implicațiile ei - jocuri-concurs - alcă tuire de enunţuri corecte cu
asupra mediului și societă ții cuvinte noi
2.2. Recunoașterea celor mai importante - participarea la dialoguri
descoperiri/ realiză ri relevante pentru universul - analiza unor texte cu imagini, completare texte
imediat lacunare
2.3. Exprimarea pă rerii asupra realiză rilor și - realizare de postere, proiecte cu ajutorul
descoperirilor aplicațiilor online
2.4. Cultivarea unei gâ ndiri logice și creative

3. Conștientizarea și implicarea în problemele de interes global


Competențe specifice: Activități de învățare:
3.1. Identificarea surselor în scopul unei - discuţii în grup pe marginea unor mesaje
documentă ri corecte și complete audiate
3.2. Înțelegerea problemelor de interes global - concurs cu întrebă ri
(globalizare, comunicare, mediu, resurse naturale, - exerciţii de încercuire, bifare, adevă rat/fals
etc.) - reacţii verbale + nonverbale la mesaje audiate /
3.3. Exprimarea unei pă reri în legă tură cu clipuri video vizionate
problemele de interes global - elaborarea de pliante/ postere
3.4. Elaborarea unui set de mă suri pentru protejarea - turul galeriei
mediului și a resurselor naturale

4. Capacitatea interpretativă şi de elaborare creativă


Competențe specifice: Activități de învățare:
4.1 Explorarea registrului expresiv al comunică rii - joc-mimă / joc de rol, interpretarea unor roluri
artistice scurte în manieră proprie
4.2. Manifestarea creativă prin utilizarea unor - redactă ri de paragrafe / rezumate
aplicații digitale simple - realizarea și utilizarea unor personaje grafice
4.3. Aplicarea operațiilor specifice editoarelor pentru ilustrarea unei povești /prezentă ri
grafice în vederea realiză rii unor materiale digitale powerpoint
4. - implicarea în activită ți colaborative utilizâ nd
4. Dezvoltarea capacită ții de investigare și utilizare a aplicațiile studiate
unor cunoștințe asimilate la alte discipline. - proiecte de grup, ce presupun abordarea unei
teme date din punct de vedere interdisciplinar.
IV. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

SUPORTURI DE ÎNVĂȚARE
Documente autentice: afișe publicitare, pliante, extrase din reviste pentru copii, benzi desenate
Clipuri youtube, clipuri audio-video, articole de ziar scurte și simple, inclusiv în format digital
Prospecte, orare, broșuri, formulare, meniuri, reţete culinare, instrucţiuni de securitate, inclusiv în
format digital
Pagini web ale unor locaţii, pliante, hă rţi, afișe turistice
Aplicații online și RED

SUGESTII DE CONTEXTE DE COMUNICARE / VOCABULAR:


The Living World – plante, animale, curiozită ți din lumea animală , oameni și locuri, naționalită ți
Communication – mass-media și influențele ei, tehnologii, revoluția industrială , IT- jocuri și internet,
celebrită ți în presă , influențe
Holidays and Traditions - să rbă tori, tradiții, decorațiuni, studiu comparativ al să rbă torilor în lume,
legende, povești, câ ntece
The Environment – mediul, poluare, specii dispă rute, dinozaurii, Go Green! - reciclare
Leisure Time – sporturi, muzică , hobby-uri, activită ți de relaxare, celebrită ți din lumea sportului și a
muzicii
Fashion World – descriere de persoane, haine, modele și celebrită ți, industria modei
The Human Body – pă rțile corpului, body idioms și originea lor, descoperiri medicale, curiozită ți
Healthy Living – probleme și soluții, mâ ncare să nă toasă , boli, sfaturi utile

GRAMATICĂ FUNCȚIONALĂ:
- a solicita informații și a da explicaţii
- a descrie un loc, o persoană , un fenomen
- a exprima sentimente şi emoţii
- a formula preferințe și pă reri
- a da sugestii
- a exprima motive
- a da comenzi şi instrucţiuni
- a relata o experiență trecută

V. SUGESTII METODOLOGICE

În clasele V-VI, este continuată construirea achiziţiilor a că ror structurare a început în ciclul primar.
Proiectarea didactică va avea în vedere situaţii de învă ţare compatibile cu dezvoltarea de competenţe
de comunicare corespunză toare nivelului A2

Recomandă ri:
Ÿ folosirea limbii ţintă în fraze simple
Ÿ utilizarea nonverbalului
Ÿ alternarea formelor de organizare a activită ții (individual, perechi, grupe, echipe)
Ÿ Utilizarea unor contexte autentice de comunicare
Ÿ propunerea de teme de lucru motivante
Ÿ sarcini de lucru diferenţiate
Ÿ Evaluare prin:
- concursuri pe echipe
- jocuri didactice
- jocul de rol
- observare sistematică
- tema pentru acasă
- realizare de proiecte (individual / grup) inclusiv digitale
Teme: The Living World, Communication, Holidays and Traditions, The Environment, Leisure
Time, Fashion World, The Human Body, Healthy Living

Elemente de construcţie a comunicării


• Telling stories starting from pictures - The Present Tense Simple;
• Writing messages, labels/tags - The Present Tense Simple/ The Present Tense Continuous;
• Describing actions in progress - The Present Tense Continuous;
• Expressing instructions, performing commands - The Imperative;
• Expressing ability permission - The Modal Verbs(can, can’t, may, may not);
• Expressing quantity - Countable and uncountable nouns;
• Identifying objects - Articles; The Demonstrative pronouns and adjectives;
• Describing places, people, hobbies - The Adjective;
• Placing objects - Structures with there.

Exemple de activităţi de învăţare


• Who’s in the picture? (1.1);
• Following instructions (1.2):
• Students listen to short audio / video messages and respond to questions from the teacher. (1.1)
• A tour of.... (1.3);
• Find someone who…. (1.4);
• Put me on the market! (1.4);
• Top five discoveries(2.1);
• What’s in the picture? (2.1);
• Let’s meet…. (2.2);
• All about your favourite…. (2.3);
• You’re a cook! Make an omelette! (2.4);
• Did you know …? (3.1);
• True or False! (3.2);
• What’s the problem? (3.3);
• Travel Agency (3.3.)
• Playing Earth’s Detective (3.4);
• Jack and Jill go camping (4.1);
• My father’s extravagant hobby (4.1);
• Write a competition entry: The best/nastiest family (4.1);
• Invent a recipe for success! (4.2.);
• My secret code! – invent a group code (4.2);
• Poster Market (4.3);
• My family tree (4.3);
• Invite a royal family to Romania (4.1);

VI. BIBLIOGRAFIE /WEBOGRAFIE

Ÿ Platforma e-learning: Google Classroom pe platforma școlii tudor20.ro


Ÿ Aplicații e-learning: Kahoot https://create.kahoot.it, Quizziz https://quizizz.com/admin, Quizlet
https://quizlet.com/latest, Baamboozle https://www.baamboozle.com/, Padlet
https://padlet.com/, Powtoon https://www.powtoon.com/, PosterMyWall
https://www.postermywall.com/, Slido https://www.sli.do/, Mentimeter
https://www.mentimeter.com/app, Live Worksheets
https://www.liveworksheets.com/myaccount/, Wizer.Me https://app.wizer.me/, WordWall
https://wordwall.net/, Spiral https://spiral.ac/, FlipGrid https://auth.flipgrid.com, EdPuzzle
https://edpuzzle.com/home, etc.
Ÿ National Geographic Kids - https://kids.nationalgeographic.com/videos/
Ÿ www.learnenglishkids.britishcouncil.org
Ÿ http://ngl.cengage.com/
Ÿ https://en.islcollective.com/
Ÿ https://www.youtube.com/

S-ar putea să vă placă și