Sunteți pe pagina 1din 82

ARTA GESTURILOR SACRE


r~
l.
' ~- .,...
(,

Nasikagra drishti
o-
'

..
·- ~

~· •'
~-
;_''f

Pt.1lcn1 declara cu certitudine că destinul nosL;·u stă 111 n1âinile - .,J

v, . ·~
\
..
.'f'I'.,

~
noi1sl re si aceasta ar trebui să o înţelegen, literal. Nu nun1ai pentru <iJ
Ul
c~ !c1 11ivelul paln1elor aven, anun1ite linii care pot să ne dea inforn1aţif
clespr·e lrec~,t -1i despre viilor. ci pentru că fiecare deget are funcţia ,'\bhaya 1nudra Vitarka mudra
'.,i:l si putereo sa in cad~·.11 organisn1ulur nostru. Ddcâ ştin, cun1 52'1

rol os i 111 ac ed :.tă pute re. puten1 să ne n,entine rT1 sl,Jrea ele si'I nil Lalt:' ......
, ;...
iÎLIC.d SI Sldl(~â de PilCe n,enlală. r.t:
..
,..."\
• ,.,

Cti ncl Ic spun pacienţilor la incep ut c-lespre n1u dre, p rin1a lor
rf~t1r ţi c este plină de scepticisn,. Ei n1ă in treabă: ..Cu 111 poate boa lc1
[ 11,e~ sa ne ameliorată doar prin punerea in,preuna :j degetelor intr-o
an un, ita forn1ă?" Dar indată ce incep să aibă incred<?re şi işi continuă

[ exerc i liile. ei incep să perceapă efecte pozitive şi scepticisn1ul lor


inceoc să se transforn1e într-o stnre de uin1ire. ADoi •
le exolic

ca Dharmachakra mudra
c1ceste t.c!1r.ici. care par foarte sirnple. sunt caclouri :1epreţuite ce r,p.
[ au fost cL-:i ru ite de n,aeştrii spiritu a Ii iIun, inaţi. ca re .i u trâ rt în ti n,p uri
str5vec 111." Kesf1av Dev (n1ciesltl1 yo~Jl11n 111cban -ş, r,~, apetit)
Varada mlrdra Bh um ispa rsha
mudra

ISBN 973-7726-21-9 Dhyana mudra


.
978·973-77 26-21-6 '
[ . .
,... ·, .._,:

f
I:
Swami Atmananda
f'
l.

MUDRA
r-
1.
Arta gesturilor sacre
I~
[~
[~
r:
[~
r: •

l~
{~
[
Editura RAM

[
Traducerea şi adaptarea textului: Angela Mayer
Tehnoredactare: Marius Petre
CUPRINS
Coperta: Gabriela Popa
Prelucrare imagini: Florin Popescu
Capitolul 1. Ce sunt mudrele? .................................... 4
Capitolul 2. Originea modrelor ...................................6
Capitolul 3. Importanta şi rolul mudrelor ....................... 9
Capitolul 4. Semnificaţia mâinilor .................................... 12

Capitolul 5. Semnificaţia degetelor ............................. 15


Capitolul 6. Efectele mudrelor ........................................ 17
Capitolul 7. Folosirea mudrelor pentru vindecarea
problemeior de sănătate .................................................. 22

• Capitolul 8. Cine şi când poate realiza mudre? ..................... 25


Capitolul 9. Cum se realizează mudrele? ...................... 27
Capitolul 10. Diferite categorii de mudra ............................. 30
.
\
Capitolul 11. Mudrele în ordine alfabetică ........................... 32
Capi toiul 12. Mudre corporale .................................. 131
Capitolul 13. Anexă: Mudrele şi alte terapii legate de
mâini .................................................... , .......... 151
[
© Toate drepturile de autor asupra acestei lucrări aparţin îr1
Capitolul 14 Lista mudrelor realizate cu mâinile în ordine
exclusivitate Editurii Ram. Orice reproducere fără autorizare se
pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. alfabetică ............ ............................................. . 155
[

94a1ala'1.t'lld 4 p IIW' l1 ~
Capitolul 15. Lista mudrelor cu efecte curative ..................... 159
Bibliografie.............................................................. 159
[
.-s..en &11.ACNlHA ~
'I
fedprint
tlpog.-arlo
Ttl:OUIIJ5: tll,'7.71 ltilOla1W111
I
I b
3
[
r
I r

\.
{ .

Capitolul 1 ..
simbolurilor şi conferirea de protecţie celui care le realizează. In
Ce sunt modrele? tradipa Tantrică mudra mai înseamnă şi femeie în rolul ei de
Yogini, de iniţiatoare a unui ritual tantric. Acelaşi termen mai este
Cuvântul mudra are mai multe semnificaţii. Literal înseamnă folosit şi în ritualurile tantrice pentru a desemna cerealele care sunt
"pecete". "semn", ,,simbol''. Mudra este un gest simbolic adecvat. consumate în timpul ritualului.''

,~ care generează o stare de rezonantă specifică. Mudrele mai pot fi


descrise ca atitudini fizice, emoţionale, devoţionale.
Mudrele se realizează in marea lor majoritate cu mâinile,
Mudra poate fi definită şi ca modalitatea non-verbală de
comunicare şi exprimare proprie, constând în gesruri ale mâinilor şi
poziţii ale degetelor, dar şi ale corpului, reprezentând o exprimare
l- dar şi cu alte părţi ale corpului, având ca scop punerea fiinţei în exterioară a ''determinării interioare". sugerând importanţa
rezonanţă cu anumite energii subtile din Macrocosmos, sau com••oicării non-verbale faţă de cuvântul rostit.
integrarea sa instantanee în anumite sfere sau câmpuri benefice de Mudra o mai putem traduce şi ca atitudine. Putem vorbi de
forţă specifice. Mudrele sunt deci gesturi simbolice care precum atitudinea corporală ca fiind o mudră şi în acest sens extins putem
asanele (posturile corporale yoga), creează rezonanţe cu anumite spune că şi asanele (posturile corporale din yoga) reprezintă nişte
energii subtile din Macrocosmos. conectând fiinţa umană cu -
modre. 1n plus există şi atitudini interioare care în tradiţia shivaită
realităţile spirituale sublime.
~
se numesc mudre. Abhinavagupta vorbeşte în Imnurile sale despre
1n vechile texte hinduse cuvântul sanscrit mudra înseamnă ,,atitudinea divină" sau "pecetea lui Shiva", care sunt denumite
sigiliu, pecete, pecetluire. Instrumentele folosite pentru pecetluire, bhairavi-mudra sau shambha.vi-mudra.
cum ar fi inelele, ştampilele erau numite mudra. Cuvântul mudra Cuvântul mudra este descris şi de către tradiţia tantrică, ca
era folosit şi pentru monede, utilizare pe care o are încă şi în zilele fiind ,,atitudinea ce dăruieşte fericirea'' (mudam rati dadati iti
noastre. Monedele sunt numite mudra sau rupa de unde vine şi mudra). Cel ce este însemnat de pecetea divină, rămâne marcat de
numele de rupie, moneda curentă în India. In trecut un sigiliu ea pe vecie. El este acum o expresie vie a acestei "însemnări 0 •
însemna mult mai mult decât în zilele noastre, fiind un semn al Acesta este sensul profund al cuvântului mudra. Oare nu mireasa
unei înalte autorităţi. Ruperea unui sigiliu sau falsificarea lui era un îşi imploră astfel sotul divin, în Cântarea Cântărilor: "Strânge-mă
păcat de moarte. Asocierea unui gest ritualic cu un sigiliu, ne arată ca o pecete pe pieptul tău, ca ui;i sigiliu pe bratul tău"? (Cântarea •
importanţa pe care o aveau mudrele în sistemul hindus. Cântărilor. 8.6)
Kulamava Tantra afirmă că tennenul muclra îşi are rădăcina Această pecetluire interioară se manifestă la început ca o
în cuvântul mud care înseamnă ,,plăcere,,, ,,încântare", la care se I armonizare între interior şi exterior. Momentul în care yoghinul se
r
adaugă dru care înseamnă „a scoate în evidenţă". Mudra este îndreaptă dinspre exterior spre interior. este momentul numit
j
considerată a fi un fel de circuit by pass, un fel de siguranţă pentru kramamudra. Nici o descriere nu poate exprima această stare care
circuitul energetic al fiinţei umane, atunci când persoana se află de nu este nici vid şi nici plenirudine. Accentul pus pe graţia divină
exemplu în meditaţie. Mai mult chiar, mudra poate aduce în timpul arată că această stare nu poate fi nicidecum "produsă" printr-o
meditaţiei un surplus energetic şi modulează energia într-o manieră tehnică oarecare.
cât mai armonioasă pentru frinţa noastră. Pentru yoghinul care a atins starea de desăvârşire, cele trei
Nick Douglas defineşte mudrele în cartea sa, ,,Secrete elemente ale căii energiei îşi găsesc împlinirea în el: mantra
Sexuale":,.,Mudrele sunt gesturi mistice care au ca scop focalizarea (cuvântul sacru). mudra (gestul sacru) şi Yoga, corespunzând
energiilor subtile. transmiterea de învăţături prin intermediul fiecare celor trei componente ale fiinţei umane: cuvânt, .coxp şi
suflul. Cuvintele sale exprimate spontan, au puterea nzantra-elor.
4 5
revelând o realitate ce pătrunde nemijlocit în inima celui ce le Le regăsim în opere de ană ce au o vechime de peste 2500
ascultă. Mişcările şi atitudinile sale sunt mudra-e, gesturi sacre.
de ani, dar se consideră că ele ar fi şi mai vechi, că ar proveni din
manifestând în afară plenitudinea sa exterioară. El nu trebuie să perioada culturii vedice. În picturile din peşterile din Ajanta şi
facă nimic căci însăşi existenţa trupului său este o mudra.
sculpturile din EIIora, care datează din secolele 2 şi 1 î.e.n., dar şi
Respiraţia sa obişnuită care este adâncă şi încetinită este împlinirea
la sculpturile din Khajuraho, regăsim unele dintre cele mai vechi
tuturor tehnicilor respiratorii yoghine care îi sunt acum inutile.
I reprezentări ale modrelor.
Toate acestea nu sunt decât efecte ale experimentării tărâmului Primele documente în care sunt descrise mudre sunt Mantra
divin, în a cărui lumină îi apare totul plin de strălucire. chiar şi Shastra (Cartea mantrelor), Upasana Shastra (Cartea invocaţilor Ji r--
lumea exterioară care, pentru el. a devenit deja interioară. Chiar şi a rugăciunilor) şi Nritya Shastra (Cartea dansurilor clasice). In L„
simpla vedere (darshana) a unui asemenea yoghin desăvârşit şi Bhagavad Gita este un vers care menţionează faptul că în timp ce îi
faptul de a-i auzi cuvintele are deja o putere eliberatoare căci el, oferea învăţătură lui Arjuna, Krishna realiza Gyan Mudra (jnana
trupul său, suflul şi cuvintele sale au devenit perfect transparente mudra).
pentru preaplinul divin. Prapannapaarijaataaya totravetre paanaye, gyaan
În lucrarea ,,Darul trăirii'' (Anubbavanivedana) se spune mudraaya Krishnaaya geetaamritaa duhe namah
despre mudră că este „acea atitudine ce apare când orice mişcare Într-un alt text străvechi al înţelepciunii, numit Soma-
corporală a încetat".
Shambhu-Paddhati sunt descrise un mare număr de mudre.
Yoga Tattva Mudra Vigyan reprezintă chiar o ramură a
sistemului yoga. Este ştiinţa basta mudrelor, a mudrelor realizate
doar cu ajutorul mâinilor.
În Jainism. Swami Mahavic Jain şi în Silckhism. Guru Nanak
Capitolu12 Devji sunt de cele mai multe ori redaţi realizând Gyan sau Dhyana
Originea mudrelor Mudra.
În Egiptul antic·şi în Roma antică, zeităţile sunt reprezentate
Originea modrelor rămâne un mister. Nu se ştie când au fost realizând diferite mudre. În tradiţia islamică. dervişii rotitori
sistematizate gesturile care au devenit cunoscute în timp ca mudre. realizează modre în timpul diferitelor ritualuri.
Gesturile realizate cu mâinile le regăsim în aproape toate culturile Mudrele mai sunt realizate, chiar dacă nu sunt numite aşa, şi
străvechi, folosite în ritualuri religioase, în artă, dansuri, în

comunicare.
în creştinism. Regăsim mudre în reprezentări iconografice ale lui [
Iisus Christos, ale Fecioarei Maria. ale lui Ioan Botezătorul, dar şi
Regăsim mudre realizate în budism, hinduism; în diferite ţări realizate de preop în ritualurile creştine. Dacă privim un preot care
cum ar fi Japonia, India, China, Tibet şi lndonesia sute de modre
au fost descrise, unele însoţind anumite iniţieri, practici spirituale,
realizează un ritual creştin, vom vedea că el face o serie de gesturi [
specifice. În credinţa creştin ortodoxă multi dintre sfinţi au pozipi
tehnici yoga, altele folosite în dansuri sacre, drame sau ceremonii ale mâinilor care sunt identice cu unele mudre hinduse. In
ritualice. Unele sunt simbolice, altele au şi virtuţi metafizice.
Multe astfel de poziţii ale mâinilor sunt folosite în
I Occident, studiul gesturilor mâinilor în ritualuri sau a gesturilor [
spontane s~ numeşte cheironomie. Este înrudită parţial cu gesturile
sculpturile şi picturile budiste şi hinduse, indicând celor credincioşi care sunt folosite în simbolism şi cu cele din ritualuri religi<?ase.
într-o manieră simplă natura şi rolul zeilor reprezentaţi.
b
6 f 7
'
.it
i.
, ··-. ,,, ...- -

I
în timpul creştinării ţărilor nordice anumite gesturi care
I evocau perioada păgână, cum ar fi ridicarea bratelor penim a
invoca zeii, au fost inteIZise.
utilizat limbajul mâinilor, acesta fiind poate cel mai vechi mijloc
de com••nicare între semeni. Punerea mâinilor asupra. cuiva
semnifică transfe~I unei energii (putere), o binecuvântare, gest
În multe culturi, strângerea de mână este un gest ce denotă
I intenţii bune, de prietenie şi îşi are originea în vechime, câod se
dorea să se arate că persoana respectivă nu are nici un fel de arme
ritualic în bisericile creştine şi la hirotonisirea preoplor. Gestul
elevilor de a ridica mâna la şcoală pentru a răsp~de Ia verificarea
cunoştinţelor se aseamănă cu o puternică mudră hindusă, numită
ascunse.
I Mudrele nu le regăsim numai în Asia. ele sunt răspândite în
întreaga lume. În ritualurile lor, strămoşii noştri erau familiarizaţi
pran mu~ mudră ce îmbunătăţeşte puterea de concentrare şi
vederea. Trei degete împreunate pentru a face semnul crucii
semnifică în creştinism S:fânta Treime. dar acest gest este şi o
cu anumite gesturi care aveau ca scop sublinierea a ceea ce ei mudrii a focalizării dorinţelor. a concentrării. a găsirii solupilor.
I doreau să exprime.
În India. modrele constituie o componentă importantă a I
Chiar şi noi, fiecare în parte. realizăm anumite mudre fără să
ne dim seama, de fapt, de acest lucru. Avem o gamă de gesturi pe
activităţilor religioase. Există mudre realizate cu ajutorul mâinilor. care le realizăm şi care sunt specifice fiinţei noastre şi care ne
I basta, care sunt specifice unei anumite zeităti şi chiar putem să
recunoaştem o anumită zeitate în funcpe de mudra pe care o
definesc din punct de vedere al caracterului şi al bogătiei lăuntrice.
Aşa c11m o persoani foloseşte anumite stereotipuri verbale, la fel o
• -
rea11zeaza. pe1soană care ou are o personalitate contw:ată şi nu este foarte
I Tot în India în timpul dansului, se realizeaz.ă modre cu
ajutorul mâinilor, ochilor, corpului, care sunt atât de clare încât o
conştientă de sine, foloseşte un număr limitat de gesturi. Cu cât
avem o personalitate mai bogată, cu atât numărul de gesturi pe care
întreaga poveste poate fi relatată cu ajutorul lor, fării a folosi le realiz.ăm în mod curent, este mai mare.
I cuvinte. Mâinile sunt purtătoare de simboluri, care sunt universal
recunoscute în Orient. Cu mâinile sale, dansatorul sau dansatoarea
Dar şi viata noastră de zi cu zi este plină de gesturi,' a căror
origine, de cele mai multe ori, ne scapă. De exemplu, pentru a
indiană exprimă viaţa universului. Prin bogatul simbolism., încuraja pe cineva spunem că îi ţinem pumnii strânşi. Dacă studiem
I gesturile dansatorului devin un limbaj, care are semnificaţii mai
profunde pentru fiinţa noastră decât pot exprima cuvintele, pentru
mudrele vom vedea că gestul pumnului strâns îl regăsim în mushti
mudra,..... care conferă o stare
. de forţă lăuntrică, control, stabilitate.
că gesturile acţionează şi la nivel subconştient. 1n concl1•zie, putem spune că modrele au fost practicate în
În dansurile indiene, mâinile se mişcă dintr-o mudră în alta,
r generând pentru cei iniţiaţi rezonanta cu anumite forme şi energii
toat4? timpurile şi de către toate religiile.
arhetipale. În dans modrele joacă un dub)u rol: unul artistic, estetic
şi un al doilea de activare şi purificare a cîccuitelor energetice.
r- Astfel impactul este dublu atât fapi de dansator, care trăieşte în Capitolul 3
mod direct experienţa modrelor, cât şi faţă de privitor. Sunt folosite
Importanta şi rolul mudrelor
I în dansurile indiene, în care sunt reprezentate povestirile vedice
despre zei şi eroi.
În Japonia. degetele mari şi arătătoarele ambelor mâini unite,
Datorită faptului că au fost păstrate secrete şi se· ştie foarte
puţin despre semnificaţia ezoterici a modrelor, acestea au rămas
I astfel încât să formeze un lriunghi, exprimă .concentrarea. Este
arhicunoscut gestul american al pumnului strâns cu degetul mare
ridicat lriumfător în marcarea ideii de succes. Toate civilizaţiile au
subestimate până în zilele noastre ca moduri de evoluţie spirituală,
elevare a sufletului, precum şi ca gesturi cu puteri vindecătoare.

l 8 9
Prin întelegerea lor, mudrele devin un instrument viu atât pentru este puternic dinamizat (la o persoană care evident este sănătoasă
spiritualitate, cât şi pentru orice f~nnă de vindecare holistică. din punct de vedere fizic). Aceasta este şi explicaţia tratamentelor n
j '.
Prin practica gesturilor putem să exprimăm. ceva din prin intetmediul paselor cu bioenergie. La nivelul mâinilor unei
universul nostru emoţional, fizic şi psihic. Un gest transmite uneori persoane sănătoase şi care are o mare vitalitate, radiază o mare
mai mult decât o mie de cuvinte. Forţa gestului vine tocmai din cantitate de energie care se exteriorizează şi se pierde în mod
faptul că el exprimă adesea mult mai uşor anumite trăiri profunde obişnuit. în cazul terapeutului această energie este transferată
sufleteşti. Astfel, prin inte11nediul gesturilor putem să comunicăm persoanei pe care el o trateaz.ă. Persoana care este iniţiată în
dincolo de barierele culturale sau lingvistice, ele exprimând mult misterul modrelor va şti să conserve această energie şi să o
mai uşor sufletul. De aceea ele sunt folosite în ritualurile multor folosească în favoarea sa sau a celor din jurul său.
culturi şi în dansurile din temple. Este uşor de observat că o anumită stare de nervozitate şi de
Fiecare mudră ne va trezi în frlnp o anumită stare lăuntrică, dispersare se exprimă imediat la nivelul mâinilor. La omul
care va fi însoţită de o stare de conştiinţă corespunzătoare. De obişnuit, mâinile sunt întT-o permanentă mişcare şi îi lasă puţine
exemplu. o persoană care realizează frecvent şi conştiincios mudra momente de repaus şi relaxare.
J
neînfricării, abhaya mudra, mudră care este realizată de Pentru o persoană care nu doreşte să piardă această energie
nenumărate zeităţi din panteonul hindus şi budist, poate cu timpul şi nici nu doreşte să trateze o altă persoană, ci vrea să se trateze
să îşi elimine starea de frică. Deci mudrele acponează nu doar la chiar pe ea însăşi, prin realizarea mudcelor va închide anumite
nivel energetic,
... dar cât şi la nivel afectiv şi mental. circuite subtile (realizate de nadiurile, meridianele de la acel nivel)
In Hatha Yoga, multe stări mentale cum ar fi bucuria, şi astfel energia sa va fi conservată şi chiar amplificată.
serenitatea, extazul sunt exprimate prin gesturi sau posturi După cum spuneam. suntem obişnuip să avem mâinile într-o
corporale. Yoghinii au înţeles că şi reciproca este valabilă. Că continuă mişcare şi dacă pentru o perioadă de 5-20 de minute sau
anumite gesturi şi atitudini corporale generează anumite stări chiar mai mult, vom rămâne cu mâinile nemişcate, aceasta va face
lăuntrice, că anumite gesturi pot să ne influenţeze pozitiv, atât să se trezească anumite energii latente din fiinţa noastră şi ne va
mental cât şi emoţional. ajuta să aducem la suprafaţă, să conştientizăm anumite aspecte
-l nfelepµî ştiu că orice atitudine generează o aptitudine şi că •
L
i
profunde, care există în subconştientul nostru.
există anumite atitudini corporale care ne vor pune în rezonanţă cu I Prin intermediul gestului avem acces la o simbolistică
anumite aptitudini. Fiecare mudra aduce în fiinţă o energie ţ arhaică şi arhetipală, prin intermediul căreia putem comunica la
specifică. ce trezeşte o anumită aptitudine în acea ît.inţă. De nivel emoţional şi subconştient. Această comunicare fără cuvinte,
exemplu, mushti mudra ne va genera întotdeauna o stare de forţă exprimă adesea o foq.ă fizică şi psihică de asemenea intensitate,
lăuntrică. dhyana mudra o stare de interiori2:are şi contemplare, încât putem considera că gestul respectiv are o putere magică.
prana mudra o stare profundă de ertergi2:are, linga mudra o stare de Această magie· a gestului este înrădăcinată mai mult sau mai putin
control şi centrare, etc. în toate culturi.le. Prin gest sau mudră se exprimă o forţă a
Mudrele faciliteaz.ă foarte mult realizarea anumitor stări sufletului, ca şi prin simboluri.
interioare (aptitudini), ele contribuind astfel la stabilirea unei Un ritual fără gesturi simbolice este lipsit de forţă. Pe de altă
legături (rezonante) annonizatoare şi integratoare între om şi p~ însă, atâta timp cât gestul s-a limitat la formă şi s-a îndepărtat
Univers (macrocosmos). de conţinutul său simbolic iniţial, a rămas .o metodă mag:ţcă
La nivelul mâinilor există o cantitate mare de bioenergie, nediferenţiată.
mâinile fiind o zonă în care corpul energetic, Pranamaya kosha,
10 11

.
..
'I.

1
n Multe dintre mudrele realizate cu ajutorul mâinilor le
regăsim în sculpturi şi picturi din India, Tibet, China, Coreea şi
Pentru aceasta putem folo~i şi modrele. Fiecare deget
corespunde unui element subtil. Angutha. degetul mare,
r·.- Japonia, sculpturi ce redau anumite zeităţi. Aceste mudre corespunde elementului subtil foc; Tarjani. degetul arătător,
simbolizează divina lor manifestare şi indică pentru cel care

I
!
I
corespunde elementului subtil aer; Madhyam. degetul mijlociu.
realizează meditaţie cu aceste zeităţi, natura şi aspectele divine pe corespunde elementului subtil eter; Anomika. degetul inelar,
care acea zeitate le manifestă. Iar pentru practicant realizarea în corespunde elementului subtil pământ; Kanishthikat degetul- mic,
timpul meditaţiei de identificare cu acea zeitate a mudrei sau corespunde elementului subtil apă. Unirea a· două sau mai multe
mudrelor pe care zeitatea respectivi le realizeaz:ă, ajută aspirantul degete simbolizează sinteza acestor elemente subtile. ·
la intrarea mai uşor în rezonanţă cu sfera subtilă de forţă a zeităţii Mâna dreaptă vehiculează energie care este preponderent
- ~
10 cauza. Yang, solară, emisivă, iar mâna stângă vehiculează energie care
De exemplu, dacă realizăm meditap.e cu Radna Shambhava, este preponderent Yin, Iun~ receptivă.
Dhyani Budhha care ne ajută să ne eliberăm de orgoliu şi ne aduce Există milioane de tenninapi nervoase la nivelul vârfurilor
/ 1
în fiinţă aspectul divin al Întelepciunii Perfectei Egalităţi, adică a degetelor, ceea ce le face să fie atât de sensibile. Sensibilitatea
! l unei stări perfecte de detaşare plină de înţelepciune faţă de toate pielii noastre diferă în funcţie de zona corpului. Cea mai sensibilă
aspectele vie(:ii, atât cele care ne generează repulsie, cât şi cele care zonă fiind. cea de la vârful degetelor.
. \
ne generează o stare de ataşament, vom realiza varada mudra, Embriologii spun că pielea noastră este sensibilă la l••roină. .
'i numită şi dana mudra (mudra dăruirii). ReaJjzând aceste mudre Ei explică ci există la nivelul pielii celule numite ocelli şi că aceste '

călugării tibetani, de exemplu, consideră că atrag manifestarea celule seamănă cu nişte ochi miniaturali. Părple cele mai sensibile
grapei zeităţii protectoare. ale corpului nostru la lumină sunt fruntea, tâmplele, obrajii, pieptul
Tradiţional, modrele sunt realizate în corelafie cu emisia şi mâinile. Acesta este motivul pentru care anumite persoane sunt
mentală sau verbală a unor mantre şi cu vizualizarea unor mandale. capabile să distingă cu ajutorul mâinilor culori sau pot chiar să
citească.
Mâinile sunt folosite pentru a comunica. pentru a exprima
anumite gânduri, pentru a sublinia anumite cuvinte, idei sau
Capitolul4 sentimente. De cele mai multe ori nu suntem conştienţi de gestica
Semnificaţia mâinilor ce ţnsofeşte un discurs d~al nostru.
Există un limbaj al semnelor care ~te folosit de surdo-muti,
Corpul uman la fel ca întregul univers este format din dar nu numai. Amerindienii dezvoltaseră un limbaj propriu al
combinaţia a cinci energii subtile: elementul subtil sau energia semnelor. pentru a se înţelege cu triburi care nu vorbeau aceeaşi
l pământului, a apei, a focului, a aerului, a eterului (numit în cadrul limbă. Gesturile pe care le făceau erau suficient de elaborate pentru
medicinii tradiţionale chineze şi elementul metal). Când oricare a avea o conversaţie non-verbală destul de detaliat.ă. Şi triburile de
dintre aceste energii sau elemente subtile sunt perturbate, corpul aborigeni din Australia folosesc limbajul semnelor.
f este într-o stare de dizannonie şi pot apărea diferite boli. Dacă Nu doar surdo-muţii se folosesc de ajutorul mâinilor, ci şi
aceste elemente sunt în armonie, corpul nu se va îmbolnăvi deloc. persoanele nevăzătoare îşi folosesc mâinile pentru a citi cuvintele
Pentru a readuce starea de sănătate trebuie să echilibrăm cele scrise în alfabetul Braille.
5 elemente în fiinţa noastră. Există persoane care au o aşa de mare .sensibilitate,
receptivitate în general, dar în ~od special la nivelul mâinilor,
12 13

încât pot percepe distinct tipurile de energii care sunt înmagazinate atunci când dorim să subliniem o ariumită idee, sau stare. sau ·-,I
!
în anumite obiecte şi astfel pot ajunge, de exemplu, să descrie cu dorim să atragem atenţia asupra unei situaţii. I ~
acuratete persoana care a fost proprietarul acelui obiect sau chiar Mişcările necontrolate aJe mâinilor arată o lipsă a controlului
care a fost istoria obiectului respectiv. De aceste înzestrări cu totul energiilor subtile în fiinţa noastră. Prin astfel de mişcări \
speciale se ocupă psihometria. necontrolate şi repetate ale mâinilor (cum ar fi să batem din degete) .' I'
.
Mâinile sunt folosite şi pentru vindecare. Fiecare om emană pierdem energie. O persoană care a ajuns să aibă control asupra s~
energie la nivelul mâinilor. dar cu cât persoana respectivă este mai va urmări să canalizeze acea energie în mod întelept. ' ·,
pură şi mai sănătoasă, cu atât energia emanată este mai mare şi Oamenii de ştiinţă spun că mâinile realizează cel puţin 1000 •
'

)
capacitatea de a avea puteri terapeutice creşte. . de mişcări diferite în fiecare zi. O singură mişcare repetitivă •

S-a dovedit prin intermediul fotografiilor Kirlian şi a realizată zilnic, poate conduce la sindromul de tunel carpian.
.,. ':
fotografiilor realizate la frecvente înalte, capacitatea corpului taman Ca urmare a principiului ezoteric al reflectării părţii în Tot şi I I
'

de a emana energie. Zonele care emană cea mai mare cantitate de a Totului în parte şi la nivelul mâinii este reflectată întreaga fiinţă. .' ..'
energie sunt mâinile şi zona capului. Acesta este motivul pentru Aceste adevăruri stau la baza reflexologiei, care îşi are originea în
care mâinile sunt instrumente colosale pentru toate terapiile China antică. i ·1
j I
\
alternative. Pe calea spirituală, mâinile sunt un instrument de vindecare, ;

Prin inteimediul metodei kirlian, Matthias Mala de la un instrument pentru binecuvântare şi consacrare, care ne ajută să
Institutul pentru fotografierea instantanee în ciirnpuri de frecvenţe fim în serviciul umanităţii, un instrument pentru invocaţii,
înalte, de lângă Munchen a realizat fotografieri ale aurelor rugăciuni şi care ne ajută în tehnici de purificare. .J
degetelor în timp ce realizau mudre şi a constatat că energia subtilă
din jurul mâinilor era mult mai intensă şi mai eleva~ decât în mod ,
•,

obişnuit.
Datorită importantei mâinilor în viaţa noastră Aristotel le-a Capitolul S
supran11mit ,J,nstrumentul instrumentelor'', iar Inunanuel Kant Semnificaţia degetelor
,,partea vizibilă a creierului". Natura gândurilor şi a emoţiilor
noastre se reflectă în mişcările ideo-dinarnice ale mâinilor care Degetele sunt corelate cu o stare de tinete, dexteritate.

realizează diferite gesturi, dar care sunt trecute neobservate pentru

capacitate de a ne opri asupra detaliilor şi cu cunoaşterea prin
un ochi neavizat. Mişcările pe care le realizăm cu mâinile, în mod atingere. Traumatisme, dureri la nivelul degetelor pot arăta că nu
conştient sau inconştient, exprimă gândurile. caracterul, emoţiile şi suntem atenţi la micile detalii ale vieţii sau dimpotrivă că ne
atitudinile noastre. Mişcările graţioase şi lente ne revelează o blocăm asupra unui detaliu, ne mai fiind capabili să vedem întreg
personalitate armonioasă şi plină de rafinament. O persoană cu o tabloul. Dureri şi rigidizare la nivelul articulaţiilor degetelor, pot
anumită noblete interioară şi cu anumită cultură va avea gesturi cu arăta o stare de inflexibilitate faţă de un anumit detaliu al vieţii
totul diferite faţă de cele ale unei persoane care este needucată şi
..-
grosiera.
noastre, stare ce se poate agrava cu vârsta.
Degetul mare de la mână este corelat cu capacitatea de a
Spunem adesea că anumite gesturi ne ·trădeaz.ă.. Există avea priză asupra lucrurilor, evenimentelor; de a avea control, de a
evident un anwnit limbaj al trupului, dar şi al anumitor gesturi pe proteja sau de a condamna (degetul mare în sus sau în jos).
care le realiz.ă.ro cu mâinile. Ele pot denota nelinişte, neîncredere în Problemele la acest nivel arată că nu ne considerăm capabili sau nu
sine. nehotărâre, oboseai~ etc. Utilizăm anumite gesturi cu mâinile
14 15
'
'.
. --... ,,.,-4;,;~...,,·~"'S!l!!I!
.: . ;.,.:":.
.;
- . =. -
. :... __ :.:.,.._·:J
. - • • ':°..,.
.
··-.-·.. .
... ':'..-~-.·.x··':.:-·;
. . . ...

.. .. . ...
.,

suntem capabili de a controla o anumită situaţie, sau sentimentul că • Degetul mic de la mână este degetul finefii, al sensibilităţii, ·
am pierdut ceva sau pe cineva pe care doream să-l ţinem şi să-l al emotivităţii. El mai este numit şi auricular pentru că era folosit
posedăm. pentru a ne destupa urechea. Probleme Ia nivelul degetului mic, pot
În medicina tradiţională chineză, de la degetul ma.re pleacă să arate că nu vrem să ne ascultăm intuiţia. Mai este corelat cu
meridianul Plămân. Din punct de vedere astrologic, degetul ma.re
A
pretenţiile. cu snobismul. El mai arată şi legăturile cu familia
este în legătură cu planeta Marte. 1n medicina ayurveda, Angutha în medicina tradifională chineză, Ia nivelul degetului mic
sau degetul mare corespunde elementului subtil foc. avem meridianul Inimă şi meridianul Intestin Subpre. Din punct de
Degetul arătător după cum îi spune şi numele este cel care vedere astrologic, degetul mic este în Ie~ătură cu planeta .Mercur.
arată, ordonă, îşi afirmă autoritatea, dirijează. El mai este numit şi În medicina ayurveda, Kanishthika sau· degetul mic corespunde·
.: index îtlnd cel care indică direcţia. Indexul mai este corelat cu elementului subtil apă.
.•
capacitatea de a ne afirma punctul de vedere, de a puncta un anumit
lucru şi cu simţul critic. Este degetul ego-ului nostru. al punctelor
. ' noastre de vedere, al convingerilor noastre. Este şi degetul Capitolul6
cunoaşterii pentru că majoritatea atingerilor le realizăm cu ajutorul Efectele modrelor
lui. .
• •
I ',
În medicina tradiţională chineză, la nivelul degetului arătător Realizarea constantă a mudrelor oferă nenumărate beneficii
! I. avem meridianul Intestin Gros. Din punct de vedere astrologic,
A
practicantului. Aceste beneficii se manifestă simultan pe toate
' degetul arătător este în legătură cu planeta Jupiter. 1n medicina planurile fiinţei noastre, adică în plan fizic, energetic, mental-
. l ayurveda, Ta,jani sau degetul arătător corespunde elementului emoţional şi spiritual, realizând chiar o armonizare a activităţii
.•l .
J subtil aer. acestor diferite. Pentru o mai clară diferenţiere a efectelor produse
Degetul mijlociu de la mână este corelat cu starea de forţă. le vom clasifica în:
îrind cel mai mare dintre degetele noastre, şi cu starea de
posesivitate. Mai este legat şi de creativitate şi de sexualitate, 1. Bene.ficiijiz.ice. ce includ şi beneficiile curative.
probleme la acest nivel indicând adesea stare de insatisfacţie şi de
frustrare. Fiecare mudră stimulează anumiţi nervi care îşi trimit
În medicina tradiţională chineză, la nivelul degetului impulsurile electrice către creier. De exemplu, fiecare deget este
mijlociu de la mână avem meridianul Vase Sex, care mai este legat de o parte diferită a creierului. La nivelul creierului, proiecfia
numit şi Pericard. Din punct de vedere astrologic, degetul mijlociu mâinilor ocupă o parte extinsă a cortexului. De aceea, de exemplu,
este în legătură cu planeta Saturn. În medicina ayurveda, Madhyam atingerea cu degetul mare a altor degete, generează un efect
sau degetul mijlociu corespunde e]ementuluî subtil eter. puternic, clar şi întotdeauna acelaşi"Ia nivelul cortexului.
Degetul inelar este degetul uniunii, este degetul pe care se Atunci când mâinile (sau corpul) sunt plasate într-o anumită
poartă inelul de logodnă sau verigheta. Problemele de aici pot arăta configuraţie pentru o anumită perioadă de timp, se vor genera
incapacitatea de coeziune, de unire, de a crea o stare de coerenţă. efecte specifice asupra creierului, efecte ce vor începe să fie din ce
În medicina tradiţională chineză la nivelul degetului inelar în ce mai uşor de perceput. Astfel căw în timp prin practică
avem meridianul Trei focare. Din punct de vedere astrologic,
A
constantă, efectele generate de mudre ne vor deveni din ce în ce
degetul inelar este în legătură cu Soarele. In medicina ayurveda, mai clare. iar mudrele vor deveni din ce în ce mai eficiente şi mai
Anamika sau degetul inelar corespunde elementului subtil pământ. puternice. Când realizăm mudre se dinamizează undele alfa la
16 17

·1
nivelul creierului, unde cerebrale care apar spontan în stări de Cantitatea de energie de care dispunem depinde de mulţi
relaxare şi de creativitate.
Starea de excitare care este aplicată nervilor care sunt situaţi
factori: de starea noastră psihică, de sănătate. de condiţiile
climaterice, de alimentat.ia noastră, dar şi de modul in care învăţăm
să ne conservăm energia. În această direcţie, mudrele sunt de un
I
la nivelul degetelor, prin intermediul circuitelor care se produc în
timp ce realizăm anumite mµdre, va genera o armonizare la nivelul
venelor, tendoanelor. dar şi la nivel glandular, ceea ce va oferi
imens ajutor.
Mudrele acţionează asupra energiei cam în aceeaşi manieră
în care lumina sau sunetul sunt influenţate de prezenta unei oglinzi
I
corpului nostru o stare înfloritoare de sănătate.
A mentine la nivelul degetelor sau la nivelul corpului
anumiţi nervi în stare de întindere, de tensiune ca urmare a
realizării modrelor, generează în timp o tonificare la nivelul
sau a unei stânci. Prin nadiuri (canale subtile) şi prin centrii ·subtili
în permanenţă circulă energie, dar o parte din această energie
pranică este pierdută din corp şi disipată către exterior. Prin
I
întregului sistem nervos. Pentru occidentalul leneş, modrele pot fi
considerate a fi şi o modalitate simplă de relaxare.
Pentru beneficiile curative vezi capitolul 7.
anumite ghidări subtile, energia este redirectionată către interior şi
astfel ea este conservată şi chiar amplificată. De exemplu, atunci
când acoperim ochii în shanmukhi mudra, energia subtilă care în
I
2. Beneficii vitale, energetice.
mod natu!al se pierde prin intermediul ochilor este reflectată spre
interior. In acelaşi fel prin practica lui ashwini mudra, energia
apana vayu este conservată şi chiar direcţionată spre centrii
I
în timpul posturilor yoga modrele pe care le
generează
realizăm
o legătură între corpul fizic, annamaya kosha, corpul
pranic, pranamaya kosha, şi corpul mental, manomaya kosha.
superiori.
Mudrele permit închiderea porţilor simţurilor, prin care
energia intră şi iese din corp. Prin intermediul mudrelor, omul
I
ajunge să aibă control asupra acestor porţi şi să conserve energia ân
Aceasta permite practicantului să devină conştient de fluxul pranic
din flinta sa. Mudrele iniţiau un echilibru pranic între kosha-uri şi
orienteaz.ă energia către centrii superiori, inducând stări înalte de
fiinţa sa. Astfel, fiinţa umană ajunge să iasă din starea obişnuită de
conştii!1tă şi să-şi trezească aspecte latente ale fiinţei.
I
In Gheranda-Samhita şi în Vajrayana Tantra se spune că pe
conştiinţă.
Dacă degetele se ating produc un circuit care permite ca
anumite energii, care altfel s-ar fi pierdut prin vârful degetelor, să
lângă trezirea anumitor capacităţi paranormale, siddhi, modrele mai
au şi efecte de reîntinerire, regenerare a corpului fizic, revitalizare.
I
fie redirecţionate, prin intermediul meridianelor energetice (nadi),
înapoi către corp. Sunt câteva mudre care acţionează specific
asupra corpului energetic, numit şi pranic, acestea fiind: apana
A
3. Beneficii mental-enJoţionale.
Inţelepciunea tantrică susţine că o dată ce disiparea pranei
I
mudra, apana vayu mudra, vyana mudra, samana mudra, prana este stopată prin intermediul practicii mudrelor şi se ajunge la o
mudra, udana ·mudra. Aceste mudre acţionează asupra celor 5
vayu-uri, ·energii subtile, pe care le vehiculăm în fiinţa noastră.
stare de control al energiilor, mintea devine calmă şi se atinge o
stare profundă de pratyahara (de retragere a simţurilor) şi o stare de
I
Mudrele sunt practici care conduc la trezirea energiei subtile, focalizare mentală (dharana). Datorită capacităţii de a canaliza
la dinamizarea şi conştientizarea centrilor subtili de forţă, la
trezirea· energiei cosmice, kundalini, la dinamizarea puterilor
energia subtilă, mudrele sunt tehnici importante pentru trezirea
energiei Kundalini. Acesta este motivul pentru care ele sunt intens
I
paranormale (siddhi). Mudrele acponează asupra centrilor subtili ... utilizate în practica lui Kriya Yoga şi Kundalini Yoga. Dacă
de forţă. chakre şi asupra canalelor energetice, nadi, purificându-le
şi dinamizându-le.
modrele sunt realizate o perioadă mai lungă de timp vom sesiza o I
18 19
- I
. . ..
·--~
.

.1

îmbunătăfire a stării de concentrare şi a memoriei, pregătind flinta inima spirituală a practicantului şi o vor ajuta să se expansioneze şi
pentru meditaţie. să se manifeste permanent.
Prin intermediul modrelor, se pot exprima sentimente, stări Modrele sunt adevărate punţi între om şi Univers, ele trezind
interioare, calităţi cum ar fi curajul, forţa interioară, compasiunea, în cei care le practică stări superioare de conştiinţă şi chiar trezirea
înţelepciunea, etc. De aceea rnudreJe ne pot ajuta să devenim de siddhi-uri (puteri paranormale), atunci cfind sunt realizate corect
conştienţi de emoţiile şi sentimentele noastre, dar mai ales să şi mai ales conştient.
dobândim un control mai bun asupra lor. Fluctuaţiile în starea Mudrele selectează prin formă (atitudine corporală) energia

lăuntrică, de care suferă multe fiinţe umane astăzi, pot adesea să fie • cosmică cu care fiinţa intră în rezonan~ realizând conexiunea între
eliminate în câteva săptămâni, dacă realizează constant mudre şi energia individuală şi cea cosmică.
dacă bineînţeles se urmăreşte înţelegerea cauzelor interiore care .. Practicmid modre vom descoperi ·că începem să comunicăm
.
' I generează (în fiinţa noastră) aceste modificări de stare lăuntrică. mult mai profund cu Natura, pentru că limbajul ei este format din·
Primul pas este să înţelegem că nu trebuie să învinovăţim lumea semne şi simboluri. Mudrele ne ajută să devenim mai uşor
. ,
'I
exterioară pentru stările noastre lăuntrice. Tot ce se produce în conştienţi de prezenţa entităţilor subtile benefice, cum ar fi fiinţele
! jurul nostru nu este decât reflectarea lumii noastre interioare. Vom angelice.
înţelege astfel că, pentru a putea transforma lumea avem o singură Mu~ele ne ajută astfel să trăim plenar conştienţi momentul
. soluţie şi anume să ne transformăm noi înşine.
\
prezen~ trezesc în fiinţă energii latente şi ne oferă o stare de pace
I : Oamenii de ştiinţă spun că şi un om foarte inteligent nu îşi lăuntrică şi de fericire şi chiar o atitudine plină- de compasiune faţă
:
foloseşte mai mult de 8-10% din potenţialul creierului. Prin .. de tot ceea ce este manifestat.
• •
I
utilizarea modrelor se poate mări acest procent, datorită faptului că Fiecare mudră într-un mod enigmatic ne pune în rezonanţă
. r ele ajută la purificarea canalelor subtile ale flintei umane, numite cu o anumită energie din Univers şi astfel ne trezeşte o anumită
nadi-uri, ceea ce va conduce la un mai mare aport de prana, stare de conştiinţă. De exemplu, degetul mare simbolizează energia
energie, în zona capului. Când o mudră este realizată cu o stare cosmică (divină), iar indexul simbolizează conştiinţa individuală
profundă de concentrare şi este menţinută o stare de serenitate, (umană). astfel că în Chin mudra poziţionarea degetelor arată că -
activitatea cerebrală este calmă şi regenerantă. ţelul în yoga este unitatea între conştiinţa cosmică şi cea
Multe mudre sincronizează activitatea emisferei stângi cu individuală. Realizând acest gest, exprimăm această aspiraţie.
emisfera dreaptă. Aceasta va duce la îmbunătăţirea capacităţii de a Efectul modrelor este mult mai puternic, dacă suntem
face corelaţii, îmbunătăţirea memoriei, o creativitate mărită, etc. suficient de atenţi atunci când le efectuăm. în plus, în momentul
Astfel, vom putea să rămânem cu mentalul alert până la vârste execuţiei lor conştiente şi voluntare, trebuie să cunoaştem cu
înaintate. Marii yoghini sunt exemple vii care susţin practic acest anticipaţie semnificaţia şi scopul respectivei mudra, pe care
aspect. urmează să o realizăm.

4. Beneficii spirituale.

Modrele îmbunătăţesc capacitatea de concentrare şi pot ..


genera energia care să trezească calităţile latente ale fiinţei umane
respective şi să producă o trezire spirituală, prin conştientizarea •
naturii noastre divine, prin revelarea Sinelui Suprem. Ele pot trezi
.. . i
20
I I 21
..J
·1
Capitolul 7 tot de o perioadă lungă de timp. Nu putem vindeca o problemă de
Folosirea modrelor pentru vindecarea
problemelor de sănătate
sănătate care a apărut în ani de zile, doar în câteva săptămâni.
Anumite modre pot fi folosite şi în cazul unor urgenţe
medicale (cum ar fi stări de vomă, ameţeală, lumbago şi chiar în
I
Utilizarea mudrelor pentru vindecarea unor probleme de
sănătate a fost pentru prima dată realizată în cadrul medicinii
infarcturi miocardice). Deşi anumite mudre oferă o alinare instantă
a unor probleme de sănătate, cum este de exemplu apana vayu
mudra, pentru majoritatea modrelor realizarea lor cu consecvenţă o
I
tradiponale chineze.
Legat de aceasta, maestrul yoghin indian care este şi
terapeut. Keshav Dev, care a studiat efectele mudrelor asupra
perioadă lungă de timp şi cu multă aspiraţie va conduce la rezultate
notabile din punct de vedere al sănătăţii.
Afecp.unile de care suferim nu au apărut întâmplător în ~nţa
I
sănătăpi pentru o perioadă lungă de timp, spunea: "Putem declara
cu certitudine că qestinul nostru stă în mâinile noastre şi aceasta ar
trebui să o întelegem literal. Nu numai pentru că la nivelul
noastră ele arătându-ne nişte greşeli pe care le facem ş1 le
repe~.2 O persoană inteligentă ar trebui s_ă mediteze. ş! să 5..e
întrebe care este cauza pentru care se confrunta cu o anuuuta boala.
I
palmelor avem anumite linii care ne pot da informaţii despre trecut
şi despre viitor, ci pentru că fiecare deget are funcţia sa şi puterea
sa în cadrul organismului nostru. Dacă ştim cum să folosim această
Dacă ne vom pune această întrebare cu sinceritate, cu siguranţă îi
vom găsi răspunsul. Poate răspunsul pe care îl vom găsi nu va fi
foarte confortabil pentru noi, dar el reprezintă deja un pas înainte în
I
putere putem să ne menţinem starea de sănătate fizică şi starea de
pace mentală. Când le spun pacienµlor la început despre mudre,
prima lor reacfie este plină de scepticism. Ei mă întreabă: ,.Cum
procesul de vindecare. ,..
Mudrele au un efect excepţional legat de nnbunataprea
__.

capacităţilor mentale. Ele au fost folosi~e cu mare succes în ~azul


I
poate boala mea să fie ameliorată doar prin punerea împreună a copiilor cu dizabilităţi. Ultimele cercetăn au demonstrat necesitatea
anumitor degete într-o anumită formă?" Dar îndată ce încep să aibă
încredere şi îşi continuă exerciţiile, ei încep să perceapă efecte şi
de a ne antrena zilnic creierul (ca pe orice muşchi). dacă nu dorim
să se atrofieze. De exemplu, s-a observat că după o perioadă
I
scepticismul lor începe să se transforme într-o stare de uimire. prelungită de odihnă la pat (cum ar fi ~upă o ope~ape) a':ti~tatea
Apoi le explic că aceste tehnici. care par foarte simple, sunt cadouri
nepreţuite ce ne-au fost dăruite de maeştrii spirituali iluminaµ. care
creierului este diminuată. Cercetări medicale au aratat pos1b1litatea
de regenerare, într-o anumită măsurii, a creierului prin intermediul
I
au trăit în timpuri străvechi." 1 unui antrenament judicios. ·
Dacă dorim să folosim modrele pentru a obţine efecte
curative este evident că trebuie să le asociem cu o dietă foarte
Practicarea modrelor are deosebită eficienţă asupra undelor
cerebrale. amplificând numărul de unde alpha şi theta. De exemplu.
I
sănătoasă şi un mod de viată armonios: mişcare în aer liber, odihnă dacă mângâiem cu degetul mare de la mână vârfurile celorlalte
suficientă, gândire pozitivă, fără stres şi g,iji, fără emoţii negative.
Dacă dorim să folosim mudrele pentru a ameliora anumite
degete, într-un mod lent şi conştient aceasta ne va ad_uce o stare de
claritate şi calm mintal, în decurs de câteva Irunute. Un alt
I
probleme cronice de sănătate, ele trebuie practicate zilnic pe o exemplu, dacă distanţăm degetele între ele la maximum vom av~a
durată mai lungă de timp. Trebuie să înţelegem că o problemă
cronică de sănătate a început cu ani de zile înainte ·de a deveni
tendinţa spontană de a inspira şi expira profund ceea ce va aduce 1n
flinta

noastră o stare de relaxare şi de bine.
I
evidentă pentru noi. Prin urmare, pentru rezolvarea ei avem nevoie

1
Keshav Dev "Xoga mit dem Kleinen Finger".
2
Pentru a infelege cauzele subtile ale bolilor puteţi consulta cartea
intitulată «Bolile ne învaţă unde greşim,>, apărută la Editura Ram.
I
22 23
I
Pe lângă efectele benefice pe care mudrele le au asupra ' Capitolul8
mentalului. ele au o influenţă pozitivă şi asupra aspectelor Cine şi c.ând poate realim mudre?
emoţionale, aspectelor sufleteşti şi asupra stărilor noastre lăuntrice.
Nu este o coincidenţă faptul că în momentul în care suntem agitaţi
•,

Mudrele pot fi practicate atât de începători cât şi de avansaţi


sau furioşi scrângem pumnii sau atunci când suntem depresivi în practica spirituală. în practica yoga. omul foarte ocupat de la
mâinile sunt amorfe şi fără vlagă.
oraş îşi poate aloca 5-1 O minute zilnic, oriunde şi oricând
Mudrele ajută practicantul de a ieşi din anu.mite şabloane (indiferent unde se afl~), în timpii aşa-zişi morţi, pe care în acest
instinctive, care au devenit obiceiuri şi de a dezvolta atitudini mod îi poate optimiza, utilizâdu-i ca momente de relax~ .
corporale mult mai diverse, mai complexe, care în mod regenerare şi chiar de comuniune cu sine, obp.nând astfel o stare de
corespondent vor dezvolta stări de conştiinţă mult mai înalte şi pace interioară, calm la nivel mintal şi o stare de armonie lăuntrică.
!
I mai rafinate.
Anumite modre se pot efectua oriunde, fără a necesita pregătiri
În medicina ayurvedică, modrele sunt folosite şi ca
r

' suplimentare, sau un mediu special.


. 'I stimulatori energetici.
I r'. Dar preferabil este, pentru a avea efecte mult mărite şi mai
Practicarea în mod regulat a unor modre poate duce la durabile, să urmărim ca în timpul realizării lor să fim cât mai
' îmbunătătîrea
• memoriei, la vindecarea artritei sau a insomniei, conşlienp ..
precum şi a unui spectru larg de afecţiuni .
• ·-i
I Autorii moderni spun că putem să realizăm modre şi atunci
! I De asemen~ practica mudrelor generează o stare de linişte când suntem blocaţi în trafic, când ne uităm la televizor. sau când
. i
şi de pace lăuntrică. iar datorită faptului că majoritatea problemelor
aşteptăm pe cineva. Acesta este un punct· de vedere la care nu
• de sănătate, atât fizice cât şi mental-emoţionale sunt rezultatul unor

subscriem în totalitate pentru că deşi anumite mudre pot fi realizate
'
:1 stări de stres, anxietate, vor avea şi efecte benefice legate de
în modul descris mai sus, cum ar fi Ashwini mudra, pentru
ameliorarea unQr boli şi redobândirea stării de sănătate. Prin aceste majoritatea mudrelor este preferabil să ne aflăm într-o stare
exerciţii se poate obţine o sănătate mai bună, iar dacă o avem deja
. l
lăuntrică armoniosă şi de interiorizare, chiar într-o stare meditativă.
! se poate menţine.
stare care atunci când suntem în trafic sunt şanse mici să o avem.
Pentru cei care doresc să utilizeze mudrele mai ales pentru a
Pentru a avea cu adevărat eficienţă din punct de vedere
obţine o îmbunătăpre a stării lor de sănătate. oferim la finalul cărţii
subtil, o anumită postură corporală sau un anumit gest trebqie să fie
o listă cu mudre care au puternice efecte curative.
- voluntar, în mod conştient.
realizat
Pentru a fi eficiente trebuie să realizăm mudra sau modrele
respective cel puţin 5 .minute pe zi. Există modre care se realizează
stând în picioare, dar cele mai multe modre se realizează stând jos.
Ele se realizează Irind într-o postură de meditaţie, cum ar fi
padmasana (postura lotusului), siddhasana (postura perfectă) sau în
sukhasana (stând turceşte). Dacă ne este dificil să realizăm oricare
·dintre aceste asane, putem să realizăm mudre şi aşezaţi pe scaun;
cel mai important este să avem coloana vertebrală dreaptă.
În perioada în care realizăm modre nu este indicat să
consumăm alcool, să fumăm şi în mod ideal trebuie să avem o
dietă cât mai sănătoasă, cel mai bine lacto-vegetariană.
24 25
·1
Pentru practicanţii yoga, modrele vor fi corelate cu pos~
Capitolul 9
yoga (asane), tehnici de control al respiraţi~i (pranayama), !e~n1c1
de concentrare, focalizare mentală (dharana) sau tehnici de
meditap.e (dhyana).
Cum se realizează modrele? I
Este indicat să facem câteva respiraţii profunde şi să intrăm
Mu~le pot fi folosite cu succes nu doar de către yoghini,
ci şi de către practicanţi ai artelor martiale, rei.ki, bioterapeuţi, etc.
în concl,1zie, pentru realizarea cu succes a modrelor este
într-o stare de interiorizare, de ca1m mental şi să ne relaxăm. Când
realizăm gesturile cu mâinile, presiunea de la nivelul degetelor
I
trebuie să fie foarte lejeră şi mâinile trebuie să fie relaxate.
necesar ca în timpul efectuării lor să avem o continuă stare de
conştientizare, o atenţie focalizată asupra efectelor subtile care
apar, această atenţie fiind cea care conduce la amplificarea
Uneori, datorită stării de oboseală şî de contractare lăuntrică,
degetele pot fi inflexibile şi pot obosi uşor. Flexibilitatea mâinii
I
este în legătură directă cu flexibilitatea corpului, care este în
respectivelor efecte. . ·
Dar să nu uităm că, în trecut, mudrele erau transnuse de la
maestru Ia discipol. Din acest motiv, textele care descriu mudrele
legătură directă cu ,,flexibilitatea" minţii. Cu cât o persoană este
mai inflexibilă mental, cu atât ea va fi şi mai inflexibilă corporal şi
I
aceasta se va reflecta şi într-o rigiditate la nivelul mâinilor. Datorită
sunt atât de pup.ne. iar unele dintre ele au fost scrise ~odifi~at,
pentru a fi ferite de ochii ignoranţilor. De aceea este impenos
necesar ca un începător să-şi găsească un ghid, care să-l învete
principiului hologramei, a reflectării Totului în pane3 şi a părţii în
Tot, orice ţensiune, contracţie care apare la nivelul corpului se va
I
corect această practică, în caz contrar practicantul riscând sa reflecta şi la nivelul mâinii. În ·medicina tradiponală chineză, până
desconsidere modrele, datorită faptului că nu va avea rezultatele
scontat.e. De aceea, noi îi sfătuim pe cei interesaţi de praticarea ·
şi vârsta biologică a unei persoane poate fi determinată în funcţie
de cât de mult poate să-şi îndepăneze degetele între ele. I
modrelor ca, în timp ce le studiază, să îşi dezvolte printr-o practică La început, se poate să ne confruntăm cu imposibilitatea de a
spirituală constantă o stare de puritate lăuntrică, de detaşare, de
altruis~ de afectivitate. Aceasta va face ca efectele pe care le
menţine mudra pe o durată mai mare de timp, dar important este să
realizăm mudra respectivă cât mai bine putem în momentul
I
generează mudrele să poată fi integrate într-un mod plin de
prezent, iar cu timpul execuţia se va ameliora. Chiar dacă, de
înţelepciune. . . .. _ _
TTebuie să combinăm mudrele cu o atitudine pozitiva faţa de
exemplu, ne este dificil să menţinem degetele întinse, după o
perioadă de timp degetele vor deveni mai ascultătoare, în timp
mâinile vor deveni mai flexibile, vor avea mai multă vlagă şi ne va
I
viaţă în· general. Trebuie să unnărirn să vede~ binele în cei di~
jurul nostru, să lăsăm în urmă evenim~nt~le neplacute_ ale tr~~tul~1
nostru, să trăim complet în prezent ş1 sa facem maxnn pos1b1l (1~
fi mult mai uşor să menţinem mudrele o perioadă mai lungă de
timp. Acelaşi lucru se va produce şi cu modrele realizate cu
anumite porţiuni ale corpului. Cu timpul, realizarea lor o să ne
I
bine), din condiţiile pe care prezentul ni le oferă; să fim încrezăton
în viitor şi să fim în permanenţă în legătură cu conştiinţa cosmică;
iar dacă toate acestea le vom realiza. nimic nu. va sta în calea
confere o stare de bine, de regenerare lăuntrică, o să ne simţim mai
plini de energie şi chiar mai plini de viaţă.
Nu trebuie să uităm nici un moment că mudrele nu sunt doar
'
I
noastră spre o viaţă fericită şi plină de sens. Un astfel de mod de a
trăi este o binecuvântare pentru fiecare dintre noi.
gesturi care ne ajută să ne vindecăm, ci sunt gesturi divine, gesturi
care ne pun în rezonanţă cu energii benefice din Univers, care I
3
Adică reflectarea întregului corp la nivelul mâinii.
I
26 27
I
I•
I
:r·
. --
..... -' . , ·~
. • -I'•
'· . ,,
.

ac(ioneaz.ă asupra noastră pe multiple planuri: mental, psihic şi ajuta Ia o mai uşoară şi rapidă integrare a acestei energii în
fizic. universul propriu precum şi la conservarea acestei energii în flinta
Modrele pot fi realizate în timp ce stăm în picioare, suntem noastră.
aşezaţi sau întinşi şi chiar când mergem, dar ele sunt cu atât mai
' Dacă vrem să rezolvăm anumite probleme de sănătate este
,,l eficiente cu cât suntem mai atenp din punct de vedere subtil pentru bine să realizăm modrele ca pe o medicaţie, adici să realizăm
I '

a percepe efectele lor. Pentru yoghini, mudcele se realjzează mudra sau modrele în fiecare· zi şi la aceiaşi oră, până sesizăm o . .
.• I
corelate cu asane, pranayama, tehnici de concentrare şi de ameliorare, sau .în mod fericit eliminarea problemei avute.
meditatie. ... .
1n rest, modrele pot fi realizate de mai multe ori pe zi, minim_
Este im.portant ca atunci când le realizăm să avem corpul 5 minute, iar maxim cât dorim, pentru că nici o mudră pe care o
. 1
. aşezat cât mai simetric, cât mai relaxat. Dacă stăm, de exemplu, pe
realizăm cu ajutorul mâinilor nu are vreo contraindicafie, iar la
. J
r un scaun sau le realizăm într-o postură yoga, sau de meditafie este modrele pe care le realizăm şi cu corpul durata realizării va fi clar
necesar să avem coloana vertebrală dreaptă. Este important să specificată. Pe măsură ce practicăm vom fi din· ce în ce mai
: '} rămânem confortabil şi relaxap, pentru că orice tensiune va acţiona
I receptivi şi mai deschişi din punct de vedere subtil la efectele
'
II
'. ca o barieră în curgerea firească a energiilor. Dacă le tt:!lizăm în benefice care sunt induse în f"linţa noastră de către mudre, astfel
timp ce mergem. trebuie să fim atenţi să ne mişcăm calm, lent şi să Încât le v9m simfi mai repede şi cu mai mare uşurinţă. .
. ,. avem corpul drept şi cât mai simetric. Efectele subtile al modrelor pot apărea imediat, sau după o
Este evident că ideal este să le realizăm într-o postură yoga anumită perioadă de timp. Poţi să ai un sentiment de încălzire
pentru că aceasta ne va pennite să le realizăm pe o perioadă mai globală a fiinţei, o îmbunătăţire a stării lăuntrice, un sentiment de
' îndelungată. Cu ajutorul mudrelor dacă avem iniţierea în medital:ie,
.
. I revigorare, o stare de claritate mentală, sau dimpotrivă, la început
: 1,
. ne va fi mult mai uşor să rămânem într-o stare profundă de pop să te simţi mai obosit, să ai seaz.aµe de rece, ceea ce este de
meditape pe o perioadă mult mai lungă de timp. fapt tot un semn pozitiv, pentru că denotă o stare de purificare a
„ I O postură simplă de meditape pe care o poate realiza fiinţei, care ulterior va conduce Ia o stare profundă de bine.
'' aproape oricine şi care poate facilita mult realiz.area mudcelor, este Efectele modrelor sunt cu mult mai intense în momentul în
sukhasana, sau aşa zisul a sta turceşte. poziţie în care avem care suntem atenţi asupra efectelor psihomatice pe care ele Ie
picioarele încrucişate în momentul în care suntem cu şezutul la sol. produc.
Este important să fim cu coloana vertebrală dreaptă. perpendiculară

pe sol. cu umerii relaxap şi orientaµ un pic către spate şi cu mâinile
relaxate. realizând mudra pe care dorim să o efectuăm.
Deşi putem să realizăm mudre şi să lăsăm mintea să
hoinărească, practica arată că efectele sunt mult accelerate şi
intensificate dacă simultan ne focalizăm mentalul asupra modrelor
şi urmărim să devenim conştienţi de respiraţia noastră. Simpla
observare pasivă (firă a interveni) asupra respiraţiei va genera o
stare intensă de energizare, pentru că având atenţia focalizată
asupra respiraţiei vom asimila o cantitate mai mare de prana. Dacă
realizim tehnici de controlare a suflului respirator (pranayama),
atunci cantitatea de prana asimilată va fi mai mare, iar mudrele vor
28 29
I
Capitolul 10
Diferite categorii de mudra
V. Adhara, mudrele din zona perineală. Aceste mudre
redirectionează energia din zona perineală, de la nivelul centrilor
inferiori, către centrii superiori. Sunt mudre ce ajută la
I
Modrele pot fi împărţite în cinci categorii:
I. Hosta, mudre realizate cu ajutorul mâinilor. Modrele
realizate cu ajutorul mâinilor pot fi mudre realizate în timpul
transmutarea potenţialului creator şi la sublimarea energiei
rezultate către etajele superioare ale flintei.
Aici putem enumera: Ashwini mudra, Shaktichalana mudra,
I
asanelor, pranayama, tehnicilor de meditatiei, dar şi în afara
oricăror practici yoga. de exemplu în timpul dansului. Ele ajută ca
Vajroli mudra, Yoni mudra.
în această lucrare o să ne concentrăm mai ales asupra
mudrelor realizate cu ajutorul mâinilor, Basta, dar vom trece în
I
energia care se pierde prin vârful degetelor să fie reorientată către
interiorul corpului. Ele pot fi clasificate în: revistă şi câteva din modrele corporale importante.
a. asamyutta n1udra, mudră realizată cu o singură mână. O
astfel de mudra este abhaya mudra, gestul neînfricării; I
b. samyutta mudra. mudre realizate cu ambele mâini, iar în
cadrul modrelor realizate cu ambele mâini putem vorbi de mudre
realizate simetric (adică cu ambele mâini realiz.ărn acelaşi gest,
cum este jnana mudra) sau mudre realizate asimetric, cum este
I
bhartri mudra.

II. Mana, modrele din zona capului. Ele utilizează ochii,


I
urechile, nasul, buzelor. Ele reprezintă tehnici de meditaţie prin ele
însele. ·
Aici putem enumera: Shambhavi mudra, Nasikagra mudra.
I
Khechari mudra, Kaki mudra, Bhuchari mudra, Akashi mudra,
Shanmukhi mudra, Unarnani mudra.
·1
m. Kaya, mudrele realizate cu întregul corp. Aceste mudre
includ posturi corporale combinate cu tehnici de respiraţie
controlată şi de concentrare.
I
Putem enumera: Prana mudra, Viparita karani mudra. Yoga
mudra, Pashini mudra, Manduki mudra. Tadagi mudra. I
IV. Bandha·Mudra Această categorie combină modrele cu
bandele. Ele aduc o mare cantitate de energie şi pregătesc
practicantul pentru trezirea energiei kundalini.
I
Aceste tehnici includ: Maha mudra, Maha bheda mudra,
Maha vedha mudra. I
30 31
'
, I
lf
·'

· Capitolul 11 mudra era utilizată şi pentru a indica acţiunea de a predica. Această


Modrele în ordine alfabetică mudră îi este atribuită şi zeităţii hinduse Kali, puterea cosmică a
timpului nimicitor, care eliberează de teamă şi angoase pe cei care
Litera A . -
o mvoca.
1. Abhaya mudra I este o mudra, un gest 2. Abhaya mudra Il este o mudra caracteristică
ritualic realizat cu mâna, o pecete. care este tradipei budiste Theravada din Thailanda. Este
comună atât tradiţiei hinduse. cât şi tradiţiei realizată cu mâna stângă ridicată cu palma
budiste şi o regăsim realizată de către orientată către înainte cu degetele lipite şi doar
nenumărate zeităţi. Este şi o mudra tantrică degetul mare distanţat de celelalte degete. El este
care este comună şi budismului japonez şi un gest de atenp.onare sau de stopare.
celui chinez şi... este realizată atât de preot cât 3. Abhaya mudra m este o mudra, un gest
şi de devot. In această mudră tinem mâna rituâlic realizat cu mâinile, o pecete, care
dreaptă ridicată la nivelul umărului cu degetele lipite cu palma este caracteristică tradiţiei budiste
orientată către înainte, cu degetul mare distanţat de celelalte degete. Theravada din Thailanda. în ·Thailanda şi
Este o mudra care se realizează cu o singură mân~ fiind o Laos această mudra este asociată cu
asamyutta mudra, itlnd realizat cu mâna dreaptă. Ea simbolizează imaginea lui Buddha mergând şi realizând
şi un gest de pace, bunăvointă, bune intenţii, dar şi de protecţie abhaya mudra. cu ambele mâini. Este una
împotriva răului, de natură subtilă, dar chiar şi protecµe fizică. dintre cele 40 de mudre şi asane compilate
Acest gest este considerat a fi chiar în antichitate un semn de bune de căire Prinţul Paramanujita în timpul domniei lui Rama m.
intenfiî, mâna fiind ridicată pentru a arăta că persoana nu este perioadă în care Buddha este pictat realizând această mudra.
înannată. Ea este şi un gest al neînfricării şi stării de calm, motiv Această mudră este realizată cu ambele mâini ridicate, cu palmele
pentru care mai este numită şi mudra neînfricării. Este o mudra orientate către înainte cu degetele lipite şi doar degetul mare
care este adesea realizată de zeităţile teribile, care ne păzesc de distanţat de celelalte degete. Are aceiaşi semnificafie ca Abhaya
entităţile negative. La zeităţile cu mai multe mâini această mudră mudral.
este realizată cu prima mână asta arătând încă o dată importanta 4. Abhaya mudra IV este o mudra, un gest
acestei mudre. Această mudră este realizată de Dhyani Buddha ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care este
Amoghasiddhi, care ne ajută să transcendem gelozia şi invidia şi să
A
caracteristică tradiţiei yoga şi în mod special
atingem Inţelepciunea Atotrealizatoare. Acesta este gestul realizat f01mei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Este
şi de Buddha
,,. Shakyamuni imediat după ce a atins eliberare. utilizată pentru a denota o stare de curaj,
In tradiţia budistă există o legencţă legată de această mudra: neînfricare şi de sacrificiu lăuntric. Mudra se
Devadatta, un văr a lui Buddha, datorită invidiei a dorit să creeze o realizează cu ambele mâini ridicate cu
schismă printre discipolii lui Buddha. Dar nereuşind, a urmărit să-l palmele orientate căire înainte cu degetele arătătoare şi degetele
omoare pe Buddha. A trimis un elefant turbat în calea lui Buddha, mari care se ating, celelalte degete rămânând drepte.
dar în timp ce elefantul se apropia, Buddha a realizat Abhaya S. Abbaya Dhyana mudra este un gest ritualic caracteristică ·
mudra, care a calmat imediat elefantul. Acesta este motivul pentru lradifiei budiste Theravada din Thailanda. Este una dintre cele 40
care această mudra simbolizează, pe lângă ,.. starea de curaj şi un de mudra şi asane descrise de prinţul Paramanujita în timpul
foarte bun control asupra simţurilor. In arta Gandhara, această ' domniei lui Rama al m lea. Este numită şi mudra ·înlăturării lui
32 33
·1
Mara, demonul care a unnărit să-l tenteze pe Buddha. înainte de a şi realizată cu ambele
în cadrul altor ritualuri. Este mâini, fiind o
atinge eliberarea Este realizată cu ambele mâini, ~nd ~ sam~u~
mudra. Mâna dreaptă realizează ~bhaya mudra, iar mana stânga
este relaxată cu palma orientată în sus şi se află pusă în 1>9ală. De
samyutta mudra. Această mudră simbolizeaz.ă chiar prin forma sa
focul, flăcările, combustia, generând, prin intermediul rezonanţei I
cu energia subtîţă a focului, o stare puternică de purificare. Se
obicei se realizează în vajrasana, postura diamantului.
'
6. Abbisheka mudra (în Japoneza se
.
numeşte Kanjo-in mudra şi în chineză
~ realizeaz.ă pornind cu pal.mele orientate către practicant, degetul
mare de la fiecare mână este plasat către mijlocul palmei şi este I
ulterior înconjurat de către degetul mijlociu. inelar şi mic.
kuanting-yin mudra) este o mudra, un gest
ritualic realizat cu mâinile, care este comună
atât tradiţiei hinduse, cât şi tradiţiei budiste.
Indexurile se ating la vârf şi degetele mici se ating Ia nivelul celei
de a doua falange. I
8. Adho-mukham mudra este o
Este un gest care simbolizează ungerea cu
apă sfinţită dintr-o scoică care are o formă
spiralată (ind~ sankha), este o mudră
mudra, un gest ritualic realizat cu
mâinile, o pecete, care este
caracteristică tradiţiei Yoga şi în mod
I
purificatoare. Este o mudră care se
realizează cu ambele mâini (ind. samyutta) în oglindă cu degetele
mari lipite, cu arătătoarele care se ating la vârf şi cu ~elelalte
special formei Yoga Tattva Mudra
Vigyan. Este realizată cu ambele mâini, I
degete strânse în palmă şi care se ating între ele. lndexunle sunt
orientate către în sus, iar mâinile sunt ţinute la nivelul pieptului.
7. Achala-agni mudra este o mudra, un gest
I
ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care este
specifică tradiţiei tantrice a budismului
japonez (Vajrayana şi Mantrayana). Ea este să o

arunce în interiorul mandalei. Zeitatea asupra căreia va ateriza floarea


I
realizată atât de preot cât· şi de devot în timpul este zeitatea cu care trebuie să mediteze.
ritualurilor Garbhadhathu Mandalş,
Vajradhathu Mandala şi a ritualurilor Homa4
În Garbhadhatu Mandala este reprezentat Dhyani Buddha
Vairochana înconjurat de către 4 Dhyani Buddhaşi şi 4 Bodhisattvaşi.
Este mandala care este orientată întotdeauna spre est, sau pe peretele estic
I
4
în budismul Vajrayana, Garbhadhatu, Tărâmul Matricei (a p~tecului)
este spaţiul metafizic care este „locuit "de către cei cinci Dhyam Buddh!.
al unui templu, şi care reprezintă prima parte a vieţii lui Vairochana.
Vajradhatu mandala care prezintă tot cele 9 zeităţi, este întotdeauna
orientată spre vest, sau pe peretele vestic al unui templu, şi reprezintă
I
Acest nume de Garbhadhatu îl regăsim în Mahavairochana sutra. unde 1n realizarea ultimă a lui Vairochana. Tărâmul Garbhadhatu simbolizează
capitolul 2 unde se spun că Dhyani Budd~a ~airoc~an~ revel_e~ secre~I
învătăturilor sale din „pântecul compas1u.n11. sal~ ca~ d1sc1pol~IA sau
Vajrasattva. Gharbadhatu (tărâmul matrice1) ş1 VaJradhatu (taramu~
posibilitatea atingerii de către practicant a stării de Buddha, stării de
desăvârşire. în această lume fizică, în timp ce tărâmul Vajradhatu este un
I
ghid de practică spirituală ce conduce Ia iluminare.
diamantului) formează cele 2 tărâmuri ale mandalei. Legenda spune ca
Nagarjuna, care este considerat unul dintre cei mai impo':'anli expon~n~
ai budismului, a descoperit aceste mandale î~tr-o stupa d1~ su~ul lnd1e1.
Ritualurile Homa sunt ritualuri ale focului, consacrate diferitelor
zeităţi. Se vorbeşte despre aceste ritualuri în Vede, Agame şi în Dharma şi
Grihya Shastra. Multe ritualuri sunt precedate de un ritual Homa În care
I
Aceste două mandale sunt folosite în budism pentru a medita ş1 pentru a
realiza diferite iniţieri. De exemplu, în unul dintre ritualuri, neofitul es!e
adus cu ochii legaţi în faţa mandalei şi i se oferă o floare pe care trebuie
Într-un foc consacrat se oferă diferite ofrande unei zeităp pentru a
beneficia de graţia sa. .I
34 35
I
- .

fiind o samyutta mudra. Este una dintre cele 32 de Gayatri5 mudre.


11. Agui-chakra-sbamana
Ea este realizată atât de preot cât şi de devot în timpul ritualurilor.
mndra I este o mudra, un gest ritu~c
Această mudra se realizează cu palmele orientate către practicant şi
realizat cu mâinile, o pecete, care este
uşor căire în jos, cu degetele îndoite spre palmă, atingând degetele
caracteristică tradiţiei tantrice · a
de la mâna opusă la nivelul falangei 1 şi 2. Degetele mari sunt
budismului japonez (Vajrayana şi
orientate către în sus. Mudra este realizată la nivelul taliei.
Mantrayana) Ea este realintă atât de
9. Adhisthana mudra este o mudra, un
~ficiant cât şi de devot în cadrul
gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete,
anumitor ritualuri. Este realizată cu _
care este caracteristică traditiei tantrice a
ambele mâini fiind o samyutta mudra. Are efecte similare cu Agni
budismului japonez Vajrayana şi este
chakra mudra. Palmele sunt orientate către practicant, după care se
realizată de către oficiant sau de către devot
.I .
în diferite ritualuri. Este realizată cu ambele strâng degetele în pumni, iar degetul mare de la fiecare m;ini este
poziţionat între index şi degetul mijlociu. Mâinile se ating de-a
'•' mâini fiind o samyutta mudra. Este o mudra
I lungul marginii laterale a palmei.
care simbolizează o ofrandă oferită zeităţilor. Mudra este realizată
cu mâna dreaptă orientată cu palma către înainte cu degetul 12. Agui-chakra-sbamana
.' arătător. mijlociu şi inelar drepte. Vârful degetului mare atinge
mudra n este o mudra, un gest
. .'' ritualic realizat cu mâinile, o pecete,
I vârful degetului mic. Mâna stângă are pumnul strâns cu degetul
mare orientat în sus, lipit de degetul arătător, ţinând în mână un care este caracteristică tradiţiei tantrice
rozariu. a budismului japonez . (Vajrayana şi
Mantrayana). Ea este realizată· atât de
10. Agni-cbakra mudra este o mudr~ un
gest ritualic realizat cu mâinile. o pecete, oficiant cât şi de devot în cadrul anumitor ritualuri. F.ste realizată
care este comună tradiţiei tantrice a cu ambele mâini fiind o samyutta mudra. Are efecte similare cu
budismului japonez (Vajrayana şi
Agni chakra mudra. Palmele sunt orientate că~ practicant, după
Mantrayana) Ea este realizată atât de preot care se strâng degetele în pumni, cu degetul mare în interiorul
cât şi de devot în timpul ritualurilor pumnului. Mfiloile se ating de-a lungul falangei a treia a degetului
mic.
Garbhadathu Mandala. Este realizată cu
. 13. Agraja mudra este o
ambele mâini fiind o samyutta mudra. Este
mudra, un gest ritualic realiz.at cu •
o altă mudră care ne pune în rezonanţă cu energia subtilă a focului,
mâinile, o pecete, care este
generând o stare puternică de purificare. Palmele sunt orientate
caracteristică tradiţiei tantrice a
către practicant cu degetele mijlocii. inelare şi mici îndoite, ele
budismului japonez (Vajrayana şi
atingându-se între ele de-a lungul falangei a doua. Indexurile sunt
Mantrayana) Ea este realizată atât de
întinse şi se ating la vârf, iar degetele mari sunt plasate pe falanga a
doua a degetului mijlociu. preot cât şi de devot în timpul
ritualurilor Garbhadathu Mandala. Este realizată cu ambele mâini,
fiind o samyutta mudra. Această mudra. se realizea?-ă astfel cu
s CeJe 32 de Gayatri mudra se realizează în corelaţie cu japa cu Gayatri palm3 stângă orientată către în sus, paralelă cu solul, iar palma
mantra, forma lungă, care este compusă din 24 de siJabe. Gayatri mantta dreaptă orientată în jos plasată în palma stângă. Această mudră
este revelată în Vede.
36
37
......'
1
. I
' ;
seamănă într-o oarecare măsură cu dhyana mudra şi cu · anuja oferă zeităţilor. CeJelalte ofrande sunt: flori, parfumuri, beţişoare . -i
mudra. parfumate, hrană consacrată. Această mudră este asociată cu I (
14. Akka-in mudra este o mudra. anumite reprezentări ale zeiţei Tara. Mâinile sunt în oglindă cu
_un gest ritualic realizat cu mâinile, o palmele orientate către practicant cu pumnii strânşi în faţa
pecete, care este caracteristică pieptului. perpendicular pe sol şi cu degetele mari ridicate în sus, . '
tradiţiei tantrice a budismului simbolizând flacăra lămpi. .. '

japonez (Vajrayana şi Mantrayana). 17. Aocbita mudra este o mudra.


Ea este realizată atât de preot cât şi un gest ritualic realizat cu mâinile, o
de devot în . timpul ritu;tfurilor pecete. care este caracteristică tradipei
Garbhadathu Mandala. Vajradhathu Mandata şi a ritualurilor Homa hinduse. Ea este numită şi gestul cupei,
şi în cadrul ·attor ritualuri. Este realizată cu ambele mâini, fiind o datorită faptului că mâna este asemenea fl
samyutta mudra. Este o mudra care simbolizează eliminarea unei cupe. Este o mudra realizată cu o
I I

impurităţilor. Se aseamănă cu Agni-chakra-shamana mudra II doar singură mână fiind o asarnyutta mudra.
că degetele mici de la mâini se ating în totalitate, pumnii fiind Această mudra este realizată cu mâna .' l.
plasaţi pe aceiaşi linie. 1
dreaptă sau cu mâna stângă. Palma este orientată în sus, cu
15. Alinga mudra este o mudra, un degetele uşor distanţate între ele, cu vârful degetului mare orientat
gest ritualic reaJiz,at cu mâinile, o către vârful celorlalte degete.
pecete, care este caracteristică tradiţiei 18. Aojali mudra I este o mudra,
hinduse şi în mod special Zeului Shîva. un gest ritualic realizat cu mâinile. o
Este o rnudra realizată cu o singură pecete, care este comună tradipeî hinduse
mână, fiind o asarnyutta mudra. Este o şi celei budiste, fiind reaJizată de
\_ \.__., mudra care exprimă afecpune, protecţie numeroase zeităţi. Este realizată cu ambele
faţă de fiinţa asupra căreia este mâini, fiind o samyutta mudra. Este o
~ealizată. Această muchă se realizează cu mâna stângă plasată în mudră care este realizată de actori sau de
Jurul umărului (zona deltoidului) stâng al consoartei. Mâna poate fi dansatori. Este un gest de adorare şi
plasată şi sub sânul stâng al consoartei. Această. mudră o regăsim rugăciune cu mâinile împreunate în faţa
adesea în reprezentările statuare ale lui Shiva şi Parvati, dar şi în pieptului. Conferă rapid o stare de uşurare
cazul altor zeităţi. şi de bine. Este o mudra pe care o regăsim şi în creştinism ca un
lei. Aloke mudra este o mudra, un gest gest de rugăciune. Acest gest' generează în fiinţă o echilibrare
ritualic realizat cu mâinile, o pecete, polară Yin-Yang care va conduce la o imediată armonizare
care este caracteristică tradiţiei tantrice interioară şi chiar Ia o stare de centrare. Această mudra este şi
a budismului Vajrayana. Este realizată gestul tradiţional de salut în întreaga Asie. El denotă şi o stare de
cu ambele mâini, fiind o samyutta respect. Palmele sunt lipite, pJasate în dreptul pieptului cu degetele
mudra. Gestul -~imbolizează o lampă orientate în sus, cu vârfurile sub bărbie.
care arde. iar în particular o mică lampă 19. Anjali mudra Il este o mudra, un gest ritualic realizat
cu unt de yak, lampă :pe care o regăsim cam în toate mănăstirile cu mâinile, o pecete, care este caracteristică tradiţiei budiste. Este
budiste, ca fiind una dintre cele cinci ofrande pe care devotul le şi o mudră tantrică pe care o regăsim în budismul japonez
38 39
I I•
.. -'
"l
l

' (Vajrayana sau Mantrayana). Este 22. Apaoa vayu mudra (de asemeni cunoscută şi ca
realizată cu ambele mâini, fiind o Mritsanjivini sau Hridaya Mudra, numită şi mudra inimii) este o
samyutta muclra. Ea este realizată atât mudra. un gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care este
de oficiant cât şi de devot în timpul caracteristică tradiţiei yoghine. Acest
ritualurilor. Este un gest care indică atât gest în regăsim în Yoga Tattva Mudra
un salut cât şi dăruirea unei ofrande. Se Vijnana Este o mudra reali,;ată cu o
realizează având palmele paralele cu singură mână. fiind o asamyutta mudra.
solul care se ating la nivelul marginii Poate fi realizată de către oficiant, cât şi
lor laterale şi se mai ating şi degetele mici între ele. Restul de către practicant. Regularizează
degetelor sunt unite la nivelul vârfurilor, cu excepţia degetelor bătăile inimii. Este folosită în
mari. Acest gest se realizează ca şi cum am dori să primim ceva. tratamentul probleme grave cardiace, chiar infarctmi, fiind utilizată
Mâinile sunt siruate în dreptul pieptului. ca prim ajutor. Mâna este orientală cu palma către în sus. Indexul
20. Anuja mudra este o mudra, un este îndoit în palmă, iar degetul mace este unit cu 'mijlociul şi
gest ritualic realizat cu mâinile. o inelarul. Degetul mic trebuie ţinut tot timpul drept.
pecete, care este caracteristică tradiţiei 23. Archita mudra este o mudra. un gest ritualic rea]i,;at cu
tantrice a budismului japonez mâinile, o pecete, care este caracteristică
(Vajrayana şi Mantrayana). Ea este tradiţiei hinduse şi o regăsim şi în Shiva
realizată atât de preot cât şi de devot Nataraj Chaturam. Este un gest de salut. Este
în 6m.pul ritualurilor Garbhadathu Mandala. Es te realizată cu o mu<ha realizată cu o singură mânăw fiind o
ambele mâini~ fiind o samyutta mudra. Mâna dreaptă şi mâna asamyutta mudra. De obicei se realizează cu
stângă sunt paralele cu solul cu palmele orientate în jos plasate una mâna dreaptă. Este asemenea. lui ~bhaya
peste cealaltă, cu mâna stângă deasupra. Degetele mari sunt lipite mudra singura diferenţă este că avem
de degetele arătătoare. Această mudra seamănă. într-o anumită degetele distantate între ele. Mâna este
. măsură, cu agraja mudra şi dhyani mudra orientată cu palma către înainte? degetele
· 21. Apana mudra este o mudra. un distanţate între ele sunt cu vârfurile către în sus. mâna fiind plasată
gest ritualic realizat cu mâinile, o la nivelul umărului.

pecete, care este caracteristică tradiţiei 24. Ardhachandra mudra este o
-::::::::::~------ yoghine. Acest gest în regăsim în Yoga mudra. un gest ritualic realizat cu
""' ·· Tattva Mudra Vijnana. Este o mudra mâinile, o pecete. pe care o regăsim mai
reaJiută cu o singură mână. frind o -ales în tradiţia hindusă şi mai pupn în
asamyutta muclra. Poate fi realizată de către oficiant. cât şi de către tradiţia budis~ fiind realizată de anumite
practicant Ajută la eliminarea toxinelor, purificând organismul. .zeităp. Este o mudră care arată că ţinem
Oferă o relaxare şi ameliorare a problemelor urinare. Ajută şi în mână un bol ritualic, care în general
pentru a avea o naştere fiiră dureri. Are şi darul de a alunga conpne foc. Se realizează cu o singurii
spiritele rel~ de a proteja persoana care o practică. Degetul mare mână. de obicei cu mâna stângă, fiind o asaroyutta mudra. Mâna
este unit cu mijlociul şi inelarul, celelalte degete rămânând întinse. arată ca o jumătate de lună (ardhachandra), cu palma orientată în
Mâna este orientată cu palma către în sus.
40 41

.. I
sus cu degetele distanţate între ele, -realizând forma unei cupe. 28. Arjuna mudra este o mudra, un gest
Degetul mare se află într-un aproximativ unghi drept cu arătătorul.
25. Ardhanjali mudra este o mudra, un gest
ritualic realizat cu mâinile, care este realizată de
către un actor sau de către un dansator. Este
n
'
/ .'
ritualic realizat cu mâinile, pe care o regăsim realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta mudra. -~
mai ales în tradiţia hindusă şi mai puţin În
tra.dipa budistă. Este o mudra realizată cu o
Aşa cum îi spune şi numele este o mudra care
simboJizează prezenţa lui Arjuna, marele erou al
li
\ _·.

singwă mână fiind o asamyutta mudra, care se poemului epic Mahabharata. Mâinile sunt ţinute
realizează de obicei cu mâna dreaptă. Este un
gest care este folosit pentru a binecuvânta, dar
cu palmele orientate către înainte, cu degetul
inelar îndoit. Mâinile sunt plasate la nivelul umărului şi ele pot .il' .,

este şi un gest de salut. Acest gest îl regăsim la realiza şi o uşoară mişcare înainte înapoi.
preoţii creştini ca un gest de binecuvântare. 29. Ashoka mudra este o mudra,
Mâna se ţine la nivelul umărului, cu palma orientată înainte, cu un gest ritualic realizat cu mâinile, care
degetele distanţate între ele şi uşor îndoite. este realizată de către un actor sau de
către un dansator. Este realizată cu ~l
26. Ardha rechita mudra este o
mudra, un gest ritualic realizat cu ambele mâini, fund o sarnyutta mudra. l.,
mâinile, care este realizată de Aşa cum ·îi spune şi numele este o
către un actor sau de către un mudra care simbolizează copacul numit
dansator. Este realizată cu ambele ashoka. Mâinile au palmele orientate câtre înainte şi sunt f]
mâini, fiind o samyutta mudra. încrucişate la nivelul încheieturii, fund plasate la nivelul pieptului.
Este o mudra care simbolizează o invitaţie, sau oferirea de cadouri. 30. Astha-dala-padma mudra (mudra '. '.
Mâna dreaptă este cu palma orientată în sus, cu pumnul strâns cu lotusului cu 8 petale) este o mudra, un gest
I I
degetul mare plasat peste falanga a doua a degetului arătător şi ritualic realizat cu mâinile, care este
mijlociu şi cu degetul mic întins, iar mâna stângă reaJizează acelaşi caracteristică tradiţiei tantrice a budismului
gest. dar cu palma orientată în jos. Mâinile sunt apropiate, dar nu japonez (Vajrayana şi Mantrayana). Ea este
se ating. realizată atât de preot cât şi de devot în
27. Argham mudra este o mudra. un timpul ritualurilor Garbhadathu Mandala,
gest ritualic realizat cu mâinile, care este Vajradhathu Mandala şi a ritualurilor Homa
caracteristică tradiµei tantrice a şi în cadru] altor ritualuri. Este realizată cu ambele mâini, fiind o
budismului Vajrayana. Ea simbolizează samyutta mudra. Ea simbolizează o stare de perfectă beatitudine şi
apa pentru faţă care este dăruită ·unui de împlinire a tuturor dorinţelor. Mâinile sunt faţă în faţă cu
oaspete. Cealaltă apă care se oferă unui degetele distanţate intre ele, cu vârfurile
oaspete este apa pentru spălat picioarele. Este realizată cu ambele orientate în sus. Degetele mari se ating între
mâini, frind o samyutta mudra Mâna dreaptă şi mâna stângă sunt ele şi tot la fel şi degetele mici. Şi palmele la
..
paralele cu solul cu degetele lipite, cu excepţia vâJfului arătătorului bază se pot atinge între ele.
şi a degetului mare de la fiecare mână care se ating. 31. Ashva ratna mudra este o mudra,
un gest ritualic realizat cu mâinile, care este
caracteristică tradiţiei tantrice a budismului
42 43
-
Vajrayana. Este rea)i?.ată cu ambele mâini, fiind o samyutta mudra. ritualurilor Vajradhathu Mandala. Este realizată cu ambele mâini~
Ea simbolizează oferirea de daruri în general, dar specific poate fiind o samyutta mudra. Se realizează cu degetele încrucişate,
reprezenta dăruirea unui cal de rasă şi a uneia dinlre cele 7 pietre inclusiv degetele mari sunt încrucişate cu degetul mare a mâinii

preţioase (saptaratna) care simboliuaz.ă suveranitatea Este drepte peste degetul mare a mâini stângi. Această mudra este

realizată cu ambele miini, fiind o samyutta ~udra. Se porneşte cu asemănătoare cu granthitam mudra. .
mâinile încrucişate, dar degetele mari, inelare şi mici sunt întinse şi 35„ Baka mudra este o mudra, un gest
lipite de degetul coresp11nzător de la mâna opusă. . ritualic realizat cu mâinile. o pecete, care este
32. Asthma mudra este o mudra, un gest realizată de către un actor sau de către un
ritualic realizat cu mâinile. pe care o dansator. Ea simbolizează o pasăre, un cocor.
regăsim mai ales în tradiµa hindusă. Este Este o mudra realizată cu o singură mână, fiind o
realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta asamyutta mudra. care se realizează de obicei cu
mudra. Aşa cum îi spune numele are ca mâna dreaptă. Această mudra se realizează cu
efect înlăturarea crizelor de astm, după ce mâna cu palma orientată către înainte, cu degetul mare şi arătător
mai întâi reali'lăm pentru 4-5 minute care se ating, celelalte _degete orientate către în sus, iar degetul mic
Bronhial mudra. Mâinile sunt plasate la atinge pahna.
·'
nivelul pieptului, cu palmele faţă în faţă î'ară · 36. Balaramavatara mudra este
să se atingă, cu degetele întinse~ distanţate, o mudra, un gest ritualic realizat cu
cu vârfurile în sus, cu excepţia faptului că degetele mijlocii sunt mâinile, o pecete, care este realizată de
îndoite şi se ating la nivelul primei falange. către un actor sau de către un dansator.
33. Avahana mudra este o mudra, un Ea simbolizează zeitatea Rama, unul
gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete, dintre cei zece avatari ai lui Vishnu.
pe care o regăsim mai ales în tradiţia Este realizată cu ambele mâini, fiind o
hindusă. Este realizată cu ambele mâini, samyutta mudra. Mâna stângă este cu palma orientată către înainte
fiind o samyutta mudra. Ea simbolizează cu degetele drepte şi lipite iar degetul mare în unghi drept cu
o invocaţie sau o implorare. Mâinile sunt celelalte degete. Mâna dreaptă este cu pumnul strâns şi cu degetul
cu palmele orientate către practicant cu mare plasat peste prima falangă ale celorlalte degete.
·,
degetele distanţate între ele, degetele mari ating cea de a n:ei~ ' · 37. Bam mudra este o mudra, un
falangă a inelarului. Mâinile se ating între ele de-a lungul margum gest ritualic realizat cu mâinile, o
laterale a palmei şi de-a lungul degetelor mici. pecete, care este caracteristică tradiţiei
tantrice a budismului Vajrayana.
LiteraB Această mudra .simbolizează „a lega''.
Această mudra este realizată în anumite
34. Bahya-bandba mudra este o mudra. un ritualuri consacrate lui Tara. Este
gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete. care .realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta mudra. Este ·o mudra .
este caracteristică tradiţiei tantrice a budismului care se realizează identic cu ambele mâini. MâiniJe sunt plasate la
japonez (Vajrayana · şi Mantrayana). Ea este nivelul pieptului sub bărbie cu palmele orientate în jos cu degetul
realizată atât de preot cât şi de devot ~ timpul
44 45 .

..

mijlociu şi inelar plasate peste degetul mare, iar degetul mic şi reprezentând ideea de cumnat. Mâna stângă este cu palma orientată
arătător se atinge cu degetul mic şi arătător de la mâna opusă.
~1
către practicant cu degetele strânse în pumn şi cu degetul mare
38. Basara-un-kongo-in mudra este J. :
plasat în unghi drept faţă de pumn, cu vârful degetului orientat în
o mudra. un gest ritualic realizat cu sus. Mâna dreaptă este cu palma tot către practicant cu degetele
mâinile, o pecete, care este comuna - orientate în sus, doar cu inelarul şi degetul mic îndoite înspre n
tradiţiei budismului japonez şi chinez palmă.
J .l
Vajrayana şi Mantrayana Ea este 41. Bhima mudra este o mudra, un
realizată atât de preot cât şi de devot gest rituaJic realizat cu mâinile. o pecete,
în timpul ritualurilor. Această mudră care este realizată de către un actor sau de fl
denotă o stare de putere lăuntrică şi prezenta cunoaşterii, care către un dansator. Este o mudra realizată cu
f"
elimină pasiunile şi chiar furia. Este realizată cu ambele mâini,
fiind o samyutta mudra. Mâinile sunt cu pumnii strânşi cu degetele
. -
mari plasate în interiorul pumnilor. Palmele sunt onentate m JOS.
.
o singură mână, fiind o asamyutta mudra.
care se realizează de obicei cu mâna
dreaptă. Ea îl reprezintă pe Bhima. unul
'

• I

.'.

Mâinile sunt încrucişate la nivelul încheieturilor, mâna dreaptă dintre eroii Indiei. Această mudra se
fiind plasată peste mâna stângă, la nivelul pieptului~ realizează cu mâna cu palma orientată către linia de mijloc a
39. Bhartri mudra este o mudra. un corpului, cu pumnul strâns şi cu degetul mare plasat peste falanga a
gest ritualic realizat cu mâinile, o
pecete, care este reali:zată de către un
actor sau de către un dansator. Este
doua a indexului. Mâna o plasăm la nivelul pieptului.
42. Bhinnanjali mudra este o
mudra, un gest ritualic realizat cu mâinile,
n
realizată cu ambele mâini, fiind o o pecete, care este realizată de către un ~
i
)

• •
samyutta mudra Este una dintre cele actor sau de către un dansator. Este
11 modre care simbolizeaz.ă un grad realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta
de rudenie, în acest caz mudra reprezentând ideea de soţ. Mâna mudra. Ea simbolizează un animal, de fapt
stângă este cu palma către practicant, cu degetele strânse ~ pumn: un măgar. Această mudra se realizează cu
care este perpendicular pe sol şi cu degetul mare plasat tn unghi mâinile apropiate, cu palmele orientate
drept faţă de pumn, cu vârful degetului orientat· în sus. Mâna către înainte. Degetele mari se ating între ele pe toată lungimea lor.
dreaptă este cu palma tot către practicant-cu ~egetele o~en~te _în iar degetele arătătoare se ating la vârf. Celelalte degete sunt cu
sus, cu degetele îndoite spre palmă. cu excepţia degetului nuc ş1 a vârful în sus şi sunt uşor distanţate între ele.
degetului mare care au vârfurile orientate în sus. 43. Bhramara mudra este o
40. Bbartri-bbartri. mudra este o mudra. un gest ritualic realizat cu
mudra, un gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete, pe care o regăsim mai
mâinile, o pecete, care este realizată de ales în tradiţia hindus~ realizată către
către un actor s~u de către un dansator. diferite zeităţi. Este o mudra realizată cu
Este realizată cu ambele mâini, fiind o o singură mână, fiind o asamyutta mudra.
samyutta mudra. Este una dintre cele 11 Ea poate simboli:za mai multe lucruri:
mudre care simbolizează un grad de dorinţa de linişte, o aJbină sau o fuziune 'r
rudenie, în acest caz mudra sexuală. Această mudra se realizează cu mâna ridicată, cu palma
46 47 '. '
l .
u
I •

..

orientată către înainte, cu degetele distanţate între ele cu vârfurile 45. Bhutadamara mudra este o mudra, un gest ritualic
în sus. excepţie făcând degetul mijlociu care se va plasa peste realizat cu mâinile, o pecete, pe care o regăsim în întreaga tradiţie
vârful degetului mare. A nu se confunda cu vitarka mudra, în care budistă. Această mudră exprimă o stare de inspiraţie, încântare.
indexul este plasat peste vârful degetului mare. uimire şi chiar de eliminare a răului. Este
44. Bhumisparsha mudra (numită şi realizată cu ambele mâini, fiind o
--'.59 ;-' 1 mudra atingerii pământului sau a luării samyutta mudra. Mudra se realizează cu
~ z _../ pământului ca martor) este o mudra, un mâinile cu pabnele orientate către înainte
gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete, şi cu mâinile încrucişate la nivelul
pe care o regăsim în întreaga tradiţie încheieturilor. Mâinile · au degetele
budistă din Asia. Această mudră îndoite înspre palme, cu degetul mare
simbolizează atingerea eliberării de către orientat spre degetul mijlociu, fără să îl
Buddha Sakyamuni care a luat ca martor pe zeita Pământului, atingă. ~ceastă mudra. este realizată de către bodhisattva Vajrapani.
..
Sthavara; în momentul în care se afla sub arborele bodhi din Bodh- care mai este cunoscut sub numele de Bhutadamaravajrapani•
Gaya. Această mudră reprezintă aspiraţia de a atinge adevărurile 46. Brahma mudra este o mudra,
ultime. Această mudră mai simbolizează şi înfrângerea... demonului un gest . ritualic realizat cu mâinile' o
Mara, de fapt înfrângerea tuturor entităţilor negative. In ultima sa pecete. care este realizată de către un actor
meditaţie dinaintea atingerii stării de eliberare, Buddha a fost atacat · sau de către un dansator. Este realizată cu
subtil de demonul Mara, personificare a răului, care a folosit ambele mâini, fiind o samyutta mudra. Ea
diferite strategii pentru a-l determina să-şi întrerupă meditaţia. îl simbolizează pe zeul Brahma, zeul
Nereuşind, în :fmal el a negat realitatea stării de eliberare pe care creaţiei. Mâinile sunt plasate la nivelul
Buddha o atinsese, argumentând că Buddha nu are nici un martor umerilor cu palmele orientate înainte.
pentru aceasta. În acel moment Buddha a luat pământul ca martor Mâna dreaptă este cu deget~le distanfate
pentru realizarea sa spirituală. Este una dintre cele 40 de mudra şi între ele orientate în sus, iar cu degetul mare şi indexul care se
asane descrise de Prinţul Paramanujita în timpul domniei lui Rama a~g la nivelul primei falange, iar mâna stângă are degetele lipite
al Ul lea. În mod tradiţional Dhyani Buddha Akshobya este o~entate în sus, cu excepţia degetului mic care est~ un pic
reprezentat stând în postura lotusului. realizând ace~tă mudra. El distanţat:. iar degetul mare este plasat în palmă cu vârful orientat
este cel care ne ajută... să transformăm mânia, furia în Inţelepciunea spre baza inelarului.
Oglindirii Perfecte. Io Coreea se face o confuzie şi uneori îl putem 47. Brahmana mudra este o
regăsi pe Amitabha reprezentat realizând această mudră. Este mudra, un gest ritualic realizat cu mâinile,
realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta mudra. Această mudră o pecete, care este- realizată de către un ~
se realizează fiind într-o postură de meditaţie. Mâna dreapta este actor sau de către un dansator. Este
plasată cu palma pe genunchiul drept atingând cu vârfurile realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta
degetelor pământul, iar mâna stângă se află în poală cu palma mudra. Ea simbolizează una dintre cele
orientată în sus, palma fiind uşor îndoită cu degetele lipite. Această patru caste din tradipa hindus~ casta
mudra este foarte populară printre budiştii Theravada din brahmaoilor. Mâinile sunt ridicate la nivelul pieptului cu pumnii
Thailanda, Myanmar şi Sri Lanka. Marele Buddha de aur din strânşi perpendiculari pe sol cu degetele mari ridicate. Pumnul
Bangkok realizează această mudră. mâinii drepte este mişcat stânga dreapta.
48 49 ·
48. Brihaspati mudra este o mudra, un
I
St. Buddha ashramana mudta (gestul renunţării sau
gest ritualic realjzat cu mâinile, o pecete,
care este realizată de către un actor sau
. de către un dansator. Este realizată cu
m~e!e gest al Nirvanei) este o mudra, un gest ritualic realizat cu
mairule, o ?ecete, care este caracteristică tradiţiei budiste. Este 0 I
ambele mâjnj fiind o samyutta mudţa. Ea .n:iudra .realizată cu o singură mână, fiind o asamyutta mudra. Ea
simbolizează planeta Jupiter, una dintre
cele 9 planete ale sistemului solar.
s1mbol1zează o stare de renunţare, chiar o renunţare a posesiunilor
terestre. Acestă mudră este şi o mudră I.
tantrică care este comună tradiţiei
Mâinile sunt ridicate la nivelul pieptului cu pumnii strânşi
perpendiculari pe sol cu degetele mari ridicate.
49. Bronhial mudra este o mudca, un
budismului chinez şi japonez Vajrayana şi
Mantrayana. Această mudră se realizează I
cu mâna dreaptă întinsă. Ia distanţă de corp
gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete,
care este caracteristică tradiţiei hinduse.
Este realizată ·cu ambele mâini, fiind o
cu palma orientată în jos şi cu degetele
lipite. I
sarnyutta mudca. Aşa cum îi spune şi . 52. Bud~~ patra mudra este o mudra, un gest ritualic
numele această mudră are efecte
benefice asupra bronhilor şi asupra aparatului respirator superior,
real~zat c~ . mainile, ~ pecete, care este caracteristică tradiţiei
bud1smulu1 Japonez VaJrayana şi Mantrayana. Ea este realizată atât
de preot cât şi de devot în timpul ritualurilor. Ea îl simbolizează pe
I
dar elimină şi stările de tristeţe şi sentimentele de izolare. în crizele
de ~tm se realizează mai întâi această mudră pentru 4-5 minute,
du~a care tot atât astm mudra. Mâinile realizează acelaşi gest, în
Buddha în perioada în care era un
renunţat şi ea simbolizează receptarea
Legii, a Dharmei. Este realizată cu
--~--?--::=:~s;.;:..::.
~ ~
I
oglindă. Fiecare palmă este orientată către în sus cu degetul mic
plasat la baza degetului mare, cu degetul inelar plasat Ia nivelul
articulaţiei degetului mare şi vârful degetul mijlociu atinge vârful
ambele mâini, fiind o samyutta mudca.
Se realizează cu palmele paralele cu
mâna stângă orientată în sus şi mâna
~ ~-
~
I
degetului mare, iar degetul arătător este întins cu vârful orientat
dreaptă orientată în jos, fără a se atinge între ele. Mâinile se află Ia
catre 1nainte.
- A •

50. Buddhalochani mudra este o mudra, un gest ritualic realizat


nivelul taliei. Această mudră este realizată de Buddha, când se află
într-o postură de meditaţie.
I
cu mâinile, o pecete, care este caracteristică tradiţiei budismului
53. Budha mudra este o mudra, un gest ritualic realizat cu
japonez Vajrayana şi Mantrayana.
Această mudră o invocă pe zeitatea
mâinile, o pecete, care este realizată de
către un actor sau de către un dansator.
I
Buddhalochani. Este realizată atât de
Este realizată cu ambele mâini. fiind o
preot cât şi de devot în timpul
ritualurilor în care este invocată
.zeitatea. Este realizată cu ambele
samyutta mudra. Ea simbolizează planeta
Mercur. una dintre cele 9 planete ale
I
sistemului solar. Mâna dreaptă este cu
mâini, fiind o samyutta mudra. Se
porneşte_ cu mâinile cu degetele încrucişate, iar ulterior indexurile
degetele lipite cu palma orientată către
înainte. ~âna stângă este cu pumnul strâns plasat peste prima
I
se ating la vârf, iar degetele mari sunt lipite pe toată lungimea.
. falangă a indexului. Mâinile sunt poziţionate la nivelul pieptului.
54. Butsu bu sammaya-in mudra este o mudra. un gest ritualic
realjzat cu mâinile, o pecete, care este caracteristică tradipei
I
. 50 51
I
I 2;'1 -

·,
budismului japonez Vajrayana şi Mantrayana. palma mâinii drepte cu degetele lipite. realizând aproximativ un
Ea este realizată atât de preot cât şi de devot în unghi de 90 de grade între degetele mi-inii stângi şi mâinii drepte.
timpul ritualului celor 18 paşi. Ea simbolize.ază 57. Chakravartin mudra este o mudra,
grupul de Budaşi. Este realizată cu ambeţe un gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete,
mâini, Îrind o samyutta mudra. Se realizea'Ză cu care este caracteristică tradiţiei budismului
mâinile formând o cupă cu degetele care se japonez Vajrayana şi Mantrayana. Ea este
ating între ele, cu excepţia degetelor arătătoare, realizată atât de preot cât şi de devot în timpul
care ating a doua falangă a degetului mijlociu, şi a degetelor mari a diferite ritualuri. Ea simbolizează invocarea
care nu se ating între ele. Degetele mari ating baza degetului unui chakravartin, care desemnează ideea de
arătător.
• 1

:i '1~ conducător univexsal. Este realizată cu ambele


: i mâini. fiind o samyutta mudra. Se rea~zeaz.ă
Litera C plecând cu mâinile cu palmele lipite. Degetele mari se ating pe
toată lungimea lor. Indexurile sunt îndoite şi se ating cu vârfurile
i lI
t
55. Chakra mudra este o mudra. un între ele şi ating şi vârfurile degetelor mari. Degetele mijlocii şi
gest ritualic realizat cu mâinile, o degetele mici sunt plasate către interiorul palmei şi se ating Ia
• I pecete, care ·este realizată de ciitre un nivelul celei de-a doua falange, iar degetele inelare sunt întinse şi
.I
actor sau de către un dansator. Mudra se ating la vârf.
simboJize.ază un disc. Este reaJiz.ată cu 58. Chandra mudra este o
ambele mâini, fiind o samyutta mudra. mudra, un gest ritualic realizat cu
. Mudra se realizeaz.ă cu mâna dreaptă mâinile, o pecete, care este realizată de
orientată cu palma în jos, rotită 45 de grade cu vâ.rţurile degetelor către un actor sau de către un dansator.
. I spre stânga. Mâna dreaptă este plasată peste palma mâinii stângi Mudra simbolizează Lun~ una dintre
care este rotită 45 de grade, cu vârfurile degetelor spre dreapta, cele 9 planete ale sistemului solar. Este
astfel încât degetele mâinii drepte sunt la un unghi de 90 de grade realizată cu ambele mâini, fiind o
faţă de degetele mâinii stângi. samyutta mudra. Mudra se realizează cu mâna dreaptă cu palma
56. Chakra-ratna mudra este o orientată către înainte, cu degetele lipite cu vârfurile în sus. Mâna

mudra. un gest ritualic realizat cu stângă este cu- pal~a orientată tot către înainte, dar are degetele
mâinile. o pecete, care este puternic distanţate între ele. Degetul mic face un unghi de 90 de
caracteristică tradiţiei budismului grade cu palm~ iar inelarul face un unghi de 45 de grade cu palma.
japonez Vajrayana, fiind o mudra S9. Chandrakala mudra este o mudra, un
tantrică. Ea simbolizează una dintre gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete,
. . . ..,
cele 7 pietre preţioase care expnma care este caracteristică tradiţiei hinduse şi
idee de suveranitate. Această mudră este realizată de către diferite zeităţi. Este
este asociată ritualurilor de adorare ale marii puteri cosmice Tara. o mudra realizată cu o singură mimă, îrind
Este realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta mudra. Mâna ' o asamyutta mudra. Ea simbolizează Luna
dreaptă este cu palma în sus cu degetele lipite orientate în creştere, iar uneori îl simbolizează pe
aproximativ spre linia mediană, iar mâna stângă este plasată în Shiva, zeul resorbţiei. Se realizează având mâna cu palma orientată
52 53
W A •

catre 1na1nte cu arătătorul. mijlociul şi inelaru) îndoite înspre jnana mudra (care este similar~ dar palma este orientată către în
I
palmă. iar degetul mare şi mic întinse.
60. Cbatur-dig-bandha mudra este o
mudr3y un gest ritualic realizat cu
sus) sunt mudrele cele mai cunoscute din Hatha Yoga.
63. Cbintamani mudra I (mudra nestematei care
îndeplineşte dorinţele) este o mudra, un
I
mâinile. o pecete, care este caracteristică
tradipei budismului japonez Vajrayana şi
Mantrayana. Ea este realizată atât de
gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete,
care este caracteristică tradiţiei budismului
japonez Vajrayana şi Mantrayana. Ea este
I
realizată atât de preot cât şi de devot în
preot cât şi de devot în timpul a diferite
ritualuri. Ea simbolize.ază sfinţirea incintelor. Este realizată cu
ambele mâini, frind o sarnyutta mudra. Se realizează cu mâinile cu
timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala,
Vajradhatu Mandala şi ritualurilor Homa.
I
p~hn~le orientate în sus. cu mâna dreaptă plasată în palma mâtnii Este realizată cu ambele mâini, fiind o
st~~g1_ cu !1~getele de ~a ambele mâini distantate între ele. Degetele
m1c1 ş1 aratatoare se ating la vârf.
samyutta mudra. Ea exprimă starea de
bucurie, pe care o are practicantul atunci când urmează calea
I
corectă. Mâinile sunt plasate cu palmele privind linia de mijloc.
61. Chatur-mukham mudra este o
mudra. un gest· ritualic realizat cu
mâinile. o pecete, care este
Degetele mari se ·ating pe toată lungimea lor, degetele arătătoare
sunt cu vârful plasat peste falanga a doua a degetului mijlociu.
.I
caracteristică tradiţiei Yoga şi în mod Degetele mijlocii, inelare şi mici se ating la vârf.
special formei Yoga Tattva Mudra
Vigyan. Este realizată cu ambele mâini.
64. Chintamani mudra II (mudra
nestematei care îndeplineşte dorinţele) este o
I
fiind o samyutta mudra. Este una dintre mudra, un gest ritualic realizat cu mâinile, o
~ele 32 ~e mudre Gayatri. Are et:ecte curative, putând fi utilizată şi
m cazon de cancer. Se porneşte din poziţia cu mâinile cu palmele
pecete, care este caracteristică tradipei
budismului japonez Vajrayana şi Mantrayana.
I
faţă în fafă cu degetele distanţate între ele, care se ating la vârf cu Ea este realizată atât de preot cât şi de devot în
degetele corespondente de la cealaltă mână. Degetele mari sunt cu
vârfurile orientate în sus. Mâinile se află plasate la înălţimea taliei.
timpul ritualurilor Garbhadhatu MandaJa.
Vajrad~atu Mandala şi ritualurilor Homa. Este I
~2. <?hin mudra (mudra conştientizării) este o mudra, un gest realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta
ntualic realizat cu mâinile, o peceţe, care este caracteristică
. tradip.ei hinduse şi este realizată de către diferite zeităţi. Este o
mudra. Ea exprimă protecţia, pe care o oferă învăţătura sacră sau
acceptarea învăţăturii. Mâinile sunt cu degetele încrucişate, cu
l-
mudra realiza~ sau cu o singură mân~ sau cu ambele mâini. Ea excepţia degetelor mijlocii care se ating la vârf.
simbolizează revelarea AbsolutuJuî, a Divinului· în fiinţa noastră.
Se realizează cu mâna cu palma
65. Cho neo ju-in mudra este o mudra, r - - - " " : " ' " " ~ - - - - - ,
un gest ritualic realizat cu mâinile, o i
orientată în jos şi cu degetul mare şi pecete, care este caracteristică tradipei
arătător care se ating la vârf. sau se mai
poate realiza având prima falangă a
budismului japonez Vajrayana
Mantrayana. Ea este realizată atât de preot
cât şi de devot în timpul ritualurilor
şi
I
degetului mare peste prima falangă a
.....__ _ _ _ _ _ _ _··__. degetului arătător. Celelalte degete sunt
relaxate, uşor îndoite, fiiră să se aţingă. Această mudră împreună cu
Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu
Mandala şi ritualurilor Homa. Este realizată cu ambele mâini, fiind
55
I
54
I
o samyutta mudra. Ea exprimă o stare profundă de meditaţie. 69. Dai .kai in mudra este o mu~ un gest ritualic realizat
Vârful degetului mare de la fiecare mâna atinge vârful degetului cu mâinile, o pecete, care este caracteristică tradit:iei budismului
inelar de la aceiaşi mână. Degetele mijlocii şi mici se ating la vârf. japonez Vajrayana şi Mantrayana Ea este
iar indexurile sunt întinse cu vârfurile orientate în sus. '
realizată atât de preot cât şi de devot în timpul
66. Choumukhmukbam mudra este o mu~ un gest ritualic ritualurilor Garbhadhatu Mandata, Vajradhatu
•- 1
realizat cu mâinile, o pecete, care este caracteristică tradiţiei Yoga Mandala şi ritualurilor Homa Este reali2.ată cu
I 1 şi în mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Este realizată ambele mâini, fiind o saroyutta mudra. Ea
! . cu ambele mâini, fiind o samyutta mudra. exprimă sfinţirea incintelor templelor. Mâinile
. -:
Este una dintre cele 32 de mudre Gayatri. sunt cu degetele încrucişate cu vârfurile către
Are efecte curative, putând fi utilizată şi în interiorul palmei. Degetele mari sunt plasate peste degetul arătător
cazuri de cancer. Se realizează cu mâna îndoit. Vârfurile degetelor îndoite sunt orientate către sol.
dreaptă cu degetele în cupă cu vârfurile 70. Dbarmachakra mudra este o mu~ un gest ritualic
.I
I

orientate către în sus, degetele atingându-se realizat cu inâinile, o pecete, care este caracteristică tradiţiei
•' • toate între ele la nivelul vârfurilor. Mâna budiste. Ea simbolizează a predica. a-i învăta
stângă este tot cu degetele în cupă cu vârfurile orientate către în pe alţii. a. pune în mişcare Legea Divină
. .
:
'
jos, degetele atingându-se toate între ele la nivelul vârfurilor. (Dhanna). Reprezintă deci învârtirea roţii
Degetele corespondente de la cele două mâini se ating la nivelul (chakra) Dhannei. Dhannachakra mudrii o
vârfurilor. Poziţionarea mâinilor poate să fie şi inversă cu mâna regăsim într-un moment special din viata lui
dreaptă deasupra. Mâinile sunt ţinute la nivelul pieptului. Buddh~ când oferă primul său· discurs în
67. Cho zai-in mudra este o mu~ un parcul Cerbului din Samath, după ce a atins
gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete, starea de iluminare. Se consideră că acela este momentul când s-a
care este caracteristică tradiţiei budismului pus în mişcare roata învăţării şi întelegerii Legii Divine, Dhanna.
japonez Vajrayana şi Mantrayana. Ea este Este realizată cu ambele mâini, fiind o saroyutta mudra. Ce]e două
realizată atât de preot cât şi de devot în mâini realizează acelaşi gest. Vârfurile degetelor mari ating
timpul ritualurilor Vajradhatu Mandala. Ea vârfurile degetelor arătătoare, ele realizând aproximativ un cerc,
exprimă distrugerea răului şi a tuturor car~ simbolizează roata Dharmei. Celelalte trei degete sunt
acfiunilor rele. Este realizată cu ambele distanţate şi relaxate. Aceste trei degete simbolizează cele trei
mâini, fiind o samyutta mudra. Mâinile sunt nestemate ale budismului: Buddha. Dhanna şi Sangha6• Există mai
plasate cu palmele faţă în faţă. Degetele mari se ating pe toată multe reprezentări ale acestei mudre. Prima este cu mâna stângă cu
lungimea lor, iar degetele arătătoare sunt plasate cu vârfurile peste palma orientată înspre linia de mijloc şi uşor către în sus, iar mâna
vârfurile degetelor mari. Degetele mijlocii sunt întinse şi se ating la dreaptă se află deasupra mâinii stângi cu palma orientată uşor către
vârf, iar degetele inelare şi mici sunt încrucişate la nivelul celei de în jos şi spre exterior. A doua reprezentare este cu mâna stângă
a treia falange.
6 Buddhll. Dhllnna şi S11ngha repn:zinll cei in:i piloni ai budismului: Bucldba. Legea divini~
Litera D
68. Dana mudra (gestul dăruirii) vezi varada mudra. Comunilatea spiriluolll•

' 56 57
. J
'

n
orientată cu palma către în sus, fiind la orizontală, iar mâna dreaptă sau cu cea stângă. Mâna este orientată cu palma către înainte cu
cu pabna către înainte, fiind la verticală. Mâinile le ţinem la nivelul .. degetele întinse şi orientate către în jos. Degetul mare este lipit de
pieptului, spre inimă uneori. pentru a simboliza că învăţătura vine palmă şi orientat cu v~J către degetu) inelar.
chiar din inima sp:i.ntuală a lui Buddha. Această mudră o regăsim în 74. Dhupa mudra este o mudra, un
gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care :-,
anumite reprezentări ale lui Buddha sau Buddha Maitreya,
(Buddha care va veni). Dhyani Buddha V airochana, cel care ne este caracteristică tradifiei budismului tantric 1. t
ajută să transformăm ignoranta în înţelepciunea Cunoaşterii Vajrayana. Ea exprimă beţişoarele parfumate
Supreme, este adesea reprezentat realizând această, mudră.
71. Dbarma-parvartana mudra este o
care reprezintă unul dintre cele cinci ofrande.
Celelalte sunt florile, parfumurile, lumânările 'fl
I .

mudra, un gest ritualic realizat cu mâinile, o şi hrana consacrată. Această muclra este
pecete, care este caracteristică tradipei asociată cu venerarea marii puteri cosmice Tara. Este realizată cu
budismului japonez Vajrayana şi Mantrayana. ambele mâini fiind o samyutta mudra. Mudra este identică pentru
Ea este realizată atât de preot cât şi de devot în ambele mâini care sunt în oglindă. Degetele sunt strânse în pumni,
timpul ritualurilor Vajradhatu Mandala şi în cu excepţia degetelor arătătoare, care sunt orientate în jos. Mâinile
cadrul altor ritualuri.. Este realizată cu ambele sunt apropiate, dar nu se ating, fiind plasate la nivelul pieptului. []
mâini, fiind o samyutta mudra. La fel ca şi 75. Dhyaoa mudra (mai este numită şi samadhi mudra şi
m~~a dharmachakra ea simbolizează punerea în mişcare a Legii
D1v1:°e (Dhanna). Mâinile sunt cu degetele mari lipite de-a lungul
lor. iar celelalte degete sunt îndoite şi lipite la nivelul vârfurilor.
yoga mudra) este o mudra, un gest ritualic realizat cu mâinile, o
pecete, care este comună tradiţiei
hinduse şi tradiţiei budiste. Este mudra
n
meditapei, mai este numită uneori
.,
72. Dharmaraja mudra este o mudra, un
gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete, samadhi mudra. O regăsim realizată de l
care este reali?ată de către un actor sau de către zeităţi, bodhisattva.şi, fiinţe
către un dansator. Este realizată cu ambele iluminate, etc. Este una dintre cele 40
mâini fiind o samyutta mudra. Ea îl de mudre şi asane compilate de către Printul Paramanujita în
simbolizează pe Dhannaraja unul dintre timpul domniei lui Rama ID, perioadă în care Buddha este redat
regii hinduşi, numit şi regele Legii Divine simbolic realizând această mudra. Este realizată cu ambele mâini
• •
(Dharma). Mâinile sunt ţinute la distanţă una de cealaltă cu fiind o samyutta mudra. Această mudra este realizată cu palma
palmele orientate către înainte cu degetele distanţate relaxate, .. stângă orientată în sus, iar mâna dreaptă este orientată în sus
foarte uşor îndoite, cu vârfurile orientate în sus. · plasată în palma mâinii stângi, ambele mâini fiind cu degetele uşor
73. Dhenu mudra este o mudra, un gest ritualic îndoite. Ambele mâini sunt plasate în poală. Această mudra o
realizat cu mâinile, o pecete, care este regăsim realizată de Buddha Shakyamuni, Dhyani Buddha
caracteristică tradiţiei hinduse. Ea simbolizează Amjtabha, cel care ne ajută să ne transformăm dorinţele inferioare
cele patru râuri sfinte din India, dar şi ugerul în Intelepciunea Discernământului şi de
plin al unei vaci şi datorită faptului că vaca este Buddha Vindecătorul (Buddha Albastru).
un animal sfânt, simbolizează şi starea de 76. Dhyani mudra este o mudra, un
· sfinţenie. Este o mudra reali?ată cu o singură gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete,
mână, fiind o asamyutta mudra, fiind realizată fie cu mâna dreaptă care este caracteristică tradiţiei Yoga şi în
58 59 •

·--'
l
.. .,..~
,,a,
''

mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Ea este realizată ambele mâini, fiind o samyutta mu~ Ea simbolizează lumina
atât de preot cât şi de devot. Este o muclra care simbolizează starea care nu se stinge niciodată. Se porneşte din poziţia cu palmele
de pace şi de linişte lăuntrică. Este realizată cu ambele mâini, fiind lipite faţă în fa~ după care -4.egetele mari sunt lipite şi cu vârfurile
• 1
' I o samyutta mudra. Mâinile sunt în poală ca şi la Dhyani muclra. orientate spre interiorul palmei, iar degetele mijlocii sunt îndoite,
:\ I mâna stângă cu palma orientată în sus, iar mâna dreaptă cu palma atingând cu vârfurile degetele mari. Degetele arătătoare sunt
orientată în sus fiind plasată în palma mâinii stângi. Diferit este că întinse, cu vârfurile către în sus şi exterior, iar degetele ineţare şi
ambele mâini realizează o mudra asemănătoare cu vitarka mudra. mici sunt întinse şi se ating la vârf.
adică vârful degetelor mari ating la fiecare mână vânul 80. Fu tsu ku yo-in mudra este o mudra. un gest ritualic
arătătoarelor. realizat cu mâinile, o pecete. care este caracteristică tradiţiei·
' ,'
I •
77. Dola mudra este o muclra. un gest budismului japonez Vajra.yana şi Mantrayana.
'
.
I ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care Ea este realizată atât de preot cât şi de devot în
este realizată de către un actor sau de către timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandata,
un dansator. Este realizată cu ambele mâini, Vajradhatli Mandata şi ritualurilor Homa. Este
fiind o samyutta mudra. Mâinile sunt plasate realizată cu ambele mâini, fiind o. samyutta
cu palmele orientate în jos, cu degetele mudra. ~ simbolizează ofrandele universale. Se
întinse şi lipite, şi sunt aşezate pe coapse. porneşte din poziţia cu palmele lipite faţă în
78. Dvi-mukham mudra este o mudra, un faţă, după care degetele mari sunt lipite pe toată
gest ritualic re.alint cu mâinile, o pecete, lungimea lor, degetele arătătoare sunt îndoite şi se ating la vârf.
care este realizată de către un actor sau de Degetele mijlocii sunt încrucişate cu vârfurile către exterior, iar
către un dansator. Este realizată cu ambele degetele inelare şi mici sunt întinse şi se ating la vârf.
mâini, fiind o samyutta mudra. Este una
dintre cele 32 de Gayatri mudre. Este Litera G
utilizată cu efecte benefice în orice
afecţiune, având proprietăţi terapeutice 81. Gada mudra (mu<ha sceptrului) este
excepţionale, chiar şi în cazuri de cancer. Mâinile sunt ţinute la o mudra, un gest ritualic realizat cu mâinile, o
nivelul pieptului, cu palmele orientate faţă în faţă. cu degetele pecete, pe care o regăsim mai ales în tradiţia
distanţate şi uşor îndoite. Vârfurile degetelor mici şi inelare se tantrică hindusă. Este realiz.ată cu ambele mâini,
ating între ele, vârfurile celorlalte degete fiind la o mică distanţă. f"rind o samyutta mudra. Ea simbolizează starea
de putere. Degetele sunt încrucişate spre
Litera F interior, cu exceppa degetelor mici care sunt
79. Fu Ko-in mudra este o mudra, un gest întinse şi se ating Ia vârf.
ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care 82. Gaganagaja mudra este o
este caracteristică tradiţiei budismului mudra, un gest ritualic realizat cu mâinile.
japonez· Vajrayana şi Mantrayana. Ea este o pecete, care este caracteristică tradiţiei
realintă atât de preot cât şi de devot în budismului . japonez Vajra.yana şi
. .
timpul ritualurilor Gharbadhatu Mandata şi Mantrayana. Ea este realizată atât de preot
în cadrul altor ritualuri. Este realizată cu cât şi de devot în timpul diferitelor
60 61
.
'•.

ritualuri. Este realizată cu ambele mâini, fiind 9 samyutta mudra.


I
Ea îl simbolizează pe Bodhisattva Gaganaganja Se realize.ază cu m, perioadă în care Buddha este redat realizând această mudra~
mâinile cu palmele orientate către practicant. Degetele mici şi
inelare sunt îndoite spre palmă cu degetele mari plasate deasupra
Este re.alizată cu ambele mâini, fiind o samyutta mudra. Aceasta
mudră este numită şi mudra care cheamă ploaia. Mâna dreaptă se
I
primei lor falange. Degetele arătătoare şi mijlocii sunt întinse la află plasată pe genunchiul drept cu palma ~rien~tă în s?s şi c~
ambele mâini şi se ating la nivelul primei falange, re.alizând
aproximativ un unghi de 90 de grade. Degetele arătătoare şi
degetele îndoite, iar mâna stângă este plasata la mvelul p1eptulu1.
Mâna este cu palma orientată înainte şi uşor în jos, cu degetele
I
relaxate şi uşor îndoite.
mijlocii de la mâna dreaptă, fiind înaintea degetelor corespondente
de la mâna stângă. 86. Gandharva~raja mudra este o
mudra, un gest ritualic realizat cu mâinile, o
·1
83. Gaja (basta) mudra este o mudra.
un gest ritualic realizat cu mâinii~. o pecete, care este caracteristică tradiţiei
pecete, pe care o regăsim mai ales în budismului japonez Vajrayana şi Mantrayana.
tradiţia tantrică hindusă. Ea simbolizează
Ea este realizată atât de preot cât şi de devot în
o stare de putere lăuntrică. Adesea timpul a diferite ritualuri. Este realizată cu
regăsim această mudră în reprezentările
ambele mâini, frind o samyutta mudra. .
diferitelor zeităţi, care sunt redate dansând, cum ar fi Shiva Nataraj, Degetele sunt încrucişate către interior, inclusiv degetele man,
excepţie fiind degetele mici care sunt întinse şi se ating.
ea fiind o mişcare plină de graţie. Este o mudra realizată cu o
singură mână fiind o asamyutta mudra şi se realizează şi cu braţul,
de obicei cu mâna .stângă. Mâna stângă vine cu palma orientată în
87. Ganesha mudra este o mudra, un gest ritualic realizat
cu mâinile, o pecete, pe care o regas1m
w

mai ales în tradiţia tantrică hindusă. EsteI
jos, dar în partea dreaptă a corpului. Avem cotul şi încheietura uşor
îndoite şi degetele relaxate şi orientate cu vânurile în jos.
84. Gajadanta mudra este o mudra, un gest
realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta
mudra. Este o mudra. care îl simbolize.ază
pe Ganesha. zeitatea care ne ajută să
.. --_:.~~ I
ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care
este realizată de către un actor sau de către
un dansator. Este realizată cu ambele mâini,
eliminăm toate obstacolele. Această mudră
are şi efecte curative, acţionând benefic atât asupra aparatulw
circulator, cât şi asupra celui respirator. Mâinile s~t pl~atc: la
.
I
fiind o samyutta mudra. Ea simbolizează
ridicarea unei greutăţi {care poate fi nu doar
o greutate fizică). Palmele sunt orientate
nivelul pieptului. Venim cu mâna stângă ~u palma ~ne~tata. ~tre
în sus cu degetele îndoite şi prindem cu mana dreapta mana stângă
în brăţară..
I
către înainte, degetele mari au vârfurile la baza degetului arătător,
celelalte degete sunt relaxate şi uşor îndoite.- Antebraţele sunt
încrucişate mai jos de coate, cu braţul drept deasupra celui stâng.
88. Garuda mudra este o mu~ un
gest ritualic reaJiz.at cu mâinile, o pecete,
care este caracteristică tradiţiei budismului
I
85. Gandhararattha mudra este o mudra,
; un gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete,
pe care o regăsim mai ales ÎJ?- tradiţia budistă
japonez Vajrayana şi Mantrayana. Ea este
realizată atât de preot cât şi de devot în
timpul . ntualurilor Garbhadhatu Mandala. ~ . .
I.
din Thailanda. Este una dintre cele 40 de A •

Vajradhatu Mandata şi ritualurilor Homa. O regasun ş1 m ~unute


mudre şi asane compilate de către Prinţul
Paramanujita în timpul domniei lui Rama reprezentări artistice, re.alizată de că~e. un . actor sau de catre un
dansator. Este re.aJizată cu ambele manu, fnnd o samyutta mudra.
I
62 ,. 63
I
..
---·

Ea simbolirează uri vultur, vulturul fiind vehiculul zeului Vishnu, ritualurilor Homa Este realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta
care este zeitatea care menpne, susţine tot ceea ce este creat. mudra. Ea se realiz.ează în timpul contemplării Lunii. O mai
Această mudra este realizată cu mâinile cu palmele orientate către regăsim şi în tnldipa creştină ca gest de rugăciune. Mâinile sunt cu
înainte, cu degetele întinse, degetele mari încrucişându-se. având degetele încrucişate, iar degetul mare de la mâna stângă vine
degetul mare de la mâna dreaptă deasupra celui de la mâna stângă. încrucişat peste degetul mare d~ la mâna dreaptă.
89. Garuda-paksha mudra (gestul aripii vulturului) este o . 92. Ge baku ken-in mudra Il este q mudra, un gest ritualic
mudra, un gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete. care este realizat cu mâinile, o pecete. care este
realiz.ată de către un actor sau de către un comună tradipei budismului tantric japonez
dansator. Este realizată cu ambele mâini, Vajrayana şi Mantrayana. F.a. este realizată
fiind o samyutta mudra. Ea simbolizează o atât de preot cât şi de devot în timpul
atitudine de superioritate. Braţele sunt ritualurilor Garbhadhatu · Mandala,
întinse pe lângă corp cu coatele uşor îndoite. Vajradhatu Manda]a şi ritualurilor Homa.
Mâinile sunt la nivelul şoldurilor cu palmele Este reali73tă cu ambele mâini, fiind o
orientate în sus şi înainte cu degetele distanţate între ele. Degetele samyutta mudra. Ea exprimă o stare de pwibtte şi generozitate.
mari sunt distanţate la maxim. Mâinile_ sunt cu degetele încrucişate, iar degetul mare de la mâna·
.
'
90. Ge baku goko mudra este o mudra, un gest ritualic dreaptă. vine încrucişat peste degetul mare de la mâna stângă.
l

reaJizat cu mâinile. o pecete, care este caracteristică tradiţiei 93. Ge bak:u keo-in mudra m este o mudra, un gest ritualic
budismului japonez Vajrayana şi Mantrayana. Ea este realizată atât reaJizat cu mâinile, o pecete, care este comună tradiţiei budismului
.. de preot cât şi de devot în timpu) ritualurilor Garbhadhatu taolric japonez Vajrayana şi Mantrayana. Ea
Mandala, Vajradhatu Mandala şi este realizată atât de preot cât şi de devot în
ritualurilor Homa. Este realizată cu ambele timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala,
mâini, frlnd o samyutta mudra. Ea Vajradhatu Mandala şi ritualurilor Homa. Este
simbolizează un vajra cu cinci margini realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta
(obiect ritualic în tradiţia budistă) şi starea mudra. Ea exprimă abandonarea în fata

de sfinţenie. Se porneşte din poziţia cu întelepciunii lui Buddha. Mâinile sunt cu degetele încrucişate, iar
mâinile cu palmele orientate faţă în faţă. degetele mari sunt îndoite în interiorul pumnului.
Degetele mari sunt lipite pe toată lungimea lor, degetele arătătoare · 94. Ge kai-in mudra este o mudra, un r - - - - - - - - ,
şi mici sunt întinse cu vârfurile în sus, degetele mijlocii se ating la gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care
nivelul vârfurilor, iar degetele inelare sunt îndoite, atingându-se la este caracteristică tradiţiei budismului tantric
nivelul primei falange. Mâinile se ţin de obicei la nivelul pieptului. japonez Vajrayana şi Mantrayana Ea este
91. Ge baku ken-in mudra I este o mudra, realizată atât de preot cât· şi de devot în
un gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete, timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala,
care este comună tradiţiei budismului Vajradhatu Mandala şi ritualurilor Homa. Este realizată cu ambele
japonez şi chinez Vajrayana şi Mantrayana. mâini, fiind o samyutta muma.. Ea simbolizează eliberarea lumii de
Ea este realizată. atât de preot cât şi de demoni. Mâinile sunt încrucişate la nivelul încheieturii cu mâna
devot în timpul ritualurilor Garbhadhatu dreaptă plasată deasupra. paJmele sunt orientate către înainte cu
Mandala, Vajradhatu Mandala şi degetele mari îndoite şi spre mijlocul palmei, arătătoarele sunt
64 65
întinse cu vârful degetului către în sus. Degetele mici sunt întinse şi 99. ffamsa mudra (mudra lebedei) este o mudra, un gest
se încolăcesc la nivelul primelor două falange. ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care este
95. Ghanta-vadana mudra este o mu~ un gest caracteristică tradiţiei hinduse şi este
ritualic realizat cu m~nile, o pecete, care este realizată în anumite reprezentări artistice de
caracteristică tradiţiei budismului tantric j,ponez c;ătre anumite zeităţi. Este o mudra realizată
Vajrayana şi Mantrayana. Ea este realizată atât de cu o singură mână, fiind o asamyutta mud~
preot cât şi de devot în timpul ritualurilor de obicei realizându-se cu mâna dreaptă. Este
Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu Mandala şi
ritualurilor Homa. Este realizată cu ambele mâini,
fiind o sarnyutta mudra. Ea simbolizeaz.ă venerarea zeităţi.lor. Se
o mudra care exprimă mai multe lucruri: un
ritual de iniţiere, ritualul căsătoriei sau o picătură de apă. Se
porneşte pentru realizarea acestei mudre cu mâna ridicată cu palma
n
reatizeaz.ă cu mâna dreaptă ridicată cu palma orientată către
înainte, cu degetele întinse, iar mâna stângă prinde mâna dreaptă de
antebraţ sub încheietură. ·
către înainte. Prima falangă de la degetul mare, arătător şi mijlociu
se ating, iar degetul inelar şi mic sunt întinse cu vârful orientat
către în sus. ·
n
96. Grantbitam mudra este o mudra, un gest ritualic
reaJjzat cu mâinile, o pecete, care este caracteristică tradiţiei Yoga
şi în mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Ea este
100. Hamsa-paksha mudra (mudra penei
de lebădă) este o mudra, un gest ritualic realizat
cu mâinile? o pecete, care este realizată de către
n
realizată atât de maestru cât şi de devot. Este una dintre cele 32 de un actor sau de către un dansator. Este o mudra
Gayatri mudre. Are efecte curative în diferite afecpuai, putând fi realizată cu o singură mână, îrind o asamyutta
utilizată şi în cazuri de cancer. Se realizează identic cu Ge baku mudra. Ea exprimă înfrânare, control. Mâna este
ken-in mudra I. Vezi Ge baku ken-in mudra I. cu palma către înainte cu degetul arătător, •
-.
: ·1

97. Gyan mudra a se vedea jnana mudra. mijlociu şi inelar uşor îndoit. Degetul mare şi mic sunt drepte cu IJ
.. vârfurile orientate către în sus.
LiteraH 101. Ha:msasya mudra (gestul capului ',
I

lebedei) este o mudra, un gest ritualic realizat cu •'
98. Baku sho-in mudra este o mudra, un mâinile, o pecete, care este realizată de către un
gest ritualic realizat cu mâîoite, o pecete. actor sau de către un dansator. Este o mudra
care este caracteristică tradiţiei budjsmului realizată cu o singură mână, fiind o asarnyutta
tantric japonez Vajrayana şi Mantrayana. mudra. Ea exprimă iniţiere. căsătorie. Se
Ea este realizată atât -de preot cât şi de porneşte pentru realizarea acestei mudre cu mâna ridicată cu palma
devot în timpul ritualurilor Garbhadhatu către înainte. Prima falangă de la degetul mare, arătător se ating, iar
Mandal~ Vajradhatu Mandala şi degetul mijlociu, inelar şi mic sunt întinse cu
ritualurilor Homa. Este realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta vârful orientat către în sus.
mudra. Ea simbolizează venerarea zejtăţ:ii protectoare şi este 102. Hansi mudra este o mudra, un gest
utilizată şi pentru a pune pe fugă entităţile subtile răufăcătoare. ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care este
Mâinile sunt cu palmele faţă în faţă, aproape dar fără să se atingă, caracteristică tradiţiei Yoga şi în mod special
ca şi cum am aplauda. Degetele de la mâna dreaptă vin în palma formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Ea este
mâinji stângi. realizată atât de maestru cât şi de devot. Este o
66 67
....
,,.

mudra reaii:zată cu o singură mână, fiind o asamyutta mudra. Ea deasupra. Palmele sunt orientate către practicaoL Această mudra se
simbolizează starea de pace şi relaxare. Se porneşte pentru realizează stând în picioare.
realizarea acestei modre cu mâna ridicată cu palma către înainte. 106. Hasti-ratna modra este o
Vârfurile degetului mare, mijlociu, inelar şi mic se ating, iar mudra, un gest ritualic realizat cu mâinile. o
degetul arătător este drept cu virful orientat către în sus. Este pecete, care este caracteristică lTildiţiei
asemănătoare cu Tarjani mudra.
budismului tantric japonez Vajrayaoa Ea
103. Harina mudra este o mudra, un gest rihlalic simbolizează a oferi cadou unul dintre cele
realizat cu mâinile, o pecete, care este realjzată de şapte nestemate ale suveranităţii, care este
către un actor sau de către un dansator. Este o asociat cu venerarea marii puteri cosmice Tara. Este realizată cu·
mudra realizată cu o singură mân~ fiind o ambele mâini, Irind o samyutta mudra. Mâna stângă este cu palma
asamyutta mudra. Ea simbolizează un cerb sau o orientată în jos, cu degetele îndoite, doar degetul mijlociu este uşor
antilopă. Se porneşte pentru realizarea acestei ridicat. Mâna dreaptă este strânsă în pumn, doar degetu] mare este
mudre cu mâna ridicată cu palma către înainte, cu întins, arătând înspre mijlocul palmei mâinii stângi.
degetele drepte, cu excepţia degetului mijlociu şi 107. Hoh mudra este o mudra. un gest ritualic realizat cu
inelar care sunt îndoite. mâinile, Q pecete„ care este caracteristică
104. Hastasvastika mudra I este o mudra, un tradiţiei budismului tantric japonez
gest rihlalic reaJizat cu mâinile. o pecete. care Vajrayana. Ea simboii:zează ,,a dizolva'' şi
este caracteristică tradiţiei hinduse. Este este ultima silabă a unei maotre lungi, care
reali:zată cu ambele mâini, fiind o samyutta este folosită în venerarea puterii cosmice
mudra. Ea implică şi braţele. Această mudră Tara. Este realizată cu ambele mâini, fiind
exprimă starea de subordonare fată de o zeitate o samyutta mudra. Se porneşte cu mâinile încrucişate la nivelul
sau fată de o fiinţă pe care o considerăm piephllui, cu mina stângă spre interior, cu palmele orientate spre
superioară nouă, cât şi o stare de acceptare în fata inevitabilului. practicanL Mâinile realizează ambele acelaşi gesL Vârfurile
Bratele sunt încrucişate la nivelul pieptului cu braţul drept degetelor mijlocii şi ineJ.-e ating prima falangă a degetului mare
deasupra, iar palmele se află pe umărul opus. care este îndoit spi:e mijlocul palmei. Degetele arătătom:e şi mici
105. Hastasvastika mudra n este o sunt întinse. ·

mudra, un gest ritualic realjzat cu 108. Hora no-in mudra este o mudra,
mâinile, o pecete, pe care o regăsim mai un gest ritualic realint cu mâinile, o pecete,
• buclistă din Thailanda. Este
ales în traclitia care este caracteristică tradiţiei buclismului
una dintre cele 40 de mudra şi asane tantric japonez Vajrayana şi Mantrayana. Ea
descrise de Printul Paramanujita în... timpul este realizată atât de preot cât şi de devot în
domniei lui Rama al m lea. In mod timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala,
tradiţional Buddha este reprezentat reaJiz;ând această mudră în Vajradhatu Mandala şi ritualurilor Homa. Este realizată cu ambele
momentul în care se afla în fata copacolui bodhi. Este realizată cu mâini. fiind o samyutta muma. F.a simbolizează transmiterea de
ambele mâini, îrind o samyutta mudra. Braţele sunt întinse cu ordine sau chemarea credincioşilor. Se porneşte cu palmele faţă în
mâinile încrucişate la nivelul încheieturilor, cu mâna dreaptă :· faţă cu degetele mari care sunt lipite pe toată lungimea lor, degetele
arătătoare sunt îndoite şi se ating la vârf şi ating şi partea interioară
68 69
~l
1 'j

a primei falange de la degetele mari. Celelalte trei degete sunt Literal


întinse şi se ating la vârf.
109. Boryuji temborin-in mudra este o 112. Indra mudra este o mudra, un gest
n
mudra, un gest ritualic realizat cu mâinile, ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care este
o pecete, care este caracteristică tradiţiei
budismului tantric japonez. fiind o
variapune a lt~.i temborin-in mudra Ea
realizată de către un actor sau de către un
dansator. Această mudră îl simbolizează pe n
zeul Indra. Este realizată cu ambele mâini,
simbolizează a predica, a-i învăp pe alţii,
a pune în mişcare roata Legii (Dhruma).
Este realintă cu ambele mâini, fiind o samyutta mudra. Mâna
fund o samyutta mudra. Se realizeaz.ă cu
mâinile încrucişate la nivelul încheieturilor, n
cu mâna dreaptă care este plasată în faţa mâinii stângi. Palmele
dreaptă este ţinută cu palma orientată către înainte cu degetul mare sunt orientate către în faţă cu degetele drepte cu vârfurile orientate
şi arătător îndoite şi se ating la vârf, iar celelalte degete sunt în sus. cu excepţia degetelor inelare care sunt orientate către pa]mă. r.1
relaxate şi cu vârfurile orientate în sus~ Mâna stângă este cu palma Mâinile sunt la nivelul pieptului.
orientată în sus şî uşor median. Vârful degetului mare atinge vârful
degetului mijlociu, iar celelalte degete sunt uşor îndoite. Mâna
stângă este plasată mai jos şi mai în faţă decât mâna dreaptă.
113. lshvara mudra este o mudrat
un gest ritualic realizat cu mâinile, o
pecete, care este comună atât tradiţiei
n
110. Bridayaya mudra este o mudra, un hinduset cât şi tradiţiei budiste. Această
gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete, mudră îl simbolizează pe Ishvara. un
care este caracteristică atât tradîp.ei hinduse. aspect a lui Dumnezeu personificat. Este
'-./ cât şi tradiţiei budiste. Ea este realiz.ată atât realizată cu ambele mâini, fiind o
de preot cât şi de devot în timpul lui samyutta mudra. Mâinile sunt cu palmele lipite, cu excepţie
sadanga-nyasa. Este realizată cu o singură degetelor mijlocii şi inelare care sunt încrucişate.
mână, fiind o asamyutta mudra. Venim cu mâna dreaptă plasată pe 114. Issai ho byo do kai mudra este o mudra, un gest
• • ••
zona lDlDlll. ritualic realizat cu mâinilet o pecete, care este caracteristică
111. Bum mudra este o mudra. un gest tradiµei budismului .tantric japonez
ritualic realiz.at cu mâinile, o pecete, care Vajrayana şi Mantrayana. Ea este realizată r .

este caracteristică tradiţiei budismului tantric atât de preot cât şi de devot în timpul
japonez Vajrayana. Ea simbolizează ••a ritualurilor Garbhadhatu Mandala,
absorbi'' şi este a doua silabă a unei mantre Vajradhatu Mandala şi ritualurilor Homa.
lungi, care este folosită în venerarea puterii Este realizată cu ambele mâinit fiind o
cosmice Tara. Este realizată cu ambele samyutta mudra. Această mudra exprimă
mâini, fiind o samyutta mudra. Ambele mâini reaJizea:z.ă acelaşi starea de egalitate şi omogenitate a
gest. Vârfurile degetului mijlociu şi inelar ating prima falangă a manifestării Legii. Se porneşte cu mâinile cu degetele încrucişate
degetului mare. Celelalte degete sunt întinse. Mâinile sunt în interior, inclusiv degetele mari, cu excepţia degetelor arătătoare
încrucişate la nivelul încheieturilor cu mâna stângă care este şi mici care se ating la vârf.
plasată în faţa mâinii drepte, iar degetele mici şi arătătoarele sunt
încolăcite în jurul degetului corespunzător de la mâna opusă.
70 71

LiteraJ simbolizează conectarea naturii umane la conştiinţa divină. Cele


trei degete întinse simbolizează cele trei gune (tendinte) tamas
115. Jab mudra este o mudraw un gest riwalic realizat cu guna (starea de inerţie), rajas guna (starea de dinamism) şi satva
mâinile, o pecete, care este caracteristică tradifiei budismului guna (starea de armonie şi de echilibru), iar degetul mare plasat
japonez Vajrayana şi este o mudră tantrică. Ea exprimă ,,a chema, a
peste degetul ~tător simbolizează Sinele individual (A~an) care
invoca'" şi este prima silabă a unei mantre lungi care o invocă pe este în uniune cu Sinele Universal (Brahman). Aceasta mudră
marea putere cosmică Tara. Este realiza.tă cu ambele mâini„ fiind o
induce o creştere a activităpi cerebrale, stare de pace mental~
samyutta mudra. Mâna dreaptă este cu
concentrare a mintii, ascuţire a memoriei, sporire a disponibilităţii
palma orientată ioainte, cu degetele întinse, spirituale, dezvoltare a creativîtăpi. Vindecă· tulburările legate de
cu excepţia degetului mijlociu şi inelar care
somn (somnul în ex~ sau insomnia) şi di7.annoniile mentale,
sunt îndoite, cu vârfurile atingând ultima
înlătură tensiunile (ajută şi în hipertensiune arterială). depresiile şi
falangă a degetului mare care este uşor
somnolenţa (moleşeala).
orientat către interiorul palmei. Acelaşi gest
117. Jnana-jnana mudra este o
îl realizea?.ă şi mâna stângă doar că ea este
plasată în faţa mâinii drepte şi este orientată cu P?irna ~tre
mudra., un gest ritualic realizat cu
. .
mâinile, o pe.cete, care este caractenstica-
• interior. Vârful degetului arătător de la mâna dreapti atinge vâr:ful
tradiţiei tantrice budiste. Este una dintre

degetului mic de la mâna stângă. Mâinile sunt plasate în faţa


l cele 40 de roudre şi asane compilate de
J
pieptului chiar sub bărbie. Mantra asociată cu această mudra este
căire Prinţul Paramanujita în timpul
.. ,Jab H••ro Baro Hoh''. domniei lui Rama m perioadă în care
I
116. Joana mudra (gestul cunoaşterii) este o mudra, un gest
Buddha este pictat realizând această mudra, mudră n•iroită mudra
ritualic realizat cu mâinile. o pecete. care este caracteristică
contemplaţiei. Este realizată cu ambele mâini, fiind o sarnyutta
tradiţiei hinduse. Poate fi realizată doar .cu mâna dreaptă sau cu
mudra. Cele două mâini reaTiua?.ă acelaşi gest. doar orientarea lor
ambele mâini (uneori în această fonnă mai este numită şi veragya).
diferă, cu palmele orientate către piept. Fiecare mână realizează
Această mudră exprimă aspiraţia către cunoaştere spirituală a
jnana mudra. Mâinile sunt îocrucişate la nivelul încheiturilor cu
Absolutului Unic şi o stare exemplară de puritate lăuntrică. Această
mâna dreaptă deasupra. . ·
mudră se realizează cu de etul mare şi arătătorul unite într-un
. 118. Jo-in mudra este denumirea japoneză a lui Dhyani
contact relaxat. fără a presa puternic,
mudra.
I

iar celelalte degete sunt întinse, dar


119. Jo zu ma ko ku-in mudra
. relaxate, palma fiind orientată către
(mudra eliminării demonilor şi a
în sus. Degetul mare şi arătător pot
purificării ftlnţei de toate impurităţile)
să se atingă doar la vârf, sau se mai
este o mudraw un gest ritualic realizat cu
poate realiza şi având prima falangă
mâinile, o pecete. care este
a degetului mare peste prima falangă
caracteristică tradiţiei budismului
a degetului arătător. Aceasta este o mudră cu care oamenii sunt
tantric japonez · Vajrayana şi
destul. de familiarizati. Marii gânditori şi învăţaµ din vechime ca
Mantrayana. Ea este realizată atât de preot cât şi de devot în timpul
Buddha, Padma Sh~bava, Mahavir, Guru Nanak şi mulţi sfinţi
ritualurilor Celor Optsprezece Paşi. Este realizată cu o singură
sunt reprezentaţi realizând cu mâinile acest gest. Acest gest mână, de obicei cu mâna stâng~ fiind o asarnyutta mudra. Ea mai
72 73
..
n
este numită şi mudra dublei purificări, a unei purificări emoţionale ritualurilor Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu Mandala şi
şi mentale. Venim cu mâna stângă ridicată cu palma orientată către
înainte, cu degetul mare şi degetul mic care se ating la vârf.
ritualurilor Homa. Este reaJizată cu ambele mâini, fiind o samyutta
mudra. Această mudra exprimă deschiderea „porţilor', mandalei.
n
Celelalte degete sunt întinse, dar au primele falange uşor îndoite
- . . Este o mudra care este identică pentru ambele mâini. Degetul mare
catre mtenor. .
120. Jyetshta-bhratri mudra este o
este plasat îndoit în mijlocul palmei, iar degetul mijlociu şi cel
inelar sunt plasate peste degetul mare îndoit. Degetele arătătoare şi n
mudraw un gest ritualic reaJi:rat cu degetele mici sunt întinse. Degetele arătătoare se ating la vârf, iar
mâinile, o pecete, care este realizată de
către UD· actor sau de către un dansator.
degetele mici sunt încolăcite unul în jurul celuilalt.
123• .Ka-in mudra (mudra perdelei - - - - - - - - -......
de flăcări) este o mudra, un gest ritualic
n
Această mudră este una dintre cele 11
mudre care exprimă relaţii de rudem""e şi
ea n simbolizează pe fratele mai mare.
Este realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta mudra. Cele două
realizat cu mâinile, o pecete, care este
caracteristică tradiţiei budismului tantric
japonez Vajrayana şi Mantrayana. Ea este
n
mâini reaJizea?.ă acelaşi gest, -doar orientarea lor diferă. Mâna
dreaptă este cu paJma orientată către înainte cu degetul mare şi
mijlociu care se ating la vârf şi cti celelalte degete relaxate şi
realizată atât de preot cât şi de devot în
timpul ritualurilor Celor Optsprezece Paşi.
Este realizată cu ambele mâini. fiind o samyutta mudra. Această
n
întinse, iar mâna dreaptă realizează acelaşi gest doar că mâna este mudră elimină spiritele răuvoitoare din locurile unde se vor reali.za
orientată median (către linia de mijloc). anumite ritualuri. Se r~izează cu mâinile cu pa1mele în sus cu
mâna dreaptă p1asată în palma stângă, realizând un unghi de 30 de
LiteraK grade. Degetele mari au vârfurile orientate înainte şi uşor către în
sus. Celelalte degete sunt uşor îndoite în cupă.
121. Kadali mudra este o mudra, un 124. Kai shin-io mudra (mudra deschiderii spiritului) ) este
r .
gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete, o mudra, un gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care este i i,
caracteristică tradiţiei budismului tantric
l
care este realizată de către un actor sau I ,
I

de către un dansator. Această mudră japonez Vajrayana şiMantrayana. Ea este


exprimă ideea de copac, copacul Kadali. realizată atât de preot cât şi de devot în
., .
.
Este reaJi:rată cu ambele mâini, fiind o timpul riţualurilor Garbhadhatu Mandala,
samyutta mudra. Ambele mâini Vajradhatu Mandala şi ritualurilor Homa.
realirează acelaşi gest. Mâinile sunt· încrucişate la nivelul Este realizată cu ambele mâini, fiind o
încheieturilor, fiind plasate în faţa pieptului. Mâinile sunt cu samyutta mudra. Această mudra exprimă
palmele în sus, cu toate degetele îndoite, dar rară să se atingă. cu deschiderea spiritului devotului. Mâinile sunt cu palmele orientate
vârfurile orientate uşor către exterior. Degetele se pot şi mişca în jos, cu degetele încrucişate şi cu
uşor. - degetele mari atingându-se la vârf.
122. Kai mon-in ·mudra (gestul deschiderii porţilor) este o 125. Kalkiavatara mudra este o
mudra, un gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care este muclra, un gest ritualic reali:zat cu
caracteristică tradipei budismului tantric japonez Vajrayana ·Şi mâinile, o pecete, care este realizată de
Mantrayana. Ea este realizată atât de preot cât şi de devot în timp~ către un actor sau de către un dansator.
74 15
'
Ace.astă mudră îl simbolizează pe Kalki, care este unul dintre cei degetul arătător vine cu vârful poziţionat pe prima falangă a
zece avatari ai lui Vishnu. Este realjzată cu ambele mâini, fiind o degetului mare, mai sus de unghie. Degetul mijlociu este îndoit şi
samyutta mudra. Mâjnile sunt cu palmele orientate înainte cu vine cu vârful plasat peste a doua falangă a degetului arătător.
degetele întinse cu vârfuri.le orientate în sus, doar degetul inelar de Degetul inelar este îndoit ~i vine cu vârful plasat peste a doua
la mâna stângă este îndoit înspre palmă. falangă a d~getului mijlociu. Degetul mic este îndoit şi vine cu
126. Kaleshvara mudra este o mudra, vârful plasat peste a doua falangă a degetului inelar. Mâna este
n un gest ritualic reali7.3t cu mâinile, o
pecete, care este caracteristică tradiţiei
hinduse. Este realizată cu ambele mâini,
ţinută la nivelul pieptului.
129. Kauaka-matsya mudra
este o mudra, un gest ritualic realizat cu
~l îtlnd o samyutta mudra. Este o mudra
care ne ajută mult pentru a ne îmbunătăţi
puterea de concentrare şi memoria. Ea
mâinile, o
caracteristică
pecete,
traditiei

care este
budismului
japonez Vajrayana şi este o mudra
calmează mintea agitată. Este o mudra dedicată zeului Kaleshvara, tantrică. Ea simbolizează peştişorul de
cel care controlează timpul. Mâinile sunt cu degetele lipite la aur, care reprezintă unul dintre cele opt
nivelul celei de a doua falange, cu excepţia degetelor mijlocii care semne ale norocului în tradifia budistă, ele fiind şi ofrande care·
• •
! sunt întinse şi se ating la vârf. Degetele mari sunt şi ele întinse cu sunt dăruite zeităplor sau musafirilor. Celelalte şapte sunt: nodul
vârfurile orientate către piept, coatele sunt ridicate. norocos, roata. lotusul, steagul victoriei, umbrela protectoare, vasul
127. Kamala mudra este o mudra. un gest cu comori şi scoica spiralam Aceste ofrande sunt asociate cu
ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care ritualuri de adoraţie ale. marii puteri cosmice Tara.. Este realjzată cu
este caracteristică tradiµei hinduse, dar pe ambele mâini, fiind o samyutta mudra.. Mâinile sunt poziţionate în
care o regăsim şi în budism. Este reali7.3tă oglindă cu palmele orientate în jos cu degetele îndoite, în afara
cu ambele mâini, fiind o samyutta mudra. degetelor mijlocii care sunt întinse şi se ating la nivelul vmfuri.lor.
Mâinile sunt în dreptul pieptului, dar Mâinile sunt pnute la nivelul bărbiei.
comparativ cu Anjali mudra unde palmele 130. Kauishtha-bhrabi modra
sunt lipite pe toată lungimea lor, aici între palme se defineşte un este o mudra, un gest ri.tlialjc realizat cu
spaţiu ca o mjcă cupă, degetele atingându-se doar la nivelul primei mâinile, o pec.ete, care este efectuată de
falange, iar podul palmelor doar la nivelul încheieturii. c!itre un actor sau de către un dansator.
128. Kamjayi mudra este o mudra, un gest Este realizată cu ambele mâini. fiind o
ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care samyutta mudra.. .Este una dintre cele 11
este caracteristică tradiţiei Yoga şi ·în mod -modre care exprimă relat:file de familie,
special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. aceasta simbolizând ideea de frate mai
Este realizată cu o singură mână, de obicei mic. Ambele mâini realiz.ează aceiaşi mudră, doar că mâna dreaptă
cu mâna stângă, fiind o asamyutta mudra.. este orientată cu palma către practicant, iar cea stângă cu palma
..__........_____.___ __.. Ea este realizată atât de preot cât şi de către în faţă. Degetele sunt uşor Iăsfirate şi îndoite, cu excepţia
devot în timpul ritualurilor. Este folosită pentru a controla energia degetelor mari şi mijlocii care se ating la vârf.
sexuală nesublimată. Se realirează cu mâna dreaptă ridicată cu 131. Kapittba mudra este o mudra, un gest ritualic realizat
palma orientată către linia de mijloc. Degetul mare este îndoit, iar
,
cu mâinile, o pecete, care este-caracteristică tracliµei hinduse şi pe· J
76 77 . . . ....
1 . •

.• .. . -JI-...., :
-·~
. •..--·..:.-"'l.".
' •• ··, ;:'!
l
: J

care o regăsim realizată şi de către


diferite 134. .Karkata mudra este o mudra, un gest ritualic realizat
zeităţi. Este realizată cu o singură mân~ de cu mâinile, o pecete, care este efectuată de către un actor sau de
obicei cu mâna stângă, f"tlnd o asamyutta către un dansator. Este realizată cu ambele
mudra. Ea reprezintă oferirea de ofrande, .
mâini, fiind o samyutta mudra. Această mudră
beţişoare parfwn,te, dar mai simbolizează
şi uniunea sexuală. Mina este cu pumnul
simbolizează ideea de grup, de uniune, trăire I
'
afectivă. Se realizează cu coatele ridicate cu
strâns, iar degetul mare este plasat între degetul arătător şi degetul miinile cu palmele orientate către înainte, cu
mijlociu.
132. Kapota mudra este o muma,
degetele încrucişate, degetele mari se ating la vârf. !.]
135. Kataka mudra este o mudra, un gest ritualic realizat cu
un gest ritualic realizat cu mâinile, o mâinile, o pecete, care este atât caracteristică tradiţiei hinduse, cât
pecete, care este efectuată de către ·un şi tradiţiei budiste şi este reaJiz.ată de ;l
actor sau de către un dansator. Este anumite zeităţi, având doar rol estetic
realizată cu ambele mâini, fiind o pentru că în această poziţi<;>nare a mâinii
samyutta mudra. Această
simbolizează realizarea unui legământ.
mudră zeităţii respective sunt plasate flori sau alte
ofrande. .Este realizată cu o singură mână,
il
',

Mâinile sunt cu palmele faţă în faţă cu frind o asamyutta mudra. Mâna realizează
degetele întinse şi se ating între ele la nivelul marginii exterioare şi
'de a lungul degetelor mici, iar în partea din faţă sunt distanţate 4-5
ca un tub, degetele f"lÎnd îndoite, iar vârfu)
degetului mare este plasat peste prima falangă a degetului arătător.
IJ
centimetri. 136. Kavacba mudra este o mudra, un gest ritualic realizat !l
133. Karana mudra (gestul alungării, cu mâinile, o pecete, care este caracteristică tradi ·ei budismului II, ;J
exilării) este o mudra, un gest ritualic tantric japonez Vajrayana şi
realizat cu mâinile, o pecete, care este Mantrayana Ea este realizată atât de
atât caracteristică tradiţiei hinduse, cât şi preot cât şi de devot în timpul
tradiţiei budiste. Această mudră este ritualurilor Garbhadhatu Mandala,
considerată a fi foarte puternică în a Vajradhatu Mandala şi ritualurilor
alunga demonii, dar şi în a elimina
anumite obstacole din viaţa noastră cum ar fi boala, sau gândurile
Homa. Este realizată cu ambele mâini,
f"rind o samyutta mudra. Ea D
negative. .Această mudra se realizează şi în timpul unor dansuri şi o simbolizează o stare de protecpe şi de acceptare a învăţăturilor
rI 1
· regăsim şi la anumite zeităţi hinduse, cum ar fi Shiva Nataraja, spirituale. Se realizează identic de către ambele mâini. Palmele I

Hayagriva,Y ama şi la anumite zeităţi budiste, cum ar fi Ekajata şi sunt orientate către linia de mijloc cu degetele mari care se ating .•
Y ama, dar şi Ja foarte multe zeităţi protectoare. Se realizează de de-a lungul marginii exterioare, indexurile cu degetele uşor îndoite
obicei cu o singură mână care este cu palma orientată către înainte, cu vârfurile orientate în sus, iar celelalte d~gete sunt aproape
cu degetul mijlociu şi inelar îndoite spre mijlocul palmei, peste întinse şi se ating la vârf.
care este .plasat degetul mare îndoit, · iar indexul şi degetul mic 137. Kayen sbo-in mudra (mudra producerii flăcări.Jor) este
rămân întinse (asemeni coamelor yale-ului care se opun o mudra, 1În gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care este
duşmanului), eie putând fi cu vârfurile orientate către în sus, sau caracteristică tradiţiei budismului tantric japonez Vajrayana şi
către exterior... Man11ayana. Ea este realizată atât de preot cât şi de devot în timpul
78 79
... .
.
~-
I'


ritualurilor Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu Mandata şi 140. Kilaka mudra este o mudra, un gest ritualic realizat cu
ritualurilor Homa. Este realizată cu mâinile. o pecete, care este efectuată de către un actor sau de către
ambele mâini, fiind o samyutta mudra. Ea un dansator. Este realizată cu ambele
simbolizează focul şi flăcările care dislrug mâini, fiind o samyutta mudra, mâinile
toate impuritătile. Mâinile sunt cu palmele fiind plasate. în oglindă. Această mudră
orientate către practicant, realizând simbolizează starea de afecţiune. Mâinile
ambele acelaşi gest, având pwnnii strânşi, sunt încrucişate la nivelul încheieturilor
cu excepţia degetelor ariitătoare care sunt cu mâna dreaptă plasată deasupra, cu
• 1 întinse şi se ating la vârf. Şi pumnii se ating între ei la nivelul celei palmele orientate înainte, cu degetele mari, arătătoare şi mijlocii ·
de a doua articulatu a degetelor inelare şi a degetelor mici. îndoite şi se ating la vârf, iar inelarele sunt întinse. Degetele mici
Degetele mari sunt plasate în interiorul pumnului. sunt îndoite şi se încolăcesc unul pe lângă celălalt.
'
138. Ketu mudra este o mudra, un gest 141. Kongo mo-in mudra (în tradiţia hindusă este
ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care cunoscută ca akasha-jala mudra) este o mudra, un gest ritualic
este efectuată de către un actor sau de realizat cu mâinile, o pecete, care este
către un dansator. Este realizată cu ambele ~aracteristică tradiţiei budismului tantric
mâini, fiind o samyutta mudra. Această japonez Vajrayana şi Mantrayana, dar şi
mod.tă simboli:uază nodul sud lunar numit tradiţiei hinduse. Ea este realizată atât de
şi ketu. Mâna dreaptă este cu palma preot cât şi de devot în timpul ritualurilor.
orientată înainte cu degetul mare, arătător şi mijlociu întinse cu Este realizată cu ambele mâini. fiind o
vârfurile orientate în sus, iac celelalte îndoite spre mijlocul palmei, samyutta mudra. Ea exprimă starea de
iar mâna stângă este cu palma orientată către practicant cu degetul protecpe pe care o oferă spaţiile sacre. dar şi sfinţirea acestor spaţii.
mare şi arătător întinse cu vârfurile orientate în sus, iar celelalte Se realizează cu degetele marit inelare şi mici lipite şi se ating la
îndoite spre mijlocul palmei. vârf. Degetele mijlocii şi inelare sunt încrucişate.
139. Khadga mudra este o mudra, un gest ritualic realizat 142. Kotaku-in mudra (mudra luminii strălucitoare) este o
cu mâinile, o pecete, care este caracteristică tradiţiei budismului mudra, un gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care este
tantric japonez Vajrayana şi Mantrayana Ea este realizată atât de caz:acteristică tradiţiei budismului tantric japonez Vajrayana şi
preot cât şi de devot în timpul ritualurilor Mantrayana. Ea este realizată atât de
Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu preot cât şi de devot în timpul ritualurilor
Mandala şi ritualurilor Borna. Este Garbhadhatu Mandala. Vajradhatu
reaJiuită cu o singurii mână. ÎJ.Înd o Mandala. Este realizată cu ambele mâini.
asamyutta mudra. Ea simbolizează fiind o samyutta mudra. Ea simbolizează
protectie faţă de duşmanii re]igiei. Mâna un trident şi eliminarea tuturor
este cu palma orientată către practicant cu obstacolelor. Mâinile realizează acelaşi
degetele strânse în pumn. cu excepţia indexului şi a degetului gest. Degetele sunt întinse. cu excepţia degetului mare şi a
mijlociu care sunt întinse cu vârfurile orientate în sus. Degetul degetului mic care sunt îndoite şi se ating la vârf. Mâna stângă este
mare este plasat peste falanga a doua a degetului inelar. perpendiculară pe sol cu palma orientată către înainte, iar dreaptă.
atinge antebraţul stâng deasupra cotului .
...I
80 .
81
' .
• . .
'; I

!I
143. l'risbna avatar& mudra este o mudra, un gest ritualic ambele mâini, fiind o samyutta mudra. Ea simbolizează revărsarea
realizat cu mâinile, o pecete, care este efectuată de către un actor amri.tei, a nectarului nemuririi. Mâinile sunt plasate la nivelul taliei· ' I
- sau de către un dansator. Este realizată cu degetele încrucişate, cu excepţia degetelor arătătoare care sunt
J

cu ambele mii.ni, fiind o samyutta întinse, lipite şi au vârfurile orientate către în jos. poate chiar către
mudra. Această.mudră îl simbolizează pe un vas.
Krishna. unul dintre cei I O avatari ai lui 147. Kubera mudra este omu~ un gest
Vishnu. Se realjzează cu mâinile ridicate ritualic realizat cu mâinile. o pecete, care este . -,
.
· aproape de nivelul umerilor, m§jnile caracteristică ·tradiţiei hinduse, dar şi tradiţiei
realizând acelaşi gest. Palmele sunt budismului tantric Vajrayana şi Mahayana. Este
orientate către linia de mijloc, cu degetele îndoite la nivelul celei realizată cu o singură mână, fiind o asamyutta
de-a doua ·articulaţii, ca excepţia degetului mare şi a degetului mic mudra, dar poate fi realizată atât cu mâna stângă. cât
care sunt întinse cu varfurile orientate în sus. şi cu mâna dreaptă. Ea îl simbolizează pe Kubera,
144. Kshanti mudra (mudra zeitatea care ne oferă bunăstare, bogăfii. Acest gest oferă încredere
răbdării) este o mudra, un gest ritualic
realint cu mâjnile. o pecete, care este
în sine şi o stare de serenitate. Se realizează cu degetul mare.
arătător şi mijlociu îndoite, toate trei atingându-se la vârf, iar
r
caracteristică atât tradiţiei hinduse cât şi degetul inelar şi mic sunt îndoite în mijlocul palmei.
tradip.ei budiste. Este realizată cu ambele 148. Kunda-dhvaja mudra este o - - - - - - - - - ,
mâini, fiind o samyutta mudra, mâinile mudra, un gest ritualic realizat cu mâinile,
fiind plasate în oglindă. Ea exprimă o stare de răbdare. Mâinile o pecete, care este caracteristică tradiţiei
sunt cu palmele orientate în jos, cu degetele întinse şi lipite, cu budismului tantric Vajrayana. Este
vârfurile degetelor orientate către linia de mijloc, fără să se atingă. realizată cu ambele mâini, îrind o samyutta
145. Kshattrya mudra este o mudra, mudra. Ea simbolizează steagu) victoriei.
un gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete. unul dintre cele 8 semne ale norocului,
care este efectuată de către un actor sau de celelalte şapte fiind: nodul norocos, roata, lotusul, peştişorul de
către un dansator. Este realizată cu ambele aur, umbrela protectoare, vasul cu comori şi scoica spiralată.
mâini, fiind o samyutta mudra. Această Aceste ofrande sunt asociate cu ritualuri de adoraţie a;ie marii
mudră simbolizează casta războinicilor, puteri cosmice Tara. Este realizată cu ambele mâini, fiind o
kshattrya, una dintre cele patru caste caracteristice societăţii samyutta mudra. Venim cu mâinile la nivelul pieptului cu pumnii
·hinduse. Mâna dreaptă este cu palma orientată către înainte cu strânşi şi cu degetele mari orientate cu vârful către în sus. Degetu)
degetul mare îndepărtat la maxim, iar mâna stângă este cu pumnul mare de la mâna stângă este plasat cu vârful în
strâns şi cu degetul mare întins şi cu vârful orientat către în sus. interiorul pumnului mâinii drepte, iar degetul
Mâna stângă poate re.a]iza o uşoară mişcare mare de la mâna dreaptă este întins cu vârful
înainte şi înapoi. ·· onentat 1n sus.
• A
· ___,
146. Kshepana mudra este o mudra, un 149. Kundalini mudra este o mudra, un
gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete, gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care
• cari, este canicteristică tradiţiei budismului este caracteristică atât traditiei
• budismului tantric,
~trie japonez Mahayana. Este realizată cu cât şi tradiţiei hinduse. Este realizată cu ambele
82 83
mâini, fiind o samyutta mudra. Ea simbolizează energia latentă a LiteraL
fiinţei .kundalini shakti. dar şi energia sexuală trezită ca urmare a
unirii masculinului cu femininul. Ea mai simbolizează şi unirea 152. f.akshmi mudra este o
sinelui individual cu Sinele Universal. Venim cu mâinile în faţa mudra, un gest ritualic realizat cu
abdomenului cu pumnii strânşi. Degetul mare de la mâna stângă mâinile, o pecete, care este efectuată
este plasat în interiorul pumnului mâinii drepte, iar degetul mare de de către un actor sau de către un
la mâna dreaptă este plasat peste pumnul strâns. dansator. Este realizată cu ambele
150. Kurma mudra este o mudra, un mâini„ fiind o sarnyutta mudra, mâinile
gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete, fac acelaşi gest în oglindă. Această
care este caracteristică tradiţiei Yoga şi muclră o simbolizează pe zeitatea
în mod special formei Yoga Tattva numită Lakshmi, care este contrapartea lui Vishnu. Ea este zeita
Mudra Vigyan. Este realizată cu ambele bunăstării, a norocului şi a frumusepi. Mâinile se află la înălpmea
mâini îtlnd o sam.yutta mudra. Este una ••rnerilor. Pornim cu mâinile· orientate cu palmele către linia de
dintre cele 32 de Gayatri modre. Ea este mijloc şi uşor către înainte. strângem pumnii, doar că degetele
. . realizată atât de preot cât şi de devot în timpul ritualurilor. Este o arătătoare sunt plasate peste virful degetelor mari.
muclră care este utilizată şi în cazuri de boală, chiar în cazuri de 153. Linga mudra este o mudra., un . - - - - - ~ - - - ,
cancer. Această mudră simbolizează o broască ţestoasă, care gest ritualic realiz.at cu mâinile, o pecete, care
reprezintă unul dintre primii avatari ai lui Vishnu. Ambele mâini este caracteristică tradiţiei Yoga şi în mod
realizează acelaşi gest. doar poziţionarea lor diferă. Degetele special foanei Yoga Tattva Mudra Vigyan.
mijlocii şi inelare sunt îndoite spre mijlocul palmei, iar celelalte Este realizată cu ambele mâini, fiind o
degete sunt întinse degetele mari făcând un unghi de aproape 90 de samyutta mudra. Este una dintre cele 32 de
grade cu restul palmei. Mâna dreaptă este plasată deasupra mâinii Gayatri mudre. Ea este realizată atât de preot
stângi, vârful degetului arătător de la mâna dreaptă fiind plasat cât şi de devot în timpul ritualurilor. Este o
peste vâdul degetului mare de la mâna stângă şi vârful degetului mudră care este utilizată şi în cazuri de boală, în mod special în
mic de la mâna dreaptă peste vârful degetului arătător de la mâna cazuri de tuse, răceală şi infecţii ale aparatului respirator, crescând
stângă. Celelalte degete se ating uşor.
iD}uoitatea organismului. Se consideră că această mud.ră ajută şi Ia
151. Kurpara mudra este o muclra, un scăderea în greutat~ dinamizând energiile yang în fi.iotă- Elimină şi
gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete, starea de inerţie şi de somnolenfă. Mâinile sunt ţinute la nivelul
care este caracteristică tradiţiei hinduse. pieptului, plasăm mâna stângă mai sus decât cea dreaptă, după care
Este realizată cu o singură mână, fiind o venim cu degetele încrucişate, doar că degetul mare de la mâna
asamyutta mudra, dar poate fi realizată dreaptă este întins cu vfirful orientat către în
atât cu mâna stângă, cât şi cu mâna sus.
dreaptă. Această mudră o regăsim 154. Loc:hana mudra este o mudra,
realizată de către zeul Shiva, atunci când pune mâna pe capul un gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete,
taurului său pe nume Nandi. Taurul este simbolul energiilor care este caracteristică tradiţiei budismului
animalice nesublimate. Această mudră se realizează cu mâna japonez Vajrayan.a şi Manttayana. Ea este
relaxată îndoită uşor de la cot cu palma orientată în jos. reaJiută atât de preot cât şi de devot în·
84 85 L-~~~____.:....-----1

t
•'
lI ~•
, I

timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala, VajraclJtatu Mandala şi faţă în faţă, cu degetele relaxate, lipite, întinse cu vârfurile orientate
ritualurilor Homa. Este realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta către în sus.
mudra. Ea o simbolize;tză pe zeitatea numită Lochana, care este 157. Maha-nabhi mudra este o mudra, un gest ritualic
mama divină a Familiei Vajra, a cărui Dhyani Buddha este realizat cu mâinile, o pecete, care este caracteristică tradiţiei '
Akshobya. Mâinile sunt plasate cu palmele privind linia de mijloc. budismului japonez Vajrayana şi
Degetele mari se ating pe toată lungimea lor, degetele arătătoare Mantrayana. Ea este realizată atât de
sunt uşor î:ridoite cu vârful orientat către în sus. Degetele mijlocii şi preot cât şi de devot în timpul ritualurilor
inelare se ating la vârf şi degetele mici sunt întinse cu vârfurile Garbhadhatu Mandala. Este realizată cu
orientate în sus. ambele mâini fiind o samyutta mudra.
Această mudră exprimă o stare de
LiteraM •
fericire şi de pace lăuntrică. Mâinile sunt
cu degetele încrucişate către interior, cu excepţia degetelor inelare
155. Mahakala mudra este o mudra, care ·sunt întinse şi se ating la vârf.
un gest ritualic realizat cu mâinile, o 158. Maha-samaya mudra este o mudra, un gest ritualic
pecete, care este caracteristică atât realizat cu mâinile. o pecete, care este caracteristică tradiţiei
tradipei budismului tantric (Vajrayana, budismului japonez Vajrayana şi Mantrayana. Ea este realizată atât
Mantrayana), cât şi tradiţiei hinduse. de preot cât şi de devot în timpul ritualurilor Garbhadhatu
Este realizată cu ambele mâini, fiind o Mandala, Vajradhatu Mandala · şi
samyutta mudra. Ea simbolizează ritualurilor Homa. Este realizată cu ambele
zeitatea numită Maha.kala, un aspect al lui Shiva. Mâinile sunt mâini, fiind o samyutta mudra. Ea
ţinute la nivelul pieptului. Degetele iµari se ating pe toată lungimea simbolizează Supremul jurământ. Mâinile
lor pe marginea externă. Degetele arătătoare sunt îndoite către sunt ţinute la nivelul pieptului. Degetele
interior şi se ating pe toată lungimea. falangei a doua; degetele mari, degetele arătătoare sunt întinse cu
mijlocii sunt întinse şi se ating la vârf; degetele inelare sunt vârfurile orientate către în sus; degetele
încrucişate; iar degetele mici se ating Ia vârf. mijlocii sunt întinse şi se ating la vârf; degetele inelare şi degetele
156. Mahakrant mudra este o mudra, mici sunt încrucişate către interior.
un gest ritualic realizat cu mâinile, o 159. Makara mu_dra este o mudra, un gest ritualic realizat
pecete, care este caracteristică tradiţiei cu mâinile, o pecete. care este efectuată de către un actor sau de
Yoga şi în mod special formei Yoga către un dansator. Este realizată cu ambele
Tattva Mudra Vigyan. Este realiz.ată cu mâini, fiind o sam.yutta mudra, mâinile fac
ambele mâini, fiind o samyutta mudra. acelaşi gest în oglindă.. Această mudră
Este una dintre cele 32 de Gayatri simbolizează ideea de crocodil din
modre. Ea este realizată atât de preot cât şi de devot în· timpul mitologia indiană, dar şi marea sau o stare
ritualurilor. Este o mudră care este utilizată în diferite afecpuni, de forţă interioară foarte puternică.
chiar şi în cazuri de cancer. Mâinile sunt plasate aproape la Mâinile s~ îocru(?işează în unghi drept la
înălpmea umerilor, uşor spre linia de mijloc, cu palmele orientate

86 • 87

...
nivelul încheieturilor cu mâna dreaptă deasup~ cu palmele tantric ~ Este realizată cu o singură mână, fiind o asamyutta mudra.
orientate către în jos cu degetele întinse şi lipite, cu excepţia Ea reprezintă piunul, care este un simbol al iubirii şi al nemuririi.
degetelor mari care fac un unghi de 90 de grade cu celelalte degete. Mudra urmăreşte să redea simbolic capul unui păun. Mfioa este cu
160. Mani-ratna mudra este o mudra,, un palma orientată către linia de mijloc, degetele sunt întinse şi uşor
gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete. răsfirate, cu excepţia degetului mare şi a degetului inelar care sunt
care este caracteristică tradiţiei tantrice a îndoite şi se ating la vâxf.
budismului Vajrayana. Este realizată cu 163. Milarepa mudra (mudra
ambele mâini, fiind o samyutta mudra. Ea lui Milarepa) este o mudra, un gest
simbolizează oferirea de daruri în general, ritualic reali7Jlt cu mâinile, o pecete,
dar specific poate reprezenta dăruirea care este caracteristică tradiţiei
uneia dintre cele 7 pietre prefioase (saptaratna) care simbolizează budismului. Este asociată exclusiv cu
suveranitatea. Este asociată şi cri ritualuri de adorare a marii puteri Milarep~ unul dintre fondatorii
cosmice Tara. Mâinile sunt ţinute la nivelul pieptului. Degetele budismului tibetan. ciruia îi plăcea să . .___ _....._ ........._ _ _____.
mari şi degetele arătătoare sunt îndoite şi se ating la vârf şi cu asculte sunetele naturii. Este reali:iată cu o singură. mână, fiind o
degetele omoloage de Ia mâna opusă; degetele mijlocii, degetele asamyu~ mudra. Se realizează cu mâna dreaptă plasată în spatele
inelare şi degetele mici sunt întinse, cu vâifurile orientate în sus. urechii drepte.
161. Matsya mudra este o mudra, un gest 164. M:riagi mudra este o
ritualic realizat cu mâinile. o pecete, care mudra, un gest ritualic realizat cu
este caracteristică tradiţiei budismului mâinile, o pecete. care este
japonez Vajrayana şi Mantrayana Este caracteristică tradiţiei yoga şi în mod
realizată atât de preot cât şi de devot. Dar o special formei Yoga Tattva Mudca
regăsim şi în tradiţia yoga şi în mod special Vigyan. Ea este realizată atât de preot
formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Dar o cât şi de devot. Este realizată cu o
regăsim şi efectuată de către un actor sau de către un dansator. Este singură mână, fiind o asamyutta mudra. Este folosită. pentru a
realizată cu ambele mâini, f'rlnd o samyutta mudra. Simbolizează induce o stare de pace. Mâna este cu palma orientată că~ înainte
un peşte, peştele f'rind şi unul dintre cei 10 avatari ai lui Vishnu. cu. degetul mare, mijlociu şi inelar care sunt îndoite şi se ating la
Mâinile sunt plasate la nivelul taliei. realizând ambele acelaşi gest. vârf; degetul arătător şi degetul mic sunt întinse, cu vâtfuri.le
Plasăm mâna dreaptă paralelă cu solul cu palma orientată în jos, cu orientate în sus. Această mudră seamănă cu karina mudra.
degetele întinse şi lipite cu vârfurile orientate către înainte şi cu 165. Mugdharam mudra este o
degetul mare realizând un unghi de 90 de grade cu restul degetelor, mudra, un gest ritualic realizat cu
iar mâna stângă realizează acelaşi gest mâinile, o pecete, care este caracteristică
şi este plasată peste mâna dreaptă, cu tradipei yoga şi în mod special formei
palma orientată tot în jos. Yoga Tattva Mudra Vigyan. Este
162 Mayura mudra este o mudra, un realizată cu ambele mâini fiind o
gest ritualic realizat cu mâinile. o samyutta mudra. Este una dintre cele 32
pecete, care este caracteristică tradiţiei de Gayatri mudre. Ea este realizată atât de preot cât şi de devot în
hinduse, dar şi tradiţiei budismului timpul ritualurilor. Este o mudră care este utilizată şi în cazuri de
88 89
boală,, chiar şi în cazuri de cancer. Se porneşte cu mâna dreaptă cu •• 32 de Gayatri mudre. Ea este realizată atât de preot cât şi de devot
antebraţul perpendicular pe sol cu palma orientată către linia de în timpul ritualurilor. Este o mudră care este utilizată şi în cazuri de
mijloc şi strângem pumnul. Mâna stângă este cu antebraţul paralel boală,, chiar şi în cazuri de cancer. Ambele mâini realizează mushi
cu solul, cu palma orientată către în sus şi plasată sub cotul mâinii mudra şi se ating la nivelul celei de a doua falange. degetele mari .--,
I •
'
drepte. sunt plasate peste falanga a treia a degetului arătător. I '

166. Mukba mudra (mudra capului) este o


mudra, un gest ritualic realizat cu mâinile. o Litera N
pecete, care este caracteristică tradiţiei
budismului japonez Vajrayana şi 16!>. Naga mudra (mudra
Mantrayana. Ea este· realizată atât de preot şarpelui) este o mudra. un gest ritualic
cât şi de devot în timpul ritualurilor realizat cu mâinile. o pecete, care este
Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu Mandata efectuată de către un actor sau de către
şi ritualurilor Homa. Este realizată· cu un· dansator. Este realizată cu o singură
ambele mâini, îlÎDd o samyutta mudra. Ea simbolizează capul lui mână, rund o asamyutta mudra. Ea
Buddha. Această mudra este asemănătoare cu kavacha mudra. Se exprimă un şarpe, sau pe zeiţa Naga, care
realizează identic de către ambele mâini. Palmele sunt orientate are formă de şarpe, şi care simbolizează
către linia de mijloc cu degetele mari care se ating de-a lungul forţa supranaturală şi înţelepciunea. Mâna este cu palma orientată
marginii exterioare, indexurile cu degetele uşor îndoite, ating cu către înainte cu degetele îndoite cam pe jumătate spre palmă cu
vârfurile falanga a doua a degetului mijlociu de aceiaşi parte, vârful degetului mare situat Ia baza degetului arătător. Poziţia
degetele mijlocii sunt uşor îndoite şi se ating la vârf, iar celelalte mâinii urmăreşte să se asemene cu capul unei cobre.
degete sunt încrucişate către interiorul pa1mei. 170. Namaskara mudra este o . . . - - - - - - - - -
167. Mushti mudra este o mudra, un gest mudra, un gest ritualic realizat cu
ritualic realizat cu mâinile, o pecete, pe care mâinile, o pecete, care este caracteristică
o regăsim mai ales în tradiţia hindus~ făcută tradiţiei hinduse, dar şi tradiţiei budiste.
de multe zeităţi. Este realizată cu o singură Este o formă de salut care denotă respect
mână. fiind o asamyutta mudra. Această şi devoţiune. Aceasta este mudra lui
mudră exprimă o stare de forţă lăuntrică, A valokiteshvara care are mai mult de
. putere, stabilitate, control. Este realizată cu o singură mână, fiind o două mâini. Este realizată cu ambele
asamyutta mudra. Se porneşte cu mâna cu palma orientată spre mâini fiind o samyutta mudra. Mâinile sunt cu palmele lipite,
linia de mijloc, după care strângem pumnul şi plasăm degetul mare degetele relaxate se ating la vârf. Vârfurile degetelor ating fruntea.
peste a doua falangă a celorlalte degete. 171. Narasimha avatara mudra
168. Mushtikam mudra este o mudra, un este o mudra, un gest ritualic realizat cu
gest ritualic realizat cu· mâinile, o pecete, mâinile, o pecete, care este efectuată de
care este caracteristică tradiţiei yoga şi în către un actor sau de către un dansator.
mod special fonnei Yoga Tattva Mudra Este realizată cu ambele mâini, fiind o
Vigyan. Este realizată cu ambele mâini, samyutta mudra. Ea îl reprezintă pe
fiind o samyutta mudra. Este una dintre cele omul-leu, care este unul dintre cei 10 \

90 91 !
• .J
avatari ai lui Vishnu. Mâna dreaptă este cu palma orientată către mâini fiind o samyutta mudra. Este una dintre. cele 32 de Gayatri
înainte cu degetele întinse cu vârfurile în sus, cu exceptia degetului mudre. Ea este realizată atât de preot cât şi de devot în timpul
inelar care este îndoit; mâna stângă este cu palma către înainte. Are ritualurilor. Este o mudră care este utilizată şi în cazuri de boală,
degetul mare, mijlociu şi inelar îndoite şi se ating la vârf, iar chiar şi în cazuri de cancer. Ea simbolizează şi aspirap.a către
celelalte degete sunt întinse. atingerea stării de nirvana (de eliberare spirituală). Se. realizează în
172. Netra mudra este o mudra, un gest faţa pieptului, atingând pieptul cu mâinile. Venim cu mâna dreaptă
ritualic realizat cu mâinile, o pecete, plasată cu palma orientată către exterior dreapta şi peste ea plasăm ·
care este caracteristică tradiţiei hinduse, mâna stângă care este cu palma orientată către exterior stânga,
dar şi tradiţiei budiste. Poate fi realizată degetele sunt cu vârfurile orientate către în sus şi se ating Ia vârf cu
cu o singură mână sau cu ambele mâini. degetele omoloage. Degetele mari se ating pe toată lungimea lor,
Ea exprimă ideea de ochi. Dacă o de-a lungul marginii exterioare.
realizăm cu ambele mâini, ele realizează 175. Nritya mudra (Bu
acelaşi gest în oglindă. Vârful degetelor mari şi mici se ating cu botsatsu-in mudra în japoneză) este o
cele de aceiaşi pane, dar şi între ele, formând aproximativ un cerc, mudra, un gest ritualic realizat cu
celelalte degete sunt întinse cu vârfurile orientate în sus. Această mâinile,. o pecete, care este
mudră este reaJinită în faţa ochilor. caracteristică tradiţiei budismului
173. Nidhi-ghata mudra este o mudra. japonez Vajrayana şi Mantrayana. Ea
un gest ritualic realizat cu mâinile, o este realizată atât de preot cât şi de
pecete, care este caracteristică tradiţiei devot în timpul ritualurilor Vajradhatu L...-_ _ _;...._ _ _ _ _ ____.

tantrice budiste. Este realizată cu ambele Mandala şi ritualurilor Borna. Este realizată cu ambele mâini. fiind
mâini, fiind o samyutta mudra. Ea o samyutta mudra. Ea simbolizează oferirea unui datas. Această
simbolizează vasul cu comori, care mudra se realizează cu mâinile ridicate la nivelul pieptului cu
reprezintă unul dintre cele opt semne ale palmele orientate în sus şi cu degetul mare de la fiecare mână
norocului în tradiţia budistă, ele îrind şi ofrande care sunt dăruite atingând vârful degetului inelar. Celelalte degete sunt uşor îndoite
zeităţilor sau musafirilor. Celelalte şapte sunt: nodul norocos, cu vârfurile orientate în sus. 86
roata. lotusul, steagul victoriei, umbrela protectoare, peştişorul de . 176. Nyorai saku in mudra este
aur şi scoica spiralată. Aceste ofrande sunt asociate cu ritualuri de o mudra, un gest ritualic realizat cu
adoraţie ale marii puteri cosmice Tara. Mâinile sunt plasate la mâinile, o pecete, care este
nivelul pieptului, poziponate în oglindă cu palmele orientate faţă în caracteristică tradiţiei budismului
faţă. Mâinile se ating la bază şi degetele japonez Vajrayana şi Mantrayana. Ea ·
se ating la vârf cu degetele omoloage, este realizată atât de preot cât şi de
definind între ele un spaţiu_ devot în timpul ritualurilor Garbhadhatu
174. Nirvana mudra este o mudra, un Mandala. Este realizată cu ambele
gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete, mâini, fiind o samyutta mudra. Ea exprimă o ·stare de mare
care este caracteristică tradiţiei yoga şi compasiune. Mâinile sunt cu degetele încrucişate către interior, cu
în mod special formei Yoga Tattva excepţia degetelor arătătoare care sunt întinse şi se ating la vârf.
Mudra Vigyan. Este realizată cu ambele Degetele mari sunt îndoite şi cu vârfurile către mijlocul palmei.
92 93 .
177. Nyorai shin in mudra este omu~ un gest ritualic chakrei inimii, anahata cha.kra. trezind o stare de iubire
realizat cu mâinile, o pecete, care este caracteristică tradifiei necondiţionată.
budismului japonez Vajrayana şi 180. Padma Kunjara mudra este o
Mantrayana. Ea este realizată atât de preot mudra, un gest ritualic realizat cu.
. cât şi de devot în timpul ritualurilor mâinile, o pecete, care este
Garbhadhatu MandaJa. Este realizată cu caracteristică traditiei
' tantrice. budiste
ambele mâini fiind o samyutta mudra. Ea (Vajrayana). Este realizată cu ambele
exprimă primirea învăţăturii lui Buddha.
Mâinile sunt cu degetele încrucişate către
mâini, fiind o samyutta mudra. Ea
simbolizează lotusul perfect, care n
interior, cu excepţia degetelor mijlocii care sunt întinse şi se ating reprezintă unul dintre cele opt semne ale norocului în tradiţia
la vârf. Degetele mari sunt îndoite şi cu vârfurile către mijlocul
palmei.
budistă, ele fiind şi ofrande care sunt dăruite zeităµlor sau
musafirilor. Celelalte şapte sunt: nodul norocos, roata, vasul cu fl
178. Nyorai zo in mudra este o mudra, un gest ritualic comori, steagul victoriei, umbrela protectoare, peştişorul de aur şi
real!zat ~. mâinile, ~ pecete, care este caracteristică tradiţiei scoica spiralată. Aceste ofrande sunt asociate cu ritual~ de
budismului Japonez VaJrayana şi Mantrayana. Ea este realizată atât adoraţie ale marii puteri cosmice Tara. Ambele mâini realizează
de preot cât şi de devot în timpul acelaşi gest-în oglindă. Vârful degetelor mari şi inelare se ating cu
ritualurilor Garbhadhatu Mandala. Este cele de aceiaşi parte, dar şi între ele, f onnând aproximativ un cerc,
realizată cu ambele mâini, fiind o celelalte degete sunt întinse cu vârfurile orientate în sus.
sarnyutta mudra. Ea exprimă aspiraţia 181. Padyam mudra este o
pentru a deveni un vehicul a lui Buddha. mudra, un gest ritualic realizat cu
Mâinile sunt cu degetele încrucişate către mâinile, o pecete, care este
. interior, cu excepţia degetelor mijlocii şi caracteristică tradiţiei tantrice budiste
inelare care sunt întinse şi se ating la vârf. Degetele mari sunt (Vajrayana). Este realizată cu ambele
îndoite şi cu vârfurile către mijlocul palmei. mâini fiind o samyutta mudra. Ea
. simbolizează apa pentru spălatul
LiteraP picioarelor, care pe lângă apa pentru fată, trebuia oferită oricărui
musafir care îţi trecea pragul. Mâinile sunt plasate la nivelul
179. Padma mudra este o mudra, un gest pieptului şi le strângem în pumni, cu excepţia degetelor mijlocii
ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care care sunt întinse şi se ating la vârf. Degetele mari sunt întinse,
este caracteristică tradiţiei hinduse. Este plasate peste indexuri şi se ating pe toată lungimea lor.
realizată cu ambele mâini, fiind o 182. Pallavam mudra este o r-------------.
samyutta mudra. Ea simbolizează floarea mudra, un gest ritualic realizat cu
de lotus, floare care simbolizează starea de mâinile, o pecete, care este caracteristică •
puritate. Mâinile sunt plasate Ia nivelul pieptului, poziponate în tradiţiei yoga şi în mod special formei
oglindă cu palme_le orientate faţă în faţă. Mâinile se ating la bază şi Yoga Tattva· Mudra Vigyan. Este
degetele sunt îndoite, dar nu se ating, definind între ele un spaţiu. realizată cu o singură mână, fiind o
Degetele sugerează o floare. Această mudră ajută la deschiderea asamyutta mudra. Este una dintre cele 32
94 95 '
1' \
I
I de Gayatri mume. Ea este realizată atât de preot cât şi de devot în
timpul ritualurilor. Este o mudră care este utilizată şi în cazuri de
boală_ chiar şi în cazuri de cancer. Mâna este plasată la nivelu~
care este unul dintre cei 10 avatari ai lui Vishnu. Mana dreaptă este
cu palma orienta.tă către înainte cu degetul mare, arată~or -- '
ŞI.
mi;lociu întinse cu vâr.furile orienta.te către în sus. Degetele melar
I umărului cu palma orienta.tă către înainte cu degetele relaxate ş1
uşor distanţate. Această mudră se aseamănă cu abhaya mudra doar
că în aceasta. din unnă degetele sunt lipite.
~ ' I
şi mic sunt îndoite către mijlocul palmei. Mâna stângă este re axată
cu degetele lipite cu vârfurile în jos şi este plasată ,pe şoldul stâng
-

sub talie. .

I 183. Pancha mukha mudra este o


mudr~ un gest ritualic realizat cu
mâinile, o pecete, care este caracteristică
186. Parvati mudra este o mudra,
un gest ritualic reaJizat cu m9inile, o
• pecete, care este efectuată de către un
tradiţiei yoga şi în mod special formei
I Yoga Tattva Mudra Vigyan. Este
realizată cu ambele mâini, fiind o
actor sau de către un dansator. Este
reaJiz.a.tă cu ambele mâini, fiind o
samyutta mudra. Ea o reprezintă pe
samyutta mudra. Este una dintre cele 32
I de Gayatri mudre. Ea este realizată atât de preot cât şi de devot în
timpul ritualurilor. Este o mudră care este utilizată şi în cazuri de
Parvati, consoarta. lui Shiva. Mâinile sunt
cu palmele orienta.te către înainte cu degetele lipite şi cu degetele
· mari realizand un unghi aproximativ drept cu celelalte degete.·
boal~ chiar şi în cazuri de cancer. Mâinile sunt plasate la nivelul
I taliei. Degetele sunt îndoite, distanţate între ele, aproximativ
aralele cu solul i se ating la vârf.
Mâna dreaptă este cu vârfurile degetelor orientate în jos pe când
mâna stingă este cu vârfurile degetelor orienta.te în sus. Ambele
mâini sunt ţinute aproape de nivelul umerilor.
184. Pankaj mudra este o mudra. un 187. Patra mudra este o mudra, _ _ _.;......_ _ _ _ _--,
I gest ritualic realizat cu mâinile, o pecete,
care este caracteristică tradiţiei yoga şi în
un gest ritualic realizat cu m9inile, o
pecete, care este caracteristică tradiţiei
mod special formei Yoga Tattva Mudra
I Vigyan. Este realizată cu ambele mâini,
fiind o samyutta mudra. Este una dintre
budismului japonez Vajrayana şi
Mantrayana. Ea este realizată atât de
preot cât şi de devot în timpul
cele 32 de Gayatri mudre. Ea este
ritualurilor Garbhadhatu Mandala. Este
I realizată atât de preot cât şi de devot în timpul ritualurilor. Este o
mudră care este utilizată şi în cazuri de boal~ chiar şi în cazuri de
realizată cu ambele mâini, fiind o
samyutta mudra, mâinile sunt plasate în oglindă. Ea exprimă atât
cancer. Mâinile sunt plasate la nivelul taliei. Mâinile se ating la
oferirea de orez ca ofrandă_ dar şi protecţie împotriva energiilor
I bază, palmele sunt faţă în faţă cu degetele relaxate, uşor ~ndoi!e,
răsfrrate, rară să se atingă unele de celelalte. Degetele au vârfunle
malefice. Mâinile sunt aproape lipite pe marginea lor exterioară,
palmele sunt orientate aproape faţă în faţă, cu degetele uşor îndoite
orientate către înainte.
şi .care se ating Ia vârf. cu excepţia
I 185. Parashuramavatara mudra
este o mudra, un gest ritualic realizat cu
mâinile, o pecete, care este efectuată de
degetelor arătătoare şi degetelor mari.
Mâinile sunt paralele cu solul.
188. Pitri mudra este o mudra,
I •
către un actor sau de către un dansator.
Este realizată cu ambele mâini, fiind o
samyutta mudra. Ea îl reprezintă pe Rama,
un gest ritualic realizat cu mâinile, o
pecete, care este efectuată de către un
actor sau de către un dansator. Este
I 96
97
.
. .'
.1
mic îndoite şi se ating la vârf, iar arătătorul şi mijlociul sunt
reali~ti cu ambele mâini, fiind o samyutta mudra Ea reprezintă
!111a dintre ~u~I~ care r~preziotă relapi familiale, ea exprimă
ideea de ta!_a. Ma•rule sunt pnute la nivelul pieptului. Mâna dreaptă
întinse. cu vârfurile orientate către înainte.
191. Prithivi mudra este o
I
este plasa~- cu_ palma către linia de mijloc. după care strângem mudra, un gest ritualic realizat cu
pumnul ŞI verum cu degetul mare orientat către în sus. Mâna
dceaptă este cu paJ~a orientată către înainte cu degetele lipite şi cu
· mâinile, o pecete. care este caracteristică
tradiţiei yoga şi în mod special formei
I
Yoga Tattva Mudca Vigyan. Ea este
degetul mare real1zând un unghi aproximativ dcept cu celelalte
degete.
18.9. Pothi mudra 'este o mudra, un
realizată atât de preot cât şi de devot.
Este realizată cu o singură mână, fiind o
I
gest ritualic realizat cu mâinile, o asamyutta mudra. Această mudră este capabilă să mărească starea
pecete, care este specifică tradiţiei
tantrice a budismului japonez
de vitalitate. să armonizeze muladhara chakra, să eJimine starea de
slăbiciune, de oboseală şi de inerţie. Intensifică mirosul şi întăreşte
I
(Vajrayana şi Mantrayana). Ea este · oasele. părul. unghiile şi dezvoltă răbdarea. Venim cu niâna cu

.
realizată atât de preot cât şi de devot
în timpul ritualurilor Garbbadathu
palma orientată către în sus cu degetele întinse, cu excepţia
degetului inelar şi degetului mare care sunt îndoite şi se ating la
I
Man~a, Va~radhathu Mandala şi a ritualurilor Homa şi în cadrul vârf.
altor nta1alun. Este realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta
mudra. Această mudră exprimă o stare de invuJnerabilitate în fata
192. Puna mudra este o mudra.
un gest ritualic realizat cu mâinile, o I
foiţelor malefice. Mâna stângă este cu paima orientată către în sus pecete, care este specifică tradiţiei
cu v ~ e degetelor orientate către linia de mijloc, iar mâna
dr~aptă este cu palma orientată către în jos, cu vârfurile degetelor
tantrice budiste. dar şi tradiţiei hinduse.
Ea este realizată atât de preot cât şi de I
o~~o~te... ~ e linia de mijloc. Mâna dreaptă este pusă în palma devot în timpul ritualurilor. Este realizată
maim1 staugi, ambele mâini fiind plasate în poală.
190. Prana mudra este o mudra,
cu ambele mâini. fiind o samyutta mudra.
Ea denotă o stare de purificare. Venim cu
mâinile plasate în dreptul pieptului, lipite. Seamănă cu anjali
I
un gest ritualic realizat cu mâinile,
o pecete, care este caracteristică mudra, doar că există un spapu între degetele mijlocii şi inelare.
tradiţiei yoga şi în mod special
193. Purn-gyan mudra este o
formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. mudra, un gest ritualic realizat cu
Ea este realizată atât de preot cât şi
de devot. Este realizată cu o singură mân~ fiind o asamyutta.
mâinile, o pecete, care
caracteristică tradifiei yoga şi în mod
special formei Yoga Tattva Mudra
este
I
~u~ Este o ~udră revigorantă, energizează trupul şi măreşte
~tali~~ cantita~ de prana de care dispunem. Ajută la
.1mb1 •natăprea veden1. Este necesară celor nervoşi, obosiţi şi slăbiţi.
Vigyan. Ea este realizată atât de preot
cât şi de devot. Este realizată cu ambele
mâini, fiind o samyutta mudra. Este
I
,;Bancă de energie'' măreşte vitalitatea şi limpezeşte vederea.
Practicată mai mult timp amelioream afecţiunile oculare. Induce o
s ~ de_claritate mentală şi o stare de forţă lăuntrică şi încredere in
realizată pentru a controla stările de dependentă cu care ne
confruntăm şi stările de pasiona1itate excesivă. Ambele mâini
realizează acelaşi gest, doar poziţionarea mâinilor este diferită.
I
sine. Mana este cu palma orientată în sus, cu degetul mare. inelar şi
98 99
I
I
I Degetele mari şi degetele ariitătoare se ating la vârf, descriind un
cerc, celelalte degete sunt relaxate şi uşor distanţate. Palma dreaptă
asociate şi cu ritualuri de adorarea a
Marii puteri. cosmice, Tara. Este
este orientată către înainte, plasată la nivelul umărului, cu degetele realizată cu ambele mâini, poziţionate
I cu vârfurile orientate către în sus, palma stângă este orientată către
în sus, plasată pe genunchiul stâng, iar degetele sunt cu vârfurile
în oglindă, fiind o samyutta mudra.
Mâinile sunt ţinute la nivelul pieptului,
orientate către înainte. cu palmele orientate în sus, cu degetele
I 194. Purusha ratna mudra este o
mudra, un gest ritualic realizat cu
mâinile, o pecete, care este
mijlocii, inelare şi mici îndoite, iar _
degetele mari vin plasate peste prima lor falangă. Degetele
arătătoare sunt întinse cu vârfurile orientate către înainte. Mâinile
I caracteristică tradiţiei tantrice a
budismului Vajrayana. Este realizată cu
ambele mâini, fiind o samyutta mudra.
se ating la nivelul celei de a treia falange a degetelor mici.

LiteraR
I Ea simbolizează oferirea de daruri în
general, dar specific poate reprezenta dăruirea uneia dintre cele 7
pietre preţioase (saptaratna) care simbolizează suveranitatea.
197. Ragaraja mula mudra este
o mu~ un gest ritualic realizat cu
I Ace.astă mudră este asociată şi cu ritualuri de adorare a marii puteri
cosmice Tara. Este realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta
mudra, mâinile fiind în oglindă. Mâinile sunt ţinute la nivelul
mâinile, o pecete, care este specifică
tradiţiei tantrice a budismului japonez
(Vajrayana şi Mantrayana). Ea este
pieptului, cu palmele orientate în jos. Degetele mari şi degetele
I arătătoare sunt îndoite şi se ating la vârf; degetele mijlocii sunt
întinse şi se ating la vârf, degetele inelare şi degetele mici sunt
realizată atât de preot cât şi de devot în
timpul ritualurilor. Această mudră îl
simbolizează pe zeul Ragaraja. Este realizată cu ambele maîni,
îndoite şi se ating la nivelul celei de a doua falange.
I 195. Pusbapaputa mudra este o
mudra, un gest ritualic realizat cu
fiind o samyutta mudra, miioile sunt plasate în oglin4ă. Mâinile
sunt ţinute la nivelul pieptului, cu palmele orientate faţă în faţă.
Degetele mari sunt încrucişate între ele. Degetele arătătoare şi
mâinile, o pecete, care este caracteristică
I traditiei
• hinduse. Este realizată cu
ambele mâini, fiind o samyutta mudra.
degetele mici sunt întinse cu vâcfurile orientate. că~ în sus.
Degetele

mijlocii sunt îndoite către mijlocul palmei, iar degetele
inelare sunt întinse şi se ating la vârf.
Ea simbolizează oferirea de daruri, dar în
I mod special de apă şi de flori. Mâinile
sunt ţinute la nivelul pieptului, cu· p~mele orientate în sus, cu
1.98. Ragburamavatara mudra
este o mudra, un gest ritualic realizat cu
mâinile, o pecete, care este efectuată de
degetele lipite şi îndoite. Mâinile se ating la nivelul marginii către un actor sau de către un dansator.
I exterioare.
196. Pushpe mudra este o mudra, un gest ritualic realizat
Este realiz.ată cu ambele mâini, fiind o
samyutta mudra. Ea îl reprezintă pe
cu mâinile, o pecete, care este caracteristică tradiţiei tantrice Rama unul dintre cei 10 avatari ai lui
I budiste (Vajrayana). Ea simbolizează florile dăruite, unul dintre
cele 5 daruri oferite unui musafir sau unei zeităJ:i. Celelalte patru
Vishnu. Mâinile sunt tinute la nivelul pieptului. Mâna dreaptă este
plasată cu palma către linia de mijloc, după care strângem pumnul
sunt mâncare, parfumuri, beţişoare parfumate şi apa. Acestea sunt şi venim cu degetul mare orientat către în sus. Mâna dreaptă este
I 100 101

..
I
cu palma orientată către înainte cu degetele îndoite. cu degetul
arătător plasat peste vârful degetului mare, realizând un unghi
aproximativ drept cu celelalte degete.
pe Ratnaprabha Akashagarba. Este realizată cu ambele ~âini, !iind
o samyutta mudra. Mâinile sunt ţinute la nivelul p1eptulu1, cu
palmele orientate fată în faţă. Degetele mari sunt încrucişate între
I
199•. Rabu mudra este o mudra,
un gest ritualic realizat cu mâinile, o
pecete, care .este efectuată de către un
ele. Degetele arătătoare şi mijlocii sunt întinse şi se ating la vârf.
iar celelalte degete sunt încrucişate.
202. Ren renge in mudra este
I
actor sau de către un dansator. Este
realizată cu ambele mâini, fiind o
sarnyutta mudra. Această mudră
o mudra, un gest ritualic realizat cu
mâinile, o pecete, care este specifică
tradiţiei tantrice a budismului japonez
I
simbolizeaz.ă nodul nord lunar. numit şi
(Vajrayana şi Mantrayana). Ea este
rahu. Mâna dreaptă este cu palma orientată înainte cu degetul mare
şi arătător întinse cu vâdurile orientate în sus, iar celelalte îndoite realizată atât de preot cât şi de devot în
timpul ritualurilor Garbhadathu
I
spre mijlocul palmei. Mâna stângă este cu palma orientată către
Mandala. Vajradhathu Mandala şi a ritualurilor Homa şi 'în cadrul
Înainte cu degetul mare îndoit şi plasat la baza degetului arătător,
iar celelalte degete sunt cu vârfurile orientate în sus, dar uşor
îndoite.
altor ritualuri. Este realizată cu ambele mâini, plasate în oglind~
fiind o samyutta mudra. Această mudră denotă lotusul- care tocmai
I
înfloreşte. Mâinile sunt plasate la nivelul pieptului, cu palmele
200. Ratna mudra este o mudra,
un gest ritualic realizat cu mâinile, o
pecete, care este specifică tradiţiei
orientate către în sus, cu degetele întinse şi care se ating la vârf. cu
excepţia degetelor mici şi arătătoare care sunt îndoite. Degetele
I
mari sunt plasate peste prima falangă a degetelor mici.
tantrice a budismului japonez (Vajrayana
şi Mantra.yana) Ea este realizată atât de
preot cât şi de devot în timpul ritualurilor
203. Rudra mudra este o
mudra. un gest ritualic realizat cu

mâinile, o pecete. ~~e este
Garbhadathu Mandata. Vajradhathu
Mandala şi a ritualurilor Homa şi în cadrul altor ritualuri. Este
realizată cu ambele mâini, frlnd o samyutta mudra. Această mudră
caracteristică tradiţiei hinduse. Este
realizată cu o singură mână, fiind o
_.
--...__ ___.
.. --- I
denotă bijuteria care este asociată lui Ratnasambhava. Mâinile sunt asamyutta mudra. Această mudra îl
ţinute la nivelul pieptului, cu palmele orientate faţă în fafă.
Degetele mari sunt încrucişate între ele. Degetele mijlocii sunt
simbolizează pe Rudra. Se realizează cu mâna cu palma orientată
in sus, cu degetul mare, arătător şi inelar îndoite şi se ating la vârf,
I
·întinseşi se ating la vârf, iar celelalte degete sunt încrucişate. celelalte degete.sunt întinse.
· 201. Ratnaprabha Akashagarba mudra
este o mudra. un gest ritualic realizat cu
204. Rupa mudra este o mudra,
un gest ritualic realizat cu mâinile, o
I
mâinile. o pecete, care este specifică pecete, care este caracteristică atât
tradiţiei tantrice a budismului japonez
{Vajrayana şi Mantrayana). Ea este
tradiţiei hinduse, cât şi tradiţiei budiste.
Această mudră este realizată în cadrul a
I
realizată atât de preot cât şi de devot în
numeroase ritualuri. Este realizată cu
timpul ritualurilor în care zeitatea este
invocată. Această mudră n simbolizează
ambele mâini, plasate în oglindă, fiind o .
samyutta mudra. Această mudră exprimă ideea de formă. Mâinile
.
I
sunt orientate cu palma către înainte şi uşor către exterior. Degetele
102
103 ·1
J
I
I arătătoare şi mici sunt întinse şi cu vârfurile orientate către în sus.
Degetele mari sunt îndoite către mijlocul palmei, iar degetele
adesea în ritualuri de adorare a Marii
Puteri Cosmice Tara. Mâinile sunt plasate
mijlocii şi inelare sunt plasate peste degetele mari. Mâinile sunt la nivelul pieptului, cu palmele orientate
I încrucişate la nivelul încheieturilor. cu mâna dreaptă plasată
deasupra. Degetele mici se încolăcesc unul în jurul celuilalt.
fată în fată, cu degetele încrucişate către
interior.

I LiteraS
208. Samputam mudra este o mudra, un gest .ritualic.
realizat cu mâinile, o pecete, care este caracteristică tradiţiei yoga
şi în mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Este realizată
205. Sai butm in (mudra lui cu ambele mâini, fiind o samyutta mudra. Este una dintre cele 32
I Buddha al Vestului) este o mudra, un
gest ritualic realizat cu mâinile. o pecete,
de Gayatri modre. Ea este realizată atât de preot cât şi de devot în
timpul ritualurilor. Este o mudră care
care este specifică tradipei tantrice a este utiliz.at'ă şi în cazuri de boal~ chiar
I budismului japonez (Vajrayana şi
Mantrayana). Ea este realizată atât de
şi în cazuri de cancer. Mâinile sunt
plasate la nivelul pieptului, cu palmele
preot cât şi de devot în timpul ritualurilor orientate faţă în fată, cu degetele
I Vajradhathu Mandala şi în cadrul altor ritualuri. Este realizată cu
ambele mâini. plasate în oglindă, fiind o samyutta mudra. Această
mudră îl simbolizează în Japonia pe Dhyani Buddha Amitabha. ·
Îndoite, cu vârfurile orientate către
înainte şi se ating la vârf. Mâinile se
ating la bază.
I Mâinile sunt plasate la nivelul pieptului, cu palmele orientate faţă
în faţă, cu degetele încrucişate, cu excepţia degetelor mijlocii care
sunt întinse şi se ating la vârf. Degetele mari sunt încrucişate cu
209. Saojali mudra este o mu~ un gest ritualic realizat cu
mâinile, o pecete, care este caracteristică atât tradiţiei hinduse, cât
şi tradiţiei budiste. Ace.astă mudră este

I degetul mare al mâinii drepte deasupra.


206. Samaoa mudra (se mai numeşte
şi sukri mudra) este o mudra, un gest ritualic
realizată în cadrul a numeroase
ritualuri. Este realizată cu ambele
mâini, plasate în oglindă. fiind o
I realizat cu mâinile, o pecete, care este
caracteristică tradiţiei yoga şi în mod special
formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Ea este
samyutta mudra. Mâinile se află la
qivelul bărbiei cu palmele orientate faţă
în fa~ cu degetele uşor îndoite şi cu
I realizată atât de preot cât şi de devot. Este
realizată cu o singură mână, fiind o
asamyutta · muclra. Această mudră
vârfurile orientate în sus. Degetele se
ating la vârf. Degetele mari sunt distantate de celelalte degete. În
spaţiul care se formează între degete, de obicei este plasat un obiect
îmbunătăţeşte digestia, armonizează manipura chakra. Vârfurile
I degetului arătător, mijlociu, inelar şi mic, ating vârful degetului
mare.
ritualic, sau o ofrandă pentru zeitate. Această mudră se aseamănă
cu anjali şi namaskara mudra.
210. Sarasvati mudra este o mudra, un gest ritualic realizat
207. Samanta Buddhanam mudra este o mudra, un gest
I ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care este specifică tradiţiei
tantrice budiste. Este realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta
cu mâinile, o pecete. care este efectuată de către un actor sau de
către un dansator. Este realizată cu ambele mâini. fiind o samyutta
mudca. Această mudră o simbolizează pe zeiţa Sarasvati. Mâinile
m'udra. Ea exprimă o stare de suveranitate universală. Este folosită
I 104
sunt plasate la nivelul umerilor. cu palmele orientate către înainte.
105
'··-"iii
,_, laG#
I
Mâna dreaptă este cu degetul mare şi
arătător întinse. cu vârfurile orientate
către în sus, restul degetelor sunt
acelaşi gest ca şi mâna dreaptă, doar că aceasta se află de.asupra
mâinii stângi. Mâinile se află plasate la nivelul pieptului. I
îndoite către mijlocul palmei. Mâna 213. Sba.kata mudra este o mudra. un gest ritualic realizat
stângă este cu degetele întinse cu
vârfurile orientate către în sus,
cu mâinile. o pecete, care este
caracteristică tradiţiei yoga şi în mod
special formei Yoga Tattva Mudra
I
degetul mare fiind la distanţă de Vigyan. Este re.aJizată cu ambele mâini,
celelalte degete.
211. Sarva-buddha-bodhsatttvanam mudra este o mudra,
fiind o samyutta mudra. Este una dintre
cele 32 de Gayatri mudre. Ea este
I
un gest ritualic realint cu mâinile, o
pecete, care este specifică tradiţiei
tantrice budiste. Este realizată cu
realizată atât de preot cât şi de devot în
timpul ritualurilor. Este o mudră care este utilizată şi în cazuri de
boală, chiar şi în cazuri de cancer. Mâinile sunt cu palmele
I
ambele mâini, fiind o samyutta
orientate către în jos, paralele cu solul cu degetele îndoite, cu
mudra. cu mâinile în oglindă. Ea
exprimă simbolic o pasăre în .zbor.
excepţia degetelor mari şi arătătoare care sunt întinse cu vârfurile
orientate către înainte. Degetele mari realizează unghi drept cu
I
Este folo.şită adesea în ritualuri de
celelalte degete şi se ating la vârf. Mâinile sunt plasate la nivelul
adorare a Marii Puteri Cosmice Tara.
Mâini le sunt plasate Ia nivelul pieptului, cu palmele orientate către
taliei.
214. Sbakti mudra este o mu~
I
înainte. cu degetele întinse cu vârfurile orientate ~tr~ în s~s. cu un gest ritualic realizat cu mâinile, o
excepţia degetelor mari şi arătătoare care sunt îndoite ş1 se ating Ia
vârf cu degetul de aceiaşi parte. Mâinile sunt apropiate, dar nu se
ating.
pecete, care este specifică tradiţiei
hinduse. Este realizată cu ambele mâini,
I
fiind o samyutta mudra. Ea o reprezintă
212. Sbabda mudra este o mudra, un gest ritualic realizat
cu mâinile, o pecete, care este
pe Shakti. Principiul feminin suprem.
Venim cu pumnii strânşi cu degetele
I
specifică tradiţiei tantrice budiste. Este
mari plasate în mijlocul pumnului. Degetele de la cele 2 mâini se
realizată cu ambele mâini, fund o
samyutta mudra. Ea exprimă simbolic
ideea de muzică, de sunet. Este folosită
ating la nivelul celei de a doua falange. Degetele inelare şi degetele
mici sunt întinse şi se ating la vârf. Mâinile se află plasate la
I
nivelul pieptului.
adesea în ritualuri de adorare a Marii
Puteri Cosmice Tara Mâinile
realizează acelaşi gest, doar orientarea lor este diferită. Mâna
215. Shakyamuni mudra este o mudra. un gest ritualic
realizat cu mâinile, o pecete, care este caracteristică tradiţiei
I
budiste. Ea îl simbolizează pe Buddha
dreaptă este cu palma orientată către !>racti~ant cu d:getu~ ?1are. Shakyarnuni Această mudră este
arătător şi mijlociu întinse cu vârfurile onentate catre l1rua d~
reali.zală în cadrul a numeroase ritualuri
mijloc şi uşor în sus, iar celelalte îndoite ~pre mijloc~l. palmei: în care este invocat Buddha
Dege~l mare este plasat peste prima falanga a degetului ine~ar şi Shakyarnuni. Este realizată cu ambele
mic. Mâna stângă este cu palma orientată către practicant realizând mâini, plasate în oglindă, fiind o
samyutta mudra. Mâinile sunt plasate
106
107
I .'

I cu paJmele privind linia de mijloc, faţă în faţă. Degetele mari -sunt


întinse şi se ating pe toată lungimea lor, degetele arătătoare şi
mâini, fiind o samyutta mudra. Este una dintre cele 32 de Gayatri
modre. Ea este realizată atât de preot cât şi de devot în timpul
inelare sunt îndoite către interiorul palmei. Degetele mijlocii şi ritualurilor. Este o mudră care este utiJiută şi în cazuri de boală,
I mici sunt întinse şi se ating la vârf.
216. Shambhu mudra este o
chiar şi în cazuri de cancer. Această muchă ajută la eliminarea
problemelor legate de gât, îmbunătăţind vocea Produce o stare
mudra. un gest ritualic realizat cu profundă de calm lăuntric. Mâna stângă este cu palma orientată

I mâinile. o pecete. care este efectuată


de către un actor sau de citre un
către p~ticant cu degetele întinse şi cu vârfurile orientate în sus, ·
iar mâna dreaptă prinde cu toate degetele degetul mare de la mâna
dansator. Este realizată cu ambele stângă. Degetul mare de la mâna dreaptă. este plasat peste vârful

I mâini, fund o samyutta mudra.


Această mudră îl simbolizează pe
degetului mare de la mâna stângă.
219. Shankha-varta mudra
Shambhu, un aspect al lui Shiva Mâna este o mudra, un gest ritualic realizat
I dreaptă este cu palma orientată înainte, cu degetele întinse, cu
vârfurile orientate în sus, cu excepţia degetului inelar, care este
îndoit spre mijlocul palmei. Mâna stângă este cu palma orientată
cu mâinile; o pecete, care este
caracteristică tradiţiei budismului
japone~ Vajrayana şi este o mudra
I către înainte cu degetul mare, arătător şi mijlociu îndoite şi se ating
la vârf, iar celelalte degete sunt cu vârfurile orientate în sus.
Mâinile sunt ţinute la nivelul umerilor.
tantrică. Ea simbolizează scoica
spiralată, care reprezintă. unul dintre
cele opt semne ale norocului în

I 217. Shanaischara mudra este


o mu~ un gest ritualic realizat cu
mâinile, o pecete, care este efectuată de
tradiţia budistă, ele fiind şi ofrande care sunt dăruite zeităp.lor sau
musafirilor. Celelalte şapte sunt: nodul norocos, roata, lotusul,
steagul victoriei, umbrela protectoare, :vasul cu comori şi peştişorul

I către un actor sau de către un dansator.


Este realizată cu ambele mâini, fiind o
samyutta mu<ha Această m~chă
de aur. Aceste ofrande sunt asociate cu ritualuri de a.dorape ale
marii puteri cosmice Tara. Este realjzată cu.ambele mâini, fiind o
samyutta mudra. Pornim cu mâinile poziponate în oglindă cu
simbolizează planeta Saturn. Mâna
I dreaptă este cu palma orientată înainte cu degetele întinse cu
vârfurile orientate în sus, cu excepţia degetului mare şi mic, care
palmele orientate către practicant cu degetele întinse cu vârfurile
qrientate în jos şi se ating la nivelul vârfurilor degetelor inelare şi
mijlocii. Degetele mari sunt întinse cu varfurile orientate în sus şi
sunt îndoite spre mijlocul palmei. Mâna stângă este cu palma se ating Ia vârf. Degetul arătător de la mâna stângă este îndoit şi cu
I orientată către înainte, cu degetul mare întins şi celelalte degete
sunt ·uşor îndoite. Mâinile sunt ţinute
v9Iful orientat în sus. Mâinile sunt ţinute la nivelul pieptului.
220. Sbanmukha mudra este o
aproape la nivelul ••meri.lor. mudra, un gest ritualic realizat cu
I 218. Sbankha mudra este o
mudra, un gest ritualic realizat cu
mâinile, o pecete, care este efectuată de
către un actor sau de către-un dansator.
mâinile, o pecete, care este Este realizată cu ambele mâjni, fiind o
I caracteristică tradiţiei yoga şi în mod
special formei Yoga Tattva Mudra
samyutta mudra. Această mudră îl
simbolizează pe zeul Shanmukha. Mâna
Vigyan. Este realizată cu ambele dreaptă este cu palma orientată -înainte

I 108 109
I
cu degetele întinse cu vâifurile orientate în sus, cu excepţia
spiralată, roata, lotusul, steagul victoriei, umbrela protecto~e,
vasul cu comori şi peştişorul de aur. Aceste ofrande sunt as~1at~
I
.degetului mare şi mic, care sunt îndoite spre mijlocul palmei. Mâna
cu ritualuri de adoraţie ale marii puteri cosmice Tara. Este reaJ•z.ată
stângă este cu pumnul s ~ şi cu degetul mare întins şi orientat în
sus. Mâinile sunt ·ţinute aproape la nivelul umerilor. cu ambele mâini, fiind o samyutta mudra. Mâinile ~J~zează
a~elaşi gest, dar au orientare diferită. Mâinile au degetele aratatoare
I
221. Sban-mukham mµdra
şi mijlocii întinse, iar celelalte degete
este o mudra, un gest ritualic realint
cu mâinile, o pecete, care este
sunt îndoite spre mijlocul paJmei.
Degetele mari sunt plasate peste
I
.
caracteristică tradiţiei yoga şi în mod
degetele îndoite. Mâna dreaptă este cu
special formei Yoga Tattva Mudra
Vigyan. Ea este .realizată atât ~e
palma orientată în sus, iar mâna stângă
cu palma orientată în jos. Degetul
I
preot cât şi de deiot. Este realizată
arătător şi mijlociu de la mâna stângă
cu ambele mâini, fiind o samyutta
mudra, mâinile sunt în oglindă. Este una dintre cele 32 de Gayatri este plasat peste degetele omoloage de . .
la mâna dreaptă. Mâinile sunt ţinute la nivelul p•eptulw.
. I
mudre. Ea este realizată atât de preot cât şi de devot în timpul 224. Sbudra mudra este o mudra, un gest ritualic realizat
ritualurilor. Este o mudră care este utiliz,ată şi în cazuri de boală.
chiar şi în cazuri de cancer. Mâinile sunt plasate la nivelul taliei, cu cu mâinile, 0 pecete, care este
efectuată de către un actor sau de către
I
palmele orientate faţă în fată, cu degetele uşor îndoite şi se ating la
un dansator. Este realizată cu ambele
vârf, cu excepţia degetelor mici. care sunt la distanţă şi nu se ating.
mâini, fiind o samyutta mudra.
222. Shivalinga mudra este
o mudra, un gest ritualic realizat cu
mâinile, o pecete, care este specifică
Această mudră simbolizează
dintre cele 4 caste: shudra. Mâna
dreaptă este cu palma orientată înainte
una
1 .

·-
tradiţiei hinduse. Este realizată cu
ambele mâini, fiind o samyutta
cu degetele îndoite spre mijlocul .
palmei, cu excepţia degetului mare şi arătător care sunt î~tins: cu
I
• mudra. Ea reprezintă lingaroul lui vârfurile orientate în sus. Mâna stângă este cu pumnul strans ş1 cu
Shiva (zeul resorbţiei şi a
L - - - - - - - - - - - - ' - transcenderii), care simbolizează
degetul mare întins şi orientat în sus. Mâinile sunt ţinute ap~oape la
nivelul umerilor.
I
forta masculină. Mâinile sunt plasate la nivelul taliei, cu mâna 225. Shukra mudra este o mudra. un est ritualic realizat
dreaptă care este cu pumnul strâns şi cu degetul mare orientat în
sus, plasată în mijlocul palmei stângi care este orientată în sus ~u
cu mâinile, o pecete, care este efectuată
de către un actor sau de către un
I
degetele uşor îndoite. Această mudră elimină starea de depresie,
dansator. Este realizată cu ambele
tristete, oboseală.
' 223. Sbri vatsya mudra este o mudra, un gest ritualic
mâini, fiind O samyutta mudra. Această
rnudră simbolizează planeta Venus.
I
realizat cu mâinile, o pecete, care este caracteristică tradiţiei
· budismului japonez Vajrayana şi este o mudra tantrică. Ea
simbolizează nodul norocos, care reprezintă unul dintre cele opt
Mâinile au palmele orientate către
înainte cu degetele strânse în pumni, cu I
semne ale norocului în tradiţia budistă. ele fiind şi ofrande care '
sunt diruite zeităplor sau musafirilor. Celelalte şapte sunt: scoica
110 111 ~·

j'
I
I degetele mari plasate peste primele falange ale degetelor. Mâna
dreaptă are degetele orientate în jos şi mâna stângă are degetele
onentate 1n sus.
• A
cu ambele miini, fiind o samyutta
mudra, m§ini]e sunt în oglindă. Este
una dintre cele 32 de Gayatri modre.
I 226. Shunya mudra este o
.mudra, un gest ritualic realizat cu
mâinile, o pecete, care este
Ea este realizată atât de preot cât şi
de devot în timpul ritualurilor. Este o

mudri care este utiliz:ată şi în cazuri


I caracteristică tradiţiei yoga şi în
mod special formei Yoga Tattva
Mudra Vigyan. Ea este realizată
de boală, chiar şi în cazuri de cancer.
Mâinile sunt ţinute la nivelul
umerilor. Mâinile sunt cu palmele orientate către înainte, cu
I atât de preot câţ şi de devot, în
timpul ritualurilor. Este realizată cu
o singură mân~ fiind o asamyutta muclra. Are efecte benefice
degetele relaxate, fiiră să se atingă.
229. Surya mudra (mudra
soarelui) este o mudra, un gest
asupra iriimii şi asupra auzului. Această mudră ameliorează
I durerile de urechi în numai câteva minute. Are efecte curative şi
asupra durerilor de gât. Mâna este ridicată cu palma orientată
ritualic realizat cu mâinile, o pecete,
care este caracteristică tradiţiei yoga
şi în m9(1 special formei Yoga Tattva

I înainte, cu degetele întinse cu vârfurile orientate în sus, cu exceppa


degetului mijlociu care este îndoit către mijlocul palmei, iar
degetul mare este plasat peste el.
Mudra Vigyan. Ea este rea)izată atât
de preot cât şi de devot. Este
realizată cu o singură .mân~ fiind o

I 227. Simha mudra este o


mudra, un gest ritualic realizat cu
mâinile, o pecete, care este efectuată
asamyutta muclra. Este utilizată pentru eliminarea stărilor ~e
depresie şi este folosită şi pentru scăderea în greutate, datontă
dinamizării energiei yang în fiinfă. Mâna este ridicată cu palma
de către un actor sau de către un
I dansator. Este realjzată cu ambele
mâini, fiind o samyutta mudra.
orientată înainte cu degetele întinse, cu vârfurile orientate în sus, cu
excepţia degetului inelar care este îndoit către mijlocul palmei, iar
degetul mare este plasat peste el.
Această mudră simbolizează
I anim~ul leu. Mâna dreaptă este cu
palma orientată înainte cu degetele îndoite spre mijlocul palmei, cu •
230. Sutra mudra este o
mudra, un gest ritualic realizat cu
mâinile, o pecete, care este
excepţia degetului arătător şi mic, care sunt întinse cu vârfurile
I orientate în sus. Degetul mare este plasat peste prima falangă a
degetelor îndoite.- Mâna stângă este cu palma orientată spre
caracteristică tradiţiei budismului
japonez Vajrayana şi Mantrayana. Ea
simbolizează aspiraţia faţă de
practicant, cu degetele întinse dar relaxate, cu vârfurile orientate în
I sus. Mâna stângă este plasată cu partea posterioară a palmei în
contact cu partea posterioară a palmei drepte. Mâinile sunt ţinute la ,
cunoaşterea autentică şi este utilizată
adesea în ritualuri, care sunt
închinate diferitelor zeităţi. Este realizată cu ambele mâini, fiind o
nivelul pieptului.

I 228. Sinkhakrant mudra este o mudra, un ge:st ritualic


realizat cu mâinile, o pecete, care este caracteristică tradiţiei yoga
.
;
samyutta mudra, mâinile fiind poziţionate în oglindi. Mâinile sunt
ţinute la nivelul pieptului, cu palmele orientate fată în faf.ă:
Degetele arătătoare şi degetele mici sunt îndoite, iar degetele man
şi Îiţ mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Este realizată
I 112
113
I
sunt plasate peste prima lor falangă. Degetele mijlocii şi inelare samyutta mudra. Această mudră simbolizează ideea de îmbrăţ:işare,
sunt întinse şi se ating la vârf.
231. Suvarna-chakra mudra este
dar şi de stâlpi solizi, sau de obiect mare. Venim cu mâinile la
nivelul pieptului, cu palmele faţă în fată, cu degetele întinse şi
I
o mudra, un gest ritualic realizat cu lipite, cu vârfurile orientate în sus. Distanţa dintre mâini este cam
mâinile, o pecete, care este caracteristică
tradipei budismului japonez Vajrayana şi
de 5 centimetri.
234. Tarjani mudra I este o I
este o mudra tantrică. Ea simbolizează mod.ca, un gest ritualic realizat cu
roata de aur, care reprezintă unul dintre
cele opt semne ale norocului în tradiţia
mâinile, o pecete, care este specifică atât
tradiţiei hinduse, cât şi tradiţiei budiste.
·1
budistă, ele fiind şi ofrande care sunt dăruite zeitătilor sau Această mudră este adeseori realizată
musafirilor. Celelalte şapte sunt: scoica spiralată, nodul 'norocos·.
lotusul, steagul victoriei, umbrela protectoare. vasul cu comori şi
diferit de către hinduşi şi de către budişti.
Este realizată cu o singură mână, fiind o asamyutta mudra. Ea
.I
peştişorul de aur. Aceste ofrande sunt asociate cu ritualuri de exprimă avertizare, ameninţare, dar şi alungarea entităţilor
adoraţie ale marii puteri cosmice Tara. Este realizată cu ambele
m~ni. ~ind o samyutta mudra. Mâna dreaptă este cu palma
negative. Această mudră este folosită adeseori de către zeităţile
teribile, dar o întâlnim şi în artele marţiale. În tradiţia hindusă I
onentata în sus, cu degetele întinse şi lipite, iar mâna stângă este această mudră se realizează cu mâna cu palma orientată către
tot cu degetele întinse şi lipite, dar cu palma orientată în jos, cu
degetele plasate în palma mâinii drepte, cu care realizează
aproximativ un unghi drept.
înainte, cu pumnul strâns, cu excepţia degetului arătător care este
orientat în sus. Mâna este pnută la nivelul umărului.
235. Tarjani mudra II este o
I
232. Svastika mudra este o
.J!lUdra, . un gest ritualic realizat cu
mudra, un gest ritualic realizat cu
mâinile, o pecete, care este specifică
atât tradipei hinduse, cât şi tradipei
I
mâinile, o pecete, care este specifică atât
tradiţiei hinduse, cât şi tradipei budiste.
Este realizată cu ambele mâini, fiind o
budiste. Această mudră este adeseori
realizată diferit de către hinduşi şi de
către budişti. Este realizată cu o singură
I
samyutta mudra. Ea reprezintă simbolic
soarele sau nagaşii (semizei), adesea mai
multe zeităţi le vom regăsi reprezentate realizând această mudră.
Venim cu mâinile la nivelul pieptului, cu palmele faţă în faţă, cu
mână, fiind o asamyutta mudra. Ea exprimă avertizare, am~ninţare,
dar şi alungarea entităţilor negative. Această mudră este folosită
A

adeseori de către zeităţile teribile. 1n tradiţia budistă această mudră


I
se realizează cu mâna cu palma orientată către linia de mijloc, cu
degetele întinse şi le încrucişăm cam 30 de grade.

Litera T
pumnul strâns, cu excepţia degetului arătător care este orientat
înainte. Mâna este pnută sub nivelul
I
233. Tala mukha mudra este o
mudra, un gest ritualic realizat cu
umărului.
236. Tarpana mudra este o
mudra, un gest ritualic realizat cu
I
mâinile, o pecete, care este
mâinile, o pecete, care este efectuată de
către un actor sau de către un dansator.
Este realizată cu ambele mâini, fiind o
caracteristică tradiţiei budiste. Ea
simbolizează a oferi omagiu, mai ales
I
114 115
I
I . -

I strămoşilor. Este reaJiz.ată cu o singură mână, fiind o asamyutta


mudra. Mâna este plasată la nivelul umărului, îndoită de la cot, cu
şi Sangba
-
Este reati:zati cu o singură mâ~ă, fiind o asamyutta
7

mudra. Mâna este cu palma orientată către exterior, cu degetul
palma orientată. în jos şi cu vârfurile degetelor orientate către umăr. mare şi degetul aritiitor îndoite şi se ating la vârf, iar celel~te
I 237. Tattva mudra este o
mudra, un gest ritualic realizat cu
mâinile, o pecete, care este

degete sunt întinse, distantate, cu vârfurile orientate către în sus.
240. T.rish••fa ~udra_ este o
mudra, un gest ritualic realizat cu
I caracteristică tradit:iei hinduse. Ea
simbolizează adevărul. Este realizată
cu o singură mână, fiind o asamyutta
mâinile, o pecete, care este
specifică tradiţiei tantrice a
budismului japonez (Vajrayana şi
I mudra. Mâna este cu palma orientată
în jos, cu degetele uşor îndoite, cu
excepţia degetului mijlociu care este întins şi cu vârful orientat
• Mantrayana). Ea este realivrtă atât
de pxeot cât şi de devot în timpul
ritualurilor Gatbhadathu Mandala.
I către înainte. .Degetul mare este plasat peste prima falangă a
degetului arătător.
238. Tri-mukham mudra este
Vajradhathu Mandala. F.ste realizată cu o singură mină, fiind o
asarnyutta mudra, putând fi realizată atât cu mâna dreaptă. cât şi cu
cea stâ„gă. Această mumă denotă un trident, dar şi eliminarea·
I o mudra, un gest ritualic realizat cu
mâinile, o pecete, care este
caracteristică tradiţiei y(?ga şi în mod
obstacolelor. Mâna este cu palma· orient.ată către exterior, cu
degetul mare şi degetul mic îndoite spre mijlocul palmei, iar
celelalte trei degete sunt întinse, lipite, cu vârfurile orientate citre
special formei Yoga Tattva Mudra
I Vigyan. Este realjzată cu ambele
mâini, în oglindă, fiind o samyutta
în sus. Această mumă mai este şi o variantă. a lui vajra mudra;' c.ind
reprezintă sceptrul, vajm.

mudra. Este una dintre cele 32 de Gayatri modre. Ea este re.alizată


I atât de preot cât şi de devot în timpul ritualurilor. Este o mudră
care este utilizată şi în cazuri de boală, chiar şi în cazuri de cancer. .-
·Literau

241„ Udana mudra este o mudra, un gest


Mâinile sunt ţinute la nivelul pieptului, cu palmele orientate faţă în •

I faţă, cu degetele mijlocii, inelare şi mici care sunt relaxate, uşor


îndoite i se atin la vârf. Degetele mari şi arătătoare sunt orientate
ritualic realizat cu mâinile, o pecete, care este
c;.aracteristică tradiţiei yoga şi în mod special
formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Ea este
căire în sus şi uşor către linia de mijloc. realiz.ată atât de preot cât şi de devot. F.ste
I 239. Trisharana mudra este o
mudra, un gest ritualic realizat cu
realizată cu o singurii mână sau cu ambele mâini.
Se realizează avind toate degetele care se ating
mâinile, o pecete,_ care este la vârf, cu excepţia degetului mic care este întins. .
I caracteristică tradiţiei budiste. Această
mudră se numeşte şi gestul Celor Trei
Trezeşte în fiiofă energia subtilă ·udana vayu, producând o
dinamizare intensă în zona gâtului şi capului. Are efecte curative în
Refugii, simbolizând Buddha, Dharma
.. -

..
I •• .......__,.
Co onmiln!CI. .,.,......~ ·

I 116 117
,.
..
I
mod special în zona gâtului. îmbunătăfind vorbirea şi rafinând
glasu], eliminând preblemele legate de vorbire.
242. Udveshtitalapadma mudra este o mudra. un gest ritualic
Buddha Vairochana realizând această mudră. Mâinile sunt ţinute la
nivelul pieptului, dar pot fi pnute şi deasupra capului cu palmele
lipite şi cu degetele încrucişate, cu exceppa degetelor arătătoare
I
realizat cu mâjnile, o pecete, care este efectuată de către un actor care sunt întinse şi lipite, cu vârfurile orientate în sus.
sau de către un dansaţor. Este
realjzată cu ambele mâini, fiind o Litera V
I
samyutta mudra. Această mudră
simbolizează sânii unei femei, fiind
adesea utilizată în dansuri erotice.
245. Vaishya mudra este o
mudra, un gest ritualic realizat cu
I
Mâinile sunt ţinute în dreptul mâinile, o pecete, care este
pieptului, cu palmele orientate către
în sus. Degetele sunt întinse şi
efectuată de către un actor sau de
către un dansator. Este realizată cu
I
răsfirate la maxim, cu degetele mari ambele mâini, fiind o samyutta
orientate către înainte.
243. Utsanga mudra este omu~ un gest ritualic realizat
mudra. Această mudră simbolizează
una dintre cele patru caste din
I
cu mâinile, o pecete, care este efectuată de către un actor sau de India, casta ·vaishya. Mâinile sunt ţinute in dreptul pieptului, cu
către un dansator. Este realizată cu
ambele mâini, fiind o samyutta
palmele orientate către înainte. La mâna dreaptă degetul arătător
este îndoit şi plasat peste degetul mare, degetul mijlociu este plasat
I
mudra. Această mudră simbolizează către mijlocul palmei, iar celelalte degete sunt întinse şi uşor
o stare de modestie. Mâinile sunt
ţinute în dreptul pieptului, cu palmele
răsfirate, cu vârfurile orientate în sus. La mâna stângă degetul
arătător este îndoit şi plasat peste degetul mare, iar celelalte degete
I
orientate către înainte. Degetele mari sunt întinse şi uşor răsfirate, cu vârfurile orientate în sus.
, arătătoare şi mijlocii sunt îndoite şi
se ating la vârf, iar celelalte degete
246. Vajra mudra (în jap. Chi
ken in mudra) este o mudra, un gest
I
sunt întinse şi uşor răsfirate. Mâinile ritualic realizat cu mâinile, o pecete.
sunt încrucişate la nivelul încheieturi)or.
244. Uttarabodbi mudra este o mudra, un gest ritualic
care este specifică tradiţiei tantrice a
budismului japonez (Vajrayana şi
I
realizat cu mâinile, o ecete, care este specifică atât tradiţiei Manttayana). Ea este realizată atât de
tantrice a budismului japonez
(Vajrayana şi ·Mantrayana), dar o
regăsim şi în tradiţia hindusă. Ea este
preot cât şi de devot în timpul
ritualurilor. Este realizată cu ambele I
mâini, fiind o samyutta mudra. Această
realizată atât de preot cât şi de devot
în timpul ritualurilor. Ea exprimă o
stare de perlecpune, de iluminare
mudră simbolizează tunetul, vajra, dar
şi cunoaşterea supremă. Mâinile sunt
I
plasate la nivelul pieptului, cu mâna dreaptă strânsă În pumn, cu
spirituală. Deseori,
Sha.kyamuni este reprezentat în
ipostaza de eliberator al Nagaşilor, dar îl regăsim şi pe Dhyani
Buddha degetul arătător întins şi orientat cu vârful în sus şi cu degetul mare
care este în interiorul pumnului, iar mâna stângă cuprinde cu I
degetele degetul arătător de la mâna dreaptă. Poate fi regăsit acest
118 119 lj
. .
.. .-
~
....•....
I
I gest şi realizat cu miinile poziţionate invers. Această mudră o
regăsim şi în an••mite reprezentări ale lui V airochana.. Ea
atât de preot cât şi de devot în timpul
ritualurilor. &te realizată cu arn't)ele
simbolizează cunoaşterea peifectă pe care o oferă Vairochana, cel mâini, fiind o sarnyutta mudca.
I care ne ajută să transformăm ignoranţa în intelepciunea Spapului
Absolut. M§inile se află în fata pieptului. 116 chi ken in
Această mudră simbolizea7.ă salutări
pline de devopune. Mâiutle · sunt
1.47. Vajra-Akashagarbha pnute subbărbiei, cu palmele fată în
I mudra este o mu~ un gest ritualic
realizat cu mâinile, o pecete, care
faţă, cu degetele încrucişate doar la
vârf.
este specifică tradiţiei tantrice a 250. Vajra gita mudra este omu~ un est ritualic realizat
I budismului japonez (Vajrayana şi
Mantrayana). Ea este reali:zată atât
cu mâinile, o pecete, care este
specifică tradiţiei tantrice a
de preot cât şi de devot în timpul budismului japonez (Vajrayana şi
I ritualurilor. Este realizată cu ambele
mâini, fiind o samyutta mudra. Această mudră îl simbolizează pe
Mantrayana). Ea este realizată atât de
preot cât şi . de devot în timpul
zeul Akashagarbha. Mâinile sunt plasate la nivelul pieptului. cu ritualuril9r Garbhadathu Mandala,
I palmele faţă în faţă. cu degetele mari întinse şi se ating pe toată
lungimea lor. Degetele arătătoare sunt întinse cu vârfurile orientate
Vajradhathu Mandala şi a ritualurilor
Homa şi în cadrul altor ritualuri. Este
realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta mudra. Această mudră
în sus; degetele mijlocii sunt întinse dar se ating la vârf; iar
1· celelalte degete sunt încrucişate.
248. Vajra-aloke mudra este
se realizeaz:;ă cu degeteleîncrucişate cu palmele orientate în sus.
251. Vajrahumkara mudra
o mudra. un gest ritualic realizat cu este o mudra, un gest ritualic

I ' \ .....
~ I
,. li ....
mâinile, o pecete. care este specifică
tradiţiei tantrice a budismului japonez
(Vajrayana}. Este realizată cu ambele
realizat cu mâinile, o pecete, care
este specifică atât tradiţiei tantrice a
budismului japonez (Vajrayana şi

I . ,I
mâini, fiind o samyutta mtidra,
mâinile sunt ţinute în oglindă.
Această mudră reprezintă unul dintre
Mantrayana), dar o regăsim şi în
trşdiţia hindusă. Această mudra
exprimă unitatea dintre cale şi
scopul căii spirituale. Această
I cele 16 daruri interioare, care unneaz~ prezentării celor 8 semne
ale_ norocului. Aceste daruri secrete sunt oferite uneia dintre cele 16
zeităţi ale plăcerii senzuale şi este adesea utilizată în ritualuri de
muclră o regăsim realimtă de către Adi Buddha, Vajradhara. Este
realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta mudra. Mâinile sunt
încrucişate la nivelul pieptului, cu mâna dreaptă deasupra mâinii
I adorare a Marii puteri cosmice Tara. Mâinile sunt plasate la nivelul
pieptului, cu palmele orientate către practicant, cu pumnii strânşi şi
cu degetele mari orientate cu vârfurile către în _sus. Mâinile sunt
stângi. Mâinile sunt cu palmele orientate către practicanL în fiecare
mână ţine câte un vajra (obiect ritualic care exprimi starea de forţă
apropiate, dar nu se ating; şi de supremaţie) cu degetele arătătoare şi mici îotiuse. _
I 24.9. Vajranjali mudra este o mudra, un gest ritualic
r~alizat cu mâinile, o pecete, care este specifică traditiei tantrice a
· 252. Vajra-mala mudra este o mudra, un gest ritualic
realizat cu mâinile, o pecete, care este specifică tradiţiei tantrice a
budismului japonez (Vajrayana şi Mantrayana). Ea este realizată budismului japonez (Vajrayana şi Mantrayana). E.a este realizată
I 120 121
I
atât de preot cât şi de devot în
timpul ritualurilor Garbhadathu
Mandal~ Vajradhathu Mandala
mare este introdus în mijlocul pumnului. care este strâns, iar
degetul arătător este plasat peste articulaţia degetului mare.
255. Vajrapataka mudra este
I
şi a ritualurilor Homa şi în
o mudr~ un gest ritualic realizat cu
cadrul altor ritualuri. Este
realizată cu ambele mâini, fiind
mâinile, o
caracteristică
pecete, care este
tradiţiei hinduse.
I
o samyutta mudra. Această Această mudră denotă vajra. Este

-
mudră se realizează cu degetele
încrucişate cu palmele orientate
.
realizată cu o singură mână, fiind o
asamyutta mudra, de cele mai multe
.I
IDJOS.
ori cu mâna dreaptă. Mâna este ţinută
253. Vajra manas mudra
este o mudra, un gest ritualic
cu palma orientată către înainte cu degetele întinse, cu excepfia
degetului inelar care este îndoit şi plasat peste degetul mare. Mâna
.1
realizat cu mâinile, o pecete, este ţinută sub nivelul umărului.
care este specifică tradiţiei
tantrice a budismului japonez
(Vajrayana). Este realizată cu
256. Vajrasattva mudra
este o mudra, un gest ritualic
I
realizat cu mâinile, o pecete, care
ambele mâini. fiind o samyutta
mudra, mâinile sunt ţinute în
oglindă. Această mudră
este specifică tradifiei tantrice a
budismului japonez (Vajrayana şi
I
Mantrayana). Ea este realizată atât
reprezintă mintea clară ca diamantul şi este utilizată pentru
purificarea ritualică a apei în ritualuri dedicate Marii puteri
de preot cât şi de devot în timpul
ritualurilor Garbhadathu Mandala,
·1-
cosmice Tara. Mâinile sunt ţinute Ia nivelul pieptului cu palmele
fală în fată, cu degetele încrucişate, cu excepţia degetelor mijlocii
Vajradhathu Mandala şi a ritualurilor Homa şi în cadrul aJtor
care sunt întinse şi lipite pe toată lungimea lor.
254. Vajra mushti mudra
ritualuri. Această mudră îl simbolizează pe bodhisatva Vajrasattva.
Este realizată cu ambele mâini. fiind o samyutta mudra. Mâinile 1
sunt ţinute la nivelul pieptului cu palmele orientate fafă în fa~ cu
este o mudra, un gest rituaJic
realizat cu mâinile. o pecete, care
este specifică tradil:îei tantrice a
degetele mari întinse şi se ating pe toată lungimea lor. Degetele
arătătoare sunt încrucişate; degetele mijlocii sunt întinse şi se ating I
pe toată lungimea lor; iar degetele inelare şi degetele· mici sunt
budismului japonez (Vajrayana şi
Mantrayana). Ea este realizată
atât de preot cât şi de devot în
încrucişate Ja vârf.
257. Varada Mudra (gest al
dăruirii, al carităţii şi se mai
I
timpul ritualurilor Garbhadathu
Mandal~ Vajradhathu Mandala şi
a ritualurilor Homa şi în cadrul
numeşte şi dana mudra) este o
mudr~ un gest ritualic realizat cu
mâinile, o pecete, care este
I
altor ritualuri. Această mudră denotă putere lăuntrică, dar este ŞÎ 1.!n
simbol al mamei. Este realizată cu o singură mână, fiind o
asamyutta mudra, de cele mai multe ori cu mâna dreaptă. Degetul -
caracteristică atât tradif:iei .hinduse,
cât şi tradiţiei budiste. Ea
simbolizează compasiune, caritate,
I
122
123
I
••
I -
I dăruire. grape. a acorda o favoare. Este realizată cu o singură
mână, fiind o asamyutta mudra. tradiţional fiind realizată cu mâna
degetele mâinii stângi. Degetul mare de la mâna dreaptă este cu
vârful orientat în sus, iar degetul mare de la mâna stângă este plasat
stângă, dar sunt situaţii când vom regăsi această mumă realizată şi peste vârful degetului mare de la mâna dreaptă.
I cu mâna dreaptă. Mâna dreaptă poate realiza o altă mudră cum ar fi
abhaya mudra. Se realizează cu mâna coborâtă pe lângă corp cu
260. Varuna mudra este o - - - - - - - - - - -
mudra, un gest ritualic realizat cu
palma orientată către în fa~ cu degetele întinse, cu vârfurile mâinile, o pecete, care este
I orientate către în jos. în India aceasta mumă este realizată de
reprezentări ale lui Bodhisattva Avalokitesvara din perioada Gupta,
caracteristică tradipei yoga şi în mod
special formei Yoga Tattva Mudra
secolele al 4-lea şi 5-1~ de Dhyaoi Buddha Ramasamhava, cel Vigyan. Ea este reali2.a.tă atât de preot
I care transfotmă orgoliul în întelepcîunea Perfectei Egalităţi, şi de
reprezentări stând în picioare ale lui Buddha Shakyarouni, când ia
cât şi de devot. Este realizată cu o
singură mână, fiind o asaroyutta
ca martor cerul penim faptul că a atins starea de eliberare (starea de mudra. Are efecte benefice asupra fluidelor organismului şi asupra
I Buddha).
258. Vanha mudra este o
·
sângelui. Elimină orice afectiuni care sunt legate de o stare de·
deshidratare a organismului. Mâna este ridicată la nivelul nmăru111,i
mudra. un gest ritualic realizat cu cu palma orientată înainte cu degetele întinse cu vârfurile orientate
I mâinile, o pecete, care este efectuată
de către un actor sau de către un
în sus, uşor răsfirate. cu excepţia degetului mic şi a degetului mare
care sunt îndoite spre mijlocul palmei şi ale căror varruri se ating.
dansator. Este realizată cu ambele 261. Vayu mudra este o
I ..,.. . fi" d o samyutta mudra.
rna•m,,n
Această mudră simbolizează pe
mudra, un gest ritualic realjz.at cu
mâinile, o . pecete, care este
VarahavataI3w unul dintre caracteristică tradiţiei yoga şi în mod

I reprezentările lui Vishnu. cel sub fonnă de vier. Mâna dreaptă este
cu palma orientată în sus, plasată peste mâna stângă care are palma
orientată în jos. Degetul mic prinde degetul mare de la mâna opusă.
s~ial formei Yoga Tattva Mudra
Vigyan. Ea este realizată afât de
preot cât şi de devot. Este realizată
I 259. Varahkam mudra este o
mu~ un gest ritualic realizat cu
mâinile, o pecete, care este
cu o singură mână, fiind o asarnyutta
. mudra. Are efecte benefice asupra mai multor boli, cum ar fi
Parkinsonul, guta şi poliomielita. Mâna ~te ridic.a.tă 1a nivelul
t caracteristică tradiţiei yoga şi în mod
special fo.nnei Yoga Tattva Mudra
Vigyan. Ea este realizată atât de
umărului cu paJma orientată înainte cu degetul arătător îndoit spre ,
~mijlocul palmei şi degetul mare care este plasat peste a doua
falangă a degetului arătător, iar celelalte degete sunt întinse cu

I preot cât şi de devot. Este realizată


cu ambele mâini, fiind o sarnyutta
mudra. Este una dintre cele 32 de Gayatri modre. Ea este realizată '
vârfurile orientate în sus.
262. Veragya mudra vezi jnana mudra
263. Viapkanjali mudra este o mu~ un gest ritualic
atât de preot cât şi de devot în timpul ritualurilor. Este o mudră .realizat cu mâinile, o pecete, care este caracteristică tradipei yoga
care este utilizată şi în cazuri de boală, chiar şi în cazuri de c~cer. şi în mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Ea este
Mâinile sunt p.nute Ia nivelul pieptului. Degetele mâinii drepte, realizată atât de preot ·cât şi de devot. Este una dintre cele 32 de
care are palma orientată în sus, sunt îndoite şi sunt cuprinse de Gayatri mudre. Ea este realiz.a.tă atât de preot cât şi de devot în
r 124 125
• • • • ,>
I
timpul ritualurilor. Este o mudră 266. Vitarka mudra
care este utilizată şi în cazuri de
boală. chiar şi în cazuri de
(Tib:chos-sbyin phyag-rgy~ Jap: an-
i-in; Chin: an-wei-yin) este o mudra,
I
cancer. Este realizată cu ambele un gest ritualic realizat cu mâinile, o
mâini. f"und o samyuJta mudra.
Mâinile sunt tinute Ia nivelul
pecete, care este caracteristică atât
tradipei hinduse, cât şi tradiţiei I
pieptului, cu palmele orientate în budiste. Ea simbolizează a predica. a
sus, cu degetele drepte. Palmele
se ating de-a lungul marginii
transmite, a explica învăfătura
spirituală, dar şi a argumenta într-un dialog pe teme spirituale.
I
exterioare a palmei şi a degetelor mici. .! Această mudră o regăsim realizată de către nenumăraţi
264. Viparyasta mudra
este o mudra, un gest ritualic
Bodhisattvaşi şi de către consoartele lor. Este realizată cu o singură
mână, fiind o asamyutta mudra. Venim cu mâna ridicată la nivelul I
reaJiz;at cu mâinile, o pecete, umărului, cu palma orientată către înainte, cu degetele întinse şi
care este caracteristică tradiţiei
budismului japonez Vajrayana şi
orientate cu vârfurile în sus, cu excepţia degetului mare şi arătător
care sunt îndoite şi care se ating la vârf, formând un cerc.
267.. Vittam mudra este o
I
Mantrayana. Ea este realizată
atât de preot cât şi de devot în
timpul ritualurilor. Această mudră este una dintre cele 12
mudr~ un gest ritualic realizat cu
mâinile, o pecete. care este
caracteristică tradiţiei yoga şi în
I
poziţionări tradiţionale ale mâinilor. Este realizată cu ambele
mâini, fiind o samyutta mudra. Mâinile sunt plasate una peste
cealaltăw mâna stângă este cu palma orientată în jos, iar mâna
mod special formei Yoga Tattva
Mudra Vigyan. Este una dintre
cele 32 de Gayatri mudre. Ea este

dreaptă este plasată peste mâna stângă cu palma orientată în sus.
Această mudra se aseamănă cu mudra aouja mudra, doar că în
această mudra şi mâna dreaptă este cu palma orientată în jos. 80
265. Vishnu mudra este o
realiz.a.tă atât de preot cât şi de
devot în timpul ritualurilor. Este o
mudră care este utilizată şi în cazuri de boală, chiar şi în cazuri de
I
mudr~ un gest ritualic realizat cu
mâinile, o pecete, care este efectuată
de către un actor sau de către un
cancer. Este realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta .mudra.
Mâinile sunt ţinute la nivelul taliei, cu palmele fată în faţă,
distanţate la câtiva centimetri una de cealaltă cu degetele relaxate.
I
orientate înspre în jos şi uşor spre înainte.
dansator. Este realizată cu ambele
mâini, f"rind · o samyutta mudra.
Această mudră simbolizează pe
268.· Vyana mudra este o . - - - - - - - - - - - - -
mudra, un gest ritualic realizat cu
I
mâinile, o pecete, care este
. . ..... . Vishnu, zeul menţinerii, susţinerii
cr~aţie1. ~ain~le . sunt plasate în dreptul pieptului, cu palmele
onentate catre ma,nte, cu degetele drepte şi cu vârfurile orientate în
caracteristică tradiţiei yoga şi în
mod special formei Yoga Tattva
I
Mudra Vigyan. Ea este realizată
sus, cu excepţia degetelor inelare care sunt îndoite către mijlocul
palmelor. atât de preot cât şi de devot. Este
realizată cu o singură mâna sau cu
I
126 127
.I
l
I
I ambele mâini. Trezeşte în fiinţă energia subtilă vyana vayu,
producând o dinamizare, energizare la nivelul întregii fiinfe. Are
efecte · curative, îmbunătăţind circulaţia fluidelor în organism.
atât de preot cât şi de devot în timpul ritualurilor. Este o mudră
care este utilizată şi în cazuri de boali, cbiar_şi în cazuri de cancer.
Este realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta mudra. Mâinile
I întărind sistemul nervos, având împreună cu prau mucka efecte
benefice şi asupra vederii (ochilor), cât şi asupra urechilor. Are
efecte benefice asupra sângelui. Mâinile sunt cu pa)mele orientate
sunt ţinute la nivelul pieptului. Mâna dreaptă este cu palma
orientată către practicant cu degetul mare orientat în sus, celelalte
degete sunt îndoite către mijlocul palmei. cu excepţia degetului
în sus cu degetele arătătoare şi mijlocii îndoite şi plasate peste
I degetele mari care sunt întinse. Celelalte degete sunt relaxate şi
uşor îndoite.
arătător care este doar uşor îndoit. Mâna stângă este cu degetul
mare îndoit spre mijlocul palmei, cu celelalte degete îndoite plasate
peste degetul mare, iar arătătorul prinde •.în cârlig'' degetul arătător
I Litera Y
de la mâna dreaptă.
271. Yoni mudra I este o
mudra, un gest ritualic realizat cu
26.9. Yarna rnudra este
I o mudra, un gest ritualic
realizat cu mâinile, o pecete,
mâinile, o pecete, care este
caracteristică atât tradiţiei hinduse.
cât şi . tradiţiei budiste. · Ea
care este specifică tradiţiei
I taoJ:[ice a budismului japonez
(Vajrayana şi Mantrayana). Ea
simbolizeaz.ă organul genital
feminin. Este realizată cu ambele
mâini, fiind o samyutta mudra.
este realizată atât de preot cât şi
I -
de devot în timpul ritualurilor
în care această zeitate este
Degetele mari şi degetele
arătătoare realizează împreună un triunghi cu vâdul orientat în jos.
Celelalte degete sunt îndoite în palmă.
invocată. Această mudră îl simbolizează pe zeul Yama, zeul moqii.
272. Yoni mudra n este . . . - - - - - - - - - - - - ,
I Este realizată cu ambele mâini, fiind o samyutta mudra. Mâinile
sunt ţinute la nivelul pieptului cu palmele faţă în faţă. cu degetele
o mudra, un gest ritualic
realizat cu mâinile, o pecete,
mari întinse şi se ating pe toată lungimea lor. Degetele arătătoare şi
I degetele mici sunt îndoite şi se ating Ia nivelul celei de a doua
falange; iar degetele mijlocii şi degetele inelare şi sunt întinse şi se
care este caracteristică tradiţiei
ypga şi în mod special fo1111ei
Yoga Tattva Mudra Vigyan. Ea
ating la vârf.
este realizată atât de preot cât şi
I 270. Yampasbam mudra
este o mudra, un gest· ritualic
de devot. Este una dintre cele
32 de Gayatri mudre. Ea este
realizat cu mâinile, o pecete, care
realizată atât de preot cât şi de devot în timpul ritualurilor. Este o
I este caracteristică tradiţiei yoga şi
în mod special formei Yoga
Tattva Mudra Vigyan. Ea este
mudră care este utilizată şi în cazuri de boală, chiar şi în cazuri de
cancer. Este reali2.a.tă cu ambele miiioi, fiind o samyutta mudra.
Mâinile sunt ţinute cu palmele în sus, lipite de-a lungul marginii
I. realizată atât de preot cât şi de
devot. Este una dintre cele 32 de
exterioare şi de-a lungul degetelor mici. Degetele mari sunt îndoite
şi sunt plasate la baz.a degetelor mici. Degetelor arătător şi inelar
Gayatri mudre. Ea este realizată sunt întinse către înainte. iar degetul inelar al mâinii drepte· este
I 128


129

.

I
plasat sub degetul mijlociu al mâinii stângi; unghia sa se sprijină de
suprafaţa interioară a primei falange a degetului arătător. Degetul
inelar al mâinii stângi este plasat sub degetul mijlociu al mâinii
Capitolul 12
Mudre corporale
I
drepte şi unghia sa se sprijini pe suprafaţa interioară a primei
f~ange a degetului arătător al mâinii drepte. •
I
• Aceste mudre le vom numi generic mudre corporale,
pentru a le diferenţia de basta mudrele. cele realizate cu ajutorul
mâinilor. Sfătuim pe toţi cei care sunt interesap de modrele I
corporale să le realizeze sub îndrumarea unui ghid spiritual.
• Elementele oferite în această carte sunt strict informative.
în străvechiul text yoghin "Gheranda-Samhita," sunt I
descrise 24 de modre corporale, printre care: ashwini-mudra.
bhuja,igini-mudra, kaki-mudra. klzecari-mudra, maha-mudra,
manduki-mudra. matangi-mudra, nabho-mudra, pashini-mudra.
sahajoli-mudra. shaktî-cala,ii-mudra, slzanibhavi-mudra, tatklgi-
I
mudra, vajroli-mudra, viparita-ko.rani-mudra. yoni~mudra, etc.
"In Shiva Samhita (IV, 12-15) se spune despre modrele
corporale următoarele: "Acum o să vă dezvălui cea mai bună
I
metodă pentru a atinge succesul în yoga. Este o yoga inaccesibilă
celor neiniţiaţi. Când zeiţa adormită kundalini se trezeşte prin l-
graţia gurului (a maestrului spiritual), atunci toţi lotuşii (chakreJe)
şi toate nodurile (granthiurile) vor fi străbătute. Astfel, kundalini va
ajunge până la nivelul lui brahmarandhra, poarta lui Brahma.
Acesta este motivul pentru care mudrele trebuie practicate cu mare
i
grijă."

Tot în Gheranda Samhita suntem sfătuiţi să nu oferim I


informaţii despre aceste mudre celor care nu sunt pregătiţi din


punct de vedere spiritual, pentru că aceste mudre pot oferi fiinţei
puteri spirituale excepponale, numite siddhi. Dacă aceste puteri vor
·1
fi folosite în mod greşit şi în scopuri egoiste, pot genera o kannă
negativă însemnată, care poate bloca evoluţia spirituală pentru mai
multe vieţi. Acesta este şi unul dintre motivele pentru care în
această lucrare modrele corporale sunt tratate sumar, doar pentru a
I
trezi curiozitatea cititorilor de a practica yoga cu seriozitate şi de a
.lt
..
130
.. 131
I
. t'
•...4.
I
I ajunge Ia nivelul la care vor fi pregătiţi pentru iniţierea în aceste
mudre.
. Conşlienfruvea. Obiectul fizic trebuie să fie cât mai simplu,
c11m ar fi un punct, o minge de ping pong, etc. Ne vom focaliza
privirea asupra acestui obiect cam 3-4 minute şi urmărim să ne
Regăsim infonnatii im.portante despre mudre şi în Hatha
I Yoga Pradipika, un alt text străvechi al întelepciunii yoghine. în
Yoga Sutra, ·Patanjali nu vorbeşte despre modre şi nici despre
întipărim mental cât mai clar imaginea sa. Dupl care închidem
ochii şi urmărim cu ochii miopi .~ privim'" obiectul respectiv ca şi.
cum ar fi în continuare în fata ochilor noşlri fizici. Când atingem
Kundalini, considerând aceste învăţături mult prea esoterice pentru
I marele public.
Tehnicile de pranayama trebuie realizate împreună cu modre
măeslria în această tehni~ viziunea noastră interioară ~incide cu
imaginea obiectului exterior, asupra căruia ne focalivim.
Co · • •· Persoanele suferinde de glaucom;.
I (gesturi) şi bandha-uri (contracţii), căci în absenta acestora pot
apărea probleme de sănătate fi.Zică sau chiar mentală. Mudrele
servesc pentru a controla, a canaliza sau a acumula, prin focalizare
retinopatie diabeli~ sau cataractă (ori care au suferit o operape de
corectare a cataractei).
BelU!ju:ii. Această mudră măreşte puterea de- concentrare,
I energiile subtile cosmice absorbite. trezite sau puse în circulaţie
prin intermediul asanelor sau tehnicilor de pranayama.
Pentru aceste tehnici, modrele funcţione.ază asemenea
capacitatea de atentie şi ajută la atingerea stării de pratyahara
(retragerea simturilor).
.

I. transformatoarelor şi siguranţelor pe care orice electrician le va


plasa pe un ci.reuit electric, pentru a-l feri de suprasarcină şi
implicit de scurt circuite. La fel, yoghinul creează zone de protecţie
2. Nasikagra drishti
Ptegitire. Este o mudra ce constă în privirea vârfului
nasului. Pentru acei care găsesc dificil să-şi focalizeze privirea

I asemenea unor siguranţe subtile (care sunt mudrele şi bandha-urile)


în structura sa bioenergetici.
~upra vârfului nasului, este folositor următorul sfat: întâi
focalizaţi-vă asupra vârfului unui deget de la mână şi apropiaţi
degetul de vârful nasului, fătă să vă dezlipiţi nici un moment
privirea de la degeL După ce degetul atinge vârful nasului, mutaţi­
I I. Mana Mudre (mudre ale.zonei capului) vă privirea de pe deget pe vârful nasului şi retrageti mâna.

I 1. Shambbavi mudra
Este o tehnică de concentare mentală, mudră pe care o •

regăsim în Gheranda Samhita, prin care urmărim să reproducem

I mental un obiect fizic.


Postura. Aşezaţi-vă într-o postură de meditaţie. Putep realiza
S11khasana (postura plăcută), Vajrasana (postura diamantului),

I Siddhasana (postura perfectă) sau Padmasana (postura lotusului).


Important este să vă simţiµ confortabil, să putep menpne pozitia

I
firă efort cât mai mult timp şi să aveţi coloana vertebrală şi capul
în poziţie dreaptă. Respiraţia este normală. Mâinile sunt plasate pe
genunchi, realizând jnana sau dhyana riludra. ( vezi aceste mudre la
-
capitolul basta mudre).

I 132 133

•••
I
I
Postura. Ne aşezăm într-o postură de meditaţie. Important
este să ne simpm confortabil. să putem menţine pozipa fără efort şi
să avem coloana vertebrală şi capul în poziţie dreaptă. Respiraţia
sau chin mudra. A vând ochii deschişi, plasăm mâna dreaptă
paralelă cu solul, cu cotul îndoit orientat către exterior, cu degetele
lipite, cu degetul mare în contact uşor cu buza superioară. Privim
I
este normală. tangent cu degetul mic în nemărginire. După o perioadă de timp (2-
Conştienti:ulrea. Privirea este fixată asupra vârfului nasului
şi atenţia este focalizată asupra energiilor prnnice care sunt preluate
3 minute) lăsăm mân~ dreaptă jos şi menţinem punctul în care ne-
am focalizat, unnărind să nu clipim, cât mai mult timp posibil.
I
la nivelul nasului. Concomitent ne focalizăm atenpa şi asupra stării
de interiorizare pe care o produce perceperea energiilor pranice din
interiorul irintei.
Durata. Se poate realiza pe perioade lungi de timp, dar la
început o vom realiza până când simp.m că ochii încep să
I
Contraindieapi. Persoanele suferinde de glaucom, . obosească.
retinopatie diabetică., sau cataractă (ori care au suferit o operaţie de
corectare a cataractei).
Contraindicaţii. Persoanele suferinde de glaucom.
~etinopatie diabeti~ sau cataractă ( ori care au suferit o operap.e de
I
Beneficii. Această mudra este foarte eficientă în calmarea corectare a cataractei).
mâniei şi a agitaţiei minţii. Ajută semnificativ Ia mărirea puterii de
concentrare. Practicată cu consecvenţă duce la trezirea energiilor Benejieii La fel ca nasi.kagra drishti şi shambhavi mudra, I
vitale şi facilitează intrarea în stări de meditaţie profundă. Bhuchari Mudra măreşte capacitatea de concentrare şi de
memorare, calmează mentalul şi generează o stare de introspecţie.
.I
3. Bhuchari mudra (privirea în nemărginire)

Postura Ne aşezăm confortabil într-o postură de meditaţie


4. Bhujangini Mudra (Respiraţia Cobrei) l-
cu coloana vertebrală dreaptă şi cu mâna stângă plasată în jnana Postura. Rămânem într-o postură de meditap.e cu ochii
închişi şi wmărim să relaxăm cât mai profund întregul corp. dar în
mod special zona abdominală. Urmărim să absorbim aer la nivelul i
gurii în înghiţituri mici. la fel cum am proceda dacă am sorbi apă.
Prana, captată o dată cu aerul absorbi~ unnărim să o conducem în
zona abdomenului„ pe care o vom relaxa şi expansiona cât mai I
mult cu putinţă, realizând preponderent o respiraţie abdominală.
. J • După inspiraţia aerului pe gură prin înghiţituri mici vom rămâne în
retenţie pe plin cât putem, fără să fortăm, după care vom expira tot I
• pe gură scoţând un sunet asemănător cu eructapa.

Durata. Se poate realiza 3-5 minute. dar pentru probleme


legate de zona abdominală se poate realiza şi pe o perioadă mai
I
lungă de timp.
I
134 135
I
I T
I Contraindieapi.. Nu este indicat a fi realizată de către
persoanele care au probleme digestive grave, cum ar fi de exemplu
ulcer perforat.
I Benejieii. Are efecte benefice asupra pereţilor esofagului:
asupra glandelor care secretă sucwile digestive, asupra stomacului

I în general şi annonizează vatta dosha. - -

I 5. Sbaumukhi mudra (închiderea ttlor 7 porţi)

Cuvântul shanmukhi este format din shan. şapte şi mukhi,


I porp. Sbanmukhi mudra implică ~ o n ~ ate?ţiei ~tre ~nterior
prin închiderea celor şapte porţi ale sunţurilor: doi ochi, doua
urechi, două nări şi gura.
I Postura. Ne aşez.ăm într-o postură de medilape. Important
este să ne simtim confortabil, să putem menţine pozipa fără eforţ
Beneficii. Are loc un transfer de energie de la nivelul
mâinilor Ja nivelul musa•laturii fetei, relaxând-o şi energizând-o.
cât mai mult rimp posibil şi să avem coloana vertebrală şi capul în Se produce şi o energizare la nivelul ochilor, aceasta ajutând la

I poziţie dreaptă. . . .
Venim cu mâinile la nivelul feţei, coatele fiind ndicate,
eliminarea unor afecpuni oculare. Conduce la retragerea simlurilor,
pratyaham. necesară penim atingerea stării de meditaţie. Această
mudri poate produce şi deschiderea celui de-al treilea ochi.
îndoite şi orienlate către exterior. Degetele sunt plasate_ astf~~:
I degetele mari astupă urechile, degetele aratătoare acopera ochii,
reafizind o presiune foarte uşoară, degetele mijlocii aco~ră nării~.
6. Unmani mudra
degetele inelare şi cele mici sunt plasate de~up~ ş1 res~ctiv

I dedesubtul buzelor. Această mudri se poate realiza m corefape cu


tehnici de pranayama, de exemplu respiraţia yoghină completă,
pentru o mai bună interiorizare.
Cuvântul 11omani înseamnă literal ,,dincolo de minte'', sau
,,dincolo de gânduri.". Unmaoi implică o stare dincolo de gânduri,
în care orice ataşament fată de obiectele exterioare dispare. Această
I şi
Conştientizare. Dinamizarea capacităpi de a percepe culorile
sunetele subtile. ·
stare este cunoscută ca unmani awostha, starea fără gânduri.
· Postura. Ne aşez,ăm într-o postwă de D?editape. Important
Persoanele care suferă de depresii grave este să ne simţim confortab~ să putem menţine poziJia fără efort şi
I Contraindicatii.

. sfătuite să nu practice această mudra.
sunt să avem coloana vertebrală şi capul în poziţie dreaptă. Respirapa
este normală.
Fiind cu ochii deschişi, dar fiiră să privim ceva an11rne,
I inspirăm şi în timpul retentie pe plin ne focalizăm atenţia la nivelul
unui bindu situat în partea posterioară a capului.. în timpul
expiraţiei pe măsură ce închidem ochii lăsăm atenpa să coboare
I 136 137
. j

treptaţ de la nivelul lui ajna chakra până la nivelul lui muladhara împreună cu alte practici yoga (asane, tehnici de concentrare, de
eh~ Se rămâne în retenpe pe vid câteva secunde. apoi se reia
execupa.
medita.pe, etc).
Conştientu.are. Focalizarea este asupra lui vishuddha
I
Durata. Se practică S-10 mjnute. chakra. Produce o aprofundare a puterii de concentrare şi amplifică
Conştientizare. Atenpa este focalizată pentru a percepe
traseul subtil al energiilor în tiinfă.
capacitatea de focalizare mentală asupra obiectului meditaJ:iei.
Contraindicaţii. Dacă simţim în gură un gust amar,
I
ContraindicaţiL Persoanele suferinde de glaucom, practica trebuie întreruptă, deoarece acesta este un semn de exces
retinopatie diabetic~ sau cataractă ( ori care au suferit o operaţie de
corectare a cataractei).
de toxine în corp. Se recomandă efectuarea tehnicilor de purificare,
după care se poate relua practicarea consecventă a lui khechari
I
Beneficii. Induce o stare profundă de interiorizare şJ mudra. Este bine de evitat practicarea acestei mudra când există
contemplaţie, care facilitează atingerea stărilor profunde de
meditaţie.
ulceraµi la nivelul limbii şi a gurii.
Beneficii. Această mudră activează o serie de focare
I
energetice de la nivelul limbii şi al gurii, care influenţează benefic

7. Kbechari Mudra
întregul corp, stimulând astfel secretarea unor hormoni şi a salivei.
Practi~a _consecventă duce la diminuarea senzaţiilor de foame şi
I
?ete ş1 induce o stare de calm interior şi de linişte mentală.
Khechari este compus dir:t două cuvinte: khe, înseamnă
,,cer'' şi eh.ari, este tradus prin ,,mişcătorul, cel care se mişcă".
Imbunătăteşte vitalitatea şi amplifică capacităţile de vindecare.
Această mudră amplifică puterea de conştientizare a energiilor şi
I
Khechari mudra este asociată cu _amrita, nectarul viepi, · care este capacitatea de a le controla şi poate declanşa trezirea lui kundalini
secretat de un bindu, un focar energetic situat sub fontanelă. În
mod.obişnuiţ o parte din această energie esenţială a vieţii este arsă
shakti.
l-
la ?ivelul lui manipura chakra, pentru a produce căldura necesară 8. Kaki mudra (postura ciocului de corb)
vieţii. Această mudra pennite însă practicantului. să oprească o
cantitate însemnată din această energie la nivelu) lui vishudda Postura. Fiind într-o postură de meditaţie, se poziţionează i
chakra. obţinând astfel o serie de efecte benefice remarcabile. buzele şi limba ca şi cum am sorbi un ceai foarte fierbinte (buzele
Postura. Vă aşeza(i într-o postură de medita.tie confortabilă,
preferabil, sukhasana. siddhasana. yoniasana, sau padmasana. cu
strânse şi uşor deschise. vârful limbii sprijinit pe buza inferioară
strânsă în rulou, asemeni unei frunze tinere înainte de a se
deschide). Se poate realiza simultan şi nasikagra drishti. Această
I
~âinile în chin mudra, sau jnana mudra. Corpul este relaxat şi
ochii închişi. mudră se realizează adesea în corelaţie cu tehnici de pranayama,
Limba este pliată către cerul gurii, iar vârful limbii precum shitali pranayama.
presează uşor zona palatului cât mai aproape de glotă. Se menfine
această mudră cât mai mult timp cu putinţă. Când apare o senzaţie Dura/a. Practica acestei mudra se poate realiza pe durate mai
clară de disconfort se relaxează limba. apoi se reia executarea lungi de timp.
muclrei.
Durata. La început este bine să nu se depăşească 5-1O Conştientu.are. Atenţia este focalizată pentru a se
min1:1te de practică. Khechari mudra poate fi practicată simultan conştientiza fluxul de energie preluat la nivelul limbii şi Ia nivelul

138 139

= ., '. ... . . .
. ..
-· • 4
.
••

=.:r.t1lJ,:.:.-.."':..·,-: 't'·
-
•• : ,_ ,' rx_....,.__,.~ ----· . . ........
I
I nasului
inspirat.
(dacă reali?Jim şi nasilcagra drishti), o dată cu aerul
...
Il. Adha,l'Ş.Mudre (Modre realiqte la nivelul zonei J!S.rlneului)

9. Ashwini mudra
I. Postura Este o mudră pe care .o regăsim în ·Gheranda
Samhit3t ce s-ar ~duce ca gestul calului şi const! în contracţia şi
I •

. -r
relaxarea repetată a sfincterului anal într-o primă etapă ( cam 3
secunde contracţie, 3 secunde relaxare), reuşind ca după o perioadă
de timp să menţinem musculatura sfincterului anal contractată
I continuu până la perioade de 3-4 minute sau chiar mai mult. Ea
diferă de Mula Bandha care implică contracţia întregii musculaturi
a planşeului pelvian.

I • ... , - Contraindieapi. Cu excepţia celor care au o fistulă anală


ashwini mudra nu are contraindicaţii. '
Con_ştientizare Permite conştientizarea în plan subtil a

I Contraindicaţii. Acestă mudra ou trebuie să


fie practicată
energiei apan3t a fluxului praoic excretor. Poate lransfonna acest
tip de energie subtil~ apana, în forme superioare de energie.
. . Beneffeii Oferă control asupra energiilor telurice, ·mărind
într-un mediu poluat, ori cu un climat foarte rece. Persoanele
I suferind de tensiune sanguină foarte scăzu~ sau constipaţie
cronică trebuie să evite practicarea acestei mudra.
vitalitatea practicantului. Este indicată şi pentru cei care urmăresc
să re~zeze continenta, ajutându-i să aibă un control perfect asupra
energ11lo,:- erotice. Este foarte utilă şi viitoarelor mame, ajutând Ia
Beneficii. Apare o senzaţie de rici.re. la nivelul corpului, dar
I şi al psihicului. care aduce o liniştire a fluctuapilor mentale şi o
diminuare a tensiunii sanguine. În plus, apar şi beneficiile
naşterea fără dureri. Are acţiune benefică şi asupra intestinului gros
şi rectului, combătând constipaţia. Ea poate fi practicată în timpul
oricărei asane sau tehnici de pranayama
caracteristice lui nisilcagra drishti, dacă o realizăm simultan.
_ . A~e:!5tă t~~nică extrem de simplă se poate realiza cu uşurintl
I Purifică sângele şi îmbunătăteşte digestia. Practica constantă a
acestei mudra produce o întărire excepţională a sistemului imunitar 1p timp11 morţi pe parcursul unei zile (în timp ce mergem cu
maşi~~ cu tramvaiul etc.). Deşi pare ceva extrem de simplu, totuşi
şi îmbunătăteşte considerabil speranţa de viaţă, elimină starea de
Asw1m Mudra are efecte uluitoare în obfinerea unui control foarte
I somnolentă şi de ineqie.
~un al energiei sexuale atunci când este aplicată suficient de mult
timp. Pe lângă faptul că este· orificiul prin care se elimină materia
reziduală •. este şi o zonă care este foarte puternic inervată şi în
I legătură cu măduva spinării. Controlul acestui orificiu este de mare
im~rtantă pen~ că în aproximativ în această zoo~ a planşeului
pelvian este proiectat centrul de forţă muladhra chakra, centru care
I controlează energia primară a .flintei, vitalitatea sa. Această zonă
este un rezervor de energie subtilă latentă, pentru că tot Ia nivelul

I 140 141
I
lui muladhara chakra se află stocată kundalini shakti, energia 11. Yoni mudra
subtilă infinită a ftinţei umane.
Postura. Ne aşezăm într-o postură de meditape. Important
este să ne simţim confortabil, să putem menţine poziţia fără efort şi
I
să avem coloana vertebrală şi capul în pozipe dreaptă. Respiraţia
10..Sbakti chalana mudra este normală.
Realizăm contracpa musculaturii vaginale în cazul femeii şi
I
Postura Această mudră implică contracfia puternică şi fermă a musculaturii de inserţie a penisului la bărbaţi. Poate fi realizată şi
a sfincterului urinar, alternată cu relaxarea sfincterului de mai
multe ori, fapt care geqerează o stimulare a energiei lăuntrice.
în aşa zişii ••timpi morţi'' ai zilei.
Se poate realiza şi în corelaţie cu tehnici de pranayama.
I
Această contracţie poate fi realizată în timp ce urinăm, generând Durata Urmărim să menţinem această contracţie pe o durată
urinarea fracţionată (adică întreruperea jetului), dar poate fi
reali2:ată şi în afara actului micpunii, când vezica urinară este plină.
În acest caz, se relaxează sfincterul urinar, dar· până a ieşi vreo
cât mai lungă de timp.
Conştientimre. Se conştientizează controlul asupra
I
energiilor erotice şi capacitatea de a le sublima- către etajele
picătură aplicăm din nou contracp.a. Shaktî chalana poate fi
realizată şi împreună cu tehnici de pranayama.
superioare ale fiinţei.
Contraindicaţii Nu are contraindicaJii.
I
Beneficii În cazul femeii elimină vaginismul şi frigiditatea
ConŞtientkare Această mudră pennite conştientizarea în
plan subtil a energiei apana, a flux.ului pranic excretor. Poate
şi oferă o mai mare conştientizare a energiilor erotice. In cazul
bărbatului elimină problemele de prostată şi îmbunătăţeşte

transforma acest tip de energie, apana în fonne superioare de

energie. controlul energiilor erotice. Atât pentru bărbat. cât şi pentru femeie

Contraindicaţii Este contraindicată în afectiuni urinare acute


asigură succesul în reali7J)I'ea continentei.

şi în cazul unor calculi pe uretră.

Beneficii Conferă control asupra energiilor erotice. Această


m. Kaya sau~udre posturale
I
mudră îmbunătăţeşte mult capacitatea fiinţei umane de a transmuta 12. Viparita Karana mudra
materia în energie. în cazul bărbatului, măreşte puterea de control a
energiilor sexuale şi dublează disponibilităfile lăuntrice de a prelua
e~ergiile uriaşe care rezultă prin transmutare şi de a le conduce
Postura Numele acestei mudre s-ar traduce prin ,.gestul de
inversare a curgerii energiilor subtile în frinţă.'' Este asemănătoare
I
către etajele superioare ale irlnţei. Dacă acest aflux de energie
gigantică nu poate fi asimilat destul de repede Ia nivelul -structurii
şi sublimat, poate duce la pierderea controlului. Aceasta se produce·
cu sarvangasana (postura lumânării), doar că în acest caz mâinile
v~ţ sprijini bazinul şi nu trunchiul, care nu este P~1!°ect drept (ca în
sarvangasana) ci este pliat, formând un unghi intre membrele
I
deoarece capacitatea de preluare a nadi-urilor este redusă. Shakti
chalaoa debloche.ază suplimentar anumite nadi-uri. În cazul femeii,
energizează armonios zona pelviană şi genitală şi are efecte
inferioare şi trunchi. Ne aşezăm la sol, întinşi pe spate. ridicăm
uşor picioarele, bazinul şi trunchiul de la sol, sprijinind bazjnul cu
ajutorul mâinilor.
I
pozitive de trezire erotică în cazul femeilor frigide. Măreşte energia
sexuală a flintei. Durata Poate fi realizată 5-7 minute, ideal zilnic. I
142 143


I

' '•

I
I Conştientizare În timpul realizării acestei mudre ne
focalizăm atenpa la nivelul gâtului, iar din punct de vedere subtil la
nivelul lui vishuddha chakra.
13. Manduka mudra (gestul broaştal
.
Manduki înseamnă broască şi n••mele. mudrei vine de la

I pozi(ia picioarelor care seamănă cu pozipa pe care o are broasca în


momentul în care se relaxează,
Postura. Ne aşezăm la. sol cu genunchii îndoip şi cu

I coapsele cât mai distanţate, cu şezutul la sol, între tălpile


picioarelor. Degetele mari de la picioare se ating. Palmele le vom
plasa pe genunchi. Dacă ne este greu să menpnem această postmi,

I putem să plasăm sub şezut o pătură pliată. Se poate realiz.a


simultan şi nasikagra drishti.

I
I
I
I Contraindicaţii Această mudră nu este indicat a fi realizată
de persoanele care au tensiune arterială mare sau boli grave ale
inimii.

I Beneficii. Are acţiune curativă asupra zonei gâtului (în cazuri


de tuse, răceală, faringite, traheite) şi asupra glandei tiroide şi a
glandelor paratiroide; în plus prin intermediul aflux~lui de sâng~ î~

Durata Poate fi realintă pe perioade lungi de timp, dar ideal


I zona capului are efecte pozitive şi asupra centrilor nervoşi ai
creierului şi asupra coloanei v~rtebrale în general. Din punct d~
vedere subtil, în Hatha Yoga Pradipika se spune că această mudra
este să o realizăm Ia început atât ti•np cât ne va fi confortabil. Cu
timpul articulaţile picioarelor se vor elasticiza. şi ·ne va fi mai uşor
să o realizăm pentru perioade mai lungi de tiutp.
ajută la trezirea energiei latente din fi.iotă, Kuridalini Shalcti. şi la
I conservarea nectarului nemuririi, ,,amrita''. Contraitullcaţii Nu are tontraindicaţii. cu exceppa
persoanelor care au probleme serioase ]a arîiculaţile picioarelor şi
care oricum nu vor putea să o realizeze.
I Beneficii. Această mudră poate fi folosită şi ca J:?<>Stură de
mediaţie. Calmează mintea şi annoniU';Sză energiile la niv~lul
canalelor. subtile Ida şi Pingala nadi, conducând la îmbună~a
I '
144 145
I
capacităpi de concentrare şi la o pătrundere mai uşoară în starea de Durata. Mudra se practică, la începutw moderat, de preferat
meditaţie. dimineaţa, deoarece este necesar ca stomacul să fie gol.
· Conştientimre. Pe parcursul practicii, yoghinul se va
I
.
focaliza asupra celor trei aspecte ale vidului creator beatific din
IV. Bandha - mudre fiinti (din mul~dhara eh~ sushumna nadi şi sahashrara)
Contraindicapi. Persoanele suferind de hipertensiune
I.
14. Maha mudra arterială sau de alte boli ale inimii, trebuie să evite practicarea
acestei mudre. Deoarece această mudra produce o supraînciilzire a
Postura. În pozitie şezând la sol, se îndoaie piciorul stâng şi organismului, trebuie practicată cu multă· moderaţie în zilele de
se apasă perineul cu călcâiul stâng. Piciorul drept este perfect întins vară foarte calde.
înainte. Se flecte.az.ă trunchiul spre sol şi se prind cu mâinile în·
brătară degetele de Ia piciorul drept, plasând capul între braţele
Beneficii. Digestia şi metabolismul sunt stimulate, datorită
intensei dinamizări a focului subtil. An••mite boli uşoare ale I
întinse. Se închid apoi cele 9 porţi ale corpului, anume: ochii, gura, stomacului pot fi vindecate. De asemenea, stările de depresie sunt
urechile cu ajutorul bratelor care sunt întinse, nările sunt blocate
prin suspendarea respirapei şi se blochează cele trei orificii din
eliminate. Trupul yoghinului devine armonios şi va fi plin de
sanatate.
- v I
zona perineală (la bărbafi canalul seminal, la femei vaginul blocat Maha mudra stimulează circulapa energiilor între muladhara
de călcâiul stâng şi se contractă sfincterul urinar şi anusul). Se
plasează bărbia în piept şi se contractă musculatura gâtului
(jalandhara bandha).
şi ajna chakra. Se realizează un control foarte bun asupra simţurilor
şi retragerea lor din lumea exterioară (pratyahara). întreaga
structură. subtilă este energizată şi este stimulată capacitatea
I
Această mudră se realizează· corelat cu respiraţia yoglilnă
completă (expiraţie lentă pe gur~ retenţie pe vid, inspiraţie lentă pe
nas, retenpe pe plin). După ce a fost realizată pe partea stângă, va fi
naturală a mintii de a intra în stări profunde de meditaţie.
I
realizată şi pe partea dreaptă cu piciorul stâng întins, în mod
analogic.
15. Maha Bedha mudra

Postura. Se realizează în aceeaşi pozif:ie ca şi maha mudra.


I
Inspirăm profund după care expirăm şi ne aplecăm şi prindem cu
degetele în brăţară talpa piciorului drept, sau măcar degetul mare
de la piciorul drept. în timpul retenpei pe vid realizăm mula,
I
uddhiyana şi jalandhara bandha. La capătul retenţiei pe vid relaxăm
aceste trei bhanda-uri şi în ti~p ce revenim cu trunchiul drept I
I inspirăm pe nas, rămânem în retenţie pe plin de voie, după care
expirăm şi reluăm tehnica. Se realizează de trei ori pe o parte şi de
trei• on• pe partea opusa.
v
I
Durata. Mudra o realizăm atât timp cât sirnpm că nu forţăm.
şi începem cu trei execuţii şi pe măsură ce progresăm în practica
I
zilnică, putem să.mărim numărul de execuţii.
146 147
I
I Co,qtientizme. Sesi7Jim puternica energizare de la nivelul
lui muladhara, rnauipura şi vishuddha chakra şi circulaţia liberă a
Dumta. Bandba se practici, la început, moderat, de preferat
dimineaţa, deoarece este necesar ca stomacul să fie gol.
energiilor de-a lungul coloanei vertebrale.
I
I
I
I
I Contndndieatii.
Conştienti:wre. Conştientizăm unificarea suflurilor vitale
• La fel ca la maha mudra. prana, apana şi samana la nivelul lui manipura chakra şi sublimarea
Benejidi. Ca la maha mudra şi în plus apar şi efectele
I subtile generate de uddhiyana bandha.
energiilor până la nivelul creştetului capului.
Contraindwaţii. La fel ca la maha mudra.
Beneffeii. Elimină depresiile şi face să apară o stare de
I 16. Maba Bandba

Deşi aceasta este o bandlra şi nu o mudra, datorită faptului


bucurie, bună dispoiitie şi de echilibru lăuntric. Elimină
problemele de digestie şi amplifică focul lăuntric. Dacă este
practicată cu consecven~ yoghinul dobândeşte o voinţă pură şi
că se realiz.ea~ în mod firesc după maha mudra şi maha bheda
I mudra şi Înainte de maha vedha mudra, am considerat că este
indicat să o includem aici.
neclintită.

17. Maha Ve.dha mudra


Postura. Pornim din poziţia pe care am_ adoptat-o pentru
I Maha mudra., se aşează laba piciorul drept pe coapsa stângă.
Trunchiul este uşor înclinat căire înainte, iar palmele sunt pe
Postura. Din padmasana, se aşează palmele la sol, în
exteriorul coapselor şi se ridică-trupul cu ajutorul braţelor. Apoi se
genunchi. La fel ca în cazul lui maha mudra, se realizează cele trei
I conlracpi musculare perineale şi jalandhara baodha
Se practică apoi respiraţia yoghină completă (expiraţie lentă,
\ relaxează bratele şi se lasă corpul să cadă pe sol, producând o
uşoarii loviturii la nivelul feselor şi la baza coloanei vertebrale.
Apoi se reia procedura. Coloana vertebrală este menţinută tot
retenfie pe vid, inspiraţie lentă, reten!ie pe plin). În timpul retenţiei
I pe vid se ~li~z.ă uddhyaoa ~andba. Se
parte· cu execuţia pe partea opusa.
altemeaz.ă execuţia pe o
timpul în poziţie verticală. Mudra se poate realiza şi din pozipa în
care se realizeaz.ă maha bandha
Se practică apoi respirafia yoghină completă (expirafie len~
retenpe pe vid, inspiraţie lentă. retenţie pe plin). La începutul
I 148 149
.I
retenpei pe plin se realizează jalandhara bandha şi se ridică şi se 13.Anexă
coboară corpul. Se expiră numai după ce corpul este din nou pe soJ
şi revenim din jalandhara bandha.
Mudrele şi alte terapii legate de mâini I
Mudrele măresc capacitatea terapeutică a mâinilor. Centrii
subtili secundari, care se află Ia nivelul mâinilor şi degetelor vor fi
~

energizati prin intermediul mudrelor. In reflexologie se explică


I
cum întregul organism, cu toate organele, este reflectat la nivelul
J
mâinilor, la fel cum este reflectat şi la nivelul picioarelor, irisului,
urechilor. etc.
I
În Ayurveda. medicina tradiţională indiană, fiecare deget

este corelat cu manifestarea uneia dintre cele cinci energii tattvice
fundamentale: energia subtilă a pământului, a apei, a focului, a
I
aerului, a eterului.
A

In Yoga fiecare deget de l~ mână este corelat cu activarea


unuia dintre primii 5 centrii de forţă.
A
I
In medicina tradiţională chineză este descris faptul că Ja
nivelul fiecărui deget porneşte sau ajunge un meridian de
acupunctură.
I
Durata. La început se practică de trei ori. Gradat se creşte în astrologie fiecare deget şi relieful palmelor sunt corelate
până la un maxim de unsprezece ori pe zi.
Conştientizare. Dirijarea energiilor diDamizate la nivelul lui
cu cele zece planete principale. I
muladhara chalaa pentru amplificarea vitalităţii şi trezirea lui Ayurveda
kundalini shakti. Sublimarea energiilor până la nivelul centrilor

supenon.•
Persoanele care
antrenate în arta indiană a
sunt
I
Contraindicap.i. Persoanele care au boli inflamatorii. infecţii vindecării consideră fiecare
ori diverse alte dureri în zona pelvisului nu trebuie să practice
această mudră.
boală ca fiind rezultatul unui
dezechilibru interior. Vindecarea

.
Beneffeii. Este o practică foarte eficientă pentru amplificarea poate să apară doar atunci când
puterii de introspecpe, trezirea puterilor spirituale latente şi. la fel
,ca şi cele precedente, trezirea lui kundalini shakti. Sistemul
endocrin-este stimulat prin activarea $landei pineale.
.1
echilibrul interior a fost refăcut.
Armonia interioară rezultă din I
manifestarea echilibrată în fiinţa
- noastră a celor cinci energii
fundamentale. din care totul este I
.. I creat. Această teorie a celor cinci
elemente o regăsim şi În
medicina tradiţională chineză. Pentru a înţelege corelarea celor I
150
• •
151
.I
,
I
I cinci degete cu cele cinci elemente fundamentale din naturii trebuie
să studiem desenul alăturat.
Meridianele din medicina tradiponală chined
Meridianele din

I
PF
Yoga acupunctură sunt
Din cei şapte centrii de
forţă numai primii 5 centri de
i l canalele subtile
prin care circulă ...
...
I \I - Na.rkPftft
forfă sunt corelaţi cu degetele. energia fiinfei - - ~GIOi
Există mai multe moduri în
care degetele sunt corelate cu I chi- prin coipul
energetic al ...
I centri de forţă, dar modul în
care Mudra Vigyan corelează
degetele cu centrii de foiţă este
flintei. Ele sunt
numite în yoga
nadiuri, iar
energia subtilă
I următorul:

Presopuncturi
care circulă prin
ele este .numită.
în presopunctură, prana. Prin
I punctele energetice le
stimulăm cu ajutoru) degetelor. Chiar şi pentru o persoană care nu
echilibrarea
.
energetica- a
PP• punct de pm,11,e al ~ I
are competenţe în presopunctură simpla apăsare şi masare fermă a acestor meridiane
I acestor puncte cu ajutorul degetului mare pentru câteva miaute va
conduce la efecte pozitive.
se ameliorea7.ă
PF • punct ftael al ~ b t l

toate funcţiile corpului ( circulapa, respiraţia, digestia) cât şi


De exemplu. dacă avem probleme legate de tensiunea activitatea individuală a organelor.
I arterială - hipertensiune - masăm degetul mijlociu de la bază spre
vârf, iar dacă avem o criză de hipotensiune, masăm degetul
De exemplu, la nivelul degetului mic se tennină meridianul
Inimă şi dacă masiim acest deget adeseori o să avem o stare
mijlociu de la vârf spre bază. Dacă avem constipaţie sau diaree,
I masăm degetul arătător.

Reflexologie
lăJiotrică bună şi o să ne îmbunătăţim activitatea inimii. Dacă .vrem
s~ ne tonificăm sistemul imunitar putem să masăm degetul inelar şi
atunci, de exemplu, o să răcim mai greu. .

I Tot aşa cum avem cele cinci elemente subtile reflectate Ia


nivelul celor cinci degete, la fel avem reflectate toate organele
Chiromanţie
Chiro~anţia este numele ştiiofei oculte pe care o regăsim în
corpului la nivelul mâinilor. Trebuie să înţelegem că din punct de Occident, care ~e ocupă de citirea liniilor pe care le avem în palmă,
I vedere holistic la nivelul mâinilor se reflectă. întregul organism, că
avem întregul coip şi mintea oglindite la nivelul fiecărei mâini.
pentru ca astfel să descoperim ce o să ne ofere viitorul, care este
destinul nostru. Liniile îşi modifică aspectul de-a lungul vieţii Şi în
Doctorii chinezi au descoperit că prin masarea unor puncte,. chiromanţie anumite zone ale mâinii sunt considerate a fi în
I
I de exemplu. la nivelul mâinilor pot beneficia de efecte curative
anumite organe vitale, care se află la mare distanţă de punctele
legătura cuanumite planete. ·
Anumite studii au aratat că realizarea pe o perioadă mai

I
masate.
152
I lungă de timp a modrelor poate conduce la modificarea liniilor din

153
I
. Capitolul 14 Litera B
palmă, ceea ce din punctul de vedere a unei. persoane ~e p~ctica
I
~

Lista mudrelor realizate cu 34. Bahya-bandha mudra


chiromanţia însemnă modificarea în bine a . ~estinul~•: În 35. Baka mudra
chiromanţie degetul mic este corelat cu creativitatea. s1mpil mâinile în ordine alfabetică 36. Balaramavatara mudra
frumosului, claritate interioară; degetul inelar este co~ela! cu Litera A
sentimentul de siguranfă lăuntrică, Cil capacitatea de a iubi, Cil.
familia; degetul mijlociu este corelat cu inipativă, an~tă
1. Abhaya mudra I
2. Abhaya mudra ll
3. Abhaya mudra m
37. Bam mudra
38. Basara-un-kongo-in mudra
39. Bhartri mudra
I
sobrietate şi ordine; degetul arătător este corelat . cu. <:3pac~tat~ 40. Bhartri-bhartri mudra
intelectuală, dorinţa de putere şi structurarea mdiV1dual1tăţii;
voinţa. instinctele şi vitalitatea sunt în general corelate cu degetul
· 4; Abhaya mudra IV
5. Abhaya Dhyana mudra
6. Abhisheka mudra
41. Bhima mudra
42. Bhinnanjali mudra
I
43. Bhramara mudra
mare.
Astrologie
în astrologie vom descoperi că fiecare deget şi relieful
. 7. Achala-agni mudra
8. Adho-mukham mudra
9. Adhislhana mudra
44. Bhumisparsha mudra
45. Bhutadamara mudra .1
46. Brahma mudra
palmar corespunde unei influente plane~e. · ·10. Agni-chakra mudra
1 Î. Agni-chakra-shamaoa mudra I
12. Agni-chakra-shamana mudra ll
13."Agraja mudra
47. Brahmana mudra
48. Brihaspati mudra
49. Bronhial mudra
I
50. Buddhalochani mudra
14. Akka-in mudra
15. Alinga mudra
16. Aloke mudra
51. Buddha ashramana mudra
52. Buddha mudra
53. Buddha patra mudra
I
I 17. Anchica mudra
18. Anjali mudra I
19. Anjali mudra n
54. Butsu bu sammaya-in mudra
I
Litera C
20. Anuja mudra 55. Chakra mudra

~... MIDltwll N1111tele


I 21. Apana mudra
22. Apana vayu mudra
56. Chakra-ratna mudra
57. Chakravartin mudra
I
u1v, ·, n
M
Mumaa • lui Satura
lui Venus:
h ; 21.
:
lui upl"-
J '"" I 23. Archita mudra 58. Chandra mudra

- •
I ....
:
,C.

...J- ""'• ~- ~-----


1 /
,,
' ')-----
MIIJlt!le
I
I
24. Ardhachandra mudra
25. Ardhanjali mudra
26. Ardha rechita mudra
59. Chandrakala mudra
60. Chatur-dig-bandha mudra
61. Chatur-mukham mudra
I
'!J A\ 6 .,,'cfiw1411tt:,.Jwr 27. Argham mudra 62. Chin mudra
Munti'lr ,

,
Muntele /
_l>i! !,!UD_ - 'fălnlntulur .. • - -
'
.... __..
Muntele
Thlnar I
28. Arjuna mudra
29. Ashoka mudra
63. Chintamani mudra I
64. Chintamani mudra 11
I
:,M ~\ !\ 00 I 30. Aslha-dala-padma mudra
65. Cho nen ju-in mudra
Munt•
lui Uranus ~
-~-
-----~7-... \~
LunD •

.
1

ttJ~ ........
' .. I
31. Ashva ratna mudra
32. Astm mudra
33. Avahana mudra
66. Chonmukhmukham mudra I
67. Cho zai-in mudra
I
Muntele w,or- I
llil Nepllln
-I I
154 155
.- . ' I
I
I Litera.O
68. Dana mudra
69. Dai kai în mudra.
100. Hamsa-paksha mudra
101. Hamsasyamudra
I 02. Hansi mudra
132. Kapota mudra
133. Karana mudra
134. Karkata mudra
167. Mushti muma
168. Musbtikam mudra
70. Dhannachakra mudra. I03. Harina mudra
I 71. Dharma-parvartana mudra
72 .Dhannaraja mudra
73. Dhenu mudra
.
104. Hastasvastika muma I
105. Hastasvastika mudra II
106. Hasti-ra1na. mudra
135. Kataka mudra
136. Kavacha mudra
137. Kayen sho-in mu~
LiteraN
169. Naga mudra
170. Namaskara mudra
138. Ketu mudra 171. Narasimha avatara mudra
I 74. Dhupa mudra
75. Dhyana mudra
76. Dhyani mudra
107. Hoh mudra
108. Hora no-in muma
109. Horyuji temborin-in mudra
139. .Khadga mudra
140. Kilaka mudra
141. Kongo mo-in mudra
172. Netra mudra
173~ Nidbi-ghala mudra
174. Nirvana mudra
77. Dola mudra J I O. Hridayaya mudra
I 78. Dvi-mukham mudra 111. Hum mudra
I
142. Kotaku-in mudra
143. .Krishna avatara mudra
144. Kshanti mudra
17S. Nritya mudra
176. Nyorai saku in mudra
177. Nyorai shill in mudra
Litera F Litera I

I 79. Fu Ko-in mudra 112. Indra mudra I 145. Kshattrya mudra


146. Kshepana mudra
178. Nyorai zo in mudra
80. Fu tsu ku yo-in mudra 113. lshvara mudra
114. lssai ho byo do kai mudra
I 147. Kubera mudra LlteraP
148. Kund~-dhvaja mudra 179. Padma mudra
I Litera G
81, Gada mudra
82. Gaganagaja mudra Literal
149. Kundalini mudra
150. Kunna mod.ral
180. Padma Kunjara mudra
181. Padyam mudra
83. Gaja (basta) mudra 115. Jah mudra . I 151. Kwparamudra 182. Pallavam mudra

I 84. Gajadanta mudra


85. Gandhararattha mudra
116. Joana mudra
117. Jnana-jnana mudra
..
1 Litera L
152. Lakshmi mudra
183. Pancha m11)cha mudra
184. Pankaj mudra
185. Parashummavatara. mudra
86. Gandharva-raja mudra 118. Jo-in mudra 153. Linga mudra 186. Parvati mudra
I 87. Ganesha mudra
88. Garuda mudra
89. Garuda-paksha mudra
119. Jo zu ma ko ku-in mudra
120. Jyetshta-bhralri mudra
154. Lochanamudra

Litera M
187. Pab"a mudJa
188. Pitri mudra
189. Pothi mudra
90. Ge baku goko mudra Litera K
I 9 I. Ge baku ken-in mudra I
92. Ge baku ken-in mudra II
121. Kadali mudra
122. Kai mon-in mudra I
155. Mahakala mudra
156. Mahakra.ot mudra
iS7.Maha-nabhimudra
190. .Prana mudra
191. Pridiivi mudra
192. Puna mudra
93. Ge baku ken-in mudra m 123. Ka-in mudra 158. Maha-samaya mudra 193. Pum-gyao mudra
I 94. Ge kai-in mudra
95. Ghanta-vadana mudra
124. Kai shin-in mudra
125. Kalkiavatara mudra
159. Makara inudra
160. Mani-ratna mudra
194. Porosha rama muc.ha
195. Pushapaputa muma
96. Granthîtam mudra 126. Kaleshvara mpdra I 161. Matsyamudra 196. Pusbpe muma
I 97. Gyan mudra

Litera H
127. Kamala mudra
128. Kamjayi mudra
129. Kanaka-matsya mudra
I
I
162. Mayura mucka
163. Milarepa mudra
164. Mriagi mudra
Litera.R
197. Ragaraja mula muma
98. Haku sho-in mudra 130. Kanishtha-bhratri mudra
I 99. Hamsa mudra l3 l. Kapittha mudra I
..,
165. Mugdharam mudra
166. Mukha mudra
198. Ragbununa.vatara mudra
199. Rahu mudra

I 156
J
157
G.
200. Ratoa_mudra 234. Tarjani mudra I Litera Y Varahkam mudra
201. Ratoapmbha Akashagarba 269. Yama mudra • Varuna mudra
.-
mudra
235. Tarjani mudra II
236. T31pana mudra 270. Yampasham mudra Vayumudra li
I
202. Ren renge in mudra 237. Tattva mudra. 271. Yoni mudra I Viapkanjali mudra
203. Rudra muma 238. Tri-mukham mucha 272. Yoni mudra I Vittam mudra
204. Rupa mudra .i
239. Trisharana mudra Vyanamudra
LiteraS 240. l'rishula mudra Yampasham mudra
205. Sai butsu in mudra
206. Samana mudra Litera U
15. Lista mudrelor cu efecte •

207. Samanta Buddban.am mudra curative •

208. Samputam mudra


241. Udana mudra 16. Bibliografie
242.Udveshtitalapadma mudra
209. Sanjali mudra 243. Utsanga mudra Apanamudra
210. Sansvati mudra

Apana vayu mudra J. Matthias Mala - Magische
244. Uttarabodhi mudra Bande;
211. Sarva-buddha-bodhsatttvanam Astmmudra
mudra Bronhial mudra 2. Genrud Hirschi - Mudras:
Litera V
212. Shabda mudra 245. Vaishyâ mudra Chatur-mukham mudra Yoga in your hands;
213. Shakata mudra 245. Vajra mudra Chonmukhmukham mudra 3. Stephanie et Serge Villecroix. -
214. Shakti mudra 247. Vajra-Akashagarbha mudra Ganesha _mudra Mudra: Le geste qui soigne;
215. Shakyamuni mudra 248. Vajra-aloke mudra Granthitam mudra 4. Kulamava Tantra; 'I
216. Shambhu mudra Kurmamudra
217. Shanaischara mudra
249. Vajranjali mudra
250. Vajra gita mudra I Linga mudra
5. Hatha Yoga Pradipika;
6. Gheranda Samhita;
218 .Shankha mudra 251. Vajrahumkara mudra J Mahakrant mudra 7. Frederick Bunce - Mudras in
219. Shankha-vana mudra 252. Vajra-mala mudra Mugdharam mudra
220. Shanroukha mudra Mushtikam mudra
buddhist and Hindu Practices;
253. Vajra manas mudra 8. Swami Satyananda Saraswati -
221. Shan-mukham mudra 254. Vajra mushti mudra Nirvana mudra
222. Shivalinga mudra Pallavarn mudra Asana, Pranayama, Muclra,
255. Vajrapataka mudra
223. Shri vatsya mudra 256. Vajrasattva mudra Pancha mukha m~dra Bandha;
224. Shudra muma 257. Varada Mudrii Pankaj mudra 9. Keshav Dev - Mudra Vigyan -
225. Shulaa mudra 258. Varaha mudra Prana mudra A way of life.
226. Shunya mudra 259. Varahkam mudra Prithivi mudra
227. Simha mudra 260. Varuna mudra J Samputam mudra
228. Sinkhalcrant mudra 261. Vayu mudra Shakata mudra
229. Surya muma 262. Veragya mudra Shankha mudra
230. Sutra mudra 263. Viapkanjali mudra Shan-mukham mudra
23 I. Suvama-chakra muma 264. Vipacyasta mudra Shivalinga mudra
232. Svastilca mudra 265. Vishnu mudra Shunya mudra
266. Vitarka mudra Sinkhakrant mudra
Litera T 267. Vittam mudra .Surya mudra
233. Tala mukba mudla 268. Vyana mudra Tri-mulcham mudra

158 - 159 i ;


..

I \
'
'
·'

Pentru cei interesaţi să cumpere direct•.•


I
Primim comenzi telefonic prin poştă sau email. Plata se face în
I

sistemul ramburs poştal.


'
I.
Comanda minimă este de 3 ciirfi. ,.
I

Taxele poştale sunt achitate de Editura RAM.


·1 •

..I Autor Titlu I.


*** Relaţia maestru discinol '

*** I Chine:-Cartea schimbării


Irene Andrieu Istoria aslrolomcă a omenirii
Sri Aurobindo Bha.eavad Gita
Jerome Bourgine Din tainele călătoriilor extracorporale
Jnaoeshwar Amritanubhava
Naimv Cartea lui Mirdad
I Osho
I Dammapada. voi. I-7
·-'' Osho Povestiri. .zeu
I
Osho Exact
Osho Sutra de diamant
Osho Sutra inimii
Osho Soiritualitatea tantrică. voi. 1 I
I
Osho SDiritualitatea tantrică, voi. 2 •
I
Ao~ela Maver Bolile ne învaţă unde , 1m •
I
I

*** Bhardo Thodol - Cartea tibetană a •J


eliberării orin ascultare
Pataniali Yo2:aSutra I •

A. Powell Coroul Cauzal I


I
Editura RAM
Adresă: Şos. Sălaj 138. bl. 48, sc. D, ap. 52, sector 5, Bucureşti
Tel.: 021-42.41.401 /0723-214.531
--

\ 160
J

--··- -·- - . ·-·- -- -·--··- -·-- ·-··-·-· -

S-ar putea să vă placă și