Sunteți pe pagina 1din 3

Contract inchiriere spatiu

Nr…/…..

Partile contractante:

Intre,

1.1………………………………… ………………………………………………….cu sediul


in………………………………………………………………………………………………….,
având contul IBAN………………………………………………, deschis la………..,
sucursala………………………….., reprezentata de……………………………., in calitate de
PRESTATOR,
si
1.2. S.C. SC Structural Euro Fond & Training SRL S.R.L cu sediul in : Str Anastasie Panu,
nr 10, BlocB7, sc 1, et 8, sect 3,J40/ J40/1913/ 18.02.14, CUI 32806608, având contul IBAN
RO 28BTRLRONCRT0245756801 deschis la Banca Transilvania, reprezentata de Vlad
Nadejde in calitate de BENEFICIAR,
Au convenit sa incheie prezentul contract in conformitate cu urmatoarele clauze :

I.OBIECTUL CONTRACTULUI.MODALITATI DE REALIZARE

Prin prezentul contract Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia Beneficiarului, in baza


comenzilor lansate de aceasta, urmatoarele servicii :

a. Inchiriere sala de conferinta, in zilele ………., in intervalul orar…..si in ziua


de…………, in intervalul orar……………….., pentru un numare de…………personae,
la tariful total de………

Alte servicii decat cele mentionate in prezentul contract vor face obiectul unui act aditioanl care
va fi incheiat in momentul finalizarii evenimentului.

II. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea totala a contractului este de …………..si include TVA

III. MODALITATEA DE PLATA

1.Contravaloarea contractului se va plati prin ordin de plata pana/numerar la data de………….

IV.OBLIGATIILE PARTILOR

Prestatorul are urmatoarele obligatii:

1.Sa furnizeze Beneficiarului servicii de calitate in conformitate cu solicitarile acestuia si agreate


de comun accord.
2.Sa transmita Beneficiarului facturile privind serviciile, cunoscand ca termenul de plata al
serviciilor facturate cuge numai de la primirea facturii de catre Beneficiar.

3.Sa comunice in timp util orice modificari intervenite in imprejurari fortuite, cu privere la
conditiile serviciile acceptate de acesta, impreuna cu propuneri rezonabule de compensare a
efectelor negative generate de acestea.

Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

1.Sa transmita Prestatorului, in timp utile, orice modificari intervenite.

2.Sa raspunda la solicitarile de informatii formultate de Prestator in legatura cu serviciile prestate


de acesta.

3. Sa achite pretul serviciilor in conditiile prevazute de art. III

V. DURATA CONTARCTULUI. INCETARE

1.Contractul este valabil pe intreaga durata a executarii obligatiilor partilor. Contractul intra in
vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti.

2. Contractul inceteaza in urmatoarele cazuri:la data executarii integrale si corespunzatoare de


catre parti a obligatiilor contractuale sau prin acordul de vointa al partilor, exprimat in scris, cu
cel putin 15 zile inainte de data de incepere a prestarii serviciilor conform contractului.

VI. FORTA MAJORA

1.Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca.

2.Partea care invoca forta majora terbuie sa notifice celeilalte parti evenimentul considerat forta
majora, in termen de 2 zile de la interventia acestuia si sa comunice in termen de 5 zile dovezile
prevazute de lege in acest sens.

3.Prin forta majora se intelef acele evenimente in mod corespunzator obligatiile contractuale.

VII. LITIGII

Litigiile privind interpretarea sau executarea contractului se vor deferi spre solutionarea Curtii de
Arbitraj de pe langa camera de Comert si Industrie a Romaniei, potrivit regulilor proceduale
acestuia, daca acestea nu au fost solutionate amiabil intre parti.

VIII.ALTE DISPOZITII

1.Contractul nu va putea fi modificaat sau completat decat prin consesnul partilor, materializat
prin acte aditionale la contract.
2.Contractul a fost semnat astazi…………, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare
parte.

Prestator, Beneficiar,

S-ar putea să vă placă și