Sunteți pe pagina 1din 75

KYRIALE

E GRADUALI
SACROSANCTÆ ROMANÆ ECCLESIÆ
DESUMPTUM

Bund für Liturgie

und Gregorianik

Gerolitus Ammosaulicus
edidit

Bonnæ ad Rhenum - MMI - Ædibus Bardorum


Kyriale Romanum

Ordinarium Missæ
In Dominici+ ad Asper@onem Aquæ benedictæ
XIII. s.
Antiphona
VII. Modo
¼+ +a fµ4 DS d µg æ µh[µ+ 8kj 6hg æ h 5gf d µgµ5 FµS t±
A
- Spér-µges me,* Dó-mi-µne hysóppo, et

¼+ µd µasa µa Æ µ+ a fµ
4 DS
munda- µbor: lavá- µbis me, µet
d
+ µg œ µg { µHG µ f
4 d
su-µper
s z
±
¼+ µf + d µgµ5 FµS d+ asa µ a µŒ+ af43 d + f g g +u h µ 6hg µg µ œ 5gd G u±
ni-vem de- µalbá- bor. < Mi- se-ré-re me- i, De- us,* se-µcún-

¼+ µg µg µg g+ g µg g{ g µf + µfµfµf+ + s2 a µ Œ g g{ µg f fµfµf 2sa ±Œ


dum magnam mi-seri-córdi-µam tu- µam. E U O U A µE

t
±
Aut hoc modo ad libitum. X. s.

¼+ + a 4 f f g µ æ + h µh h g h + 5 g f µd 5 g f s a a Æ
Ant.
VII.

A - Spérges me,* Dó- mi-ne hy-sóppo, et mundábor:

¼+ µ+ a 4fd f g æ µg f + 4r f d 5gf +s +a µa µ Œ a34fd f g g u±


lavá- bis me, et super ni-vem de- albábor. < Mi- se-ré-re

¼+ u h µ 6hg µg µ œ + 5gd G g µg +g + g+ g µg g{ µg f µfµfµf r±


me- i, De- us,* se- cúndum magnam mi- seri-córdi-µµam tu-
2
Kyriale Romanum

¼ + µ 2 s a Œ + g g { µg f fµfµf 2sa Œ+
µam. E U O U A µµE.
++ µ±
Aut hoc modo ad libitum. XII. s.

¾ + f 4 f d + s d æ d µ g µg+ µm µ h µh + µ 5 g f g µ 5 g f µd 3 d s µ Æ e
±
Ant.
IV.

A - Spérges me,* Dó-mi-ne hy-sóppo, et mundábor:

¾+ µa 4fd f g æ g mµh+ h µg µ 5g g µ 5g +d µd+ Œ h µg h µh g i±


lavá- bis me, et super ni-vem de- albábor. < Mi-µse-µré-re me-

¾+ µh j h µœ+ h h µh h µh+ h h+ h µg h j7 h g5 f µd Œ µ±
i, De- us,* se- cúndum magnam mi-se-ri-córdi-µµam tu- µam.

¾+ µh g h µ7jh 5gf +d Œ+ + + +
µ E U O U µA µE.
µ±
Aut hoc modo ad libitum. XVI-XVII. s.

¾+ a µf f mµg 7 j h µh + m µh [ µJ H G µ h 7 j g h + h g µGF æ fg µh µg H z
±
Ant.
I.

A -µSpérges me,* Dómi- µµne hysóppo, µ et mundá-

¾+ +fµf+ µ4fs œ g µ 5gfµg 4fd +sds æ s a s +f f+ µg 4fd s s Œ z±


bor: la-vá- bis me, et su-per ni- vem de- µal- µbá-bor.

¾+ f + g h h i µ h µh6 g +g µ œ µ5gf g µh+ h h h µh µh i±


< Mi-µse-µré-re me- i, De- µus,* se- cúndum magnam mi- se-ri-

3
Kyriale Romanum

¾+ µh8k h g f µfµfµf s + Œ h h8k h g f fµfµf + s Œ


córdi-µµam tu- µ µam. µE U µO U µA µ µE.
µ±
¶ In Dominica de Passione et in Dominica Palmarum non dicitur Glória Pa-
tri, sed post Psalmum Miserére repetitur immediate Antiphona Aspérges me.

Tempore Paschali
Scilicet a Dominica Paschæ usque ad Pentecosten inclusive.
X. s.

½+ d+ f
4 sµf
4 d µdfd µd+ æ d µd µ6 h g 5 g f h µ h + f d µd µ h µ h µ7 b 4 f d µ f g f µ œ t
±
Ant.
VIII.

V I-di µa-quam* egre- di- én-µtem de tem- µµplo,

½+ µd dµhµhµh f µf4 d fµ6V+ 3ds œ d µdF +dµH6 + 4fd Æ d µd†h6 µh h i±


a lá- te-re dex- tro, µ alle- µlú- ja: µ et omnes, ad

½+ h µ5g g µg æ hµhµ+ h6 g b 6hg hµHGµh6µGFD+µ4fd + œ dµhµhµh h µ hikj hµ6 GF f æ z±


quos pervé-nit a- qua µi-sta, sal- µvi µfa- µcti µsunt,

½+ µ4f fµV6 3ds œ d +f µfg f æ µfµ4 DS dµ6hfµ‡+ dfd+ d µŒ µd µ 4fd v µh h i±


et di- µcent: al-le-lú- ja,µ al- µle- µ lú- ja. < Confi- µtémi-ni

½+ h h h 6hg + h µj h µh œ + 6hf z h µh h h h µ h u±
Dómino quó- ni- am bonus:* quó-µni- am in sª-culum mi-

½+ h h hµh6 g +d 6hg f d Œ h +hµ6hg d 6hg f+ d Œ


se- ricór- di- a µe-µjus. E U O U µA E.
µ±
4
Kyriale Romanum

Vel hoc ad libitum. XIX. s.

½+ µd + d µ d d d d f + h µ g + f h g æ d f d s t
±
Ant.
VIII.

V I-di µaquam* egre-di-µéntem de templo, a lá-te-re

½+ d d æ f g d d + œ f µh µh h h+ g z h h h 6hg 4fd æ r±
dextro, alle-lú-ja: et omnes, ad quos pervé-nit aqua µi- sta,

½+ µs f h j h +h 6hg f æ f µd f +g f s fµf d Œ d z±
sal-vi µfa-cti sunt, et di- cent: al-le-lú-ja,µ al-µle- lú- ja. µ< Con-

½+ µ 4fd v µh µh h µ h + h µ 6hg + h µj h µ+h œ 6hf z h µh µh i±


fi- µtémi-ni Dómi- no quó-ni- am bonus:* quó-µni- am in sª-

½+ h h h µ h h + hµh6 g +d 6hg f d Œ h +hµ6hg µd 6hg f d Œ µ±


culum mi- se- ri-cór- di- a µe-µjus. E µU O U µA µE.
< Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam. (Tempore Pa-
schali, additur: Allelúja.)
> Et salutáre tuum da nobis. (Tempore Paschali, additur: Allelúja.)
< Dómine exáudi oratiónem meam.
> Et clamor meus ad te véniat.
< Dóminus vobíscum.
> Et cum Spíritu tuo.
Oremus. Oratio.

E xáudi nos, Dómine san-


cte, Pater omnípotens,
ætérne Deus: et míttere di-
fóveat, prótegat, vísitet, atque
deféndat omnes habitántes in
hoc habitáculo. Per Christum
gnéris sanctum Angelum tu- Dóminum nostrum.
um de cœlis; qui custódiat, > Amen.

5
Kyriale Romanum

I. — Tempore Paschali.
(Lux et Origo)
X. s.

VIII.

K ½+ d h 6 f µz
Y- ri- e
µ h 6 µ G µ D f 4 µ D S + d d a µ Œ + + h
* e- lé- µi-son. iij. Chri- µste
j h µ 5 Gh 6 f 6 h g µD
3 f 4 æ fh
µe-
µ
6 GFD e
±
½+ a s+ d µ+ Œ + tuj7 h jkjµ7jg æ +j7µHGFD fgf +f +d µŒ µg 4fd tuj7 hµk8 jµj7 gµæ o±
lé- i-son. iij. Ký- µri- µe µe- lé- i-µson. ij. Ký-µri- e *

½+ j7µHGFD fgf f +d Œ+ + +
e- lé- µi-µson.
µ±
X. s.

G
IV.
½+ g µ f
4 d d d µ+ f µ5 g f z h g 4
Ló-ri- µa in excélsis De- µo.
f d d Œ + d µ g J jµ
7 HG f g µ 5 g f i
±
Et in ter- µra pax ho-

½+ µh f d æ h f4 d f + f µfµf d Œ d +g +f µ d Œ h g j jµ7 HG f u±
mínibus bonæ voluntá- tis. Laudámus te. Bene-dí-ci- mus

½+ µg Œ d f f µf +d Œ µg d g µ 7jh 7jh+ +uµjµ7 HµFµf Œ d f g g µf z±


te. Ad-o-rámus te. µGlori- i-cámus te. Grá-ti- as á- gi-

½+ f fµf d æ d +Z h µg 7jh j+ +7j µg g Œ µíl9 µk µj p±


½+ k 7jh µæ µj 7jh g +g æ µg{ jµ7 HG fµf d µj+ µ h6 g f g Œ d µf µg i±
mus ti- bi µpropter magnam gló- ri-µam tu- am. Dó-mi-ne

De-us, Rex cœ-léstis, De- µus Pa- ter omní- potens. Dó-mi-ne
Kyriale Romanum

½+ h 4fd f f µf f d + æ 7jh 7jh g g Œ + k8µJH j 7jh g µg æ g{ jµ7 HGz±


Fi-li u-ni-gé-ni-te, Je- su Christe. µDó- mine De-µus, Agnus

½+ fµf dµ æ jµ7 HG f4 d f + g g Œ µd f g + 5gf + h 4fd µfµf d æ d f µg z±


De- i, Fí- µli- µus Patris. Qui tollis pecca-ta mundi, mi-µse-ré-µ

½+ µf4 d fµf d Œ µd +z h g j µ 7jh g + µg + æ d z µh g µh j 7jh j±o


re no- bis. Qui tollis peccá-ta mundi, súsci-pe depreca-ti- ó-

½+ jkj µg g µ Œ µ+ fk876 j k µk k µkµ8 JH+ j µ 7j g µg µ æ µg h j i±


nem nostram. Qui se-des ad déx- µte-ram Patris, mi-se-ré-

½+ 6hg fµf d Œ µd +f µg 5gf h f µF+ f Œ g j j µjµ7 HG f u±


½+ g Œ d +f g 5g + h f d æ + 7jh 7jh + + g g Œ í k 7jh µj i±
re µno- bis. Quóni- µam tu so-lus sanctus. Tu solus Dó-µmi-

½+ µ6hg gµ æµ d +µz h h g{ jµ7 HG fµf µ+ d Œ j+ µj7 hikµ8 JHµjµ7 HG f Œ µ±


nus. Tu so-lus Altíssimus, Je- su Christe. µCum Sancto Spí-

ri- tu in gló-ri-µa De- i Pa- tris. A- men.


X. s.

IV.

S ½ + g µf µFD æ d† µ + f µFD æ d g j
+ h j j µ 7
Anctus, * Sanctus, Sanctus Dóminus De-µus Sá-ba-
j h µj j 7 µ H G u
±
½+ g Œ íl9 k k +jµ7jh j µjkj g µg +æ +guj7µH+G f f 4fd d Œ µd Ì o±
µoth. Ple-ni sunt cœ- li et µterra gló- µri- a tu- a. Ho-sán-
7
Kyriale Romanum

½+ jµj7 h j jkj g g + Æ +í µ k8 j k k + k + 7jh j æ j µjµ7jh j jkj i±


µ±
na in ex- célsis. Bene- díctus qui ve- nit in nó- mi-ne

½+ 6hg + f g Æ gujµ7 HG f + 4fd ì 7jh + jkjµj +g +Œ


Dómi-ni. Ho- sánna in ex-cél- sis.
X. s.

A
IV.
½ + g f µFD d u æ + µj j µj j + µ 7 j h j µj 7 µH G µg œ d µz u
±
½+ +µgh6fµF4 g5 jµJH j jµ7 HG g + Œ µg µfµFD µd + u + æ j j j j µ 7jh j o±
- Gnus De- i, * qui tollis peccá- ta mundi: µmi-µµse-

½+ jµ7 HG µg œ d µz +gh6fµF4 g5 jµJH j +j7µHG g +Œ g fµFD µd u µ æ j o±


ré- re no- bis. Agnus De- µi, * qui tollis peccá- µta

½+ j j j +µ 7jh j µj7µHG µg + œ d µz µghf6 µF4 g5 +jµJH j jµ7 HG g Œ µ±


mun-di: mi- se-ré- re no- bis. Agnus De- i, * qui

tollis peccá- ta mun-µdi: µdo-na no- bis pa- µcem.


A Missa Sabbati Sancti usque ad Sabbatum in Albis inclusive.

¾
VIII.

I + g g g g h g + f H h æ h+ n µJHG fg 6 h g Œ
- Te, missa est, al-le-lú-ja, al-le- lú- ja.
µ±
De- o grá- ti-µas, µal-le-lú-ja, µal-le- lú- ja.
A Missa Sabbati Sancti usque ad Sabbatum in Albis inclusive.

½+
VII.

I + t uj7 h µ
- Te,
k
8 jµj
7 g jµ
7 HGFD fgf+ f d Π+ t u
mis- sa est. De- o
j 7 h µk
8 jµj
7 g jµ
7 HGFD fgf f
grá- ti- as
d ± Œ
8
Kyriale Romanum

FrnNrnNrvrnNrnNrf
II. — In Fe#i+ Solemnibu+ 1.
(Kyrie fons bonitatis)
X. s.

III.

K ¾ + g µ
Y- ri- e
h j 7 i µJHG hµhµ
6 GFD S
µ* µ
+ æ ë µ 6 h g µi µJHG + f µ ghg g d
e- µlé- µi- son. iij.
µŒ t
±
¾+ 3ds + µgkµ8 kµkµ8 JHGµhµj æ dgkµ8 kµk+ µ8 JHG hµhµ6 GFDS æ +ëµ6hgµiµJHG f ghg g µ d µŒ ü±
Chri-µste µµ* µ** e-µlé- i- son. iij.

¾+ 8kj + k l9 oµKJHG hµhµ6 GFDS æ + ëµ6hgµiµJHG +f ghg + g µd Œ 8kj k µl9 oµKJHG æ o±


Ký- ri- e µ e-lé- i-µson. ij. Ký-µ ri- e µ*

¾+ jl9 oµKJHG hµhµ6 GFDS æ + ëµ6hgµiµJHG +f ghg + g µ+d +Œ


e- lé- i-µ son.
µ±
XIII. s.

G
I.
¾ + h 5 g f f µ f µ g µ h +
Ló-ri- µa in excél-sis De- o.
µ g µm 7 j h h + Œ µ h µ k l 8 k h g µm µh
Et in ter-ra µpax ho-
j o
±
¾+ mµjµ7 HG fµ4 DS s æ a +r µ 5gf d s s Œ+ h +g mµhjh g Œ h k µl k ü±
mí- ni- bus bonæ vo- luntá-tis. Laudámus te. Bene-dí-ci-

¾+ l µh Œ k hµm+µh k mµ7jh Œ h k +l +äßµÖL k h Œ k µg f h u±


mus te. Ad-o-rámus te. µGlo-ri- i-cá-mus te. Grá-ti- as á-
9
Kyriale Romanum

¾+ µg h µs a æ f +g mµhµHG µf gµGF + d3 s+ S s µs Œ s a µf u±
gimus ti-bi µpropter ma-µgnam gló- µri-µ µam tu- am. Dómi-ne

¾+ g h æ µk µ 5gf g + h æ l k l µgµ+ mµhj + l µkµ8 JH h Œ µ mµhkµ8 kµ8 JHµj u±


De- us, Rex cœ-léstis, De-µus Pa-ter omní-po- µtens. µDó-

¾+ g f µh s µfµ 5gf+ 3ds a r+ æ 5gf d µ+s s Œ h µg f g h æ p±


mine Fi- li uni- gé- ni-µte, Je- µsu Christe. Dómine De-µus,

¾+ k 5gf g h æ 9P + g mµhj l mµk8µJH +Œ µm+µhj kµ8 JHµj g µf h g mµj i±


Agnus De-µi, Fí- µli- us Patris. Qui tol- lis peccata mun-

¾+ h æ f 5gf 3ds ad +s s Œ mµhjµmµk8µJHµj +g +f h g mµj h æ l k u±


di, mi-µse- ré-µµre nobis. Qui tol- lis peccáta mundi, súsci-

¾+ g µh µk l kµ+ mµ7jh g h h +Œ µh g + f µmµhj kµmµ7jh g µ µ6U r±


pe depreca-µti- ó-µnem nostram. Qui se-des ad déxte-µram Pa-

¾+ µs æ f 5gf 3ds +ad µs µs Œ + h g f +mµhj mµkµ8 JH g j h Œ ü±


tris, mi-se- ré- µre µno-bis. Quóni- µam tu so- µlus sanctus.

¾+ µl µk l mµj7 h g +h Œ µh µk µl µäßµÖL+ l k l æ lµ9 KµHµmµ7jg µ 4T r±


Tu so-lus Dómi-nus. Tu so-lus Al- tíssimus, Je- µsu Chri-

¾+ s Œ µf g µ+s µf 3ds a æ fg +kµ8 JHµ+ j g f g h µfµ4 DS µa Œ±z


ste. Cum Sancto Spí-ri- µtu µin gló- µri- µa De-µi Pa- tris.
10
Kyriale Romanum

¾+ fga345 +rgµ5 FDS a Œ+ +


A- men.
++ µ±
XII - XIII. s.

S
I.
¾+ a
An-
d
3 sµgµ
5 gµ
5 FDµf
4 s s æ µ
ctus, * San-
+ ëkµ
8 JµGFµg + h
ctus,
µ
6 GFDS æ+ ad
3
µSanc-
sµgµ
5 gµ
5 FDµf
4 s s æ µ
µtus Dómi-
s s r
±
¾+ ë hµ6 GF d3 s µg µg +h Æ aµ 3ds c +g h+ 6h hikh8 h æ lµ9 KJH g µg r±
nus De-µ µus Sá-ba-µoth. Ple-ni sunt cœ-li et ter- ra gló- µri- a

¾+ µs µsrfµ4 DSA Æ a µ+ 3d cµgµ5 FDS f µdfd + µs s+ Æ+ a d3 s µc µg µ 6hg i±


tu- a. Ho-sánna in ex- célsis. Bene- díctus qui

¾+ h+ ikh8 h æ l kµ8 JH g +g s s srfµ4 DSA Æ µa+ 3d c f µdfd s s Œ µ±


ve- nit in nó- mi-ne Dómi-ni. Ho-sánna µin ex-cél-sis.

X. s.

A
I.
¾+ s a µ d f d µ3 d s
- Gnus De- i, * qui tol-
d s s + æ µt gµ
5 FµSµ3 R + s
2 a µd †
lis peccá-ta
g sfµ
4 DSµs aµd
mun-di
r s œ r
±
¾+ s +s dµghg 4fd tµgµ5 FµSAµdfs4 + s Œ µfµf µs + D3 s æ µs 4fd f µ 5gf r±
mi-µse-ré- µre no- µbis. Agnus De- µi, * qui tol-lis pec-

¾+ s d3 sµfµf4 d dµ3 SAµdr +s œ µs +s dµghg 4fd tµg5µFµSAµ+df4s s Œ s µaµdfdµ3d r±


cá-µta mun- µdi: mi-se-ré- µre no- bis. µAgnus

11
Kyriale Romanum

¾+ sds s æ+ µ+t gµ5 FµSµ3R + 2sa µd† g +sfµ4 DSµs a+ µdr s œ s µs dµghg 4fd t±
De- µi, * qui tol- µlis peccá-µta mun-di: dona no- bis

¾+ +tµgµ5 FµSAµdfs4 + s Œ+
pa- µ µcem.
+ + µ±
III.

I ¾ + + gh
- Te,
j7 i µJHG hµ
6 GFD æ + ë µ 6 h g µi µ J H G F g h g + g d Œ µ
±
mis- sa µest.
De- o µgrá- ti-µµas.
Vel secundum communiorem usum.

I ¾+V.

8 J G µh g
-
5 + d gµ
5 gµ
5 s
Te,
µS A æ k µ
8 J µG µh
6 g d g 5 + µ g 5 s µ SA + æ as µ
mis- sa µest.
4 f d 2 s a a Œ µ
±
De- o µgrá- ti-µ as.

B ¾ +
V.
k j g h g
Ene-dicámus Dó-
+ d gµ
5 gµ
5 s µS A æ k µ
8 J µG µ h
6 g dg µ
+ 5 g5 s µS A æ as µ 4 f
mi- no.
d 2 s a a ± Œ
FrnNrnNrvrnNrnNrf
III. — In Fe#i+ Solemnibu+ 2.
(Kyrie Deus sempiterne)
XI. s.

K ¾+ d
IV.

5 FD s d æ t h
Y-
µ
6 GFD g
5 dµ
+ fµ
4 DSA s
ri- e µ* µ
f+ s + d Œ µd g hµ
6 GFµSµd æ t
± e-µlé- i-µson. Ký-ri-µe
12
Kyriale Romanum

¾+ µtµ6h54s tµFµSA s f s d+ Œ dgµ5 FD s µd æ +thµ6 GFD g5 dµ+ fµ4 DSA s f s µd Œ t±


e-lé- µi-µson. Ký- µ µri- µe µ µe- lé- µi-µson.

¾+ dµ3 SAµs dµf4 d æ +dgµhµhµ6 GFµSµdµ3 SA s f+ s d + Œ dµ3 SAµs dµ4fd æ tµ6h54s t±


Chri- ste e-µlé- i-son. Chri- ste

¾+ tµFµSA s µf s d Œ+ dµ3 SAµs dµf4 d æ +dgµhµhµ6 GFµSµ+ dµ3 SA s f s d Œ r±


µe- lé- i- son. Chri- ste µe-µlé- i-µson.

¾+ m+µëj7 h h6 5Z µhµ6 GFD æ +dµ5gdµf4µDµSA s f s +d + Œ f 3ds d3 E2 µF4 æ dµ5gd z±


Ký-µri- e µµe-lé-µµi-µson. Ký-µri- e

¾+ fµ4 DSA s f s d Œ+ m+µëj7 h h6 5Z µhµ6 GFD æ d+ gµ5 gµ5 FµSµd œ mµëµj7 hµh 5Z µhµ6 GFD æ t±
µe-lé- i-µson. µKý-µri- e

¾+ +dgµ5 gµ5 FµSµd œ dµg5 fµhµ6 GFD æ + dg5 gµ5 FµSA s f s µ+ d Œ


µe-lé- µi-µson.
µ±
XI. s.

VIII.

G ¾+ + g µ 5 g f g µ h g µ k µ k + +
Ló-ri- a in excél-sis De- µ o.
g j 7 µ H G g Œ + g h g 4 r d f g f g
Et in terra pax ho-
g i
±
¾+ µh g f æ +iµ8kj 6hg 6hg G g g + Œ gI 8kjµ + 6hg hj7g Œ h g 4fd fgf u±
mínibus µbo-µnæ µvo- luntá-tis. Laudámus te. Bene-dí- ci-

¾+ g µg Œ g +i 8kj 6hg µhj7g Œ +h g 4fd+ fgf g µg Œ s c g i±


mus te. Ad-o-rámus te. µ Glori- i- cá mus te. Grá-ti- as

13
Kyriale Romanum

¾+ h g µf + g h æ f I kµ8kj +6hg h +h h g g Œ k j h p±
á- gi-mus ti-bi µpropter magnam gló-ri-µam tu- am. Dó-mi-ne

¾+ k g æ k 7jh k+ h æ µh µg +f‡ h +iµ8kj 6hg f g Œ k µj h p±


De-µus, Rex cœ-léstis, De- µus Pa- ter omní- po-tens. Dómi-ne

¾+ k g æ k 7jh k h +h æ 5gf g µg µ+ g + Œ µk j h k g æ k o±
Fi- li µu-ni-gé-ni-te, Je- su Christe. µDó-mine De-µus, A-

¾+ µj7 h k µh æ h g+ f g h Œ s µ+G g +µiµ8kj 6hg h µh µg æ i±


gnus De- i, Fí-li- µus Patris. Qui tollis pec- ca-µta mundi,

¾+ h g 4fd fgf g g+ Œ µs G g iµ8kj+ 6hg +h h gµ æ µh g h f i±


mi-µse-ré-µ re no- bis. Qui tollis pec- cá- ta mundi, súsci-pe de-

¾+ h 8kj 6hg h h +g g Œ g g78kj +k l ö l µ 8k µklk l æ p±


preca- ti- µó-nem nostram. Qui se- des ad déxte-ram Pa-µtris,

¾+ µk8 j hk8 j +g 7jh g g Œ µf g + n k j µh+ µk µg Œ k µj h p±


mi-se-ré-re µno- bis. Quóni- µam tu so-lus sanctus. Tu solus

¾+ k h µh Œ k k+ j µh k k l æ + löl+ 8kj µkµKµHG g Œ h u±


Dómi-nus. Tu so-lus Altíssimus, Je- su Chri- µste. Cum

¾+ g f µg + g h µæ µf µ i k k + k µ 7jh +kµKµHG g Œ iµHGFµg g Œ µ±


Sancto Spí-ri-tu in gló-ri-µa De- i Pa- tris. A- men.
14
Kyriale Romanum

(XI) XII. s.

S
IV.
¾+ g
An-

8 kµ
8 HGFµgµG d µæ g
+ µ5 g s æ
ctus, * Sanctus, San-
gkµ
8 kµ
8 HGFµg
+ µg d æ f
4 d s d s r
±
ctus Dóminus De-

¾+ rg 5gf s d Æ a+ r µf d 5gf D µ+d µd+ æ gkµ8 kµ8 HGF g ghg d d µÆ u±


us Sá- ba-µoth. Ple-ni sunt cœ-li µet terra gló- µµri- a µtu- a.

¾+ g5 dµfµ4 DS rg 5gf g + 5gf d d Æ g iµ + 8kj h + 6hg h h æ h µ 5gf u±


Ho- sánna µin ex-célsis. Bene-díctus qui µve- nit in nó-

¾+ g ghg 4fd +s d Æ g5 dµfµ4 DS rg + 5gf g + 5gf d+ d Œ


mi-ne Dómi-ni. Ho- sánna in ex-cél-sis.
µ±
XI-XII. s.

A
IV.
¾+ fµ
4 DS s d f d d æ +
- µGnus De- i, * qui µ tol-
2 s a s f µFµSµD + d æ g h 8 k
µlis µpeccá- ta
j µk lµ
9 KJHµh g{ kµ
8
mun- µ
HG i
±
¾+ 6hg œ 5gfµf 3ds f +fgf d d Œ µa s + µ dfd+ d æ 2sa sfµFµSµD d æ u±
di: mi-µµ se-µré-re no-bis. Agnus De- µµi, * qui tol- lis

¾+ g hk8 jµk lµ9 KJHµh g+ {k8µHG 6hg œ 5gfµf 3ds +f +fgf + d µ d Œ µf4µDS s µdfd t±
peccá- ta mun- µdi: mi- se- ré-re no-bis. A-gnus De-

¾+ d æ + 2sa sfµFµSµD +d µæ µg µh8kjµk l9µKJHµh +g{k8µH+G 6hg œ 5gfµf 3ds f fgf d t±


µi,* qui tol- lis peccá- ta µmun- di: do- na no-bis pa- µ

15
Kyriale Romanum

¾+ d Œ+
cem.
+ + + + µ±
Ite, missa est, vel Benedicámus Dómino, ut in ine Missæ præcedentis, secun-
dum coouniorem usum.

FrnNrnNrvrnNrnNrf
IV. — In Fe#i+ Duplicibu+ 1.
(Cunctipotens Genitor Deus)
X. s.

K
IV.
¾+ h h
6
Y-ri- µe
g hµkµ
8 JHG
µ*
µh æ hµ
6 GFµ
+ Sµd æ
µe-
t µ6 h 5 4 s t µFD+ f s s Œ µ
µlé- µi-son. iij. Chri- µ
h i
±
¾+ µh +gµGF gµghf6 µgµDS æ tµFD f+ s s µŒ+ +ë + 6hg iµJµG j7 hµkµk8 h æ hjhµgµ5 FD u±
ste e- lé- i-son. iij. Ký- µri- µ µe µe-

¾+ g h h Œ + ë + h6 g iµJµG j7 hµkµk8 h æ+ ëµ6hg iµJµG j7+ hµkµk8 h æ hjhµgµ5 FD g h h ±Œ


lé- µi-µson. ij. Ký-µri- e * ** e- µlé- i-son.
X. s.

G
IV.
¾+ af4 f f d µf g d
+ gµ
5 FD d Π+
Ló-ri- µa in excélsis De- µµo.
c µH µi h h µ 5 g f u
±
µEt in ter-ra pax ho-

¾+ g g5 f d æ f µ s a+ D µ d d Œ + 3d f + s d Œ s 2sa s s µs t±
míni- bus bonæ vo-luntá-tis. Laudámus te. Bene- dí-cimus

16
Kyriale Romanum

¾+ µd Œ g µg µ 6hgµi +gµg d Œ f d f +g5µFS s+ µ 5gfzh6µGFµgµ5gd Œ µf µ s t±


te. Ad-o-rá- mus te. µGlo-ri- i-cá-mus te. Grá-ti-

¾+ µd µf s s2 a µ +s d æ a R f d+ µ+ g5 f g+ 5g d µd Œ µf µs r±
as á-gimus ti-bi µpropter magnam gló- ri-µam tu- am. Dómi-

¾+ 2sa µ +s d æ g 5gd f d+ æ µgµ5 FµS s µrzh6µGF+ g g µ 4fd µs d Œ f r±


ne De-µus, Rex cœ-léstis, De- µ µus Pa- µter omní- potens. Dó-

¾+ µsµ 2sa s d æ µg 5gd + f 4fd d µæ µg5µFµS s+ + rzh6µGFµgµg d Œ f µs 2sa r±


mine Fi-li uni- géni- te, Je- su Chri- µste. µDómine

¾+ µ s d æ g g µi+ h æ µhµ6 GF g g +hµ6 GFµgµg+ gµ5 FD Œ f s d µd f±r


De-µµus, Agnus De- µi, Fí- µµli- µus Pa- tris. Qui tollis pecca-

¾+ 2sa µs µd æ g 5gf +g µ 5gf d µd Œ f +s d d µf s2 a s µd æ a r±


ta mundi, mi-se- ré-µre no-bis. Qui tollis peccá-ta mundi, sús-

¾+ r f d µf g f g+ 5g µd µd Œ g+ gi + h g µh µg µf µg i±
ci-pe depreca-ti- ónem nostram. Qui se-des ad déxte-ram Pa-

¾+ h æ h 5gf g µ 5gf +d d Œ f 3ds s + 2sa s+ µs µd µd Œ 5gf u±


tris, mi-se- ré-re µnobis. µQuóni- µµam tu so-lus sanctus. µTu

¾+ µg g 4fd s d Œ µd+ f s a µs s +dµ æ gµ5 FµS s µrzhµ6 GFµgµg d Œ±u


solus Dómi-nus. Tu so-lus Altíssimus, Je- µ su Chri- µste.µ

17
Kyriale Romanum

¾+ µg µgµ5 FµS µs +rzhµ6 GF gµ5 FD d æ a µ+r f+ f f d3 s dµ3 SAµs s Œ r±


Cum San-cto Spí- µri- tu µ in gló-ri-µa De- i Pa- tris.

¾+ +cµ5gfzh6µGFµg5µFD µs Œ+
A- men.
+ + µ±
XI. s.

VIII.

S ¾+ + n µHGµdµG g
Anctus, * Sanctus,
æ u k + k 8 µ J H G æ + n µH GµdµG g+
San- µctus Dóminus De-µ us
æ µ g µd µf d µs z
±
¾+ fh6 g + f g µÆ µg µj k + l µk j + l + µk æ jµ7 HG i 5gd 4fd s Æ z±
Sá- µba- oth. Ple-ni sunt cœ-li et terra gló- ri- a tu- a. µ

¾+ fh6 g G g æ uk kµ8 JHG+ nµHGµdµG g Æ g +j µk l + k 7jh g µæ µh k u±


Ho-sánna in µex- µcél- sis. Bene-díctus qui ve-µnit in nó-

¾+ g d µfµ4 DS fh6 g f +g Æ 5gdµf4µDS f6hg G +g æ uk kµ8 JHG iµGµDµf4µDS µ 6hgµJ i±


mi-ne Dó- mi-ni. Ho- sánna µin µex- µcél-

¾+ µ 6hg Œ+ + + +
sis.
µ±
(XII) XIII. s.

A
VI.
¾ + + f
- Gnus De-
g µhµ
6 GFD f æ f
+ H µh k µm
i, * qui tollis peccá-ta mundi: µ mi-µse-
+ µj h µ
6 G F H µh œ h µf u ±
¾+ µgµ5 FD g ghf6 f Œ f+ h mµj k æ mµj+ l+ k j k hµ6 GF H µh œ i±
ré- µre no- µbis. Agnus De- µi,* qui tollis peccá- ta mundi:

18
Kyriale Romanum

¾+ h f gµ5 FD g ghf6 + f Œ+ f g µhµ6 GFD f æ + µf H h kµ mµj hµ6 GF u±


mi- se-ré- re no- bis. µAgnus De- µi, * qui tollis peccá-ta

¾+ +H µ h œ h µf µgµ5 FD+ g ghf6 f Œ+ +


mundi: µdo-na no- bis pa- µcem.
µ±
VIII.

I ¾ + h + 6
- Te,
U µkµ
8 JHGµh æ hµ
6 GFµSµd+ æ t µh
6 s
4 5 t µFD
+ f µs s Œ
missa µest.
µ
±
De- o µgrá-ti-µ as.

B ¾ +
VII.
h + h h 6 U µ h µkµ
8 JHGµ
+ h æ
E-µnedi-µcá- mus Dó-

6 GFµSµd+ æ t µh
6 s
4 5 t µFDµf µs s Œ µ
± mino.

FrnNrnNrvrnNrnNrf
V. — In Fe#i+ Duplicibu+ 2.
(Kyrie magnæ Deus potentiæ)
XIII. s.

VIII.

K ¾+ g g
Y-ri- e
h kµ
8 JHG µhjd
5 6 7 fµ
4 D
* e-
SAµ+ æ µg h k µ
8 JHG hµhµ
6 GFD + f g g Œ µg
lé- µi-µson. iij. Chri- µ
µj µ9 P u
±
¾+ µg kµ8 JHGµgµ5 FDS æ s+ fh6µh6µGFD f g g +µŒ µg g + hkµ8 JHGµhjd567 fµ4 DSA æ ghkµ8 JHG i±
ste µ e- µlé- i-son. iij. Ký- µri- µe e-

¾+ hµhµ6 GFD f g g Œ+
µ µlé- i-µson. iij.
+ + µ±
19
Kyriale Romanum

XII. s.

VIII.

G ¾ + g f 4 µ D S s s + df 5 g
Lóri- µ µa in excél-sis De-µo.
µh g g Œ µg
+ µj L µl j µ
Et in terra pax ho-

9 KJHG i
±
¾+ +h 6hg g æ k 6hg h+ 3Dg54 6hg g Œ k g+ +µ 6hg dµDS Œ s df g µf i±
mínibus bonæ volun-tá- tis. Laudámus te. Be-ne- dí-ci-

¾+ hµh µg Œ g j +k l 7I µŒ µl l + 8kj 6hg+ hjh g µ Œ µk8µHG 6hg dµDSµæ r±


mus te. Ad-o-rámus te. Glori-i- µcá-mus te. Grá- ti- µas

¾+ +sf g µf h g æ g + jk l µ 7I l+ µ9 KJHG h+ hjh µg µg Œ µkµ8 HG i±


á- gimus ti-µbi µpropter magnam gló- µri-µ am tu- am. Dó-

¾+ µh6 g dµDS s df æ +g µf hµh g µ œ µ g +jk +µl 7I lµ9 KJHG h h6 g g Œ p±


mi-ne De- us, Rex cœ-lé- stis, De- us Pa-ter µo- mní-po-µtens.

¾+ kµ8 HG h6 g dµDS s +dfµ æ µg g g g g æ + 5gf h+ g g Œ g j k ü±


Dó- mi-µne Fi-µli uni-gé-ni-te, Je- su Christe. Dó-mine

¾+ l 7I æ l9µKJHG +hjh g g µæ +µk 6hg 6hg +dµDS s+ Œ µ s df g g µg z±


De-us, µA- gnus De- i, Fí-li- us Pa- tris. Qui tol-lis pecca-

¾+ µf + µ 6h g æ g jµ9lj +l9µKJHG hjh g µg Œ + k8µHG 6hg µdµDS æ s µdf f i±


ta mundi, mi-µse- µré-µ re no-bis. Qui tol- lis µpeccá-µta

¾+ + 6h g æ g j k l +µ 7I l k8µJHG h + hjh + µg g Œ k8µJH 6hg t±


mundi, súsci-pe depre- ca-ti- µónem nostram. Qui se-
20
Kyriale Romanum

¾+ + dµDS æ s µdf g f + µh g µ æ g jµ9lj + l9µK+JHG hjh g g Œ µk8µJH i±


des µad déxte-ram Patris, mi-se- µré- re µno-bis. Quó-

¾+ 6hg+ dµDS s µdf f hµh + g Œ s + df f +h f g Œ g jk 7I ü±


ni- µµam tu so-lus sanctus. Tu so-lus Dó-mi-nus. Tu so-µlus

¾+ lµ9 KJHG h 6hg g æ +k8µHG 6hg + dµDS µs +Œ s + df f h f g µæ µg o±


Al- µtíssimus, Je- su Chri- ste. µCum Sancto Spí-ri-µtu in

¾+ µj k l l + 7I lµ9 KJHG g Œ µ+ kµ8 HGµh6 dµDS d+ f 6H g Œ


gló-ri-µa De- i µPa- µtris. A-
µ±
men.
XII. s.

S
IV.
¾+ ë µ6 h g µ 5 g 4 s µ5 g d æ + s tZ g œ h µ 6
An- ctus, * San-ctus, San- µctus Dóminus De-µus
h g µ 5 g 4 s µ5 g + d æ µf s d µg h p
±
¾+ kµ8 Hg fµf4 d d Æ s+ d µg h h H + µ 4fd +d æ f df 5gf 3dsµfµ4fd d Æu±
Sá- ba- µoth. Ple-ni sunt cœ-li µet ter-µra gló-ri- a tu- µa.

¾+ g{kµ8 HGµh gµg s d +f µ5gfµh6µGµD d Æ s +µd f µg h µ 6hg df æ h i±


Ho- sánna in excél- µsis. Bene-díctus qui ve- nit µin

¾+ 6hg µ 4fd d f µdf +g Æ g{kµ8 HGµh gµg µs + d µf µ5gfµh6µGµD d Œ µ±


nómi- ne Dómi-µni. Ho- sánna in excél- sis.
21
Kyriale Romanum

XII. s.

A
IV.
¾+ µa
+
-
‰ µfµ
4 DSA µ s s µd
Gnus De- µi, * qui tol-
f 4 f d + æ g g kµ
8 H G
+ µh fµf
4 d g µ
lis pec- cá- µta mun-
g
5 f d µD S s
2 a µs f µD t
±
¾+ d œ g g iµHGµ6hg + 4fd dµDSµghg 4fd + Œ +a‰µfµ4 DS+ Aµs s µdf 4fd æ g u±
di: mi-µµse-ré- µre µno- µbis. A- µgnus De- µi, * qui

¾+ gkµ8 HG+ µh fµf4 d gµg5 f +dµDS 2sa µsfµD d œ +g g + iµHGµ6hg 4fd dµDSµghg 4fd t±
µtol- lis pec- µcá- µµta mun- di: µmi- se-ré- µre µno-

¾+ d Œ a‰µfµ4 DSAµs s + µdf 4fd + æ g gk8µH+Gµh fµ4fd+ gµ5gf dµDS 2sa µsfµD d œu±
bis. A- gnus De- i, * qui tol- lis pec- µcá- µta mundi:µ

¾+ g g µ iµHGµ6hg + 4fd µdµDSµghg 4fd +Œ +


do-na no- bis pa- µ µcem.
µ±
VIII.

I ¾ + g
- Te,
g h k µ
8 J HGµhjd
5 6 7 f µ
4 DSA æ
+ g h kµ
8 JHG h µh µ
6 G
+
missa est.
FD f g g Œ µ
±
De- o grá- ti-µ as.

FrnNrnNrvrnNrnNrf
VI. — In Fe#i+ Duplicibu+ 3.
(Kyrie Rex Genitor)
X. s.

K ½+ d
VII.
+ f µg5 z µGµDµ4 F f 4
Y- ri- e µ
s æ r hµ
6 hµ
6 GF
+ D µf d + µ d Œ d
µµ* µµe-µ
d fµ
4 DSµd
3 s æ r
±
µlé- i-µson. Ký- ri-µ e
22
Kyriale Romanum

½+ rhµ6 hµ6 GFD f µd d Œ + µd +f µg5 zµGµDµ4F fs4 æ rhµ6 hµ6 GF+ D µf µd µd Œ u±


µe- µlé- µi-µson. Ký- ri- µe µ µe- lé- µi-µµson.

½+ 5gf‡ g5µdµDS æ +rhµ6 hµ6 GFD f d µd +Œ D3 µ+ 1aá dµDS æ rhµ6 hµ6 GFD f d t±
Chri-µste e-µ µlé- i- son. Chri- µste µe- µlé- i-

½+ µd Œ + µ 5gf‡ g5µdµDS æ +rhµ6 hµ6 GFD f d µd Œ+ j 7jh j µ9lkµlµLKJ æ lµ9 KJH p±


son. Chri- ste e-µ lé- i-µµson. Ký-µri- eµµ e-

½+ k j j Œ 7jhµjµJHµ+ h f µg jµ7 HµFD æ +rhµ6 hµ6 GFD +f d µd Œ j µ 7jh ü±


lé-µµi-µson. Ký-µ ri- e µ µe- µlé- i-µµson. µ Ký-µri-

½+ µ9lkµlµLKJ æ lµ9 KJH klj9 œ+ 7I µ 9lkµlµLKJ æ l9µKJH +kl9j œ 7jhµjµJHµh6 fµg jµ7 HµFD æ r±
e * **

½+ rhµ6 hµ6 GFD f d d Œ+ + + µ±


µe- lé- µi-µson.
X. s.

VIII.

G ¾ + fg f g g µg µ h + µh µ g g µ
Ló-ri- µa in excélsis De- o.
Œ + g µH µ 6 h g µ g f f zµ 6 h g z
±
Et in ter- ra pax homí-

¾+ f g æ g g5 f d G + g g Œ H µh µ+hµh+ µg Œ g g h h hµh µg ±Œ
nibus bonæ voluntá-tis. Laudámus te. Bene-dí-cimus te.
23
Kyriale Romanum

¾+ g g h hµh g Œ +g g g78kj k 8kj +hµk8µk8µJ+µG 6H Œ g g h µh h i±


Ad-o-rámus te. µGlori-i- µcámus te. Grá-ti- as á-gi-

¾+ h µg g æ g + µH +µ 6hgµg f µ 6hg +µ 4fd G + µg µg Œ g 4fd s‰g5 u±


mus ti-bi µpropter ma-µgnam gló- ri-µ am tu- am. Dó-mi-µne

¾+ µg + g h g µgµg fµ+ æ µh6 g g nµ8kj+ h µ+ 6hg 4fd f g Œ µg µ f4 d r±


De- us, Rex cœ-lé- stis, De- µus Pa- µter omní- potens. Dómi-

¾+ +s‰g5 g g h g g f +f æ 6hg 4fd µ f g + Œ g h h hµh g æ g i±


ne µFi-li uni-géni-te, µJe- su Christe. µDómine De-µ µus, A-

¾+ + µh hµh g æ g h +h hµh g Œ h µ 6hgµ+g f iµ8kj h µj 6h µg æ±i


gnus De- µ i, Fí-li- us Pa-µtris. Qui tol- lis pec- ca-ta mundi,

¾+ h 6hg 4fd +f g g Œ g µgµ8kh+ h 6hg +4fd f gµ5 FD s‰g5 æ iµk8 j h i±


mi-se- ré-µ re nobis. Qui tol- lis peccá- µta mun-µdi, µ sú- sci-

¾+ h h µh h 5gf g +h g µg Œ µg+ gµ8kh h h 6hg 4fd G u±


pe depreca-ti- µó-nem nostram. Qui se- µdes ad déx-te- ram

¾+ gµ5 FD s‰g5 æ h 6hg+ 4fd f µg g µ +Œ +g g +h h µh h hµh µg Œ u±


Pa- µtris, mi-se- ré- re µno-bis. Quóni- am tu so-lus sanctus.

¾+ µg µ h h µhµh g +g Œ µ g µg h µh µh +g µfgf æ 4fd f g µg Œ u±


Tu solus Dó-minus. Tu solus Altíssimus, Je- su Christe.
24
Kyriale Romanum

¾+ g µgµk8 h µh +h h g æ H µ6hg 4fd +f g +ghg df µg Œ µfµ4 DSµ‰gµ6hg µf ±Œ


µCum Sancto Spí-ri-tu in gló-ri-µ µa De-µi Patris. A- µµmen.
XI. s.

S
III.
¾ + k k 8 µ J H æ + j] µj æ k 6 h g + h µh j æ
Anctus, * Sanctus, Sanctus Dóminus De-µus Sá-ba-
µ k h µ
6 GF g 5 g f t
±
¾+ µ d Œ d dµ+ 3d g{µ 8kj h µhµh + g æ µk +µ 6hg g h8kh j Æ j]µlµ9 KJ j u±
µoth. Pleni sunt cœ-li et ter-µra gló-ri- a µtu- a. Ho- µsán-

¾+ +g{kµ8 HGF g µghg 3R d + Œ d 3ds g i k µ+ k8 j h µæ h µj]µlµ9 KJ µk i±


na in ex-cél- µsis. Bene- díctus qui ve-nit in nó- mi-

¾+ 6hg h +µh µj Æ kµ8 HGµ{kµ8 HG g+ µd†µgµ5 FDS æ ë + 6hg h8k7gµh6µGFµSµd µd Œ µ±


ne Dómi-ni. Ho- sánna µin ex-µcél- µsis.
XI. s.

A
VIII.
½+ dfdµd + s µd f d d æ
- Gnus De- i, * qui tol-
f µ h j h + µ j 9 l j 6 h g + f 4 µ D S 4 f d v
lis pec- cá- ta mun-di: µ
µ h 6 3 d a µD d œ w
±
½+ á +µa³µ3ds 4fd vµ6hg d d +Œ dfdµd +s µdfd +d æ f µhjhµj9lj 6hg z±
mi-µµse- ré- µre µnobis. µA- gnus De- µ i, * qui tol- lis

½# + fµ4 DS f4 d vµh6 3daµD d+ œ µá µ+ a³µ3ds 4fd +vµ6hg + d d Œ dfdµd s µdfd t±


pec- cá- ta mun-µdi: mi- se- ré- µre no-bis. A- gnus De-

25
Kyriale Romanum

½+ µd æ f µhjh+µj9lj 6hg +µf4µDS 4fd vµh6 µ d3 aµD d œ+ á µa³µ3ds 4fd vµ6hg d d ±Œ


i, * qui tol- µlis pec- cá- ta mun-µdi: µ µdo-na µno- bis µpacem.

½
VIII.

I + d f g5 z µGµD
- Te,
µ4 F fs
4 æ + r hµ
6 hµ
6 G
µ
FD f d d + Œmissa µest.
µ±
De- o grá-µti-µµas.

FrnNrnNrvrnNrnNrf
VII. — In Fe#i+ Duplicibu+ 4.
(Kyrie Rex splendes)
X. s.

VIII.

K ¾ + h 5
Y-ri- e * µ
g f + g µh
6 s
4 5 æ s fzhµ
6 GFDS
µe-
œ s
+ † µ6 h g µ 6 h f + h h g Œ k
lé- i-son. iij. Chri-ste
j 7 µ H G µ 5 Gh 6 æ± p
¾+ k8µJµGµ6hgµG5 hµ6 hs456 æ +sfzhµ6 GFDS œ +s†µ6hgµ6hf +h h g +µŒ n 8kj kµKJHGµ5Gh6 µ æ p±
e- lé- i-µson. iij. Ký- µri- µe µ

¾+ k8µJµGµ6hgµG5 h6µh654s æ sfzhµ6 G+ FDS œ +s†µ6hgµ6hf +h h g + Œ


µ * e- lé- i-µson. iij.
µ±
XII. s.

G ¾+
VI.
h µghg f f µ+ g 6 h g µ 5 g f f + + Œ f µ
Ló-ri- µµa in excélsis De- o.
g 6 h g f µs µ 2 s a r
± µEt in ter- ra pax ho-

26
Kyriale Romanum

¾+ µs x f æ f g h + 5g µgµg f Œ µ6h h +µg µf Œ µh h 6hg f µ 5gf r±


mínibus bonæ voluntá- tis. Laudámus te. Benedí- ci-mus

¾+ µs Œ s 2sa f 5gf+ µs Œ h h 6hg f + 5gf + s Œ µd µ 2sa a 2sa s z±


te. µAd-o-µrámus te. µGlo-ri-µi- cámus te. Grá-ti- µas á- gi-

¾+ f µg f æ f f + h g f f4 d s+ + µsµs a Œ f µg h µf u±
mus ti-bi µpropter magnam gló-ri-µ µam tu- am. Dómi-ne De-

¾+ g h 5gf gµg f + æ 4fd g 5gf g µ6h + 6hg µ 4fd f Œ µmµh h µ g i±


us, Rex cœ-lé- stis, De- µus Pa-ter omní- po- tens. Dó-mi-ne

¾+ h 5gf s µ 2sa fµ 5gf+ f µæ µhµ 5gf 5gf +s Œ µf+ g h hµ6 GF fµ æ µf µg i±


Fi-µli uni- géni- te, Je-su Chri-µste. Dómine De-µ us, Agnus

¾+ h6µGF f æ s 2sa +f gµg f Œ µf g + µh +f g f dµd s æ f µg i±


De- i, Fí-µli- µus Pa-tris. Qui tollis pecca-ta mundi, mi-µse-

¾+ µh 5gf g f µ Œ µgµGF+ g g h µg f µgµ+H µhµ æ µf g h h µg h f u±


ré-re nobis. Qui µtollis peccá-ta mundi, súscipe depreca-ti-

¾+ g h gµg f Œ + fgf g h µg f +g h µgµg f µ æ d s d z±


ó-nem nostram. Qui sedes ad déxte-ram Pa-µtris, mi-se-ré-

¾+ f dµd s µ Œ f g+ h f µg f µgµH + h Œ f µg f g µg h ±Œ
re µno- bis. Quóni- am tu so-lus sanctus.µ Tu solus Dóminus.
27
Kyriale Romanum

¾+ f g µh + 5g g µf µf æ g h +mµhjh h+ Œ+ fg hµ6 GFµg s dµ3 SA r z±


Tu so-lus Altíssimus, Je-su Chri- ste. µCum San-cto Spí- µri-

¾+ µf æ f +f µ 5gf g 6hg f µ 5gf + 3ds Œ cµ5gfµg + 5gf Œ


tu in gló-ri-µ a De- µi Pa- tris.
µ± A- men.
XI. s.

VIII.

S ¾+ + g µ8 O 6
Anctus,* San-
h g æ µ l ö l µg µ8 O + 6 h g
ctus, San-
æ g h 6 5 d µ f 4 µ S A µ + g h 6 5 d +
µctus Dóminus De-µ
µG g œ µg h k µjµ
7 HG u
±
¾+ g µh8kjµk8µHG 6hf g + Æ l 0öl 8Kl9 æ l +µ 0öl 8kjµ+k8µHG zµ8k7gµ6hf g æ µl 8kj i±
us Sá- µba-µ oth. Ple-ni µsunt cœ-li et µ ter- ra gló-µri-

¾+ µh6 g +fh6µh65d d Æ gµ8k7gµ6hf + hµh g æ h6µGF+ d3µSA aµ+dfµ6hgµ6h5dµG g Æ löl k ü±


a tu- a. µHo- sánna in ex- cél- sis. Be- ne-

¾+ lölµl g æ µghkµ8 HGµg + fgµ8k7gµ6hf g æ h µj + g µf+ µg µh µk Æ lµKJµk i±


dí- ctus qui ve- nit in nómi-ne Dómi-ni. µHo-

¾+ µhµh g æ hµ6 GF dµ3 SA a+ µdfµ6hgµ6h5dµG g Œ+ +


sánna µin ex- cél- sis.
µ±
XV. s.

A ¾+ H
6
VIII.
k 8 7 k 9 l k µ 9 l 8
- Gnus De-
h h + æ 6 h f µ 6 h g g h g +
i, * qui
g r µz hµh
6 g G g œ u
±
µtol- µlis peccá-µta µmundi: µ

28
Kyriale Romanum

¾+ g +g 6Hk87 h8k7g g 5gfµ6hg g+ Œ 6Hk87 k 9lk+µ9l8h h æ 6hfµ6hg ghg µg r±


mi-µse-ré- re no- bis. Agnus De- µ i, * qui tol- lis

¾+ +r µ z hµh6 g G g + œ µg gµ 6Hk87 h8k7g+ g 5gfµ6hg+ g Œ 8kj k µlµ9 KJHµk8 g7 u±


peccá- ta mundi: mi-se-ré- re no- µbis. Agnus De-

¾+ µg æ µf H h f + 5gfµf 2sa µ 5Gh6 µh œ f+ i + µ k8µJHµ8k7g g 5gfµ6hg g Œ µ±


i,* qui tollis peccá- µta mundi: dona no- µbis pa- µµcem.

¾+
VIII.

I k jµ
7 HGµ5 Gh 6
- Te,
æ k 8 µ J µ G µ 6 h g + µG
5 h 6 µ h 6 5 4 s æ s fzhµ
6 GFDS æ
+ s f z h 6 µ h
missa µest.
g µ 6 h f h h g Œ µ
±
De- o µgrá-µti- as.

FrnNrnNrvrnNrnNrf
VIII. — In Fe#i+ Duplicibu+ 5.
(de Angelis)
XV-XVI. s.

K
V.
½ + s µb
Y-µri- e
µf g h jµ
7 HGµh
*
µlµ
9 JHGµh
+ jhµ æµb
e-
µhµ
6 FDSµg
5 f d
+ d s Œ f f µ
4 D
lé-µi-µson. iij. Christe
SAµs r
±
½+ bµsfh6 jµ7 HGµh æµbµh6µFD+Sµ5gf d d s µŒ+ l k l9µKJ+µkl98hµbµl9 h8 µjµ7 fh6 æ hµ6 FDSµg5 f d r±
µµ µe- lé- µi-µson. iij. Ký-ri-µe µ e- lé-

½+ µs s µŒ +l k l9µKJ+µkl98h æ 9lkµl9µKJ+µkl98h+µbµ9l8hµj7µfh6 + æµbµh6µFDSµ5gf d d µs Œ µ±


i-µson. ij. Ký-µri- e * ** e- µlé- µi-µson.
29
Kyriale Romanum

XVI. s.

V.

G ½+ h µh f d µs d µf
+ µd
Ló-ri- a in excél-sis De- o.
s Œ + h h µf µd s µd
Et in terra pax ho-mí-
µf t
±
½+ d s œ s µd µf h + j h Œ l kµ8 JH+ j h+ Œ µl µk µj h j o±
nibus bonæ voluntá-tis. Laudá- mus te. µBe-ne-dí-ci- mus

½+ µ j7 h Œ h h µfµ4 DS d+ s Œ s d f h + j + h Œ h j µk l k o±
te. Ado-rá- mus te. µ Glo-ri-i-µcámus te. Grá-ti- as á- gi-

½+ j j h œ h h+ f µd s d +f d + s Œ h h f µd r±
mus ti-bi µpropter magnam gló-ri-µµam tu- am. Dómi-ne De-

½+ s d µf µd s œ + s d h 7jh j µ9lk+ 7jh h Œ h h µf d s t±


us, Rex cœ-léstis, De-us Pa-ter µomní- po-tens. Dómi-ne Fi- li

½+ d f µh j h æ j + 9lk j h +Œ l µk j+ µk 7jh j k j hµ œ±i


u-ni-gé-ni-te, Je- su Christe. Dó-mine De-µus, Agnus De- µi,

½+ h h fµ4 DS µdfd s Œ+ µs d f h µj µh+ µj+ µ9lk 7jh œ h µh f4µDS d t±


Fí-µli- us Pa- tris. Qui tollis pecca-ta mundi, mi-µse-ré-µ re

½+ d s Œ l µk +j µh µj k µj +h +œ +h µh f µd s d f h o±
no-bis. Qui tollis peccá-ta mundi, súsci-pe depre-ca-ti- ó-

½+ 7jh jµ9lk 7jh Œ µ+h h f µd µs µd µ+f µd s œ s d f µh j i±


nem nostram. Qui sedes ad déxte-ram Patris, µmi-se-ré- re no-

30
Kyriale Romanum

½+ h Œ µl k µj +µh j k j h +Œ l+ µk 7jh j 7jh h Œ h i±


bis. Quóni- µam tu so-lus sanctus. Tu solus Dómi-nus. µTu

½+ h f µ 3ds d µh + 7jh æ j l9 k µ j h + Œ h+ h fµ4 DS d d s µœ r±


so-lus Al- tíssimus, Je- su Christe. µCum Sancto Spí- ri-µtu

½+ s d f h µj h +jµ9lk 7jh Œ bµh6µFDS g5µFD+ 3ds Œ


in gló-ri- µa De- i Pa- tris.
µ±
A- men.
(XI) XII. s.

S
VI.
¾+ f µ6 h f µ g µ5 g f æ 4 f µ 2 s a + µ æ f g µ8 k h
An- ctus,* Sanctus, San- µctus µDó- mi- nus De-µus
µ h 6 µG F + 5 g f œ µ m µt µ8 O 7 j h h k µm µ 7 j h u
±
¾+ 5gfµgh6fµd3µSA fgµ8khµh6µGF+ 5gf f µ Æ µf i +k + 6Hk87 k µL mµl9µKJµk 7jh æ k o±
Sá- ba- oth. Ple-ni sunt cœ- li et ter- µra gló-

¾+ µ7jh g hµ6 GF f Æ f µ+ 4f µ 2sa f g µhµk8 hµh+ µ6 GF+ 5gf Æ f i kµ8 HGµk k p±


ri- a tu- a. Ho-sánna in excél- sis. Be-nedí- ctus

¾+ µ+k mµl9µKJµk 7jh æ h +h µf µh µkµk + k k + Æ k kµlµ9 KµHµj g5 f µæ µg 4fd r±


qui ve- nit in nó-mi-ne Dó-mi-ni. Hosán- µna in ex-

¾+ 2sa +fgµk8 hµhµ6 GF 5gf Œ+ + + +


cél- µsis.
µ±
31
Kyriale Romanum

XV. s.

A
VI.
¾+ + f µ5 g f g fgf f æ + f 4 r µ s
2 a s+ µa r f g f
- Gnus De- µi, * qui tollis peccá-ta mundi: mi-µse-
f œ µ f g i
±
¾+ h mµuµHGµh fgf µf Œ+ f µi µkµ8 HGµk + k æ + k 6U f µg f g z±
ré-µre µno- bis. Agnus De- µµi, * qui tol- µlis pec-cá- ta

¾+ fgf f œ f g µh +mµuµHGµh fgf µf Œ +fµg5 f+ g µfgf f æ fµ 4r r±


mundi: mi-se-ré- re no- bis. A- gnus De- µi, * qui tol-

¾+ µ s2 a µs+ µa +r fgf f œ µf g +h mµuµHGµh + fgf µf Œ


lis peccá-ta mundi: µdona no-bis pa- µcem.
µ±

I ½
V.
+ bsµf g h
-
µjµ
7 HGµhµlµ
9
Te,
JHGµh
+ jhµ æµb µh 6 µ F D S + µ 5 g f + d
µmissa est.
d µ s Œ µ±
De- o grá-ti-µ µas.

B ½+
V.
bs f g h µh µ+ m µjµ
7 HGµhµ
Ene-di-cámus Dó-

9 JHGµh
+ jhµ æµb µh 6 µ F D S + µ 5 g f 3 d s µ
µmi-µno.
s Œ
FrnNrnNrvrnNrnNrf
32
Kyriale Romanum

IX. — In Fe#i+ Betatæ Mariæ Virgini+ 1.


(Cum Jubilo)
XII. s.

I.
¾+ +rg 5gf 3dsµf4µSAµs a +f f 3ds Œ+ à + a sµfµ4 SAµs a µf f 3ds µ Œ r±
K Y- ri- e µ* µ e-µlé-µi-µson. Ký-ri-µµe µe- lé- i-µson.

¾+ +rg 5gf 3dsµf4µSAµs a +µf f 3ds Œ µh m 6hgµ+j7µHGµ+g fµmµu g h µ Œ µhµ6 GFµg5 f t±


Ký-ri- µµe µ µe- lé- i-µson. Christe e-µlé- i-µson. Chri-

¾+ d3 sµfµ4 SAµs a f f+ d3 s Œ+ µh m h6 gµj+ µ7 HGµg+ + fµ+mµu g h Œ µh k µl9 kl98h u±


ste e-lé- µi-son. Chri-ste e-µlé- i-µson. Ký-µri- µe

¾+ mµgjµ7 HGµg f mµu g h + Œ+ h6µGF 5gf 3ds f4µSAµs+ a µf+ f 3ds Œ h k l9 kl98h u±
µe- lé-µµi-µson. Ký- µµri- e µ e- lé- i-µson. µ Ký-ri- e

¾+ mµgjµ7 HGFµgµh æ il9 klh89 +mµgjµ7 HGFµgµh æ hµ6 GFµgµ5 FDSµ+ fµ4 SAµs+ a µf fµ 3ds Œ µ±
* ** µe- lé- i-µson.
XI. s.

VII.

G ½+ dfd + s d d µf 6 h 4 f d + a
Ló-ri- µa in excél-sis De- o.
s d + Œ + j k g h j µ d f i
±
Et in ter-ra pax µho-

½+ µh6 g f4 d d æ h µf + d f as d Œ j µ+ hµ6 GF h j Œ j jµ7 HGµh f t±


mí-ni- bus bonæ vo-luntá- tis. Laudá- mus te. Bene- dí-

½+ d µh µj Œ j µj+ µ7 HGµh fµ4 DS f µ d Œ+ j + k j hµ6 GF h µj Œ d f±u


cimus te. Ad-o- rá- mus te. µGlori-i- cá- mus te. µGrá-ti-
33
Kyriale Romanum

½+ g h f d h j æ j+ µk ö 8kj + 8kj + 6hg f µgµ5 FD d Œ j i±


as á-gimus ti-bi µpropter magnam gló- ri-µ am tu- am. Dó-

½+ µh µ gµ5 FD h j µæ + , lµ9 KJH k j µæ µd µ+ 6hg + 4fd h 8kj g µ 4fd s µ Œ±z


mi-ne De-µus, Rex cœ- µléstis, De- us Pa- µter omní- po- tens.

½+ f d s d f h+ j 8kj h µj æ h +l + k8µJH j Œ d56hg µh j µk o±


Dómine Fi-µli µuni-gé- ni-te, Je- su Chri- ste. µDó- mine De-

½+ j æ 6hgµ 4fd µh jµ æ +µk j 6hg 4fd h +Œ l+ k j j h j µk j æ p±


µus, Agnus De- i, µFí-li- us Pa- tris. Qui tollis pecca-ta mundi,

½+ µk j 6hg 4fd +h j Œ ö´ l´ ´ 8kj´ +´ö ´ö ´ 9lk+´ l k8 j æ jµ7 HGµh f d o±


mi-se-ré-µre µnobis. Qui tol-lis peccá-ta mundi, sús- ci-pe

½+ µj j h j kl +lµ9 KJ h µj µŒ µj+ d j+ h µl µk µj h j æo±


depre-µca-ti- ó- nem nostram. Qui se-des ad déxte-ram Patris,

½+ j + k 0öl 8kj h µj Œ + j h g +4fd h µ+j µk j Œ ö µl p±


mi- se-ré- re µno-bis. Quóni- µam tu so-lus sanctus. Tu so-

½+ µ 8O µh µj µj Œ +ö´ ä ö j l l 8kj + æ h l k8µJH j Œ j i±


lus Dómi-nus. Tu so-lus Altíssimus, Je- su Chri- ste. Cum

½+ 6h µ f4 d h j j+ µæ ;´ ´ ö´ ´ l ö µj +l k8µJH+µj j Œ 7jgµh6µGFD rhµ6 GF µ f4 d ±Œ


Sancto Spí-ri- tu in gló-ri-µ a De- i Pa- tris. A- men.
34
Kyriale Romanum

XIV. s.

S
V.
½ + h
An-
µ 6 h f µ 4 f s µ d f d s æ + f
µctus, * Sanctus, San-
µ 4 f d µ s æ µr µ h µ h µ l 9 µ K J µ k +
µctus Dóminus De-µ
7 j h æ l k j lµ
9 KJ i
±
½+ h bµ4fsµg5µFDµf 3ds s + Æ f µ 4fd s +d f +µh jkjµ7j h æ l 8kj 6hf u±
us Sá- µba- µoth. Ple- ni sunt cœ-li et ter- ra gló-ri- µµa

½+ bµgµ5 FD d3 s œ f hjh µhµ+ h f s dfd d3 s Æ + lµ9 KJ+ µk h j µk µj lµ9 KJ h æ ü±


tu- a. Hosán-na µin excél-µsis. Be- ne-díctus qui ve- nit

½+ l µkµ8 JHµj 7jh h b f4 sµ+ gµ5 FDµf d3 s s Æ b sµ4fs +dgµ5 FDµf r hµh µh æ l kµ8 JH z±
in nó- µmi- ne Dó- mi- µni. Ho- sánna µin ex-

½+ fµ4 DSµfh6 fµsds s Œ+ + + +


cél- µsis.
µ±
(X) XIII. s.

A
V.
½ + s z µ 4 f
- Gnus De-
d µ h µ h 7 j h + æ h j l 9 µ K J
µi, * qui µtol-
H µ j + h æ l µj l k 8 µ J H µ j h µ
µlis µpeccá-ta mun- µdi:
œ z
±
½+ bµfg h6µGF 3ds d +sds µs Œ s z + µ 4fdµhµh 7jh+ æ µf µbµgµ5 FD s µh z±
mi-µµse- ré-µ re no- bis. Agnus De- µ i, * qui tol- lis pec-

½+ µf bµg h h œ +bµfg hµ6 GFµ d3 s d +sds + s Œ+ µs z µ 4fdµhµh 7jh æ i±


cá- µta mundi: µ mi- µse- ré- µre no- bis. µAgnus De- µµi, *

35
Kyriale Romanum

½+ hj l9µKJHµj +h æ l +µj l kµ8 JHµj hµ œ b+µfg + hµ6 GF d3 s d µ sds µs Œ µ±


qui tol- µlis µpeccá- ta mun-µ µdi: do-µna no-bis pa- µcem.

I
I.
¾+ + r g
- µTe,
µGF d
3 s fµ
4 SAµs µf µf
missa µest.
+ d
3 s Œ+ + µ
±
De- µo grá- ti-µµas.

B ¾ +
I.
+ rg g f d µs µfµ
4 SAµ
+ s a
E- ne-di-cámus Dó-
f f + 3 d s + Œ
µmino.
µ±
FrnNrnNrvrnNrnNrf
X. — In Fe#i+ Beatæ Mariæ Virgini+
(Alme Pater)

¾+ rµh6 g f4 d s µdµ3 SAµs f+ s s + Œ µ à` + a1 á a dµ3 SAµs f s s Œ r±


XI. s.

I.

K Y- ri- µe µ* e-µ lé- i-µson. Ký-µri-µ e µe- µlé- i-µson.

¾+ rµ6hg 4fd s µd3µSAµs +f s µ+s µŒ µhµ 6hg +h6µGF g h h Œ hµ6hg f4µDS t±


Ký- µ µri- µµe e- µlé- µi-µson. Christe e-µ µlé- i-µson. Chri- ste

¾+ dµ3 SAµs f s µs Œ + µhµ h6 g hµ6 GF g h µh+ + Œ k l klh89 µh6 g hµ6 GF µg i±


e- lé- i- son. Chri-ste e-µ µlé- i-µson. Ký-µri- µe e- lé-µµ

¾+ h h Œ hµ6hg 4fd + s d3µSAµs f s µs + Œ+ k µl kl98hµ6hg h6µGFµgµh æ p±


i-µson. µ Ký-µ ri- e µe- µlé-µµµi-µson. Ký-µri- e *
36
Kyriale Romanum

¾+ kµkl98hµ6hg h6µGFµgµh æ µ+ hµ6 GFDS dµ3 SAµs f s µs+ Œ+ +


** µe- µlé- µi-µson.
µ±
XV. s.

VIII.

G ¾ + µ k µ 6 h g g d µ f g + µh 6 h
Ló-ri- µa µµin excél-sis De- µo.
g g Œ + d µ f g h j h g µ 5 g d z
±
µEt in terra µµpax ho-

¾+ µ+ f d s æ g g f h+ µ g g Œ k µh µk+ µg Œ g f µd f µg u±
mínibus bonæ voluntá-tis. Laudámus te. Bene-dí-ci-mus

¾+ µg +Œ g µf µd f µg + Œ g f d f µ g + g Œ g µ 4fd s d s d e±
te. Ad-o-rámus te. Glori- i-cámus te. µGrá-ti- µas á-gimus

¾+ µa a æ g h 8kj+ h j 6hg G +g µg Œ g 4fd s µd sd3a æ z±


ti-bi µpropter magnam gló- ri-µ am tu- am. Dómi-µne De- us,

¾+ 4fd f µ h g œ g + h j 7jh 8k 6hg + f g Œ g µh j j j h p±


Rex cœ-léstis, De- µus Pa- ter µomní-po-tens. Dómi-ne Fi-li u-

¾+ µk µj µh g æ d f + g µg Œ g f4 d + s + µd s d s µa a æ z±
ni-gé-ni-te, µJe-su Christe. µDómi-µne De-µµus, Agnus De- µi,

¾+ f d f h g Œ g+ C g g h µg + G5 h6 + µh æ h 6hg 4fd fgf g g ±Œ


Fí-li-us Patris. Qui tollis pecca-ta mundi, mi-µse- ré-µµre nobis.

¾+ µg C g g µh g+ µ 5Gh6 h æ hµ8kj h +h + h h h h h G g u±
Qui tollis peccá-ta mundi, sú- scipe depre-ca-ti- ó-nem no-
37
Kyriale Romanum

¾+ µg Œ g78kj + µk l µj l k j + µh g+ µ æ µg h d f g µg Œ u±
stram. Qui se-des ad déxte-ram Patris, mi-se-ré-re no-bis.

¾+ +g 5gf g µi µ 8kj h+ L l Œ+ j l+ k 8kj i 8k7g Œ g i±


Quóni- µµam tu so-lus sanctus. µ Tu so-lus Dómi-nus. Tu

¾+ h j 7j k h µghg+ æ d f g µg +Œ +g h g h 5gf f æ i±
so-µlus Altíssimus, Je-su Christe. µCum Sancto Spí-ri- µtu

¾+ +I kµk8 j h6 g g µg h + µdf g Œ 5gdµf4µDS gµ+hjhµh 6hg Œ


in gló- ri-µ µa De- µi Pa-tris. µA-
µ±
µmen.
?. s.

S
IV.
¾ + d µt µd æ µ f µ f µ f 2 s a + æ s 4 f s µ d œ +
Anctus, * Sanctus, µSanctus Dóminus De-µus Sá-ba-
g µ f g g 5 g f g 4 f d t
±
¾+ µd Æ g f µ 2sa +s +f s s d æ g f + g+ 4fd d Æ g H h g z±
oth. Pleni sunt cœ-li et terra gló-ri- a tu- µa. Ho-sánna µin

¾+ µf µgµg d Æ g d +f 2sa µs s4fs d æ + g + µg µg f µg 4fd d Æ u±


excél-µsis. µBene-díctus qui ve- nit in nó-mi-ne Dómi- ni.

¾+ g+ H h g µf gµg+ d Œ+ + +
Hosánna in excél- sis.
µ±
38
Kyriale Romanum

XII. s.

A
IV.
° + g µ 4 f d µf g µ æ g + j µ k 7 j h + j 7 j h g µ g œ µ
- Gnus De- i,* qui tollis pec-cá-ta mundi: mi-µse- ré-
g µ 5 g f h z
±
°+ µf g µg Œ j µj+ k j æ h j+ µk + j7 h j j7 h g gµ œ µ h6 g h±i
re no-bis. Agnus De- µi,* qui tollis pec-cá-ta mundi: mi- se-

°+ hµ6hg 4fd f g Œ µg+ f4 d f g æ g+ j k 7jh j 7jh g µg œ u±


ré- µre µno-bis. Agnus De-µi, * qui tollis pec-cá-ta mundi:

°+ g 5gf h +µf g g Œ+ + +
µdo-na no-bis pa-cem.
µ±
Ite missa est, vel Benedicámus Dómino, ut in Missa præcedenti.

FrnNrnNrvrnNrnNrf
XI. — In Dominici+ infra annum
(Orbis factor)
(X) XIV-XVI. s.

K
I.
¾+ m µh 6 h g 6
Y-ri- µe * µe-
h 5 4 s æ mf g j 7 µ H G µ f 4 µ + D S a s s +
µlé- i-son. iij. Chri- µste
µ Œ + 6 h g l 9 k µKµHGµh æ z
±
¾+ mfgj7µHGµf4µDS a s s +µ Œ+ µmµh 6hg 6h54s æ+ mfgj7µH+Gµf4µ+DS a s s Œ µs4fs e±
µe- µlé- i-son. iij. Ký- ri- µ e µ e- lé- i-µson. ij. Ký-µ

¾+ µa s g5 fµFµSAµs+ æ mfgjµ7 HG+ µfµ4 D+ S a s µ+ s Œ+ +


ri- e * e- µlé- µi-µson.
µ±
39
Kyriale Romanum

X. s.

G
II.
°+ b 6 h g h 6 h g f g + h µ
Ló-ri- µa µin excélsis De- o.
g + f + Œ µ d µ f µ g 6 h g µ
Et in terra pax homí-
f b j i
±
°+ 6hgµ h æµ 6hg f µg +h µg f Œ 4f g µ+ 6hg µf Œ f f 5gf d f t±
ni- bus bo-næ vo-luntá-tis. Laudámus te. µBenedí- ci-mus

°+ µd Œ d µf g + 6hg f Œ f g+ h µj h + µgµGFµgµ5gf Œ d f g h u±
te. Ad-o-rámus te. µGlo-ri- i-cámus te. Grá-ti- as á-

°+ µg f g f æ d + µF f f 4fd +g 6hg + f f Œ b 6hg h i±


gimus ti-bi propter magnam gló-ri-µ am tu- am. Dó-mi- ne

°+ h6 g f æ g h g+ f æ d f g g+ z+ 6hg µd f Œ v µ6hg h i±
De- us, Rex cœléstis, De- us Pa-ter omní- potens. Dó-mi-µne

°+ 6hg f µæ µd µf µd s + a æ 4fd ghg f f +Œ b 6hg h 6hg f æ µg i±


Fi- li u-ni-gé-ni-te, Je- su Christe. µDómi-ne De-µ us, A-

°+ µh g f µæ µf4 d g + h6 g f µf Œ g d +f 4fd g h µ5gfµf d æ µf z±


gnus De- i, Fí- li- us Patris. Qui tollis pec-ca-ta mun-µdi, mi-µ

°+ µ4fd g 6hg f µ f Œ +g µd f 4fd g h + 5gf+µf d æ g µd µf f µf f±t


se- ré-re no-bis. Qui tollis peccá-µta mun-µdi, súsci-pe depreca-

°+ d g µh6 g µf µf + Œ b 6hg h + h hµ6 GF+ g h g f æ f f4 d g±i


ti- ónem nostram. Qui se- des ad déx- te-ram Patris, mise-µré-

40
Kyriale Romanum

°+ µh6 g f f Œ µb+ µ 6hg h h6µGF g +h g + +µf Œ 4fd g h g µf t±


re nobis. Quóni- µam tu µso-lus sanctus. µTu solus Dó-mi-

°+ d Œ f 4fd g h + g f d æ 4fd ghg + µf f Œ µg d µf µd z±


nus. Tu so-lus Altíssimus, Je- µsu Christe. µCum Sancto Spí-

°+ f d æ g j µj+ j µjµ7 HG g uµjµ7 HµFDµ+ tg 5gf + Œ tµh6 f d Œ µ±


ri-tu in gló-ri-µµa De- i Pa- tris. A- men.
X. s.

S
II.
° + 4 f 3 a µF f æ 4 Fg 5 µ g f æ+ f h µjkj µ+ h
6 g
Anctus,* San-ctus, Sanctus Dóminus De-µ us Sá-µba-
f g æ µ 5 g f f g µ 5 g f d z
±
°+ µf Æ k8 j hµ6 GF b + µjkj 6hg F fgfµf +d +æ gh 7jh ghg f f Æ í o±
µoth. Ple-ni µsunt cœ- li et ter- µra gló-µri- µa tu-a. Ho-

°+ µK+ µkµ8 JHGF d 5Ghµ6 hf6 +F f Æ d d f µ +f + µ gh j7 h g æ íµ8kjµ.µklk j o±


sánna in ex- µcélsis. Bene-díctus qui ve-µnit in nó-µmi-

°+ µjkj 6hg f ghµGFµ5G+ Æ í K µkµ8 JHGF d+ + 5Gh6µh6f F f Œ µ±


ne Dó-mi-ni. Hosánna in µex- cél-sis.
XIV. s.

A ¾+ s
I.
µ4 f s 2 s a µa s µ æ + d g µ g 5 µ F D + df gµ
5 FD s
2 a µD µd
- Gnus De- i, * qui tollis peccá- µta mundi: mi-µµse-
œ d µg u
±
41
Kyriale Romanum

¾+ g5 s4 fµ4 DS a s Œ +s g mµh h µ æ +gµGF + 3R µd f µg s µf4µDS e±


ré- re nobis. µAgnus De- i, * qui tol- lis peccá-µta mun-

¾+ a œ d g 5gf 3ds +a µs Œ+ s µg5µFD µg + h æ µ 6hg k l k8µJH gh6f t±


di: mi- se-ré- re µno-bis. Agnus De- i, * qui tollis pec- µcá-

¾+ µd +D dµ3 SA œ d µg µf +fµ4 DS a µs Œ+ +
ta mundi: µµdo-na no-bis µpacem.
µ±
¾+
VIII.

I m µh 6 h g µ
- Te,
6 h 5 4 s æ mf
mis-
g j 7 µ H G µ f 4 µ D
sa est.
S + a s + Œ + µ±
De- o µgrá- ti-µas.

B ¾+
VII.
mµh h g h µs æ + m f g jµ
7 H
Ene-µdi-cámus Dó-
Gµfµ
4 DS a s Œ+ mino.
µ±
FrnNrnNrvrnNrnNrf
XII. — In Fe#i+ Semiduplicibu+ 1.
(Pater cuncta)
XII. s.

K ¾ +
VIII.
g h 7 j g µ l 9 µ
Y-ri- µe
K J H G æ 6 h g + h j h h g Œ + g 5 g d µ g
* e- lé- µi-µson. iij. Christe
5 µ F D S f µ d
e- lé- i-
f u
±
42
Kyriale Romanum

¾+ µg µŒ + g h 7jgµl9µKJHG æ 6hg + hjh h +g Œ+ g h 7jgµl9µKJHGµ5gdµg5µFDS z±


son. iij. Ký- ri- e µ µe- µlé- i-µson. ij. Ký-ri- e µ*

¾+ f d f g Œ+
e- lé- i-µson.
+ + µ±
XII. s.

IV.

G ¾+ + ë µh g
Ló-ri- a
µ
5 FD s µd f µ
+ g µhµ
6 G
µin excél-sis De-
FD + d +
o.
Œ µs µd µf µg h i
±
µEt in ter-ra pax

¾+ h g f g æ h g + d g d d Œ µs + 4fd +µs µd Œ s d g g µ 4fd t±


homínibus bonæ voluntá-tis. Laudámus te. Bene-dícimus

¾+ µ d Œ g f g µ f4 d + d Œ h g f g f4 d+ µd Œ d g h µh g µh o±
te. Ado-rámus te. µGlori- i-cámus te. Grá-ti- as á-gimus

¾+ j h æ h h µh+ g f g g + g + µd Œ f µd µs µd f u±
ti-bi µ propter magnam gló-ri-µ am tu- am. Dó-mi-ne De- us,

¾+ µg f g g æ h + µh µg f h g + 4fd +d Œ f µd s d f g z±
Rex cœléstis, De- us Pa-ter omní-po- tens. Dómi-ne Fi- li u-

¾+ f g g f æ h g + µ 4fd d Œ h µg h + j h æ g s µd g æ u±
ni-gé-ni-te, Je-su Chri-ste. µDómine De-µµus, Agnus De- i,

¾+ g 4fd s d d Œ + g f g µh g f + µg µ h æ g f g 5gf d d Œe±


Fí-µli- us Patris. Qui tollis pecca-ta mundi, mi-µse-ré-re nobis.
43
Kyriale Romanum

¾+ µa s d f µg f+ g g æ µh g f g+ µf g h f g d µd ±Œ
Qui tollis peccá-ta mundi, súscipe depreca-ti- µónem nostram.

¾+ µh g µh µh h + g h j h æ µg+ 4fs d +µf d d Œ a a r±


Qui se-des ad déxte-ram Patris, mi-se- ré- re µnobis. Quóni-

¾+ s µs 4fd s µd + µf Œ g g f µ+g + g µg Œ h g µf µh µg z±
µam tu so-µlus sanctus. Tu so-lus Dó-mi-nus. Tu solus Altís-

¾+ µf4 d d æ h g µj µ+ h Œ g g + s +df 4fd d æ d f µd s±t


si-mus, Je-su Christe. µCum Sancto Spí- ri- µtu in gló-ri-µ a

¾+ d f µg +µh Œ 5gf‡µGFµgµ5 FD s + Œ+ +
De-µi Patris. µA- men.
µ±
XIII. s.

S
II.
°+ z µGFDµf+ f æ . z k µk k
An- ctus, * Sanctus, San-
æ µ+ k
8 hµj
7 f
6 µhµ
6 GFD
+ µf f µ œ µa
ctus Dóminus De-µ
d f µh
6 g z
±
°+ f d d f Æ f +i µk k j g µ+ 6hg +f æ d 5gf ghg f µf Æ e±
us Sá-ba-µoth. Ple-ni sunt cœ-li µet ter-µra gló-ri- a µtu- a.

°+ a F µf k 7jh + 7j6fµh6µGFDµf f Æ f +i k +j µg µ 6hg f æ d µ µ5gf u±


Hosánna µin ex-cél- sis. Bene-díctus qui ve-µnit µin nó-

°+ g 6hg f d f + Æ a F f k 7jh + 7j6f+µh6µGFDµf f Œ µ±


mi-ne Dómi-ni. Ho-sánna µin ex-cél- sis.

44
Kyriale Romanum

XI. s.

A
II.
°+ e µz µg µ G F f æ + g µ 7 I 6 h g + µí µk µ 8 k j 6
- Gnus De- µi, * qui tol- lis peccá- ta mundi: µmi-µµ
h g µG µg œ g u
±
°+ 5Gh6 6hg d f f +Œ µa d µ 4fd f æ +f + µf f 4fd t g fµf d œ±z
se- µré- re nobis. Agnus De- µµi,* qui tollis peccá-µta mundi:

°+ f 4fd f g f µf + Œ +e z µ gµGF f æ + g µ 7I 6hg í kµ8kj 6hg z±


mi-se- ré-re no-bis. Agnus De- µi, * qui tol- lis peccá- ta

°+ G µg œ g 5Gh6 + 6hg d µf f Œ+ +
mundi: µdona no-bis pacem.
µ±
¾+
VIII.

I g 7 j g µ
- Te,
l 9 µ K J H G 6 h g h j h +
µmis- sa µest.
h g Œ + + µ±
De- µo µgrá- ti-µµas.

FrnNrnNrvrnNrnNrf
XIII. — In Fe#i+ Semiduplicibu+ 2.
(Stelliferi Conditor orbis)
XI. s.

K
I.
¾ + s 2 s a
Y-ri- e
r µDµA d
3 s
* e-
µfµf
4 s + a s s µ Œ + µg gµ
5 FDS g
µlé- µi-son. iij. Christe
µ
5 FDµA µ d
3 sµfµ
µµe-
f
4 s e
±
¾+ a s s Œ+ ë 6hg mµKJµG 7jh+µkµ8kh g h +µh + Œ ë µ 6hg mµKJµG 7jhµ p±
lé- i-son. iij. Ký-ri- µ e e- lé- i-µson. ij. Ký- ri- µe
45
Kyriale Romanum

¾+ kµk8µHGµhµh æ +s456hgµmµKJµG j7 hµkµkµ8 HGµhµh æ + hµ6 GFDS + 3D+ fµf s s Œ


* ** e- lé- µi-µson.
µ±
XII. s.

G
I.
¾ + µ h 5 g f g g d f + s fµ
4 DS s Œ+ µ s Ë h g h h kµk
Lóri- µµa in excélsis De- µo. µEt in terra pax homí-
u
±
¾+ g h æ h µg µf H + h h Œ 6h µg + 4fd µs+ Œ a r f s µa µs Œ±i
nibus bonæ voluntá-tis. Laudámus te. Bene-dí-cimus te.

¾+ h µ 5gf g µg h Œ+ h k k l 8kj h + +Œ h g f µg f µg µf r±
Ad-o- rámus te. µ Glo-ri-i-cámus te. µGrá-µti- as á-gimus ti-

¾+ s æ a + R G µf 4fd +s S s s + Œ h g µf µg h æ µh u±
bi µpropter magnam gló-µri-µ am tu-µam. Dómi-ne De-µus, Rex

¾+ 5gf gµg s æ a µr + g f 4fd s µa s + Œ µh g µf g h æ h µ g5 f u±


cœ-lé- stis, De- µus Pa-ter omní-po-tens. Dómi-ne Fi-li u-ni-

¾+ g f4 d s æ fµf4 d a + s s Œ h µg+ f + g h æ 6h f g µh æ i±
gé-ni- te, Je- su Christe. µ Dómine De-µus, Agnus De- i,

¾+ h g f g h Œ + s456hgµmµh h h µg f+ +H µh æ f g h6µGF g µ 5gf r±


Fí- li-µus Patris. Qui tollis pecca-ta mundi, mi-se-ré-µµ re no-

¾+ s Œ sh654 g mµh h h µg f H h æ f µg h h f g d f 4fd r±


bis. Qui tollis peccá-ta mundi, súsci-pe depreca-ti- µó-nem

46
Kyriale Romanum

¾+ s s Œ a + a µ s µ s µfµ f4 d +s µsµ+ s a æ d f µ4fd r µ 3ds r±


nostram. Qui se-des ad déxte- ram Pa- tris, mi-se-ré- re no-

¾+ s Œ a a ë +h µg µf µH µh +Œ ë + g f µg g h Œ ë u±
bis. Quóni- am tu so-lus sanctus. Tu solus Dóminus. Tu

¾+ µg f g g 4fd s + æ fµ4fd a µs s +Œ + ë µg µf g g µh æ z±
so-lus Altíssi-mus, Je- µsu Christe. µCum Sancto Spí-ri- tu

¾+ f g µh h h6µGF +g µ 5gf s Œ fµf4µDµAµs+ s + Œ


in gló-ri-µa De- µi Pa-µtris. µA- men.
µ±
XIII. s.

VIII.

S ¾+ + g g æ µd µs æ + d g æ + µ g µ h j k h µ g f
Anctus,* Sanctus, Sanctus Dóminus De-µus Sába-µoth.
g µ Æ u
±
¾+ g j µk l µö k+ l µj æ k h h g+ µg Æ h 5t g h jµ7 HG i±
Ple-ni sunt cœ-li et terra gló-ri- a tu- a. Hosánna µin ex-

¾+ h g Æ g g µ h µg+ µf f4 d s d µ+t d+ s d µg g Æ g i±
célsis. Bene-díctus qui ve- nit in nómi-ne Dómi-ni. Ho-

¾+ µI µk8µHGF h hjh +g g Œ+ + +
sánna in ex-cél-sis.
µ±
47
Kyriale Romanum

? s.

A
I.
¾+ s µ 2 s a f 3 d s æ + d µ g h h j h
- Gnus De- i, * qui tollis pec- cá-ta mun- µdi: µmi-µµ
+ g f 4 µ D S µ a d µDSA s œ d u
±
¾+ g h rµDSA f d3 s Œ+ h k kµ8 JHG h æ+ m hµHG fµ4 DSµd s d g µ s t±
se-rére µnobis. Agnus De- µ i,* qui tol- µlis peccá- ta

¾+ d dµ3 SA œ d f d+ µ3 SA s µdµghs456 µfµ4 DSAµf + d3 s Œ+ s 2sa µf 3ds æ t±


mundi: mi-se-ré- re no- µbis. Agnus De- i, µ*

¾+ µd µg h µhjh g+ fµ4 DS µadµDSA +s œ µd g +µh µrµDSA f d3 s Œ µ±


qui tollis pec-cá- ta mun- di: µdona no-bis pa- cem.

I
I.
¾ + s + 2 s
- Te,
a µr
µmis-
µDµA d
3 s µfµ f
4 s a
sa µest.
+ s Œ + + µ
±
De- o µ µgrá- ti-µ as.

B ¾+
I.
s s s s
2 a µ+ r µ D µ A 3 d s µ f µ 4
Enedi-cá-mus µµµDó- µmi-no.
f s a µs + Œ µ±
FrnNrnNrvrnNrnNrf
XIV. — Infra Octava+ quæ non sunt de B.M.V.
(Jesu Redemptor)
X. s.

K ¾+ g
VIII.
hgµh
6 gµg s
Y-
+ c f µFDS æ s
ri- e
f hµ
6 hg f g+ g Œ
* µe-
i µ8 k j h µ k µ k µ h 8 k j u
±
lé- i-µson. iij. Chri- µste
48
Kyriale Romanum

¾+ gµGFDS æ sfhµ6 hg f g+ g µŒ+ µg+ l987 kµlµLKµk + j +µhµkµl kµKµHµh6 f æ iµJHGµh6 f h u±


µ µe- µlé- i-µson. iij. Ký- µ ri- µe µ e- µlé-

¾+ µg g µ+Œ + g789lkµlµLKµk j hµkµl kµKµH+ µkµl kµKµHµh6 f+ æ iµJHGµh6 f h h g Œ µ±


i-µson. ij. Ký-µ ri- e * e- lé- i-µson.
X. s.

G
III.
¾+ kµk h h g µh j + h µ 6 h g
Ló- ri- µa µin excélsis De- o.
g + Œ µg h j ] 8 k j j 7 j h p
±
Et in ter- ra µpax ho-

¾+ µk h g æ k h6 g h + h gµg d Œ µH µ i µ+ 6hg µg Œ g h 8kj k µ 8kj o±


mínibus bonæ voluntá- tis. Laudámus te. Benedí- cimus

¾+ µj Œ g µh µi µ + h6 g g Œ µg h 8kj + k+ + 8kj µj Œ j j 7jh k h u±


te. Ad-o-rámus te. µ Glori- i- cámus te. Grá-ti- as µá-gi-

¾+ µg hk8 h j æ d + 3d g h k + h g + h g Œ µ k h g h8kh o±
mus ti- bi µpropter magnam gló-ri-µµam tu- am. Dómine De-

¾+ +j æ µì j7µHG h8kh j + æ µo j j h µ 8kj+ + 6hg h g Œ d 3ds g i±


us, Rex cœ- µlé- µstis, De-µus Pa-ter omní- potens. Dó-mi-µne

¾+ h j o j j 7jh +h µæ µg i hµh g + Œ + k µh g h8kh j æ ì jµ7 HG i±


Fi- li u-ni-µgéni- µte, µJe-su Chri-ste. µDómine De-µ µus, Agnus

¾+ h8kh j æ ì j jµ7 HG+ hk8 h j Œ hjh h µ h+ µg+ µh j hµh µg æ µ j o±


De- i, Fí-µli-µus Pa- tris. Qui tollis pecca-ta mundi, mi-µ
49
Kyriale Romanum

¾+ jµ7 HG j7 h k8 g7 µhµ6 GF + s d+ Œ hjh h h g +h µ+ j hµh g æ kµk h h µg i±


se- ré-µre nobis. Qui µtollis peccá-ta mundi, sú-µscipe de-

¾+ µh k h h µg +h8kh j Œ j o j +µh + µk 6hg h hµh g æ o±


pre ca-ti- ónem nostram. Qui sedes ad déxte- ram Pa- tris,

¾+ j jµ7 HG j7 h k8 g7 µhµ6 GF + s d Œ k h h + j+ µh µg µhk8 h j Œ o µj i±


mi-µse- ré- re µ nobis. Quóni- am tu so-lus sanctus. Tu so-

¾+ µh k µ 6hg j Œ + j o j h k µ h6 g j+ æ+ g h µgµg d Œ h i±
lus Dómi-µnus. Tu so-lus Altíssi-mus, Je-su Chri- ste. µCum

¾+ +µh 6hg h h h æ d + µv µh h g h gµg+ d Œ dh65 gµiµHGµgµ5 FD s Œ µ±


Sancto Spí-ri-tu in gló-ri-µµa De- i Pa-tris. A- men.
XII. s.

S
I.
¾+
An-
srfµ
4 DµAµfµf d
3 s æ µ + f hµ
6 GF
ctus, * San- µctus, µSan-
µgµg f
4 d æ srfµ
4 D
+ µAµfµf d
3
ctus Dó-mi-nus
s æ d g µh i
±
¾+ hµ6 GF d3 s dg5 dµf4 s + d3 a s Œ h g h + lµ9 KJµk+ h hµHG f4 d s æ a µ d u±
De-µ us Sá- ba- oth. Pleni sunt cœ- µli et µter- ra µgló-ri-

¾+ g hµ6 GF d3 s Æ + dg5 dµf4 s 3e µs æ e µ+g srfµ4 DµAµf+ µf d3 s Æ lµ9 KJµk µh i±


a tu- a. µ Ho- sánna in ex- cél- µsis. Be- µne-

¾+ hikµ8 JµGµkµk j7 h æ hµHG+ f4 d s a d g µ+ h hµ6 G+ F d3 s s Æ dg5 dµf4 s 3e r±


dí- ctus qui ve-nit µin nómi-ne Dó-µmi- ni. Ho- µ µsán-
50
Kyriale Romanum

¾+ s æ +e µ g srf4µDµAµfµf 3ds + Œ
na µin excél- sis.
+ + µ±
XIII. s.

A
IV.
¾ + g µg g 4 f d r g 5 æ + g µ 6 h g µ
- Gnus De- µi, * qui tol- µlis peccá- µta mundi: mi-se-
g f + µi 7 Jk 8 6 h g G g œ g f i
±
¾+ f 6hf d g Œ h + µ g g5 f f æ µf +i k+ l 8kj h kµk 6hg µ œ u±
ré-re nobis. µAgnus De- µ i, * qui tollis peccá- ta mundi:

¾+ g f f µ 6hf d µg + Œ gµg g 4fd rg5 + æ + µg µ 6hgµg f µ i µ 7Jk8 6hg z±


mi-µse-ré-re no-bis. Agnus De- µi, * qui tol- lis peccá- ta

¾+ +G g œ g µf f µ+ 6hf d g +Œ +
mundi: do-na no-bis pa-cem.
µ±
VIII.

I ¾ + g h
-
g µ 6 h g µ
µTe,
c f µ F DS
mis-
µ
+ s f h 6 µ h g
sa est.
f g Œ
+ + µ
±
De- µo grá- µti-µµas.

FrnNrnNrvrnNrnNrf
XV. — In Fe#i+ Simplicibu+
(Dominator Deus)
XI-XIII. s.

K ½+
IV.
g g 5 g f µ g 5 µ F D f g + g Œ e d + fµ 5 g f g 5
Y-ri- e µ* e-µ lé- i-µson. µKý-µri-µµe
µ F D f g µ g Œ g u
± µe- lé- i-µson. Ký-

51
Kyriale Romanum

½+ g g5 f gµ5 FD f g µg+ Œ+ j µhµjµj7 gµh6 f gµ5 FD+ f g g Œ µfzhg g z±


½+ fgd5 f g g Œ µj µ+ hµjµj7 gµh6 f gµ5 FD f g µg+ Œ+ µj j kµ8 JHµjµj7 gµh6 f gµ5 FD z±
ri-e µe- lé- µi-µson. Christe e-µ µlé- i-µson. µChri- ste

½+ f g µg Œ µd+ f + 5gf h6µGFDµz f g g +Œ + j µ 6hg 4fd 7jhik8µJH j j µg ±Œ


e- lé- i- son. Christe µe-µ lé- i-µson. Ký-µri- e e-

lé-µµi-µson. Ký-µri- e µ e- µlé- µi-µson. µKý-ri- e e- lé- µi-µson.


X. s.

IV.

G ¾+ µd g g µh h µ g + h g d Œ d
Ló-ri- a in excélsis De- o.
+ g h h g h µ j ± i
Et in terra pax ho-mí-

¾+ µh h æ h µh g h + g d Œ g h g + d Œ g g h g g d ± Œ
nibus bonæ voluntá-tis. Laudámus te. Bene-dí-cimus te.

¾+ g g µh g µd Œ + g h µg µh g µd + Œ d g h h g µh µj hµ æ i±
Ad-o-rámus te. µµGlo-ri- i-cámus te. Grá-ti- as ágimus ti-bi

¾+ h h h µh + h g h µg d Œ+ d + g µh h h µ g h u±
µpropter magnam gló-ri-µam tu- am. Dómi-ne De-µus, Rex cœ-

¾+ µg d æ d g h g+ h µg d d Œ µ+ d µg + h µh h g h j h h µæ u±
léstis, De-µus Pa-ter omnípo-tens. Dómine Fi-li u-ni-gé-ni-te,

¾+ µg h g d Œ +d g µh µg d æ g + h µ j hµ æ µh g h µg d ± Œ
Jesu Christe. µDó-mine De-µµus, Agnus De- i, Fí- li-us Patris.
52
Kyriale Romanum

¾+ d g h h g h+ µj h æ h µh g + h+ g d Œ d g µh h u±
Qui tollis pecca-ta mundi, mi-µse-ré-re nobis. Qui tol-lis pec-

¾+ µg h µj h æ j + h h h h h h + g h µ+ µg d Œ d g µh i±
cá-ta mundi, súsci-pe depreca-µti- ónem nostram. Qui se-des

¾+ h h µg h µj +h æ h h g µh g +µd Œ d g h h µg µh u±
ad déx-te-ram Patris, mi-se-ré- re µno-bis. Quóni- am tu so-lus

¾+ µg d Œ h µg h + g µd d Œ d g+ µh h g d d æ µd µg i±
sanctus. Tu solus Dóminus. µTu so-lus Altíssimus, Je- su

¾+ hjh h Œ d + g µh µj h h +æ h +µh h h h g µhj7gµ5gd t±


Chri- ste. µµCum Sancto Spí-ri-µtu µin gló-ri-µµa De- i Pa-

¾+ µd Œ dtgµ5 FD s + Œ+ + +
tris. µA- men.
µ±
X. s.

IV.

S ° + d µF f æ g µf + æ µg j æ j
+ µg h g f
Anctus, * Sanctus, Sanctus Dóminus De-µus Sá-µba-
µg
5 f d z
±
°+ f Æ d µ d f + 4fd g 6hg fµf d +æ µ5gf + 4fd d f f µ Æ µ fuj jµj z±
oth. Ple-ni sunt cœ- li et ter-µra gló- ri- µa tu-µa. Ho- µsán-

°+ fh6µGF f µ4fd gz f + Æ d d f f µh+ 5gf+ d æ g µj g h 5gf t±


na µin ex-cél-sis. Bene-díctus qui ve- nit µin nómine Dó-
53
Kyriale Romanum

°+ µ+d µf Œ fuj jµj +fh6µGF f 4fd gz f + Œ+


mi-ni. Ho- sánna in ex-cél-sis.
µ±
(XII) XIV. s.

A
I.
¾+ s f + S
2 d 3 d æ µ d C g h
+ µg
+ f µ
4 DS d µ d œ
- Gnus De- i, * qui tollis peccá-ta µmundi: mi-µse-ré-
g f µf
4 d e
±
¾+ µa srf4s s Œ ë + 6hg h s æ µf +d3µSA s+ t µg 2sa dr s œ i±
re no- bis. µAgnus De- µi, * qui tol- µlis peccá-ta mun-di:

¾+ h g µiµJµGµjk8h h +sdhµ6 GµDµf4 s s + Œ µs f +S2 d3 d æ µd C g h u±


mi- se-ré- re no- µ bis. Agnus De- µi, * qui µtollis pec-

¾+ +g f4µDS d µ d œ µg + µf µ4fd µa µsrfs4 + s Œ+


cá-ta mundi: do-na no- bis pa- µµcem.
µ±
°
IV.

I + d z µ 6 h g f g + Œ
- Te, mis-µsa µest.
++ µ±
De- o grá- ti-µµas.
FrnNrnNrvrnNrnNrf
XVI. — In Ferii+ per annum
XI-XIII. s.

K ¾ +
III.
g h j µ j g h j + j Œ l + µj h h j j Œ g h o
±
Y-ri- e * e- lé- µi-son. iij. Christe e-lé- µi-µson. iij. Ký-ri-
54
Kyriale Romanum

¾+ jµj g h j j Œ + µg h jµj g i h+ 7jgµ+h6µGFD Œ


e µe-µlé- i-µson. ij. Ký-µri- e * e- lé-µi-µson.
µ±
XIII. s.

S
II.
° + h 4 f d æ µ f 6 h g + æ f µ d æ z + h h 6 h
Anctus, * Sanctus, Sanctus Dóminus De-µ us Sá-µba-
g f µ g h o
±
°+ j Æ µj µj k j+ h h µh6 g f g + f d+ f µg Æ j µ j jµjµ7 HG u±
µoth. Ple-ni sunt cœ-li et ter-ra gló-ri- µa tu- a. Ho-sánna

°+ g µ 5gf gh 6hg Æ +g j j j µh + 6hg f+ æ h gh µ6hg 4fd f g u±


in ex-cél-sis. Bene-díctus qui ve- nit in nómi- ne Dó-mi-

°+ g Æ j µ j jµjµ7 HG + g µ g5 f gh h6 g Œ+ +
ni. Ho-sánna in excél-sis.
µ±
X-XI. s.

A
I.
¾+ t f µ 4 f d a d 3 µ d s + æ d g g + h µ h 6 h g h
- Gnus De- µi, * qui tollis peccá-ta mun- di: mi-µse-
j 7 g µ g d œ g f z
±
¾+ 4fd 2sa df4s s Œ +µ d µ g g h æ h + µh +h 6hg u j µh h œ i±
ré- re µno- bis. Agnus De- i,* qui tollis peccá-ta mundi:

¾+ h 6hg h hjh 5gf d+ Œ t µf + 4fd ad3µds +æ d g g h µ h 6hg i±


mi-se- ré-re no-µbis. Agnus De- µi, * qui tollis peccá- ta

55
Kyriale Romanum

¾+ + hj7gµg d œ g µf +µ 4fd 2sa df4s s Œ+ +


mun-µµdi: µdo-na no-bis pa- µcem.
µ±
B ¾+ h h h + z h g g g 5 µ F D +
Enedi-cámus Dómino.
Œ + h h g g gµ
5 FD Œ µ
± µ> De- o grá-ti- µas

FrnNrnNrvrnNrnNrf
XVII. — In Dominici+ Adventu+ et Quadrage@mæ
(X) XV-XVII. s.

K
I.
¾ + a r
Y-ri- µe

3 SAµsf
4 s µd3 æ
µ* e-
d gµ
5 F
+ DSµa s f d s + Œ fhµ
6
lé- i-son. iij. Chri- µste
GF d
3 s µæ dg
e-
µ
5 FDS e
±
¾+ as f d µs µŒ µh+ g hµkµKJH kµ8 JHµgh k+ j+ h Œ h g hµkµKJH p±
µlé- i- son. iij. Ký- ri-µe µ e- lé- i-µµson. ij. Ký-µri- e

¾+ kµ8 JHµgµjkh8 œ 6U µkµKJH k+ µ8 JHµgµjkh8 œ m 6hgµhµHGµg+ µ5 dµDSµ+as f d s Œ µ±


* ** e- lé- i-µson.
Vel, ubi moris est. XIV. s.

K
VI.
¾ + f 5 Z h mµkµ
8 J
Y-ri- e * e-
HGµhµ
6 FD g
+ hg g f Œ+ k k8 h k8 mµkµ
8 JHGµ
lé- µ i- son. iij. Chri-ste

6 FD u
± e-

¾+ ghg g f Œ f i + kµkL mµkµ8 JHGµhµ6 FD g+ hg g+ f Œ f i kµkL æ p±


lé- i-son. iij. Ký-ri- µe µ µe- lé- i-µson. ij. Ký-µri- e µ*
56
Kyriale Romanum

¾+ fiµkL mµkµ8 JHGµhµ6 FD + ghg g f Œ+


µe- µlé- µµi-µson.
+ µ±
XI. s.

S
V.
½ + h µ 6 h f µ4 f s æ r µ h µh + h æ h µ 6 h f µ4 f s
An- ctus, * San-ctus, San-ctus Dó-mi-µnus µDe-µ µµus
+ æ f s f h µh h i
±
½+ hikµJH j7 h h Æ h+ µbµg bµfg bµhµ6 GµD f+ d + sds s æ s 4fd v hjh h Æ i±
Sá- ba- oth. Ple-ni sunt cœ- µli et ter- ra µgló-ri- a tu- a.

½+ hikµJH 7j bµfhµ6 hµ6 GµD f+ d sds s Æ s+ µ f4 d +v µh µh h h æ s z±


Ho- sánna µin µexcél- µsis. Bene- díctus qui ve-nit in

½+ 4fd v h µh µh µ+h Æ hikµJH 7j bµfhµ6 hµ6 Gµ+ D f + d sds s Œ µ±


nómi-ne Dómi-ni. Ho- sánna µin excél- sis.
XIII. s.

A
V.
½ + h µ h f s d s s æ + r µh µh h + o µ9 l k 7 j h j h œ µ
- Gnus De- µi, * qui tol- lis peccá- ta mundi: mi-µse-
h µ f r
±
½+ µs d sds µs Œ à + s sds s æ r + hµh h o 9lk 7jh µj µh µœ i±
ré-re no- bis. µAgnus De- µ i, * qui tol- lis peccá-ta mundi:

½+ µh f s d sds s + Œ hµh f µs+ ds s æ + µr µhµh h o µ9lk 7jh o±


mi-se-ré-re no- bis. A-gnus De- i, * qui tol- lis peccá-ta

57
Kyriale Romanum

¾+ + j h œ h f µs +d sds s Œ+ +
mundi: dona nobis pa- cem.
µ±

B
I.
¾+ a s f dµ
3 S
Ene-dicá- mus Dó-
A s + sf
4 sµd3 æ d g 5 µ F D S µ + asf4 d s Œ a
mi-no. µµ> De- o
r dµ
3 SAµs r
±
¾+ sf4 sµd3 + æ dgµ5 FDSµasf4 d s Œ+ + +
grá- ti- as.
µ±
B
VI.
¾+ f g f g h mµ+ k 8
Enedi-cámus Dó-
µ J H G µ h 6 µ F D µ g h g µ g + + f Œ f
mino.µ> De- µµo grá-
Z h mµkµ
8 JHGµhµ
6 FDµghg u
±
¾+ µg f Œ+ + + + +
ti- µas.
µ±
FrnNrnNrvrnNrnNrf
XVIII. — In Ferii+ Adventu+ et Quadrage@mæ
In Vigilii+, Ferii+ quatuor Temporum et in Missa Rogationum.
(Deus Genitor alme)
XI. s.

K
IV.
½+ hµh
6 g f f d f g g + Œ µ j + µj 7 j h j j g Œ µ h µ 6 h g
µY- ri- e* e-lé- µi-son. iij. Chri-ste e- lé- i-µson. iij Ký- µ
z
±
½+ +f f d f µg g Œ + g{ f 4fd µ 7jhµjµJH +j j g Œ
ri- e µe- lé- i-µson. ij. Ký-µri- e * e- lé- i-µson.
µ±
58
Kyriale Romanum

XIII. s.

S ½ + g µ 5 g f æ g + µ 5 g f æ d f + g µ g g g g g µ f u
±
½+ g Æ d f g g+ g g g µf µh g+ g f+ µd Æ d f g g µg z±
Anctus, * Sanctus, Sanctus Dóminus De-µus Sá-ba-

½+ f g Æ d f g +g g g g f µ+h g+ f g µf d Æ a F z±
µoth. Pleni sunt cœ-li µet terra gló-ri- a tu- a. Ho-sánna in ex-

µ±
cél-sis. Bene-díctus qui ve-nit in nómine Dómi-ni. Ho-sán-

½+ f f g + 4f d Œ+ + + +
na µin excél-sis.
XII. s.

A ¾ + g g + g h æ h h h µ
+ g µh + f g h æ g h µj g±i
- Gnus De- i, * qui tollis peccá-ta mundi: µmi-µse-ré-re

¾ + 6 h g g Œ g g + g h æ h h h +µg µh + µf
no-bis. Agnus De- i,* qui tollis peccá-ta mundi: mi- se-ré-re
g µh æ g h µj g±i
¾ + 6 h g g Œ g g + g h æ h h h +µg µh + µf
no-bis. Agnus De- i,* qui tollis peccá-ta mundi: dona no-
g µh æ g h µj u±
¾+ g 6hg +g +Œ + + +
bis pa-cem.
µ±
B ¾+ h h h z h
Enedi-cámus Dómino.
g + µg g 5 µ F D Œ + h h g g gµ5 FD Œ µ±
> De- o grá-ti- µas.

59
Kyriale Romanum

Credo I.
XI. s.

IV.

C ¾ + µ g d f µ s µ d + g h Œ + mµ h + h h µg f
Redo in unum De-µum. Patrem omnipo-téntem, fac-
g g œ µd ± u
¾+ µg g g f h g+ g æ d f g g h + g + µf 3ds æ mµh h g f h ±u
torem cœ-li µet terræ, vi-µsi-bí-µli-µum ómni-µum, et µinvi-si-bí-

¾+ 5gf g Œ d f µg +g µg f dfdµd æ +s d+ g µh œ mµh h h ±i


li- µum. µEt in unum Dóminum µJe-sum Christum, Fí-li-µum

¾+ h h g f µh 5gf +g Œ +d µf g d µg µh æ+ mµh h h g f h µ 5gf ±u


De-i µu-ni-gení- tum. µ Et ex Patre na-tum ante ómni-a sª-cu-

¾+ g Œ g f h +g gµ æ µg f µh µg + f + dfdµd µæ s d g h µh ±u
la. µDe-µum de De-o, lumen de lúmine, De-µum verum de

¾ + µ g f µ g g Œ µ d + f g h g µ + d æ + f + s d µ f g d g ±i
De-µo vero. µGé-ni-tum, non factum, consubstanti-µá-µlem Pa-

¾+ h œ mµh h h + g f h µ5gf g Œ + + d f µg h µg f ±t
tri: per quem ómni- µa facta µsunt. Qui propter nos hómi-

¾ + d æ s d f + g d f g g æ + g g + f h g g Œ s ±t
nes, µet propter nostram salú-tem descéndit de cœ-lis. Et

60
Kyriale Romanum

¾+ µd µf g f d µ+d µf s d µg +µh+ œ m+µh h g f h µ 5gf g œ ±i


incarna-tus est de Spi-ri- tu Sancto µµex Ma-ri-µa Virgi- µne:

¾+ µ+mµh h µ f h µ 5gf g + Œ d f g µd µf + d s µd µg h œ mµh ±i


Et homo factus µest. µCru-ci-fí-xus é-ti- µam pro nobis: sub

¾+ µh h g f g g œ+ mµh µh µg µf µ+h 5gf µg+ Œ s d f g d f ±r


Pónti-µo Pi-la-to µpássus, et se-pultus est. µEt re-surré-xit ter-

¾+ s d g h œ mµ+h h g f + g g Œ+ +d µd µg µf d g µh œ ±i
ti- a di-µe, µsecúndum scriptúras. Et ascéndit in cœlum:

¾+ mµh h µh µh g f+ µ g µ g Œ d µg + g g + µg g g g µh ±u
sedet ad déxte-ram Patris: Et í-te-rum ventúrus est cum

¾+ µg f dfdµd æ s d + g h mµh h µf h+ µ 5gf + g œ d f g g µg ±z


gló-ri- µa µjudi-cá-re vivos et mórtu- os: µcu-jus regni non

¾+ µf h g g Œ d µf + g g g µg +h + g f 3ds æ mµh h g ±z
e-rit i-nis. Et in Spí-ri-tum Sanctum, Dóminum, µet vi-vi-

¾ + f g g œ d f + µ g g µ g g g + f h + g g Œ d f g g ±i
icántem: qui µex Patre, Fi-li-µµóque procé-dit. Qui cum Patre

¾+ h g f d æ f d + s d g h æ mµh h + h+ g f g g œ d f µg ±u
et Fí-li- o simul adora-tur, et conglo-ri-i-µcátur: qui lo-cú-
61
Kyriale Romanum

¾+ µg g f h g+ g Œ d g µg +g + µf h g µf 3ds œ mµh ±i
tus est per Prophétas. Et unam sanctam cathó-li-cam et

¾+ h h h µh g f + µh 5gf g Œ µd g g+ g g+ f µh g d æ f ±t
apostó-li-cam Ecclé-si- am. Confí-te-µor unum baptísma µin

¾+ µd s d g h µ+ f µh g g Œ d f + g d + f d s µd g h ±z
remissi- o-nem peccatórum. Et µexspécto resur-re-cti- ó-nem

¾+ f µh g g Œ d + g g g µ 5gf +dµmµëj7 + h h Œ hµ6 GFµgµGFD s Œ µ±


mortu-ó-rum. µEt vi-tam ventú-ri sª- cu-li. A- µmen.
Præter præcedentem tonum authenticum, alii subsequentes usu jam recepti assumi
possunt.
Credo II.
?. s.

IV.

C ¾ + µ g d f µ s µ d + g h Œ + µh + h h µg f g f œ µ
Redo in unum De-µum. Patrem omnipo-téntem, fac-
d ± z
¾+ µf g g f h g+ g æ d f g g g + g + µf d æ µh h g f g ±u
torem cœ-li µet terræ, vi-µsi-bí-µli-µum ómni-µum, et µinvi-si-bí-

¾+ g d Œ d f µg +g µg f d + µs d+ g µh œ µh µh h ±i
li- µum. µEt in unum Dóminum Je-sum Christum, µFí-li-µµum

¾+ h h g f µg g +d Œ +d µf g d µg µh + µ h h h g f µg µ µg ±t
De-i µu-ni-gení-tum. µ Et ex Patre na-tum ante ómni- a sª-cu-
62
Kyriale Romanum

¾ + d Œ d f g + g g µ æ µ g f µ h µ g + f + µ d æ µ s µ d g h µ h ±u
la. µDe-µum de De-o, lumen de lúmi-ne, De-µum verum de

¾ + µ g f µ g f Œ µ d + f g g g µ + d æ + f + d s µ d g d g ±i
De-µo vero. µGé-ni-tum, non factum, consubstanti-µá-µlem Pa-

¾+ h œ µh h h + g f g µg µd Œ + +µd f µg h µg f ±t
tri: per quem ómni- µa facta µsunt. Qui propter nos hómi-

¾ + d æ s d f + g d f g g æ + g g + f h g g Œ s ±t
nes, µet propter nostram salú-tem descéndit de cœ-lis. Et

¾+ µd µf g f d µ+f µd s d µg +µh+ œ +µh h g f h µ g d µ µœ ±i


incarna-tus est de Spi-ri- tu Sancto µµex Ma-ri-µa Virgi-µne:

¾+ µ+ h g µ f g µ g d + Œ d f g µd µf + d s µd µg h œ µh ±i
Et homo factus µest. µCru-ci-fí-xus é-ti- µam pro nobis: sub

¾+ µh h g f g f œ+ µh µh µg µf µ+g g µd+ Œ s d f g d f ±r
Pónti-µo Pi-la-to µpássus, et se-pultus est. µEt re-surré-xit ter-

¾+ s d g h œ µ+h h g f + g f Œ+ +d µ+f µg µf d g µh œ ±i
ti- a di-µe, µsecúndum scriptúras. Et ascéndit in cœlum:

¾+ µh h µh µh g f+ µ g µ f µŒ d µf + g g + µg g g g µg ±u
sedet ad déxte-ram Patris: Et í-te-rum ventúrus µest cum

63
Kyriale Romanum

¾+ µg f d æ s d + g h µh g f µg+ µ g + d +œ d f g g µh g f ±u
gló-ri- µa judi-cá-re vivos et mórtu-os: µµcu-jus regni non e-rit

¾ + µ g f Œ d µ f + g g g µ g + g + g + f d æ µ h h g f g ±z
Et in Spí-ri-tum Sanctum, Dóminum, µet vi-vi-i-cán-

¾ + f œ d f + µ g g µ g g g + f h + g + g Œ d f g g g ±u
i-nis.

tem: qui µex Patre, Fi-li-µµóque procé-dit. Qui cum Patre et

¾ + g f d æ f d + s d g h æ µ h h + h + µ g f g f œ d f µ g ±u
Fí-li- µo simul adora-tur, et conglo-ri-i-µcátur: qui lo-cú-

¾+ µg g f h g+ g Œ d f µg +g + µg g g µf d œ µh ±i
tus est per Prophétas. Et unam sanctam cathó-li-cam µµet

¾ + h h h µ h g f + µ g g d Œ d f + g g + g g µ g g d æ f ±t
¾+ µd s d g h µ+ g µf g f Œ d f + g d + f d s µd g h ±u
apostó-li-cam Ecclé-si- µam. Confí-te-µor unum baptísma µin

¾+ g µf g f Œ d + g d f µ d +sµ mµh + µh h Œ hµ6 GFµgµGFD s Œ µ±


remissi- o-nem peccatórum. Et µexspécto resur-re-cti- ó-nem

mortu-ó-rum. µEt vi-tam ventú-ri sª-cu-li. A- µmen.

Credo III.
XVII. s.

C ½+
V.
µh f s bµg µf f
+ µ
4 DS s Œ bµ f + f + h µ f s d s œ
Redo in unum De-µ µum. Patrem omnipo-téntem,
± r
64
Kyriale Romanum

½+ s µf bµg µh µh h + j h œ h h j +j l + + 8K j h µ œ h µf µsµbµg z±
factorem cœ-li µet terræ, vi-µsi-µbí-li-µum ó-mni-µµum, et µinvi-µsi-

½+ µF4 d s Œ h +h f f µs µs d + + f bµg µd s æ f f±z


bí- li- um. Et in unum Dóminum Je-sum Christum, µFí-li-

½+ f bµg d h h j +j h Œ +f d bµg g µ+ F4 s æ f µf h j h z±
um De- i µu-ni-gení-tum. µ Et ex Patre na- µtum ante µómni-µa

½+ µF4 d s Œ h +h h µf s æ s µd+ d + µf µd s æ h µh µj i±
sª- cu-la. De-µum de De-µo, µlumen de lúmine, De-µum ve-

½+ h µl µk h j + h Œ f f d + bµg + µ 4F + µs æ µf f µh µh o±
rum de De-µo vero. Gé-ni-tum, non fa- ctum, consubstanti-µ

½+ j h +µbµg h œ µj µl +k h µh j +bµg h+ Œ h h f f i±
á-µlem Patri: per quem ómni- µa facta µsunt. Qui propter nos

½+ h j h æ s s+ s s d µfµbµg+ h + æ j k l µ 8kh j µh Œ±i


hómi-nes, µ et propter nostram sa-lú-tem descéndit de cœ-lis.

½+ h µf µ f s d s + µf f d f h + µh æ + j µ l k h µj µj µh œ r±
Et incarna-tus est de Spi-ri-µtu Sancto µex Ma-ri-µa Virgi-ne:

½+ s f µf +bµg g µ h Œ µf bµt + 4F s µs d+ µf µbµg µh h µ æ h i±


Et homo factus µest. Cru-ci-µfí- µxus ét-µi- µam pro nobis: sub
65
Kyriale Romanum

½+ µh h j bµg h f æ+ h µf µs bµg µ+ 4F + d + µs Œ h µh h j µh µh z±
Pónti-µo Pi- la-to pássus, et sepul- µtus est. Et re-surré-xit ter-

½+ µfµbµg h h æ s d + f bµg µ d s Œ +s f h k µl 8K h œ±i


ti- µa di-µe, µse-cúndum scriptúras. Et ascéndit in cœ- µlum:

½+ µh h h f f bµg + µ 4F s Œ h µh h+ f f s s d µd z±
sedet ad déxte-ram Pa- tris: Et í-µte-rum ventúrus µest cum

½+ f d s æ h h j + h µl k µh j j +h œ + µh h f s µbµg µf f t±
gló-ri- µa judi-cá-re vivos et mórtu-os: µµcu-jus regni non e-µrit

½+ d s Œ l µl j+ j l µh h + j + µj h æ s µf µh h j i±
i-nis. Et in Spí-ri-tum Sanctum, Dóminum, µet vi-vi-µi-cán-

½+ h œ µhµbµg h f+ µbµg d f g 4fs + d + s µŒ s f h h µf u±


tem: qui µex Patre, Fi-li-µµµóque pro- cédit. Qui cum Patre et

½+ µbµg f h æ j µh l + k j h æ s f f+ h h+ j h œ h µh f f r±
Fí- li- o simul adorá-tur, µet conglo-ri-µi-µcátur: qui lo-cú-tus

½+ s bµg 4fs d s + Œ h h h µf + µf + s µd µd s æ h h h i±
est per Prophé-µtas. Et unam sanctam cathó-li-cam et apo-

½+ h h j µbµg µh h+ f µ Œ µh µj k l + j l µ k8 h j h æ f µd z±
stó-li-cam Ecclé-si- µam. Confí-te-µor unum baptísma µin re-
66
Kyriale Romanum

½+ f h bµg f µ d f+ d s Œ h µh + f+ µs µh h h µh j µh u±
missi- o-nem pecca-tórum. Et µexspécto re-sur-re-cti- ó-nem

½+ µbµg µf g f Œ l + 8kj h f µj + h f bµg + h Œ h6µFµSµdµ3ds l9µKµHµjµ7jh z±


mortu-ó-rum. Et vi- tam ventú-ri sª-cu-li. A- µ

½+ bµfµ6h54sµdµ3ds s + Œ + + +
men.
µ±
Credo IV.
XV. s.

I.

C ¾+ g d f µ s d µ g
+ h Œ h s + µh g f
Redo in unum De-µum. Patrem omnipo-tén-µtem, fac-
µdµ
3 SA sµ œ µd ± u
¾ + µ g h j k j + j 7 µ H G h æ j k l k + j + µ j h g µ j k µ j h µ 7 j h ±u
torem cœ-li µµet ter-ræ, µvi-µsi-bí-µli-µum ómni-µum, et invi-si-bí-

¾+ g h Œ h µs µh +µh g µ f µd s + a + sd d µ œ d g h ±o
li- um. Et in unum Dóminum Je-sum Chri-stum, µFí-µli-µµum

¾ + µ j k j h 7 j h g h + Œ j k l µ k µ j + µ h + µ æ h s h µ g h µ g µ f ±t
De-i µu-ni-gení-tum. µ Et ex Patre na-tum ante ómni- a sª-cu-

¾ + d Œ s a µ d µ + g h æ j k µ j h + g + µ h æ g f µ d s µ d ±z
la. µDe-µµum de De-o, lumen de lúmi-ne, De-µum ve-rum de
67
Kyriale Romanum

¾+ f d µ 2sa s Œ h + g h j 8kj h + æ +g µh µg µf d s µas ±t


De-µo ve- ro. µGé-ni-tum, non factum, consubstanti-µá-lem Pa-

¾ + d œ µ d g h + µ s µ g µ 4 f d d s + Œ h + µ g µ h j µ k j ±i
tri: per quem ómni- µa fa-cta µsunt. Qui propter nos hómi-

¾ + h æ h µ h µ g + h s d f µ g æ + g h + µ g µ f d 3 µ S A s Œ l ±p
nes, µet propter nostram sa-lú-tem descéndit de cœ- lis. µEt

¾ + k µ l k j µ h µ g + k j h g µ h œ + + h h µ g h g f d œ d ±u
incarna-tus est de Spi-ri- tu Sancto µex Ma-ri-µa Virgi-ne: Et

¾ + g d 4 f d d s + Œ µ s a s 4 f d s + f g h + k µ j 7 µ H G h µ œ h ±r
homo fa-ctus µest. µCru-ci-fí- µxus é- ti- am pro no- bis: sub

¾ + µ s d f g f 4 µ D S a + æ f d µ f s 3 d s + a + s Œ l k h k µ l ±p
Pónti-µo Pi-la- to µpássus, et se-pul- tus est. µEt re-sur-ré-xit

¾ + µ k j h µ g h æ g + h g µ f µ d 3 µ S A + s + Œ s µ d f g f µ g ±i
ter-ti- a di-µe, secúndum scriptú- ras. Et ascéndit in cœ-

¾+ µh œ h j k j + h µj µg h Œ l + µk +j h µg f g h ±u
lum: sedet ad déxte-ram Patris: Et í- te-rum ventúrus µest

¾ + g µ k j h æ g h + g 5 µ F D s µ a s d µ + f s + d œ h g h µ j k ±o
cum gló-ri- a judi-cá- re vi-vos et mórtu-µos: cu-jus regni non
68
Kyriale Romanum

¾ + µ j h g h Œ h µ + s d f g g + h + µ g f µ d s d f g ±t
e-rit i-nis. µEt in Spí-ri-tum Sanctum, Dóminum, µet vi-vi-i-

¾ + d s µ œ µ s d + f d f s d µ f + d µ 2 s a + s Œ h f µ g h ±o
cántem: qui µex Patre, Fi-li-µµóque procé- dit. Qui cum Patre

¾+ µj µk j h æ µh µg + µh k j h æ l k + µj + h g µf d œ s a µs ±t
et Fí-li- µo simul adora-tur, et conglo-ri-µi-µcátur: qui lo-cú-

¾ + µ d µ f g d + 4 f d s Œ l l k + j + h h µ j k µ l µ æ l ±p
tus est per Prophé- µtas. Et unam sanctam cathó-li-cam et

¾ + µ k j µ h µ g h µ g + µ f g d Œ s h g + h + k µ j µ h g µ f æ s ±e
apostó-li-cam Ecclé-si- am. Confí-te-µor unum baptísma µ µin

¾ + µ a s f g f µ d + f d 3 µ S A s Œ µ h + j k + l l ö µ l k j h ±p
remissi- o-nem pecca-tó- rum. Et exspécto re-µsurrecti- ónem

¾+ k j j7µHG h Œ h+ 5gf d µf d s +µ 3ds +a s Œ fµ6h54s fh6µGFD g5µFDS ±t


mortu-ó-rum. µEt vi- tam ventú-ri sª-cu-li. A-

¾+ dµ3 SA µs Œ+
men.
+ + µ±
69
Kyriale Romanum

Credo V.
XII. s.

IV.

C ¾+ h
6 g d d f 5 g f 3 d s + dµDS s µŒ + g d f µs
Redo µin u-num De-µ um. * vel Credo µin unum De-
µd µg ± i
¾+ h æ µmµh µh µ h + g f g µd œ µ+f g µg + µg g g g d æ d f ±u
um,* Patrem omnipoténtem, factorem cœ-li µet terræ, vi-µsi-

¾+ g g g µmµh h h+ µæ h h µg f g 5gf+ 3ds + Œ d f g g g f ±t


bí-µli-µum ómni-µum, et invi-si-bí-li- um. Et in unum Dómi-

¾+ µd æ µd f µg+ h æ mµh µ h h +h h g+ µf g f d Œ d ±z
num Je-sum Chri-stum, Fí-µli-µµum De- i µu-ni-ge-ní-tum. µ Et

¾+ f g d g h æ mµ+h h h µg f µg + 5gf + 3ds Œ f d f g g æ ±u


ex Patre na-tum ante µómni- a sª-cu- la. µ De-µum de De-µo,

¾+ µg g + g µg µf d æ µd f + g h + µh+ µg f 5gf 3ds Œ d µf ±u


lumen de lúmi-ne, De-µum ve-rum de De-µo ve- ro. µ µGé-ni-

¾+ µg g µg d æ+ µf µf d f g + d +g h æ mµh h h ±u
tum, non factum, consubstanti-µá-µlem Pa-tri: per quem ó-

¾+ µg f µ g µ 5gf 3ds + µŒ f d µf +µg g + f d æ f d f ±u


mni- a fa-cta µsunt.µ Qui propter nos hómi-nes, µ et pro-pter

70
Kyriale Romanum

¾+ µg g µ g g d + æ f g g µh 5gf+ 3ds+ Œ f µd f g g g ±u
nostram sa-lú-tem descéndit de cœ-lis. Et incarna-tusµ est

¾+ g µg d µf g +h +æµmµh µ h g f g+ 5gf+ 3ds œ mµh µ 6hg f µg ±u


de Spi-ri- tu Sancto ex Ma-ri-µ a Virgi-µne: Et homo fa-

¾+ + g5 f µ d3 s Œ d f g+ µg g g d + µf µg + h æ mµh µh h g f ±u
ctus est. µCru-ci-µfí-xus é-µti- am pro no-bis: sub Pónti-µo Pi-

¾+ g µd æ mµh h g + f g 5gf 3ds Œ f + d µf + g g g d f g h æ ±i


la-to µpássus, et se-pultus est. µ Et re-surré-xit terti- a di-µ e,

¾+ mµh h g µ f µ+ 5gf 3ds Œ µs µs f + µd f + g h œ mµh µh h µh ±u


secúndum scriptú-ras. Et ascéndit in cœlum: sedet ad déx-

¾+ g f g d Œ +f g g g g µ g +g g + g g f d æ d f±u
te-ram Patris: µEt í-te-rum ventúrus est cum gló-ri- µa µjudi-

¾ + g h µ h µ g f + µ g 5 g f 3 d s œ d µ f + g µ h h + g f 5 g f 3 d s Œ d ±z
cá-re vi-vos et mórtu- µos: cu-jus regni non e-rit i- nis. µEt

¾+ µf g g g g + µg mµh h h µ+h + h g f 5g d3 s œ µd f ±u
in Spí-ri-µtum Sanctum, Dóminum, et vi-vi-i-cántem: qui µµex

¾+ µg g µg g g µg + h µ 5gf 3ds Œ d + f +g g g g f d µæ µf µf ±t
Patre, Fi-li-µµóque procé- dit. Qui cum Patre µet Fí-li- o simul
71
Kyriale Romanum

¾+ d f g h æ mµh h + µh g f 5gf 3ds µœ +d +f g µg g µg µh ±u


adora-tur, et conglo-ri-µi-µcá- tur: qui lo-cú-tus est per Pro-

¾+ 5gf 3ds Œ f d + f g µg + g g+ f µ+d æ mµh h h µ h h g ±z


phé- tas. Et unam sanctam cathó-li-cam et apostó-li- cam

¾ + f g 5 g f 3 d s Œ f + f d f g g + g g + d æ f µ f µ d f µ g ±i
Ecclé-si- µam. µConfí-te-µµor unum baptísma µµin remissi- o-

¾ + h g f 5 g f 3 d s + Œ d f g g µ g + g g + g µ g h g µ f g ±t
nem pecca-tó-rum. Et exspécto re-surrecti- ónem mortu-µó-

¾+ d Œ f g d f+ µg h mµh h h µæ + h6µGF+µ5gfzh6µGFD s Œ µ±
rum. Et vi-tam ventú-ri sª-cu-li. ** A- men.

Credo VI.
XI. s.

IV.

C ¾ + 6 h g d f 5 g f 3 d s m+ µëj 7 h µ Œ + g d f µ
Redo µin u-num De-µµum. * vel Credo µin unum De-
s µ d µ g ± i
¾+ h æ µmµh µh h +h µh gµGF dµDSµ œ µd +µ 5gf +d µ 5gf 3ds ë gµ GF µdµDSµæ ±r
um,* Patrem omnipo-tén-tem, facto- rem cœ-li µ et ter- ræ,

¾+ µs + d g f d µg +f d æ ë h µh h+ g µ 5gf+ dµDS Œ µs µd 5gf d ±u


vi-µsi-bí-li-µµum ómni-µ um, µet invi-si-bí-li- um. Et in u-num
72
Kyriale Romanum

¾+ g f d µs d + 5gf 3ds æ ë h +h + h h h h µg 5gf dµDS Œ±


Dóminum Je-sum Chri-stum, Fí-µli-µµum De- i µuni-gení- tum.

¾+ s µ+d µ 5gf d 5gf 3ds+ æ +ë h h h µh+ g + 5gf+ dµDS Œ fµ4 DS µd µf ±u


Et ex Patre na-µtum ante µómni- a sª-cu- la. µ De-µ um de

¾+ 5gf + d 5gf d f g f + d æ µs d + g5 f + d3 s µë µh h µgµGF dµDS Œ±


De-µ o, lumen de lúmine, De-µum ve- rum de De-µo ve- ro.

¾+ µf µs d f + g5 f d µ f µs µd + µf + g5 f d 5gf 3ds æ ë ±i
Gé-ni-tum, non factum, consubstanti-µá-µµlem Pa- tri: per

¾+ h µ h h µh g +µ 5gf µdµDS Œ f4µDS + d + f µg g µf µd µ æ s ±t


quem ómni- a facta µsunt.µ Qui propter nos hómines, µ et

¾+ d f µ5gf d +µf 5gf 3ds æ ë µh µ+h +h µgµGF dµDS Œ f4 DS d ±z


propter nostram sa-lú-µtem descéndit de cœ- lis. µ Et µin-

¾+ µf g f µd f + g µf d 5gf 3ds æ + ë + h µh h g 5gf dµDS œ ±r


carna-tus est de Spi-ri- tu Sancto ex Ma-ri-µ a Virgi-ne:

¾+ µë h h µg 5gf +dµDS Œ s d µ5gf d µ+g µ f +d f µ 5gf d æ µf ±u


Et homo factus est. Cruci-µfí-µxus é-µti- µam pro no-bis: sub

¾+ µg f µd µf 5gf 3ds + æ ë h h µh µg + 5gf + dµ DS Œ f4µDS d f µ 5gf ±t


Pónti-µ o Pi-la-µto µ pássus, et se-pultus µest. µEt re-surré-
73
Kyriale Romanum

¾+ 3ds ë µh µh µh h æ+ h h h h +µgµ GF +dµDS Œ s d 5gf d f ±u


xit ter-ti- a di-µµe, secúndum scriptú- ras. Et ascéndit in

¾+ 5gf 3ds æ ë h h + µh h h µgµGF dµDS+ +Œ d µg f d µf µg µf ±t


cœ-lum: sedet ad déxte-ram Pa- µtris: Et í-te-rum ventúrus

¾+ µd f µg f d +æ s d µ5gf d µë µh + h + g 5gf dµDS œ s d 5gf ±t


est cum gló-ri- a ju-di-cá- re vi-vos et mórtu- os: cu-jus re-

¾+ 3ds ë h h µgµGF + dµDS Œ s µd g +f d + g5 d g µf ±t


gni non e-rit i- nis. Et in Spí-ri-µtum Sanctum, Dómi-

¾+ +d æ ë µh h h gµGF+ dµDS œ µs d 5gf +d s d 5gf µd ë gµGF ±t


num, et vi-vi-i-cán- tem: qui µex Pa-µtre, Fi-li-µµóque pro- cé-

¾+ dµDS Œ µs d +µ 5gf d f g f d f + s µ+d f 5gf 3ds æ ë h h ±i


dit. Qui cum Patre µµet Fí-li- o simul adora- tur, µet conglo-

¾+ h h +µgµGF dµDS œ s + d g + f µd ë + h+ + µgµGF dµDS Œ d 5gf d ±u


ri-µi-µcá- µtur: qui lo-cú-tus est per Prophé- µtas. Et u-nam

¾+ µ5gf µd f g µf+ 3ds æ ë h h h h+ h + µh g 5gf dµDS Œ d ±u


sanctam cathó-li-cam et apostó-li- cam Ecclé- si- µ am. µ Con-

¾+ g f d µ 5gf d +f 5gf µd f µs µd +f 5gf + 3ds µë µ h gµGF dµDS Œ ±r


fí-te-µµor u-num baptísma µin remissi- o-nem pecca-tó- rum.
74
Kyriale Romanum

¾+ s +µd 5gf d µf µs µd µ+f 5gf 3ds +µë h +µgµG+F dµDS Œ d 5gf d ±z


Et exspé-cto re-surrecti- ó-nem mortu-µó- rum. Et vi- µtam

¾+ f g d µf d s + æ ë h6 gµg5 fzhgµgµ5 FD+ Œ+ +


ventú-ri sª-cu-µli. ** A-men.
µ±

Sonderausgabe für die


UNA VOCE
http: /µ/µwww.una.voce.de
in Zusammenarbeit mit dem BLG
http: /µ/µwww.indult-bonn.de

Omnia jura vindicabimus


© Holger Peter Sandhofe
MMI · µÆdibus Bardorum

75