Sunteți pe pagina 1din 13

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: FRACȚII CU NUMITORUL MAI MIC SAU EGAL CU 10 SAU CU NUMITORUL 100

Nr. de ore alocat: 16 ore

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.  Recapitulare: - reprezentarea intuitivă a unei fracţii  Resurse materiale:  Observarea
- Fracţii cu utilizând desene, haşuri, decupaje etc., manual tipărit/digital, sistematică:
numitorul mai mic pornind de la experienţa cotidiană (2.1); imagini, fișe de lucru; atitudinea elevilor faţă
sau egal cu 10 sau - scrierea unor fracţii pornind de la situații Caiet de exerciții clasa a de sarcina dată
cu numitorul egal familiare (2.1); IV-a- Editura Litera  Listă de verificare
cu 100: - citirea şi scrierea fracţiilor subunitare,  Resurse procedurale: (da, nu):
- diviziuni ale supraunitare şi a celor echiunitare, în situații conversaţia, exerciţiul,  concentrarea asupra
unui întreg: familiare sau în reprezentări (2.1); problematizarea, jocul sarcinii de rezolvat
sutime; - scrierea procentuală (25%, 50%, 75%), cu didactic  implicarea activă în
reprezentări prin suport intuitiv (2.1); rezolvarea sarcinii
desene - compararea a două fracţii cu acelaşi
- fracţii numitor sau cu acelaşi numărător, pornind
subunitare, de la obiecte sau de la reprezentări grafice
echiunitare, (2.2);
supraunitare; - ordonarea unor fracţii folosind exemple din
- adunarea şi viața cotidiană sau reprezentări grafice (2.3);
scăderea fracţiilor - intuirea echivalenței unei fracţii cu o sumă
cu acelaşi numitor; sau cu o diferenţă de fracţii cu acelaşi
- scrierea numitor, cu ajutorul unor reprezentări
procentuală grafice sau exemple familiare (2.4).
(numai pentru
25%, 50%, 75%)
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
- Fracţii cu - Citirea și scrierea fracțiilor; fișe de lucru; Caiet de Grila Cum te poți
numitorul mai - Fracţii subunitare, echiunitare, exerciții clasa a IV-a- aprecia
mic sau egal cu supraunitare; Editura Litera
10 sau cu - Compararea fracților;  Resurse procedurale:
numitorul egal cu - Ordonarea fracțiilor; conversaţia, exerciţiul
100 - Adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi
numitor.
1
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE

Nr. de ore alocat: 14 ore

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Dreaptă. - reprezentarea, sub forma unor desene  Resurse materiale:  Sarcina de lucru în
spaţiu şi a unor simboluri în Semidreaptă. sau planuri, a unor trasee reale sau manualul, riglă, creion, clasă:
diverse reprezentări Segment de imaginare; joc de rol echer, fișe de lucru, - reprezentarea unor
3.2. Explorarea caracteristicilor, drteaptă - utilizarea unei reprezentări simple Caiet de exerciții clasa a drepte, semidrepte,
relaţiilor şi a proprietăţilor pentru orientare în spaţiu, în condiţii IV-a- Editura Litera segmente de dreaptă
figurilor şi corpurilor geometrice familiare  Resurse
identificate în diferite contexte - identificarea unor segmente de dreaptă procedurale:
perpendiculare, paralele conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, jocul didactic

2. 2.1. Recunoaşterea nr. naturale  Drepte paralele - marcarea, prin pliere, a 1/2, respectiv 1/4;  Resurse materiale:  Portofoliu –
în concentrul 0 – 1 000 000 şi a 3/4; 0,50; 0,25; 50%; 25%; 75% din manualul, riglă, echer, Atelierul de
fracţiilor cu numitori mai mici suprafaţa unei figuri geometrice, cu ajutorul creioane colorate, fișe de geometrie
sau egali cu 10, respectiv egali unor exerciții practice (2.1); lucru, Caiet de exerciții - realizarea ferestrelor
cu 100 - verificarea poziţiei unor drepte folosind clasa a IV-a- Editura unei case prin pliere
3.1. Localizarea unor obiecte în echerul (3.2); Litera (identificarea
spaţiu şi a unor simboluri în - identificarea unor segmente de dreaptă  Intuitext, internetul segmentelor de dreaptă
diverse reprezentări perpendiculare, paralele (3.2);  Resurse paralele/
3.2. Explorarea caracteristicilor, - trasarea unor drepte paralele- procedurale: perpendiculare)
relaţiilor şi a proprietăţilor perpendiculare (3.2); conversaţia, explicaţia,
figurilor şi corpurilor geometrice - realizarea unor figuri TANGRAM şi exerciţiul, jocul didactic
identificate în diferite contexte identificarea, în acestea, a segmentelor de
drepată paralele (3.2).

2
3. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Unghiul drept. - identificarea numărului de unghiuri ale  Resurse materiale:  Sarcina de lucru în
spaţiu şi a unor simboluri în Unghiul ascuțit. unei figuri plane (3.2); manualul, riglă, creion, clasă:
diverse reprezentări Unghiul obtuz - ordonarea unghiurilor date, în funcţie de echer, fișe de lucru, - gruparea unor
3.2. Explorarea caracteristicilor, deschiderea lor (3.2); Caiet de exerciții clasa a unghiuri în funcţie de
relaţiilor şi a proprietăţilor - identificarea şi citirea unghiurilor în desene IV-a- Editura Litera felul lor
figurilor şi corpurilor geometrice date (3.2);  Resurse - realizarea planului
identificate în diferite contexte - gruparea unghiurilor în funcţie de felul lor procedurale: unei grădini şi
(3.2); conversaţia, explicaţia, marcarea unghiurilor
- desenarea unor unghiuri respectând exerciţiul, jocul didactic
indicaţii date (3.2);
- realizarea, în grup, a unui plan, după
modelul celui din proiectul Copiii arhitecţi
marcând în desen unghiurile (3.1)
- joc Drumul spre muşuroi - selectarea unui
traseu care respectă instrucţiuni date (3.1).
4. 2.1. Recunoaşterea nr. naturale  Drepte - marcarea, prin pliere, a 1/2, respectiv 1/4;  Resurse materiale:  Portofoliu –
în concentrul 0 – 1 000 000 şi a perpendiculare 3/4; 0,50; 0,25; 50%; 25%; 75% din manualul, riglă, echer, Atelierul de
fracţiilor cu numitori mai mici suprafaţa unei figuri geometrice, cu ajutorul creioane colorate, geometrie
sau egali cu 10, respectiv egali unor exerciții practice (2.1); pătratul TANGRAM, - realizarea ferestrelor
cu 100 - verificarea poziţiei unor drepte folosind fișe de lucru, Caiet de unei case prin pliere
3.1. Localizarea unor obiecte în echerul (3.2); exerciții clasa a IV-a- (identificarea
spaţiu şi a unor simboluri în - identificarea unor segmente de dreaptă Editura Litera segmentelor de dreaptă
diverse reprezentări perpendiculare, paralele (3.2);  Resurse paralele/
3.2. Explorarea caracteristicilor, - trasarea unor drepte paralele- procedurale: perpendiculare)
relaţiilor şi a proprietăţilor perpendiculare (3.2); conversaţia, explicaţia,
figurilor şi corpurilor geometrice - realizarea unor figuri TANGRAM şi exerciţiul, jocul didactic
identificate în diferite contexte identificarea, în acestea, a segmentelor de
drepată paralele şi perpendiculare (3.2).
5. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Poligoane. Cerc. - identificarea, în mediul înconjurător, a unor  Resurse materiale:  Probă practică:
relaţiilor şi a proprietăţilor Axa de simetrie axe de simetrie (3.2); manualul, riglă, echer, - trasarea figurilor
figurilor şi corpurilor geometrice - stabilirea axelor de simetrie ale unor figuri benzi de hârtie colorată, geometrice
identificate în diferite contexte geometrice prin diferite modalităţi (pliere, creioane colorate, fișe de  Portofoliu –
desen) (3.2); lucru, Caiet de exerciții Atelierul de
- construirea axelor de simetrie pentru figuri clasa a IV-a- Editura geometrie
geometrice date (3.2); Litera - realizarea unor
- completarea desenului unei figuri  Resurse modele decorative
geometrice după o axă de simetrie (3.2); procedurale: utilizând figuri
- realizarea unor desene folosind figurile conversaţia, explicaţia, geometrice
geometrice învăţate (3.2). exerciţiul, demonstraţia, - identificarea axelor de
problematizarea simetrie ale unor figuri
3
geometrice

6. 1.2. Generarea unor modele  Perimetrul - utilizarea unei formule de calcul pentru  Resurse materiale:  Sarcina pentr
repetitive/ regularităţi calculul perimetrului (1.2); manual tipărit/ digital, acasă:
3.2. Explorarea caracteristicilor, - construirea unor figuri geometrice riglă, creioane colorate, - calcularea
relaţiilor şi a proprietăţilor respectând dimensiuni date (3.2); fișe de lucru, Caiet de perimetrului unor
figurilor şi corpurilor geometrice - rezolvarea unor probleme care presupun exerciții clasa a IV-a- figure geometrice
identificate în diferite contexte calcularea perimetrului unor figuri (1.2); Editura Litera
 Resurse
procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstrația, exerciţiul,
problematizarea
7. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Aria unei - estimarea mărimii unor suprafeţe desenate  Resurse materiale:  Sarcina pentru
relaţiilor şi a proprietăţilor suprafețe pe o reţea, utilizând ca unitate de măsură manual, fișe de lucru, acasă:
figurilor şi corpurilor geometrice pătratul cu latura de 1 cm (3.2); Caiet de exerciții clasa a - determinare ariei unei
identificate în diferite contexte - desenarea unor figuri geometrice IV-a- Editura Litera suprafețe folosind ca
4.1. Utilizarea unor instrumente respectând indicații date (3.2);  Resurse procedurale: unitate de măsură
şi unităţi de măsură - determinarea de suprafeţe (din reprezentări, conversaţia euristică, pătratul cu latura de 1
standardizate, în situaţii concrete, folosind ca unitate de măsură pătratul cu explicaţia, demonstrația, cm
inclusiv pentru validarea unor latura de 1 cm) (4.1). exerciţiul, jocul didactic
transformări
8. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Corpuri - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte  Resurse materiale:  Probă practică:
relaţiilor şi a proprietăţilor geometrice care au forma unor corpuri geometrice manual tipărit/digital, - gruparea unor corpuri
figurilor şi corpurilor geometrice cunoscute, din mediul apropiat (cub, corpuri geometrice, bețe geometrice după
identificate în diferite contexte paralelipiped, cilindru, sferă, con, piramidă) de chibrit, plastilină criterii date
(3.2); Caiet de exerciții clasa a
- gruparea unor corpuri geometrice după IV-a- Editura Litera
criterii date (formă/ număr de feţe, număr de  Resurse procedurale:
vârfuri, număr de muchii) (3.2); conversaţia euristică,
- decuparea după contur a desfăşurării unui explicaţia, demonstrația,
corp geometric dat: cub, paralelipiped, exerciţiul, diagrama
cilindru, con, piramidă (3.2); Venn, jocul didactic
- construirea unor corpuri geometrice
folosind diverse materiale (beţişoare,
scobitori, plastilină etc.) (3.2);
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice
(3.2);
- reconstituirea corpurilor geometrice prin
plierea unor tipare (3.2).
4
9. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Cubul - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte  Resurse materiale:  Probă practică:
relaţiilor şi a proprietăţilor care au forma unor corpuri geometrice manual tipărit/digital, - gruparea unor corpuri
figurilor şi corpurilor geometrice cunoscute, din mediul apropiat (cub, corpuri geometrice, bețe geometrice după
identificate în diferite contexte paralelipiped, cilindru, sferă, con, piramidă) de chibrit, plastilină criterii date
(3.2); Caiet de exerciții clasa a
- gruparea unor corpuri geometrice după IV-a- Editura Litera
criterii date (formă/ număr de feţe, număr de
vârfuri, număr de muchii) (3.2);  Resurse procedurale:
- decuparea după contur a desfăşurării unui conversaţia euristică,
corp geometric dat: cub, paralelipiped, explicaţia, demonstrația,
cilindru, con, piramidă (3.2); exerciţiul, diagrama
- construirea unor corpuri geometrice Venn, jocul didactic
folosind diverse materiale (beţişoare,
scobitori, plastilină etc.) (3.2);
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice
(3.2);
- reconstituirea corpurilor geometrice prin
plierea unor tipare (3.2).
10. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Paralelipipedul - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte  Resurse materiale:  Probă practică:
1 relaţiilor şi a proprietăţilor care au forma unor corpuri geometrice manual tipărit/digital, - gruparea unor corpuri
figurilor şi corpurilor geometrice cunoscute, din mediul apropiat (cub, corpuri geometrice, bețe geometrice după
identificate în diferite contexte paralelipiped, cilindru, sferă, con, piramidă) de chibrit, plastilină criterii date
(3.2); Caiet de exerciții clasa a
- gruparea unor corpuri geometrice după IV-a- Editura Litera
criterii date (formă/ număr de feţe, număr de  Resurse procedurale:
vârfuri, număr de muchii) (3.2); conversaţia euristică,
- decuparea după contur a desfăşurării unui explicaţia, demonstrația,
corp geometric dat: cub, paralelipiped, exerciţiul, diagrama
cilindru, con, piramidă (3.2); Venn, jocul didactic
- construirea unor corpuri geometrice
folosind diverse materiale (beţişoare,
scobitori, plastilină etc.) (3.2);
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice
(3.2);
- reconstituirea corpurilor geometrice prin
plierea unor tipare (3.2).
11. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Volumul cubului - compararea volumelor unor corpuri  Resurse materiale:  Probă practică:
1 relaţiilor şi a proprietăţilor și al geometrice (cub, paralelipiped) folosind ca manualul, cuburi cu - determinarea
figurilor şi corpurilor geometrice paralelipipedului unitate de măsură cubul cu latura de 1 cm latura de 1 cm, fișe de volumului unor corpuri
identificate în diferite contexte (3.2); lucru, Caiet de exerciții geometrice
4.1. Utilizarea unor instrumente - jocuri de realizare a unor construcții din clasa a IV-a- Editura
5
şi unităţi de măsură cuburi cu latura de 1 cm și compararea Litera
standardizate, în situaţii concrete, volumului corpurilor (3.2);  Resurse procedurale:
inclusiv pentru validarea unor - determinarea de volume (pentru cub şi conversaţia, explicaţia,
transformări paralelipiped, din reprezentări, folosind demonstrația, exerciţiul,
cubul cu latura 1 cm) (4.1). jocul didactic
12. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Piramida - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte  Resurse materiale:  Probă practică:
relaţiilor şi a proprietăţilor care au forma unor corpuri geometrice manual tipărit/digital, - gruparea unor corpuri
figurilor şi corpurilor geometrice cunoscute, din mediul apropiat (cub, corpuri geometrice, bețe geometrice după
identificate în diferite contexte paralelipiped, cilindru, sferă, con, piramidă) de chibrit, plastilină criterii date
(3.2); Caiet de exerciții clasa a
- gruparea unor corpuri geometrice după IV-a- Editura Litera
criterii date (formă/ număr de feţe, număr de  Resurse procedurale:
vârfuri, număr de muchii) (3.2); conversaţia euristică,
- decuparea după contur a desfăşurării unui explicaţia, demonstrația,
corp geometric dat: cub, paralelipiped, exerciţiul, diagrama
cilindru, con, piramidă (3.2); Venn, jocul didactic
- construirea unor corpuri geometrice
folosind diverse materiale (beţişoare,
scobitori, plastilină etc.) (3.2);
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice
(3.2);
- reconstituirea corpurilor geometrice prin
plierea unor tipare (3.2).
13. 1.2. Generarea unor modele  Recapitulare - stabilirea axelor de simetrie ale unor figuri  Resurse materiale:  Observarea
1 repetitive/ regularităţi - Figuri geometrice geometrice prin diferite modalităţi (pliere, manual tipărit/ digital, sisSarcinatică:
3.1. Localizarea unor obiecte în - Axa de simetrie desen) (3.2.); imagini, rigle, creioane atitudinea elevilor
spaţiu şi a unor simboluri în - Perimetrul - determinarea perimetrului unor poligoane colorate, trusa de faţă de sarcina dată
diverse reprezentări - Aria unei (1.2); geometrie, fișe de lucru;  Listă de verificare
3.2. Explorarea caracteristicilor, suprafeţe - determinarea ariei unor figuri geometrice Caiet de exerciții clasa a (da, nu):
relaţiilor şi a proprietăţilor - Corpuri plane (4.1); IV-a- Editura Litera  concentrarea asupra
figurilor şi corpurilor geometrice geometrice - sortarea corpurilor geometrice după formă  Resurse procedurale: sarcinii de rezolvat;
identificate în diferite contexte (3.2); conversaţia, exerciţiul,  implicarea activă în
4.1. Utilizarea unor instrumente - construirea de regularităţi simple cu figuri problematizarea, jocul rezolvarea sarcinii.
şi unităţi de măsură sau corpuri geometrice, respectând una sau didactic
standardizate, în situaţii concrete, mai multe reguli diferite (1.2);
inclusiv pentru validarea unor - compararea volumelor unor corpuri
transformări geometrice (cub, paralelipiped) folosind ca
unitate de măsură cubul cu latura de 1 cm
(3.2);
- determinarea de volume (pentru cub şi

6
paralelipiped, din reprezentări, folosind
cubul cu latura 1 cm) (4.1);
- construirea unor imagini simetrice (3.2);
- rezolvarea unor probleme care presupun
aflarea perimetrului unor poligoane (3.2).
14. 1.2. Generarea unor modele  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
repetitive/ regularităţi - Figuri geometrice - identificarea și numirea figurilor plane; Caiet de exerciții clasa a Grila Cum te poți
3.1. Localizarea unor obiecte în - Axa de simetrie - identificarea elementelor componente ale IV-a- Editura Litera aprecia
spaţiu şi a unor simboluri în - Perimetrul unei figuri plane: unghi, latură, vârf;  Resurse procedurale:
diverse reprezentări - Aria unei - descrierea poziţiei obiectelor în spaţiu, în conversaţia, exerciţiul
3.2. Explorarea caracteristicilor, suprafeţe raport cu alte obiecte (paralel,
relaţiilor şi a proprietăţilor - Corpuri perpendicular);
figurilor şi corpurilor geometrice geometrice - recunoaşterea în situaţii familiare/în
identificate în diferite contexte reprezentări a unor obiecte cu formă
4.1. Utilizarea unor instrumente geometrică (cub, paralelipiped, piramidă,
şi unităţi de măsură cilindru, sferă, con);
standardizate, în situaţii concrete, - utilizarea formulelor de calcul pentru
inclusiv pentru validarea unor aflarea perimetrului unor figuri geometrice;
transformări - estimarea mărimii unor suprafeţe desenate
pe o reţea, utilizând ca unitate de măsură
pătratul cu latura de 1 cm;
- compararea volumelor unor corpuri
geometrice (cub, paralelipiped) folosind ca
unitate de măsură cubul cu latura de 1 cm.

7
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: PROBLEME DE ORGANIZARE ȘI REPREZENTARE A DATELOR. METODA COMPARAȚIEI

Nr. de ore alocat: 10 ore

8
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Organizarea - realizarea şi completarea unor tabele  Resurse materiale:  Sarcina de lucru în
spaţiu şi a unor simboluri în datelor în tabele respectând instrucţiuni în care se folosesc manualul tipar/digital, clasă:
diverse reprezentări și reprezentări cuvintele „rând” şi „coloană” (3.1); fișe de lucru; Caiet de  identificarea de
5.2. Organizarea datelor în tabele grafice - extragerea şi sortarea de numere dintr-un exerciții clasa a IV-a- informații din tabele/
şi reprezentarea lor grafică tabel, pe baza unor criterii date (5.2); Editura Litera grafice
- selectarea şi gruparea unor numere după  Resurse  înregistrarea în
mai multe criterii date şi înregistrarea datelor procedurale:
într-un tabel (5.2); tabele a unor date.
conversaţia, explicaţia,
- extragerea unor informații din calendarul demonstrația, exerciţiul,
naturii și utilizarea lor pentru rezolvarea problematizarea.
unor probleme (5.2);
- formularea de probleme pornind de la
reprezentări matematice, scheme, tabele
(5.1).
2. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Organizarea - realizarea şi completarea unor tabele  Resurse materiale:  Sarcina de lucru în
spaţiu şi a unor simboluri în datelor în tabele respectând instrucţiuni în care se folosesc manualul tipar/digital, clasă:
diverse reprezentări și reprezentări cuvintele „rând” şi „coloană” (3.1); fișe de lucru; Caiet de  identificarea de
5.2. Organizarea datelor în tabele grafice - extragerea şi sortarea de numere dintr-un exerciții clasa a IV-a- informații din tabele/
şi reprezentarea lor grafică tabel, pe baza unor criterii date (5.2); Editura Litera grafice
- selectarea şi gruparea unor numere după  Resurse  înregistrarea în
mai multe criterii date şi înregistrarea datelor procedurale:
într-un tabel (5.2); tabele a unor date.
conversaţia, explicaţia,
- extragerea unor informații din calendarul demonstrația, exerciţiul,
naturii și utilizarea lor pentru rezolvarea problematizarea.
unor probleme (5.2);
- formularea de probleme pornind de la
reprezentări matematice , scheme, tabele
(5.1).
3. 5.1. Utilizarea terminologiei  Metoda - identificarea şi analiza datelor unei  Resurse materiale:  Sarcina pentru
specifice şi a unor simboluri comparației probleme (5.3); manual, fișe de lucru, acasă:
matematice în rezolvarea şi/sau - identificarea expresiilor și cuvintelor din Caiet de exerciții clasa a - rezolvarea unor
compunerea de probleme cu enunţurile problemelor care sugerează IV-a- Editura Litera probleme folosind
raţionamente diverse operaţiile aritmetice studiate (a dat, a primit,  Resurse procedurale: metoda comparației
5.3. Rezolvarea de probleme cu a distribuit în mod egal, de două ori mai explicaţia, demonstrația,
operaţiile aritmetice studiate, în mult etc.) (5.3); exerciţiul,
concentrul - rezolvarea de probleme folosind simboluri, problematizarea
0 – 1 000 000 numere sau reprezentări grafice (5.3);
- rezolvarea unor probleme prin metoda
comparației (5.3);
- formularea de probleme pornind de la
relaţii matematice date (5.1).
4. 5.1. Utilizarea terminologiei  Metoda - identificarea şi analiza datelor unei  Resurse materiale:  Sarcina pentru
specifice şi a unor simboluri comparației probleme (5.3); manual, fișe de lucru, acasă:
matematice în rezolvarea şi/sau - identificarea expresiilor și cuvintelor din Caiet de exerciții clasa a - rezolvarea unor
compunerea de probleme cu enunţurile problemelor care sugerează IV-a- Editura Litera probleme folosind 9
raţionamente diverse operaţiile aritmetice studiate (a dat, a primit,  Resurse procedurale: metoda comparației
5.3. Rezolvarea de probleme cu a distribuit în mod egal, de două ori mai explicaţia, demonstrația,
operaţiile aritmetice studiate, în mult etc.) (5.3); exerciţiul,
concentrul - rezolvarea de probleme folosind simboluri, problematizarea
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: UNITĂȚI ȘI INSTRUMENTE DE MĂSURĂ

Nr. de ore alocat: 12 ore

10
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Unități de - utilizarea instrumentelor de măsură a  Resurse materiale:  Sarcina de lucru în
şi unităţi de măsură măsură pentru lungimii și a unităților de măsură standard manual tipărit și digital; clasă:
standardizate, în situaţii lungime adecvate în realizarea unor măsurări ale instrumente de măsură a - efectuarea unor
concrete, inclusiv pentru lungimii (4.1); lungimii (metrul măsurători folosind
validarea unor transformări - efectuarea de măsurători cu unități tâmplarului, metrul instrumente de măsură
4.2. Operarea cu unităţi de standard (4.1); croitorului, ruleta), riglă; pentru lungime
măsură standardizate, folosind - înregistrarea și interpretarea rezultatelor Caiet de exerciții clasa a
transformări unor măsurători ale lungimii (4.1) IV-a- Editura Litera
- exprimarea măsurii unor lungimi în  Resurse procedurale:
multiplii sau submultipli ai metrului (4.1); conversaţia, activități
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de practice, exerciţiul,
măsură pentru lungime (4.2). problematizarea
2. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Unități de - utilizarea instrumentelor de măsură a  Resurse materiale:  Evaluarea
şi unităţi de măsură măsură pentru lungimii și a unităților de măsură standard manual tipărit și digital, după rezolvarea
standardizate, în situaţii lungime adecvate în realizarea unor măsurări ale jetoane, imagini; Caiet sarcinilor de învățare:
concrete, inclusiv pentru lungimii (4.1); de exerciții clasa a IV-a- Autoevaluarea prin
validarea unor transformări - alegerea unităţilor de măsură adecvate Editura Litera compararea rezultatelor
4.2. Operarea cu unităţi de pentru a măsura lungimi (4.1);  Resurse procedurale: obținute cu rezolvarea
măsură standardizate, folosind - exprimarea măsurii unor lungimi în conversaţia, activități model
transformări multipli și sumbultiplii ai metrului (4.1); practice, exerciţiul,
2.5. Efectuarea de înmulţiri de - efectuarea de înmulţiri şi împărţiri cu 10, problematizarea
nr. în concentrul 0 – 1 000 000 100, 1 000 pentru transformarea unităților de
când factorii au cel mult trei măsură (2.5);
cifre şi de împărţiri la numere de - transformarea rezultatelor unor măsurători,
o cifră sau două cifre folosind operațiilor cunoscute (4.1);
- efectuarea de transformări cu unităţi de
măsură standard în limita operaţiilor studiate
(4.2);
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de
măsură pentru lungime (4.2);
- rezolvarea de probleme practice în care
intervin unităţi de măsură standard (4.2).
3. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Unități de - efectuarea de măsurători cu unități  Resurse materiale:  Evaluarea după
şi unităţi de măsură măsură pentru nonstandard și standard pentru capacitate manual tipărit și digital; rezolvarea sarcinilor
standardizate, în situaţii volumului (4.1); vase de diverse de învățare:
concrete, inclusiv pentru lichidelor. - selectarea și utilizarea instrumentelor de capacități, imagini; Tehnica „Fără mâini
validarea unor transformări măsură a capacității și a unităților de măsură Caiet de exerciții clasa a ridicate” - se aşteaptă
4.2. Operarea cu unităţi de standard adecvate în realizarea unor IV-a- Editura Litera răspunsuri la anumite
măsură standardizate, folosind măsurări ale capacității (4.1);  Resurse solicitări ale cadrului
transformări - înregistrarea și interpretarea rezultatelor procedurale: didactic; se lasă
unor măsurători ale capacității (4.1) conversaţia, activități elevilor timp de
- exprimarea măsurii unor capacități în practice, exerciţiul, gândire, apoi pot
multiplii și submultipli ai litrului (4.1); Gândiți, lucrați în discuta în perechi sau
- ordonarea unor capacități exprimate în perechi, comunicați, în grupuri mici; atenţia
unități de măsură diferite, pe baza relației cu problematizarea învățătorului se poate 11
unitatea principală de măsură (4.2); muta către anumiţi
elevi, oferindu-se şi
celor timizi, tăcuţi sau
neîncrezători în forţele
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: RECAPITULARE FINALĂ / EVALUARE FINALĂ
Nr. de ore alocat: 8 ore

12
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.1. Recunoaşterea nr. naturale în  Numerele - generarea/completarea unor șiruri de  Resurse materiale:  Sarcina de lucru în
concentrul 0 – 1 000 000 şi a naturale numere mai mici decât 1 000 000, ale căror manual tipărit și digital; clasă:
fracţiilor cu numitori mai mici cuprinse între 0 cifre îndeplinesc condiţii date (1.2); Caiet de exerciții clasa a - compararea numerelor
sau egali cu 10, respectiv egali și 1 000 000 - identificarea cifrelor unităţilor/zecilor/ IV-a- Editura Litera naturale
cu 100 sutelor/ miilor/ zecilor de mii/ sutelor de mii  Resurse procedurale: 0- 1 000 000;
2.2. Compararea nr. naturale în dintr-un număr (2.1); conversaţia, exerciţiul, - adunarea și scăderea
concentrul 0 – 1 000 000, - generarea de numere mai mici decât problematizarea, jocul numerelor naturale 0 –
respectiv a fracţiilor care au 1000000, care îndeplinesc condiţii date didactic 1 000 000.
acelaşi numărător sau acelaşi (2.1);
numitor, mai mic sau egal cu 10 - compararea unor numere mai mici sau
sau numitor egal cu 100 egale cu 1 000 000 utilizând algoritmul de
2.3. Ordonarea nr. naturale în comparare (2.2);
concentrul 0 – 1 000 000 şi - rotunjirea unui număr dat la ordinul
respectiv a fracţiilor care au solicitat, pe baza regulilor de rotunjire (2.3);
acelaşi numărător sau acelaşi - formarea, scrierea şi citirea numerelor
numitor, mai mic sau egal cu 10 folosind cifrele romane I, V, X, L, C, D, M
sau numitor egal cu 100 (2.1).
2 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea și - efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și  Resurse materiale:  Observarea
scăderi de numere naturale în scăderea fără trecere peste ordin, cu numere în manual tipărit/digital, sisSarcinatică:
concentrul 0 – 1 000 000 sau cu numerelor concentrul 0 – 1 000 000 (2.4); imagini, fișe de lucru; atitudinea elevilor faţă
numere fracţionare naturale în - efectuarea probei operaţiei de adunare, Caiet de exerciții clasa a de sarcina dată
5.1. Utilizarea terminologiei concentrul respectiv de scădere (2.4); IV-a- Editura Litera  Listă de verificare
specifice şi a unor simboluri 0 – 1 000 000 - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule  Resurse procedurale: (da, nu):
matematice în rezolvarea şi/sau (2.4.); conversaţia, exerciţiul,  concentrarea asupra
compunerea de probleme cu - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află problematizarea, jocul sarcinii de rezolvat
raţionamente diverse suma/diferența ....” (5.1); didactic  implicarea activă în
- aflarea unui termen necunoscut, folosind rezolvarea sarcinii
metoda balanţei sau prin efectuarea probei
adunării/scăderii (5.1).
3 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea și - efectuarea de înmulțiri prin utilizarea  Resurse materiale:  Sarcina pentru
numere în concentrul împărțirea algoritmului de calcul în scris (2.5.); manual tipărit și digital; acasă:
0 – 1 000 000 când factorii au numerelor - efectuarea împărțirii unor nr naturale la Caiet de exerciții clasa a - înmulțirea și
cel mult trei cifre şi de împărţiri naturale în numere de o cifră sau două cifre (2.5); IV-a- Editura Litera împărțirea
la nr. de o cifră sau două cifre concentrul - rezolvarea de exerciții, cu operațiile  Resurse procedurale: numerelor naturale 0 –
5.1. Utilizarea terminologiei 0 – 1 000 000 cunoscute, respectând ordinea efectuării conversaţia, exerciţiul, 1 000 000;
specifice şi a unor simboluri operațiilor și semnificația parantezelor problematizarea, jocul - rezolvarea de
matematice în rezolvarea şi/sau rotunde (2.5); didactic exerciţii, cu operaţiile
compunerea de probleme cu - aflarea unui număr necunoscut, folosind cunoscute, respectând
raţionamente diverse metoda balanţei sau prin efectuarea probei ordinea efectuării
5.3. Rezolvarea de probleme cu (5.1); operaţiilor şi
operaţiile aritmetice studiate, în - efectuarea probei unei operaţii de semnificaţia
concentrul 0 – 1 000 000 înmulţire/împărţire (2.5); parantezelor rotunde.
- rezolvarea de probleme folosind operațiile
învățate (5.3).
4 2.1. Recunoaşterea nr. naturale în  Elemente de - reprezentarea intuitivă a unei fracţii  Resurse materiale:  Sarcina de lucru în 13
concentrul 0 – 1 000 000 şi a geometrie. utilizând desene, haşuri, decupaje etc., manual tipărit și digital; clasă:
fracţiilor cu numitori mai mici Fracții pornind de la experienţa cotidiană (2.1); Caiet de exerciții clasa a - recunoaşterea şi
sau egali cu 10, respectiv egali - scrierea unor fracţii pornind de la situații IV-a- Editura Litera descrierea unor
cu 100 familiare (2.1);  Resurse procedurale: obiecte care au forma