Sunteți pe pagina 1din 7

S.C. VIESSMANN TRANSILVANIA S.R.L.

Mun.TÂRGU MUREȘ Str. Depozitelor, Nr. 30,


Jud. Mureș.
Nr.înreg. _____ /_________

AVIZAT
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Horea” al Judeţului Mureș
INSPECTOR ŞEF
APROB Col.
ADMINISTRATOR HANDREA CĂLIN
Dip.ing.
BODÓ ATTILA

PLAN DE INTERVENŢIE
ÎN CAZ DE INCENDIU
1. DATE DE IDENTIFICARE.

1.1 Denumirea operatorului economic sau a instituţiei;


1.2 Adresă, Număr de telefon, Fax, E-mail;
1.3 Profilul de activitate.

2. PLANUL GENERAL AL UNITĂŢII, LA SCARĂ (text şi grafic)

Anexa nr. 1, din acesta rezultând:


2.1 amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor din incintă;
2.2 căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia;
2.3 reţelele de apă şi sursele proprii de alimentare cu apă;
2.4 rezervele de agenţi de stingere şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie;
2.5 reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze naturale, etc.;
2.6 reţelele de canalizare;
2.7 vecinătăţile.

Deși legislația nu impune, dar solicităm în scopul identificării amplasării obiectivului în zonă, la
Planul de intervenție se va ataşa şi Planul de amplasament din care să reiasă locul de amplasare a subunității
de pompieri şi a locaţiei operatorului economic/instituţiei, prin marcarea cu semnul convențional
corespunzător, respectiv itinerariile de deplasare ale serviciilor de urgență, de bază și de rezervă, prin
marcarea cu linii de culoare albastră;
La marcarea : reţelei de apă, canalizare, a cailor de acces/intervenţie, a itinerariilor de deplasare
principal şi de rezervă, a locului de evacuare a bunurilor, tabloului electric, reţeaua de gaze, vana de gaze
(după caz), reţelei electrice, a surselor de apă (hidranţi interiori /exteriori /rezervoare/ bazine apă, /instalaţii
de stingere, semnalizare şi detectare/centrale de semnalizare a incendiilor automate)– după caz, a
locului/rilor de izbucnire a incendiului, stingătoare, se vor utiliza pictogramele si culorile specificate
conform machetei cu semnele convenţionale anexă la procedura PS 03 SC 2012- privind avizarea planurilor
de intervenţie
Notă : nu se acceptă ca partea grafică (planul general al unităţii, la scară să fie editat cu scris
olograf - de mână, inclusiv semnele convenţionale), de asemenea cu ştersături sau modificări

3. CONCEPŢIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A INTERVENŢIEI


ÎN CAZ DE INCENDIU.

3.1. Concluzii privind intervenţia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu sau din evaluarea
capacităţii de apărare împotriva incendiilor.

Notă : nu se acceptă ataşarea la planul de intervenţie, a scenariului de securitate la incendiu sau


evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor, ci numai elemente relevante din acestea.

3.2. Particularităţi tactice de intervenţie, pentru :


Se au în vedere:
a) evacuarea utilizatorilor (persoane şi după caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor şi
protejarea bunurilor periclitate:
 evacuarea persoanelor aflate în incinta spaţiilor societăţii / instituţiei se face pe traseele marcate cu
indicatoare standardizate astfel încât acestea să fie recunoscute cu uşurinţă de către persoanele care le
utilizează în caz de incendiu, materializate şi în Planurile de evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz
de incendiu – afişate în locuri vizibile, prin săgeţi de culoare verde;
 căile de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu sunt păstrate în permanenţă libere, sunt prevăzute cu
indicatoare standardizate, dar nu sunt (şi sunt – după caz), prevăzute cu iluminat de siguranţă;
echipele de evacuare a persoanelor aflate în incinta spaţiilor societăţii / instituţiei sunt organizate pe
două schimburi (unul, trei, după caz) şi sunt conforme cu „Organizarea intervenţiei pe locul de muncă”,
afişată la obiectiv.
 locul de adunare a persoanelor evacuate este stabilit în zona de parcare auto catre strada Băneasa sau în
fata societății (după caz, în funcție de zona unde este incendiul), unde responsabilul cu prezenţa
personalului evacuat va face prezenţa acestora şi va comunica coordonatorului evacuării cele
constatate, acesta din urmă informând conducerea societăţii şi după caz, pompierii militari, despre acest
fapt.
 ajutorul medical în prima fază va fi acordat de echipa de prim ajutor constituită la nivelul societăţii,
formată din 5 membri, respectiv dl. …………. – Tel: …….,
dl. ………. – Tel:……..
dl. ………….. – Tel: ……… ,
care au cunoştinţe în privinţa acordării primului ajutor şi gradual, în funcţie de situaţie, se va cere
sprijinul personalului de specialitate din cadrul Serviciului de Ambulanţă al
……………………………………..,
Bunurile periclitate vor fi evacuate sub coordonarea şefilor locurilor de muncă, de către persoane
instruite în prealabil şi stabilite în Planurile de evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu
aferente tuturor punctelor de lucru, şi sunt conforme cu „Organizarea intervenţiei pe locul de muncă”,
afişată la obiectiv.

b) localizarea şi lichidarea incendiilor:


 în faza iniţială se execută de către personalul de pe locurile de muncă, desemnat prin Decizia /
Dispoziţia nr. … din ………. şi menţionat în Planurile privind organizarea apărării împotriva
incendiilor pe locurile de muncă, întocmite de către persoana cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor la nivelul societăţii ing.HENTEȘ FLORIN – Cadrul tehnic P.S.I. şi aprobate de către
Administrator cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare (….. stingătoare tip P6
– marcate în Plan, ….. pichete P.S.I. dotate corespunzător – marcate în Plan, ….. hidranţi interior
amplasaţi în ………………. şi ….. hidranţi exteriori, amplasaţi în …………. dacă este cazul).
Echipele de primă intervenţie în caz de incendiu sunt organizate îndouă schimburi şi sunt conforme cu
„Organizarea intervenţiei pe locul de muncă”, afişată la obiectiv.

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei în caz de incendiu la S.C. Viessmann Transilvania S.R.L.se


aplică în două variante:

Intervenţia cu forţele proprii de pe locurile de muncă:


Se lucrează cu un număr de 54 salariaţi la schimbul I şi 54 salariaţi la schimbul II.
În aceste condiţii se consideră 2 situaţii:
 începutul de incendiu se produce în timpul programului de lucru şi de regulă, se poate observa la timp
de către unul dintre angajaţi;
 începutul de incendiu se produce în afara orelor de program (zile libere).

# În condiţiile izbucnirii incendiului în timpul programului de lucru:


Prima persoană care observă incendiul:
 va anunţa verbal acest lucru, strigând „foc!”, „incendiu!”;
 va anunţa şeful locului de muncă;
 va da alarma de incendiu la întregul personal din unitate;
 va acţiona în continuare conform planurilor sau va executa sarcinile pe care eventual le va primi, în
funcţie de împrejurări.
Conducerea societăţii, şeful locului de muncă sau chiar persoana care a observat incendiul, va anunţa
subunitatea de pompieri militari de raion, la telefon „112”, procedând astfel:
 se indică numele, adresa şi numărul de telefon de la care se apelează;
 se indică locul izbucnirii incendiului şi ce arde;
 se rămâne lângă telefon pentru confirmarea mesajului (dacă este cazul) şi pentru a furniza alte relaţii
referitoare la eveniment.
Conducerea societăţii este responsabilă pentru:
 repartizarea membrilor echipelor de primă intervenţie şi evacuare de pe locurile de muncă pe fiecare
zonă din incinta societăţii, în care sunt responsabili cu evacuarea persoanelor şi bunurilor în caz de
incendiu şi intervenţia operativă cu mijloacele tehnice din dotare;
 asigurarea resurselor necesare tuturor membrilor echipelor de primă intervenţie, şi Cadrului tehnic
P.S.I., pentru a-şi putea îndeplini atribuţiile;
 asigurarea implementării eficiente a activităţii de apărare împotriva incendiilor şi a gestionării modului
de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu.
Şeful locului de muncă (sectorului de activitate) are următoarele atribuţii:
 va conduce operaţiunile de stingere, coordonând să se intervină şi să se acţioneze conform Planului cu
organizarea apărării împotriva incendiilor pe locul de muncă şi numărului de persoane disponibile în
momentul respectiv, după caz;
 va urmări evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale, surprinse de incendiu în interior şi protejarea
sau îndepărtarea celorlalte materiale combustibile din zona incendiată; - se vor îndepărta prioritar:
eventualele recipiente cu gaze sub presiune (butelii cu GPL, cu oxigen, cu CO2 sau alte gaze);
 va lua măsuri de deconectare parţială sau totală a instalaţiei electrice, în funcţie de natura şi amploarea
incendiului. Operaţiunea se va efectua de către persoane calificate şi echipate corespunzător
(electricianul de serviciu).
 Atenţie! :
Deconectarea totală a instalaţiei electrice implică oprirea iluminatului şi după caz, a unor consumatori
vitali, respectiv centralele termice, care pot influenţa desfăşurarea în continuare a operaţiunilor de
intervenţie. Pompierii militari vor folosi pe timpul intervenţiei, mijloacele de iluminat din dotarea
acestora.
Persoana cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor – Cadrul tehnic P.S.I.:
 îndeplineşte atribuţiile stabilite în Dispoziţia de numire / Fişa Postului – (după caz), în cazul unui
incendiu;
 participă şi coordonează operaţiunile de evacuare a persoanelor şi bunurilor surprinse de incendiu şi de
intervenţie a personalului propriu;
 marchează şi verifică locurile în care sunt amplasate mijloacele tehnice de apărare împotriva
incendiilor, ieşirile de urgenţă şi punctele de declanşare manuală a alarmei de incendiu;
 verifică funcţionarea şi întreţinerea periodică a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor,
conform reglementărilor tehnice specifice;
 asigură spaţiile societăţii împotriva unui eventual incendiu, precum şi controlul practicabilităţii şi
neobstrucţionării căilor de acces-evacuare în caz de incendiu;
 furnizează pompierilor militari, la sosirea acestora, toate datele referitoare la evoluţia incendiului
(locaţie, amploare, intensitate, posibilităţi de propagare, ce măsuri au fost luate de către echipele de
primă intervenţie pentru evacuarea persoanelor şi localizarea incendiului, etc.) şi la eventualele
persoane lipsă la apel (împreună cu locaţia presupusă a acestora).
Membrii echipelor de primă intervenţie şi evacuare:
 participă la stingerea începutului de incendiu cu mijloacele de primă intervenţie din dotare (stingătoare,
pichete PSI, hidranţi interiori şi exteriori – după caz); dacă focul nu s-a stins, se evacuează zona
afectată, se încearcă pe cât posibil localizarea acestuia şi protecţia zonelor învecinate şi se aşteaptă
intervenţia forţelor specializate ale I.S.U. ,,Horea,, Mureș;
 intră în toate încăperile accesibile din zona de responsabilitate alocată şi dirijează personalul pentru
evacuarea clădirii;
 îndrumă personalul către cea mai apropiată cale de evacuare;
 menţin calmul personalului pe timpul evacuării;
 se deplasează la punctul de adunare stabilit, după evacuarea zonei;
 preiau controlul asupra locului de adunare şi se asigură că nici o persoană nu intră în clădirile societăţii
până la primirea dispoziţiei în acest sens, de la conducerea societăţii;
 participă la o analiză, după terminarea evenimentului şi raportează orice dificultate întâlnită în procesul
de evacuare şi intervenţie.
La declanşarea alarmei de incendiu, salariaţii societăţii sunt obligaţi să acţioneze astfel:
 încetează orice activitate,
 personalul salariat al unităţii va opri instalaţia sau utilajul la care lucrează, prin acţionarea butonului de
oprire;
 abandonează obiectele personale;
 lasă uşile descuiate, dacă nu există alte reglementări în acest sens;
 părăsesc imediat clădirile, pe căile de evacuare, sau prin locurile indicate de membrii echipelor de
primă intervenţie;
 menţin libere căile de acces către secţii, ateliere, depozite, magazii, clădiri, etc.;
 urmează toate indicaţiile primite de la membrii echipelor de primă intervenţie;
 rămân la locul de adunare până la încheierea definitivă a evenimentului.

În condiţiile izbucnirii incendiului în afara orelor de program de lucru:


Personalul de pază – S.C. …………………… – cu care este încheiat contract (dacă este cazul), va
anunţa operativ evenimentul la nr. de telefon „112” şi pe conducătorul societăţii la nr. de telefon 0747507074.
Dacă paza se execută cu personal propriu, se vor specifica numele şi numerele de telefon ale
paznicilor, persoana care îi coordonează, precum şi atribuţiile acestora privind modul de observare, alertare
şi primă intervenţie în caz de incendiu.
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Pentru anunţarea serviciilor de urgenţă profesioniste, se procedează astfel:
 se indică numele, adresa şi numărul de telefon de la care se apelează;
 se indică locul evenimentului şi se precizează ce arde;
 se rămâne lângă telefon pentru confirmarea mesajului (dacă este cazul) şi pentru a furniza alte relaţii
referitoare la eveniment.
După anunţarea pompierilor militari, personalul de pază va lua măsuri de evacuare a bunurilor
materiale din zona afectată de incendiu şi va acţiona asupra acestuia cu mijloacele tehnice din dotare, până la
sosirea forţelor militare specializate ale I.S.U. ,, Horea,, Mureș.

Se vor menţiona 1 şi/sau 2 situaţii ipoteze privind rezolvarea unor situaţii generate de izbucnirea
unui incendiu la punctele vulnerabile existente în cadrul amplasamentului.(exemplu : centrală termică,
depozit, bucătărie, etc)

c) protecţia personalului de intervenţie:


Se va menţiona dotarea cu echipament de protecţie al personalului propriu de intervenţie, după
caz şi modul de utilizare al acestuia.

d) protecţia vecinătăţilor:
Varianta 1: (după caz)
 datorită distanţelor mari ce separă societatea faţă de vecinătăţi, nu există riscul propagării eventualelor
incendii la acestea, însă protecţia se execută de către personalul de pe locurile de muncă instruit în
prealabil, folosindu-se mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare.

SAU:

Varianta 2: (după caz)


 datorită distanţelor mici ce separă societatea faţă de vecinătăţi, după cum reiese şi din Planul general al
unităţii, anexat, riscul propagării eventualelor incendii la vecinătăţi este mare, protecţia acestora fiind
realizată în măsura posibilităţilor şi amplorii evenimentului, de către echipele de primă intervenţie
proprii, folosindu-se mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare, până la sosirea
forţelor profesioniste ale I.S.U. Horea Mureș.
 personalul din conducerea societăţii şi şefii echipelor de primă intervenţie, vor informa operativ despre
acest aspect, forţele profesioniste ale I.S.U. Horea Mureș, la sosirea acestora.
e) înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu :
Se va colabora cu serviciile de urgenţă profesioniste, dând toate informaţiile solicitate, permiţând
accesul la sursele de apă, etc.
După stingerea incendiului se trece la identificarea cauzelor, surselor de aprindere şi evaluarea
pagubelor create, la eliberarea locului evenimentului, îndepărtând resturile, refacerea instalaţiilor şi utilajelor
deteriorate, etc.
Resturile rezultate în urma incendiului se vor îndepărta, verificându-se să fie complet stinse şi răcite,
înainte de depozitarea temporară a acestora în ………………………………………………….
Se realizează în măsura posibilităţilor, cu ajutorul salariaţilor societăţii, sau cu utilaje cerute în sprijin
de la alţi agenţi economici (de exemplu: S.C. _____ sau S.C. _______________S.R.L. – localitatea ) sau de la
Primăria ………….., cu respectarea prevederilor prevăzute în legislaţia privind protecţia mediului.
4. FORŢE DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU. (text)
4.1 Societatea nu are constituit Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă, conform prevederilor legale în
vigoare (sau dacă are, se menţionează categoria Serviciului, Societatea de care aparţine, numărul
contractului de intervenţie încheiat,numărul de telefon, itinerariile de deplasare, dotarea acestuia şi
modalităţile de anunţare). Dispune de o persoană cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor, respectiv dl. Ing.HENTEȘ FLORIN, Cadru tehnic P.S.I., care desfăşoară activităţi
specifice de prevenire a incendiilor în cadrul societăţii şi de intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă,
conform Dispoziţiei nr. ____ din ______________ sau Fişei postului (după caz).
Societatea are în dotare …. stingătoare cu praf
..... de tip stingătoare cu gaze inerte
…. stingătoare cu spumă mecanică de tip SM 50,
1 pichet PSI dotat cu lopeţi, găleţi, topoare,
4 hidranţi exteriori stradali de tip „…”, amplasaţi în str.Baneasa 3 și 1 in
curtea depozitelor. Aceștia sunt racordaţi la reţeaua de apă a mun. Târgu
Mureș
Echipamentul de protecţie individuală pentru personalul propriu nu este asigurat încă
4.2 Societatea nu are încheiate contracte de cooperare cu alte servicii voluntare sau private pentru situaţii
de urgenţă (sau dacă are, se menţionează categoria Serviciului, localitatea de care aparţine, numărul
contractului de intervenţie încheiat, numărul de telefon, itinerariile de deplasare, dotarea acestuia şi
modalităţile de anunţare).
4.3 Societatea se află situată în raionul de bază al Detaşamentului 1de Pompieri Horea Mureș, aflat la o
distanţă de aproximativ 2,5 km şi care poate interveni pe următoarele itinerarii:
Itinerariu de bază: Str.Horea – Str. Cuza Vodă – Str. Libertății – Str. Băneasa - Str. Depozitelor nr 30
Obiectiv (aprox. 15 min.);
Itinerariu de rezervă: Str.Horea – Str. Cuza Vodă – Str. Libertății – Str. Băneasa (aprox. 15 min). –
când este cazul
Telefon:112, 0265 269 661
4.4 Alte forţe cu care se cooperează:
o Serviciul de Ambulanţă al Mun. Târgu Mureș – tel: 112; 0265 210 878 ;
o Poliţia Mun. Târgu Mureș - tel. 112; 0265 202 300 ;
o Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Mures - tel: 112; 0265 254 455;
o Societatea de distribuţie a gazelor naturale - S.C. E.ON Gaz S.A., tel: 0265 267.601
sau 0800 800 366
o Societatea de distribuţie a energiei electrice - S.C. ELECTRICA DISTRIBUȚIE, tel: 0265
267.601

5. SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN CAZ DE INCENDIU,


EXTERIOARE UNITĂŢII. (text şi grafic)
5.1 Reţele de alimentare cu apă
a) debite,
b) presiuni,
c) amplasarea hidranţilor exteriori şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii
Societatea nu este racordată la reţeaua de alimentare cu apă a mun.Târgu Mureș
Apa fecaloid menajeră este asigurată dintr-un puț forat.
În apropierea societăţii există hidranţi exteriori pentru alimentarea autospecialelor de intervenţie,
acestea putând fi alimentate de la hidranţii reţelei de apă a localităţii Târgu Mureș, de pe strada Băneasa la
aproximativ 50 m şi de la un hidrant exterior aflat la aprox. 5 m distanţă.
Societatea nu dispune de hidranţi interiori
4 hidranţi exteriori subterani, 3 amplasaţi în str.Băneasa şi 1 hidrant exterior în curtea comuna la o
distanta de 5 m de societate înspre str. Depozitelor racordaţi la reţeaua de apă a a localității Târgu Mureș
5.2 Alte surse artificiale sau naturale de apă
a) felul şi capacitatea acestuia
b) platforme (puncte) de alimentare şi distanţe faţă de unitate
Societatea nu dispune de platforme de alimentare cu apă în caz de incendiu, cele mai apropiate fiind
situate pe râul Mureș, la o distanţă de circa 1 km Baraj tampon nr.2
6. PLANUL FIECĂREI CONSTRUCŢII, INSTALAŢII TEHNOLOGICE
SAU PLATFORME DE DEPOZITARE (LA SCARĂ). (text şi grafic)-daca este
cazul.
Anexele nr. ..... şi nr. ……., din acestea rezultând:
6.1 destinaţia spaţiilor (încăperilor);
6.2 suprafaţa construită şi aria desfăşurată;
6.3 regimul de înălţime (numărul nivelurilor);
6.4 numărul de persoane care utilizează construcţia, pe niveluri şi total;
6.5 căile interioare de acces, evacuare şi intervenţie;
6.6 natura materialelor şi a elementelor de construcţie;
6.7 nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu asigurate;
6.8 instalaţiile utilitare aferente;
6.9 instalaţii, sisteme, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care
este echipată;
6.10 dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu;
Pe schiţele cu dispozitivele de intervenţie vor fi materializate grafic dispozitivele de intervenţie în
caz de incendiu ale forţelor proprii de intervenţie (stingătoare, centrale de semnalizare a incendiilor,
instalaţii de stingere (sprinklere, drencere)/detectare fum etc.), surse artificiale de apă – hidranţi,
bazine/rezervoare apă, pentru punctele vulnerabile la incendiu, şi nu ale forţele serviciilor de urgenţă
profesioniste, acestea fiind stabilite prin documente operative proprii.
De asemenea în cuprinsul cap VI, se va insera calculul forţelor şi mijloacelor şi timpii operativi
de intervenţie numai pentru operatorul economic.
Datorită faptului că obiectivul S.C. Viessmann Transilvania S.R.L., are în compunere numai
construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic și mediu de incendiu, nu este
încadrat în categoriile de clădiri înalte şi foarte înalte (sub 28m sau 45 m), nu deţine săli aglomerate sau
cu aglomerări de persoane (50 sau 200 ) şi nu dispune de depozite de mari valori, nu s-au întocmit
planurile detaliate prevăzute la pct. 6 din structura – cadru, conform precizărilor specificate în NOTA
prevăzută în Anexa nr. 3 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin O.M.A.I. nr.
163/2007.
În cazul în care nu se va întocmi cap VI, în conturul construcţiilor, instalaţiilor
tehnologice şi al platformelor de depozitare, marcate în planul general al incintei unităţii
(anexa nr. 2), la scară, ori într-un tabel separat, se înscriu suplimentar: destinaţia,
suprafaţa, numărul de niveluri, rezistenţa la foc şi, după caz, categoriile pericolului de
incendiu.

Cadru Tehnic P.S.I.


Insp.ing.FLORIN HENTEȘ