Sunteți pe pagina 1din 11

S.C. VIESSMANN TRANSILVANIA S.R.L.

DISPOZITIE PRIVIND REGLEMENTAREA


LUCRULUI CU FOC DESCHIS SI A FUMATULUI

CADRU LEGAL: LEGEA 307/2006 SI OMAI 163/2007

CADRU TEHNIC P.S.I.


ING. FLORIN HENTEȘ
26/04/2020
S.C. VIESSMANN TRANSILVANIA S.R.L.
RO/540240 TÂRGU MUREȘ, jud.MUREȘ DISPOZITIE PRIVIND REFLEMENTAREA
Str.Depozitelor nr.30
LUCRULUI CU FOC DESCHIS Cod : AU.PSI-03
NR.REG.COM: J26/1236/2005
CUI: 17758655
SI A FUMATULUI

Editia : 1 Revizia : 1 Data: 26.04.2020

DECIZIA

Nr. 13 din 26.04.2020


- privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului -

Având în vedere prevederile art. 19 lit. a,şi g, din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor,
Ţinând cont de prevederile art. 5,9, şi 17lit. b), din Normele Generale privind apărarea
împotriva incendiilor, aprobate prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163 din
28.02.2007.
În baza Legii nr. 31 din 1990 republicată,

ADMINISTRATORUL
S.C. VIESSMANN TRANSILVANIA S.R.L.

DECIDE:

A. Executarea lucrărilor cu foc deschis

1. Lucrările cu foc deschis (sudare, tăiere, lipire, focul pentru arderea gunoaielor şi
deşeurilor, flacăra produsă de brichete, chibrituri, lumânări, lămpi sau aparate de gătit) se vor
executa şi se vor supraveghea numai de persoane calificate, experimentate şi instruite.
Se interzice utilizarea focului deschis, fără « Permis de lucru cu foc » în toate
spaţiile societăţii. În încăperile şi zonele nominalizate mai sus, lucrările de sudare, tăiere,
lipire sau alte operaţiuni cu foc deschis, se vor executa numai pe baza permisului de lucru
cu foc.

2. Permisul de lucru cu foc se va emite de către d-na Postole Ionela, în două


exemplare, (conform modelului din anexa nr.4 din Normele generale de apărare împotriva
incendiilor, aprobate prin ordinul ministrului de interne nr. 163/2007), dintre care unul se
înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis,
iar celălalt rămâne la emitent.

insp.ing. FLORIN HENTEȘ Page 2/11


S.C. VIESSMANN TRANSILVANIA S.R.L.
RO/540240 TÂRGU MUREȘ, jud.MUREȘ DISPOZITIE PRIVIND REFLEMENTAREA
Str.Depozitelor nr.30
LUCRULUI CU FOC DESCHIS Cod : AU.PSI-03
NR.REG.COM: J26/1236/2005
CUI: 17758655
SI A FUMATULUI

Editia : 1 Revizia : 1 Data: 26.04.2020

3. Se vor respecta intocmai „Procedura de lucru cu foc deschis” prezentata in Anexa 1,


ca parte integranta a prezentei decizii.

B. Reglementarea fumatului

1. Se interzice fumatul în toate spaţiile care aparţin S.C. VIESSMANN


TRANSILVANIA S.R.L. .în acest sens, cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi
stingerii incendiilor va instala indicatoare cu inscripţia „FUMATUL INTERZIS”.

Pentru fumat se va amenaja un loc pentru fumat in exteriorul imobilului, in zona intrarii,
amplasat astfel încât să nu creeze pericol de incendiu pentru vecinătăţi şi să nu genereze
disconfort persoanelor din jur.

2. În acest loc se va instala inscripţie „LOC PENTRU FUMAT” şi se vor prevedea


scrumiere, pentru stingerea resturilor aprinse de chibrituri sau ţigări. Scrumierele şi vasele de
la locurile de fumat amenajate se vor amplasa astfel încât să nu fie posibilă aprinderea
materialelor combustibile din apropiere (vegetatie spatiu verde).

3. Se interzice depunerea în scrumierele destinate stingerii resturilor aprinse de ţigări


sau chibrituri, a altor deşeuri de materiale combustibile (hârtie, carton, textile, etc.).

4. Golirea scrumierelor şi a vaselor cu resturi de ţigări în coşurile de hârtie sau în alte


locuri în care există materiale combustibile este interzisă. De asemenea se interzice aruncarea
la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse.

C. Gestionarea ambalajelor, deşeurilor şi reziduurilor combustibile

Deşeurile combustibile ( hârtie, carton, folie polietilenă etc.) rezultate în urma


activităţilor desfăşurate, se depozitează separat, cu accesul limitat al personalului şi fără
accesul persoanelor străine, in containerele destinate depozitarii deseurilor imobillui situat in
str. Mihai Viteazu nr.6A.

insp.ing. FLORIN HENTEȘ Page 3/11


S.C. VIESSMANN TRANSILVANIA S.R.L.
RO/540240 TÂRGU MUREȘ, jud.MUREȘ DISPOZITIE PRIVIND REFLEMENTAREA
Str.Depozitelor nr.30
LUCRULUI CU FOC DESCHIS Cod : AU.PSI-03
NR.REG.COM: J26/1236/2005
CUI: 17758655
SI A FUMATULUI

Editia : 1 Revizia : 1 Data: 26.04.2020

1. Ambalajele, deşeurile şi reziduurile combustibile, se colectează ritmic şi se depun în


locul special destinat depozitării lor. În toate locurile de muncă se va păstra în permanenţă
curăţenia.
2. Se va evita depozitarea ambalajelor şi deşeurilor pe perioade mai mari de timp în
depozit, sub casele de scări,pe holuri şi pe căile de acces din imobil (bloc).
3. Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor va urmări
respectarea cu stricteţe a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor pe timpul
depozitării şi manipulării ambalajelor, reziduurilor şi deşeurilor combustibile.
Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa întregului personal, în părţile cei privesc.

ADMINISTRATOR
ing.BODÓ ATTILA

insp.ing. FLORIN HENTEȘ Page 4/11


S.C. VIESSMANN TRANSILVANIA S.R.L.
RO/540240 TÂRGU MUREȘ, jud.MUREȘ DISPOZITIE PRIVIND REFLEMENTAREA
Str.Depozitelor nr.30
LUCRULUI CU FOC DESCHIS Cod : AU.PSI-03
NR.REG.COM: J26/1236/2005
CUI: 17758655
SI A FUMATULUI

Editia : 1 Revizia : 1 Data: 26.04.2020

Anexa nr. 1
la decizia nr. 13 din 26.04.2020

PROCEDURA DE LUCRU CU FOC DESCHIS IN

ÎNCĂPERILE CU DESTINAŢIE ADMINISTRATIVĂ

1. PROCEDURA DE LUCRU CU FOC DESCHIS

1.1 Stabileşte modul de lucru cu foc deschis la sediul lucrativ din strada Depozitelor nr.30A,
Târgu Mureș în locurile în care acest lucru este interzis fără permis şi modul de emitere a
permiselor de lucru cu foc deschis.

2. DOMENIU
2.1.Se aplică pe tot teritoriul sediului lucrativ .

3. DEFINITII, NOTATII SI PRESCURTĂRI


3. 1. Definiţii
3.1.1. Foc deschis - Se înţelege arderea în aer liber a materialelor combustibile, respectiv
acea ardere care nu se desfăşoară intr-un spaţiu închis de combustie.
Pot fi incluse in aceasta categorie:
1. flacăra produsă de: brichete, chibrituri, lumânări, lămpi sau aparate de gătit,
aparate de lipire, taiere sudura. etc. focul făcut în aer liber precum şi flacăra care
apare în urma unei reacţii chimice.
2. materiale în stare incandescentă, aflate în situaţii deosebite, cum sunt:
împroşcările, deversările, răsturnările, staţionările etc., care pot provoca incendii
datorită radiaţiei termice sau contactului direct cu materiale combustibile.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ/REFERINŢE
4.1. Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
4.2. Ordinul 163 din 28.02.2007, emis de Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru
aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor.
4.4. Ordinul 712 /2005, emis de Ministrul Administraţiei şi Internelor, pentru aprobarea
Dispoziţiilor Generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă,
completat şi modificat de Ordinul 786 /2005, emis de Ministrul Administraţiei şi
Internelor;

insp.ing. FLORIN HENTEȘ Page 5/11


S.C. VIESSMANN TRANSILVANIA S.R.L.
RO/540240 TÂRGU MUREȘ, jud.MUREȘ DISPOZITIE PRIVIND REFLEMENTAREA
Str.Depozitelor nr.30
LUCRULUI CU FOC DESCHIS Cod : AU.PSI-03
NR.REG.COM: J26/1236/2005
CUI: 17758655
SI A FUMATULUI

Editia : 1 Revizia : 1 Data: 26.04.2020

5. RESPONSABILITĂŢI
5.1. Administratorul
5.1.1. Reglementează (decizie,dispoziţie, etc.) modul de executare a lucrărilor cu foc
deschis.
5.1.2. Stabileşte locurile (zonele) cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea
focului deschis şi a fumatului. In aceste zone este permisă utilizarea focului deschis
pentru lucrări de întreţinere pe baza "Permis de Lucru cu Foc".
5.1.3. Nominalizează prin decizie personalul calificat care lucrează cu foc deschis.

5.2. Șeful sectorului de activitate (şef departament), în care se execută operaţiuni cu foc
deschis
5.2.1. Răspunde de pregătirea locului (instalaţia) unde se vor executa operaţiuni cu foc
deschis
5.2.2. Instruieşte personalul care participa la operaţiuni cu foc deschis asupra problemelor
specifice locului de munca (din punct de vedere PSI ).
5.2.3. Asigura controlul respectării normelor specifice PSI pe parcursul lucrului cu foc.
5.2.4. Asigură supravegherea lucrului cu foc deschis.
5.2.5. Asigură controlul la terminarea lucrării cu foc deschis, in scopul depistării
eventualelor focare remanente de incendiu.

5.3. Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiului


5.3.1.Emite "Permis de Lucru cu Foc" în colaborare cu personalul de la pct. 5.2.
5.3.2. Verifică instruirea personalului nominalizat în permis sa efectueze lucrări cu foc
deschis.
5.3.3. Supraveghează lucrul cu foc deschis la cererea expresă a conduceri societăţii , în
zonele (locurile de muncă) cu risc mare de incendiu;
5.3.4. Controlează, prin sondaj sau când situaţia o impune, măsurile luate pentru prevenirea şi
stingerea incendiilor la lucrul cu foc deschis.
5.3.5. Arhivează "Permis de Lucru cu Foc".

5.4. Personalul calificat şi nominalizat să efectueze lucrări cu foc deschis


(propriu sau serviciu extern).
5.4.1. Să nu lucreze cu foc deschis în zonele în care acesta este interzis decât cu ,,Permis de
Lucru cu Foc".
5.4.2. Să respecte toate măsurile ce se impun pentru a evita provocarea unui incendiu la
lucrul cu foc deschis.

insp.ing. FLORIN HENTEȘ Page 6/11


S.C. VIESSMANN TRANSILVANIA S.R.L.
RO/540240 TÂRGU MUREȘ, jud.MUREȘ DISPOZITIE PRIVIND REFLEMENTAREA
Str.Depozitelor nr.30
LUCRULUI CU FOC DESCHIS Cod : AU.PSI-03
NR.REG.COM: J26/1236/2005
CUI: 17758655
SI A FUMATULUI

Editia : 1 Revizia : 1 Data: 26.04.2020

5.4.3. Să întreţină şi să verifice uneltele, echipamentele şi aparatele de sudură în


conformitate cu instrucţiunile furnizorului.
5.4.4. Să utilizeze şi să menţină în bună stare de funcţionare echipamentele şi aparatele
utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis.
5.4.5. Să verifice din punct de vedere PSI, locul unde se utilizează lucru cu foc deschis la
începerea şi la terminarea activităţii.
6. MODUL DE LUCRU
La solicitarea şefului (conducătorului) locului de muncă, în care trebuie să se execute
operaţiuni cu foc deschis, cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul p.s.i. emite "Permis de
Lucru cu Foc".
6.1. Permisul de lucru cu foc
6.1.1. Se redactează pe calculator şi un exemplar tipărit se înmânează şefului formaţiei de
lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis.
Documentul va fi salvat şi arhivat.
6.1.2. Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.
La terminarea lucrului, acesta („permis de Lucru cu Foc") se predă de către
executant emitentului în vederea arhivării.
6.1.3. Se va asigura înregistrarea permisului de lucru cu foc.
6.2. Pregătirea lucrului cu foc deschis
6.2.1. Înconjurarea locului unde se execută lucrări cu foc deschis cu panouri necombustibile;
6.2.2. Protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm,
cu tablă sau cu plăci din materiale necombustibile;
6.2.3. Îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile transportabile la o distanţă de
minim 10 m;
6.2.4. Curăţarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 100 mm de o parte şi de alta în
jurul punctului de lucru;
6.2.5. Umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor şi
elementelor de construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteile
sau brocurile de sudură, cu flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente;
6.2.6. Înlăturarea posibilităţilor ca sursele de foc (scântei, particule incandescente etc.) să
intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la
cota inferioară, prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală şi
pereţi cu plăci sau dopuri necombustibile;
6.2.7. Amplasarea la distanţe de siguranţă a generatorului de acetilenă transportabil şi a
buteliei de oxigen, astfel: la cel puţin 10 m între acestea şi locul de sudură sau orice
insp.ing. FLORIN HENTEȘ Page 7/11
S.C. VIESSMANN TRANSILVANIA S.R.L.
RO/540240 TÂRGU MUREȘ, jud.MUREȘ DISPOZITIE PRIVIND REFLEMENTAREA
Str.Depozitelor nr.30
LUCRULUI CU FOC DESCHIS Cod : AU.PSI-03
NR.REG.COM: J26/1236/2005
CUI: 17758655
SI A FUMATULUI

Editia : 1 Revizia : 1 Data: 26.04.2020

sursă cu foc deschis şi, respectiv, la cel puţin 5 m Între ele;


6.2.8. Dotarea cu mijloace de primă intervenţie corespunzătoare;
6.2.9. Asigurarea prezenţei persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu
foc deschis.
6.3. Lucru cu foc deschis
6.3.1. În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:
1. Supravegherea permanentă şi cu atenţie a flăcării, a dispersiei (răspândirii) şi a
traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii
fluxului de căldură;
2. Strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi În vase speciale cu nisip s~u cu apă;
3. Închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata
întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute;
4. Interzicerea agăţării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de
generatoarele de acetilenă;
5. Neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de
urcări pe scări, schele etc.;
6. Evacuarea carbidului din generator în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai
îndelungată.
6.4 Terminarea lucrului cu foc deschis
6.4.1 După terminarea lucrării trebuie să se asigure, de regulă, următoarele:
1. Verificarea minuţioasă a locului În care a fost utilizat focul deschis, precum şi a
spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a
constata dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente, miros de ars
sau degajări de fum etc.);
2. Descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă,
şi luarea de măsuri în consecinţă;
3. Verificarea, Ia anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi În timpul nopţii, a
situaţiei existente la locul unde a fost utilizat focul deschis şi În irrediata apropiere
a acestuia;
4. Depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor utilizate Ia lucru cu foc
deschis;
5. Reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel
puţin 6 ore de la lucrul cu foc deschis;
6. Colectarea nămolului (şlamului) de carbid În containere destinate acestui scop si
depozitarea acestora într-un loc special amenajat.
insp.ing. FLORIN HENTEȘ Page 8/11
S.C. VIESSMANN TRANSILVANIA S.R.L.
RO/540240 TÂRGU MUREȘ, jud.MUREȘ DISPOZITIE PRIVIND REFLEMENTAREA
Str.Depozitelor nr.30
LUCRULUI CU FOC DESCHIS Cod : AU.PSI-03
NR.REG.COM: J26/1236/2005
CUI: 17758655
SI A FUMATULUI

Editia : 1 Revizia : 1 Data: 26.04.2020

7. ÎNREGISTRĂRI
7.1. Permis de Lucru cu Foc - ANEXA 4 la Norme Generale

ELABORAT

CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL P.S.I.


insp. ing.FLORIN HENTEȘ

insp.ing. FLORIN HENTEȘ Page 9/11


S.C. VIESSMANN TRANSILVANIA S.R.L.
RO/540240 TÂRGU MUREȘ, jud.MUREȘ DISPOZITIE PRIVIND REFLEMENTAREA
Str.Depozitelor nr.30
LUCRULUI CU FOC DESCHIS Cod : AU.PSI-03
NR.REG.COM: J26/1236/2005
CUI: 17758655
SI A FUMATULUI

Editia : 1 Revizia : 1 Data: 26.04.2020

S.C. VIESSMANN TRANSILVANIA S.R.L. Anexa nr. 4


la NORME GENERALE
Administrator: ing. Bodó Attila
Executantul lucrarilor cu foc: __________________
Nr 32 din 26.04. 2020

PERMIS DE LUCRU CU FOC


- Model -

Se elibereaza prezentul "Permis de lucru cu foc", d-lui .................................. ajutat de


dl. .............................................care urmeaza sa execute taierea cadrelor metalice folosind polizorul
unghiular la (in) curtea ora 08:00 si se termina in data de 07.07.2014 ora 16:00
PREMERGATOR, PE TMPUL SI LA TERMINAREA LUCRARILOR CU FOC SE VOR LUA
URMATOARELE MASURI:
1. Indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, instalatiilor, utilajelor, aparatelor, conductelor
si recipientilor din zona de executare a lucrarilor si din apropierea acesteia pe o raza de 5 metrii,
astfel: ......................................................................…………..
Se indeparteza orice sursa de incendiu.....……………
2. Golirea, izolarea, spalarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalatiilor, prin
……………………………Nu este cazul…………...........................................
3. Ventilarea spatiilor in care se executa lucrarile se realizeaza astfel ………………………… .....Nu
este cazul...............................….
4. Verificarea zonei de lucru si a vecinatatilor acesteia, inlaturarea surselor de aprindere si conditiilor
favorizante de producere a incendiilor si exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona.
………………………… .....................................………………………….
5. Inceperea lucrarilor cu foc s-a facut in baza buletinului de analiza nr . ............... din ..........................
eliberat de …………………Nu este cazul.................................. (acolo unde este cazul).
5. Respectarea nomelor de apărare împotriva incendiilor specifice tehnologiei de lucru .......
…………...............…………………………………………………
.................................………………………………………………………………
7. În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor
…...........................................................E................................................…………………
8. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt
......................................................................................................................................
9. Pe timpul executării lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către domnul Badea Marcel.
10. Şeful serviciului public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă este anuntat despre inceperea,
intreruperea si terminarea lucrării de taierea cadrelor metalice.
11. Controlul masurilor de prevenire si stingere a incendiilor se asigura de catre dl. Henteș Florin – cadru
tehnic P.S.I.
12. Supravegherea lucrarilor cu foc se asigura de catre dl. Henteș Florin și dl. Bodó Attila
13. Incendiul sau orice alt incident se va anunta la ............…. prin....................................
insp.ing. FLORIN HENTEȘ Page 10/11
S.C. VIESSMANN TRANSILVANIA S.R.L.
RO/540240 TÂRGU MUREȘ, jud.MUREȘ DISPOZITIE PRIVIND REFLEMENTAREA
Str.Depozitelor nr.30
LUCRULUI CU FOC DESCHIS Cod : AU.PSI-03
NR.REG.COM: J26/1236/2005
CUI: 17758655
SI A FUMATULUI

Editia : 1 Revizia : 1 Data: 26.04.2020

14. Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor


.................................................................................................................................
15. Personalul de executie, control si supraveghere a fost instruit asupra masurilor P. S. I.

Responsabili Nume și prenume Semnătura

Emitent:insp.ing.FLORIN HENTEȘ

Sef sector /zona

Executant lucrarea

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă Târgu Mureș: Simona Lungu

insp.ing. FLORIN HENTEȘ Page 11/11