Sunteți pe pagina 1din 8

MÃSURI CE SE EXECUTÃ ÎN CAZ DE ACCIDENT CHIMIC

ȘI POLUARE ACCIDENTALÃ

1. GENERALITÃ ÞI

Accidentele chimice reprezintã în fapt eliberarea în mediu, ca urmare a unor cauze


antropice sau naturale, a unor substanþ e toxice industriale în asemenea cantitã þi încâ t
depã º esc mult nivelele maxim admise ºi pot afecta sã nã tatea populaþiei (pot cauza
intoxicarea sau moartea).

Principalele substanþe toxice industriale (STI) folosite uzual în industrie

sunt:

amoniacul

clorul

hidrogenul sulfurat

dioxidul de sulf

sulfura de carbon

oxizii de azot

acidul clorhidric

acidul sulfuric

acidul cianhidric

monoxidul de carbon

Pentruã toarele materiale ºi substanþe:


decontaminarea STI se folosesc urmþinerea substanþelor toxice ºi
împiedicareaa)Materialeevapoabsorbanteãriiacestora:,pentru re
r
- nisipãmânt

argilã º

pietriã
zgur
granuleãºinisinteticedepolimer
r-p

b) Substanþe de neutralizare:
- pentru amoniac – soluþii de acid clorhidric sau acetic (oþet alimentar) în
diverse concentraþii;
- pentru clor – soluþii de bisulfit ºi sulfat de fier, hiposulfit de sodiu, lapte
de var, terci de var stins ºi apã amoniacalã ;
- pentru cid clorhidr c, acid cianhidric, hidrogen sulfurat, dioxid de sulf –
soluþii alcaline de hidroxid de sodiu, lapte de var, sodã calcinatã sau apã

amoniacalã . De asemenea se pot folosi urmã toarele substanþe solide: praf sau pietriº de
calcar, praf de var nestins;
pentru sulfura de carbon – materialele absorbante impregnate cu substanþã se colecteazã în
butoaie de tab ã , se etanºe zã ºi se t ansportã în locaþii special amenajate unde se aprind de
la distanþã .
ã: În intervenþia la locul accidentului, metoda uzualã folositã pentru limitarea dispersãrii

Not ã perdele de apã. Prin aceastã metodã se asigurã ºi lichefierea unei


noãruluiþiimportantechimicsea realizeazvap

p orilor, pentru a putea executa neutralizarea.

MÃ SURI DE PROTECÞIE ªI INTERVENÞIE

A) ÎN ZONA LETALÃ :
 Intervenþia la sursã se realizeazã numai de cã tre specialiºti, echipaþi cu
costume de protecþie antichimicã , aparate izolante ºi scule necesare
remedierii avariei;
 Introduc rea s mnalulu de alarmã chimicã (5 impulsuri a 16 secunde cu
pauzã de 10 se cunde timp de 2 minute) este obligatorie ºi trebuie sã se
facã în primele 2 minute de la declanºarea accidentului; se înºtiinþeazã ºi
alarmeazã toþi agenþii economici, instituþiile publice ºi populaþia din zona
letalã ;
 Se real z azã o perdea de apã în faþa intrã rii utilizâ ndu-se instalaþiile de
hidranþi exteriori ºi mijloacele tehnice ale pompierilor (dacã sursa ce
emite vaporii toxici se gã seºte în interiorul unei clã diri) sau în frontul
norului (nu direct pe sursã !);
 Se asigurã imediat mã suri de restricþie a circulaþiei ºi limitarea accesului
în zonã ;
 Se aplicã primele mã suri de prim ajutor persoanelor intoxicate sau rã nite,
într-un loc special amenajat astfel amplasat încâ t sã fie la o distanþ ã mai
mare de 100 m de sursa toxicã ºi în direcþie opusã celei în care suflã
vâ ntul;
 Cercetarea se asigurã de cã tre grupa de cercetare, echipatã cu mã ºti
contra gazelor cu filtre ºi aparaturã de detecþie specifice substanþei toxice,
iar valorile determinate se comunicã imediat conducerii agentului
economic;
 Personalul care nu participã la intervenþ ie în vederea remedierii avariei se
va ad ã posti în clã diri, asigurâ nd rapid primele mã suri de etanºeizare a
uºilor ºi ferestrelor utilizâ nd pentru izolarea acestora materiale aflate la
îndemâ nã – pr duse textile, bureþi, chit etc.). Se opreºte orice instala þie
de ae condiþionat sau de ventilare ºi nu se pã rã sesc clã dirile decâ t la
încetarea alarmei transmisã prin mijloacele specifice sau prin dispoziþia
personalului de conduc re.
Suplimentar, se pregã tesc prosoape ºi batiste umezite pentru a putea fi
folosite în cazul pãtrunderii substanþei toxice în clã diri;
 Persoanele afectate vor fi transportate, în regim de urgenþã , la cel mai

apropiat spital pentru acordarea asistenþei medicale.


B) ÎN ZONA DE INTOXICARE:
 Se introduce semnalul de alarmã chimicã (5 impulsuri a 16 secunde cu
pauzã de 10 secunde timp de 2 minute) ºi se înºtiinþeazã toþi agenþii
economici, instituþiile publice þi populaþia din zona de intoxicare.
Înºtiinþarea se realizeazã în trepte de urgenþã ;
 Se introduc mã suri de restricþia circulaþiei ºi limitarea accesului în zonele
afectate;
 Protecþia individualã se realizeazã prin adã postirea în clã diri, unde se vor
aplica urgent mã suri de etanºeizare (închiderea uºilor ºi ferestrelor,
izolarea acestora cu materiale flat la îndemâ nã – materiale textile,
bureþi, chit, benzi de materiale plastice etc. – oprirea tuturor a aratelor de
aer condiþionat ºi de ventilare) . Suplimentar se pregã tesc prosoape ºi
batiste umezite (unde nu existã mã ºti contra gazelor) pentru a putea fi
folosite la onstatarea pã trunderii toxicului în clã dire ºi, pe câ t posibil,
camera în care se face adã postirea trebuie s ã fie câ t mai interioarã , ºi

preferabil fã rã ferestre (holurile situate câ t mai îb interiorul clã dirilor).

3. PROCEDURI COMPORTAMENTALE

Accidentul chim c ºi poluarea accidentalã sunt evenimente imprevizibile! Ca


urmare, existã posibilitatea ca la orice dereglare a procesului tehnologic prin
avarierea sau deteriorarea unei instalaþii, a unui utilaj sau mijloc de transport s ã se
elibereze în mediul înconjurã tor (aer, apã , sol) substanþe care pot avea impact atâ t
asupra mediului câ t ºi asupra populaþiei.
Aceasta impune realizare unor mã suri ºi acþiuni de prevenire ºi protecþie.
þia trebuie sã cunoascã :
Popula
- care este unitatea sursã de pericol chimic;
- tipul de substanþã toxicã industrialã pe care îl de þine;
- caracteristicile ºi modul de acþiune al substanþei toxice;
- zona de risc în care v-aþi putea afla;
- mã surile de protecþie specifice zonei;
- locul în care se asigurã protecþia prin adã postire sau izolare;

- locurile de dispunere ºi itinerarele de evacuare temporarã .


În locurile de adã postire-izolare pentru populaþie trebuie asigurate mã surile
de siguranþã prin:
- procurarea materialelor de etanºare (chit, bandã izolantã , bureþi
izolanþi, purfix etc);
- asigurarea mijloacelor de protecþie individualã specifice (mascã
contra gazelor, aparat de respiraþie, costume de protecþie) sau
improvizate;
realizarãtirea uneii truserezervefamilialepermanentedeprimde-ajutorpãºi medical;alimente;

preg

asigurarea unui radioreceptor cu baterii.


Populaþia trebuie sã -ºi însuºeascã :

- cunoºtinþ ele necesare în vederea realizã rii mã surilor de protecþie; - regulile de comportare
la accident în zona norului toxic.

 ã s r protecþie ce se iau în caz de accident chimic amintim:


DintreÎnºtiinmþarea ºi alarmarea populaþiei despre pericolul chimic 

Asigurarea protecþiei cu mijloace individuale de protecþie
þiei prin adã post re (izolare) sau prin evacuare Asigurarea protec ã

(autoevacuare) temporar

Introducerea restricþiilor de consum al apei, produselor agroalimentare,



vegetalelor contaminate

Introducerea unor restricþii de circulaþie ºi acces, a unor mã suri de pazã ºi ordine în


zona de acþiune a norului toxic

Organizarea cercetã rii chimice, a controlului ºi supravegherii zonei de acþiune a norului


toxic ºi contaminã rii

Acordarea primului ajutor ºi a asistenþei medicale de urgenþã persoanelor intoxicate

Aplicarea mã surilor de neutralizare ºi împiedicare a rã spâ ndirii substanþelor toxice.


Colectarea, transportul ºi depozitarea materialelor
contaminate.

Apã rarea în caz de accident chimic se referã la un ansamblu de mã suri care se realizeazã în
mod unitar ºi continuu ºi se împarte în acþiuni :
preîntimpul-dezastru
dezastrului

post-dezastru

Faza de Preþi-Dezastru
:
ã asuprasursei de risc, substanþelor toxice industriale folosite, - Informa -v
zonelor de pericol !
- Participaþi la exerciþiile de protecþie civilã , procuraþi-vã materiale cu
reguli de comport re ºi acþiune în caz de dezastre ºi însuºiþi-vi-le !
- Evitaþi amplasarea locuinþelor în apropierea unor instalaþii cu procese de
risc!
- Procuraþi-vã materiale de etanºare!
- Realizaþi-vã rezerve de medicamente de urgenþã ºi primã necesitate!
- Asiguraþi-vã mijloace de protecþie individualã speciale (mascã contra
gazelor, aparat de espiraþie, costume de protecþie) sau improvizate !
- Pregã tiþi-vã o rezervã permanentã de apã ºi alimente !

- Procuraþi-vã un radioreceptor cu baterii !

Faza de Dezastru :
- Urmaþi întocmai anunþurile fã cute de Inspectoratul General pentru Situaþii
de Urgenþã prin intermediul mass medi i sau pr n se nalele de alarmare !
- þi lucrurile lã sate afarã (jucã rii, rufe etc.) ºi animalele în
Lua de companie
casã .

- Închideþi animalele în grajduri.


Anunþaþi-vã vecinii ºi prietenii despre pericolul chimic (de preferinþã prin
telefon)
ã posti!þi ã în locul stabilit ºi etanºaþi toate intrã rile ºi ieºirile pentru a - Ad ã trunderea-
v agentului toxi
evita p
ã adã postirea se face în propriac! casã sau apartament, etanºaþi toate
- Dac
ºile ºi ferestrele ºi rã mâ neþi într ã cu câ t mai puþine uºi ºi
u
þ i într încã pere -ositucamertã câ t mai sus pe faþa opusã
ferestre ! Merge -o
pericolului !
Închideþitoate instalaþiile cu pericol (gaze, apã , curent electric) !

Opriþi toate ventilatoar le ºi nstalaþiil de aer condiþionat ! Etanºaþi deschiderile de


ventilare cu folie de plastic ºi bandã adezivã !

Þineþi la îndemâ nã mijloacele de protecþie respiratorie ºi folosiþi-le dacã


este cazul
þi !ã cã aveþi acces la rezerva de apã ºi alimente ºi cã nu sunt - Asigura -v
afectate
þiradiouriledeaccidentulºitelevchizoarelemic! ºi fiþi atenþi la anunþurile care se fac ! -
Porni
ã rã siþi locul de adã postire pâ nã nu se anunþã cã ace
- Nu p st lucru este posibil !

ã sunteþi surprins în afara locuinþei :


Dac
- Pã straþi-vã calmul, de cele mai multe ori în cazul accidentelor chimice victimele
din râ ndul populaþ iei civile au apã rut ca urmare a panicii.

- Acoperiþi-vã cã ile respiratorii superioare cu o batistã ºi îndreptaþi-vã spre


adã postul cel mai apropiat !

- Respectaþ i restricþiile de circulaþie ºi acces !

- Evitaþi deplasarea pe direcþia vâ ntului, deplasaþi-vã perpendicular pe direcþia lui !


Dacã vã gãsiþi în maºinã, în zonele afectate toxic, nu intraþi în panicã , fiþi calmi ºi
conduceþ i atent. Închideþi toate geamurile la maºinã , opriþi instalaþ iile de aer
condiþionat ºi acoperiþi-vã nasul ºi gura cu un prosop sau o batistã umedã . Porniþi
radiourile º i urmaþi instrucþ iunile autoritã þilor. Respecta þi interdicþiile de circulaþie.

Faza Postã r-ã Dezsiþiastrudã postul: sau locuinþa chiar dacã pericolul a trecut, riscaþi sã

- încurcaNupþi intervenþia forþelor specializate!

þi cu atenþie mesajele cã tre popula þie transmise prin mass media !


- Asculta þi dacã vecinii ºi prietenii au probleme, în cazul în care existã
- Verifica þi ºi chemaþi ambulanþa !

problemeþ iacordarestricþ-iilele primuldecirculaajutorþie ºi consum !

- Respectaþila activitã þile cotidiene, remediind eventualele pagube !


- Reveniþineþi învã þã þii ºi pregã tiþi ã continuu
- Re minteleþã unortrase altedineventualeacestesituaasemenea evenimente-v !

pentru a putea face fa