Sunteți pe pagina 1din 3

S.C.VIESSMANN TRANSILVANIA S.R.L.

Că tre,
SERVICIUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
RO/547525
LOCUL DE MUNCĂ : - S.D.V. - Încadrare în grupa muncă conf: Grupa Gradul Nr. de personae:
PRELUCRĂRI PRIN AȘCHIERE ȘI - MDP – 6
PRELUCRĂRI NECONVENȚIONALE - PIP - 1
Nr. înregistrare la societate: Tematica: Nr.înregistrare la predare:

MEMORIU TEHNIC
AVIZ DE FUNCȚIONARE Nr.

1. GENERALITĂȚI
Denumirea obiectivului:
S.C. Viessmann Transilvania S.R.L, localitatea Tâ rguMureș, str. Depozitelor nr.30, jud. Mureș
tel:+40365 423900; Fax: +40365 804868
Sector: privat cu capital majoritar german
Ramura de producție: industrie electronica și mecanică fină – Fabricarea jocurilor și jucă riilor
2. ELEMENTE TEHNICO-FUNCȚIONALE
Profilul activității:
Fabricarea jocurilor și jucă riilor - Atelier SDV - prelucrare a metalelor prin așchiere și prelucră ri
neconvenționale (electroeroziune)
Structura funcțională a obiectivului:
(1) Hala de producție –1 (unu) compartiment - lă că tușerie (sculeri matrițeri)
- prelucră ri prin strunjire
- prelucrare prin rectificare
- prelucrare prin frezare
–1 (unu) compartiment - prelucrare prin frezare CNC
- prelucră ri neconvenționale pri electroeroziune cu
electrod
- debitare profile
–1 (unu) compartiment - magazie coloranți pentru injecția maselor plastic
–1 (unu) compartiment anexă

Descrierea procesului tehnologic al activităților:(încă peri/compartimente, suprafețe, volum,


capacitate de producție, piese și repere)
Flux tehnologic
În cadrul atelierului în suprafață de 177,69 m²se realizează scule şi matriţe necesare proceselor
tehnologice de ştanţare, îndoire, ambutisare, injecție mase plastice, prelucră ri mecanice, pe maşini
speciale şi cu comandă numerică , dispozitive pentru prelucrarea pieselor pe maşini unelte, scule
aşchietoare speciale, calibre netede şi filetate pentru controlul pieselor , şabloane pentru verificat
Aceste operații se realizează , prin diverse procedee tehnologice piese metalice/ nemetalice, care
au destinatie fie alte secţii, fie secţiile de montaj, cu respectarea fişelor tehnologice şi a indicaţiilor
specificate în planurile de operaţii a fiecă rei piese.
Unele piese prelucrate mecanic sunt supuse tratamentelor termice în scopul creşterii rezistenţei
mecanice şi reducerii uzurii, cu respectarea temperaturilor de lucru, specifice fiecă rei calitate de
material şi mediul de ră cire.
Unele piese se pot supune proceselor de tratare termică în scopul îmbună tă ţirii caracteristicilor
de suprafaţă şi rezistenţei în exploatare.
Iesiri in caz de pericol : 4 din care: 2 iesiri de 3 m
Mijloace de stingere a incendiilor: sunt dispuse stingatoare portabile de tip P si G cu verificare
anuală din partea firmei Fire Electric S.R.L. Tâ rgu Mureș

Page 1 of 3
Materii prime procesate (tip și cantități/an):
Conform serviciului de logistică ca si aprovizionare intră :
- bare material neferose (alamă , cupru, aluminiu)sau otel
- placi și profile din otel
- placi și profile din material neferoase (alamă , cupru, aluminiu)
- emulsii
- lichid dielectric
Deșeuri rezultate:- deșeu feroase – oțel, span oțel
- deșeu neferoase – span de alamă
- emulsie
- electroflux dielectric
Utilaje existente: - mașină debitat profile cu bandă - 1buc.
- mașină de rectificat - 2 buc.
- strung - 4 buc
- mașini de frezat - 3 buc
- instalație electroeroziune - 2 buc
- mașini de polizat - 1 buc
- mașini de gă urit vertical - 1 buc
- cuptor electric de că lire - 1 buc
- compresor aer - 1 buc

Noxe:

Nr.cr Tipul Noxei Faza de lucru Mod de îndepărtare


t
0 1 2 3 4 5
1 Fumuri electroeroziune
2 Suspensii în atm. de
lucru
3 Zgomot

Microcimat: - temperatură aer:


- presiune aer :
- umiditate :
- iluminat : Mixt
3. UTILITĂȚI ȘI DOTĂRI DE INTERES SANITAR
- curent electric
- aer comprimat
- apă
- anexe igienico-sanitare: - vestiar în supafața de 15 m²
- toaletă - WC
- lavoar
4. PUNCTE VULNERABILE CARE GENEREAZĂ RISCURI SANITARE.
- compresor aer comprimat
MĂSURI DE PROTECȚIE ASIGURATE
Pentru protecția personalului încadrat se acordă : - îmbră că minte de lucru
- încă lță minte de protectie
- ochelari de protectie
- mă nuși de protectie
Page 2 of 3
- dopuri antifon
- mască de protecție
5. NUMĂRUL ȘI STRUCTURA PERSONALULUI PE LOCURI DE MUNCĂ
Numărul total de personae: 7 persoane
Structura personalului/atelier: MDP 6 din care: - 3 fezori
- 1 strungar
- 2 sculeri matrițeri
PIP 1 din care:- inginer tehnologic
Regim de lucru schimburi : un singur schimb, de luni pâ nă vineri
Program de lucru/schimb : 8 ore/schimb de la 06:00 - 14:20, pauza ptr. servirea mesei:20 min.

Elaborat,
Șef S.P.P.
insp.ing. FLORIN HENTEȘ

Page 3 of 3