Sunteți pe pagina 1din 2

lVlinisrerul Eclucafiei qi Cercetirii

al Republicii Moldova

ORDIN
15 . ,{0. a.0a4 ur. ,13g6
nrun. Chi;iniu

cu privire la prelungirea perioadei vacanfei de toamni a elevilor


in inviflm6ntul primaro gimnazial liceal, anul
Ei de studii 2021-2022

in scopul prevenirii rdspdndirii epidemiei virusului COVID-19 qi


asigur6rii
securitalii, protec(iei vielii qi sdnat6[ii elevilor gi
angaja[ilor din sistemul
educa[ional, Ministrul Educa(iei gi cercetdrii emite prezentul

ORDIN:
l ' Se stabilegte perioada vacanlei de toamnd
a elevilor in instituliile invd{6mdnt
primar, gimnazial gi liceal dupd cum urme azFt:23.10.2021-
31.10.2 021 (gzile).
2' organele locale de specialitate in domeniul invdldmdntului vor
aduce prezentul
ordin la cunoqtinla managerilor instituliilor de invaldmant primar
gi secundar publice
si private.
3' Conducdtorii instituliilor de invdfimdnt primar gi secundar publice
si private:
- vor aduce prezentul ordin la cunoqtinla cadrelor
didactice, parin{ilor/tutorilor
qi elevilor;
- vor elabora orarul privind recuperarea orelor la disciplinele
Ecolare pentru
zilele suplimentare de vacanta (25-26.10.2021 (2 zile))p6na la
finele semestrului I,
anul de studii 2021-2022.
4. Se desemneazd responsabili de realizarea prezentului ordin
Direc[ia inva[amAnt
general (dl crudu valentin) qi organele locale de specialitate
in domeniul
invd[amdntului.
5. controlul asupra executdrii prezentului ordin mi-l asum.

Ministru ?-etzf."-€"{ Anatolie TOPALA

Ex.: V. P[ginu, 022233687


Ministerul Educafiei qi Cercetirii Ministry of Education and Research of
al Republicii Moldova the Republic of Moldova
MD-203.1. mun. Chi;iindu, piata Marii Athrniri Nalionale,
I MD-2033, Chiqiniu, l, piata Marii Adundri Nalionale
+.173 (0) 22 25 0t 34 +j7"1 (0) ZZ 23 35 60 +373 (0) 22 25 0t 34 +.373 (0) 22 23 35 60

organele locale de specialitate in domeniul invifrm6ntului,


Conducitorii institu(iilor de invi(im6nt

in conformitate cu prevederile ordinului MEC nr. 1386 din l5 octombrie


2021, cu privire la prelungirea vacanlei de toamn6, Ministerul Educaliei
qi Cercet6rii
atenlioneazd conducdtorii instituliilor de inva{dmdnt general publice gi private
cu
privire la stabilirea in perioada vacanlei de toamnd (23.10.2021 31
- .lO.2O2l), anul
de studii 2021-2022, a unui regim flexibil sau special de lucru, cu atragerea
la
serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funclionalitalii instituliei
gi a
personalului, a cdrui activitate necesiti prezen[a obligatorie la serviciu.
Salarialii cu activitatea de muncd la domiciliu igi vor indeplini atribuliile
specifice funcliei pe care o de{in.
in perioada vacan(ei de toamnd stabilitd,
in instituliile publice si private de
inva{amdnt primar, gimnazial, liceal Ei extraqcolar nu se vor desfEqura
activit6li cu
prezen\a frzicd a elevilor gi cadrelor didactice.
Organele locale de specialitate in domeniul invd![mdntului vor monitoriza
buna organizare a activitdlii instituliiror din subordine.

Ministru vtrzffi Anatolie TOPALA

Ex.: Victor Pdginu, 022233681