Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Corpul ale cărui dimensiuni spațiale pot fi neglijate în comparație cu distanta parcursă sau cu distanțele până la alte corpuri
este numit punct material.

2.Corpul care în condițiile date nu-și modific că dimensiunile și forma (adică nu se deformează) se numește solid rigid sau, pur
și simplu, rigid.

3.Sistemul de referința reprezintă toate elementele pentru a descrie mișcarea mecanica Corpul de referință, sistemul de
coordonate, el), instrumentul de măsurare a distanțelor și ceasornicul etc.

4.Ecuația cinematică a mișcării reprezintă mișcarea punctului material de-a lungul unei linii drepte

5.Cunoașterea modulului vectorului de poziție și a unghiului  permite calcularea coordonatelor mobilului și invers.

6.Ansamblul pozițiilor ocupate succesiv de mobil constituie o linie numită traiectorie.(rectilinii, curbilinii)

7.Vector deplasare reprezintă vectorul ce undește punctul de plecare cu punctul de deplasare intru interval de timp Δ t

8.Mișcarea de translație a rigidului este mișcarea în care segmentul de dreaptă ce unește două puncte arbitrare ale rigidului
rămâne paralel cu sine însuși

9. Adunarea a doi vectori după regula triunghiului

În acest caz avem de adunat doi vectori consecutivi, adică vârful primului vector coincide cu
originea celui de-al doilea vector.

Cum observăm și în figura de mai sus, suma vectorilor   și   (vârful primului coincide cu
originea celui de-al doilea în punctul  )

este vectorul sumă, care este vectorul  , vector care are originea primului vector și vârful celui de-al doilea vector.

10. În cazul de față avem doi vectori a căror origine coincide.

Dorim să adunăm vectorii   și  .

Observăm că ei au aceeași origine și anume în punctul  .

Atunci, vectorul sumă va fi vectorul  , acesta reprezentând

diagonala paralelogramului  , 

în care vectorii care trebuie adunați,  , respectiv  , reprezintă două laturi consecutive.

Observație:

Vectorul sumă va avea aceeași origine cu vectorii pe care îi avem de adunat.

11. Adunarea mai multor vectori după regula patrulaterului

Această regulă este o extindere a regulii triunghiului, cu menționarea faptului că avem mai
mulți vectori consecutivi, adică vectori în care vârful unuia coincide cu originea celuilalt.
Atunci va trebui să închidem poligonul care este compus din vectorii respectivi, iar vectorul sumă va avea originea primului
vector și vârful ultimului vector.

Cum vedem și imaginea de mai sus, adunăm vectorii  ,  ,  ,   și  .

Atunci, vectorul sumă, notat cu roșu, este vectorul  .

Așadar, avem că:

 .

12. Înmulțirea cu scalari a vectorilor

Fie   un număr real și   un vector  din plan.

Definiția G10: Înmulțirea cu scalari a vectorilor 

Produsul vectorului   cu numărul   este un vector, notat  , care își schimbă sensul astfel:

13. Proprietăți ale înmulțirii unui vector cu un scalar 

Fie vectorii  , respectiv   și scalarii  .

Cu ajutorul definirii produsului unui vector cu un scalar putem să deducem ușor următoarele proprietăți:

i. , oricare ar fi   și oricare ar fi vectorii   și  ; 

(a înmulți un scalar cu o sumă, înseamnă a înmulți acel scalar cu fiecare termen al sumei, apoi adunând rezultatele -
distributivitatea înmulțirii față de adunare)

ii. , oricare ar fi   și oricare ar fi vectorul  ;

(distributivitatea înmulțirii față de adunare - fiecare scalar este înmulțit cu vectorul  , iar apoi rezultatele se adună)

iii. , oricare ar fi scalarii   și oricare ar fi vectorul  ;

14.Mișcarea rectilinie a punctului material care parcurge deplasări egale în intervale de timp egale se numește mișcare
rectilinie uniformă.

15.Mișcarea mobilului cu viteză constantă este o mișcare rectilinie uniformă.


16.Deplasarea mobilului ce se mișcă rectiliniu uniform este direct proporțională cu durata mișcării.

17.ecuația cinematică a mișcării rectilinii uniforme.

18.că pentru Vx > 0, când viteza este orientată în sensul pozitiv al axei O, coordonata x creste cu timpul, iar pentru Vx < 0 ea
descrește.

19.Dacă proiecția vitezei v2x < 0, atunci și proiecția deplasării este negativă.

20.Mișcarea corpului fată de sistemul mobil și caracteristicile acesteia sânt numite relative: deplasare relativă, viteză relativă.

21.Mișcarea corpului și caracteristicile ei în raport cu sistemul de referință considerat fi x sânt numite absolute: deplasare
absolută, viteză absolută.

22.Mișcarea corpului cauzată numai de mișcarea sistemului mobil este numită mișcare de transport și, respectiv,
caracteristicile ei: deplasare de transport, viteză de transport.

23.Deplasarea absolută a corpului este egală cu suma deplasării relative și a celei de transport.

24.Viteza absolută a mobilului este egală cu suma vitezei relative și a celei de transport.

25. Legea compunerii vitezelor este -viteza relativă cu care se vor mișca oricare dintre aceste puncte unul față de celălalt va
fi v1+v2. În cazul în care cele două puncte vor avea același sens de deplasare, viteza relativă va fi  v1-v2

26. Mișcări neuniforme efectuează deplasări diferite în intervale de timp egale,

27. Mărimea fi zică egală cu raportul dintre deplasare și intervalul de timp corespunzător se numește viteză medie a corpului
în acest interval de timp.

28. Mărimea care permite o descriere mai detaliată a mişcării neuniforme este viteza mobilului la un moment dat, numită
viteză momentană sau instantanee.

29. Calculînd viteza medie la intervale tot mai mici, vom obţine valoarea vitezei momentane.

30. În cazul în care mobilul se mişcă în unul şi acelaşi sens, modulul deplasării lui este
egal cu distanţa parcursă

31. Mișcarea rectilinie a corpului este uniform variată, dacă în orice intervale egale
de timp variația vitezei lui momentane este una și aceeași.

32. Accelerația este mărimea fi zică ce caracterizează rapiditatea variației vitezei


mobilului. Accelerația mobilului în mișcare rectilinie uniform variată este o mărime
constantă:

33. mișcarea rectilinie uniformă este mișcarea cu accelerație nulă.

34. Daca graficul reprezintă o dreaptă paralelă cu axa timpului

S-ar putea să vă placă și