Sunteți pe pagina 1din 66

IANUARIE 2020

Varianta a
Enunt

Obligaţia unor persoane fizice sau


Accesul la reţeaua electrica de interes public juridice de a se racorda, in condiţiile
este definit ca fiind: legii, la reţelele electrice de
transport sau de distribuţie
1

Pentru accesul la reţea a energiei electrice


produsă din surse regenerabile şi în cogenerare doar de natură tehnică
de înaltă eficienţă, ANRE stabileşte reguli:
2

Agenţie naţională de reglementare


ANRE este:
în domeniul energiei termice
3

ANRE exercita controlul asupra operatorilor


Respectarea legislaţiei privind
economici din sectorul energiei electrice cu
securitatea şi sănătatea în muncă
privire la:
4

Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor,


cuprinse in zonele de protecţie si de siguranţa
drept de utilizare gratuită
ale capacităţilor energetice, se stabileşte pentru
deţinătorul capacităţilor energetice:
5

Centrala electrica de cogenerare (termoficare)


este ansamblul de instalaţii, construcţii si doar a energiei electrice
echipamente necesare pentru producerea:
6
Cine analizează si avizează îndeplinirea
condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor ANRE
7 electrice de distribuţie?

O persoană care deţinea în proprietate sau în


nu are obligaţii privind asigurarea
folosinţă o reţea electrică de distribuţie proprie
accesului la reţea
la data intrării în vigoare Legii nr,123/2012:
8
Utilizează energie electrică în
exclusivitate pentru iluminatul
artificial din propria locuinţă şi din
Clientul casnic este clientul care:
afara acesteia, fiind racordat la o
reţea electrică monofazată de joasă
9 tensiune

este obligat a cumpăra energie


Client eligibil este clientul care: :
electrica la tarife reglementate
10

Zona adiacenta liniei electrice


Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene
aeriene având 100 m lăţime în plan
include:
orizontal
11
Finanţarea lucrărilor de electrificare a
autorităţilor locale
localităţilor este obligaţia:
12
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei neplata abonamentului radio-tv
13 electrice în caz de:
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei neplata abonamentului radio-tv
14 electrice în caz de:

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit consum de energie mai mare decât
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei cel aferent puterii aprobate prin
electrice numai în caz de: avizul tehnic de racordare
15

În cazul constatării, conform prevederilor


legale în vigoare, a unor acţiuni menite să clientul final va fi sancţionat
sustragă energia electrică prin ocolirea contravenţional
echipamentelor de măsurare:
16
Legea energiei electrice nr. 123/2012 creează
cadrul de reglementare pentru desfăşurarea doar al energiei electrice
17 activităţilor în sectorul:
reţeaua electrica cu tensiunea de
O reţea electrica de distribuţie este definită ca
linie nominala strict mai mare de
fiind:
18 220 kV

numai licenţe pentru exploatarea


ANRE emite: comercială a capacităţilor
energetice

19

Operator de distribuţie este o persoană fizică Care deţine si exploatează reţeaua


sau juridică: electrica de iluminat public

20

Pe piaţa concurenţială cu amănuntul, furnizorii Contracte bilaterale la preţuri


vând energie electrică clienţilor finali prin: reglementate
21
Totalitatea liniilor si staţiilor
Sistemul electroenergetic este definit ca fiind: electrice interconectate, indiferent
de nivelul de tensiune

22
Tarifele de racordare la reţea sunt: stabilite de operatorii de reţea
23
deține adeverință de electrician
autorizat și comite o faptă prevăzută
în Regulamentul de autorizare ca
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale fiind permisă
în cazul în care un electrician :

24
deține adeverință de electrician
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale autorizat și comite o faptă prevăzută
în cazul în care un electrician : în Regulamentul de autorizare ca
25 fiind permisă
Autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară
activităţi de proiectare, verificare şi execuţie a
de către Ministerul învăţământului
lucrărilor aferente instalaţiilor electrice
26 aparţinând SEN se realizează:

De a proiecta şi executa instalaţii


Electricianul autorizat pentru gradul III, tip electrice cu orice putere instalată
A+B are următoarele competenţe: tehnic realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 110 kV
27

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare


sistarea justificată a alimentării cu
în domeniul Energiei este abilitată prin lege să
energie electrică a clienţilor;
constate şi să sancţioneze:
28

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare


nerespectarea normelor tehnice
în domeniul Energiei este abilitată prin lege să
emise de către ANRE;
constate şi să sancţioneze:
29

Electricienii care doresc să solicite autorizarea, Să transmită la ANRE o cerere şi


pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să documentaţie anexată, din care să
îndeplinească următoarele condiţii: reiasă doar calificarea profesională

30

capacităţi de producere a energiei


ANRE emite autorizaţii de înfiinţare pentru
electrice şi termice în cogenerare cu
realizarea şi/sau retehnologizarea de:
puteri instalate mai mari de 1 MW
31

Realizarea de noi capacităţii


ANRE emite licenţe pentru energetice de producere a energiei
electrice în centrale eoliene
32
prestarea serviciului de distribuţie
ANRE emite licenţe pentru
a energiei electrice
33

exploatarea comercială a
ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a energiei
electrice
34
activitatea de instruire profesională
a personalului care lucrează in
ANRE emite licenţe pentru: instalaţiile electrice din cadrul
Sistemului Electroenergetic
35 Naţional
activitatea de instruire profesională
a personalului care lucrează in
ANRE emite licenţe pentru: instalaţiile electrice din cadrul
Sistemului Electroenergetic
36 Naţional

Realizarea de noi capacităţii


ANRE emite licenţe pentru: energetice de producere a energiei
electrice în microhidrocentrale
37

exploatarea comercială a
ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a energiei
termice în cogenerare
38

În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde Legitimaţia/Adeverinţa de


Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat, electrician autorizat este declarată
la solicitarea sa, ANRE poate emite un nulă, într-un ziar local şi titularul
duplicat, dacă: achită tariful de autorizare aprobat

39

În vederea înscrierii la examenul de autorizare,


electricianul trebuie să prezinte în
Opţional (solicitantul decide dacă îl
documentaţia anexată cererii de autorizare
transmite sau nu)
,,Detalii privind lucrările realizate"; acest
document este:
40
va fi prezentață ANRE pentru a fi
vizată, la termenul prevăzut, după
achitarea în prealabil a tariful de
Pentru a fi valabilă, adeverinţa de electrician vizare, egal cu tariful de acordare a
autorizat respectivului tip şi grad de
autorizare

41
Procedura de atestare a operatorilor economici Ministerul Economiei
care desfăşoară activităţi de proiectare,
executare şi verificare de instalaţii electrice,
incluzând prevederi specifice pentru acordarea,
modificarea, vizarea, suspendarea, retragerea
sau refuzul acordării atestatului se stabileşte de
42 către:
Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si
aplicarea regulamentului pentru autorizarea
electricienilor, verificatorilor de proiecte
Ministerul Energiei
precum şi a experţilor tehnici de calitate şi
extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice,
43 este:
Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile Realizarea de stații de transformare
Legii nr. 123/2012 pentru: 400/110 kV
44

Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile Realizarea de noi capacităţii


Legii nr. 123/2012 pentru: energetice de producere
45

Termenul de vizare a adeverinţei de electrician


autorizat, de la data emiterii documentului sau, 3 ani
după caz, de la data ultimei vizări, este de
46
Calitatea de autoritate contractantă pentru
concesionarea bunurilor proprietate publică sau
ministerul de resort - Ministerul
privată a statului ori pentru activităţile sau
Economiei
serviciile publice de interes naţional din
47 domeniul energiei electrice o are:

Instalaţiile si echipamentele prin


Capacitatea de interconexiune este definită ca care se realizează racordarea mai
fiind: multor consumatori la reţelele
electrice de interes public
48

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor,


verificatorilor de proiecte precum şi a experţilor
Hotărâre de Guvern
tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul
instalaţiilor electrice se aprobă prin
49

Trecerea la un grad de autorizare superior se după 5 ani de experienţă în baza


poate face: gradului de autorizare deţinut
50
Cine analizează si avizează îndeplinirea
Operatorul de Transport si de
condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor
Sistem
51 electrice de transport?

bunurile aflate în proprietatea


Pot face obiectul unei concesiuni energetice:
oricărui operator econimic
52

bunurile proprietate publică sau


Pot face obiectul unei concesiuni energetice:
privată a statului
53
executarea sau folosirea de instalaţii
Constituie contravenţie: clandestine în scopul racordării
directe la reţea
54

refuzul clienţilor finali de a permite


Constituie contravenţie:
accesul la grupurile de măsurare

55
Executarea de săpături sau lucrări
de orice fel in zonele de protecţie a
Constituie infracţiune:
instalaţiilor, fara consimţământul
56 prealabil al proprietarului acestora
Regulamentul pentru atestarea operatorilor
economici care proiectează, execută şi verifică
Guvernul României
instalaţii electrice din sistemul electroenergetic
57 este aprobat de către:

este liber să îşi aleagă furnizorul de


Client eligibil - este clientul care: energie electrică de la care cumpără
energie electrică
58
Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie
(Codul RED), reglementare ce este parte
Guvernul României
constitutivă a legislaţiei secundare, este aprobat
59 de către:
realizarea unui randament global
anual de minimum 50% în cazul
Criteriile de promovare a energiei electrice
unităţilor de cogenerare cu puteri
produse in centrale electrice de cogenerare de
electrice instalate de peste 25 MW
înalta eficienta au in vedere:
60

Criteriile de promovare a energiei electrice


Promovarea utilizării eficiente a
produse in centrale electrice de cogenerare de
combustibililor
înalta eficienta au in vedere:
61
Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie
la care acţionar principal este statul
reglementează activitatea operatorilor de
român
62 distribuţie:
Elaborarea de programe de eficienta energetica
si de promovare a resurselor regenerabile de Guvernului României
63 energie este o atribuţie a:
Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii în conformitate cu prevederile Legii
economici din sectorul energiei electrice se pot serviciilor publice de gospodărire
64 stabili: comunală
Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii în conformitate cu prevederile Legii
economici din sectorul energiei electrice se pot serviciilor publice de gospodărire
65 stabili: comunală
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit
constatare a unui consum fraudulos
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei
de energie
66 electrice în caz de:
Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimentele accidentale produse
distribuţie a energiei electrice stabileşte de terţi asupra reţelelor electrice din
indicatori de performanţă privind: patrimoniul public
67
Termenul pentru emiterea avizului tehnic de
racordare (ATR) pentru cazul în care stabilirea
10 zile calendaristice de la data
soluţiei de racordare la reţeaua electrică de IT,
depunerii documentaţiei complete
MT sau JT a unui loc de consum şi/sau de
de către utilizator
producere se face pe baza unei fişe de soluţie
68 este de:
refuz al clientului final de a
constitui garanţia solicitată de
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit
furnizor atunci când acesta constată
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei
acţiuni menite să denatureze în
electrice în caz de:
orice fel indicaţiile echipamentelor
69 de măsurare

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sustragerea de energie electrică


sã rezilieze contractul de furnizare a energiei constatată prin hotărâre
electrice în caz de: judecătorească definitivă

70
sustragerea de energie electrică
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit constatată prin hotărâre
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei judecătorească definitivă, neplata
electrice în caz de: facturilor sau alte situaţii prevăzute
71 de legislaţia în vigoare.
furnizorul desemnat de ANRE
pentru a presta serviciul public de
Furnizorul de ultimă instanţă este:-
distribuţie a energiei electrice, în
72 orice condiţii
În conformitate cu prevederile legii
Energia electrică obţinută prin
nr.123/2012 sunt considerate surse
arderea gazelor naturale
73 regenerabile de energie:
În conformitate cu prevederile legii
nr.123/2012 sunt considerate surse energia solară
74 regenerabile de energie:

Nerespectarea normelor tehnice emise de către


Infracţiune
ANRE constituie:
75

Linia electrica prin care un client


final esta alimentat cu energie
Linia electrica directa este:
electrică direct dintr-o stație de
tranformare
76

linia electrică ce leagă o capacitate


Linia electrica directa este: energetică de producţie izolată de
un client izolat
77
Intervalul de citire a indexului grupului de
măsurare de către OR, în vederea emiterii
nu poate fi mai mare de o lună
facturii pe baza consumului de energie electrică
78 efectiv realizat

consumul de energie electrică


determinat prin autocitirea
În cazul contoarelor inteligente, furnizorii au
indexului grupului de măsurare de
obligaţia de a factura
către clientul final şi transmiterea
acestuia
79
Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci este obligatorie numai dacă se
când se produce schimbarea titularului locului modifică puterea aprobată anterior
80 de producere sau de consum prin avizul tehnic de racordare;

Energia electrica tranzactionata pe piata de


energie electrica se masoara de catre operatorii
Ministerul de resort
de masurare, prin grupuri de masurare, conform
reglementărilor elaborate de:
81

Exploatează, retehnologizează,
Operatorul de distribuţie: reabilitează si dezvolta reţelele
electrice de iluminat public
82
Exploatează, retehnologizează,
reabilitează si dezvolta reţelele
Operatorul de distribuţie: electrice de distribuţie, cu
respectarea reglementarilor tehnice
83 in vigoare

Conform principalelor activităţi desfăşurate de exploatează, întreţine, reabilitează şi


Operatorul de transport şi de sistem prevăzute dezvoltă în condiţii economice
în Legea nr.123/2012, acesta: reţeaua de transport

84
orice persoană juridică ce deţine,
sub orice titlu, o reţea electrică de
transport şi care răspunde de
Operatorul de transport si de sistem este: operarea, asigurarea întreţinerii şi,
dacă este necesar, de dezvoltarea
reţelei de transport într-o anumită
85 zonă

ierarhizarea surselor de alimentare


Ordinea de prioritate economică reprezintă cu energie electrică după criterii
economice;
86
Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de
organele ierarhice ale emitentului
87 racordare se rezolvă de către:
instalaţiile din aval aferente fiecărui
În cazul existenţei mai multor puncte de
punct de delimitare sunt legate
delimitare, se consideră un singur loc de
electric între ele prin reţele ale
consum şi o singură instalaţie de utilizare dacă:
88 operatorului de distribuţie;
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al să consume energie electrica prin
energiei electrice se interzice persoanelor fizice instalaţii racordate direct la cele ale
sau juridice: reţelei electrice de transport

89

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al să consume energie electrica prin


energiei electrice se interzice persoanelor fizice instalaţii racordate direct la cele ale
sau juridice: reţelei electrice de transport
90

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al Să cultive cereale pe terenul aflat în


energiei electrice se interzice persoanelor fizice zona de siguranţă a reţelei electrice
sau juridice: de distribuţie
91
să limiteze sau să îngrădească, prin
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al execuţia de împrejmuire, prin
energiei electrice se interzice persoanelor fizice construcţii ori prin orice alt mod,
sau juridice: accesul la instalaţii al operatorului
92 de transport şi de sistem

li se interzice să consume energie


Pentru protejarea reţelelor electrice de electrica prin instalaţii racordate
distribuţie, persoanelor fizice si juridice: direct la cele ale reţelei electrice de
distribuţie
93

li se interzice să efectueze
construcţii de orice fel în zona de
Pentru protejarea reţelelor electrice de siguranţă a reţelelor electrice de
distribuţie, persoanelor fizice si juridice: distribuţie, fără avizul de
amplasament al operatorului de
distribuţie
94

Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, aprobă regulamentul privind


ANRE: realizarea reţelei de iluminat public
95
desemnează furnizorul de ultimă
Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, instanţă pentru a presta serviciul
ANRE: universal de furnizare în condiţii
96 specifice reglementate

Promovarea utilizării gazelor


Printre obiectivele de baza ale Legii nr.
naturale pentru producerea energiei
123/2012 se regăsesc:
electrice
97
asigurarea accesului
nediscriminatoriu şi reglementat al
Printre obiectivele de baza ale Legii nr.
tuturor participanţilor la piaţa de
123/2012 se regăsesc:
energie electrică şi la reţelele
98 electrice de interes public
Refuzul clienţilor finali de a permite accesul la
Contravenţie
grupurile de măsurare constituie:
99
Regulamentul privind racordarea utilizatorilor elaborat de ANRE si aprobat prin
100 la reţelele electrice de interes public este: hotărâre a Guvernului României

Reţea electrică de interes public este o reţea


3 utilizatori
electrică la care sunt racordaţi cel puţin:
101
Reţeaua electrica de transport al energiei
Proprietate privata a unei persoane
electrice şi terenurile pe care este amplasata,
juridice
102 sunt:

reţeaua electrica cu tensiunea de


Reţeaua electrica de transport este: linie nominala mai mică decât 110
kV
103
ansamblul de linii, inclusiv
elementele de susţinere şi de
protecţie a acestora, staţiile electrice
şi alte echipamente
Reţeaua electrica este definita ca fiind: electroenergetice conectate între ele
prin care se transmite energie
electrică de la o capacitate
energetică de producere a energiei
electrice la un utilizator
104
Obţinerea avizului tehnic de racordare de către nu este obligatorie pentru o durata
105 un utilizator: mai mică de 6 luni

Totalitatea instalaţiilor de producere


Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) este
a energiei electrice de pe teritoriul
definit ca fiind:
naţional
106

Sursele staţionare de energie electrică în curent


continuu, dacă nu sunt racordate prin invertoare
Da
la SEN, se supun supun dispoziţiilor Legii nr.
123/2012?
107
Executarea sau folosirea de instalaţii
clandestine în scopul racordării directe la reţea contravenţie
108 constituie:

Avizul tehnic de racordare emis îşi încetează la încheierea contractului de


valabilitatea: racordare
109
Sa solicite autorităţilor locale să
Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei asigure, pe întreaga durata a
capacităţii energetice, acordată în baza legii executării lucrărilor, masurile de
este obligat: protecţie a persoanelor, bunurilor si
110 mediului
să stabilească şi să aplice, pe
Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei
întreaga durată a executării
capacităţii energetice, acordată în baza legii
lucrărilor, măsurile de protecţie a
este obligat:
persoanelor, bunurilor şi mediului
111

Urmărirea respectării de către operatorii


Autorităţii Naţionale de
economici a sistemului de preţuri si tarife în
Reglementare în domeniul Energiei
domeniul energiei electrice este de competenţa:
112

zona adiacentă capacităţii


energetice, extinsă în spaţiu, în care
Zona de protecţie a unei capacităţi energetice
se introduc interdicţii privind
este:
accesul persoanelor şi regimul
construcţiilor
113

zona adiacenta capacităţilor


energetice, extinsa in spaţiu, in care
Zona de siguranţa a unei capacităţii energetice
se introduc interdicţii privind
este:
accesul persoanelor si regimul
construcţiilor
114
În cazul unui ansamblu de blocuri de locuinţe,
grupurile de măsurare individuale se pe tablourile din apartamente
115 poziţionează

Operatorul de reţea are obligaţia să transmită


utilizatorului studiul de soluţie avizat conform
reglementărilor, de regulă, în maximum .........
de la data încheierii contractului pentru
trei luni
elaborarea studiului de soluţie, în cazul
racordării la o reţea de medie sau joasă tensiune
.

116

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă


utilizatorii perturbatori
de soluţie pentru:

117
locurile de consum având puterea
maximă simultană absorbită mai
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un
mică de 30 kVA, indiferent de
studiu de soluţie pentru:
categoria din care fac parte din
punct de vedere al activităţii lor

118
locurile de consum existente pentru
care se solicită un spor de putere ce
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un poate fi acordat prin instalaţiile de
studiu de soluţie pentru: racordare existente, indiferent de
tensiunea reţelei la care sunt
119 racordate.

Autoritatea Naţională de Reglementare în


calitatea execuţiei instalaţiilor de
domeniul Energiei analizează şi soluţionează
racordare
eventualele contestaţii cu privire la:
120
Autoritatea Naţională de Reglementare în
domeniul Energiei analizează şi soluţionează avizele tehnice de racordare
eventualele contestaţii cu privire la:
121
În cazul apariţiei unei divergenţe cu privire la
racordarea la reţelele electrice sau emiterea de
neconcilierii acesteia la nivelul
avize de amplasament, între un solicitant şi o
operatorilor de reţea conform
subunitate sau unitate a unui operator de reţea,
procedurilor proprii
soluţionarea neînţelegerii de către ANRE se va
122 face numai în cazul:
Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor
la reţelele electrice de interes public, dintre
întotdeauna pe cale amiabilă
operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se
123 soluţionează:
Desfăşurarea de activităţi fără
contracte legale, în vigoare
(contract de muncă individual
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale
semnat cu un angajator sau contract
unui electrician autorizat pentru:
de prestări servicii, în cazul în care
este persoană fizică autorizată în
124 condițiile legii)

Comiterea unei fapte prevăzute în


ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale
Regulamentul de autorizare ca fiind
unui electrician autorizat pentru:
interzisă
125

Autorizarea unui electrician se realizează în promovării unui examen de


urma: autorizare
126
După caz, proiectare (A)/ executare
Calitatea de electrician autorizat gradul III (A (B) de instalaţii electrice, cu orice
sau B) acordă titularilor de legitimaţie putere instalată tehnic realizabilă şi
următoarele competenţe: la o tensiune nominală maximă de
20 kV
127
Câte grade de competenţă sunt prevăzute în
4 grade de competenţă (I, II, III şi
regulamentul de autorizare a electricienilor
IV)
128 elaborat şi aprobat de ANRE?

De a proiecta şi executa instalaţii


Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B electrice cu putere instalată de cel
are următoarele competenţe: mult 10 kW şi la o tensiune
nominală mai mică de 1 kV
129

De a proiecta şi executa instalaţii


Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip electrice cu orice putere instalată
A+B are următoarele competenţe: tehnic realizabilă şi la orice tensiune
nominală standardizată
130
Autorizarea pentru proiectare de instalaţii
A
131 electrice este o autorizare de tip

Să proiecteze instalaţii electrice în


Este interzis electricianului autorizat: cazul în care deţine doar autorizaţie
de tip A
132

Să proiecteze instalaţii electrice în


Este interzis electricianului autorizat: cazul în care deţine doar autorizaţie
de tip A
133

Să semneze documentaţii de orice


fel pentru proiecte sau lucrări pe
Este interzis electricianului autorizat:
care nu le-a realizat sau
supravegheat
134
în susţinerea unei probe scrise,
Examenul de autorizare pentru gradele II, III şi constând în 2 subiecte: un
IV constă: chestionar cu 30 de întrebări şi o
135 aplicaţie numerică
Trebuie să îndeplinească condiţiile
de calificare şi experienţă
În vederea autorizării pentru ambele tipuri de profesionale, cumulate, pentru
autorizare (A şi B), electricienii: fiecare tip de autorizare şi susţin
examene separate pentru fiecare
136 dintre aceste tipuri
De executare de instalaţii electrice
cu orice putere instalată tehnic
realizabilă, la o tensiune nominală
maximă de 20 kV
Adeverința de electrician autorizat gradul IIIB
137 conferă următoarele competenţe titularului:
De tip G (general) pentru instalaţii
electrice
138 Adeverințele de electrician autorizat pot fi:

Minim 20 de puncte la chestionar si


3 puncte la aplicaţia numerică,
Promovarea examenului de autorizare se face pentru gradele I si II, respectiv 25
obţinând: de puncte la chestionar şi 3 puncte
la aplicaţia numerică pentru gradele
III şi IV
139

Regulamentul de autorizare a electricienilor


De tip E pentru execuţie
defineşte următoarele tipuri de autorizări:
140

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE


retragerea autorizării acordate
electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu :
141

Are obligaţia de a respecta proiectul


Un electrician autorizat care execută lucrări de
în baza căruia execută instalaţia
instalaţii electrice:
electrică

142

Să respecte proiectele de execuţie a


Una dintre obligaţiile electricianului autorizat
lucrărilor de instalaţii electrice doar
care execută lucrări de instalaţii electrice este:
dacă sunt întocmite de el

143
Să proiecteze instalaţii electrice
doar conform gradului si tipului de
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine
autorizare şi să respecte normele
autorizaţie de tip A este:
tehnice corespunzătoare tipurilor de
144 instalaţii electrice proiectate

Să notifice ANRE data începerii


Una dintre obligaţiile electricianului care deţine
execuţiei unei instalaţii electrice
autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice
conform gradului si tipului de
este:
autorizare
145

Să execute instalaţii electrice


Una dintre obligaţiile electricianului care deţine
numai în una dintre calităţile
autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice
prevăzute în regulament pentru
este:
exercitarea activităţii
146
orice client ce cumpără energie
Client final este:
electrică de la un producător
147

orice client ce cumpără energie


Client final este:
electrică de la un producător
148
Conform prevederilor referitoare la energia
electrică din Legea nr. 123/2012 , noţiunile de diferite
149 "client final" şi "consumator" sunt:
Nerespectarea prevederilor Regulamentului răspunderea administrativă
pentru atestarea operatorilor economici care contravenţională şi/sau penală,
proiectează, execută şi verifică instalaţii conform prevederilor legale în
150 electrice atrage: vigoare

operatorul economic nu îndeplineşte


ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui
criteriile de bonitate financiară
operator economic care proiectează, execută şi
corespunzătoare procedurii
verifică instalaţii electrice dacă:
aplicabile

151

ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui


Operatorul economic nu transmite
operator economic care proiectează, execută şi
lunar sinteza activităţii desfăşurate
verifică instalaţii electrice dacă:

152
Operatorul economic a contractat
și/sau executat lucrări/activităţi
permise conform tipului de atestat
ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui
deţinut, fără să deţină, permanent,
operator economic care proiectează, execută şi
cel puţin o structură minimă de
verifică instalaţii electrice dacă:
personal autorizat / calificat
corespunzătoare tipului de atestat
153 deţinut

operatorul economic nu îndeplineşte


ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui
criteriile de bonitate financiară
operator economic care proiectează, execută şi
corespunzătoare procedurii
verifică instalaţii electrice:
aplicabile
154

ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui


La cererea motivată a titularului de
operator economic care proiectează, execută şi
atestat;
verifică instalaţii electrice:
155

Atestatele emise de ANRE pentru desfăşurarea La proiectarea şi executarea de


activităţilor operatorilor economici în instalaţii lucrări pe niveluri de joasă, medie şi
electrice instituie competenţe privind: înaltă tensiune
156
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în
sectorul energiei electrice, conform Legii nr. reprezentanţii operatorilor de reţea
123/2012 se fac, după caz, de:
157

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în


reprezentanţii împuterniciţi ai
sectorul energiei electrice, conform Legii nr.
consiliilor locale
123/2012 se fac, după caz, de:
158
Durata de valabilitate a Atestatelor emise de
Nelimitată
159 ANRE este:
Elaborarea de documentaţii de proiectare sau
Constituie contravenţie şi se
executarea instalaţiilor electrice fără Atestat
sancţionează
160 valabil emis de ANRE:

Operatorul economic aflat în procedură de Poate solicita Atestat provizoriu


faliment emis de ANRE
161
prestează serviciul public pentru
toţi utilizatorii reţelelor electrice de
Conform atribuţiilor principale prevăzute în distribuţie, permiţând accesul
Cod tehnic al reţelelor electrice de distribuţie nediscriminatoriu la reţelele
(Codul RED), operatorii de distribuţie: electrice de distribuţie oricărui
solicitant care îndeplineşte cerinţele
162 tehnice prevăzute în Cod

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie SC ELECTRICA SA, în calitate de


(Codul RED) este administrat de: elaborator
163
Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor
electrice de distribuţie, conform prevederilor
tipurile de consumatori racordaţi la
Codului tehnic al reţelelor electrice de
reţelele elcetrice de distribuţie
distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de
164 intrare:
Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor
prognoza de consum pe o
electrice de distribuţie, conform prevederilor
perspectivă de 5 ani, pusă la
Codului tehnic al reţelelor electrice de
dispoziţie de furnizori şi
distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de
consumatori
165 intrare:
Limitele normate de variaţie a frecvenţei în
50 Hz - 6% … 50 Hz + 4%
166 funcţionare pe durata a 100 % din timp sunt:
În punctele de delimitare, la joasă tensiune, în
condiţii normale de exploatare, excluzând
întreruperile, pe durata oricărui interval de timp
de o săptămână, 95 % din valorile efective, 5%
mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii
furnizate, nu trebuie să aibă, faţă de tensiunea
167 nominală o abatere mai mare de:
OD asigură sosirea echipei de intervenţie în
minimum de timp din momentul luării la
cunoştinţă cu privire la întreruperea căii de
pentru mediul rural, în condiţii
alimentare/evacuare a energiei la un loc de
normale de vreme, în maximum18
consum şi/sau de producere, astfel încât
ore
restabilirea acesteia, după o întrerupere
neplanificată, trebuie să se realizeze, începând
168 cu 1 ianuarie 2019 după cum urmează
Operatorul de distribuţie este obligat să
răspundă unui utilizator care reclamă calitatea
curbei de tensiune în punctul de delimitare: În termen de 10 zile lucrătoare

169
Operatorul de distribuţie este obligat să
răspundă unui utilizator care reclamă calitatea
curbei de tensiune în punctul de delimitare: La toate reclamaţiile scrise

170
Operatorul de distribuţie este obligat să
răspundă unui utilizator care reclamă calitatea
curbei de tensiune în punctul de delimitare: La toate reclamaţiile scrise

171
Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la
bază ca date de intrare prognozele de producţie
minim 2 ani
şi de consum de energie electrică pe o perioadă
172 de:
Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la
bază ca date de intrare prognozele de producţie
minim 5 ani
şi de consum de energie electrică pe o perioadă
173 de:
Planul de perspectivă pe termen mediu pentru
dezvoltarea şi modernizarea RED se elaborează 3 ani
174 pentru o perioadă de:

Ministerul de resort, cu consultarea


Planificarea dezvoltării şi modernizării reţelelor
ANRE şi a operatorilor de
electrice de distribuţie se face de către:
distribuţie
175
Gestionarea, exploatarea,
mentenanţa, modernizarea şi
dezvoltarea instalaţiilor electrice
Printre activităţile desfăşurate de operatorul de aflate în patrimoniu (linii electrice,
distribuţie se numără şi: staţii de transformare, puncte de
alimentare, posturi de transformare,
instalaţii de protecţie şi
176 automatizare etc)

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de Aprobarea tarifelor de distribuţie a


distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice energiei electrice, stabilite în funcţie
de distribuţie (Codul RED), se numără şi: de structura cheltuielilor
177
Gestionarea, exploatarea,
Printre activităţile desfăşurate de operatorul de
mentenanţa, modernizarea şi
distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice
dezvoltarea instalaţiilor proprii din
de distribuţie (Codul RED), se numără şi:
178 reţelele electrice de distribuţie

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor Stabilirea unui set de reguli şi


electrice de distribuţie (Codul RED) se norme în vederea asigurării
regăsesc: iluminatului public
179

Stabilirea unui set de reguli şi


Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor
norme în vederea asigurării
electrice de distribuţie (Codul RED) se
accesului utilizatorilor la reţelele
regăsesc:
electrice de distribuţie
180
Stabilirea unui set de reguli şi
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor
norme în vederea asigurării
electrice de distribuţie (Codul RED) se
accesului utilizatorilor la reţelele
regăsesc:
181 electrice de transport

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor Stabilirea unui set de reguli şi


electrice de distribuţie (Codul RED) se norme în vederea asigurării
regăsesc: iluminatului public

182

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor Stabilirea cerinţelor pentru


electrice de distribuţie (Codul RED) se dezvoltarea reţelelor electrice de
regăsesc: distribuţie
183
Termenul standard pentru transmiterea
contractului de distribuţie (oferta operatorului
de distribuţie), de la înregistrarea cererii de maximum 20 zile calendaristice
încheiere a contractului, însoţită de
184 documentaţia completă, este de:

Administrarea documentaţiei
Printre responsabilităţile şi obligaţiile tehnice şi a normelor care
operatorului de distribuţie precizate în Codul reglementează proiectarea,
reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) funcţionarea, întreţinerea şi
sunt incluse: dezvoltarea instalaţiilor componente
ale reţelelor electrice de distribuţie

185

Administrarea informaţiilor
Responsabilităţile operatorului de distribuţie
necesare pentru funcţionarea şi
precizate în Codul reţelelor electrice de
dezvoltarea reţelei de iliminat
distribuţie (Codul RED) includ:
public
186
Administrarea documentaţiei
tehnice şi normelor care
Responsabilităţile operatorului de distribuţie
reglementează proiectarea,
precizate în Codul reţelelor electrice de
funcţionarea, întreţinerea şi
distribuţie (Codul RED) includ:
dezvoltarea instalaţiilor componente
ale reţelelor electrice de distribuţie
187

De a promova si impune regulile şi


Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de cerinţele de ordin comercial în
distribuţie" este: vederea bunei funcţionări a pieţei de
energie electrică

188
Prevederile standardului de performanţă pentru
Întrerupere accidentală a energiei
serviciul de distribuţie nu se aplică în situaţii
electrice
189 de:

Prevederile standardului de performanţă pentru


serviciul de distribuţie nu se aplică în situaţii Întrerupere accidentală a energiei
de: electrice

190
Prevederile standardului de performanţă pentru
serviciul de distribuţie nu se aplică în situaţii
Forţă majoră
de:
191
în cazul întreruperilor în
Prevederile standardului de performanţă pentru alimentarea cu energie electrică
serviciul de distribuţie nu se aplică: pentru executarea lucrărilor de
dezvoltare în vederea racordării
192 noilor utilizatori

Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le


să contracteze serviciul de
îndeplinească utilizatorii, pentru a beneficia de
distribuţie direct cu operatorul de
prevederile standardului de performanţă pentru
distribuţie
serviciul de distribuţie, trebuie ca:

193
Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le să aibă instalaţiile la tensiunea
îndeplinească utilizatorii, pentru a beneficia de nominală alternativă în gama 230 V
prevederile standardului de performanţă pentru – 110 kV şi la frecvenţa nominală
194 serviciul de distribuţie, trebuie ca: de 50 Hz;

Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le


îndeplinească utilizatorii, pentru a beneficia de să respecte condiţiile prevăzute în
prevederile standardului de performanţă pentru contractul de distribuţie/furnizare
serviciul de distribuţie, trebuie ca:
195
Standardul de performanţă pentru serviciul de
distribuţie a energiei electrice stabileşte Furnizarea energiei electrice
196 indicatorii de performanţă privind:
Standardul de performanţă pentru serviciul de
continuitatea alimentării cu energie
distribuţie a energiei electrice stabileşte
electrică a utilizatorilor
197 indicatorii de performanţă privind:
Standardul de performanţă pentru serviciul de
calitatea comercială a serviciului de
distribuţie a energiei electrice stabileşte
distribuţie a energiei electrice
198 indicatorii de performanţă privind:

Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău-


distribuţie a energiei electrice stabileşte platnici de la relele electrice de
obligaţiile operatorilor de distribuţie referitor la distribuţie
199
Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău-
distribuţie a energiei electrice stabileşte platnici de la relele electrice de
200 obligaţiile operatorilor de distribuţie referitor la distribuţie
Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău-
distribuţie a energiei electrice stabileşte platnici de la relele electrice de
201 obligaţiile operatorilor de distribuţie referitor la distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de


continuitatea alimentării cu energie
distribuţie a energiei electrice stabileşte
electrică a utilizatorilor
indicatorii de performanţă privind:
202

Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimentele accidentale produse


distribuţie a energiei electrice stabileşte de terţi asupra reţelelor electrice din
indicatorii de performanţă privind: patrimoniul public
203
Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimentele accidentale produse
distribuţie a energiei electrice stabileşte de terţi asupra reţelelor electrice din
204 indicatorii de performanţă privind: patrimoniul public
În situația în care, din motive obiective,
operatorul de distribuţie renunță la întreruperea
48 ore înainte de data stabilită
planificată, el are obligația de a informa
pentru începerea lucrărilor.
utilizatorii ce urmau a fi afectați de aceasta cu
205 minimum:
După depunerea documentaţiei complete de
către utilizator, în situaţia în care soluţia de
racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, 20 zile calendaristice în cazul
operatorul de reţea are obligaţia să transmită racordării la joasă tensiune
solicitantului avizul tehnic de racordare în
206 maximum:
După depunerea documentaţiei complete de
către utilizator, în situaţia în care soluţia de
racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, 30 zile calendaristice în cazul
operatorul de reţea are obligaţia să transmită racordării la joasă tensiune
solicitantului avizul tehnic de racordare în
207 maximum:
Standardul de performanţă pentru serviciul de
distribuţie a energiei electrice se aplică şi în
relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi nu
titularii cererilor de racordare la reţeaua
208 electrică de interes public ?
Pentru argumentarea răspunsului la reclamaţiile
privind calitatea curbei de tensiune, operatorul
de distribuţie este obligat să realizeze
monitorizarea principalilor parametri de calitate
3 zile consecutive
prevăzuţi în standardul de performantă pentru
serviciul de distribuţie a energiei electrice, în
punctul de delimitare, pe o perioadă de
209 minimum:
Verificarea dimensionării, în proiectare, a
reţelelor electrice de distribuţie, conform
criteriul pierderilor minime de
prevederilor Codului tehnic al reţelelor
energie
electrice de distribuţie (Codul RED), se face
210 ţinând seama de:
Verificarea dimensionării, în proiectare, a
reţelelor electrice de distribuţie, conform
criteriul pierderilor minime de
prevederilor Codului tehnic al reţelelor
energie
electrice de distribuţie (Codul RED), se face
211 ţinând seama de:

În situaţia racordarii de generatoare la instalaţia


de utilizare a unui loc de consum existent, fără
nu este obligatorie actualizarea
evacuarea de energie electrică în reţeaua
dosarului instalaţiei de utilizare
operatorului de reţea, indiferent de regimul de
funcţionare al utilizatorului

212

În situaţia racordarii de generatoare la instalaţia


de utilizare a unui loc de consum existent, fără
este obligatorie actualizarea
evacuarea de energie electrică în reţeaua
dosarului instalaţiei de utilizare
operatorului de reţea, indiferent de regimul de
funcţionare al utilizatorului

213

Cererile de racordare pentru locuri de


producere cu puteri instalate de până la 50 MW obligatoriu operatorului de
inclusiv şi cele pentru locuri de consum cu distribuţie concesionar din zona
puteri maxim simultan absorbite de până la 50 respectivă
MW inclusiv, se adresează de către solicitanţi:
214

Cererile de racordare pentru locuri de


producere cu puteri instalate de până la 50 MW
operatorului de distribuţie
inclusiv şi cele pentru locuri de consum cu
concesionar din zona respectivă
puteri maxim simultan absorbite de până la 50
MW inclusiv, se adresează de către solicitanţi:
215
operatorul de reţea la care a fost
depusă cererea de racordare, chiar
dacă opţiunea scrisă a utilizatorului
Avizul tehnic de racordare se emite de către:
este pentru o variantă de soluţie de
racordare la reţeaua electrică
deţinută de un alt operator de reţea
216
Valabilitatea atestatului emis unui operator
economic pentru proiectarea, executarea şi 2 ani de la data emiterii atestatului
verificarea instalațiilor electrice este sau, după caz, de la data ultimei
condiţionată de verificarea şi vizarea periodică vizări a acestuia.
217 a acestuia, la un termen de:
Valabilitatea atestatului emis unui operator
economic pentru proiectarea, executarea şi 2 ani de la data emiterii atestatului
verificarea instalațiilor electrice este sau, după caz, de la data ultimei
condiţionată de verificarea şi vizarea periodică vizări a acestuia.
218 a acestuia, la un termen de:

Un electrician autorizat gradul IIIA sau IVA,


poate desfășura activități de proiectare, în în instalații electrice cu tensiunea
calitate de persoană fizică autorizată, fără nominală maximă de 20 kV
atestat emis de Autoritatea competentă:
219

Operatorii economici pot desfășura fără atestate încercări de echipamente montate în


emise de ANRE activități de: instalaţii electrice de joasă tensiune
220
executare lucrări de vopsire a
Operatorii economici pot desfășura fără atestate elementelor de susţinere a reţelelor
emise de ANRE activități de: electrice / defrişare pentru culoarul
de trecere al liniilor electrice
221 aeriene.
având o putere electrică instalată de
maximum 10 kW şi la o tensiune
În calitate de persoană fizică autorizată, nominală mai mică de 1 kV, numai
electricianul autorizat gradul I poate executa dacă deţine un atestat emis de
instalaţii electrice interioare ANRE
222
pentru unul sau mai multe locuri de
consum, în funcţie de opţiunea
Un contract de furnizare se încheie:.
clientului final, chiar dacă sunt mai
223 mulți furnizori

Un contract de furnizare se încheie:. de regulă, pentru un loc de consum


224

Calitatea tensiunii se referă la calitatea undei de


metodologia de stabilire a tarifelor
tensiune şi are în vedere
225
Calitatea tensiunii se referă la calitatea undei de amplitudinea tensiunii, inclusiv
tensiune şi are în vedere flicker
226
La încetarea perioadei de valabilitate a
contractului de furnizare a energiei electrice, În termen de maximum 42 de zile
clientul final de energie electrică are dreptul să de la încetarea contractului de
primească de la furnizor decontul final de furnizare a energiei electrice
227 regularizare
Pentru asigurarea transportului/distribuţiei
energiei electrice prin reţelele electrice până la
clientul final, se încheie contract/contracte de
producător şi clientul final
reţea între:

228
Pentru asigurarea transportului/distribuţiei
energiei electrice prin reţelele electrice până la
clientul final, se încheie contract/contracte de operatorul de reţea şi furnizorul
reţea între: clientului final

229
manevrele ce se executa si
Convenţia de exploatare este un act juridic prin
eventualele despăgubiri ce se pot
care sunt precizate aspecte legate de:
230 acorda in cazul unui incident
manevrele ce se executa si
Convenţia de exploatare este un act juridic prin
eventualele despăgubiri ce se pot
care sunt precizate aspecte legate de:
231 acorda in cazul unui incident
Convenţia de exploatare, anexă la contractul de
furnizare a energiei electrice, este un act juridic consumator si producător
232 încheiat intre:
Energia electrică reactivă nu se plătește
233

Un client final cu o putere aprobată prin avizul este obligat să prezinte prognoze
tehnic de racordare/certificatul de racordare de orare de consum furnizorului cu
cel puţin 1 MVA, care are relaţii contractuale

234
Sunt definite ca locuri de consum cu consum
mare, locurile de consum ale clienţilor finali
noncasnici la care puterea aprobată prin avizul 50 kW
tehnic de racordare sau, acolo unde există, prin
235 certificatul de racordare, depăşeşte:
În cazul furnizării energiei electrice în baza
unui contract încheiat pe piaţa concurenţială,
întreruperea alimentării cu energie electrică cu un preaviz de cel puţin10 zile
pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale
236 de către beneficiar se face:
În cazul furnizării energiei electrice în baza
unui contract încheiat pe piaţa concurenţială,
cu un preaviz de cel puţin 5 zile
întreruperea alimentării cu energie electrică
lucrătoare în cazul clienţilor casnici
pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale
237 de către beneficiar se face:
Furnizarea energiei electrice către clientul final fără încheierea contractului de
se realizează: furnizare, pe bază de negocieri
238

Furnizarea energiei electrice către clientul final


în temeiul unui contract de furnizare
se realizează:
239
În funcţie de domeniul de utilizare a energiei
electrice consumate, clienţii finali pot fi:
industriali

240
În funcţie de domeniul de utilizare a energiei
electrice consumate, clienţii finali pot fi:
clienţi casnici

241

ansamblul format din contorul de


Prin grup de măsurare a energiei electrice în
energie electrica si elementele de
sistem indirect se înţelege:
securizare

242
întotdeauna ca punctul unei reţele
electrice în care se delimitează
Punctul de delimitare între instalaţiile electrice
patrimonial instalaţiile electrice ale
este definit:
utilizatorului de cele ale
243 operatorului de reţea

punct al unei reţele electrice care


Punctul de măsurare a energiei electrice este delimitează patrimonial instalaţiile
definit ca: electrice ale utilizatorilor de cele ele
operatorilor de reţea

244
Regulamentul de furnizare a energiei electrice traderilor de energie electrică şi
245 la clienţii finali se aplicã: clienţilor acestora
Regulamentul de furnizare a energiei electrice furnizorilor si clienţilor finali de
246 la clienţii finali se aplicã: energie electrică

Se considera o întrerupere de alimentare


situaţia în care valorile efective ale tensiunilor sub 1 % din tensiunea de referinţă
de linie/fază din punctul de conectare sunt:
247
Preavizul de deconectare se poate transmite
clientului final: numai telefonic
248
Preavizul de deconectare se poate transmite printr-o modalitate de comunicare
clientului final: agreată de părţi prin contractul de
249 furnizare a energiei electrice
Nerespectarea de către clientul final a
obligaţia de a reface instalaţia de
contractului de furnizare încheiat pe piaţa
racordare
250 concurenţială poate avea drept consecinţă:
Nerespectarea de către clientul final a
întreruperea furnizării energiei
contractului de furnizare încheiat pe piaţa
electrice
251 concurenţială poate avea drept consecinţă:

angajamentul operatorului de reţea


Avizul tehnic de racordare constituie: de a realiza instalaţia de racordare a
utilizatorului;
252

angajamentul operatorului de reţea


Avizul tehnic de racordare constituie: de a realiza instalaţia de racordare a
utilizatorului;
253
Avizul tehnic de racordare este un aviz scris pentru orice titular al locului de
254 valabil: producere/consum respectiv
numai pentru un anumit
Avizul tehnic de racordare este un aviz scris
amplasament al locului de
valabil:
255 producere/consum

Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut: pentru orice loc nou de consum
256
utilizator sau de împuternicitul legal
Cererea pentru racordare la reţea trebuie să fie
al utilizatorului.
în mod obligatoriu semnată de:
257
se pot depune direct la centrele
Cererea pentru racordare la reţea şi
teritoriale de relaţii cu clienţii
documentaţia anexată acesteia:
organizate de operatorul de reţea;
258
Cererea pentru racordare la reţea şi
se depun numai la registratura
documentaţia anexată acesteia:
operatorului de reţea.
259
Conform Regulamentului privind racordarea
utilizatorilor la reţelele electrice de interes orice deţinător de reţea
260 public, operator de reţea este:
Conform Regulamentului privind racordarea
operatorul de transport şi de sistem
utilizatorilor la reţelele electrice de interes
261 public, operator de reţea este:

Dacă se solicită avizul tehnic de racordare


certificatul de urbanism al
pentru o organizare de de şantier, documentaţia
obiectivului pentru care se
anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu
organizează şantierul, în termen de
şi:
valabilitate, in copie;

262
Dacă se solicită avizul tehnic de racordare
certificatul de urbanism al
pentru o organizare de de şantier, documentaţia
obiectivului pentru care se
anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu
organizează şantierul, în termen de
şi:
valabilitate, in copie;
263
Documentaţia anexata cererii de emitere a
valoarea capitalului social, in cazul
avizului tehnic de racordare are o structura ce
persoanelor juridice
264 depinde de:

nu face parte din instalaţia de


Contorul de energie electrică
racordare;

265

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse


între punctul de racordare si punctul de de către operatorul de reţea, cu
delimitare la racordarea unui utilizator se personal propriu
execută:
266
Ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, o dacă este înscrisă în avizul tehnic de
soluţie de racordare este valabilă: racordare
267

Operatorul de reţea va comunica în scris


solicitantului imposibilitatea de a emite aviz utilizatorul nu a încheiat contract de
tehnic de racordare si motivele justificate ale furnizare
refuzului in situaţia în care:
268

Operatorul de reţea va comunica în scris


utilizatorul nu este de acord cu
solicitantului imposibilitatea de a emite aviz
soluţia stabilită de operatorul de
tehnic de racordare si motivele justificate ale
reţea
refuzului in situaţia în care:
269
Parcurgerea unei etape preliminare de
documentare şi informare a viitorului utilizator
este obligatorie pentru utilizator;
pentru racordarea acestuia la reţeaua electrică:
270
Operatorii de distribuţie emit avize tehnice de
racordare utilizatorilor numai după obţinerea de
la operatorul reţelei electrice din amonte fie a
toţi operatorii de distribuţie, dar
avizelor tehnice de racordare proprii ce conţin
numai în cazul unor puteri aprobate
condiţiile tehnico-economice de racordare
de peste 1MW
suplimentare, fie a răspunsului la solicitarea de
actualizare a certificatului de racordare
271
Operatorii de distribuţie emit avize tehnice de
racordare utilizatorilor numai după obţinerea de
la operatorul reţelei electrice din amonte fie a
toţi operatorii de distribuţie, dar
avizelor tehnice de racordare proprii ce conţin
numai în cazul unor puteri aprobate
condiţiile tehnico-economice de racordare
de peste 1MW
suplimentare, fie a răspunsului la solicitarea de
actualizare a certificatului de racordare
272

Pentru un loc de producere sau de consum nou,


contractul încheiet cu un furnizor de
documentaţia anexată cererii de racordare va
energie electrică
cuprinde obligatoriu:

273
Pentru un loc de producere sau de consum nou,
certificatul de urbanism în termen
documentaţia anexată cererii de racordare va
de valabilitate, în copie;
274 cuprinde obligatoriu:
Planul de situaţie cu amplasarea in zona a
locului de consum, care face parte din vizat de emitentul certificatului de
documentele necesare solicitării unui aviz urbanism ca anexă la acesta
275 tehnic de racordare, trebuie sa fie:

În vederea obţinerii avizului tehnic de racordare


prin intermediul operatorului pieţei
solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua
de energie electrica
căruia doresc să se racordeze :
276

În vederea obţinerii avizului tehnic de racordare


prin intermediul operatorului pieţei
solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua
de energie electrica
căruia doresc să se racordeze :
277
Operatorul de reţea are obligaţia să transmită
utilizatorului studiul de soluţie avizat conform
reglementărilor, în termen de maximum ........
în cazul racordării la o reţea cu tensiunea de şapte luni
110 kV sau mai mare, calculat de la data
încheierii contractului pentru elaborarea
278 studiului de soluţie

Loc de consum temporar este un loc de


de către un producător
consum în care se utilizează energie electrică

279

pentru organizarea sau desfăşurarea


Loc de consum temporar este un loc de unor activitati ocazionale
consum în care se utilizează energie electrică
280

nu poate avea mai multe locuri de


Un consumator:
consum.
281
poate avea mai multe locuri de
Un consumator:
consum, în incinte sau zone diferite;
282

înainte de a începe executarea


Utilizatorii reţelelor electrice au obligaţia
instalaţiei de utilizare care urmează
solicitării avizului tehnic de racordare:
să fie racordată la reţeaua electrică;
283
În situaţia în care prin studiul de soluţie s-au
stabilit mai multe soluţii, utilizatorul trebuie să
opteze pentru una dintre aceste soluţii şi să îşi
trei luni;
exprime opţiunea în scris într-un interval de
maximum ........ de la comunicarea de către
operatorul de reţea a studiului de soluţie avizat
284 conform reglementărilor în vigoare.

Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori


285

locurile de consum individuale ale


Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă
utilizatorilor de tip clienţi casnici,
de soluţie pentru:
indiferent de puterea solicitată
286

utilizatorii de tip distribuitori,


Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă
indiferent de tensiunea reţelei la
de soluţie pentru:
care se racordează
287

utilizatorii de tip distribuitori,


Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă
indiferent de tensiunea reţelei la
de soluţie pentru:
care se racordează
288

locurile de consum existente pentru


care se solicită un spor de putere ce
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă poate fi acordat prin instalaţiile de
de soluţie pentru: racordare existente, indiferent de
tensiunea reţelei la care sunt
racordate.

289
locurile de consum individuale ale
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un
utilizatorilor de tip clienţi casnici,
studiu de soluţie pentru:
290 indiferent de puterea solicitată
locurile de consum şi/sau de
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un producere care se racordează la
studiu de soluţie pentru: reţele electrice având tensiunea
291 nominală de 110 kV sau mai mare;

locurile de consum având puterea


maximă simultană absorbită mai
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un
mică de 30 kVA, indiferent de
studiu de soluţie pentru:
categoria din care fac parte din
punct de vedere al activităţii lor
292

locurile de consum având puterea


maximă simultană absorbită mai
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un
mică de 30 kVA, indiferent de
studiu de soluţie pentru:
categoria din care fac parte din
punct de vedere al activităţii lor

293
utilizatorii care solicită
modificarea/îmbunătăţirea
instalaţiilor de racordare existente
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un
sau creşterea gradului de siguranţă
studiu de soluţie pentru:
în punctul de delimitare, dacă
lucrările necesare nu pot fi stabilite
294 prin fişă de soluţie

Studiile de soluţie se avizează atât de către


operatorii de distribuţie cât şi de către racordarea utilizatorilor la reţeaua
operatorul de transport şi de sistem în toate de medie tensiune
cazurile în care prevăd:

295
Studiile de soluţie se avizează atât de către
racordarea la reţeaua electrică de
operatorii de distribuţie cât şi de către
distribuţie a centralelor / grupurilor
operatorul de transport şi de sistem în toate
dispecerizabile
296 cazurile în care prevăd:
În situaţia unui loc de producere, utilizatorul
conform prevederilor din contractul
are obligaţia să constituie garanţia financiară
de racordare
297 înscrisă în avizul tehnic de racordare .
În situaţia unui loc de producere, utilizatorul
anterior încheierii contractului de
are obligaţia să constituie garanţia financiară
racordare
298 înscrisă în avizul tehnic de racordare .

În situaţia unui loc de consum, utilizatorul are anterior încheierii contractului de


obligaţia să constituie garanţia financiară racordare
299
Lucrările de întărire necesare în vederea
operatorul de reţea suportă integral
evacuării în reţea a puterii aprobate
costurile de realizare a acestor
utilizatorilor se realizează de către operatorul
lucrări
de reţea şi

300

Lucrările de întărire necesare pentru racordarea pe cheltuiala acestuia, în


unui loc de consum, se realizează de către conformitate cu prevederile legale
operatorul de reţea şi în vigoare.

301

Instalaţia de racordare realizată, conform


rămâne în patrimoniul utilizatorului
contractului de racordare, pentru un utilizator
302

Instalaţia de racordare realizată, conform


rămâne în patrimoniul utilizatorului
contractului de racordare, pentru un utilizator
303

în termen de maximum 10 zile


Pentru utilizatorii clienţi casnici, punerea sub
calendaristice de la data încheierii
tensiune a instalaţiilor de utilizare trebuie
contractului pentru furnizarea
făcută
energiei electrice
304
Punctul de delimitare în cazul racordării unei
cu respectarea condiţiei ca tensiunea
zone industriale, comerciale sau de servicii
punctului de delimitare să fie egală
comune la reţeaua electrică de distribuţie
cu tensiunea instalaţiei de utilizare
305 se stabileşte

realizată între punctul de racordare


la reţeaua electrică de interes public
şi punctul de delimitare dintre
Instalatia de racordare este instalaţia electrică
instalaţiile operatorului de reţea şi
instalaţiile utilizatorului, excluzând
contorul de energie electrică;".
306
de către un constructor atestat,
Lucrările de realizare a instalaţiei de racordare numai după încheierea de către
se execută: acesta a contractului de execuţie cu
307 utilizatorul

Lucrările de realizare a instalaţiei de racordare de către un operator economic


se execută: atestat de ANRE
308
în situaţia locurilor de producere
care nu au fost puse sub tensiune,
dacă se modifica numărul şi puterea
Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului
grupurilor generatoare, fără
de reţea actualizarea avizului tehnic de
depăşirea puterii aprobate prin
racordare valabil:
avizul tehnic de racordare, şi daca
nu se schimbă condiţiile tehnico-
309 economice de racordare la reţea

în situaţia locurilor de producere


care nu au fost puse sub tensiune,
dacă se modifica numărul şi puterea
Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului
grupurilor generatoare, fără
de reţea actualizarea avizului tehnic de
depăşirea puterii aprobate prin
racordare valabil:
avizul tehnic de racordare, şi daca
nu se schimbă condiţiile tehnico-
310 economice de racordare la reţea

în situaţia dezvoltării din punct de


vedere tehnic şi energetic a
Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului activităţii utilizatorului la un loc de
de reţea actualizarea certificatului de racordare: consum şi/ sau de producere,
necesitând un spor de putere faţă de
311 puterea aprobată

Metodologiile de reglementare a preţurilor şi


de autoritatea competentă
tarifelor în sectorul energiei electrice se aprobă:
312
La cererea scrisă a unui client final, furnizorul
este obligat să comunice, în scris, o ofertă
5 zile lucrătoare
privind condiţiile de furnizare a energiei
313 electrice, într-un interval de cel mult:
Planurile de investiţii şi de dezvoltare a reţelei
Ministerul Economiei si Mediului
de transport elaborate de operatorul de transport
de Afaceri
314 şi de sistem se aprobă de către:
Contractul dintre furnizorul de energie electrică
Ministerul Economiei si Mediului
şi un client final trebuie elaborat în
de Afaceri
315 conformitate cu reglementările emise de:
contract pentru racordarea
instalației unui utilizator la rețeaua
Contractul de reţea este un
electrică de distribuţie sau la
316 rețeaua electrică de transport;
contract pentru racordarea
instalației unui utilizator la rețeaua
Contractul de reţea este un
electrică de distribuţie sau la
317 rețeaua electrică de transport;
condiţionat, pe baza mai multor
contracte de furnizare încheiate cu
Alimentarea cu energie electrică a unui loc de
furnizori diferiţi, dacă puterea
consum se poate face:
aprobată este mai mare de 1
318 MW
Alimentarea cu energie electrică a unui loc de pe baza unui singur contract de
consum se poate face: furnizare

319
pentru o durată limitată, în cazurile
Contractul de reţea se încheie în care operatorul de reţea solicită
320 acest lucru

pentru o durată limitată, în cazurile


Contractul de reţea se încheie
în care clientul solicită acest lucru
321
În cazul în care facturarea se face pe baza unui
consum de energie electrică estimat, prevăzut
de către clientul finsl
într-o convenţie de consum, aceasta este
322 stabilită ;
Prevederile contractuale întemeiate pe
dispoziţii ale actelor normative, la data intrării
se modifică de drept
în vigoare a modificării actelor normative
323 respective:
pot impune furnizorului orice
modalitate de plată, chiar dacă nu
Clienţii finali de energie electrică:
este pusă la dispoziţie de către
324 acesta

În cazul în care, într-un loc de consum, energia


se încheie, în anumite cazuri, un
electrică este utilizată atât pentru activităţi
singur contract de furnizare
economice, cât şi pentru consum casnic
325
În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor
clientul final poate fi deconectat
conform Regulamentului de furnizare a energiei
numai după o decizie a ANRE
electrice la clienţii finali şi a procedurilor
pentru cazul respectiv
326 specifice
În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor furnizorul are dreptul să solicite
conform Regulamentului de furnizare a energiei operatorului de distribuţie
electrice la clienţii finali şi a procedurilor deconectarea clientului final de la
327 specifice reţea

Dacă între operatorul de reţea/furnizor şi


clientul final apar neînţelegeri/dispute şi părţile numai în cazul disputelor apărute în
nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa derularea contractului de
ANRE în vederea declanşării procesului de reţea/furnizare a energiei electrice
soluţionare la nivelul acesteia
328
Pentru clienţii vulnerabili care din motive de în cel mai scurt timp de la
sănătate necesită continuitatea alimentării momentul în care primeşte
locuinţei cu energie electrică, operatorul de informaţia de la furnizor privind
rețea asigură o sursă suplimentară de alimentare încadrarea clientului în această
329 a locului de consum categorie.

Furnizorul are dreptul să recalculeze consumul


numai în cazul în care contorul a
de energie electrică pentru o perioadă
fost defect
anterioară
330
Furnizorul are dreptul să recalculeze consumul
în cazul unei facturări eronate a
de energie electrică pentru o perioadă
consumului
331 anterioară
Deconectarea de la reţeaua electrică a clienţilor este permisă pentru perioade mici
332 vulnerabili de timp

Un client final poate fi încadrat în categoria de este client casnic situat în mediul
client vulnerabil dacă: rural
333
conţine condiţiile tehnico-
Certificatul de racordare emis de către economice de racordare la reţea a
operatorul de reţea unui loc de consum şi/ sau de
334 producere
conţine condiţiile tehnico-
Certificatul de racordare emis de către economice de racordare la reţea a
operatorul de reţea unui loc de consum şi/ sau de
335 producere
Perioada de valabilitate a certificatului de
racordare este egală cu 12 luni de la emitere
336
Emiterea certificatului de racordare de către
gratuit
operatorul de reţea se face
337

Numărul şi localizarea punctelor de delimitare


între instalaţia de racordare şi instalaţia de de catre utilizator
utilizare se stabilesc
338

Punctul de delimitare în cazul locuinţelor


întotdeauna la limita de proprietate
individuale se stabileşte
339
Dacă sunt necesare lucrări de întărire a reţelei
electrice în amonte de punctul de racordare
pentru crearea condiţiilor tehnice necesare
racordării, operatorul de reţea solicită, prin oricărui loc de producere
avizul tehnic de racordare, constituirea unei
garanţii financiare în favoarea sa, de către
340 utilizatorul
Varianta b Varianta c
Ansamblul de reguli prin
Obligaţia unor persoane fizice sau
care un terţ îşi exercită
juridice de a consuma energie
dreptul de a se racorda şi de a
electrica achiziţionata de pe piaţa
folosi, în condiţiile legii,
de energie electrica in regim
reţelele electrice de transport L123/2012
concurenţial
şi distribuţie; art.3 pct.1

doar de natură comercială tehnice şi comerciale


l.123/201
2 art.70
Autoritatea Naţionala de Autoritatea Naţionala de
Reglementare pentru Serviciile Reglementare in domeniul l123/2012
Publice de Gospodărie Comunala Energiei art.3 pct.2

Respectarea reglementarilor
emise si a sistemului de l123/2012
Gestiunea patrimoniului public
preturi si tarife in vigoare in art.93 alin 1
sectorul energiei electrice lit5,24,25;
alin 3 lit a

drept de proprietate drept de servitute legală Legea


123/2012
art.15 alin.3

combinată a energiei
doar a energiei termice
electrice si termice l123/2012
art.3 pct.9

Operatorul de Transport si de Cod RED


Operatorul de distribuţie art.6.2.2.
Sistem
lit.i
este obligată să asigure accesul la este obligată să asigure
reţea numai pentru producători de accesul la reţea, conform l123/2012
energie electrică din surse reglementărilor autorităţii art.46
regenerabile competente alin.1
Utilizează energie electrică pentru
cumpără energie electrică
funcţionarea receptoarelor
pentru propriul consum
electrocasnice din propria locuinţa,
casnic, excluzând consumul
precum si pentru realizarea de
pentru activităţi comerciale
activităţi comerciale sau prestarea l123/2012
sau profesionale
de servicii art.3 pct.15
cumpăra energie electrica pentru este liber să îşi aleagă
consumul propriu si are dreptul de furnizorul de energie
a revinde surplusul pe piaţa de electrică de la care cumpără l.123/2012
energie electrica energie electrică art.3pct.12

Zona adiacenta liniei electrice


zona de protecţie si zona de
aeriene situata la 10 m deasupra
siguranţa l.123/2012
acesteia
art.3pct.21
operatorului de distribuţie, în
ministerului de resort executarea contractului de l.123/2012
concesiune art.51 alin 1

depășirea cu 30 de zile a l123/2012


neplata facturilor art.58 alin 4
termenului scadent al unei facturi
lit.b
sustragerea de energie electrică depășirea cu 30 de zile a l123/2012
constatată prin hotărâre termenului scadent al unei art.58 alin 4
judecătorească definitivă facturi lit.a,
sustragerea de energie
electrică constatată prin
consumarea unei cantităţi de
hotărâre judecătorească
energie mai mare decât cea
definitivă, neplata facturilor
contractată l123/2012
sau în alte situaţii prevăzute art.58 alin 4
de legislaţia în vigoare. lit.a,b,c
furnizorul este îndreptăţit să
solicite unui client final
clientului final i se va rezilia constituirea de garanţii
contractul de furnizare financiare pentru o perioadă
de consum echivalent de l123/2012
maximum un an art.58 alin 5
energiei electrice şi al
doar al energiei termice energiei termice produse în l.123/2012
cogenerare art.1
reţeaua electrica cu tensiunea de reţeaua electrica cu tensiunea l123/2012
linie nominala strict mai mare de de linie nominala pana la 110 art.3
110 kV kV inclusiv pct.64
atât autorizaţii de înfiinţare
pentru realizarea de noi
numai autorizaţii de înfiinţare capacităţi energetice de
pentru realizarea de noi capacităţi producere a energiei
energetice de producere a energiei electrice, cât şi licenţe
electrice pentru exploatarea
comercială a capacităţilor L123/2012
art.10 alin 1
energetice
si 2 pct a
ce deţine, sub orice titlu, o
reţea electrică de distribuţie
şi care răspunde de
Care întreţine si dezvolta reţeaua
exploatarea, de întreţinerea
electrica de transport al energiei
şi, dacă este necesar, de
electrice
dezvoltarea reţelei de
distribuţie într-o anumită l123/2012
art.3
zonă pct.39

contracte bilaterale, la preţuri l.123/201


Contracte bilaterale la tarife fixe negociate sau stabilite prin 2
oferte-tip art.23.alin.
4
ansamblul instalaţiilor
electroenergetice
Ansamblul instalaţiilor
interconectate prin care se
electroenergetice interconectate
realizează producerea,
prin care se realizează numai
transportul, conducerea
transportul şi distribuţia energiei l.123/201
operativă, distribuţia,
electrice 2
furnizarea şi utilizarea
art.3.pct.7
energiei electrice 7
negociate cu solicitantul reglementate de ANRE ord.59
art.35
Proiectarea instalaţiei electrice a deține adeverință de
unei locuinţe în baza unei electrician autorizat și
autorizaţii de tip II A desfăşoară activităţi de
realizare de instalații
electrice într-o formă care nu
este prevăzută în
Reg.aut.EE
regulamentul de autorizare art.68
desfăşoară activităţi de realizare de Proiectarea instalaţiei
instalații electrice, pe cont propriu, electrice a unei locuinţe în
fără a deține adeverință de baza unei autorizaţii de tip II
Reg.aut.EE
electrician autorizat A art.68

numai conform
de către operatorul de distribuţie reglementărilor emise de
ANRE Reg.aut.e.e.
art.1
De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii
instalaţii electrice cu orice
electrice cu orice putere instalată
putere instalată tehnic
tehnic realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune Reg.aut
nominală maximă de 6 kV
nominală maximă de 20 kV e.e.art.38

. proiectarea, executarea şi
încălcarea prevederilor
verificarea instalaţiilor electrice
legislaţiei muncii l.123/2012
fără atestat şi/sau autorizaţie
art.93 pct.2 n

sistarea justificată a alimentării cu încălcarea prevederilor


energie electrică a clienţilor; legislaţiei muncii l.123/2012
art.93 pct.3
Să transmită la ANRE o
cerere şi documentaţie
Să transmită la ANRE o cerere şi
anexată, din care să reiasă
documentaţie anexată, din care să
atât calificarea cât si
reiasă doar experienţa practică în
experienţa profesională în
domeniul instalaţiilor electrice
domeniul instalaţiilor Reg.aut
electrice e.e.art.20

linii electrice de distribuţie a linii electrice de distribuţie a


energiei electrice cu tensiune energiei electrice cu tensiune L123/2012
nominala de 0,4 kV nominala de 20 kV art.10 alin 1
lit a
Realizarea de noi capacităţii
energetice de producere a
administrarea pieţelor centralizate
energiei electrice si energiei l123/2012
termice in cogenerare art.10 lit.f
Realizarea de noi capacităţii
Realizarea de noi capacităţii
energetice de producere a l123/2012
energetice de producere a energiei
energiei electrice si energiei art.10 alin 2
electrice în centrale eoliene
termice in cogenerare lit.e
Retehnologizarea
Reabilitarea capacităţilor de
capacităţilor de producere, l123/2012
producere, transport şi distribuţie a
transport şi distribuţie a art.10 alin 2
energiei electrice
energiei electrice lit.a

realizarea de noi capacităţii


energetice de producere a energiei prestarea serviciului de
electrice si energiei termice in sistem
cogenerare l123/2012
art.10 alin.d

realizarea de noi capacităţii


prestarea serviciului de transport al energetice de producere a
energiei electrice energiei electrice si energiei
termice in cogenerare l123/2012
art.10 alin.c
Activitatea de instruire
profesională a personalului care
activitatea de furnizare a
lucrează in instalaţiile electrice din
energiei electrice l123/2012
cadrul Sistemului Electroenergetic art.10 alin
Naţional 2 lit.g
Activitatea de instruire
Realizarea de noi capacităţii
profesională a personalului care
energetice de producere a
lucrează in instalaţiile electrice din
energiei electrice în l123/2012
cadrul Sistemului Electroenergetic art.10 alin 2
microhidrocentrale
Naţional lit.a
Legitimaţia/Adeverinţa de
Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat este
electrician autorizat este declarată declarată nulă, într-un ziar
nulă, într-un ziar local şi titularul local şi titularul achită un
achită o penalitate în cuantum de tarif de emitere a
200 RON indiferent de gradul şi duplicatului, conform
tipul de autorizare prevederilor din
Reg.aut
regulamentul de autorizare e.e.art.51

Un document obligatoriu,
care trebuie întocmit corelat
cu documenteie ,,Experienţă
Nerelevant
profesională" și ,,Pagina de
Reg.aut
informaţii anexate cererii de e.e.art.16
autorizare" lit a
va fi prezentață ANRE pentru a fi va fi prezentață ANRE pentru
vizată, la termenul prevăzut, după a fi vizată, la termenul
susținerea în prealabil a unui nou prevăzut, după achitarea în
examen prealabil a tariful de vizare,
care reprezintă 50% din
tariful de acordare a
respectivului tip şi grad de
autorizare
ord 116/2016
Autoritatea Naţionala de CN Transelectrica SA
Reglementare in domeniul
Energiei

Autoritatea Naţionala de
Operatorii de distribuţie
Reglementare in domeniul
concesionari
Energiei l123/2012
art.96 alin
6
Retehnologizarea capacităţilor
Realizarea de LEA 400 kV L123/2012
energetice de producere existente
art.10 alin.1
Reviziile si reparaţiile
Realizarea de stații de
curente efectuate asupra L123/2012
transformare 400/110 kV
capacităţilor energetice art.10 alin.2

4 ani 5 ani

ANRSC - Autoritatea
ANRE - Autoritatea Naţională de
Naţională de Reglementare in
Reglementare în domeniul
domeniul Serviciilor
Energiei l123/2012
Comunale
art.19 alin 2
o linie de transport de energie Ansamblul instalaţiilor si
electrică ce traversează sau trece echipamentelor prin care se
peste graniţa dintre două state şi realizează tranzit de energie
care face legătura între sistemele electrica intre doua zone ale
de transport naţionale ale acelor sistemului electroenergetic l123/2012
state naţional art.3 pct.6

Ordin al ministrului de resort Ordin al preşedintelui ANRE Reg.atest.o


p.ec.O45/2
016 art.1
prin vizarea la termen de către
ANRE a adeverinței de electrician pe bază de examen Reg.aut.EE
autorizat art.28

Operatorul de distribuţie l123/2012


ANRE art.36 alin7
local
lit i
activităţile şi serviciile publice de bunurile utilizate în
interes naţional din domeniul activitatea de furnizare a l.123/201
energiei electrice. energiei electrice 2 art.19
bunurile utilizate în
bunurile aflate în proprietatea
activitatea de furnizare a l.123/201
oricărui operator econimic
energiei electrice 2 art.19
nerespectarea de către producători l.123/201
a obligaţiilor de producere şi/sau sustragerea de energie 2
de ofertare conform prevederilor electrica art.93.pct.
legale 26 si
art.26

executarea sau folosirea de l.123/201


sustragerea de energie 2
instalaţii clandestine în scopul
electrica art.93.pct.
racordării directe la reţea 26 si
art.26

modificarea fără drept a Nerespectarea


componentelor instalaţiilor reglementărilor emise de
energetice ANRE l.123/201
2 art.92

Ministerul de resort ANRE


ord 35/2013

este obligat să achiziţioneze


poate achiziţiona energie electrică
energia electrică la preturi de
doar de pe piaţa reglementata l.123/2012
achiziţie reglementate
art.3pct.12

Ministerul Economiei şi Finanţelor ANRE


Cod RED
art.1.1.2

asigurarea protecţiei mediului, prin


reducerea emisiilor poluante faţă Promovarea utilizării surselor
de producerea separată a energiei regenerabile l.123/2012
electrice şi termice art.71 alin.2
lit.d
realizarea unui randament global
anual de minimum 50% în cazul
unităţilor de cogenerare cu puteri Promovarea utilizării surselor
electrice instalate de peste 25 MW regenerabile
l123,art71,a
lin.2, lit.c
tuturor operatorilor de Cod RED
la care acţionar majoritar nu este art.9.1.1.
distribuţie, indiferent de
statul român
acţionarul majoritar
Autorităţii Naţionale de
Ministerului de resort Reglementare în domeniul l.123/2012
Energiei art.6 lit.b

l.123/201
Ministerul de resort prin hotărâre a Guvernului 2 art.16
alin.2
l.123/201
prin reglementări ale ANRE Ministerul de resort 2 art.16
alin.2

Neplata abonamentului radio- l123/2012


neplata facturilor art.58 alin 4
tv
lit.b
Întreruperile programate,
Debranşarea consumatorilor rău- pentru executarea lucrărilor
Stand
platnici de la relele electrice de de dezvoltare, Perf.
distribuţie retehnologizare şi art,16 alin
mentenanţă 1

20 zile calendaristice de la data 30 zile calendaristice de la


depunerii documentaţiei complete data depunerii documentaţiei
de către utilizator complete de către utilizator ord 59,
art.26, alin
(1)

racordare ilegală la reţeaua de


neplata facturilor
distribuţie
l123/2012
art.58 alin 4
lit.b
refuz al clientului final de a
constitui garanţia solicitată
de furnizor atunci când
racordare ilegală la reţeaua de
acesta constată acţiuni menite
distribuţie
să denatureze în orice fel
indicaţiile echipamentelor de l123/2012
art.58 alin 4
măsurare lit.a,

Consum de energie mai mare


decât cel aferent puterii
Plata cu întârziere a facturilor
aprobate prin avizul tehnic de l123/2012
racordare art.58 alin 4
lit.a,b,c
furnizorul desemnat de ANRE un operator economic ale
pentru a presta serviciul universal cărui acţiuni sau părţi sociale
de furnizare în condiţii specifice sunt deţinute în totalitate de
reglementate; statul român
Energia electrică obţinută
energia eoliană prin arderea combustibililor l.123/2012
fosili art.67 lit a
Energia electrică obţinută
Energia electrică obţinută prin
prin arderea combustibililor l.123/2012
arderea gazelor naturale
fosili art.67 lit b

l.123/201
Contravenţie Abatere 2 art.93
pct.3
linia electrică ce leagă un
Linia electrica prin care se producător şi un furnizor de
transmite energia electrica de la energie electrică, în scopul
producător către mai mulţi alimentării directe a sediilor
consumatori proprii, a filialelor ori a l123/2012
clienţilor eligibili ai acestora art.3 pct.33
Linia electrica prin care se Linia electrica prin care un
transmite energia electrica de la client final esta alimentat cu
producător către mai mulţi energie electrică direct dintr- l123/2012
consumatori o stație de tranformare art.3 pct.33
poate fi mai mare de o lună, dar poate fi mai mare de o lună,
fără a depăşi 3 luni dar fără a depăşi 6 luni ord.235, art
72, alin 3
consumul real de energie
electrică pe baza datelor de
pe baza unui consum estimat de
măsurare colectate de
către furnizor, cu regularizare la
sistemul de măsurare
cel mult șase luni
inteligentă a energiei
electrice

Ord 59,
nu este obligatorie este obligatorie art5.2.b;
6.3.c

ANRSC - Autoritatea
ANRE - Autoritatea Naţională de
Naţională de Reglementare in
Reglementare în domeniul
domeniul Serviciilor
Energiei l.123/2012
Comunale
art.65 alin1
Monitorizează siguranţa in
funcţionare a reţelelor electrice de
Încasează contravaloarea
distribuţie, precum si indicatorii de
energiei electrice furnizate
performanta ai serviciului de l123/2012
distribuţie art.45 lit.g

Exploatează, retehnologizează,
Încasează contravaloarea
reabilitează si dezvolta reţelele
energiei electrice furnizate
electrice de iluminat public l123/2012
art.45 lit.a

exploatează,
retehnologizează, reabilitează
exploatează, retehnologizează,
si dezvolta instalaţiile de
reabilitează si dezvolta instalaţiile
măsurare si contorizare a
din reţelele electrice de distribuţie
transferului de energie spre l123/2012
consumatorii casnici art.36 alin 7
lit a

Persoana juridică proprietară


Orice persoana care deţine, sub a reţelelor electrice de
orice titlu o reţea electrica de transport, pe care le
distribuţie si este titulara unei exploatează in baza licenţei
licenţe de distribuţie pentru furnizarea energiei l.123/201
electrice 2 art.3
pct.40
ierarhizarea surselor de
ierarhizarea surselor de alimentare alimentare cu energie
cu energie electrică după puterile electrică după capacitatea de l.123/201
instalate a dispune rapid de o anumita 2 art.3
putere pct.45
operatorul de distribuţie care a ord 59, art
ANRE
emis avizul 74
instalaţiile din aval aferente
fiecărui punct de delimitare ord 59,
dacă există un singur proprietar
sunt legate electric între ele Anexa 1, pg
prin reţele ale utilizatorului. 45
să efectueze săpături de orice
fel sau să înfiinţeze plantaţii
clienți finali, alimentați din rețeaua
în zona de siguranţă a
de tranport, să conecteze la
reţelelor electrice de
instalația de racordare existentă o l.123/201
transport, fără acordul
centrală electrică proprie. 2
operatorului de transport şi art.42.alin.
de sistem a
să efectueze construcţii de orice fel clienți finali, alimentați din
în zona de siguranţă a instalaţiilor, rețeaua de tranport, să
fără avizul de amplasament al conecteze la instalația de
operatorului de transport şi de racordare existentă o centrală L.123
sistem electrică proprie. art.42
să arunce obiecte de orice fel pe Sa consume energie electrica
l.123/201
reţelele electrice de transport sau prin instalaţii racordate direct 2
să intervină în orice alt mod asupra la cele ale reţelei electrice de art.42.alin.
acestora transport d

Sa consume energie electrica


Să cultive cereale pe terenul aflat
prin instalaţii racordate direct l.123/201
în zona de siguranţă a reţelei
la cele ale reţelei electrice de 2
electrice de distribuţie art.42.alin.
transport
f
li se interzice să limiteze sau să
îngrădească, prin execuţia de
împrejmuire, prin construcţii ori
prin orice alt mod, accesul la
l.123/201
instalaţii al operatorului de 2
distribuţie art.49.lit.f
li se permite depozitarea de
materiale pe culoarul de
li se interzice să consume energie trecere si in zonele de
electrica prin instalaţii racordate protecţie si de siguranţa ale
direct la cele ale reţelei electrice instalaţiilor, fara acordul
de distribuţie operatorului de reţea, cu
condiţia să fie proprietar al l.123/201
2
terenului art.49.lit.a
elaborează normele de securitatea aprobă regulamentul privind
şi sănătate în muncă pentru racordarea utilizatorilor la l.123/2012
operatorii economici din sectorul reţelele electrice de interes art.25 alin
energiei electrice public 13
elaborează normele de securitate şi
aprobă regulamentul privind
sănătate în muncă pentru operatorii
realizarea reţelei de iluminat
economici din sectorul energiei l.123/2012
public
electrice art.54
Determinarea soluţiilor de
promovarea utilizării surselor noi racordare a utilizatorilor la l.123/201
şi regenerabile de energie reţelele electrice de interes 2
public art.2.alin.i

Determinarea soluţiilor de
Promovarea utilizării gazelor
racordare a utilizatorilor la l.123/201
naturale pentru producerea
reţelele electrice de interes 2
energiei electrice art.2.alin.
public
d
l.123/201
Infracţiune Tentativa de infracţiune 2 art.93
pct.28
aprobat prin ordin al preşedintelui Elaborat de Ministerul de ord 59, art
ANRE resort 1

l.123/201
2 utilizatori un utilizator 2
art.3.pct.6
5
l.123/201
Proprietate publica a statului Proprietate privata a statului 2 art.30
alin 2 si 3
reţeaua electrică de interes reţeaua electrica de interes
l.123/201
naţional şi strategic cu tensiunea naţional si strategic cu 2
de linie nominală mai mare de 110 tensiunea de linie nominala art.3.pct.6
kv cel mult egala cu 110 kV 6

ansamblul de linii electrice


ansamblul de linii prin care se
destinate conectării unui
transmite energie electrică de la o
producător de energie
capacitate energetică de producere
electrica de un utilizator al
a energiei electrice la un utilizator l.123/201
sau
2
art.3.pct.6
3
nu este obligatorie pentru o putere este obligatorie pentru orice ord 59, art
ceruta sub 100 kW loc de producere nou 5, lit b
sistemul electroenergetic situat pe
Totalitatea liniilor si staţiilor
teritoriul naţional; SEN constituie
electrice interconectate,
infrastructura de bază utilizată în
indiferent de nivelul de
comun de participanţii la piaţa de
tensiune
energie electrică

Da, doar sub aspectul


Nu stabilirii preţului de vânzare l.123/201
e energiei electrice produse 2 art.1.alin
2
lit.bpct.77

contravenţie sau infracţiune,


infracţiune l.123/2012
după caz
art.92 alin.2
în termen de 12 luni de la
în termen de 6 luni de la emitere,
emitere, dacă nu a fost ord
dacă nu a fost încheiat contractul
încheiat contractul de 59,art.33,lit
de racordare;
racordare; b
Sa stabilească un sistem de Sa obţină toate vizele,
comunicare cu consumatorii de acordurile si atestatele
energie electrică ce vor fi prevăzute de lege pentru
alimentaţi din instalaţiile electrice realizarea obiectivului l.123
aflate în construcţie autorizat art.13 lit b
Sa solicite autorităţilor locale
sa stabilească un sistem de
să asigure, pe întreaga durata
comunicare cu consumatorii de
a executării lucrărilor,
energie electrică ce vor fi
masurile de protecţie a
alimentaţi din instalaţiile electrice l.123/201
persoanelor, bunurilor si 2 art.13
aflate în construcţie
mediului lit.a

Cancelariei Primului- l123/2012


Ministerului de resort
ministru art.77 a si
b
zona adiacentă capacităţilor zona adiacentă capacităţii
energetice, extinsă în spaţiu, în energetice, extinsă în spaţiu,
care se instituie restricţii şi în care se introduc interdicţii
interdicţii în scopul asigurării privind regimul
funcţionării normale şi pentru construcţiilor, dar nu şi
evitarea punerii în pericol a pentru proprietarii terenurilor
l.123/2012
persoanelor, bunurilor şi mediului din această zonă art.3 pct.82
zona adiacentă capacităţilor zona adiacentă capacităţii
energetice, extinsă în spaţiu, în energetice, extinsă în spaţiu,
care se instituie restricţii şi în care se introduc interdicţii
interdicţii în scopul asigurării privind regimul
funcţionării normale şi pentru construcţiilor, dar nu şi
evitarea punerii în pericol a pentru proprietarii terenurilor
l.123/2012
persoanelor, bunurilor şi mediului din această zonă art.3 pct.83
centralizat, la limita zonei de
centralizat, la parter sau pe ord 59,
proprietate asupra terenului, in Anexa 2,
palier
exteriorul construcţiei art2.3

patru luni o lună


Reg de
rac.
Ord.59
art.18
alin.4
locurile de consum care se
racordează la reţele electrice
utilizatorii de tip distribuitori, de medie sau joasă tensiune,
indiferent de tensiunea reţelei la indiferent de puterea
care se racordează solicitată, dacă soluţia de
racordare este unică şi/sau ord.102
evidentă art.12 lit.a
locurile de consum şi/sau de
producere care, prin tipul lor
şi caracteristicile
echipamentelor instalaţiilor
locurile de consum existente de utilizare şi/sau al
pentru care se solicită un spor de proceselor tehnologice,
putere ce poate fi acordat prin impun necesitatea unei
instalaţiile de racordare existente, analize pentru stabilirea
indiferent de tensiunea reţelei la impactului racordării asupra
care sunt racordate. reţelei şi a celorlalţi
utilizatori şi stabilirea
măsurilor pentru încadrarea Reg.racor
acestui impact în limitele dare
normate O.102 art
15 lit g

locurile de consum şi/sau de


locurile de consum individuale ale producere care se racordează
utilizatorilor de tip clienţi casnici, la reţele electrice având Reg.racor
indiferent de puterea solicitată tensiunea nominală de 110 dare
kV sau mai mare; O.102 art
15 lit. a
O.35/2013
calitatea execuţiei art.4
racordarea la reţelele electrice de
instalaţiilor interioare ale alin.3+art 5
interes public
clădirilor civile lit a
O.35/2013
calitatea execuţiei art.4
calitatea execuţiei instalaţiilor de
instalaţiilor interioare ale alin.3+art 5
racordare
clădirilor civile lit a

parcurgerii în prealabil a unei


procedurii de mediere la
înregistrării unei acţiuni în justiţie
nivelul Ministerului
Economiei O.35/2013
art.8 alin.2

de autoritatea competentă conform


întotdeauna în justiţie
reglementărilor în vigoare O.35/2013
art.8 alin.1

Desfăşurarea activităţii în baza Proiectarea instalaţiei


unei adeverințe (legitimații) de electrice a unei locuinţe în
electrician autorizat emisă în urmă baza unei autorizaţii de tip II
cu 4 ani A
Reg.aut.EE
art.68
Desfăşurarea activităţii în baza Proiectarea instalaţiei
unei adeverințe (legitimații) de electrice a unei locuinţe în
electrician autorizat emisă în urmă baza unei autorizaţii de tip II Reg.aut.EE
cu 4 ani A art.68
promovării unui concurs de
unui interviu în faţa unei
autorizare, cu număr limitat de Reg.aut.e.e.
comisii ANRE
locuri art.13 lit.a
După caz, proiectare (A)/ După caz, proiectare (A)/
executare (B) de instalaţii electrice executare (B) de instalaţii
cu putere instalată oricât de mare electrice cu putere instalată
este tehnic realizabilă şi la o maximă de 100 kW şi la o
reg.aut.ee.a
tensiune nominală mai mică de tensiune nominală de cel rt.10
220 kV mult 110 kV alin.d,e

5 grade de competenţă (I, II, III, 3 grade de competenţă (A, B


IV şi V) şi C) Reg.aut.ee.
art.11 alin.1
De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii
instalaţii electrice cu orice
electrice cu orice putere instalată
putere instalată tehnic
tehnic realizabilă şi la o tensiune Reg Aut EE
realizabilă şi la o tensiune art.12 lit.b
nominală mai mică de 1 kV
nominală maximă de 20 kV si lit.c

De a proiecta şi executa
De a executa instalaţii electrice cu
instalaţii electrice cu orice
orice putere instalată tehnic
putere instalată tehnic
realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune Reg Aut EE
nominală maximă de 220 kV
nominală maximă de 110 kV art.12 lit.f
si lit.g

B C

Să realizeze lucrări de
Să proiecteze instalaţii electrice în instalaţii electrice în baza
cazul în care nu deţine o unor documentaţii de
autorizaţie de tip A proiectare realizate de alţi Reg Aut EE
electricieni autorizaţi art.7
Să realizeze lucrări de
să execute lucrări, manevre sau instalaţii electrice în baza
intervenţii sub orice formă în unor documentaţii de
instalaţiile operatorilor de reţea proiectare realizate de alţi
electricieni autorizaţi
Să realizeze lucrări de
Să proiecteze instalaţii electrice în instalaţii electrice în baza
cazul în care deţine doar unor documentaţii de
autorizaţie de tip A proiectare realizate de alţi Reg Aut EE
electricieni autorizaţi art.66 lit f
într-un interviu susţinut in faţa
în participarea la un concurs,
unei Comisii ANRE, urmat de
fiind necesară obţinerea unui
rezolvarea unei probleme si o
punctaj minim de 30 puncte Reg Aut EE
aplicaţie practică art.39 alin.3

Trebuie să îndeplinească condiţiile


de calificare si experienţă Trebuie sa fi fost autorizaţi în
profesionale, cumulate, pentru prealabil în baza Ordinului
fiecare tip şi susţin un singur MIC nr34 din 1999
examen Reg Aut EE
art.27
De executare de instalaţii electrice De proiectare de instalaţii
cu orice putere instalată tehnic electrice cu orice putere
realizabilă, la o tensiune nominală instalată tehnic realizabilă, la
maximă de 220 kV o tensiune nominală maximă
de 20 kV
De tip A (pentru proiectare) şi de De tip U (universal) pentru
tip B (pentru executare) de instalaţii electrice de utilizare
instalaţii electrice
Minim 12 de puncte la
Minim 24 de puncte la chestionar, chestionar si 2 puncte la
pentru gradul I, respectiv minim aplicaţia numerică, pentru
24 de puncte la chestionar şi 3 gradele I si II, respectiv 15 de
puncte la aplicaţia numerică pentru puncte la chestionar şi 3
gradele II, III şi IV puncte la aplicaţia numerică RE.aut EE
pentru gradele III şi IV art.51
Nu sunt definite tipuri de Re.aut EE
De tip A sau B pentru proiectare
autorizare, ci doar grade de art.11
şi respectiv executare
autorizare alin.2
Avertizarea în scris cu
Retragerea autorizării acordate pe retragerea autorizării Re.aut EE
o perioadă de până la doi ani acordate la prima abatere art.35
constatată alin.2

Are obligaţia de a participa la


recepţia şi la punerea în funcţiune Are dreptul de a racorda la
a instalaţiei electrice de utilizare SEN noi puncte de consum,
proiectată/ executată, chiar dacă nu urmând a solicita acordul
i se solicită acest lucru de către operatorului de reţea după
beneficiarul sau operatorul de reţea recepţia la terminarea
la care urmează a se racorda lucrărilor
instalaţia electrică de utilizare; Reg.aut.EE
art.32.lit.e

De a participa la recepţia şi la
punerea în funcţiune a instalaţiei
De a racorda la SEN noi
electrice de utilizare proiectată/
puncte de consum, urmând a
executată, în cazul în care i se
solicita acordul operatorului
solicită acest lucru de către
de reţea după recepţia la
beneficiarul sau operatorul de reţea
terminarea lucrărilor
la care urmează a se racorda
instalaţia electrică de utilizare Reg.aut.EE
art.32.
Să semneze documentaţii de
Să execute sau să coordoneze
proiectare chiar dacă nu sunt
execuţia instalaţiilor electrice
realizate de el, astfel încât
de orice putere sau tensiune
proprietarul să poată demara cât Reg.aut.EE
tehnic realizabilă
mai repede execuţia instalaţiilor art.32.
Să proiecteze instalaţii
Să execute instalaţii electrice doar electrice doar conform
conform gradului si tipului de gradului si tipului de
autorizare şi să respecte autorizare, având în vedere
prevederile din proiect că experienţa practică îi Reg.aut.EE
permite acest lucru art.32.
Să proiecteze instalaţii
Să notifice ANRE data începerii electrice doar conform
execuţiei unei instalaţii electrice gradului si tipului de
conform gradului si tipului de autorizare, având în vedere
autorizare că experienţa practică îi Reg.aut.EE
permite acest lucru art.32.
orice persoană fizică sau
orice client ce cumpără energie
juridică ce cumpără energie
electrică de la un trader de energie
electrică pentru consum l123/2012
electrică
propriu art.3 pct.13
orice client ce cumpără
orice client casnic energie electrică de la un L.123/2012
trader de energie electrică art.3 pct.13

echivalente numai în cazul


echivalente; l123/2012
consumatorilor casnici
art.3 pct.13

numai răspunderea administrativă, numai răspunderea


conform prevederilor legale în contravenţională, conform
vigoare prevederilor legale în vigoare

Operatorul economic a executat


lucrări fără să aibă, în proprietate
sau în folosinţă, conform
ANRE nu are competenţa de
prevederilor Regulamentului,
a retrage Atestatele emise
dotarea tehnică minimală
corespunzătoare tipului de atestat
deţinut ord 45/2016, art.26 b
Operatorul economic nu a
respectat o măsură de
conformare dispusă de
ANRE nu poate dispune retragerea
ANRE cu privire la
atestatelor emise
îndeplinirea unei obligaţii
care îi revine în calitate de
titular de atestat; ord 45/2016, art.26 b

Operatorul economic nu
ANRE nu poate dispune retragerea
transmite lunar sinteza
atestatelor emise
activităţii desfăşurate

ord 45/2016, art.26 b


Dacă gradul de satisfacţie anual al
beneficiarilor se situează, în
ultimii 3 ani consecutivi de ANRE nu poate dispune
valabilitate ai atestatului, sub retragerea Atestatelor emise
ord
valorile de referinţă stabilite de 45/2016,
ANRE art.26 b
operatorul economic nu
îndeplineşte criteriile de bonitate ANRE nu poate dispune
financiară corespunzătoare retragerea Atestatelor emise ord
procedurii aplicabile 35/2016

Numai la proiectarea şi executarea Numai la efectuarea de


de lucrări pe niveluri de joasă şi lucrări de încercări de
medie tensiune echipamente electrice
ord 35/2013 2
poliţişti, jandarmi sau
poliţişti locali, împreună cu
reprezentanţii împuterniciţi ai
sau fără reprezentanţii
autorităţii competente l123/2012
împuterniciţi ai operatorilor art.93
de reţea alin.3lit b
poliţişti, jandarmi sau
poliţişti locali, împreună cu
reprezentanţii operatorilor de reţea sau fără reprezentanţii l123/2012
împuterniciţi ai operatorilor art.93
de reţea alin.3lit a

De 5 ani Provizorie, de la 1 la 12 luni

Este permisă pentru instalaţiile


Constituie doar abatere Reg.aut
electrice de utilizare
e.e.art.38
Poate efectua doar de lucrări
Nu poate solicita ANRE emiterea
de încercări de echipamente
unui atestat
electrice ord 45/2016
Cod RED
art.1.4
prestează serviciul de distribuţie
asigură serviciul public de
doar pentru utilizatorii reţelelor
distribuţie a energiei electrice
electrice de distribuţie cu care au
doar consumatorilor de
încheiat un contract de furnizare a
energie electrică vulnerabili
energiei electrice

ANRE - Autoritatea Naţională de


Reglementare în domeniul CN TRANSELECTRICA SA Cod RED
Energiei art.1.5.1

ofertele de producţie de energie


natura surselor de producere
electrică ale producătorilor
a energiei electrice RED
existenţi art.5.4.1
lit.a

tipurile de consumatori racordaţi la natura surselor de producere


reţelele elcetrice de distribuţie a energiei electrice RED
art.5.4.1
lit.a

50 Hz - 8% … 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% … 50 Hz + 4% Stand.perf
.art.23

10% 12%
Stand
Perform
art.25
pentru mediul rural, în condiţii pentru mediul rural, în
normale de vreme, în maximum 12 condiţii normale de vreme, în
ore maximum 24 ore
Stand.perf
.art.16
lit.b

În termenul standard de 20 zile


În termen de 5 zile lucrătoare Stand.perf
calendaristice
.art.27
alin.2

În termen de 10 zile lucrătoare În termen de 5 zile lucrătoare Stand.perf


.art.27
alin.1

În reglementările aprobate nu
În termen de 3 zile lucrătoare există nici o prevedere cu Stand.perf
privire la acest aspect .art.27
alin.2

maxim 10 ani 4 ani RED


art.5.4.1
lit.b

minim 2 ani 4 ani RED


art.5.4.1
lit.a

5 ani, cu actualizări anuale 7 ani, cu actualizări anuale Cod RED


art.5.1.4
ANRE, în calitate de
administrator al Codului
Operatorii de distribuţie
tehnic al reţelelor electrice de Cod RED
distribuţie (Codul RED) art.5.1.1

Aprobarea tarifelor de
Dispecerizarea energiei electrice la distribuţie a energiei
nivel naţional electrice, stabilite în funcţie
de structura cheltuielilor
Cod RED
art.3.2.1
lit a
Asigurarea tranzitării energiei
electrice prin reţelele sale, la Dispecerizarea energiei Cod RED
cererea şi cu informarea OTS, în electrice la nivel naţional art.3.2.1
anumite cazuri lit c
Aprobarea tarifelor de distribuţie a
Dispecerizarea energiei Cod RED
energiei electrice, stabilite în
electrice la nivel naţional art.3.2.1
funcţie de structura cheltuielilor
lit a
Stabilirea responsabilităţilor şi
Stabilirea unui set de reguli şi
obligaţiilor operatorilor de
norme în vederea asigurării
distribuţie şi ale tuturor
accesului utilizatorilor la Cod RED
utilizatorilor reţelelor electrice de
reţelele electrice de transport art.1.2.3
distribuţie lit b

Stabilirea unui set de reguli şi


Stabilirea unui set de reguli şi
norme în vederea asigurării
norme în vederea asigurării
accesului utilizatorilor la Cod RED
iluminatului public
reţelele electrice de transport art.1.2.3
lit a
Stabilirea Standardului de
Stabilirea cerinţelor tehnice pentru
performanţă pentru serviciul Cod RED
racordarea utilizatorilor la reţelele
de distribuţie a energiei art.1.2.3
electrice de distribuţie
electrice lit c
Stabilirea interfeţelor şi a
fluxurilor informaţionale
Stabilirea unui set de reguli şi
dintre operatorii de
norme în vederea asigurării
distribuţie şi operatorul de
accesului utilizatorilor la reţelele
transport şi de sistem şi
electrice de transport Cod RED
utilizatorii reţelelor electrice art.1.2.3
de distribuţie lit e
Stabilirea unui set de reguli şi
Stabilirea unui set de reguli şi
norme în vederea asigurării
norme în vederea asigurării Cod RED
accesului utilizatorilor la reţelele art.1.2.3
iluminatului public
electrice de transport lit d

maximum 10 zile
maximum 30 zile calendaristice
calendaristice Stand.perf
.art.30
alin.1
Obligaţia ca în termen de
maximum 10 zile calendaristice de
la primirea unei solicitări de Asigurarea integrală, din
contractare a serviciului de surse proprii de producere a
distribuţie din partea unui titular energiei electrice, cantitatea
de licenţă sau consumator racordat corespunzătoare pierderilor
la RED, să facă o ofertă şi în cazul tehnice din reţele
acceptării acesteia, să încheie
contractul Cod RED
art.3.2.2.
Asigurarea integrală, din
Administrarea informaţiilor surse proprii de producere a
necesare pentru funcţionarea şi energiei electrice
dezvoltarea RED corespunzătoare pierderilor Cod RED
tehnice din reţele art.3.2.3.
Asigurarea integrală, din
Administrarea informaţiilor
surse proprii de producere a
necesare pentru funcţionarea şi
energiei electrice
dezvoltarea reţelei de iliminat
corespunzătoare pierderilor
public
tehnice din reţele Cod RED
art.3.2.3.
De a promova si impune
De a stabili şi a impune regulile şi
regulile şi cerinţele de ordin
cerinţele minime de ordin tehnic
tehnic minimale pentru o
pentru operatorii de distribuţie
funcţionare sigură, stabilă şi
(OD) şi utilizatorii RED în vederea
economică a reţelelor
realizării unei funcţionări sigure,
electrice de transport în
stabile şi economice a acestor
beneficiul tuturor
reţele Cod RED
utilizatorilor acestora art.1.2.1
Evenimente accidentale
Forţă majoră determinate de angajaţii
operatorului de distribuţie
funcţionare anormală a RED
determinată de către OTS, în
Evenimente accidentale condiţiile în care OD a luat
determinate de angajaţii toate măsurile pentru
operatorului de distribuţie limitarea efectelor cauzei
care a determină funcţionarea Stand.perf
anormală .art.5 lit.b

Evenimente accidentale
Întrerupere accidentală a
determinate de angajaţii
energiei electrice Stand.perf
operatorului de distribuţie
.art.5 lit.a
în cazul întreruperilor în
alimentarea cu energie electrică
pentru efectuarea de revizii în în situaţii de forţă majoră
instalaţiile operatorului de Stand.perf
distribuţie .art.5 lit.a
prin regimul lor de funcţionare să
nu introducă perturbaţii
să aibă contracte de
inacceptabile, conform
furnizarea a energiei electrice
normativelor în vigoare, care să
încheiate cu operatorul de
afecteze funcţionarea RED sau
distribuţie
alimentarea altor utilizatori RED Stand.perf
din zonă .art.3 lit.b
să aibă contracte de
să contracteze serviciul de
furnizarea a energiei electrice
distribuţie direct cu operatorul de
încheiate cu operatorul de Stand.perf
distribuţie
distribuţie .art.3 lit.a
să aibă instalaţii electrice
care funcţionează la
să aibă contracte de furnizare a
tensiunea nominală
energiei electrice încheiate cu
alternativă în gama 20 kV -
operatorul de distribuţie
400 kV şi la frecvenţa de 50 Stand.perf
Hz .art.3 lit.c
Debranşarea consumatorilor
calitatea tehnică a energiei rău-platnici de la reţelele Stand.perf
electrice distribuite electrice de distribuţie .art.4 lit.b
Debranşarea consumatorilor
Furnizarea energiei electrice rău-platnici de la reţelele Stand.perf
electrice de distribuţie .art.4 lit.a
Debranşarea consumatorilor
Furnizarea energiei electrice rău-platnici de la reţelele Stand.perf
electrice de distribuţie .art.4 lit.c
Întreruperile programate, ca
urmare a lucrărilor
Furnizarea energiei electrice
planificate de exploatare şi Stand.perf
mentenanţă .art.4 lit.a

reclamaţiile utilizatorilor privind


Furnizarea energiei electrice Stand.perf
calitatea curbei de tensiune
.art.4 lit.c

reclamaţiile utilizatorilor privind


Furnizarea energiei electrice Stand.perf
calitatea curbei de tensiune
.art.4 lit.a
Evenimentele accidentale
Debranşarea consumatorilor rău-
produse de terţi asupra
platnici de la relele electrice de
reţelelor electrice din Stand.perf
distribuţie
patrimoniul public .art.4 lit.a
Întreruperile programate, ca
Debranşarea consumatorilor rău-
urmare a lucrărilor
platnici de la relele electrice de
planificate de exploatare şi Stand.perf
distribuţie
mentenanţă .art.4 lit.a
Debranşarea consumatorilor
continuitatea alimentării cu
rău-platnici de la relele Stand.perf
energie electrică a utilizatorilor
electrice de distribuţie .art.4 lit.a

72 ore înainte de data


24 de ore înainte de data stabilită
stabilită pentru începerea
pentru începerea lucrărilor. Stand perf
lucrărilor. art.12 alin
5

30 zile calendaristice în cazul 10 zile calendaristice în cazul


racordării la medie tensiune racordării la joasă tensiune ord 59,
art.26, alin
(1) si si art
5, alin5

20 zile calendaristice în cazul 10 zile calendaristice în cazul


racordării la joasă tensiune racordării la joasă tensiune ord 59,
art.26, alin
(1) si si art
5, alin5

da, dar numai după punerea


da sub tensiune a instalaţiei de Stand.perf
utilizare .art.3
alin.2
7 zile consecutive 10 zile consecutive

Stand.perf
.art.27
alin.3

criteriul stabilităţii termice si


criteriul cheltuielilor de
dinamice în regim de
exploatare minime Cod RED
scurtcircuit art.5.6.1 lit
c

criteriul economic si criteriul


criteriul cheltuielilor de
stabilităţii termice în regim de
exploatare minime Cod RED
durata art.5.6.1 lit
a

operatorul de reţea poate impune utilizatorul trebuie sa solicite


condiţia ca utilizatorul să solicite emiterea unui nou aviz tehnic
actualizarea certificatului de de racordare deoarece apare
racordare, daca constată că este un loc de producere nou, a
necesar să includă în certificatul de cărui racordare la reţea
racordare condiţii suplimentare trebuie aprobata de către
legate de racordarea generatoarelor operatorul de reţea ord 59
art.7 alin 3

utilizatorul trebuie sa solicite


emiterea unui nou aviz tehnic
de racordare deoarece apare
nu este obligatorie actualizarea
un loc de producere nou, a
dosarului instalaţiei de utilizare
cărui racordare la reţea
trebuie aprobata de către
operatorul de reţea ord 59
art.7 alin 3

unui operator de distribuţie


care deţine în apropierea
operatorului de transport şi de
locului de producere sau de
sistem
consum o reţea electrică de
distribuţie Ord 59, art
8(2)
unui operator de distribuţie
care are în apropierea locului
de producere sau de consum
operatorului de transport şi de
o reţea electrică de distribuţie
sistem
de interes public şi deţine,
obligatoriu, licenţă de
Ord 59, art
distribuţie. 8(2)
operatorul de reţea care a
elaborat fişa sau studiul de
operatorul de reţea la reţeaua
solutie, chiar dacă opţiunea
căruia se racordează instalaţiile
scrisă a utilizatorului este
utilizatorului, conform soluţiei de
pentru o variantă de soluţie
racordare stabilite prin fişa sau
de racordare la reţeaua
studiul de solutie
electrică deţinută de un alt
ord 59,
operator de reţea Anexa 1

3 ani de la data emiterii atestatului


5 ani de la data ultimei
sau, după caz, de la data ultimei
vizări a acestuia. ord
vizări a acestuia. 45/2016,
art.9 alin2

3 ani de la data emiterii


atestatului sau, după caz, de
5 ani de la data emiterii atestatului
la data ultimei vizări a ord
acestuia. 45/2016,
art.9 alin2
în instalaţii electrice
interioare având o putere
în instalații electrice interioare cu
electrică instalată de
tensiunea nominală mai mică de 1
maximum 30 kW şi la o
kV, indiferent de puterea instalată
tensiune nominală mai mică Reg.aut.EE
de 1 kV art.30.lit.b
proiectare, executare şi verificare
proiectare, executare şi
instalaţii electrice de curenţi slabi
verificare de instalaţii
aferente clădirilor civile şi
electrice de joasă tensiune
industriale; ord 45/2016, art.5

încercări de echipamente montate proiectare, executare şi


în instalaţii electrice de joasă verificare de instalaţii
tensiune electrice de joasă tensiune
ord 45/2016 art 5
având o putere electrică instalată având o putere electrică
de maximum 20 kW şi la o instalată de maximum 10 kW
tensiune nominală mai mică de 1 şi la o tensiune nominală mai
kV, numai dacă deţine un atestat mică de 1 kV, fără a
emis de ANRE deţine un atestat emis de
ANRE
ord116/2016 art.9a

în anumite cazuri se poate încheia


întotdeauna, pentru un singur
un singur contract de furnizare
loc de consum ord.235,ar
pentru mai multe locuri de consum
t.10, alin2
pentru unul sau mai multe locuri
de consum, în funcţie de opţiunea întotdeauna, pentru un singur
clientului final, chiar dacă sunt loc de consum ord.235,ar
mai mulți furnizori t.10, alin3

frecvenţa, forma undei de tensiune, accesul la reţelele de interes


respectiv conţinut de armonici public Stand
Perf.cap.III

metodologia de stabilire a
accesul la reţelele de interes public Stand
tarifelor
Perf.cap.III
În termen de maximum 10 de
la încetarea contractului de zile de la încetarea
furnizare a energiei electrice contractului de furnizare a
energiei electrice
ord 235, art 27, alin 1

operatorul de reţea şi clientul final,


furnizor şi clientul final
în anumite situaţii
ord 235,
art 11,
alin1, 2

producător şi clientul final furnizor şi clientul final


ord 235,
art 11,
alin1, 2

realizarea conducerii
contractarea energiei electrice
operaţionale prin dispecer ord 59,
Anexa 1

condiţiile de exploatare şi contractarea energiei


întreţinere reciprocă a instalaţiilor electrice ord 59,
Anexa 1

operator de reţea si consumator furnizor si producător ord 59,


Anexa 1
se plăteşte de către utilizatorul se plăteşte de către clienții
reţelei electrice finali, inclusiv casnici
este obligat să prezinte
prognoze orare de consum
dacă este consumator sezonier, nu
furnizorului cu care are
este obligat să prezinte prognoze
relaţii contractuale, numai
orare de consum furnizorului cu
dacă are un consum anual de
care are relaţii contractuale l123/2012
energie mai mare de art.61
100 GWh alin5

100 kW 200 kW ord


235,art.7,li
t.b

cu un preaviz de cel puţin 5 zile


lucrătoare în cazul clienţilor fără preaviz ord 235
noncasnici art 35 alin
2, lit a

cu un preaviz de cel puţin10 zile fără preaviz ord 235


art 35 alin
2, lit a
fără încheierea contractului
pe baza prevederilor contractului de furnizare în situaţiile
de utilizare a reţelei de reglementate în mod distinct
transport/distribuţie de către autoritatea ord 235, art
competentă. 10, alin 1
fără încheierea contractului
fără încheierea contractului de
de furnizare, pe bază de ord 235, art
furnizare, pe bază de negocieri
negocieri 10, alin 1

clienţi finali noncasnici clienţi angros ord


235,art.6,
pct.b

industriali clienţi angros


L.123/2012
art.3 pct.13
ansamblul format din contor şi
transformatoarele de măsurare
aferente acestuia, precum şi toate
doar transformatorul de
elementele intermediare care
măsurare
constituie circuitele de măsurare a
l.123/201
energiei electrice, inclusiv 2 art.3
elementele de securizare pct.29

întotdeauna ca punctul unei reţele


întotdeauna ca punctul fizic
electrice în care se află instalat
în care este racordat un
grupul de măsurare a energiei
utilizator ord 59,
electrice tranzitate
Anexa 1

locul de racordare a
transformatoarelor de măsurare
punct fizic din reţeaua
sau la care este conectată aparatura
electrica la care se
şi ansamblul instalaţiilor care
racordează un utilizator
servesc la măsurarea puterii şi
energiei electrice tranzacţionate; ord 59,
Anexa 1
tranzacţiilor de pe piaţa angro de furnizorilor şi operatorilor de ord
energie electrica reţea 235,art.2
tranzacţiilor de pe piaţa angro de traderilor de energie electrică ord
energie electrica şi clienţilor acestora 235,art.2

sub 10 % din tensiunea de Stand


sub 5 % din tensiunea de referinţă
referinţă perf. art.6
alin1
numai prin curier sau prin
prin mijloace electronice, în
poştă, cu confirmare de
anumita situații
primire
numai prin curier sau prin
numai telefonic poştă, cu confirmare de
primire
rezilierea contractului de furnizare sancţiune prin amendă
a energiei electrice contravenţională ord.235
art.33 lit d

obligaţia de a reface instalaţia de sancţiune prin amendă


racordare contravenţională ord.235
art.33 lit d
aprobarea de către operatorul
acceptul operatorului de reţea Ord 59,
de reţea a racordării Anexa 1,
pentru utilizarea reţelei în anumite
utiizatorului în anumite art.2.4,
condiţii
condiţii. art.24
oferta operatorului de reţea la
acceptul operatorului de reţea Ord 59,
cererea de racordare a
pentru utilizarea reţelei în Anexa 1,
solicitantului; art.2.4,
anumite condiţii
art.24
numai pentru un anumit titular al pe o perioadă de timp Ord 59,
locului de producere/consum nelimitată Anexa 1,

pentru orice titular al locului de pe o perioadă de timp


producere/consum respectiv nelimitată Ord 59,
Anexa 1,
numai dacă la locul de consum numai dacă puterea solicitată
Ord 59,
respectiv se va consuma energie pentru a fi consumată din Anexa 1,
electrică o perioadă de timp mai reţea este de cel puţin art.2.4/art.5
mare de 6 luni 100 kW .1/art.11

operatorul de reţea
furnizor Ord 59
art.15

se depun numai la
se trimit obligatoriu prin poştă
registratura operatorului de
reţea. Ord 59, art
12, (2)
se trimit obligatoriu prin
se pot trimite prin poştă;
poştă Ord 59, art
12, (2)

un operator de distribuţie Ord 59,


un furnizor Anexa 1-
pg.46
Ord 59,
un furnizor orice deţinător de reţea Anexa 1-
pg.47

datele tehnice si energetice


caracteristice locului de
consum al utilizatorului,
contractul încheiat cu un furnizor conform reglementărilor
de energie electrică aprobate de autoritatea
competentă, în vigoare la
data depunerii cererii de
racordare, ;
ord 59, art
14, lit h
autorizaţia de construire a
obiectivului pentru care se contractul încheiat cu un
organizează şantierul, în termen de furnizor de energie electrică
valabilitate, in copie; ord 59, art
14, lit h

categoria de utilizator din care face puterea instalata a


parte solicitantul echipamentelor utilizatorului ord 59, art
14, (1)
face parte din instalaţia de
racordare numai în cazurile
face parte din instalaţia de
de excepţie, când punctul de
racordare;
măsurare este diferit de ord.59,Ane
xa 1-
punctul de delimitare; instalatia de
rac

pe bază de contract încheiat


de către operatorul de reţea
de către utilizator
cu un operator economic
atestat în condiţiile legii ord 59, art
44, (3)
dacă a fost una (oricare) dintre dacă prevede o instalaţie de ord 59,
soluţiile prevăzute şi avizate din racordare cu costuri minime art.18, alin
studiul de soluţie pentru utilizator. 7
nu sunt respectate normele
utilizatorul nu este de acord cu tehnice privind delimitarea
soluţia stabilită de operatorul de zonelor de protecţie şi de ord 59,
reţea siguranţă aferente art. 27 alin
capacităţilor energetice. 1

racordarea afectează siguranţa


SEN, prin nerespectarea normelor ord 59, art
utilizatorul nu a încheiat
tehnice şi a standardelor de 27, (1),
contract de furnizare
performanţă prevăzute în Leg 123,
reglementările tehnice în vigoare art25, alin
2

la solicitarea utilizatorului, este


nu este prevăzută de
obligatorie pentru operatorul de
legislaţia în vigoare. ord 59,
reţea;
art10, (2)

toţi operatorii de distribuţie, dar operatorii de distribuţie


numai în cazul unor puteri concesionari, dar numai în
aprobate de peste 2MW anumite cazuri
ord.59,
art.25,alin.
2
toţi operatorii de distribuţie,
toţi operatorii de distribuţie, cu
dar numai în cazul unor
excepţia operatorilor de distribuţie
puteri aprobate de peste
concesionari
2MW
ord.59,
art.25,alin.
2

actul de proprietate sau orice


alt înscris care atestă dreptul
autorizaţia de construire a de folosinţă asupra terenului,
obiectivului, în copie; incintei ori clădirii în care se
constituie locul de producere
sau de consum pentru care se
solicită racordarea, în copie.
ord 59, art. 14, (1), lit.c,g
autorizaţia de construire a
contractul încheiet cu un
obiectivului, în copie;
furnizor de energie electrică
ord 59, art. 14, (1), lit.c,g

Avizat de către operatorul de


Avizat de ANRE reţea, anterior depunerii
cererii ord 59,
art14, lit b
prin împuternicit în numele şi
prin intermediul oricărui pe seama solicitantului, care ord.59
producător de energie electrică poate fi un proiectant de art.12 alin
specialitate 1 lit b
prin furnizorul de energie
prin intermediul oricărui
electrică în numele şi pe seama ord.59
producător de energie
solicitantului, pentru locurile de art.12 alin
electrică
consum aferente clienţilor casnici 1 lit c

trei luni nouă luni Reg de


rac.
Ord.59
art.18
alin.4
pentru o perioadă de timp,
aprobată de autorităţile
competente, în scopul construirii, ord 59,
reparării sau amenajării unor Anexa 1,
loc de
obiective consum
temporar

în mod repetat, pentru o ord 59,


anumită perioadă de timp, la Anexa 1,
de către un producător
acelaşi loc de consum. loc de
consum
temporar

poate avea mai multe locuri de poate avea mai multe locuri ord.59,
consum în aceeaşi incintă sau de consum, dar numai în Anexa 1,
zonă; incinte sau zone diferite; loc de
consum
poate avea mai multe locuri de ord.59,
nu poate avea mai multe
consum, dar numai în incinte sau Anexa 1,
locuri de consum. loc de
zone diferite;
consum

pe parcursul executării instalaţiei la terminarea instalaţiei de


de utilizare care urmează să fie utilizare, înainte de punerea
racordată la reţeaua electrică; ei sub tensiune. ord 59, art
5, alin1 si
2

două luni;
patru luni.
Reg.racorda
re O.102 art
23, alin. 4
orice proiectant de
specialitate (societate
operatorul de reţea
comercială atestată pentru ord 59, art
activităţi de proiectare) 9, lit c

locurile de consum şi/sau de utilizatorii de tip


producere care se racordează la distribuitori, indiferent de
reţele electrice având tensiunea tensiunea reţelei la care se
nominală de 110 kV sau mai mare; racordează ord.102
art.12 lit.c
locurile de consum
locurile de consum şi/sau de
individuale ale utilizatorilor
producere care se racordează la
de tip clienţi casnici,
reţele electrice având tensiunea
indiferent de puterea ord.102
nominală de 110 kV sau mai mare;
solicitată art.12 lit.c
locurile de consum care se
locurile de consum şi/sau de
racordează la reţele electrice de
producere care se racordează
medie sau joasă tensiune,
la reţele electrice având
indiferent de puterea solicitată,
tensiunea nominală de 110
dacă soluţia de racordare este ord.102
kV sau mai mare;
unică şi/sau evidentă art.12 lit.a

locurile de consum şi/sau de


producere care, prin tipul lor
şi caracteristicile
echipamentelor instalaţiilor
de utilizare şi/sau al
proceselor tehnologice,
utilizatorii de tip distribuitori,
impun necesitatea unei
indiferent de tensiunea reţelei la
analize pentru stabilirea
care se racordează
impactului racordării asupra
reţelei şi a celorlalţi
utilizatori şi stabilirea
măsurilor pentru încadrarea
acestui impact în limitele
normate ord.102
art.12 lit.d
utilizatorii de tip distribuitori,
utilizatorii cu o putere de
indiferent de tensiunea reţelei la ord.102
peste 25 kVA
care se racordează art.15 lit.b

locurile de consum individuale ale Reg.racor


utilizatorii cu o putere de
utilizatorilor de tip clienţi casnici, dare
peste 25 kVA O.102 art
indiferent de puterea solicitată
15 lit. a
locurile de consum care se
locurile de consum şi/sau de
racordează la reţele electrice de
producere care se racordează
medie sau joasă tensiune,
la reţele electrice având Reg.racor
indiferent de puterea solicitată,
tensiunea nominală de 110 dare
dacă soluţia de racordare este O.102 art
kV sau mai mare;
unică şi/sau evidentă 15 lit. a

locurile de consum şi/sau de


producere care, prin tipul lor şi
caracteristicile echipamentelor locurile de consum care se
instalaţiilor de utilizare şi/sau al racordează la reţele electrice
proceselor tehnologice, impun de medie sau joasă tensiune,
necesitatea unei analize pentru indiferent de puterea
stabilirea impactului racordării solicitată, dacă soluţia de
asupra reţelei şi a celorlalţi racordare este unică şi/sau
utilizatori şi stabilirea măsurilor evidentă Reg.racor
pentru încadrarea acestui impact în dare
limitele normate O.102 art
15 lit. g

locurile de consum care se locurile de consum având


racordează la reţele electrice de puterea maximă simultană
medie sau joasă tensiune, absorbită mai mică de 30
indiferent de puterea solicitată, kVA, indiferent de categoria
dacă soluţia de racordare este din care fac parte din punct
unică şi/sau evidentă de vedere al activităţii lor ord.102
art.15 lit.f

racordarea locurilor de
racordarea utilizatorilor racordaţi consum şi/sau de producere
la medie tensiune care deţin în pe barele de medie tensiune
patrimoniu receptoare cu puteri sau 110 kV ale staţiilor de
totale de peste 30 kVA transformare ale operatorului ord.102
de transport şi de sistem art.21 alin
3 lit.b
racordarea utilizatorilor racordaţi
la medie tensiune care deţin în racordarea utilizatorilor la ord.102
patrimoniu receptoare cu puteri reţeaua de medie tensiune art.21 alin
totale de peste 30 kVA 3 lit.a
în cel mult 3 luni de la data
la încheierea contractului de
emiterii avizului tehnic de ord 59,
racordare
racordare art.31 alin

conform prevederilor din la încheierea contractului de


contractul de racordare racordare ord 59,
art.31 alin
în cel mult 3 luni de la data
în termenul prevăzut în
emiterii avizului tehnic de ord 59,
contractul de racordare.
racordare art.31 alin
titularul avizului tehnic de titularul avizului tehnic de
racordare pentru un loc de racordare pentru un loc de
producere sau un loc de consum şi consum contribuie la
de producere contribuie la suportarea costurilor de
suportarea costurilor de realizare a realizare a acestor lucrări, cu
acestor lucrări, cu o cotă inclusă în o cotă inclusă în tariful de
ord.59,
tariful de racordare . racordare . art.40 alin d
titularul avizului tehnic de titularul avizului tehnic de
racordare pentru un loc de racordare pentru un loc de
producere sau un loc de consum şi consum contribuie la
de producere contribuie la suportarea costurilor de
suportarea costurilor de realizare a realizare a acestor lucrări, cu
acestor lucrări, cu o cotă inclusă în o cotă inclusă în tariful de
ord 59, art
tariful de racordare . racordare . 44, (3)
poate fi folosită ulterior
poate fi folosită ulterior pentru
pentru racordarea altor
racordarea altor utilizatori, numai
utilizatori, în condiţii ord 59,
cu acordul acestui utilizator
reglementate art.46,alin2
poate fi folosită ulterior
rămâne în patrimoniul operatorului pentru racordarea altor
de reţea utilizatori, numai cu acordul ord 59,
acestui utilizator art.46,alin2
în termen de maximum 10 zile în termen de maximum 10
calendaristice de la data depunerii zile calendaristice de la data
de către utilizator, la operatorul de recepţiei instalaţiei de ord 59,
reţea, a dosarului instalaţiei de racordare de către operatorul art. 64,
utilizare de reţea alin 4
cu respectarea condiţiei ca
tensiunea punctului de delimitare conform opţiunii ord 59
să fie egală cu tensiunea punctului dezvoltatorului Anexa 4,
de racordare alin 1.2

din amonte de punctul de


din aval de punctul de delimitare
racordare

ord 59,
Anexa 1
de către un constructor atestat,
numai după încheierea cu inainte de încheierea ord.59
operatorul de reţea a contractului contractului de execuţie art.44 alin
de execuţie 6
de către un constructor atestat,
numai după încheierea de către inainte de încheierea ord.59
acesta a contractului de execuţie contractului de execuţie art.44 alin
cu utilizatorul 6
la expirerea perioadei de la schimbarea denumirii
valabilitate utilizatorului
ord.59
art.5 alin.2
lit.b

în cazul schimbării titularului


locului de consum şi/ sau de
producere prin preluarea la expirerea perioadei de
obiectivului de la locul de consum valabilitate
şi/ sau de producere respectiv prin
cumpărare, moştenire etc. ord.59
art.5 alin.2
lit.b
în cazul schimbării titularului
locului de consum şi/ sau de
producere prin preluarea la schimbarea denumirii
obiectivului de la locul de consum utilizatorului
ord
şi/ sau de producere respectiv prin 59,art.2,
cumpărare, moştenire etc. alin a

l.123/201
de ministerul de resort prin hotărâre a Guvernului 2 art.76
alin.3

15 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare


l.123/2012
art.58

CN Transelectrica SA ANRE ord 59,


art14, lit b
ord 235
autoritatea competentă CN Transelectrica SA art.10, alin
1

contract încheiat între un operator contract pentru prestarea


de distribuție și operatorul de serviciului de tranport al
transport energiei electrice

contract pentru prestarea contract încheiat între un


serviciului de distribuţie a energiei operator de distribuție și
electrice operatorul de transport

condiţionat, pe baza mai multor pe baza mai multor contracte


contracte de furnizare încheiate cu de furnizare încheiate cu
furnizori diferiţi, dacă puterea furnizori diferiţi, indiferent
aprobată este mai mare de 10 MW de puterea aprobată ord.235,art.
16, alin.1
condiţionat, pe baza mai
pe baza mai multor contracte de
multor contracte de furnizare
furnizare încheiate cu furnizori
încheiate cu furnizori diferiţi,
diferiţi, indiferent de puterea
dacă puterea aprobată este
aprobată ord.235,art.
mai mare de 1 MW
16, alin.1

pentru o perioadă ord 235


între clientul final şi producător art. 17,
nedeterminată
alin.3
pentru o durată limitată, în ord 235
între clientul final şi producător cazurile în care operatorul de art. 17,
reţea solicită acest lucru alin.3

de comun acord de clientul final cu


de către furnizor
furnizorul

rămân în vigoare până la rămân în vigoare până la


incheierea unui act adiţional incheierea unui nou contract

sunt obligaţi să achite


pot să opteze pentru orice
facturile pentru energia
modalitate de plată pe care
electrică la una din casieriile ord 235,
furnizorul o pune la dispoziţie
furnizorului art.51, litb.

trebuie să se încheie întotdeauna este obligatorie separarea


două contracte de furnizare instalaţiilor de utilizare ord 235, art
28, alin 1

operatorul de reţea are dreptul să


se reziliază contractul de ord 235,
întrerupă alimentarea cu energie
furnizare a energiei electrice art. 37, alin
electrică a locului de consum
2

clientul final poate fi deconectat


se reziliază contractul de ord 235,
numai după o decizie a ANRE
furnizare a energiei electrice art. 37, alin
pentru cazul respectiv
2
în cazul neînţelegerilor
precontractuale şi a
reclamaţiilor/disputelor
numai în cazul neînţelegerilor
apărute în derularea
precontractuale
contractului de
reţea/furnizare a energiei
ord 235, art
electrice 45, alin 1

în cel mai scurt timp de la


pe perioada unei întreruperi
momentul în care se produce
programate
o întrerupere neplanificată

atunci când se constată


numai în cazul clienților înregistrarea eronată a
noncasnici mari consumului de energie ord.235,art.
electrică 102,alin 1
numai în cazul clienților numai în cazul în care
noncasnici mari contorul a fost defect ord.235,art.
102,alin 1
este permisă în situaţii de criză de
este interzisă
energie electrică
este client industrial cu un ord.235
este client casnic cu venituri
consum mai mic de art.56
reduse
1000kWh/ lună alin.1 lit.b
stabileşte condiţii tehnice de
dă dreptul titularului să încheie utilizare a reţelei după ord
contract de rețea punerea sub tensiune a 59,art.2,
instalaţiei de utilizare. alin 5

certifică îndeplinirea condiţiilor de


dă dreptul titularului să
racordare la reţea prevăzute într-un
încheie contract de rețea ord 59,
aviz tehnic de racordare valabil
Anexa 1
cu durata de existenţă a
cu durata până la incheierea ord 59,
instalaţiilor de utilizare de la locul
contractului de racordare art.59, alin
de consum şi/ sau de producere. 1
la cererea scrisă a
pe bază de tarife reglementate ord 59,
utilizatorului.
art.57 alin 1
de comun acord de catre
operatorul de reţea şi utilizator, cu
de catre operatorul de reţea ord 59,
respectarea prevederilor legale în art. 22
vigoare alin1
întotdeauna pe proprietatea
întotdeauna la bornele de ord 59,
utilizatorului, în exteriorul
ieşire din grupul de măsurare Anexa 2,
locuinţei art2.2

unui loc de consum şi/sau de


producere nou sau care se
dezvoltă, cu o putere
oricărui loc de consum
aprobată totală pentru
consum/evacuare mai mare
de 1 MW ord 59,
art.31