Sunteți pe pagina 1din 27

IANUARIE 2020

Enunt Varianta a Varianta b Varianta c


Protecţia motoarelor electrice împotriva la motoarele cu puteri peste 5 kW
întreruperii sau scăderii tensiunii de alimentare dacă o întrerupere a sursei de
şi restabilirea ei ulterioară se prevede: alimentare sau o scădere a
tensiunii poate produce o condiţie
la motoarele cu puteri peste 10
periculoasă, o deteriorare a
kW
maşinii sau afectarea activităţii în
curs de desfăşurare
I7/2011
art.5.3.1.7.
1 2
Protecţia motoarelor electrice împotriva întotdeauna rapidă
întreruperii sau scăderii tensiunii de alimentare care poate fi temporizată în
şi restabilirea ei ulterioară este o protecţie: întotdeauna temporizată i7/2011
anumite cazuri
art.5.3.1.7.
2 3
În amplasamente cu risc de incendiu datorita 200º C
prafului şi /sau fibrelor, temperatura la
suprafaţa corpurilor de iluminat, în caz de
defect, trebuie să fie limitată la: 115º C 80º C

I7/2011
3 art.4.3.2.14
Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de joasă
tensiune) cu tensiune nominală > 500 V se
măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare: mai mică de 0,5 MΩ mai mare sau egala cu 1 MΩ mai mare sau egala cu 2 MΩ I7/2011
art.8.1.1.3.
4 3
Se admit doze comune pentru circuitele de dacă puterea instalată pe
iluminat normal, de prize, de comandă şi de dacă acestea funcţionează la
întotdeauna fiecare circuit nu depăşeşte 2 I7/2011
semnalizare: aceeaşi tensiune
5 kW art.5.4.2
Se prevede accesul pe la ambele capete pe
coridoarele din dreptul tablourilor de distribuţie
formate din mai multe panouri având o lungime 10 m 3m 5m
mai mare de: PE 102
6 art.4.3.11
Se poate renunţa, în anumite condiţii, la de protecţie împotriva de protecţie împotriva
prevederea unui dispozitiv de protecţie scurtcircuitelor supratensiunilor
împotriva suprasarcinilor la reţelele de joasă
tensiune de tip IT, în cazul în care fiecare
circuit neprotejat împotriva suprasarcinilor este de curent diferenţial rezidual
protejat printr-un dispozitiv:
i7/2011
art.4.3.2.3.
7 1
Protecţia circuitelor împotriva supracurenţilor
electrici, care se prevede pe toate conductoarele
întotdeauna numai a
de fază, trebuie să producă deconectarea: neapărat a tuturor conductoarelor de regulă numai a conductorului în
conductorului în care este
active care este detectat supracurentul
detectat supracurentul I7/2011
art.4.3.1.1
8 lit.b
Pentru verificarea rezistenţei de izolaţie a
pardoselii trebuie efectuate cel puţin trei
măsurări în acelaşi amplasament; una din aceste
măsurări se efectuează la o distanţă de orice cca. 0,5 m cca. 1 m cca. 2 m
conductor extern accesibil din amplasament de:
I7/2011
art.8.1.1.3.
9 5
Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de numai de sarcinile în regim normal numai de sarcinile de pornire
protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se de funcţionare de simultaneitatea sarcinilor în
seama: regim normal şi de pornire I7/2011
10 art.5.3.1.2
Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii: la borna conectata la partea
la borna din interior la oricare dintre borne I7/2011
11 filetata a duliei art.5.4.19
Dimensionarea conductoarelor circuitelor de numai de sarcinile în regim normal numai de sarcinile de pornire
alimentare în cazul motoarelor se face ţinându- de funcţionare de simultaneitatea sarcinilor în
se seama: regim normal şi de pornire I7/2011
12 art.5.3.1.2
Este admisă racordarea prin prize la circuitul de
alimentare al receptoarelor electrice cu putere 0,5 kW 1 kW 2 kW
nominală până la: I7/2011
13 art.5.3.2.3
Corpurile de iluminat care se instalează în echipate cu lămpi fluorescente
depozite cu materiale combustibile, categoria prevăzute cu glob, respectiv cu
prevăzute cu grătar protector
BE 2, trebuie să fie întotdeauna: difuzor I7/2011
14 art.5.4.19
În încăperi de locuit şi similare se recomandă
ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie 1m 0,5 m circa 0,3 m I7/2011
distanţate faţă de plafon la: art.5.2.12.2
15 .4
În anumite condiţii, în volumul ,,0" din sunt pentru TFJS sau TFJP cu o sunt pentru TFJS sau TFJP cu o
încăperile cu băi sau cu duşuri pot fi instalate tensiune nominală care nu sunt pentru TFJS sau TFJP cu o
tensiune nominală care nu
receptoare electrice dacă: depăşeşte 24 V tensiune alternativă tensiune nominală între 12 V şi
depăşeşte 12 V tensiune
24 V tensiune alternativă I7/2011
16 alternativă art.7.1.5
În instalaţiile de joasă tensiune aferente între conductoarele active şi
clădirilor, rezistenţa electrică a izolaţiei trebuie numai între două conductoare numai între conductoarele active conductorul de protecţie
măsurată: active luate 2 câte 2 conectat la reţeaua de legare la I7/2011
art.8.1.1.3.
17 pământ 3.
Prevederile pentru instalaţii electrice în
încăperi cu cadă de baie fixă (cadă
încăperi cu cadă de baie sau duş din normativul
de baie) sau duş şi zonelor
I 7 se aplică pentru: încăperi cu cadă de baie sau duş duşurile de urgenţă utilizate în
învecinate, conform recomandărilor
pentru tratament medical industrie sau laboratoare.
sandardului SR HD 60364 – 7 –
701. I7/2011
18 art.7.1.1
În mod special se prevăd conductoare din cupru
la circuitele electrice pentru alimentarea de
sisteme şi instalaţii de prevenire şi stingere a
incendiilor, atunci când secţiunea 16 mm2 25 mm2 10 mm2
conductoarelor din aluminiu ar rezulta mai
mică de: I7/2011
19 art.5.1.7.2
La circuitele electrice pentru alimentarea întotdeauna aluminiu
receptoarelor de importanţă deosebită
(receptoare din blocul operator al spitalelor, cupru sau aluminiu, condiţionat
întotdeauna cupru
iluminat de siguranţă, etc) materialul
conductoarelor este: I7/2011
20 art.5.1.7.2
Legăturile barelor se execută:
cu ajutorul şuruburilor,
numai prin sudare numai cu ajutorul şuruburilor I7/2011
clemelor sau prin sudare
21 art.5.2.6.10
Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie
executate: prin sudare sau prin înşurubări
numai prin înşurubări, cu
numai prin sudare cu contrapiuliţe şi inele de
contrapiuliţe şi şaibă elastică
siguranţă (şaibă elastică) I7/2011
22 art.5.2.6.12
Legăturile conductoarelor izolate se acoperă cu numai dacă sunt accesibile opţional
material electroizolant (de ex. tub varniş, bandă
izolantă, capsule izolante etc):
întotdeauna
i7/2011
23 art.5.2.6.
Legăturile electrice între conductoare izolate în interiorul tuburilor sau ţevilor de în interiorul golurilor din numai în doze sau cutii de i7/2011
24 pentru îmbinări sau derivaţii se fac: protecţie elementele de construcţie legătură art.5.2.6.4
Măsurile pentru evitarea contactului direct cu numai la montarea aparentă a numai la montarea sub tencuială a
materialul combustibil al echipamentelor elementelor de instalaţii electrice elementelor de instalaţii electrice atât la montarea aparentă cât şi
electrice cu grad de protecţie inferior IP54 se la montarea îngropată
aplică: I7/2011
25 art.3.0.3.8
În încăperile de producţie electrică, conform nu se poate prevedea iluminat este obligatorie prevederea
nu se admit luminatoare PE 102
26 prescripţiilor energetice aplicabile: natural iluminatului natural art.5.8. 2
În încăperile de producţie electrică, conform este obligatorie prevederea se poate prevedea iluminat natural
se admit luminatoare PE 102
27 prescripţiilor energetice aplicabile: iluminatului natural şi artificial art.5.8. 2
La realizarea planşeelor în coridoarele se admit denivelări de maxim PE 102
nu se admit denivelări se admit denivelări de maxim 5%
28 încăperilor de producţie electrică: 10% art.5.5 2
Montarea pe materiale combustibile a
echipamentelor electrice cu grad de protecţie se face interpunând materiale
inferior IP54: incombustibile între acestea şi
este strict interzisă este admisă fără restricţii
materialul combustibil sau
elementele de distanţare I7/2011
29 art.3.0.3.8
Montarea tuburilor de protecţie a
conductoarelor electrice de j.t. pe pardoseala trebuie evitată; se poate face I7/2011
este strict interzisă este admisă fără restricţii
combustibilă a podurilor: excepţie pentru tuburi metalice art.5.2.12.2
30 .5
Motoarele electrice alimentate prin circuite de regulă, cu dispozitive de
separate trebuie prevăzute pe toate fazele: numai cu dispozitiv de protecţie la
numai cu protecţie la suprasarcini, protecţie la scurtcircuit şi
scurtcircuit, pentru puteri mai mici I7/2011
pentru puteri mai mici de 5 kW dispozitive de protecţie la
de 5 kW art.4.3.1.1
31 suprasarcină lit.b
Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în
cazul compensării locale (individuale) la
receptoare de putere mare (motor asincron, cel mult 70% din puterea de mers în cel mult 80% din puterea de mers cel mult 90% din puterea de
transformator) trebuie să compenseze: gol a receptorului în gol a receptorului mers în gol a receptorului
I7/2011
32 art.7.21.9
Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare
electrice libere montate pe izolatoare în conductoarele electrice din traseul să solicite cu tracţiune redusă să nu solicite la tracţiune
interiorul clădirilor se fixează astfel încât: principal să poată suporta eforturile conductoarele electrice din traseul conductoare electrice din
de tracţiune suplimentare principal traseul principal I7/2011
33 art.5.2.10.9
Se admite alimentarea a mai multor receptoare
electrice de putere de aceeaşi natură şi
destinaţie (de ex. motoare) prin acelaşi circuit
de j.t. prevăzut cu protecţie comună la 8 kW 10 kW 15 kW
scurtcircuit, dacă puterea totală instalată nu
depăşeşte: I7/2011
34 art.5.3.1.1
Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul este interzisă este permisă în anumite condiţii este permisă, dar nu se
tablourilor electrice: recomandă PE 102
35 art.2.12 lit.f
Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni nu există în prescripţiile
şi distribuţie în interiorul încăperilor de cabluri: este interzisă, cu unele excepţii este permisă întotdeauna energetice o prevedere în acest PE 102
36 sens art.2.7.
Conform PE 102/86, ca elemente de separare normativul nu precizează tipuri de numai siguranţe fuzibile PE
în zonele de lucru se folosesc: elemente de separare folosite aparate debroşabile 102/1986
37 art.3.7 2
Conform PE 102/86, ca elemente de separare siguranţe fuzibile normativul nu precizează tipuri de
în zonele de lucru se folosesc: elemente de separare folosite numai aparate debroşabile PE
102/1986
38 art.3.7 2
Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie
etanşă, în încăperi şi în spaţii din exterior cu
mediu corosiv, pot fi realizate întotdeauna din: Cu Al otel PE 102
art.4.8.2
39 lit.c
Carcasele bateriilor de condensatoare de j.t.: trebuie legate prin conductoare de trebuie legate la pământ numai PE 102
nu trebuie să fie legate la pământ
40 protecţie la pământ în anumite situaţii art.4.7.6
Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, este admisă gruparea pe acelaşi
de curent continuu sau de tensiuni diferite se recomandă să fie grupate pe este interzisă gruparea pe acelaşi
panou (dulap), în anumite PE 102
acelaşi panou (dulap) panou (dulap)
41 condiţii art.4.4.7
Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ,
de curent continuu sau de tensiuni diferite nu pot fi grupate pe acelaşi panou se recomandă să fie grupate pe este interzisă gruparea pe
(dulap), necondiţionat acelaşi panou (dulap) acelaşi panou (dulap) PE 102
42 art.4.4.7
Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului
albastru pentru poziţia închis alb pentru poziţia deschis alb pentru poziţia închis PE 102
43 de conectare trebuie să fie: art.4.9.10 2
Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului
verde pentru poziţia deschis alb pentru poziţia deschis albastru pentru poziţia închis PE 102
44 de conectare trebuie să fie: art.4.9.10 2
Puterea instalată pe un circuit monofazat de 1 kW
prize din clădirile de locuit şi social - culturale 1,5 kW 2 kW
este de: I7/2011
45 art.5.4.7
În cazul în care funcţionarea în paralel a două
opţional, se prevăd blocaje
sau a mai multor surse este interzisă, pentru a în cazuri extreme, când nu se
corespunzătoare pentru
se evita această schemă: se montează indicatoare de pot realiza blocaje, se admite
împiedicarea conectării în paralel
securitate montarea de indicatoare de
sau se montează indicatoare de
securitate PE 102
securitate
46 art.3.2 2
În cazul în care funcţionarea în paralel a două se prevăd blocaje corespunzătoare
sau a mai multor surse este interzisă, pentru a se montează indicatoare de reglementările în vigoare nu fac
pentru împiedicarea conectării în
se evita această schemă: securitate referire la o astfel de situaţie PE 102
47 paralel art.3.2 2
În cazul în care temperatura minimă este sub
valorile stabilite de norme, montarea aparatelor se admite dacă se prevede o se admite în cazul în care
înglobate în echipamentul de joasă tensiune : nu se admite PE 102
încălzire locală aparatele au ulei
art.2.12
48 lit.a
Instalarea bateriilor de condensatoare de joasă
tensiune poate fi făcută: în orice spaţiu în dulapuri speciale în exterior I7/2011
49 art.7.21.13
Instalarea bateriilor de condensatoare de joasă
tensiune poate fi făcută: în încăperi separate în exterior în orice spaţiu I7/2011
50 art.7.21.13
Întreruperea conductorului de protecţie prin de regula nu este permisă, cu PE 102
este permisă nu este permisă
51 aparate de conectare: excepţia anumitor cazuri art.4.5.3
La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie
de j.t., distanţa minimă de izolare în aer între
piesele fixe sub tensiune ale diferitelor faze,
precum şi între acestea şi părţi metalice legate 10 mm 15 mm 20 mm
la pământ trebuie să fie de cel puţin:
PE 102
art.4.2.2 lit
52 a
Montarea siguranţelor de j.t.pe conductoarele este interzisă numai în cazul în
instalaţiei de protecţie: care conductorul de protecţie
este interzisă este întotdeauna permisă
este folosit drept conductor de
PE 102
53 nul art.4.6.4
Protecţia la supracurenţi a bateriilor de întreruptoare automate care
condensatoare de joasă tensiune se realizează separatoare întreruptoare manuale permit întreruperea curenţilor PE 102
prin : capacitivi
54 art.4.7.2 2
Protecţia la supracurenţi a bateriilor de întreruptoare manuale
condensatoare de joasă tensiune se realizează siguranţe fuzibile separatoare
prin : PE 102
55 art.4.7.2 2
Se recomandă ca legăturile pentru curenţi din
interiorul tablourilor de joasă tensiune să fie
realizate din bare pentru curenţi mai mari de: 50 A 100 A 75 A
PE 102
56 art.4.4.6 2
Se recomandă ca montarea instalaţiilor electrice nu există în prescripţiile
de interior cu tensiunea până la şi peste 1000V în aceeaşi încăpere în încăperi separate energetice o astfel de
să fie amplasate: PE 102
57 recomandare art.2.6 2
Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie conductoarele de plecare spre
montate în aşa fel încât: conductoarele de alimentare să fie conductoarele de alimentare să
consumatori să fie legate la
legate la şuruburile de contact fie legate la duliile filetate PE 102
58 şuruburile de contact art.4.6.3.
Sistemele de bare colectoare precum şi
derivaţiile acestora, din tablourile electrice de faza L1 - roşu închis, faza L2 - faza L1 - negru, faza L2 - verde faza L1 - roşu închis, faza L2 -
joasă tensiune se marchează prin vopsire, astfel: galben, faza L3 - albastru închis galben, faza L3 - roşu închis negru, faza L3 - galben PE 102
art.4.9.4 lit
59 a,b,c 2
Tabloul de distribuţie de j.t. trebuie montat:
nu există recomandări speciale
în plan orizontal perfect vertical şi bine fixat
cu privire la modul de montare I7/2011
60 art.5.3.3.21 2
Supunerea legăturilor electrice la eforturi de este permisă în cazul
este permisă întotdeauna este interzisă I7/2011
61 tracţiune: conductoarelor de cupru art.5.2.6.6
Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot 2m 2,3 m
instala astfel încât înălţimea laturii de sus a
tablourilor faţă de pardoseala finită să nu 2,5 m
depăşească: I7/2011
62 art.5.3.3.21
Tuburile şi ţevile metalice sau din material
plastic din instalaţiile electrice de j.t. se aparent sau îngropat, în anumite I7/2011
numai aparent numai îngropat
instalează: condiţii art.5.2.12.2
63 .1
Coloanele electrice colective pot alimenta cel 10 apartamente
20 de apartamente 30 de apartamente PE 155
64 mult: art.2.1.6
Conductoarele coloanelor electrice: pot avea doua secţiuni dacă pot avea doua secţiuni dacă
trebuie sa aibă aceeaşi secţiune pe
lungimea coloanelor depăşeşte lungimea coloanelor depăşeşte PE 155
toata lungimea lor
65 20m 10m art.3.3.1
Conductorul de protecţie al coloanelor electrice în cazul tablourile de distribuţie doar dacă secţiunea
individuale trebuie să fie legat la pământ: numai dacă secţiunea conductorului ale consumatorilor, la borna de conductorului nu are valoare
este mai mică de 10 mm 2 legare la pământ de pe rama constantă pe toată lungimea
PE 155
66 metalică a tablourilor coloanei art.3.2.3
Conductorul de protecţie al coloanelor electrice doar dacă secţiunea
individuale trebuie să fie legat la pământ: numai dacă secţiunea
în cazul firidelor de branşament, la conductorului nu are valoare
conductorului este mai mică de 10
bara de legare la pământ constantă pe toată lungimea
mm2 PE 155
67 coloanei art.3.2.3
Dimensionarea branşamentelor se efectuează pe puterii absorbite, care se poate
baza: puterilor instalate ale aparatelor
determina în funcţie de puterea
electrocasnice existente la criteriilor constructive
totală instalată şi de un coeficient
consumator PE 155
68 de simultaneitate art.2.1.1.
Distanţa între nivelul pardoselii şi partea 0,3 m
inferioară a firidelor de branşament trebuie să 0,4 - 0,5 m 1m
fie de: PE 155
69 art.3.1.1
Montarea dozelor de trecere este obligatorie în 10 m
cazul în care lungimea coloanelor în linie
dreapta, pe orizontală, depăşeşte: 15 m 20 m
PE155
70 art.3.2.10
Racordul electric este partea din branşament coloana electrică şi bornele
cuprinsă între: linia electrică aeriană sau subterană firida de branşament şi coloană
contorului montat la
şi firida de branşament sau colonele electrice PE 155
71 consumator art.1.2.2
Pentru asigurarea selectivităţii, între curenţii
nominali ai fuzibilelor a două siguranţe
consecutive , diferenţa trebuie să fie de cel doua trepte o treapta trei trepte
puţin: I7/2011
72 art.4.3.7.1
Racordurile şi coloanele electrice se
dimensionează astfel încât să fie îndeplinite 0,5 % pentru racordurile electrice 10 % pentru racordurile electrice 5 % pentru racordurile electrice
condiţiile de cădere de tensiune. Acestea nu subterane, respectiv 1% pentru subterane, respectiv 5% pentru subterane, pentru racordurile
trebuie să depăşească: racordurile electrice aeriene şi racordurile electrice aeriene şi electrice aeriene şi pentru
pentru coloanele electrice colective pentru coloanele electrice coloanele electrice colective
sau individuale colective sau individuale sau individuale PE 155
73 art.2.1.4
Secţiunile transversale ale coloanelor electrice
colective din blocurile de locuinţe nu trebuie să
depăşească, în cazul utilizării aluminiului: 3 x 50 + 25 mmp 3 x 70 + 35 mmp 3 x 95 +50 mmp
PE 155
74 art.1.4.11
Conductorul (bara) fazei S, va fi vopsită cu
roşie albastră galbenă I7/2011
75 culoarea: art.5.1.4.4 2
În conformitate cu prevederile normelor este o opţiune a proiectantului este admisă în cazul în care
tehnice, amplasarea unor instalaţii cu tensiuni este recomandată (pentru
exploatarea instalaţiilor
diferite ( până la şi peste 1 kV) în aceeaşi utilizarea corespunzătoare a PE
electrice se face de către
încăpere: spaţiului încăperii) 101/1985
76 aceeaşi organizaţie art.5.1.21 2
În conformitate cu prevederile normelor este recomandată (pentru utilizarea
tehnice, amplasarea unor instalaţii cu tensiuni corespunzătoare a spaţiului
diferite ( până la şi peste 1 kV) în aceeaşi încăperii) nu este recomandată este o opţiune a proiectantului PE
încăpere: 101/1985
77 art.5.1.21 2
Prin încăperile de producţie electrică, trecerea
conductelor cu fluide: nu se admite, cu excepţia celor
cu apă caldă, care servesc
pentru încălzirea instalaţiei
se admite necondiţionat este interzisă, fără excepţii
respective şi cu condiţia
folosirii de ţevi sudate, fără
flanşe, ventile sau alte armături PE
102/1986
78 art.5.6
Dispunerea barelor colectoare în tablourile de în plan vertical, iar în cazuri bine în plan orizontal, iar în cazuri PE 102
în plan vertical
79 joasă tensiune se recomandă să se facă: motivate, în plan orizontal bine motivate în plan vertical art.4.8.10 2
Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi PE 102
rezistenţă la foc a materialelor se face în reglementărilor specifice normativului I7
conformitate cu prevederile: I7/2011
80 art.3.0.2.2
Dacă într-un amplasament se exercită mai nu sunt condiţionate dacă există se aleg astfel încât să fie
multe influenţe externe, caracteristicile acceptul beneficiarului în spaţiul respectiv nu se pot
satisfăcute condiţiile cele mai
echipamentelor electrice: monta echipamente electrice I7/2011
81 dezavantajoase. art.3.0.2.5
Abrevierea TFJS înseamnă: tensiune foarte joasă de protecţie tensiunea foarte joasă pentru tensiunea foarte joasă de I7/2011
82 circuite subterane securitate cap.2
TFJP reprezintă abrevierea pentru:
tensiunea foarte joasă pentru I7/2011
tensiunea foarte joasă de protecţie tensiunea foarte joasă de securitate cap.2
panouri
83 abrevieri
Amplasarea instalaţiilor electrice de joasă
tensiune pe trasee comune cu acelea ale altor
instalaţii sau utilaje care ar putea să le
este interzisă trebuie evitată este opţiunea proiectantului
pericliteze în funcţionare normală sau în caz de
avarie: I7/2011
84 art.3.0.3.4
Masă (a unui echipament sau element de elemente conductoare din instalaţie elemente izolante din instalaţie
construcţie)reprezintă: aflate sub tensiune aflate în legătură cu pământul parte conductoare accesibilă a
unui echipament, care poate fi
atinsă şi care în mod normal nu
se află sub tensiune, dar care
poate fi pusă sub tensiune în
urma unui defect a zolaţiei de
bază.
I7/2011 cap
85 2lit M
Dacă protecţia motoarelor contra
suprasarcinilor este realizată cu întrerupere,
dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă toate conductoarele active conductorul neutru toate conductoarele de fază I7/2011
obligatoriu: art.5.3.1.7.
86 2.1
Simbolul literal T utilizat pentru notarea izolarea tuturor părţilor active faţă legarea direct la pământ a maselor
schemei de legare la pământ de tip TN are de pământ, sau legarea la pământ a instalaţiei, independent de legarea directă la pământ a unui
următoarea semnificaţie: unui punct printr-o impedanţă de eventuala legare la pământ a unui punct activ – punctul neutru, în
valoare foarte mare. punct al alimentării cazul în care acesta este
accesibil sau a unui conductor
de fază, în cazul în care punctul
neutru nu este accesibil; I7/2011
87 art.3.3.2.1
Simbolul literal T utilizat pentru notarea
schemei de legare la pământ de tip IT are legarea directă la pământ a unui
următoarea semnificaţie: izolarea tuturor părţilor active faţă punct activ – neutrul, în cazul
de pământ, sau legarea la pământ a legarea directă la pământ a în care acesta este accesibil sau
unui punct printr-o impedanţă de maselor instalaţiei a unui conductor de fază, în
valoare foarte mare. cazul în care neutrul nu este
accesibil; I7/2011
88 art.3.3.2.1
Simbolul literal I utilizat pentru notarea
schemei de legare la pământ de tip IT are legarea directă a maselor la
următoarea semnificaţie:
punctul de alimentare legat la
legarea directă la pământ a unui
izolarea tuturor părţilor active faţă pământ; curent alternativ,
punct activ – neutrul, în cazul în
de pământ, sau legarea la pământ a punctul de legare la pământ este
care acesta este accesibil sau a
unui punct printr-o impedanţă de în mod normal punctul neutru;
unui conductor de fază, în cazul în
valoare foarte mare. iar în cazuri speciale, punctul
care neutrul nu este accesibil;
de legare la pământ poate fi un
conductor de fază.
I7/2011
89 art.3.3.2.1
Schema de legare la pământ de tip TN-S, în
care un conductor de protecţie distinct este reglementările nu fac precizări
de la ultimul tablou spre numai în reţelele cu tensiune
utilizat pentru întreaga schemă, se utilizează: privind cazurile în care se utilizează
consumator peste 500 V
acest tip de schemă I7/2011
90 art.3.3.2.4
Schema de legare la pământ de tip TN-S, în
care un conductor de protecţie distinct este când trebuie separate conductoarele reglementările nu fac precizări
numai în reţelele cu tensiune peste
utilizat pentru întreaga schemă, se utilizează: PE şi N pentru asigurarea privind cazurile în care se
500 V
funcţionării protecţiei utilizează acest tip de schemă I7/2011
91 art.3.3.2.4
Reţeaua de tip IT se utilizează:
numai cu dispozitiv de control utilizarea unui anumit tip de
permanent al izolaţiei conductorului reţea (ca schemă de protecţie) şi
fără a fi necesară luarea unor
neutru faţă de pământ şi/sau eventual prevederea unor
măsuri anumite
declanşarea automată în caz de protecţii sunt opţiuni ale
defect proiectantului i7/2011
92 art.3.3.2.9
Se consideră atingere directă:
contactul persoanelor sau
contactul persoanelor sau
animalelor domestice sau de
contactul direct al persoanelor sau animalelor domestice sau de
crescătorie cu mase puse accidental
al animalelor cu părţi active crescătorie cu părţi ale unei
sub tensiune datorită unui defect
instalaţii electrice I7/2011 cap
electric
93 2 lit.a
Se consideră atingere indirectă: contactul nemijlocit sau prin contactul persoanelor sau
intermediul unui element conductor animalelor domestice sau de contact electric al persoanelor
al persoanelor sau animalelor crescătorie cu părţi ale unei sau al animalelor cu părţile
domestice sau de crescătorie cu instalaţii electrice conductoare accesibile
părţi active ale unei instalaţii puse sub tensiune ca urmare a
electrice unui defect. I7/2011 cap
94 2 lit.a
Conform I 7, parte activă a unei instalaţii este:
Partea conductoare accesibilă a
unui echipament electric sau a
unui element de construcţie
conductorul PEN conductorul neutru (N)
care poate fi atinsă, dar care în
mod normal nu este sub
tensiune I7/2011
95 cap.2 lit.P
Conform I 7, parte activă a unei instalaţii este:
Partea conductoare accesibilă a
conductor sau parte conductoare unui echipament electric sau a
destinată să fie pusă sub tensiune în unui element de construcţie care conductorul PEN
funcţionare normală poate fi atinsă, dar care în mod
normal nu este sub tensiune I7/2011
96 cap.2 lit.P
Conform I 7, parte conductoare accesibilă este: partea izolantă accesibilă a unui
element de construcţie care poate fi parte conductoare a unui
atinsă, şi care poate ajunge sub echipament, care poate fi atinsă, şi
tensiune în caz de defect care nu este în mod normal sub elemente conductoare din
tensiune, dar care poate ajunge sub instalaţie aflate sub tensiune
tensiune în cazul unui defect al
izolaţiei de bază. I7/2011
97 cap.2 lit.P
Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi
secţiune cu conductorul de fază:
în circuitele monofazate cu trei
în circuitele monofazate cu trei
în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele
conductoare şi în circuitele
conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare
polifazate ale căror conductoare de
polifazate indiferent de secţiunea de fază au secţiunea mai mică
fază au secţiunea mai mică sau
conductoarelor de fază sau egală cu 25 mm 2 Cu sau 35
egală cu 16 mm2Cu sau 25 mm2Al I7/2011
mm2 Al
art.5.2.4.6.
98 1 lit a
Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi
secţiune cu conductorul de fază: în circuitele monofazate cu trei
în circuitele monofazate cu trei
conductoare şi în circuitele
în circuitele monofazate cu două conductoare şi în circuitele
polifazate ale căror conductoare de
conductoare, indiferent de secţiunea polifazate indiferent de
fază au secţiunea mai mică sau
conductoarelor secţiunea conductoarelor de
egală cu 25 mm2 Cu sau 35 mm2 I7/2011
fază
Al art.5.2.4.6.
99 1 lit b
Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie I7/2011
corespunzătoare din punct de vedere al: secţiunii conductorului de protecţie tipului reţelei (LEA sau LES) căderii de tensiune art.5.2.4.1.
100 3
Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie stabilităţii termice în regim de
corespunzătoare din punct de vedere al: secţiunii conductorului de
tipului reţelei (LEA sau LES) lucru permanent sau intermitent al
protecţie I7/2011
101 receptoarelor art.5.2.4.1
La instalaţiile electrice de putere secţiunile stabilităţii termice în regim de
conductoarelor de fază trebuie să fie tipului cicuitului de alimentare secţiunii conductorului de
lucru permanent sau intermitent I7/2011
corespunzătoare din punct de vedere al: (aerian sau subteran) protecţie
102 al receptoarelor art.5.2.4.1.
La instalaţiile electrice de putere secţiunile
conductoarelor de fază trebuie să fie stabilităţii termice în regim de tipului cicuitului de alimentare secţiunii conductorului de I7/2011
corespunzătoare din punct de vedere al: scurtă durată la pornire. (aerian sau subteran) protecţie art.5.2.4.1.
103 3 litera c
Valoarea curentului maxim admisibil într-un
conductor în regim permanent de lucru depinde: tipul receptorului alimentat lungimea circuitului secţiunea conductorului I7/2011
art.5.3.2.0.
104 2 lit a
Valoarea curentului maxim admisibil într-un
conductor în regim permanent de lucru depinde: lungimea circuitului materialul conductorului tipul receptorului alimentat I7/2011
art.5.3.2.0.
105 2 lit a
Valoarea curentului maxim admisibil într-un
conductor în regim permanent de lucru depinde: lungimea circuitului natura izolaţiei conductorului tipul receptorului alimentat I7/2011
art.5.3.2.0.
106 2 lit a
Valoarea curentului maxim admisibil într-un
conductor în regim permanent de lucru depinde: modul de montare tipul receptorului alimentat lungimea circuitului I7/2011
art.5.3.2.0.
107 2 lit a
La instalaţiile electrice de putere de joasă 50 A/mm2 pentru conductoare de
tensiune, densitatea maximă de curent admisă cupru 35 A/mm2 pentru conductoare de 20 A/mm2 pentru conductoare
în regim de scurtă durată la pornire este de: aluminiu de aluminiu I7/2011
art.5.2.4.1.
108 3 litera c
La instalaţiile electrice de putere de joasă 35 A/mm pentru conductoare de
2

tensiune, densitatea maximă de curent admisă aluminiu 35A/mm2 pentru conductoare de 16 A/mm2 pentru conductoare
în regim de scurtă durată la pornire este de: cupru de aluminiu I7/2011
art.5.2.4.1.
109 3 litera c
În cazul în care alimentarea consumatorului se
face din cofretul de branşament de joasă
tensiune, valorile căderilor de tensiune, în 3% pentru receptoarele din 5% pentru receptoarele din
regim normal de funcţionare faţă de tensiunea instalaţiile electrice de lumină şi 10% pentru toate tipurile de instalaţiile electrice de lumină
nominală a reţelei, trebuie să fie de cel mult: 5% pentru restul receptoarelor receptoare şi 12% pentru restul
(forţă etc.) receptoarelor (forţă etc.)
I7/art.5.2.5.
110 1
În cazul instalaţiilor electrice de alimentare a 20% 25%
motoarelor electrice, pierderea de tensiune la
pornire, faţă de tensiunea nominală (dacă nu se
dispune de alte date specificate de producătorul 12%
motorului etc.), trebuie să fie cel mult egală cu:
I7/art.5.2.5.
111 3
Pentru motoarele monofazate, protecţia contra
opţional pentru motoare mai I7/2011
suprasarcinilor se face: obligatoriu pe conductorul de fază obligatoriu pe conductorul neutru art.5.3.1.7.
mici de 1,1 kW
112 2.1
Alimentarea transformatorului de sonerie sau numai direct din tabloul de numai dintr-un circuit de iluminat dintr-un circuit de prize
I7/2011
113 soneriei de 220 V se face: . distribuţie normal art.5.4.13
Alimentarea transformatorului de sonerie sau numai direct din tabloul de dintr-un circuit de iluminat numai dintr-un circuit de prize
I7/2011
114 soneriei de 230 V se face: . distribuţie normal art.5.4.13
Secţiunea minimă admisă pentru conductoare
de fază din circuite pentru prize monofazate în
instalaţiile electrice din interiorul clădirilor este 2,5 mm2 cupru 1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 aluminiu 4 mm2 aluminiu i7/2011
de: anexa 5.32-
115 1
Secţiunea minimă admisă a conductorului de
fază pentru circuitul unui receptor electrocasnic
monofazat cu putere de peste 2 kW este de: 2,5 mm2 cupru 1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 aluminiu 4 mm2 aluminiu i7/2011
anexa 5.32-
116 2
Pentru circuite monofazate, conductorul neutru
(N) va avea: aceeaşi secţiune ca şi conductorul aceeaşi secţiune ca şi
aceeaşi secţiune ca şi conductorul
de fază, numai pentru conductoare conductorul de fază, numai
de fază
de cupru pentru conductoare de aluminiu I7/2011
117 aenxa 5.32
Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare
de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de fază
de 35 mm2, conductorul neutru are secţiunea
minimă de: 16 mm2 25 mm2 35 mm2

I7 anexa
118 5.32-1
Protecţia motoarelor împotriva încălzirilor 2 kW
anormale trebuie să fie asigurată, de regulă,
pentru fiecare motor a cărui putere nominală
3 kW 0,5 kW
este mai mare de: I7/2011
art.5.3.1.7.
119 2.
Protecţia unui motor trifazat împotriva pe toate conductoarele de fază şi pe
suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută: conductorul neutru pe două conductoare de fază pe toate conductoarele de fază I7/2011
art.5.3.1.7.
120 2.1
Protecţia unui motor trifazat împotriva pe un conductor de fază
suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută: pe toate conductoarele de fază pe două conductoare de fază I7/2011
art.5.3.1.7.
121 2.1
Distanţa de conturnare reprezintă: .
distanţa determinată de
condiţiile împiedicării
distanţa cea mai scurtă în aer liber, apropierii periculoase de părţile
distanţa cea mai scurtă de-a lungul
fără interpuneri de alte materiale sub tensiune ale personalului de
izolaţiei, între două părţi neizolate
izolate, între două părţi neizolate exploatare sau ale utilajelor de
sub tensiune sau între acestea şi
sub tensiune sau între acestea şi exploatare şi de reparaţii, cu
părţi legate la pământ
părţi legate la pământ respectarea normelor de
protecţie a muncii în vigoare
pentru instalaţii electrice. PE102
art.1.2.1 lit
122 j 2
Încăpere sau spaţiu de producţie se numeşte care serveşte exclusiv pentru
acea încăpere sau spaţiu: procese tehnologice electrice. în care se efectuează diverse în care accesul este permis
operaţii sau procese tehnologice, numai persoanelor autorizate
accesibil şi persoanelor neinstruite pentru exploatarea instalaţiilor
în exploatarea instalaţiilor electrice şi care au
PE 102
electrice responsabilitate în acest sens cap.2 art
123 1.2.3 2
Expresia ,,de regulă" folosită într-o faptul că nerespectarea unei
reglementare tehnică indică: faptul că prevederea respectivă obligativitatea strictă a respectării astfel de prevederi trebuie
poate fi aplicată în anumite cazuri prevederii în cauză justificată întotdeauna în
PE 101
124 proiect art.1.2.3 2
Expresia ,,de regulă" folosită într-o
reglementare tehnică indică: faptul că prevederea respectivă faptul că respectarea unei astfel
obligativitatea strictă a respectării
trebuie să fie aplicată în de prevederi trebuie justificată
prevederii în cauză
majoritatea cazurilor întotdeauna în proiect PE 101
125 art.1.2.3 2
Instalaţiile electrice de joasă tensiune amplasate
alegerea tipului de instalaţie PE
în spaţiile de producţie : trebuie să fie de tip deschis pot fi de tip capsulat 102/1986
este opţiunea proiectantului
126 art.2.5 2
Instalaţiile electrice de joasă tensiune amplasate
alegerea tipului de instalaţie este PE
în spaţiile de producţie : pot fi de tip închis trebuie să fie de tip deschis 102/1986
opţiunea proiectantului
127 art.2.5 2
În instalaţiile de tip interior: reglementările nu fac precizări
în anumite situaţii se poate utiliza se utilizează numai echipament PE 102
privind tipul de echipament ce se
echipament de tip exterior de tip interior art.2.12 lit
128 montează în astfel de instalaţii a pct 4 2
În instalaţiile de tip interior: reglementările nu fac precizări
se utilizează de regulă echipament nu se poate utiliza echipament de privind tipul de echipament ce
de tip interior tip exterior se montează în astfel de PE 102
art.2.12 lit
129 instalaţii a pct 4 2
Verificarea aparatelor şi a căilor de curent la PE 101 PE 102
scurtcircuit se face în conformitate cu PE 103
prevederile prescripţiei tehnice: PE 102
130 art.4.1.1 2
La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie
de joasă tensiune, distanţa de conturnare trebuie 40 mm 30 mm 50 mm PE 102
să fie de cel puţin: art.4.2.2
131 lit.a 2
La alegerea soluţiilor de realizare a instalaţiilor nu se va prevedea utilizarea reglementările tehnice nu fac
de conexiuni şi distribuţie de joasă tensiune: conductoarelor neizolate se va avea în vedere posibilitatea
referire în acest caz la tipul PE 102
utilizării conductoarelor neizolate
132 conductoarelor art.4.8.3 2
Dacă din verificarea la stabilitatea termică la aluminiu cu secţiunea minimă de
scurtcircuit nu rezultă o secţiune mai mare, bara 100 mm2
de nul din interiorul tabloului de distribuţie de aluminiu cu secţiunea minimă de oţel cu secţiunea minimă de
joasă tensiune se va realiza din: 150 mm2 150 mm2
PE 102
133 art.4.8.10 2
La instalaţiile electrice interioare de joasă atât atunci când uşile tabloului
tensiune, marcările panourilor trebuie să fie numai atunci când uşile tabloului numai atunci când uşile tabloului
sunt închise, cât şi atunci când PE 102
vizibile: sunt închise sunt deschise
134 sunt deschise. art.4.9.2 b 2
Cablurile de energie la circuitele care
alimentează receptoare de importanţă deosebită,
se prevăd cu conductoare de cupru atunci când
10mm2 16mm2 6mm2
secţiunea conductoarelor (din aluminiu) ar
rezulta mai mică de : I7/2011
135 art.5.7.2.a
Branşamentul electric este partea din instalaţia punctul de delimitare între
de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între distribuitor şi consumator,
linia electrică şi: firida de branşament coloana electrică
reprezentat de bornele
PE 155
136 contorului art.1.2.1
Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de
lumină se montează, faţă de nivelul pardoselii 1m de la axul aparatului (0,6-1,5) m de la axul aparatului 1,5 m de la axul aparatului
finite, la înălţimea de: i7/2011
137 art.5.4.22
Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică la protecţiei clădirilor împotriva minelor şi carierelor depozitelor de materiale
proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor trăsnetelor pirotehnice şi explozive
electrice aferente:
138 I7/2011, artx
Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică la
proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor clădirilor cu funcţiuni depozitelor de materiale
minelor şi carierelor I7/2011
electrice aferente: agroindustriale şi agrozootehnice pirotehnice şi explozive cap.1.
139 art.1.1 lit.d
Montarea, pe conductoarele de protecţie, a unor
elemente care pot produce întreruperea interzisă permisă în anumite condiţii la latitudinea consumatorului i7/2011
circuitului este:
140 art5.5.3.5
Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate întotdeauna din două surse de dintr-o singură sursă de din una sau din două surse,
la incendiu trebuie asigurată: alimentare independente alimentare, în anumite cazuri conform opţiunii
consumatorului I7/2011
141 art.3.4.1
Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi
receptoarelor electrice în locuri în care ar putea
fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, se admite se admite condiţionat este interzisă
căldură sau şocuri mecanice: I7/2011
142 art.5.1.6.11
Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte se admite întotdeauna este total interzisă
sau utilaje pe care poate să apară condens: se admite condiţionat I7/2011
143 art.3.0.3.5
Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui 0,5 m
tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin …
măsurată între punctele cele mai proeminente
0, 8 m 1m
ale tabloului şi elementele neelectrice de pe
traseu i7/2011
144 art.5.3.3.24
Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu grătar protector
descărcări se prevăd în orice tip de încăpere cu: dispozitiv pentru îmbunătăţirea
difuzor
factorului de putere I7/2011
145 art.5.4.20
Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de de 5 ori greutatea corpului de
iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg de 3 ori greutatea corpului de
peste 5 kg iluminat, dar nu mai puţin de 10
astfel încât să suporte fără deformări: iluminat utilizat I7/2011
146 kg art.5.4.21
Montarea liberă a conductoarelor electrice pe
este interzisă se admite condiţionat este la latitudinea beneficiarului I7/2011
147 clădiri, la exterior: art.5.2.9.1
Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru: instalaţii din încăperi din categoriile
celor cu risc de incendiu sau de instalaţii de comandă instalaţii de semnalizare I7/2011
art.4.3.2.2.
148 explozie 1
Utilizarea conductelor metalice pentru apă
este recomandată este permisă condiţionat nu este permisă I7/2011
149 drept conductoare de protecţie: art.5.5.3.2
Îmbinarea tuburilor de protecţie a admisă
conductoarelor electrice la trecerile prin admisă doar pentru tuburi cu I7/2011
interzisă
elemente de construcţie este: diametru mai mic de 16 mm art.5.2.12.3
150 .4
În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale peste 1m
de copii, prizele trebuie montate pe pereţi la
următoarele înălţimi măsurate de la axul peste 1,5 m peste 2m
aparatului la nivelul pardoselii finite: I7/2011
151 art.5.4.25
În cazul consumatorilor racordaţi direct la
reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului,
pornirea directa a motoarelor monofazate se 3 kW 4 kW 5,5 kW
admite pentru o putere de până la: I7/art.5.3.1.
152 3
În cazul consumatorilor racordaţi direct la
reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului,
pornirea directă a motoarelor trifazate se admite 4 kW 5,5 kW 7,5 kW
pentru o putere de până la: I7/art.5.3.1.
153 3
Tablourile de distribuţie se vor executa numai în construcţie deschisă numai în construcţie închisă în construcţie deschisă sau
(protejată) închisă, în funcţie de condiţiile
de influenţe externe şi grad de
I7/2011
154 protecţie art.5.3.3.5
În clădirile de locuit se prevăd în fiecare cel mult două prize
prize după necesităţi cel puţin trei prize I7/2011
155 încăpere: art.5.4.24
În instalaţiile de joasă tensiune, distanţa de
izolare în aer între părţile sub tensiune neizolate
ale tabloului şi elemente de construcţie (uşi
cel puţin 50 mm 75 mm 100 mm
pline, pereţi) trebuie să fie de: PE 102
art.4.2.2 lit.
156 B
În locuinţe se prevede câte un circuit de priză
separat numai pentru receptoare cu puteri de 2 kW 2,5 kW 3 kW
peste: I7/2011
157 art.5.3.2.3
Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau
este admisă numai pentru I7/2011
ţevi montate în pământ: este interzisă este admisă art.5.2.12.1
conductoare de cupru
158 .4
Pe circuitele secundare ale transformatoarelor este obligatoriu să se prevadă
este obligatoriu să se prevadă se permite renunţarea la I7/2011
de curent: protecţia la suprasarcină art.4.3.3.1.
protecţia la scurcircuit protecţia la scurtcircuit
159 3.1
Pe circuitele secundare ale transformatoarelor este obligatoriu să se prevadă
de curent: protecţia la suprasarcină se recomandă să nu se prevadă este obligatoriu să se prevadă I7/2011
protecţia la suprasarcina protecţia la scurcircuit art.4.3.2.4.
160 1
Protecţia la suprasarcini şi protecţia la trebuie asigurate prin dispozitive de pot fi asigurate printr-un singur trebuie asigurate printr-un I7/2011
161 scurtcircuit protecţie separate dispozitiv de protecţie singur dispozitiv de protecţie art.4.3.1.2
Sigutanţele fuzibile sunt dispozitive care
protejează: atât la curenţi de suprasarcină
numai la curenţi de suprasarcină numai la curenţi de scurtcircuit
cât şi la curenţi de scurtcircuit I7/2011
162 art.4.3.1.2
Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de natura izolaţiei conductoarelor de condiţiile de iluminare naturală
cerinţele luminotehnice I7/2011
163 lumină se face în funcţie de alimentare art.5.4.16
Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de destinaţiile încăperilor şi a natura izolaţiei conductoarelor de condiţiile de iluminare naturală
I7/2011
164 lumină se face în funcţie de construcţiei alimentare art.5.4.16
În încăperi în care se impun condiţii speciale de
protecţie datorită utilizatorilor (copii, bolnavi prevăzute cu dispozitive de
mintal etc.), prizele trebuie să fie montate aparent de tip îngropat
protecţie diferenţială ≤ 30 mA
I7/2011
165 art.5.4.29
În încăperi în care se impun condiţii speciale de
protecţie datorită utilizatorilor (copii, bolnavi
mintal etc.), prizele trebuie să fie de tip special (de ex. cu obturatori) de tip îngropat montate aparent
I7/2011
166 art.5.4.29
Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de pe fază sau pe nul, nu are
numai pe conductoarele de fază numai pe conductorul de nul i7/2011
167 lumină trebuie montate: importanţă art.5.4.22
Culoarea verde-galben pentru izolaţia faza
conductoarelor si cablurilor se foloseşte pentru neutru de lucru de protecţie şi de neutru I7/2011
marcarea conductorului de: art.5.1.4.3.
168 1
La consumatorii alimentaţi din posturi de 10 % din puterea transformatorului
transformare proprii, puterea celui mai mare din care este alimentat 20 % din puterea 30 % din puterea
motor alimentat pe j.t., care porneşte direct, nu transformatorului din care este transformatorului din care este
va depăşi: alimentat alimentat I7/2011
169 art.5.3.1.4
La stabilirea numărului de circuite pentru
iluminat normal se recomandă de a nu se 3 kW pe un circuit monofazat şi 8 1 kW pe un circuit monofazat şi 5 5 kW pe un circuit monofazat
depăşi o putere totală instalată de: kW pe un circuit trifazat kW pe un circuit trifazat şi 10 kW pe un circuit trifazat I7/2011
170 art.5.4.5
Legarea conductoarelor din cupru la aparate,
maşini, elemente metalice fixe, se face (de
regulă) prin strângere mecanică cu şuruburi în
16 mmp 10 mmp 6 mmp
cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau
egale cu: i7/2011
171 art.5.2.6.11
Fiecare conductor conectat la bara principală de nu este obligatoriu să poată fi trebuie să poată fi deconectat uşor,
legare la pământ la tabloul general: deconectat individual fără utilizarea unei scule trebuie să poată fi deconectat
individual I7/2011
172 art.5.5.2.3
Legăturile conductoarelor din aluminiu pentru
îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă: prin cleme speciale, prin presare
prin răsucire şi matisare prin lipire cu cositor
cu scule speciale sau prin sudare I7/2011
173 art.5.2.6.8
În instalaţiile electrice pentru şantiere de
construcţii şi de demolare, rezistenţa de
dispersie a prizei de pământ şi rezistenţa
maximum 1Ω minimum 4Ω maximum 4 Ω
conductoarelor de protecţie până la
receptor trebuie să fie de I7/2011
174 art.7.4.34
Sistemele de jgheaburi (SJ) şi tuburi profilate 14 cm de tocurile din materiale
(STP) se recomandă să fie montate la distanţe 3cm de tocurile din materiale 1 cm de tocurile din materiale
combustibile a uşilor şi
de minim: combustibile a uşilor şi ferestrelor combustibile a uşilor şi ferestrelor I7/2011
ferestrelor şi de 20 cm de
şi de 10 cm de pardoseală şi de 5 cm de pardoseală art.5.2.12.4
175 pardoseală .4
Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică la clădirilor prefabricate; minelor şi carierelor depozitelor de materiale
proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor pirotehnice şi explozive
electrice aferente:
176 I7/2011, artx
Prevederile normativului I -7 – 2011 se aplică instalaţiilor tehnologice, ca instalaţiilor electrice de la bordul instalaţiilor electrice pentru
la proiectarea, execuţia şi exploatarea: instalaţii electrice pe utilaj navelor şi al platformelor marine, iluminatul exterior şi similare
fixe şi mobile
aferente clădirilor;
176 I7/2011, artx
Panoul electric este un element component al realizat în construcţie realizat în construcţie deschisă realizat în construcţie capsulată
unui tablou de distribuţie de joasă tensiune, închisă,
echipat cu aparate şi materiale electrice,
PE102
177 art.1.2.1 e x
Dulapul electric este un element component al realizat în construcţie realizat în construcţie deschisă realizat în interiorul unei firide
unui tablou de distribuţie de joasă tensiune, închisă,
echipat cu aparate şi materiale electrice,
PE102
178 art.1.2.1 f x
Tabloul de distribuţie este echipamentul de nu poate fi constituit decât din unul nu poate fi constituit decît din unul poate fi constituit din unul sau
joasă tensiune care realizează distribuţia sau mai multe panouri sau mai multe dulapuri. mai multe panouri sau dulapuri.
energiei electrice la acelaşi nivel de tensiune şi
care PE102
179 art.1.2.1 d x
O instalaţie electrică este de exterior dacă amplasate în aer liber, în cabine amplasate într-un spaţiu deschis, amplasate într-un spaţiu închis
PE102
180 echipamentele electrice componente sunt: metalice neacoperite. art.1.2.2 c x
O instalaţie electrică este de exterior dacă într-un spaţiu deschis, amplasate în aer liber, în cabine amplasate într-un spaţiu închis
PE102
181 echipamentele electrice componente sunt : acoperite metalice art.1.2.2 c x
Folosirea, în normativele energetice a obligativitatea strictă a respectării o soluţionare satisfăcătoare, care o soluţionare satisfăcătoare,
formulei ,, se admite ", ca mod de indicare a prevederilor în cauză; poate fi aplicată în situaţii care poate fi aplicată în situaţii
gradului de obligativitate a prevederilor, indică: particulare, fără a fi obligatorie particulare, fiind obligatorie
justificarea ei în proiect. justificarea ei în proiect. PE102
art.1.2.3
182 Nota x
La confecţionatea construcţiilor pentru se vor folosi numai materiale se admite şi folosirea de materiale cu acceptul beneficiarului se
montajul instalaţiilor electrice de joasă tensiune incombustibile. combustibile pentru elementele de pot folosi și materiale
(panouri, stelaje etc.): izolaţie combustibile PE102
183 art.2.12f x
Clădirile de producţie electrică, amplasate în se construiesc întotdeauna fără pot fi construite cu ferestre pot fi construite cu ferestre dacă
afara localităţilor, ferestre amplasate la o înălțime de minim terenul pe care se află aceste
2m față de sol clădiri este păzit.
184 PE102 art.5x
Clădirile de producţie electrică, amplasate în se construiesc întotdeauna fără pot fi construite cu ferestre dacă pot fi construite cu ferestre
afara localităţilor, ferestre terenul pe care se află aceste amplasate la o înălțime de
clădiri este împrejmuit minim 2m față de sol
185 PE102 art.5x
Marcarea conductorului neutru care asigură cu culoarea bleu prin culori verde/galben pe toată prin culori verde/galben pe
simultan și funcţia de protecţie (PEN) se face pe toată lungimea lungimea toată lungimea şi suplimentar
marcare cu
culoarea bleu la fiecare
extremitate;
I7/2011 art.
186 5.1.4.3.1 b x
Marcarea conductorului neutru (N) se face: cu culoarea bleu prin culori verde/galben pe toată cu culoarea bleu
pe toată lungimea. lungimea la fiecare extremitate; I7/2011 art.
187 5.1.4.3.1 c x
La circuitele electrice de comandă, se prevăd numai se prevăd numai se prevăd conductoare din
I7/2011
188 automatizare, măsurare şi semnalizare: conductoare din aluminiu conductoare din cupru aluminiu sau cupru art.5.1.7.2 x
Conform normativului I-7-2011, persoană o persoană care are o pregătire o persoană care are o pregătire o persoană care are o pregătire
calificată este: confirmată printr-un document confirmată printr-un document şi o experienţă corespunzătoare
(certificat, diplomă etc.) pentru a (certificat, diplomă etc.) pentru a care să îi permită să prevadă
desfășura o activitate într-o ramură desfășura o activitate în industria riscurile şi să evite pericolele
industrială oarecare constructoare de mașini electrice pe care le poate produce
energia electrică.

189 I7/2011, capx


Conform normativului I-7-2011, protecţia de protecţia împotriva şocurilor protecţia care corespunde protecţia împotriva şocurilor
bază reprezintă: electrice în absenţa defectului protecţiei împotriva atingerilor electrice în caz de defect
indirecte.
190 I7/2011, capx
Conform normativului I-7-2011, protecţia de protecţia care corespunde protecţiei protecţia care corespunde protecţia împotriva şocurilor
bază reprezintă: împotriva atingerilor indirecte. protecţiei împotriva atingerilor electrice în caz de defect
directe.
191 I7/2011, capx
Conform normativului I-7-2011, o coloană alimentează un tablou de alimentează un receptor de putere alimentează mai multe surse de
192 electrică este un circuit electric care: distribuţie. iluminat I7/2011, cap.
x
Conform normativului I-7-2011, o coloană alimentează mai multe surse de alimentează un receptor de putere alimentează mai multe tablouri
193 electrică este un circuit electric care: iluminat de distribuţie. I7/2011, cap.
x
Conform normativului I-7-2011, canalul de un element de pozare situat pe sau un element de pozare situat pe sau un element de pozare situat pe
cabluri reprezintă: în sol sau planşeu, ventilat sau în sol sau planşeu, ventilat sau sau în sol sau planşeu, ventilat
închis, având dimensiuni care închis, având dimensiuni care nu sau închis, având dimensiuni
permit persoanelor să circule, în permit persoanelor să circule, în care nu permit persoanelor să
care conductoarele şi cablurile sunt care conductoarele şi cablurile circule, dar în care
accesibile pe toată lungimea lor, în sunt accesibile pe toată lungimea conductoarele şi cablurile sunt
timpul şi după instalare. lor, numai în timpul instalării accesibile pe toată lungimea
lor, în timpul şi după instalare.

194 I7/2011, cap.


x
În cazul instalațiilor electrice de joasă tensiune, Izolaţia care asigură protecţia de Izolaţia care asigură protecţia de izolaţia maselor
195 izolaţia de bază reprezintă: bază. defect I7/2011, cap.
x
În cazul instalațiilor electrice de joasă tensiune, Izolaţia care asigură protecţia de izolaţia părţilor active periculoase izolaţia maselor
196 izolaţia de bază reprezintă: defect I7/2011, cap.
x
Conform normativului I-7-2011, protecţia în o protecţie împotriva şocurilor o protecţie împotriva şocurilor protecţia care corespunde
caz de defect reprezintă: electrice în condiţii de defect electrice în condiţii de scurtcircuit protecţiei împotriva atingerilor
simplu. directe.
199 I7/2011, capx
Conform normativului I-7-2011, protecţia în o protecţie împotriva şocurilor protecţia care corespunde protecţia care corespunde
caz de defect reprezintă: electrice în condiţii de scurtcircuit protecţiei împotriva atingerilor protecţiei împotriva atingerilor
indirecte. directe.
200 I7/2011, capx
Atunci când un echipament nu conţine, prin el nu poate fi utilizat în instalația el poate fi totuşi utilizat cu el poate fi totuşi utilizat cu
construcţie, caracteristici corespunzătoare electrică condiţia ca instalația să fie condiţia să fie prevăzut cu o
influenţelor externe ale locului (sau montată în tub protecţie suplimentară
amplasamentului): corespunzătoare la realizarea
instalaţiei
201 I7/2011 art.x
Conform normativului I-7-2011, alimentarea de sănătatea şi securitatea persoanelor continuarea activității productive continuarea activității
securitate la un consumator este o alimentare şi animalelor domestice a principalelor instalații productive a instalațiilor
prevăzută pentru menţinerea în funcţiune a tehnologice ale consumatorului tehnologice ale consumatorului
echipamentelor şi instalaţiilor electrice respectiv respectiv
importante pentru:
202 I7/2011, cap.
x
Conform normativului I-7-2011, alimentarea de continuarea activității productive a evitarea degradării mediului continuarea activității
securitate la un consumator este o alimentare principalelor instalații tehnologice înconjurător productive a instalațiilor
prevăzută pentru menţinerea în funcţiune a ale consumatorului respectiv tehnologice ale consumatorului
echipamentelor şi instalaţiilor electrice respectiv
importante pentru:
203 I7/2011, cap.
x
Pentru instalaţiile electrice de iluminat şi putere se prevede întotdeauna tablou se prevăd întotdeauna tablouri se prevede tablou electric de
(forţă): electric de distribuţie comun electrice de distribuţie diferite distribuţie comun, cu unele
excepţii: I7/2011
204 art.3.1.5.5 x
În funcţie de dispunerea conductorului neutru şi Schema TN-S Schema TN-C-S-C Schema TN-S-C
a conductorului de protecţie reţelele de tip TN
se pot realiza în:
205 I7/2011 artx
În funcţie de dispunerea conductorului neutru şi Schema TN-C-S-C Schema TN-C Schema TN-S-C
a conductorului de protecţie reţelele de tip TN
se pot realiza în:
206 I7/2011 artx
Din punct de vedere al influenţelor externe, în încăperile și/sau spaţiile de încăperile și/sau spaţiile de încăperile și/sau spaţiile
categoria şi clasa de influenţă BA5 se producţie producţie electrică comerciale
încadrează:
208 I7/2011 anex
Rezistenţa prizei de pământ folosite pentru cel mult 1 Ω cel mult 4 Ω cel mult 10 Ω
protecţia împotriva şocurilor electrice, atunci
când aceasta este comună cu priza de pământ
pentru instalaţia de protecţie a clădirii
împotriva trăsnetelor, poate fi: I7/2011
209 art.5.5.7.11 x
La bateriile de condensatoare de joasă tensiune manuală automată manuală sau automată
fracționabile cu trepte comutabile se prevăd
dispozitive de descărcare: I7/2011
210 art.7.21.12 x
Condensatoarele legate direct la bornele nu se prevăd cu dispozitive speciale se prevăd cu dispozitive speciale se prevăd cu dispozitive
receptoarelor de joasă tensiune: de descărcare de descărcare speciale de descărcare în
anumite situații
211 I7/2011, artx
Circuitul de alimentare al bateriei de egal cu curentul nominal al bateriei de 1,5 ori curentul nominal al de 2 ori curentul nominal al
condensatoare de joasă tensiune se bateriei bateriei
dimensionează la un curent electric:.
212 I7/2011 artx
Întreruptorul automat cu care se protejează la cel puțin 3 ori curentul nominal la cel mult 5 ori curentul nominal la cel puțin 5 ori curentul
circuitul de alimentare al unei baterii de al bateriei al bateriei nominal al bateriei
condensatoare de joasă tensiune se reglează
pentru protecție la scurtcircuit: I7/2011
213 art.7.21.11 x
În rețelele în care funcțiunile de conductor de porțiunea comună trebuie să nu se porțiunea comună se poate găsi în porțiunea comună se poate găsi
protecție și de conductor neutru sunt găsească în aval de un dispozitiv de aval de un dispozitiv de protecție în aval de un dispozitiv de
îndeplinite de un singur conductor (PEN) protecție la curent diferențial la curent diferențial rezidual, dacă protecție la curent diferențial
rezidual rețeaua este de tip TN rezidual, dacă rețeaua este de
tip TT
214 I7/2011, artx
215 Conductorul PEN există în rețeaua TN-S. în rețeaua TN-C. în rețeaua TT I7/2011
Secțiunea conductorului PEN trebuie să fie cel 10 mm2 Cu sau Al 6 mm2 Cu sau 10 mm2 Al 10 mm2 Cu sau 16 mm2 Al
216 puțin egală cu I7/2011, artx
Atunci când secţiunea conductorului neutru este nu este necesar să se prevadă o este necesar să se prevadă o nu este cazul să se prevadă o
cel puţin egală sau echivalentă cu a protecţie de supracurent pe protecţie de supracurent pe protecţie de supracurent pe
conductorului de fază, conductorul neutru dacă rețeaua conductorul neutru dacă rețeaua conductorul neutru dacă rețeaua
este de tip TN este de tip TT este de tip IT
218 I7/2011 art x
Atunci când secţiunea conductorului neutru este este necesar să se prevadă o nu este necesar să se prevadă o nu este cazul să se prevadă o
cel puţin egală sau echivalentă cu a protecţie de supracurent pe protecţie de supracurent pe protecţie de supracurent pe
conductorului de fază, conductorul neutru dacă rețeaua conductorul neutru dacă rețeaua conductorul neutru dacă rețeaua
este de tip TN este de tip TT este de tip IT
219 I7/2011 art x
Într-o rețea de tip TN, atunci când secţiunea este necesar să se prevadă o este necesar să se prevadă o nu este necesar să se prevadă o
conductorului neutru este mai mica decât cea a protecţie de supracurent pe protecţie de supracurent pe protecţie de supracurent pe
conductoarelor de fază, conductorul neutru, conductorul neutru, conductorul neutru
corespunzătoare secţiunii corespunzătoare secţiunii acestui I7/2011
conductorului de fază. conductor. art.4.3.4.2.
220 1b x
Protecţia de supracurent prevăzută pe conductoarelor de fază numai a conductorului neutru nu se prevade protecţie de
conductorul neutru trebuie să producă supracurent pe conductorul I7/2011
deconectarea neutru art.4.3.4.2.
221 1b x
Protecţia de supracurent prevăzută pe numai a conductoarelor de fază conductorului neutru nu se prevade protecţie de
conductorul neutru trebuie să producă supracurent pe conductorul I7/2011
deconectarea neutru art.4.3.4.2.
222 1b x
Protecţia de supracurent prevăzută pe conductoarelor active conductorului neutru, numai dacă conductorului neutru, numai
conductorul neutru trebuie să producă este o rețea IT dacă este o rețea TT I7/2011
deconectarea art.4.3.4.2.
223 2 x
În instalaţiile de şantier se vor utiliza de IT TN-C. TT
224 preferinţă reţelele I7/2011 artx
În instalaţiile de şantier se vor utiliza de TN-C. TN-S. IT
225 preferinţă reţelele I7/2011 artx
În instalaţiile de şantier Toate circuitele trebuie să fie Este permis ca circuitele care Este permis ca circuitele care
protejate împotriva suprasarcinilor alimentează echipamente mobile alimentează echipamente fixe
să nu fie protejate împotriva să nu fie protejate împotriva
suprasarcinilor suprasarcinilor

226 I7/2011 artx


În instalaţiile de şantier Este permis ca circuitele care Este permis ca circuitele care Este permis ca circuitele care
alimentează echipamente mobile să alimentează echipamente pentru alimentează echipamente fixe
nu fie protejate împotriva ridicare comandate manual să nu să nu fie protejate împotriva
suprasarcinilor fie protejate împotriva suprasarcinilor
suprasarcinilor.
227 I7/2011 artx
Într-o rețea de tip TN, atunci când secţiunea nu este necesar să se prevadă o este necesar să se prevadă o este necesar să se prevadă o
conductorului neutru este mai mica decât cea a protecţie de supracurent pe protecţie de supracurent pe protecţie de supracurent pe
conductoarelor de fază, conductorul neutru conductorul neutru conductorul neutru numai dacă
acesta are și funcția de I7/2011
conductor de protecție art.4.3.4.2.
228 1b x
Instalarea prizelor în depozitele cu materiale nu se admite se admite se admite condiţi0nat
I7/2011 art.
229 combustibile categoria BE2 5.4.28 x
Dimensionarea circuitelor care alimentează puterii absorbite de receptoarelor puterii nominale a puterii instalate a receptoarelor
prize de tensiuni reduse prin transformator, se alimentate din transformator transformatorului alimentate din transformator
face pe baza I7/2011
230 art.5.4.10 x
Tablourile de distribuţie în execuţie deschisă se BA5. BE2 BE3
231 instalează în încăperi din clasa I7/2011, artx
Conform prevederilor I 7 - 2011, alegerea proiectantului instalației electrice producătorului verificatorului de proiect
secţiunii conductoarelor şi barelor din interiorul
unui tablou este responsabilitatea .
232 I7/2011, artx
Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile este permis să se conecteze este permis să se conecteze nu este permis să se conecteze
de conductor neutru (N) şi de conductor de conductorul neutru la orice altă conductorul neutru la orice altă conductorul neutru la orice altă
protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare parte a instalaţiei legată la pământ parte a instalaţiei legată la pământ, parte a instalaţiei legată la
separate, în anumite situații pământ

233 I7/2011 art.x


Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile Este permis să se formeze mai mult nu este permis să se formeze mai nu este permis să se formeze
de conductor neutru (N) şi de conductor de de un conductor neutru sau mai mult de un conductor neutru din mai mult de un conductor de
protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare mult de un conductor de protecţie conductorul PEN. protecţie din conductorul PEN.
separate, din conductorul PEN.

234 I7/2011 art.x


Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile Se prevede bornă sau bară comune Se prevăd borne sau bare separate Se prevăd borne sau bare
de conductor neutru (N) şi de conductor de pentru conductoarele de neutru şi pentru conductoarele de neutru şi separate pentru conductoarele
protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare respectiv conductoarele de respectiv conductoarele de de neutru şi respectiv
separate, protecţie. protecţie. conductoarele de protecţie, în
anumite situații
235 I7/2011 art.x
Curent diferenţial rezidual reprezintă suma fazorială a valorilor curenţilor suma fazorială a valorilor suma algebrică a valorilor
electrici în toate conductoarele de curenţilor electrici în toate curenţilor electrici în toate
fază, la acelaşi timp, într-un punct conductoarele active, la acelaşi conductoarele de fază, la
dat al unui circuit electric, într-o timp, într-un punct dat al unui acelaşi timp, într-un punct dat
instalaţie electrică circuit electric, într-o instalaţie al unui circuit electric, într-o
electrică instalaţie electrică
236 I7/2011, cap.
x
Curentul de de suprasarcină este definit în care se datorează curentului de care se datorează unui defect de care nu se datorează curentului
I-7-2011 ca fiind un supracurent care se scurtcircuit punere la pământ. de scurtcircuit sau unui defect
produce într-un circuit electric: de punere la pământ.
236 I7/2011, cap.
x
Curentul de defect este definit în I-7-2011 ca un curent electric care circulă ca un curent electric care circulă ca un curent electric care circulă
fiind: urmare a unei suprasarcini urmare a unui defect de izolaţie. ca urmare a unui scurtcircuit
trifazat
236 I7/2011, cap.
x
Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile trebuie conectat la borna sau bara trebuie conectat la borna sau bara trebuie conectat la borna sau
de conductor neutru (N) şi de conductor de prevăzută pentru conductorul de prevăzută pentru conductorul bara prevăzută pentru
protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare protecţie neutru conductorul neutru sau la cea
separate, conductorul PEN, din racordul de prevăzută pentru conductorul
alimentare, de protecţie

236 I7/2011 art.x


Izolaţia de bază este izolaţia: maselor părţilor active periculoase părților conductoare accesibile
237 I7/2011, cap.
x
Izolaţia de bază este izolaţia: maselor părților conductoare accesibile care asigură protecţia de bază
238 I7/2011, cap.
x
Izolaţia dublă este . izolaţie realizată prin utilizarea izolaţia părţilor active periculoase izolaţia independentă prevăzută
împreună a unei izolaţii de bază şi a care asigură un grad de protecţie suplimentar faţă de izolaţia de
unei izolaţii suplimentare împotriva şocurilor electrice, bază, pentru protecţie în caz de
echivalent celui unei izolaţii duble defect.

239 I7/2011, cap.


x
Izolaţia întărită este . izolaţie realizată prin utilizarea izolaţia părţilor active periculoase izolaţia independentă prevăzută
împreună a unei izolaţii de bază şi a care asigură un grad de protecţie suplimentar faţă de izolaţia de
unei izolaţii suplimentare împotriva şocurilor electrice, bază, pentru protecţie în caz de
echivalent celui unei izolaţii duble defect.

240 I7/2011, cap.


x
Izolaţia suplimentară este izolaţie realizată prin utilizarea izolaţia părţilor active periculoase izolaţia independentă prevăzută
împreună a unei izolaţii de bază şi a care asigură un grad de protecţie suplimentar faţă de izolaţia de
unei izolaţii suplimentare împotriva şocurilor electrice, bază, pentru protecţie în caz de
echivalent celui unei izolaţii duble defect.

241 I7/2011, cap.


x
Într-o reţea TN-C-S, montarea dispozitivelor numai pe partea reţelei TN-C numai pe partea reţelei TN-S pe partea reţelei TN-C și pe
de protecţie la curent diferenţial rezidual partea reţelei TN-S I7/2011
art.3.3.2.11
(DDR) se face: .1 si
242 4.1.4.1.11 x
În reţelele TN dispozitivele de protecţie la pentru protecţia la defect pentru protecţia de bază de protecţie la supracurent
curent diferenţial rezidual (DDR) sunt I7/2011
dispozitive : art.4.1.3.2s
243 4.1.4.1.11 x
Utilizarea dispozitivelor de curent diferenţial o măsură tehnică de protecţie pentru o măsură tehnică de protecţie o măsură tehnică suplimentară
rezidual DDR reprezintă: protecţia de bază pentru protecţia de defect I7/2011 art.
244 4.1.3.2 x
În cazul unei clădiri alimentate dintr-un post de cel mult 1000 m cel puţin 20 m cel puţin 40 m
transformare, între priza de pământ a clădirii şi
priza de pământ a postului de transformare
trebuie să fie o distanţă de: I7/2011
245 art.5.5.8 x
În cazul unei clădiri alimentate dintr-un post de se prevăd întotdeauna prize de în anumite situații se prevede o în anumite situații se prevede o
transformare : pământ separate, la clădire și la priză de pământ comună cu priză de pământ comună cu
postul de transformare rezistenţă de cel mult 1 Ω. rezistenţă de cel mult 4 Ω.
I7/2011
246 art.5.5.8 x
Montarea în contact direct cu materiale toate tuburile şi plintele din pentru cabluri rezistente la foc echipamente electrice cu grad
combustibile se admite pentru materiale plastice de protecţie minim IP
51 I7/2011
247 art.3.0.3.7 x
Montarea în contact direct cu materiale toate tuburile şi plintele din echipamente electrice cu grad de cabluri cu întârziere la
combustibile se admite pentru materiale plastice protecţie minim IP propagarea flăcării
51 I7/2011
248 art.3.0.3.7 x
Prizele cu tensiunea de 230 V care se montează
într-o instalație electrică trebuie să fie în construcţie capsulată cu contact de protecţie în execuţie sub tencuială
întotdeauna: I7/2011
249 art.5.4.8
MARTIE 2017 Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

1 Protecţia motoarelor electrice împotriva la motoarele cu puteri peste 5 dacă o întrerupere a sursei de la motoarele cu puteri peste 10
întreruperii sau scăderii tensiunii de kW alimentare sau o scădere a kW
alimentare şi restabilirea ei ulterioară se tensiunii poate produce o
prevede: condiţie periculoasă, o
deteriorare a maşinii sau
afectarea activităţii în curs de
desfăşurare

2 Protecţia motoarelor electrice împotriva întotdeauna rapidă întotdeauna temporizată care poate fi temporizată în
întreruperii sau scăderii tensiunii de anumite cazuri
alimentare şi restabilirea ei ulterioară este
o protecţie:
3 În amplasamente cu risc de incendiu 200º C 115º C 80º C
datorita prafului şi /sau fibrelor,
temperatura la suprafaţa corpurilor de
iluminat, în caz de defect, trebuie să fie
limitată la:
4 Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de mai mică de 0,5 MΩ mai mare sau egala cu 1 MΩ mai mare sau egala cu 2 MΩ
joasă tensiune) cu tensiune nominală >
500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă
o valoare:
5 Se admit doze comune pentru circuitele de dacă acestea funcţionează la întotdeauna dacă puterea instalată pe
iluminat normal, de prize, de comandă şi aceeaşi tensiune fiecare circuit nu depăşeşte 2
de semnalizare: kW
6 Se prevede accesul pe la ambele capete pe 10 m 3m 5m
coridoarele din dreptul tablourilor de
distribuţie formate din mai multe panouri
având o lungime mai mare de:
7 Se poate renunţa, în anumite condiţii, la de protecţie împotriva de protecţie împotriva de curent diferenţial rezidual
prevederea unui dispozitiv de protecţie scurtcircuitelor supratensiunilor
împotriva suprasarcinilor la reţelele de
joasă tensiune de tip IT, în cazul în care
fiecare circuit neprotejat împotriva
suprasarcinilor este protejat printr-un
dispozitiv:
8 Protecţia circuitelor împotriva neapărat a tuturor de regulă numai a conductorului întotdeauna numai a
supracurenţilor electrici, care se prevede conductoarelor active în care este detectat conductorului în care este
pe toate conductoarele de fază, trebuie să supracurentul detectat supracurentul
producă deconectarea:
9 Pentru verificarea rezistenţei de izolaţie a cca. 0,5 m cca. 1 m cca. 2 m
pardoselii trebuie efectuate cel puţin trei
măsurări în acelaşi amplasament; una din
aceste măsurări se efectuează la o distanţă
de orice conductor extern accesibil din
amplasament de:

10 Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de numai de sarcinile în regim numai de sarcinile de pornire de simultaneitatea sarcinilor în
protecţie în cazul motoarelor se face normal de funcţionare regim normal şi de pornire
ţinându-se seama:
11 Conductorul neutru se leagă la dulia la borna din interior la oricare dintre borne la borna conectata la partea
lămpii: filetata a duliei
12 Dimensionarea conductoarelor circuitelor numai de sarcinile în regim numai de sarcinile de pornire de simultaneitatea sarcinilor în
de alimentare în cazul motoarelor se face normal de funcţionare regim normal şi de pornire
ţinându-se seama:
13 Este admisă racordarea prin prize la 0,5 kW 1 kW 2 kW
circuitul de alimentare al receptoarelor
electrice cu putere nominală până la:
14 Corpurile de iluminat care se instalează în echipate cu lămpi fluorescente prevăzute cu grătar protector prevăzute cu glob, respectiv cu
depozite cu materiale combustibile, difuzor
categoria BE 2, trebuie să fie
întotdeauna:
15 În încăperi de locuit şi similare se 1m 0,5 m circa 0,3 m
recomandă ca traseele tuburilor orizontale
pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la:
16 În anumite condiţii, în volumul ,,0" din sunt pentru TFJS sau TFJP cu o sunt pentru TFJS sau TFJP cu o sunt pentru TFJS sau TFJP cu
încăperile cu băi sau cu duşuri pot fi tensiune nominală care nu tensiune nominală care nu o tensiune nominală între 12 V
instalate receptoare electrice dacă: depăşeşte 24 V tensiune depăşeşte 12 V tensiune şi 24 V tensiune alternativă
alternativă alternativă
17 În instalaţiile de joasă tensiune aferente numai între două conductoare numai între conductoarele între conductoarele active şi
clădirilor, rezistenţa electrică a izolaţiei active active luate 2 câte 2 conductorul de protecţie
trebuie măsurată: conectat la reţeaua de legare la
pământ
18 Prevederile pentru instalaţii electrice în încăperi cu cadă de baie fixă încăperi cu cadă de baie sau duş duşurile de urgenţă utilizate în
încăperi cu cadă de baie sau duş din (cadă de baie) sau duş şi zonelor pentru tratament medical industrie sau laboratoare.
normativul I 7 se aplică pentru: învecinate, conform
recomandărilor standardului SR
HD 60364 – 7 – 701.
19 În mod special se prevăd conductoare din 16 mm2 25 mm2 10 mm2
cupru la circuitele electrice pentru
alimentarea de sisteme şi instalaţii de
prevenire şi stingere a incendiilor, atunci
când secţiunea conductoarelor din
aluminiu ar rezulta mai mică de:

20 La circuitele electrice pentru alimentarea întotdeauna aluminiu întotdeauna cupru cupru sau aluminiu, condiţionat
receptoarelor de importanţă deosebită
(receptoare din blocul operator al
spitalelor, iluminat de siguranţă, etc)
materialul conductoarelor este:
21 Legăturile barelor se execută: numai prin sudare numai cu ajutorul şuruburilor cu ajutorul şuruburilor,
clemelor sau prin sudare
22 Legăturile conductoarelor de protecţie numai prin sudare numai prin înşurubări, cu prin sudare sau prin înşurubări
trebuie executate: contrapiuliţe şi şaibă elastică cu contrapiuliţe şi inele de
siguranţă (şaibă elastică)
23 Legăturile conductoarelor izolate se numai dacă sunt accesibile opţional întotdeauna
acoperă cu material electroizolant (de ex.
tub varniş, bandă izolantă, capsule izolante
etc):
24 Legăturile electrice între conductoare în interiorul tuburilor sau ţevilor în interiorul golurilor din numai în doze sau cutii de
izolate pentru îmbinări sau derivaţii se fac: de protecţie elementele de construcţie legătură
25 Măsurile pentru evitarea contactului direct numai la montarea aparentă a numai la montarea sub tencuială atât la montarea aparentă cât şi
cu materialul combustibil al elementelor de instalaţii electrice a elementelor de instalaţii la montarea îngropată
echipamentelor electrice cu grad de electrice
protecţie inferior IP54 se aplică:
26 În încăperile de producţie electrică, nu se poate prevedea iluminat este obligatorie prevederea nu se admit luminatoare
conform prescripţiilor energetice natural iluminatului natural
aplicabile:
27 În încăperile de producţie electrică, este obligatorie prevederea se poate prevedea iluminat se admit luminatoare
conform prescripţiilor energetice iluminatului natural natural şi artificial
aplicabile:
28 La realizarea planşeelor în coridoarele nu se admit denivelări se admit denivelări de maxim se admit denivelări de maxim
încăperilor de producţie electrică: 5% 10%
29 Montarea pe materiale combustibile a este strict interzisă este admisă fără restricţii se face interpunând materiale
echipamentelor electrice cu grad de incombustibile între acestea şi
protecţie inferior IP54: materialul combustibil sau
elementele de distanţare
30 Montarea tuburilor de protecţie a este strict interzisă este admisă fără restricţii trebuie evitată; se poate face
conductoarelor electrice de j.t. pe excepţie pentru tuburi metalice
pardoseala combustibilă a podurilor:
31 Motoarele electrice alimentate prin circuite numai cu dispozitiv de protecţie numai cu protecţie la de regulă, cu dispozitive de
separate trebuie prevăzute pe toate fazele: la scurtcircuit, pentru puteri mai suprasarcini, pentru puteri mai protecţie la scurtcircuit şi
mici de 5 kW mici de 5 kW dispozitive de protecţie la
suprasarcină
32 Puterea reactivă a bateriei de cel mult 70% din puterea de cel mult 80% din puterea de cel mult 90% din puterea de
condensatoare în cazul compensării locale mers în gol a receptorului mers în gol a receptorului mers în gol a receptorului
(individuale) la receptoare de putere mare
(motor asincron, transformator) trebuie să
compenseze:
33 Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoarele electrice din să solicite cu tracţiune redusă să nu solicite la tracţiune
conductoare electrice libere montate pe traseul principal să poată suporta conductoarele electrice din conductoare electrice din
izolatoare în interiorul clădirilor se fixează eforturile de tracţiune traseul principal traseul principal
astfel încât: suplimentare
34 Se admite alimentarea a mai multor 8 kW 10 kW 15 kW
receptoare electrice de putere de aceeaşi
natură şi destinaţie (de ex. motoare) prin
acelaşi circuit de j.t. prevăzut cu protecţie
comună la scurtcircuit, dacă puterea totală
instalată nu depăşeşte:

35 Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul este interzisă este permisă în anumite condiţii este permisă, dar nu se
tablourilor electrice: recomandă
36 Amplasarea instalaţiilor electrice de este interzisă, cu unele excepţii este permisă întotdeauna nu există în prescripţiile
conexiuni şi distribuţie în interiorul energetice o prevedere în acest
încăperilor de cabluri: sens
37 Conform PE 102/86, ca elemente de normativul nu precizează tipuri numai siguranţe fuzibile aparate debroşabile
separare în zonele de lucru se folosesc: de elemente de separare folosite
38 Conform PE 102/86, ca elemente de siguranţe fuzibile normativul nu precizează tipuri numai aparate debroşabile
separare în zonele de lucru se folosesc: de elemente de separare folosite

39 Căile de curent ce nu se pot realiza în Cu Al otel


execuţie etanşă, în încăperi şi în spaţii din
exterior cu mediu corosiv, pot fi realizate
întotdeauna din:
40 Carcasele bateriilor de condensatoare de trebuie legate prin conductoare nu trebuie să fie legate la trebuie legate la pământ numai
j.t.: de protecţie la pământ pământ în anumite situaţii
41 Circuitele de joasă tensiune de curent se recomandă să fie grupate pe este interzisă gruparea pe este admisă gruparea pe acelaşi
alternativ, de curent continuu sau de acelaşi panou (dulap) acelaşi panou (dulap) panou (dulap), în anumite
tensiuni diferite condiţii
42 Circuitele de joasă tensiune de curent nu pot fi grupate pe acelaşi se recomandă să fie grupate pe este interzisă gruparea pe
alternativ, de curent continuu sau de panou (dulap), necondiţionat acelaşi panou (dulap) acelaşi panou (dulap)
tensiuni diferite
43 Culorile lămpilor care indică poziţia albastru pentru poziţia închis alb pentru poziţia deschis alb pentru poziţia închis
aparatului de conectare trebuie să fie:
44 Culorile lămpilor care indică poziţia verde pentru poziţia deschis alb pentru poziţia deschis albastru pentru poziţia închis
aparatului de conectare trebuie să fie:
45 Puterea instalată pe un circuit monofazat 1 kW 1,5 kW 2 kW
de prize din clădirile de locuit şi social -
culturale este de:
46 În cazul în care funcţionarea în paralel a opţional, se prevăd blocaje se montează indicatoare de în cazuri extreme, când nu se
două sau a mai multor surse este interzisă, corespunzătoare pentru securitate pot realiza blocaje, se admite
pentru a se evita această schemă: împiedicarea conectării în paralel montarea de indicatoare de
sau se montează indicatoare de securitate
securitate
47 În cazul în care funcţionarea în paralel a se prevăd blocaje se montează indicatoare de reglementările în vigoare nu
două sau a mai multor surse este interzisă, corespunzătoare pentru securitate fac referire la o astfel de
pentru a se evita această schemă: împiedicarea conectării în paralel situaţie
48 În cazul în care temperatura minimă este se admite dacă se prevede o nu se admite se admite în cazul în care
sub valorile stabilite de norme, montarea încălzire locală aparatele au ulei
aparatelor înglobate în echipamentul de
joasă tensiune :
49 Instalarea bateriilor de condensatoare de în orice spaţiu în dulapuri speciale în exterior
joasă tensiune poate fi făcută:
50 Instalarea bateriilor de condensatoare de în încăperi separate în exterior în orice spaţiu
joasă tensiune poate fi făcută:
51 Întreruperea conductorului de protecţie este permisă nu este permisă de regula nu este permisă, cu
prin aparate de conectare: excepţia anumitor cazuri
52 La realizarea tablourilor şi barelor de 10 mm 15 mm 20 mm
distribuţie de j.t., distanţa minimă de
izolare în aer între piesele fixe sub
tensiune ale diferitelor faze, precum şi
între acestea şi părţi metalice legate la
pământ trebuie să fie de cel puţin:

53 Montarea siguranţelor de j.t.pe este interzisă este întotdeauna permisă este interzisă numai în cazul în
conductoarele instalaţiei de protecţie: care conductorul de protecţie
este folosit drept conductor de
nul
54 Protecţia la supracurenţi a bateriilor de separatoare întreruptoare manuale întreruptoare automate care
condensatoare de joasă tensiune se permit întreruperea curenţilor
realizează prin : capacitivi
55 Protecţia la supracurenţi a bateriilor de întreruptoare manuale siguranţe fuzibile separatoare
condensatoare de joasă tensiune se
realizează prin :
56 Se recomandă ca legăturile pentru curenţi 50 A 100 A 75 A
din interiorul tablourilor de joasă tensiune
să fie realizate din bare pentru curenţi mai
mari de:
57 Se recomandă ca montarea instalaţiilor în aceeaşi încăpere în încăperi separate nu există în prescripţiile
electrice de interior cu tensiunea până la şi energetice o astfel de
peste 1000V să fie amplasate: recomandare
58 Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie conductoarele de alimentare să conductoarele de plecare spre conductoarele de alimentare să
montate în aşa fel încât: fie legate la şuruburile de contact consumatori să fie legate la fie legate la duliile filetate
şuruburile de contact
59 Sistemele de bare colectoare precum şi faza L1 - roşu închis, faza L2 - faza L1 - negru, faza L2 - verde faza L1 - roşu închis, faza L2 -
derivaţiile acestora, din tablourile electrice galben, faza L3 - albastru închis galben, faza L3 - roşu închis negru, faza L3 - galben
de joasă tensiune se marchează prin
vopsire, astfel:
60 Tabloul de distribuţie de j.t. trebuie în plan orizontal perfect vertical şi bine fixat nu există recomandări speciale
montat: cu privire la modul de montare
61 Supunerea legăturilor electrice la eforturi este permisă întotdeauna este permisă în cazul este interzisă
de tracţiune: conductoarelor de cupru
62 Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot 2 m 2,3 m 2,5 m
instala astfel încât înălţimea laturii de sus a
tablourilor faţă de pardoseala finită să nu
depăşească:
63 Tuburile şi ţevile metalice sau din material numai aparent numai îngropat aparent sau îngropat, în
plastic din instalaţiile electrice de j.t. se anumite condiţii
instalează:
64 Coloanele electrice colective pot alimenta 10 apartamente 20 de apartamente 30 de apartamente
cel mult:
65 Conductoarele coloanelor electrice: trebuie sa aibă aceeaşi secţiune pot avea doua secţiuni dacă pot avea doua secţiuni dacă
pe toata lungimea lor lungimea coloanelor depăşeşte lungimea coloanelor depăşeşte
20m 10m
66 Conductorul de protecţie al coloanelor numai dacă secţiunea în cazul tablourile de distribuţie doar dacă secţiunea
electrice individuale trebuie să fie legat la conductorului este mai mică de ale consumatorilor, la borna de conductorului nu are valoare
pământ: 10 mm2 legare la pământ de pe rama constantă pe toată lungimea
metalică a tablourilor coloanei
67 Conductorul de protecţie al coloanelor în cazul firidelor de branşament, numai dacă secţiunea doar dacă secţiunea
electrice individuale trebuie să fie legat la la bara de legare la pământ conductorului este mai mică de conductorului nu are valoare
pământ: 10 mm2 constantă pe toată lungimea
coloanei
68 Dimensionarea branşamentelor se puterilor instalate ale aparatelor puterii absorbite, care se poate criteriilor constructive
efectuează pe baza: electrocasnice existente la determina în funcţie de puterea
consumator totală instalată şi de un
coeficient de simultaneitate
69 Distanţa între nivelul pardoselii şi partea 0,3 m 0,4 - 0,5 m 1m
inferioară a firidelor de branşament trebuie
să fie de:
70 Montarea dozelor de trecere este 10 m 15 m 20 m
obligatorie în cazul în care lungimea
coloanelor în linie dreapta, pe orizontală,
depăşeşte:
71 Racordul electric este partea din linia electrică aeriană sau firida de branşament şi coloană coloana electrică şi bornele
branşament cuprinsă între: subterană şi firida de branşament sau colonele electrice contorului montat la
consumator
72 Pentru asigurarea selectivităţii, între doua trepte o treapta trei trepte
curenţii nominali ai fuzibilelor a două
siguranţe consecutive , diferenţa trebuie să
fie de cel puţin:
73 Racordurile şi coloanele electrice se 0,5 % pentru racordurile electrice 10 % pentru racordurile 5 % pentru racordurile electrice
dimensionează astfel încât să fie subterane, respectiv 1% pentru electrice subterane, respectiv subterane, pentru racordurile
îndeplinite condiţiile de cădere de racordurile electrice aeriene şi 5% pentru racordurile electrice electrice aeriene şi pentru
tensiune. Acestea nu trebuie să pentru coloanele electrice aeriene şi pentru coloanele coloanele electrice colective
depăşească: colective sau individuale electrice colective sau sau individuale
individuale
74 Secţiunile transversale ale coloanelor 3 x 50 + 25 mmp 3 x 70 + 35 mmp 3 x 95 +50 mmp
electrice colective din blocurile de locuinţe
nu trebuie să depăşească, în cazul utilizării
aluminiului:
75 Conductorul (bara) fazei S, va fi vopsită roşie albastră galbenă
cu culoarea:
76 În conformitate cu prevederile normelor este o opţiune a proiectantului este recomandată (pentru este admisă în cazul în care
tehnice, amplasarea unor instalaţii cu utilizarea corespunzătoare a exploatarea instalaţiilor
tensiuni diferite ( până la şi peste 1 kV) în spaţiului încăperii) electrice se face de către
aceeaşi încăpere: aceeaşi organizaţie
77 În conformitate cu prevederile normelor este recomandată (pentru nu este recomandată este o opţiune a proiectantului
tehnice, amplasarea unor instalaţii cu utilizarea corespunzătoare a
tensiuni diferite ( până la şi peste 1 kV) în spaţiului încăperii)
aceeaşi încăpere:
78 Prin încăperile de producţie electrică, se admite necondiţionat este interzisă, fără excepţii nu se admite, cu excepţia celor
trecerea conductelor cu fluide: cu apă caldă, care servesc
pentru încălzirea instalaţiei
respective şi cu condiţia
folosirii de ţevi sudate, fără
flanşe, ventile sau alte armături

79 Dispunerea barelor colectoare în tablourile în plan vertical în plan vertical, iar în cazuri în plan orizontal, iar în cazuri
de joasă tensiune se recomandă să se facă: bine motivate, în plan orizontal bine motivate în plan vertical

80 Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi PE 102 reglementărilor specifice normativului I 7


rezistenţă la foc a materialelor se face în
conformitate cu prevederile:
81 Dacă într-un amplasament se exercită mai nu sunt condiţionate dacă există se aleg astfel încât să fie în spaţiul respectiv nu se pot
multe influenţe externe, caracteristicile acceptul beneficiarului satisfăcute condiţiile cele mai monta echipamente electrice
echipamentelor electrice: dezavantajoase.
82 Abrevierea TFJS înseamnă: tensiune foarte joasă de protecţie tensiunea foarte joasă pentru tensiunea foarte joasă de
circuite subterane securitate
83 TFJP reprezintă abrevierea pentru: tensiunea foarte joasă de tensiunea foarte joasă de tensiunea foarte joasă pentru
protecţie securitate panouri
84 Amplasarea instalaţiilor electrice de joasă este interzisă trebuie evitată este opţiunea proiectantului
tensiune pe trasee comune cu acelea ale
altor instalaţii sau utilaje care ar putea să le
pericliteze în funcţionare normală sau în
caz de avarie:
85 Masă (a unui echipament sau element de elemente conductoare din elemente izolante din instalaţie parte conductoare accesibilă a
construcţie)reprezintă: instalaţie aflate sub tensiune aflate în legătură cu pământul unui echipament, care poate fi
atinsă şi care în mod normal nu
se află sub tensiune, dar care
poate fi pusă sub tensiune în
urma unui defect a izolaţiei de
bază.

86 Dacă protecţia motoarelor contra toate conductoarele active conductorul neutru toate conductoarele de fază
suprasarcinilor este realizată cu
întrerupere, dispozitivul de comutaţie
trebuie să întrerupă obligatoriu:
87 Simbolul literal T utilizat pentru notarea izolarea tuturor părţilor active legarea direct la pământ a legarea directă la pământ a
schemei de legare la pământ de tip TN are faţă de pământ, sau legarea la maselor instalaţiei, independent unui punct activ – punctul
următoarea semnificaţie: pământ a unui punct printr-o de eventuala legare la pământ a neutru, în cazul în care acesta
impedanţă de valoare foarte unui punct al alimentării este accesibil sau a unui
mare. conductor de fază, în cazul în
care punctul neutru nu este
accesibil;
88 Simbolul literal T utilizat pentru notarea izolarea tuturor părţilor active legarea directă la pământ a legarea directă la pământ a
schemei de legare la pământ de tip IT are faţă de pământ, sau legarea la maselor instalaţiei unui punct activ – neutrul, în
următoarea semnificaţie: pământ a unui punct printr-o cazul în care acesta este
impedanţă de valoare foarte accesibil sau a unui conductor
mare. de fază, în cazul în care neutrul
nu este accesibil;
89 Simbolul literal I utilizat pentru notarea izolarea tuturor părţilor active legarea directă la pământ a unui legarea directă a maselor la
schemei de legare la pământ de tip IT are faţă de pământ, sau legarea la punct activ – neutrul, în cazul în punctul de alimentare legat la
următoarea semnificaţie: pământ a unui punct printr-o care acesta este accesibil sau a pământ; curent alternativ,
impedanţă de valoare foarte unui conductor de fază, în cazul punctul de legare la pământ
mare. în care neutrul nu este accesibil; este în mod normal punctul
neutru; iar în cazuri speciale,
punctul de legare la pământ
poate fi un conductor de fază.

90 Schema de legare la pământ de tip TN-S, reglementările nu fac precizări de la ultimul tablou spre numai în reţelele cu tensiune
în care un conductor de protecţie distinct privind cazurile în care se consumator peste 500 V
este utilizat pentru întreaga schemă, se utilizează acest tip de schemă
utilizează:
91 Schema de legare la pământ de tip TN-S, când trebuie separate numai în reţelele cu tensiune reglementările nu fac precizări
în care un conductor de protecţie distinct conductoarele PE şi N pentru peste 500 V privind cazurile în care se
este utilizat pentru întreaga schemă, se asigurarea funcţionării protecţiei utilizează acest tip de schemă
utilizează:
92 Reţeaua de tip IT se utilizează: numai cu dispozitiv de control fără a fi necesară luarea unor utilizarea unui anumit tip de
permanent al izolaţiei măsuri anumite reţea (ca schemă de protecţie)
conductorului neutru faţă de şi eventual prevederea unor
pământ şi/sau protecţii sunt opţiuni ale
declanşarea automată în caz de proiectantului
defect

93 Se consideră atingere directă: contactul persoanelor sau contactul direct al persoanelor contactul persoanelor sau
animalelor domestice sau de sau al animalelor cu părţi active animalelor domestice sau de
crescătorie cu mase puse crescătorie cu părţi ale unei
accidental sub tensiune datorită instalaţii electrice
unui defect electric
94 Se consideră atingere indirectă: contactul nemijlocit sau prin contactul persoanelor sau contact electric al persoanelor
intermediul unui element animalelor domestice sau de sau al animalelor cu părţile
conductor al persoanelor sau crescătorie cu părţi ale unei conductoare accesibile
animalelor domestice sau de instalaţii electrice puse sub tensiune ca urmare a
crescătorie cu părţi active ale unui defect.
unei instalaţii electrice

95 Conform I 7, parte activă a unei instalaţii conductorul PEN conductorul neutru (N) Partea conductoare accesibilă a
este: unui echipament electric sau a
unui element de construcţie
care poate fi atinsă, dar care în
mod normal nu este sub
tensiune

96 Conform I 7, parte activă a unei instalaţii conductor sau parte conductoare Partea conductoare accesibilă a conductorul PEN
este: destinată să fie pusă sub tensiune unui echipament electric sau a
în funcţionare normală unui element de construcţie care
poate fi atinsă, dar care în mod
normal nu este sub tensiune

97 Conform I 7, parte conductoare accesibilă partea izolantă accesibilă a unui parte conductoare a unui elemente conductoare din
este: element de construcţie care poate echipament, care poate fi atinsă, instalaţie aflate sub tensiune
fi atinsă, şi care poate ajunge şi care nu este în mod normal
sub tensiune în caz de defect sub tensiune, dar care poate
ajunge sub tensiune în cazul
unui defect al izolaţiei de bază.

98 Conductorul neutru (N) trebuie să aibă în circuitele monofazate cu trei în circuitele monofazate cu trei în circuitele monofazate cu trei
aceeaşi secţiune cu conductorul de fază: conductoare şi în circuitele conductoare şi în circuitele conductoare şi în circuitele
polifazate indiferent de secţiunea polifazate ale căror conductoare polifazate ale căror
conductoarelor de fază de fază au secţiunea mai mică conductoare de fază au
sau egală cu 16 mm2Cu sau 25 secţiunea mai mică sau egală
mm2Al cu 25 mm2 Cu sau 35 mm2 Al

99 Conductorul neutru (N) trebuie să aibă în circuitele monofazate cu două în circuitele monofazate cu trei în circuitele monofazate cu trei
aceeaşi secţiune cu conductorul de fază: conductoare, indiferent de conductoare şi în circuitele conductoare şi în circuitele
secţiunea conductoarelor polifazate ale căror conductoare polifazate indiferent de
de fază au secţiunea mai mică secţiunea conductoarelor de
sau egală cu 25 mm2 Cu sau 35 fază
mm2 Al

100 Secţiunile conductoarelor de fază trebuie secţiunii conductorului de tipului reţelei (LEA sau LES) căderii de tensiune
să fie corespunzătoare din punct de vedere protecţie
al:
101 Secţiunile conductoarelor de fază trebuie tipului reţelei (LEA sau LES) stabilităţii termice în regim de secţiunii conductorului de
să fie corespunzătoare din punct de vedere lucru permanent sau intermitent protecţie
al: al receptoarelor
102 La instalaţiile electrice de putere secţiunile tipului cicuitului de alimentare secţiunii conductorului de stabilităţii termice în regim de
conductoarelor de fază trebuie să fie (aerian sau subteran) protecţie lucru permanent sau
corespunzătoare din punct de vedere al: intermitent al receptoarelor
103 La instalaţiile electrice de putere secţiunile stabilităţii termice în regim de tipului cicuitului de alimentare secţiunii conductorului de
conductoarelor de fază trebuie să fie scurtă durată la pornire. (aerian sau subteran) protecţie
corespunzătoare din punct de vedere al:
104 Valoarea curentului maxim admisibil într- tipul receptorului alimentat lungimea circuitului secţiunea conductorului
un conductor în regim permanent de lucru
depinde:
105 Valoarea curentului maxim admisibil într- lungimea circuitului materialul conductorului tipul receptorului alimentat
un conductor în regim permanent de lucru
depinde:
106 Valoarea curentului maxim admisibil într- lungimea circuitului natura izolaţiei conductorului tipul receptorului alimentat
un conductor în regim permanent de lucru
depinde:
107 Valoarea curentului maxim admisibil într- modul de montare tipul receptorului alimentat lungimea circuitului
un conductor în regim permanent de lucru
depinde:
108 La instalaţiile electrice de putere de joasă 50 A/mm2 pentru conductoare de 35 A/mm2 pentru conductoare 20 A/mm2 pentru conductoare
tensiune, densitatea maximă de curent cupru de aluminiu de aluminiu
admisă în regim de scurtă durată la
pornire este de:
109 La instalaţiile electrice de putere de joasă 35 A/mm2 pentru conductoare de 35A/mm2 pentru conductoare 16 A/mm2 pentru conductoare
tensiune, densitatea maximă de curent aluminiu de cupru de aluminiu
admisă în regim de scurtă durată la
pornire este de:
110 În cazul în care alimentarea 3% pentru receptoarele din 10% pentru toate tipurile de 5% pentru receptoarele din
consumatorului se face din cofretul de instalaţiile electrice de lumină şi receptoare instalaţiile electrice de lumină
branşament de joasă tensiune, valorile 5% pentru restul receptoarelor şi 12% pentru restul
căderilor de tensiune, în regim normal de (forţă etc.) receptoarelor (forţă etc.)
funcţionare faţă de tensiunea nominală a
reţelei, trebuie să fie de cel mult:

111 În cazul instalaţiilor electrice de alimentare 20% 25% 12%


a motoarelor electrice, pierderea de
tensiune la pornire, faţă de tensiunea
nominală (dacă nu se dispune de alte date
specificate de producătorul motorului etc.),
trebuie să fie cel mult egală cu:

112 Pentru motoarele monofazate, protecţia obligatoriu pe conductorul de obligatoriu pe conductorul opţional pentru motoare mai
contra suprasarcinilor se face: fază neutru mici de 1,1 kW
113 Alimentarea transformatorului de sonerie numai direct din tabloul de numai dintr-un circuit de dintr-un circuit de prize
sau soneriei de 230 V se face: . distribuţie iluminat normal
114 Alimentarea transformatorului de sonerie numai direct din tabloul de dintr-un circuit de iluminat numai dintr-un circuit de prize
sau soneriei de 230 V se face: . distribuţie normal
115 Secţiunea minimă admisă pentru 2,5 mm2 cupru 1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 4 mm2 aluminiu
conductoare de fază din circuite pentru aluminiu
prize monofazate în instalaţiile electrice
din interiorul clădirilor este de:
116 Secţiunea minimă admisă a conductorului 2,5 mm2 cupru 1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 4 mm2 aluminiu
de fază pentru circuitul unui receptor aluminiu
electrocasnic monofazat cu putere de peste
2 kW este de:
117 Pentru circuite monofazate, conductorul aceeaşi secţiune ca şi aceeaşi secţiune ca şi aceeaşi secţiune ca şi
neutru (N) va avea: conductorul de fază conductorul de fază, numai conductorul de fază, numai
pentru conductoare de cupru pentru conductoare de aluminiu
118 Pentru un circuit trifazat cu patru 16 mm2 25 mm2 35 mm2
conductoare de aluminiu cu secţiunea
conductoarelor de fază de 35 mm2,
conductorul neutru are secţiunea minimă
de:
119 Protecţia motoarelor împotriva încălzirilor 2 kW 3 kW 0,5 kW
anormale trebuie să fie asigurată, de
regulă, pentru fiecare motor a cărui putere
nominală este mai mare de:
120 Protecţia unui motor trifazat împotriva pe toate conductoarele de fază şi pe două conductoare de fază pe toate conductoarele de fază
suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută: pe conductorul neutru
121 Protecţia unui motor trifazat împotriva pe un conductor de fază pe toate conductoarele de fază pe două conductoare de fază
suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:
122 Distanţa de conturnare reprezintă: . distanţa cea mai scurtă de-a distanţa cea mai scurtă în aer distanţa determinată de
lungul izolaţiei, între două părţi liber, fără interpuneri de alte condiţiile împiedicării
neizolate sub tensiune sau între materiale izolate, între două apropierii periculoase de părţile
acestea şi părţi legate la pământ părţi neizolate sub tensiune sau sub tensiune ale personalului
între acestea şi părţi legate la de exploatare sau ale utilajelor
pământ de exploatare şi de reparaţii, cu
respectarea normelor de
protecţie a muncii în vigoare
pentru instalaţii electrice.

123 Încăpere sau spaţiu de producţie se care serveşte exclusiv pentru în care se efectuează diverse în care accesul este permis
numeşte acea încăpere sau spaţiu: procese tehnologice electrice. operaţii sau procese numai persoanelor autorizate
tehnologice, accesibil şi pentru exploatarea instalaţiilor
persoanelor neinstruite în electrice şi care au
exploatarea instalaţiilor responsabilitate în acest sens
electrice
124 Expresia ,,de regulă" folosită într-o faptul că prevederea respectivă obligativitatea strictă a faptul că nerespectarea unei
reglementare tehnică indică: poate fi aplicată în anumite respectării prevederii în cauză astfel de prevederi trebuie
cazuri justificată întotdeauna în
proiect
125 Expresia ,,de regulă" folosită într-o obligativitatea strictă a faptul că prevederea respectivă faptul că respectarea unei astfel
reglementare tehnică indică: respectării prevederii în cauză trebuie să fie aplicată în de prevederi trebuie justificată
majoritatea cazurilor întotdeauna în proiect
126 Instalaţiile electrice de joasă tensiune trebuie să fie de tip deschis pot fi de tip capsulat alegerea tipului de instalaţie
amplasate în spaţiile de producţie : este opţiunea proiectantului
127 Instalaţiile electrice de joasă tensiune pot fi de tip închis alegerea tipului de instalaţie trebuie să fie de tip deschis
amplasate în spaţiile de producţie : este opţiunea proiectantului
128 În instalaţiile de tip interior: reglementările nu fac precizări în anumite situaţii se poate se utilizează numai echipament
privind tipul de echipament ce se utiliza echipament de tip de tip interior
montează în astfel de instalaţii exterior
129 În instalaţiile de tip interior: se utilizează de regulă nu se poate utiliza echipament reglementările nu fac precizări
echipament de tip interior de tip exterior privind tipul de echipament ce
se montează în astfel de
instalaţii
130 Verificarea aparatelor şi a căilor de curent PE 101 PE 102 PE 103
la scurtcircuit se face în conformitate cu
prevederile prescripţiei tehnice:
131 La realizarea tablourilor şi barelor de 40 mm 30 mm 50 mm
distribuţie de joasă tensiune, distanţa de
conturnare trebuie să fie de cel puţin:
132 La alegerea soluţiilor de realizare a nu se va prevedea utilizarea se va avea în vedere reglementările tehnice nu fac
instalaţiilor de conexiuni şi distribuţie de conductoarelor neizolate posibilitatea utilizării referire în acest caz la tipul
joasă tensiune: conductoarelor neizolate conductoarelor
133 Dacă din verificarea la stabilitatea termică aluminiu cu secţiunea minimă de aluminiu cu secţiunea minimă oţel cu secţiunea minimă de
la scurtcircuit nu rezultă o secţiune mai 100 mm2 de 150 mm2 150 mm2
mare, bara de nul din interiorul tabloului
de distribuţie de joasă tensiune se va
realiza din:
134 La instalaţiile electrice interioare de joasă numai atunci când uşile tabloului numai atunci când uşile atât atunci când uşile tabloului
tensiune, marcările panourilor trebuie să sunt închise tabloului sunt deschise sunt închise, cât şi atunci când
fie vizibile: sunt deschise.
135 Cablurile de energie la circuitele care 10mm2 16mm2 6mm2
alimentează receptoare de importanţă
deosebită, se prevăd cu conductoare de
cupru atunci când secţiunea
conductoarelor (din aluminiu) ar rezulta
mai mică de :
136 Branşamentul electric este partea din firida de branşament coloana electrică punctul de delimitare între
instalaţia de distribuţie a energiei electrice distribuitor şi consumator,
cuprinsă între linia electrică şi: reprezentat de bornele
contorului
137 Întrerupătoarele, comutatoarele şi 1m de la axul aparatului (0,6-1,5) m de la axul aparatului 1,5 m de la axul aparatului
butoanele de lumină se montează, faţă de
nivelul pardoselii finite, la înălţimea de:
138 Prevederile normativului I 7 – 2011 se protecţiei clădirilor împotriva minelor şi carierelor depozitelor de materiale
aplică la proiectarea, execuţia şi trăsnetelor pirotehnice şi explozive
exploatarea instalaţiilor electrice aferente:
139 Prevederile normativului I 7 – 2011 se clădirilor cu funcţiuni minelor şi carierelor depozitelor de materiale
aplică la proiectarea, execuţia şi agroindustriale şi agrozootehnice pirotehnice şi explozive
exploatarea instalaţiilor electrice aferente:
140 Montarea, pe conductoarele de protecţie, a interzisă permisă în anumite condiţii la latitudinea consumatorului
unor elemente care pot produce
întreruperea circuitului este:
141 Alimentarea receptoarelor cu rol de întotdeauna din două surse de dintr-o singură sursă de din una sau din două surse,
securitate la incendiu trebuie asigurată: alimentare independente alimentare, în anumite cazuri conform opţiunii
consumatorului
142 Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi se admite se admite condiţionat este interzisă
receptoarelor electrice în locuri în care ar
putea fi expuse direct la apă, ulei,
substanţe corozive, căldură sau şocuri
mecanice:
143 Amplasarea instalaţiilor electrice sub se admite întotdeauna este total interzisă se admite condiţionat
conducte sau utilaje pe care poate să apară
condens:
144 Coridorul de acces din faţa sau din spatele 0,5 m 0, 8 m 1m
unui tablou se prevede cu o lăţime de cel
puţin … măsurată între punctele cele mai
proeminente ale tabloului şi elementele
neelectrice de pe traseu

145 Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu grătar protector dispozitiv pentru îmbunătăţirea difuzor
descărcări se prevăd în orice tip de factorului de putere
încăpere cu:
146 Dispozitivele pentru suspendarea peste 5 kg de 5 ori greutatea corpului de de 3 ori greutatea corpului de
corpurilor de iluminat (cârlige, bolţuri, iluminat, dar nu mai puţin de 10 iluminat utilizat
dibluri, etc) se aleg astfel încât să suporte kg
fără deformări:
147 Montarea liberă a conductoarelor electrice este interzisă se admite condiţionat este la latitudinea
pe clădiri, la exterior: beneficiarului
148 Este obligatorie protecţia la suprasarcini instalaţii din încăperi din instalaţii de comandă instalaţii de semnalizare
pentru: categoriile celor cu risc de
incendiu sau de explozie
149 Utilizarea conductelor metalice pentru apă este recomandată este permisă condiţionat nu este permisă
drept conductoare de protecţie:
150 Îmbinarea tuburilor de protecţie a admisă interzisă admisă doar pentru tuburi cu
conductoarelor electrice la trecerile prin diametru mai mic de 16 mm
elemente de construcţie este:
151 În camerele de copii din creşe, grădiniţe, peste 1m peste 1,5 m peste 2m
spitale de copii, prizele trebuie montate pe
pereţi la următoarele înălţimi măsurate de
la axul aparatului la nivelul pardoselii
finite:
152 În cazul consumatorilor racordaţi direct la 3 kW 4 kW 5,5 kW
reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului,
pornirea directa a motoarelor monofazate
se admite pentru o putere de până la:
153 În cazul consumatorilor racordaţi direct la 4 kW 5,5 kW 7,5 kW
reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului,
pornirea directă a motoarelor trifazate se
admite pentru o putere de până la:
154 Tablourile de distribuţie se vor executa numai în construcţie deschisă numai în construcţie închisă în construcţie deschisă sau
(protejată) închisă, în funcţie de condiţiile
de influenţe externe şi grad de
protecţie
155 În clădirile de locuit se prevăd în fiecare cel mult două prize prize după necesităţi cel puţin trei prize
încăpere:
156 În instalaţiile de joasă tensiune, distanţa de cel puţin 50 mm 75 mm 100 mm
izolare în aer între părţile sub tensiune
neizolate ale tabloului şi elemente de
construcţie (uşi pline, pereţi) trebuie să fie
de:
157 În locuinţe se prevede câte un circuit de 2 kW 2,5 kW 3 kW
priză separat numai pentru receptoare cu
puteri de peste:
158 Instalarea conductoarelor electrice în este interzisă este admisă este admisă numai pentru
tuburi sau ţevi montate în pământ: conductoare de cupru
159 Pe circuitele secundare ale este obligatoriu să se prevadă este obligatoriu să se prevadă se permite renunţarea la
transformatoarelor de curent: protecţia la suprasarcină protecţia la scurcircuit protecţia la scurtcircuit
160 Pe circuitele secundare ale este obligatoriu să se prevadă se recomandă să nu se prevadă este obligatoriu să se prevadă
transformatoarelor de curent: protecţia la suprasarcină protecţia la suprasarcina protecţia la scurcircuit
161 Protecţia la suprasarcini şi protecţia la trebuie asigurate prin dispozitive pot fi asigurate printr-un singur trebuie asigurate printr-un
scurtcircuit de protecţie separate dispozitiv de protecţie singur dispozitiv de protecţie
162 Sigutanţele fuzibile sunt dispozitive care numai la curenţi de suprasarcină numai la curenţi de scurtcircuit atât la curenţi de suprasarcină
protejează: cât şi la curenţi de scurtcircuit
163 Alegerea corpurilor de iluminat şi a natura izolaţiei conductoarelor de condiţiile de iluminare naturală cerinţele luminotehnice
surselor de lumină se face în funcţie de alimentare
164 Alegerea corpurilor de iluminat şi a destinaţiile încăperilor şi a natura izolaţiei conductoarelor condiţiile de iluminare naturală
surselor de lumină se face în funcţie de construcţiei de alimentare
165 În încăperi în care se impun condiţii montate aparent prevăzute cu dispozitive de de tip îngropat
speciale de protecţie datorită utilizatorilor protecţie diferenţială ≤ 30 mA
(copii, bolnavi mintal etc.), prizele trebuie
să fie
166 În încăperi în care se impun condiţii de tip special (de ex. cu de tip îngropat montate aparent
speciale de protecţie datorită utilizatorilor obturatori)
(copii, bolnavi mintal etc.), prizele trebuie
să fie
167 Întrerupătoarele, comutatoarele, şi numai pe conductoarele de fază numai pe conductorul de nul pe fază sau pe nul, nu are
butoanele de lumină trebuie montate: importanţă
168 Culoarea verde-galben pentru izolaţia faza neutru de lucru de protecţie şi de neutru
conductoarelor si cablurilor se foloseşte
pentru marcarea conductorului de:
169 La consumatorii alimentaţi din posturi de 10 % din puterea 20 % din puterea 30 % din puterea
transformare proprii, puterea celui mai transformatorului din care este transformatorului din care este transformatorului din care este
mare motor alimentat pe j.t., care porneşte alimentat alimentat alimentat
direct, nu va depăşi:
170 La stabilirea numărului de circuite pentru
3 kW pe un circuit monofazat şi 1 kW pe un circuit monofazat 5 kW pe un circuit monofazat
iluminat normal se recomandă de a nu se 8 kW pe un circuit trifazat şi 5 kW pe un circuit trifazat şi 10 kW pe un circuit trifazat
depăşi o putere totală instalată de:
171 Legarea conductoarelor din cupru la 16 mmp 10 mmp 6 mmp
aparate, maşini, elemente metalice fixe, se
face (de regulă) prin strângere mecanică
cu şuruburi în cazul conductoarelor cu
secţiuni mai mici sau egale cu:
172 Fiecare conductor conectat la bara nu este obligatoriu să poată fi trebuie să poată fi deconectat trebuie să poată fi deconectat
principală de legare la pământ la tabloul deconectat individual uşor, fără utilizarea unei scule individual
general:
173 Legăturile conductoarelor din aluminiu prin răsucire şi matisare prin cleme speciale, prin prin lipire cu cositor
pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să se presare cu scule speciale sau
facă: prin sudare
174 În instalaţiile electrice pentru şantiere de maximum 1Ω minimum 4Ω maximum 4 Ω
construcţii şi de demolare, rezistenţa de
dispersie a prizei de pământ şi rezistenţa
conductoarelor de protecţie până la
receptor trebuie să fie de
175 Sistemele de jgheaburi (SJ) şi tuburi 3cm de tocurile din materiale 1 cm de tocurile din materiale 14 cm de tocurile din materiale
profilate (STP) se recomandă să fie combustibile a uşilor şi combustibile a uşilor şi combustibile a uşilor şi
montate la distanţe de minim: ferestrelor şi de 10 cm de ferestrelor şi de 5 cm de ferestrelor şi de 20 cm de
pardoseală pardoseală pardoseală
176 Prevederile normativului I 7 – 2011 se clădirilor prefabricate; minelor şi carierelor depozitelor de materiale
aplică la proiectarea, execuţia şi pirotehnice şi explozive
exploatarea instalaţiilor electrice aferente:
176 Prevederile normativului I -7 – 2011 se instalaţiilor tehnologice, ca instalaţiilor electrice de la instalaţiilor electrice pentru
aplică la proiectarea, execuţia şi instalaţii electrice pe utilaj bordul navelor şi al iluminatul exterior şi similare
exploatarea: platformelor marine, fixe şi
mobile aferente clădirilor;
177 Panoul electric este un element component realizat în construcţie realizat în construcţie deschisă realizat în construcţie capsulată
al unui tablou de distribuţie de joasă închisă,
tensiune, echipat cu aparate şi materiale
electrice,
178 Dulapul electric este un element realizat în construcţie realizat în construcţie deschisă realizat în interiorul unei firide
component al unui tablou de distribuţie de închisă,
joasă tensiune, echipat cu aparate şi
materiale electrice,
179 Tabloul de distribuţie este echipamentul de nu poate fi constituit decât din nu poate fi constituit decît din poate fi constituit din unul sau
joasă tensiune care realizează distribuţia unul sau mai multe panouri unul sau mai multe dulapuri. mai multe panouri sau
energiei electrice la acelaşi nivel de dulapuri.
tensiune şi care
180 O instalaţie electrică este de exterior dacă amplasate în aer liber, în cabine amplasate într-un spaţiu amplasate într-un spaţiu închis
echipamentele electrice componente sunt: metalice deschis, neacoperite.
181 O instalaţie electrică este de exterior dacă într-un spaţiu deschis, amplasate în aer liber, în amplasate într-un spaţiu închis
echipamentele electrice componente acoperite cabine metalice
sunt :
182 Folosirea, în normativele energetice a obligativitatea strictă a o soluţionare satisfăcătoare, o soluţionare satisfăcătoare,
formulei ,, se admite ", ca mod de indicare respectării prevederilor în cauză; care poate fi aplicată în situaţii care poate fi aplicată în situaţii
a gradului de obligativitate a prevederilor, particulare, fără a fi obligatorie particulare, fiind obligatorie
indică: justificarea ei în proiect. justificarea ei în proiect.
183 La confecţionatea construcţiilor pentru se vor folosi numai materiale se admite şi folosirea de cu acceptul beneficiarului se
montajul instalaţiilor electrice de joasă incombustibile. materiale combustibile pentru pot folosi și materiale
tensiune (panouri, stelaje etc.): elementele de izolaţie combustibile
184 Clădirile de producţie electrică, amplasate se construiesc întotdeauna fără pot fi construite cu ferestre pot fi construite cu ferestre
în afara localităţilor, ferestre amplasate la o înălțime de dacă terenul pe care se află
minim 2m față de sol aceste clădiri este păzit.
185 Clădirile de producţie electrică, amplasate se construiesc întotdeauna fără pot fi construite cu ferestre dacă pot fi construite cu ferestre
în afara localităţilor, ferestre terenul pe care se află aceste amplasate la o înălțime de
clădiri este împrejmuit minim 2m față de sol
186 Marcarea conductorului neutru care cu culoarea bleu prin culori verde/galben pe prin culori verde/galben pe
asigură simultan și funcţia de protecţie pe toată lungimea toată lungimea toată lungimea şi suplimentar
(PEN) se face marcare cu
culoarea bleu la fiecare
extremitate;
187 Marcarea conductorului neutru (N) se cu culoarea bleu prin culori verde/galben pe cu culoarea bleu
face: pe toată lungimea. toată lungimea la fiecare extremitate;
188 La circuitele electrice de comandă, se prevăd numai se prevăd numai se prevăd conductoare din
automatizare, măsurare şi semnalizare: conductoare din aluminiu conductoare din cupru aluminiu sau cupru
189 Conform normativului I-7-2011, persoană o persoană care are o pregătire o persoană care are o pregătire o persoană care are o pregătire
calificată este: confirmată printr-un document confirmată printr-un document şi o experienţă corespunzătoare
(certificat, diplomă etc.) pentru a (certificat, diplomă etc.) pentru care să îi permită să prevadă
desfășura o activitate într-o a desfășura o activitate în riscurile şi să evite pericolele
ramură industrială oarecare industria constructoare de pe care le poate produce
mașini electrice energia electrică.

190 Conform normativului I-7-2011, protecţia protecţia împotriva şocurilor protecţia care corespunde protecţia împotriva şocurilor
de bază reprezintă: electrice în absenţa defectului protecţiei împotriva atingerilor electrice în caz de defect
indirecte.
191 Conform normativului I-7-2011, protecţia protecţia care corespunde protecţia care corespunde protecţia împotriva şocurilor
de bază reprezintă: protecţiei împotriva atingerilor protecţiei împotriva atingerilor electrice în caz de defect
indirecte. directe.
192 Conform normativului I-7-2011, o coloană alimentează un tablou de alimentează un receptor de alimentează mai multe surse
electrică este un circuit electric care: distribuţie. putere de iluminat
193 Conform normativului I-7-2011, o coloană alimentează mai multe surse de alimentează un receptor de alimentează mai multe tablouri
electrică este un circuit electric care: iluminat putere de distribuţie.
194 Conform normativului I-7-2011, canalul un element de pozare situat pe un element de pozare situat pe un element de pozare situat pe
de cabluri reprezintă: sau în sol sau planşeu, ventilat sau în sol sau planşeu, ventilat sau în sol sau planşeu, ventilat
sau închis, având dimensiuni sau închis, având dimensiuni sau închis, având dimensiuni
care permit persoanelor să care nu permit persoanelor să care nu permit persoanelor să
circule, în care conductoarele şi circule, în care conductoarele şi circule, dar în care
cablurile sunt accesibile pe toată cablurile sunt accesibile pe conductoarele şi cablurile sunt
lungimea lor, în timpul şi după toată lungimea lor, numai în accesibile pe toată lungimea
instalare. timpul instalării lor, în timpul şi după instalare.

195 În cazul instalațiilor electrice de joasă Izolaţia care asigură protecţia de Izolaţia care asigură protecţia izolaţia maselor
tensiune, izolaţia de bază reprezintă: bază. de defect
196 În cazul instalațiilor electrice de joasă Izolaţia care asigură protecţia de izolaţia părţilor active izolaţia maselor
tensiune, izolaţia de bază reprezintă: defect periculoase
199 Conform normativului I-7-2011, protecţia o protecţie împotriva şocurilor o protecţie împotriva şocurilor protecţia care corespunde
în caz de defect reprezintă: electrice în condiţii de defect electrice în condiţii de protecţiei împotriva atingerilor
simplu. scurtcircuit directe.
200 Conform normativului I-7-2011, protecţia o protecţie împotriva şocurilor protecţia care corespunde protecţia care corespunde
în caz de defect reprezintă: electrice în condiţii de protecţiei împotriva atingerilor protecţiei împotriva atingerilor
scurtcircuit indirecte. directe.
201 Atunci când un echipament nu conţine, el nu poate fi utilizat în instalația el poate fi totuşi utilizat cu el poate fi totuşi utilizat cu
prin construcţie, caracteristici electrică condiţia ca instalația să fie condiţia să fie prevăzut cu o
corespunzătoare influenţelor externe ale montată în tub protecţie suplimentară
locului (sau amplasamentului): corespunzătoare la realizarea
instalaţiei
202 Conform normativului I-7-2011, sănătatea şi securitatea continuarea activității continuarea activității
alimentarea de securitate la un consumator persoanelor şi animalelor productive a principalelor productive a instalațiilor
este o alimentare prevăzută pentru domestice instalații tehnologice ale tehnologice ale consumatorului
menţinerea în funcţiune a echipamentelor consumatorului respectiv respectiv
şi instalaţiilor electrice importante pentru:

203 Conform normativului I-7-2011, continuarea activității evitarea degradării mediului continuarea activității
alimentarea de securitate la un consumator productive a principalelor înconjurător productive a instalațiilor
este o alimentare prevăzută pentru instalații tehnologice ale tehnologice ale consumatorului
menţinerea în funcţiune a echipamentelor consumatorului respectiv respectiv
şi instalaţiilor electrice importante pentru:
204 Pentru instalaţiile electrice de iluminat şi se prevede întotdeauna tablou se prevăd întotdeauna tablouri se prevede tablou electric de
putere (forţă): electric de distribuţie comun electrice de distribuţie diferite distribuţie comun, cu unele
excepţii:
205 În funcţie de dispunerea conductorului Schema TN-S Schema TN-C-S-C Schema TN-S-C
neutru şi a conductorului de protecţie
reţelele de tip TN se pot realiza în:
206 În funcţie de dispunerea conductorului Schema TN-C-S-C Schema TN-C Schema TN-S-C
neutru şi a conductorului de protecţie
reţelele de tip TN se pot realiza în:
208 Din punct de vedere al influenţelor încăperile și/sau spaţiile de încăperile și/sau spaţiile de încăperile și/sau spaţiile
externe, în categoria şi clasa de influenţă producţie producţie electrică comerciale
BA5 se încadrează:
209 Rezistenţa prizei de pământ folosite pentru cel mult 1 Ω cel mult 4 Ω cel mult 10 Ω
protecţia împotriva şocurilor electrice,
atunci când aceasta este comună cu priza
de pământ pentru instalaţia de protecţie a
clădirii împotriva trăsnetelor, poate fi:

210 La bateriile de condensatoare de joasă manuală automată manuală sau automată


tensiune fracționabile cu trepte comutabile
se prevăd dispozitive de descărcare:
211 Condensatoarele legate direct la bornele nu se prevăd cu dispozitive se prevăd cu dispozitive se prevăd cu dispozitive
receptoarelor de joasă tensiune: speciale de descărcare speciale de descărcare speciale de descărcare în
anumite situații
212 Circuitul de alimentare al bateriei de egal cu curentul nominal al de 1,5 ori curentul nominal al de 2 ori curentul nominal al
condensatoare de joasă tensiune se bateriei bateriei bateriei
dimensionează la un curent electric:.
213 Întreruptorul automat cu care se protejează la cel puțin 3 ori curentul la cel mult 5 ori curentul la cel puțin 5 ori curentul
circuitul de alimentare al unei baterii de nominal al bateriei nominal al bateriei nominal al bateriei
condensatoare de joasă tensiune se
reglează pentru protecție la scurtcircuit:
214 În rețelele în care funcțiunile de porțiunea comună trebuie să nu porțiunea comună se poate găsi porțiunea comună se poate
conductor de protecție și de conductor se găsească în aval de un în aval de un dispozitiv de găsi în aval de un dispozitiv de
neutru sunt îndeplinite de un singur dispozitiv de protecție la curent protecție la curent diferențial protecție la curent diferențial
conductor (PEN) diferențial rezidual rezidual, dacă rețeaua este de rezidual, dacă rețeaua este de
tip TN tip TT
215 Conductorul PEN există în rețeaua TN-S. în rețeaua TN-C. în rețeaua TT
216 Secțiunea conductorului PEN trebuie să 10 mm2 Cu sau Al 6 mm2 Cu sau 10 mm2 Al 10 mm2 Cu sau 16 mm2 Al
fie cel puțin egală cu
218 Atunci când secţiunea conductorului nu este necesar să se prevadă o este necesar să se prevadă o nu este cazul să se prevadă o
neutru este cel puţin egală sau echivalentă protecţie de supracurent pe protecţie de supracurent pe protecţie de supracurent pe
cu a conductorului de fază, conductorul neutru dacă rețeaua conductorul neutru dacă rețeaua conductorul neutru dacă
este de tip TN este de tip TT rețeaua este de tip IT
219 Atunci când secţiunea conductorului este necesar să se prevadă o nu este necesar să se prevadă o nu este cazul să se prevadă o
neutru este cel puţin egală sau echivalentă protecţie de supracurent pe protecţie de supracurent pe protecţie de supracurent pe
cu a conductorului de fază, conductorul neutru dacă rețeaua conductorul neutru dacă rețeaua conductorul neutru dacă
este de tip TN este de tip TT rețeaua este de tip IT
220 Într-o rețea de tip TN, atunci când este necesar să se prevadă o este necesar să se prevadă o nu este necesar să se prevadă o
secţiunea conductorului neutru este mai protecţie de supracurent pe protecţie de supracurent pe protecţie de supracurent pe
mica decât cea a conductoarelor de fază, conductorul neutru, conductorul neutru, conductorul neutru
corespunzătoare secţiunii corespunzătoare secţiunii
conductorului de fază. acestui conductor.
221 Protecţia de supracurent prevăzută pe conductoarelor de fază numai a conductorului neutru nu se prevade protecţie de
conductorul neutru trebuie să producă supracurent pe conductorul
deconectarea neutru
222 Protecţia de supracurent prevăzută pe numai a conductoarelor de fază conductorului neutru nu se prevade protecţie de
conductorul neutru trebuie să producă supracurent pe conductorul
deconectarea neutru
223 Protecţia de supracurent prevăzută pe conductoarelor active conductorului neutru, numai conductorului neutru, numai
conductorul neutru trebuie să producă dacă este o rețea IT dacă este o rețea TT
deconectarea
224 În instalaţiile de şantier se vor utiliza de IT TN-C. TT
preferinţă reţelele
225 În instalaţiile de şantier se vor utiliza de TN-C. TN-S. IT
preferinţă reţelele
226 În instalaţiile de şantier Toate circuitele trebuie să fie Este permis ca circuitele care Este permis ca circuitele care
protejate împotriva alimentează echipamente alimentează echipamente fixe
suprasarcinilor mobile să nu fie protejate să nu fie protejate împotriva
împotriva suprasarcinilor suprasarcinilor
227 În instalaţiile de şantier Este permis ca circuitele care Este permis ca circuitele care Este permis ca circuitele care
alimentează echipamente mobile alimentează echipamente pentru alimentează echipamente fixe
să nu fie protejate împotriva ridicare comandate manual să să nu fie protejate împotriva
suprasarcinilor nu fie protejate împotriva suprasarcinilor
suprasarcinilor.
228 Într-o rețea de tip TN, atunci când nu este necesar să se prevadă o este necesar să se prevadă o este necesar să se prevadă o
secţiunea conductorului neutru este mai protecţie de supracurent pe protecţie de supracurent pe protecţie de supracurent pe
mica decât cea a conductoarelor de fază, conductorul neutru conductorul neutru conductorul neutru numai dacă
acesta are și funcția de
conductor de protecție
229 Instalarea prizelor în depozitele cu nu se admite se admite se admite condiţionat
materiale combustibile categoria BE2
230 Dimensionarea circuitelor care puterii absorbite de receptoarelor puterii nominale a puterii instalate a receptoarelor
alimentează prize de tensiuni reduse prin alimentate din transformator transformatorului alimentate din transformator
transformator, se face pe baza
231 Tablourile de distribuţie în execuţie BA5. BE2 BE3
deschisă se instalează în încăperi din clasa

232 Conform prevederilor I 7 - 2011, alegerea proiectantului instalației electrice producătorului verificatorului de proiect
secţiunii conductoarelor şi barelor din
interiorul unui tablou este responsabilitatea
.
233 Dacă de la orice punct al unei instalaţii este permis să se conecteze este permis să se conecteze nu este permis să se conecteze
funcţiile de conductor neutru (N) şi de conductorul neutru la orice altă conductorul neutru la orice altă conductorul neutru la orice altă
conductor de protecţie (PE) sunt asigurate parte a instalaţiei legată la parte a instalaţiei legată la parte a instalaţiei legată la
prin conductoare separate, pământ pământ, în anumite situații pământ
234 Dacă de la orice punct al unei instalaţii Este permis să se formeze mai nu este permis să se formeze nu este permis să se formeze
funcţiile de conductor neutru (N) şi de mult de un conductor neutru sau mai mult de un conductor mai mult de un conductor de
conductor de protecţie (PE) sunt asigurate mai mult de un conductor de neutru din conductorul PEN. protecţie din conductorul PEN.
prin conductoare separate, protecţie din conductorul PEN.
235 Dacă de la orice punct al unei instalaţii Se prevede bornă sau bară Se prevăd borne sau bare Se prevăd borne sau bare
funcţiile de conductor neutru (N) şi de comune pentru conductoarele de separate pentru conductoarele separate pentru conductoarele
conductor de protecţie (PE) sunt asigurate neutru şi respectiv conductoarele de neutru şi respectiv de neutru şi respectiv
prin conductoare separate, de protecţie. conductoarele de protecţie. conductoarele de protecţie, în
anumite situații
236 Curent diferenţial rezidual reprezintă suma fazorială a valorilor suma fazorială a valorilor suma algebrică a valorilor
curenţilor electrici în toate curenţilor electrici în toate curenţilor electrici în toate
conductoarele de fază, la acelaşi conductoarele active, la acelaşi conductoarele de fază, la
timp, într-un punct dat al unui timp, într-un punct dat al unui acelaşi timp, într-un punct dat
circuit electric, într-o instalaţie circuit electric, într-o instalaţie al unui circuit electric, într-o
electrică electrică instalaţie electrică

236 Curentul de de suprasarcină este definit în care se datorează curentului de care se datorează unui defect de care nu se datorează curentului
I-7-2011 ca fiind un supracurent care se scurtcircuit punere la pământ. de scurtcircuit sau unui defect
produce într-un circuit electric: de punere la pământ.

236 Curentul de defect este definit în I-7-2011 un curent electric care circulă ca un curent electric care circulă un curent electric care circulă
ca fiind: urmare a unei suprasarcini ca urmare a unui defect de ca urmare a unui scurtcircuit
izolaţie. trifazat
236 Dacă de la orice punct al unei instalaţii trebuie conectat la borna sau bara trebuie conectat la borna sau trebuie conectat la borna sau
funcţiile de conductor neutru (N) şi de prevăzută pentru conductorul de bara prevăzută pentru bara prevăzută pentru
conductor de protecţie (PE) sunt asigurate protecţie conductorul neutru conductorul neutru sau la cea
prin conductoare separate, conductorul prevăzută pentru conductorul
PEN, din racordul de alimentare, de protecţie

237 Izolaţia de bază este izolaţia: maselor părţilor active periculoase părților conductoare accesibile
238 Izolaţia de bază este izolaţia: maselor părților conductoare accesibile care asigură protecţia de bază
239 Izolaţia dublă este . izolaţie realizată prin utilizarea izolaţia părţilor active izolaţia independentă prevăzută
împreună a unei izolaţii de bază periculoase care asigură un grad suplimentar faţă de izolaţia de
şi a unei izolaţii suplimentare de protecţie împotriva şocurilor bază, pentru protecţie în caz de
electrice, echivalent celui unei defect.
izolaţii duble
240 Izolaţia întărită este . izolaţie realizată prin utilizarea izolaţia părţilor active izolaţia independentă prevăzută
împreună a unei izolaţii de bază periculoase care asigură un grad suplimentar faţă de izolaţia de
şi a unei izolaţii suplimentare de protecţie împotriva şocurilor bază, pentru protecţie în caz de
electrice, echivalent celui unei defect.
izolaţii duble
241 Izolaţia suplimentară este izolaţie realizată prin utilizarea izolaţia părţilor active izolaţia independentă prevăzută
împreună a unei izolaţii de bază periculoase care asigură un grad suplimentar faţă de izolaţia de
şi a unei izolaţii suplimentare de protecţie împotriva şocurilor bază, pentru protecţie în caz de
electrice, echivalent celui unei defect.
izolaţii duble
242 Într-o reţea TN-C-S, montarea numai pe partea reţelei TN-C numai pe partea reţelei TN-S pe partea reţelei TN-C și pe
dispozitivelor de protecţie la curent partea reţelei TN-S
diferenţial rezidual (DDR) se face:
243 În reţelele TN dispozitivele de protecţie la pentru protecţia la defect pentru protecţia de bază de protecţie la supracurent
curent diferenţial rezidual (DDR) sunt
dispozitive :
244 Utilizarea dispozitivelor de curent o măsură tehnică de protecţie o măsură tehnică de protecţie o măsură tehnică suplimentară
diferenţial rezidual DDR reprezintă: pentru protecţia de bază pentru protecţia de defect
245 În cazul unei clădiri alimentate dintr-un cel mult 1000 m cel puţin 20 m cel puţin 40 m
post de transformare, între priza de
pământ a clădirii şi priza de pământ a
postului de transformare trebuie să fie o
distanţă de:
246 În cazul unei clădiri alimentate dintr-un se prevăd întotdeauna prize de în anumite situații se prevede o în anumite situații se prevede o
post de transformare : pământ separate, la clădire și la priză de pământ comună cu priză de pământ comună cu
postul de transformare rezistenţă de cel mult 1 Ω. rezistenţă de cel mult 4 Ω.
247 Montarea în contact direct cu materiale toate tuburile şi plintele din pentru cabluri rezistente la foc echipamente electrice cu grad
combustibile se admite pentru materiale plastice de protecţie minim
IP 51
248 Montarea în contact direct cu materiale toate tuburile şi plintele din echipamente electrice cu grad cabluri cu întârziere la
combustibile se admite pentru materiale plastice de protecţie minim propagarea flăcării
IP 51
249 Prizele cu tensiunea de 230 V care se în construcţie capsulată cu contact de protecţie în execuţie sub tencuială
montează într-o instalație electrică trebuie
să fie întotdeauna: