Sunteți pe pagina 1din 53

EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI - LEGISLAŢIE GRADELE III şi IV

IANUARIE 2015
Varianta a Varianta b Varianta c
Enunt
Contoarele cu preplată trebuie inspectate de
către Operatorul de măsurare şi citite local cel o dată la doi ani o dată pe an o dată la trei ani
puţin:
Contorul de energie electrică montat într-un
punct de măsurare de categoria C trebuie un sigiliu două sigilii trei sigilii
prevăzut cu:
În cazul sistemelor de măsurare de categoria C,
se face cu acordul
pentru consumatorii casnici înregistrarea este obligatorie nu este obligatorie
consumatorului
energiei reactive:

În cazul sistemului de citire automată la nivelul


punctului central, indecşii se stochează în baza 400 zile 200 zile 300 zile
de date pe o perioadă de minim:

măsurarea energiei electrice şi a


În operarea sistemelor de măsurare, Operatorii
mărimilor specifice pentru achiziţionarea valorilor
de măsurare a energiei electrice îndeplinesc furnizarea energiei electrice
determinarea serviciilor de sistem mărimilor măsurate
următoarele funcţii de bază:
tehnologice
În punctele de măsurare de categoria B se contoare electronice sau
exclusiv contoare electronice exclusiv contoare de inducţie
utilizează: contoare de inducţie

Încadrarea punctelor de măsurare aferente energia electricã consumatã în energia electricã anualã
puterea maximã contractatã,
locurilor de consum în una dintre categoriile A, ultimele 12 luni, pentru locurile de contractatã, pentru locurile de
pentru orice loc de consum
B, C, se face considerând: consum existente consum noi

Operatorul de măsurare a energiei electrice


vehiculate prin puncte de măsurare de categoria este unic poate fi oricare furnizor poate fi oricare producător
A:
Pentru sistemele de măsurare de categoria A se
0,5 pentru energia activă şi 2 pentru 0,2S pentru energia activă şi 1 2 pentru energia activă şi 3
utilizează contoare electronice cu clasa de
energia reactivă pentru energia reactivă pentru energia reactivă
exactitate:

Pentru sistemele de măsurare de categoria A,


este obligatorie inspectarea contoarelor şi a
concentratoarelor de către Operatorul de o dată la doi ani o dată pe an o dată la trei ani
măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel
puţin:

Pentru sistemele de măsurare de categoria A,


secţiunea şi lungimea circuitelor care asigură
legătura dintre transformatoarele de tensiune
0,25V 0,05V 0,5V
pentru măsurare şi contoare trebuie astfel alese
încât căderile de tensiune pe aceste circuite să
nu fie mai mari de:

tensiunile şi curenţii de pe toate curenţii de pe două sau trei


Pentru sistemele de măsurare de categoria B tensiunile şi curenţii de pe toate cele
cele trei faze, la joasă, medie şi faze şi tensiunile dintre faze,
măsurarea se face folosind: trei faze, la înaltă şi joasă tensiune
înaltă tensiune la medie tensiune

Pentru sistemele de măsurare de categoria B


conectate în sisteme de citire automată, este
obligatorie inspectarea contoarelor şi a
o dată la doi ani o dată pe an o dată la trei ani
concentratoarelor de către Operatorul de
măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel
puţin:

Pentru sistemele de măsurare de categoriile B şi prin intermediul impulsurilor numai prin intermediul
C, este permisă transmiterea informaţiei de la numai în format numeric generate de contoare sau în format impulsurilor generate de
contoare la concentratoare: numeric contoare
Puncte de măsurare de categoria A sunt cele
utilizate pentru măsurarea energiei electrice
vehiculate între reţeaua de transport, reţelele de mai mică de 100 MVA mai mare de 100 MVA egală cu 100 MVA
distribuţie şi unităţile de producere a energiei
electrice, pe circuite cu putere nominală:

Puncte de măsurare de categoria A sunt cele


utilizate pentru măsurarea energiei electrice
vehiculate pe circuitele care alimentează locuri peste 100 GWh sub 50 GWh sub 100 GWh
de consum de energie electrică având un
consum anual:

Puncte de măsurare de categoria B sunt cele


utilizate pentru măsurarea energiei electrice
vehiculate între reţeaua de transport, reţelele de mai mică de 100 MVA mai mare de 100 MVA egală cu 100 MVA
distribuţie şi unităţile de producere a energiei
electrice, pe circuite cu putere nominală:

Puncte de măsurare de categoria C sunt cele


utilizate pentru măsurarea energiei electrice
vehiculate pe circuitele care alimentează locuri peste 200 MWh sub 200 MWh peste 300 MWh
de consum de energie electrică având un
consum anual:

Trecerea în altă categorie de punct de măsurare


pentru locurile de consum se face prin grija
Operatorului de măsurare, atunci când + 5% respectiv - 20% +10% respectiv - 30% + 10% respectiv - 10%
consumul de energie electrică pentru ultimele
12 luni se abate de la valorile de definiţie cu:

Contorul de energie electrică montat într-un


punct de măsurare de categoria B trebuie un sigiliu două sigilii trei sigilii
prevăzut cu:
Pentru sistemele de măsurare de categoria C
incluse în sisteme automate de citire, este
obligatorie inspectarea contoarelor şi a
o dată la doi ani o dată pe an o dată la trei ani
concentratoarelor de către Operatorul de
măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel
puţin:

Se pot utiliza contoare cu preplată pentru


A B C
punctele de măsurare de categoria:

Ansamblul de reguli prin care


Obligaţia unor persoane fizice sau
Obligaţia unor persoane fizice sau un terţ îşi exercită dreptul de
juridice de a consuma energie
Accesul la reţeaua electrica de interes public juridice de a se racorda, in condiţiile a se racorda şi de a folosi, în
electrica achiziţionata de pe piaţa
este definit ca fiind: legii, la reţelele electrice de condiţiile legii, reţelele
de energie electrica in regim
transport sau de distribuţie electrice de transport şi
concurenţial
distribuţie;

Pentru accesul la reţea a energiei electrice


produsă din surse regenerabile şi în cogenerare doar de natură tehnică doar de natură comercială tehnice şi comerciale
de înaltă eficienţă, ANRE stabileşte reguli:

Autoritatea Naţionala de Autoritatea Naţionala de


Agenţie naţională de reglementare
ANRE este: Reglementare pentru Serviciile Reglementare in domeniul
în domeniul energiei termice
Publice de Gospodărie Comunala Energiei

Respectarea reglementarilor
ANRE exercita controlul asupra operatorilor
Respectarea legislaţiei privind emise si a sistemului de
economici din sectorul energiei electrice cu Gestiunea patrimoniului public
securitatea şi sănătatea în muncă preturi si tarife in vigoare in
privire la:
sectorul energiei electrice
Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor,
cuprinse in zonele de protecţie si de siguranţa
drept de utilizare gratuită drept de proprietate drept de servitute legală
ale capacităţilor energetice, se stabileşte pentru
deţinătorul capacităţilor energetice:

Centrala electrica de cogenerare (termoficare)


combinată a energiei
este ansamblul de instalaţii, construcţii si doar a energiei electrice doar a energiei termice
electrice si termice
echipamente necesare pentru producerea:

Cine analizează si avizează îndeplinirea


Operatorul de Transport si de
condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor ANRE Operatorul de distribuţie
Sistem
electrice de distribuţie?
este obligată să asigure accesul la este obligată să asigure
O persoană care deţine în proprietate sau în
nu are obligaţii privind asigurarea reţea numai pentru producători de accesul la reţea, conform
folosinţă o reţea electrică de distribuţie proprie
accesului la reţea energie electrică din surse reglementărilor autorităţii
la data intrării în vigoare Legii nr,123/2012:
regenerabile competente

Utilizează energie electrică în Utilizează energiei electrice pentru


cumpără energie electrică
exclusivitate pentru iluminatul funcţionarea receptoarelor
pentru propriul consum
artificial din propria locuinţă şi din electrocasnice din propria locuinţa,
Clientul casnic este clientul care: casnic, excluzând consumul
afara acesteia, fiind racordat la o precum si pentru realizarea de
pentru activităţi comerciale
reţea electrică monofazată de joasă activităţi comerciale sau prestarea
sau profesionale
tensiune de servicii

cumpăra energie electrica pentru este liber să îşi aleagă


este obligat a cumpăra energie consumul propriu si are dreptul de furnizorul de energie
Client eligibil este clientul care: :
electrica la tarife reglementate a revinde surplusul pe piaţa de electrică de la care cumpără
energie electrica energie electrică

Zona adiacenta liniei electrice Zona adiacenta liniei electrice


Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene zona de protecţie si zona de
aeriene având 100 m lăţime în plan aeriene situata la 10 m deasupra
include: siguranţa
orizontal acesteia
operatorului de distribuţie în
Finanţarea lucrărilor de electrificare a
autorităţilor locale ministerului de resort executarea contractului de
localităţilor este obligaţia:
concesiune

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sustragerea de energie electrică


sã rezilieze contractul de furnizare a energiei neplata abonamentului radio-tv constatată prin hotărâre neplata facturilor
electrice în caz de: judecătorească definitivă

sustragerea de energie
electrică constatată prin
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit consum de energie mai mare decât consumarea unei cantităţi de
hotărâre judecătorească
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei cel aferent puterii aprobate prin energie mai mare decât cea
definitivă, neplata facturilor
electrice numai în caz de: avizul tehnic de racordare contractată
sau în alte situaţii prevăzute
de legislaţia în vigoare.

furnizorul este îndreptăţit să


În cazul constatării, conform prevederilor solicite unui client final
legale în vigoare, a unor acţiuni menite să clientul final va fi sancţionat clientului final i se va rezilia constituirea de garanţii
sustragă energia electrică prin ocolirea contravenţional contractul de furnizare financiare pentru o perioadă
echipamentelor de măsurare: de consum echivalent de
maximum un an

Legea energiei electrice nr. 123/2012 creează energiei electrice şi al


cadrul de reglementare pentru desfăşurarea doar al energiei electrice doar al energiei termice energiei termice produse în
activităţilor în sectorul: cogenerare

reţeaua electrica cu tensiunea de reţeaua electrica cu tensiunea de reţeaua electrica cu tensiunea


O reţea electrica de distribuţie este definită ca
linie nominala strict mai mare de linie nominala strict mai mare de de linie nominala pana la 110
fiind:
220 kV 110 kV kV inclusiv
atât autorizaţii de înfiinţare
pentru realizarea de noi
numai autorizaţii de înfiinţare capacităţi energetice de
numai licenţe pentru exploatarea
pentru realizarea de noi capacităţi producere a energiei
ANRE emite: comercială a capacităţilor
energetice de producere a energiei electrice, cât şi licenţe
energetice
electrice pentru exploatarea
comercială a capacităţilor
energetice

ce deţine, sub orice titlu, o


reţea electrică de distribuţie
şi care răspunde de
Care întreţine si dezvolta reţeaua
Operator de distribuţie este o persoană fizică Care deţine si exploatează reţeaua exploatarea, de întreţinerea
electrica de transport al energiei
sau juridică: electrica de iluminat public şi, dacă este necesar, de
electrice
dezvoltarea reţelei de
distribuţie într-o anumită
zonă

prin contracte bilaterale, la


Pe piaţa concurenţială cu amănuntul, furnizorii Contracte bilaterale la preţuri
Contracte bilaterale la tarife fixe preţuri negociate sau stabilite
vând energie electrică clienţilor finali prin: reglementate
prin oferte-tip

ansamblul instalaţiilor
electroenergetice
Ansamblul instalaţiilor
interconectate prin care se
Totalitatea liniilor si staţiilor electroenergetice interconectate
realizează producerea,
Sistemul electroenergetic este definit ca fiind: electrice interconectate, indiferent prin care se realizează numai
transportul, conducerea
de nivelul de tensiune transportul şi distribuţia energiei
operativă, distribuţia,
electrice
furnizarea şi utilizarea
energiei electrice

Tarifele de racordare la reţea sunt: stabilite de operatorii de reţea negociate cu solicitantul reglementate de ANRE
Desfăşurarea de activităţi
fără contracte legale în
Desfăşurarea activităţii în baza vigoare (contract individual
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale Comiterea unei fapte prevăzute în unui carnet de electrician autorizat de muncă semnat cu un
în cazul în care electricianul autorizat comite Regulamentul de autorizare ca fiind emis în baza Ordinului MIC nr. 34 angajator sau contract de
una dintre următoarele abateri: permisă din 1999, cu valabilitate prelungită prestări servicii, în cazul în
până în 2009 care este persoană fizică
autorizată de autorităţile
administraţiei locale)

Autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară


numai conform
activităţi de proiectare, verificare şi execuţie a
de către Ministerul învăţământului de către operatorul de distribuţie reglementărilor emise de
lucrărilor aferente instalaţiilor electrice
ANRE
aparţinând SEN se realizează:

De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii De a proiecta şi executa instalaţii
instalaţii electrice cu orice
Electricianul autorizat pentru gradul III, tip electrice cu orice putere instalată electrice cu orice putere instalată
putere instalată tehnic
A+B are următoarele competenţe: tehnic realizabilă şi la o tensiune tehnic realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 110 kV nominală maximă de 6 kV
nominală maximă de 20 kV

încălcarea de către participanţii la


ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare
nerespectarea normelor tehnice piaţa de energie electrică a încălcarea prevederilor
în domeniul Energiei este abilitată prin lege să
emise de către ANRE; reglementărilor tehnice şi/sau legislaţiei muncii
constate şi să sancţioneze:
comerciale emise de ANRE
Să transmită la ANRE o
cerere şi documentaţie
Să transmită la ANRE o cerere şi
Electricienii care doresc să solicite autorizarea, Să transmită la ANRE o cerere şi anexată, din care să reiasă
documentaţie anexată, din care să
pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să documentaţie anexată, din care să atât calificarea cât si
reiasă doar experienţa practică în
îndeplinească următoarele condiţii: reiasă doar calificarea profesională experienţa profesională în
domeniul instalaţiilor electrice
domeniul instalaţiilor
electrice

capacităţi de producere a energiei linii electrice de distribuţie a linii electrice de distribuţie a


ANRE emite autorizaţii de înfiinţare pentru
electrice şi termice în cogenerare cu energiei electrice cu tensiune energiei electrice cu tensiune
realizarea şi/sau retehnologizarea de:
puteri instalate mai mari de 1 MW nominala de 0,4 kV nominala de 20 kV

Realizarea de noi capacităţii


prestarea serviciului de distribuţie energetice de producere a
ANRE emite licenţe pentru administrarea pieţelor centralizate
a energiei electrice energiei electrice si energiei
termice in cogenerare

Retehnologizarea
exploatarea comercială a Reabilitarea capacităţilor de
capacităţilor de producere,
ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a energiei producere, transport şi distribuţie a
transport şi distribuţie a
electrice energiei electrice
energiei electrice

Activitatea de instruire profesională


a personalului care lucrează in
prestarea serviciului de transport al Prestarea serviciului de
ANRE emite licenţe pentru: instalaţiile electrice din cadrul
energiei electrice sistem
Sistemului Electroenergetic
Naţional

Activitatea de instruire
exploatarea comercială a profesională a personalului care
activitatea de furnizare a
ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a energiei lucrează in instalaţiile electrice din
energiei electrice
termice în cogenerare cadrul Sistemului Electroenergetic
Naţional
Legitimaţia este declarată
Legitimaţia este declarată nulă,
nulă, într-un ziar local şi
În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde Legitimaţia este declarată nulă, într- într-un ziar local şi titularul achită
titularul achită un tarif de
legitimaţia, la solicitarea sa, ANRE poate emite un ziar local şi titularul achită o penalitate în cuantum de 500
emitere a duplicatului,
un duplicat, dacă: tariful de autorizare aprobat RON indiferent de gradul şi tipul
conform prevederilor din
de autorizare
regulamentul de autorizare

Un document obligatoriu din


În vederea înscrierii la examenul de autorizare,
dosar, care trebuie întocmit
electricianul trebuie să transmită în Opţional (solicitantul decide dacă îl
Nerelevant corelat cu informaţiile
documentaţia anexată cererii de autorizare o transmite sau nu)
conţinute în carnetul de
lista de lucrări executate; acest document este:
muncă

În cazul în care doreşte


Se va prezenta la sediul ANRE
Se va prezenta la sediul ANRE continuarea activităţii în
pentru a viza prelungirea
pentru a viza legitimaţia pentru o calitate de electrician
După expirarea duratei de valabilitate a valabilităţii legitimaţiei pentru o
nouă perioadă de 5 ani, cu plata autorizat, va susţine un nou
legitimaţiei de electrician autorizat, titularul: perioadă de doar 3 ani, cu plata a
tarifului corespunzător gradului si examen, cu respectarea
50% din tariful corespunzător
tipului de autorizare prevederilor Regulamentului
gradului si tipului de autorizare
de autorizare

Atestarea operatorului economic care


Autoritatea Naţionala de
proiectează, execută şi verifică instalaţii
Ministerul Economiei si Finanţelor Reglementare in domeniul CN Transelectrica SA
electrice, precum şi modificarea, suspendarea
Energiei
sau retragerea Atestatului se realizează de către

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si


Operatorul de distribuţie
aplicarea regulamentului pentru autorizarea
Autoritatea Naţionala de (filiale, sucursale ale SC
electricienilor, verificatorilor de proiecte,
Ministerul Economiei Reglementare in domeniul Electrica SA sau societăţi
responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a
Energiei rezultate ca urmare a
experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în
procesului de privatizare)
domeniul instalaţiilor electrice, este:
Reviziile si reparaţiile
Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile Realizarea de noi capacităţii Retehnologizarea capacităţilor
curente efectuate asupra
Legii nr. 123/2012 pentru: energetice energetice de producere existente
capacităţilor energetice

Legitimaţia de electrician autorizat eliberată de


3 ani 4 ani 5 ani
ANRE este valabilă pentru o perioadă de:

Calitatea de autoritate contractantă pentru


ANRSC - Autoritatea
concesionarea bunurilor proprietate publică sau ANRE - Autoritatea Naţională de
ministerul de resort - Ministerul Naţională de Reglementare in
privată a statului ori pentru activităţile sau Reglementare în domeniul
Economiei domeniul Serviciilor
serviciile publice de interes naţional din Energiei
Comunale
domeniul energiei electrice o are:

o linie de transport de energie Ansamblul instalaţiilor si


Instalaţiile si echipamentele prin electrică ce traversează sau trece echipamentelor prin care se
Capacitatea de interconexiune este definită ca care se realizează racordarea mai peste graniţa dintre două state şi realizează tranzit de energie
fiind: multor consumatori la reţelele care face legătura între sistemele electrica intre doua zone ale
electrice de interes public de transport naţionale ale acelor sistemului electroenergetic
state naţional

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor,


verificatorilor de proiecte, responsabililor
tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor Hotărâre de Guvern Ordin al ministrului de resort Ordin al preşedintelui ANRE
tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul
instalaţiilor electrice se aprobă prin

Susţinerea unui examen de


autorizare în condiţiile
Trecerea la un grad de autorizare superior se după 5 ani de experienţă în baza prin vizarea anuală a legitimaţiei
prevăzute în Regulament,
poate face: gradului de autorizare deţinut de către ANRE
indiferent dacă vechea
legitimaţie a expirat sau nu
Cine analizează si avizează îndeplinirea
Operatorul de Transport si de Operatorul de distribuţie
condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor ANRE
Sistem local
electrice de transport?

activităţile şi serviciile publice de bunurile utilizate în


bunurile proprietate publică sau
Pot face obiectul unei concesiuni energetice: interes naţional din domeniul activitatea de furnizare a
privată a statului
energiei electrice. energiei electrice

nerespectarea de către producători


refuzul clienţilor finali de a permite a obligaţiilor de producere şi/sau sustragerea de energie
Constituie contravenţie:
accesul la grupurile de măsurare de ofertare conform prevederilor electrica
legale

Executarea de săpături sau lucrări


modificarea fără drept a Nerespectarea
de orice fel in zonele de protecţie a
Constituie infracţiune: componentelor instalaţiilor reglementărilor emise de
instalaţiilor, fara consimţământul
energetice ANRE
prealabil al proprietarului acestora

Regulamentul pentru atestarea operatorilor


economici care proiectează, execută şi verifică
Guvernul României Ministerul de resort ANRE
instalaţii electrice din sistemul electroenergetic
este aprobat de către:
Operatorii de distribuţie
prestează serviciul public
Operatorii de distribuţie prestează pentru toţi utilizatorii
Operatorii de distribuţie asigură
Atribuţii principale ale operatorilor de serviciul de distribuţie doar pentru reţelelor electrice de
serviciul public de distribuţie a
distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie, permiţând accesul
energiei electrice doar
al reţelelor electrice de distribuţie (Codul distribuţie cu care au încheiat un nediscriminatoriu la reţelele
consumatorilor de energie electrică
RED), sunt: contract de furnizare a energiei electrice de distribuţie
vulnerabili
electrice oricărui solicitant care
îndeplineşte cerinţele tehnice
prevăzute în Cod

este liber să îşi aleagă furnizorul de este obligat să achiziţioneze


poate achiziţiona energie electrică
Client eligibil - este clientul care: energie electrică de la care cumpără energia electrică la preturi de
doar de pe piaţa reglementata
energie electrică achiziţie reglementate

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie


(Codul RED), reglementare ce este parte
Guvernul României Ministerul Economiei şi Finanţelor ANRE
constitutivă a legislaţiei secundare, este aprobat
de către:

asigurarea protecţiei mediului, prin


Criteriile de promovare a energiei electrice
Promovarea utilizării eficiente a reducerea emisiilor poluante faţă Promovarea utilizării surselor
produse in centrale electrice de cogenerare de
combustibililor de producerea separată a energiei regenerabile
înalta eficienta au in vedere:
electrice şi termice

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie tuturor operatorilor de


la care acţionar principal este statul la care acţionar majoritar nu este
reglementează activitatea operatorilor de distribuţie, indiferent de
român statul român
distribuţie: acţionarul majoritar
Elaborarea de programe de eficienta energetica Autorităţii Naţionale de
Ministerului de resort (Ministerul
si de promovare a resurselor regenerabile de Guvernului României Reglementare în domeniul
Economiei )
energie este o atribuţie a: Energiei
Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii în conformitate cu prevederile Legii
economici din sectorul energiei electrice se pot serviciilor publice de gospodărire prin reglementări ale ANRE prin hotărâre a Guvernului
stabili: comunală
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit
constatare a unui consum fraudulos Neplata abonamentului radio-
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei neplata facturilor
de energie tv
electrice în caz de:
Întreruperile programate, ca
Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimentele accidentale produse Debranşarea consumatorilor rău-
urmare a lucrărilor
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de de terţi asupra reţelelor electrice din platnici de la relele electrice de
planificate de exploatare şi
performanţă privind: patrimoniul public distribuţie
mentenanţă
10 zile calendaristice de la 20 zile calendaristice de la 30 zile calendaristice de la
Termenul pentru emiterea avizului tehnic de
înregistrarea cererii de racordare la înregistrarea cererii de racordare la înregistrarea cererii de
racordare (ATR) este de:
joasă tensiune medie tensiune racordare

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sustragerea de energie electrică


racordare ilegală la reţeaua de
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei constatată prin hotărâre neplata facturilor
distribuţie
electrice în caz de: judecătorească definitivă

sustragerea de energie electrică


Consum de energie mai mare
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit constatată prin hotărâre
decât cel aferent puterii
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei judecătorească definitivă, neplata Plata cu întârziere a facturilor
aprobate prin avizul tehnic de
electrice în caz de: facturilor sau alte situaţii prevăzute
racordare
de legislaţia în vigoare.

furnizorul desemnat de ANRE furnizorul desemnat de ANRE un operator economic ale


pentru a presta serviciul public de pentru a presta serviciul universal cărui acţiuni sau părţi sociale
Furnizorul de ultima de ultimă instanţă este:-
distribuţie a energiei electrice, în de furnizare în condiţii specifice sunt deţinute în totalitate de
orice condiţii reglementate; statul român

Elaborat de CN TEE
Elaborat de ANRE şi aprobat prin
Codul tehnic al reţelei electrice de transport Elaborat de ANRE şi aprobat prin Transelectrica SA şi aprobat
Ordin al ministrului Economiei şi
(Codul RET) este: Hotărâre a Guvernului prin Ordin al preşedintelui
Finanţelor
ANRE
În conformitate cu prevederile legii Energia electrică obţinută
nr.123/2012 sunt considerate surse energia solară energia eoliană prin arderea combustibililor
regenerabile de energie: fosili

Nerespectarea normelor tehnice emise de către


Infracţiune Contravenţie Abatere
ANRE constituie:

Rezerva de reglaj primar trebuie sa se poată


10 s 50 s 30 s
mobiliza automat si integral în:

linia electrică ce leagă un


Linia electrica prin care se producător şi un furnizor de
linia electrică ce leagă o capacitate
transmite energia electrica de la energie electrică, în scopul
Linia electrica directa este: energetică de producţie izolată de
producător către mai mulţi alimentării directe a sediilor
un client izolat
consumatori proprii, a filialelor ori a
clienţilor eligibili ai acestora

Intervalul de citire a contoarelor în vederea


poate fi mai mare de o lună, dar poate fi mai mare de o lună,
emiterii facturii pentru clienţii casnici şi pentru nu poate fi mai mare de o lună
fără a depăşi 3 luni dar fără a depăşi 6 luni
locurile de consum mici:

Stabilirea consumului de energie electrică în pentru locuri de consum cu puteri pentru locuri de consum cu puteri în cazul sustragerii de
sistem pauşal este permisă: absorbite sub 300 W absorbite sub 200 W energie electrică

Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci este obligatorie numai dacă se


când se produce schimbarea titularului locului modifică puterea aprobată anterior nu este obligatorie este obligatorie
de producere sau de consum prin avizul tehnic de racordare;

Energia electrica tranzactionata pe piata de ANRSC - Autoritatea


ANRE - Autoritatea Naţională de
energie electrica se masoara de catre operatorii MECMA - Ministerul Economiei si Naţională de Reglementare in
Reglementare în domeniul
de masurare, prin grupuri de masurare, conform Mediului de Afaceri domeniul Serviciilor
Energiei
reglementărilor elaborate de: Comunale
Exploatează, retehnologizează, Monitorizează siguranţa in
reabilitează si dezvolta reţelele funcţionare a reţelelor electrice de
Încasează contravaloarea
Operatorul de distribuţie: electrice de distribuţie, cu distribuţie, precum si indicatorii de
energiei electrice furnizate
respectarea reglementarilor tehnice performanta ai serviciului de
in vigoare distribuţie

exploatează,
retehnologizează, reabilitează
Conform principalelor activităţi desfăşurate de exploatează, întreţine, reabilitează şi exploatează, retehnologizează,
si dezvolta instalaţiile de
Operatorul de transport şi de sistem prevăzute dezvoltă în condiţii economice reabilitează si dezvolta instalaţiile
măsurare si contorizare a
în Legea nr.123/2012, acesta: reţeaua de transport din reţelele electrice de distribuţie
transferului de energie spre
consumatorii casnici

orice persoană juridică ce deţine,


Persoana juridică proprietară
sub orice titlu, o reţea electrică de
Orice persoana care deţine, sub a reţelelor electrice de
transport şi care răspunde de
orice titlu o reţea electrica de transport, pe care le
Operatorul de transport si de sistem este: operarea, asigurarea întreţinerii şi,
distribuţie si este titulara unei exploatează in baza licenţei
dacă este necesar, de dezvoltarea
licenţe de distribuţie pentru furnizarea energiei
reţelei de transport într-o anumită
electrice
zonă

ierarhizarea surselor de
ierarhizarea surselor de alimentare ierarhizarea surselor de alimentare alimentare cu energie
Ordinea de prioritate economică reprezintă cu energie electrică după criterii cu energie electrică după puterile electrică după capacitatea de
economice; instalate a dispune rapid de o anumita
putere

Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de operatorul de distribuţie care a


organele ierarhice ale emitentului ANRE
racordare se rezolvă de către: emis avizul
instalaţiile din aval aferente fiecărui instalaţiile din aval aferente
În cazul existenţei mai multor puncte de
punct de delimitare sunt legate fiecărui punct de delimitare
delimitare, se consideră un singur loc de dacă există un singur proprietar
electric între ele prin reţele ale sunt legate electric între ele
consum şi o singură instalaţie de utilizare dacă:
operatorului de distribuţie; prin reţele ale utilizatorului.

să efectueze săpături de orice


să efectueze construcţii de orice fel fel sau să înfiinţeze plantaţii
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al Sa consume energie electrica prin în zona de siguranţă a instalaţiilor, în zona de siguranţă a
energiei electrice se interzice persoanelor fizice instalaţii racordate direct la cele ale fără avizul de amplasament al reţelelor electrice de
sau juridice: reţelei electrice de transport operatorului de transport şi de transport, fără acordul
sistem operatorului de transport şi
de sistem

să limiteze sau să îngrădească, prin


să arunce obiecte de orice fel pe Sa consume energie electrica
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al execuţia de împrejmuire, prin
reţelele electrice de transport sau prin instalaţii racordate direct
energiei electrice se interzice persoanelor fizice construcţii ori prin orice alt mod,
să intervină în orice alt mod asupra la cele ale reţelei electrice de
sau juridice: accesul la instalaţii al operatorului
acestora transport
de transport şi de sistem

li se permite depozitarea de
li se interzice să efectueze li se interzice să limiteze sau să materiale pe culoarul de
construcţii de orice fel în zona de îngrădească, prin execuţia de trecere si in zonele de
Pentru protejarea reţelelor electrice de siguranţă a reţelelor electrice de împrejmuire, prin construcţii ori protecţie si de siguranţa ale
distribuţie, persoanelor fizice si juridice: distribuţie, fără avizul de prin orice alt mod, accesul la instalaţiilor, fara acordul
amplasament al operatorului de instalaţii al operatorului de operatorului de reţea, cu
distribuţie distribuţie condiţia să fie proprietar al
terenului

desemnează furnizorul de ultimă elaborează normele de securitatea aprobă regulamentul privind


Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, instanţă pentru a presta serviciul şi sănătate în muncă pentru racordarea utilizatorilor la
ANRE: universal de furnizare în condiţii operatorii economici din sectorul reţelele electrice de interes
specifice reglementate energiei electrice public
asigurarea accesului
Determinarea soluţiilor de
nediscriminatoriu şi reglementat al
Printre obiectivele de baza ale Legii nr. promovarea utilizării surselor noi racordare a utilizatorilor la
tuturor participanţilor la piaţa de
123/2012 se regăsesc: şi regenerabile de energie reţelele electrice de interes
energie electrică şi la reţelele
public
electrice de interes public

Refuzul clienţilor finali de a permite accesul la


Contravenţie Infracţiune Tentativa de infracţiune
grupurile de măsurare constituie:

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor elaborat de ANRE si aprobat prin aprobat prin ordin al preşedintelui Elaborat de Ministerul de
la reţelele electrice de interes public este: hotărâre a Guvernului României ANRE resort

Reţea electrică de interes public este o reţea


3 utilizatori 2 utilizatori un utilizator
electrică la care sunt racordaţi cel puţin:

Reţeaua electrica de transport al energiei


Proprietate privata a unei persoane
electrice şi terenurile pe care este amplasata, Proprietate publica a statului Proprietate privata a statului
juridice
sunt:
reţeaua electrică de interes reţeaua electrica de interes
reţeaua electrica cu tensiunea de
naţional şi strategic cu tensiunea naţional si strategic cu
Reţeaua electrica de transport este: linie nominala mai mică decât 110
de linie nominală mai mare de 110 tensiunea de linie nominala
kV
kv cel mult egala cu 110 kV

ansamblul de linii, inclusiv


elementele de susţinere şi de
protecţie a acestora, staţiile electrice ansamblul de linii electrice
şi alte echipamente destinate conectării unui
ansamblul instalaţiilor
Reţeaua electrica este definita ca fiind: electroenergetice conectate între ele producător de energie
electroenergetice interconectate
prin care se transmite energie electrica de un utilizator al
electrică de la o capacitate sau
energetică de producere a energiei
electrice la un utilizator
Obţinerea avizului tehnic de racordare de către nu este obligatorie pentru o durata nu este obligatorie pentru o putere este obligatorie pentru orice
un utilizator: mai mică de 6 luni ceruta sub 100 kW loc nou de consum

sistemul electroenergetic situat pe


Totalitatea liniilor si staţiilor
Totalitatea instalaţiilor de producere teritoriul naţional; SEN constituie
Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) este electrice interconectate,
a energiei electrice de pe teritoriul infrastructura de bază utilizată în
definit ca fiind: indiferent de nivelul de
naţional comun de participanţii la piaţa de
tensiune
energie electrică

Sursele staţionare de energie electrică în curent


Da, doar sub aspectul
continuu, dacă nu sunt racordate prin invertoare
Da Nu stabilirii preţului de vânzare
la SEN, se supun supun dispoziţiilor Legii nr.
e energiei electrice produse
123/2012?

Executarea sau folosirea de instalaţii contravenţie sau infracţiune,


contravenţie infracţiune
clandestine în scopul racordării directe la reţea după caz

în termen de 12 luni de la
în termen de 6 luni de la emitere,
Avizul tehnic de racordare emis îşi încetează la încheierea contractului de emitere, dacă nu a fost
dacă nu a fost încheiat contractul
valabilitatea: racordare încheiat contractul de
de racordare;
racordare;

sa stabilească un sistem de să obţină toate avizele,


să stabilească şi să aplice, pe
Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei comunicare cu consumatorii de acordurile şi atestatele
întreaga durată a executării
capacităţii energetice, acordată în baza legii energie electrică ce vor fi prevăzute de lege pentru
lucrărilor, măsurile de protecţie a
este obligat: alimentaţi din instalaţiile electrice realizarea obiectivului
persoanelor, bunurilor şi mediului
aflate în construcţie autorizat

Urmărirea respectării de către operatorii


Autorităţii Naţionale de Ministerului de resort (Ministerul Cancelariei Primului-
economici a sistemului de preţuri si tarife în
Reglementare în domeniul Energiei Economiei ) ministru
domeniul energiei electrice este de competenţa:
zona adiacentă capacităţilor zona adiacentă capacităţii
zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în energetice, extinsă în spaţiu,
energetice, extinsă în spaţiu, în care care se instituie restricţii şi în care se introduc interdicţii
Zona de protecţie a unei capacităţi energetice
se introduc interdicţii privind interdicţii în scopul asigurării privind regimul
este:
accesul persoanelor şi regimul funcţionării normale şi pentru construcţiilor, dar nu şi
construcţiilor evitarea punerii în pericol a pentru proprietarii terenurilor
persoanelor, bunurilor şi mediului din această zonă

zona adiacentă capacităţilor zona adiacentă capacităţii


zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsă în spaţiu, în energetice, extinsă în spaţiu,
energetice, extinsa in spaţiu, in care care se instituie restricţii şi în care se introduc interdicţii
Zona de siguranţa a unei capacităţii energetice
se introduc interdicţii privind interdicţii în scopul asigurării privind regimul
este:
accesul persoanelor si regimul funcţionării normale şi pentru construcţiilor, dar nu şi
construcţiilor evitarea punerii în pericol a pentru proprietarii terenurilor
persoanelor, bunurilor şi mediului din această zonă

În cazul unui ansamblu de blocuri de locuinţe, centralizat, la limita zonei de


centralizat, la parter sau pe
grupurile de măsurare individuale se pe tablourile din apartamente proprietate asupra terenului, in
palier
poziţionează exteriorul construcţiei

Operatorul de reţea are obligaţia să transmită


utilizatorului studiul de soluţie avizat conform
reglementărilor, de regulă, în maximum .........
de la data încheierii contractului pentru
trei luni patru luni o lună
elaborarea studiului de soluţie, în cazul
racordării la o reţea de medie sau joasă tensiune
.
utilizatorii de tip
"consumatori" care se
utilizatorii noi care sunt racordează la reţele electrice
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă distribuitori sau au grupuri de medie sau joasă tensiune,
utilizatorii perturbatori
de soluţie pentru: generatoare indiferent de tensiunea indiferent de puterea
reţelei la care se racordează solicitată, dacă soluţia de
racordare este unică şi
evidentă

utilizatorii de tip consumatori care utilizatori existenţi care solicită un


solicită o putere mai mică de 30 spor de putere ce poate fi acordat
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un
kVA, indiferent de categoria din prin instalaţiile de racordare utilizatorii perturbatori
studiu de soluţie pentru:
care fac parte din punct de vedere al existente, indiferent de tensiunea
activităţii lor reţelei la care sunt racordaţi

utilizatori existenţi care solicită un


utilizatorii care se racordează
spor de putere ce poate fi acordat
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un utilizatorii de tip "consumator la reţelele electrice având
prin instalaţiile de racordare
studiu de soluţie pentru: casnic" individuali tensiune nominală de 110 kV
existente, indiferent de tensiunea
sau mai mare
reţelei la care sunt racordaţi

nu, zonele de protecţie şi


Centralele termoelectrice fac parte din categoria
după caz, în funcţie de tipul siguranţă se stabilesc doar pentru
capacităţilor energetice pentru care se stabilesc da
combustibilului liniile electrice de medie şi înaltă
zone de protecţie şi siguranţă?
tensiune

numărul de personal calificat


La stabilirea zonei de protecţie a unui post de nu se delimitează zona de protecţie
alocat executării lucrărilor de tipul constructiv al acestuia
transformare se are în vedere: a acestui tip de capacitate energetică
mentenanţă
nu se delimitează zona de
La stabilirea zonei de siguranţă a unei staţii tensiunea cea mai înaltă din
tensiunile nominale de contur siguranţă a acestui tip de
electrice se au în vedere: cadrul acesteia
capacitate energetică

egală cu conturul fundaţiei


Pentru posturi de transformare aeriene pe stâlpi, nu se delimitează zona de protecţia egală cu conturul fundaţiei
stâlpului şi proiecţia pe sol a
zona de protecţie este: a acestui tip de capacitate energetică stâlpului
platformei suspendate

nu, zonele de protecţie şi siguranţă


Posturile electrice de transformare fac parte din nu, zonele de protecţie şi
se stabilesc doar pentru staţiile
categoria capacităţilor energetice pentru care se siguranţă se stabilesc doar pentru da
electrice de conexiune şi
stabilesc zone de protecţie şi siguranţă? liniile electrice
transformare

minimizarea riscurilor pentru


asigurarea parametrilor nominali de
Prin delimitarea zonelor de siguranţă ale siguranţa persoanelor şi a
funcţionare a capacităţilor protecţia capacităţilor energetice
capacităţilor energetice se urmăreşte: bunurilor din apropierea
energetice
capacităţii energetice

egală cu conturul fundaţiei


egală cu conturul fundaţiei pilonului pilonului de susţinere la care
Zona de protecţie la o centrală eoliană este: până în prezent, nu s-a reglementat
de susţinere se adaugă 0,2 m de jur-
împrejur

Autoritatea Naţională de Reglementare în calitatea execuţiei


racordarea la reţelele electrice de
domeniul Energiei analizează şi soluţionează avizele tehnice de racordare instalaţiilor interioare ale
interes public
eventualele contestaţii cu privire la: clădirilor civile
În cazul apariţiei unei divergenţe cu privire la
racordarea la reţelele electrice sau emiterea de parcurgerii în prealabil a unei
neconcilierii acesteia la nivelul
avize de amplasament, între un solicitant şi o procedurii de mediere la
operatorilor de reţea conform înregistrării unei acţiuni în justiţie
subunitate sau unitate a unui operator de reţea, nivelul Ministerului
procedurilor proprii
soluţionarea neînţelegerii de către ANRE se va Economiei
face numai în cazul:

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor


se soluţionează de autoritatea
la reţelele electrice de interes public, dintre
întotdeauna pe cale amiabilă competentă conform întotdeauna în justiţie
operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se
reglementărilor în vigoare
soluţionează:

Desfăşurarea de activităţi
fără contracte legale, în
vigoare (contract individual
Comiterea unei fapte prevăzute în Desfăşurarea activităţii în baza de muncă semnat cu un
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale
Regulamentul de autorizare ca fiind unui carnet de electrician autorizat angajator sau contract de
unui electrician autorizat pentru:
interzisă emis în anul 2013 prestări servicii, în cazul în
care este persoană fizică
autorizată de autorităţile
administraţiei locale)

promovării unui concurs de


Autorizarea unui electrician se realizează în promovării unui examen de unui interviu în faţa unei
autorizare, cu număr limitat de
urma: autorizare comisii ANRE
locuri
După caz, proiectare (A)/ După caz, proiectare (A)/
După caz, proiectare (A)/ executare
executare (B) de instalaţii electrice executare (B) de instalaţii
Calitatea de electrician autorizat gradul III (A (B) de instalaţii electrice cu putere
cu putere instalată oricât de mare electrice cu putere instalată
sau B) acordă titularilor de legitimaţie instalată oricât de mare este tehnic
este tehnic realizabilă şi la o maximă de 100 kW şi la o
următoarele competenţe: realizabilă şi la o tensiune nominală
tensiune nominală mai mică de tensiune nominală de cel
de cel mult 20 kV
220 kV mult 110 kV

Câte grade de competenţă sunt prevăzute în


regulamentul de autorizare a electricienilor 4 grade de competenţă (I, II, III şi 5 grade de competenţă (I, II, III, 3 grade de competenţă (A, B
elaborat şi aprobat de ANRE, indiferent de tipul IV) IV şi V) şi C)
de autorizare?

De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii De a proiecta şi executa instalaţii
instalaţii electrice cu orice
Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B electrice cu putere instalată de cel electrice cu orice putere instalată
putere instalată tehnic
are următoarele competenţe: mult 10 kW şi la o tensiune tehnic realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală mai mică de 1 kV nominală mai mică de 1 kV
nominală maximă de 20 kV

De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii De a executa instalaţii electrice cu
instalaţii electrice cu orice
Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip electrice cu orice putere instalată orice putere instalată tehnic
putere instalată tehnic
A+B are următoarele competenţe: tehnic realizabilă şi la orice tensiune realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală standardizată nominală maximă de 220 kV
nominală maximă de 110 kV

Electricienii autorizaţi de ANRE pentru


A B C
proiectare au autorizaţii de tip:
Să realizeze lucrări de
Să proiecteze instalaţii electrice în Să proiecteze instalaţii electrice în instalaţii electrice în baza
Este interzis electricianului autorizat: cazul în care deţine doar autorizaţie cazul în care nu deţine o unor documentaţii de
de tip A autorizaţie de tip A proiectare realizate de alţi
electricieni autorizaţi
Să realizeze lucrări de
Să semneze documentaţii de orice
să execute lucrări, manevre sau instalaţii electrice în baza
fel pentru proiecte sau lucrări pe
Este interzis electricianului autorizat: intervenţii sub orice formă în unor documentaţii de
care nu le-a realizat sau
instalaţiile operatorilor de reţea proiectare realizate de alţi
supravegheat
electricieni autorizaţi

în susţinerea unei probe scrise, într-un interviu susţinut in faţa


în participarea la un concurs,
Examenul de autorizare pentru gradele II, III şi constând în 2 subiecte: un unei Comisii ANRE, urmat de
fiind necesară obţinerea unui
IV constă: chestionar cu 30 de întrebări şi o rezolvarea unei probleme si o
punctaj minim de 30 puncte
aplicaţie numerică aplicaţie practică

Trebuie să îndeplinească condiţiile


Trebuie să îndeplinească condiţiile
de calificare şi experienţă
de calificare si experienţă Trebuie sa fi fost autorizaţi în
În vederea autorizării pentru ambele tipuri de profesionale, cumulate, pentru
profesionale, cumulate, pentru prealabil în baza Ordinului
autorizare (A şi B), electricienii: fiecare tip de autorizare şi susţin
fiecare tip şi susţin un singur MIC nr34 din 1999
examene separate pentru fiecare
examen
dintre aceste tipuri

De proiectare de instalaţii
De executare de instalaţii electrice De executare de instalaţii electrice
electrice cu orice putere
Legitimaţia de electrician autorizat gradul IIIB cu orice putere instalată tehnic cu orice putere instalată tehnic
instalată tehnic realizabilă, la
conferă următoarele competenţe titularului: realizabilă, la o tensiune nominală realizabilă, la o tensiune nominală
o tensiune nominală maximă
maximă de 20 kV maximă de 220 kV
de 20 kV

De tip A (pentru proiectare) şi de


De tip G (general) pentru instalaţii De tip U (universal) pentru
Legitimaţiile de electrician autorizat pot fi: tip B (pentru executare) de
electrice instalaţii electrice de utilizare
instalaţii electrice
Minim 12 de puncte la
Minim 20 de puncte la chestionar si
Minim 24 de puncte la chestionar, chestionar si 2 puncte la
3 puncte la aplicaţia numerică,
pentru gradul I, respectiv minim aplicaţia numerică, pentru
Promovarea examenului de autorizare se face pentru gradele I si II, respectiv 25
24 de puncte la chestionar şi 3 gradele I si II, respectiv 15 de
obţinând: de puncte la chestionar şi 3 puncte
puncte la aplicaţia numerică pentru puncte la chestionar şi 3
la aplicaţia numerică pentru gradele
gradele II, III şi IV puncte la aplicaţia numerică
III şi IV
pentru gradele III şi IV

Nu sunt definite tipuri de


Regulamentul de autorizare a electricienilor De tip A sau B pentru proiectare
De tip E pentru execuţie autorizare, ci doar grade de
defineşte următoarele tipuri de autorizaţii: şi respectiv executare
autorizare
Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE
Retragerea autorizării cu drept de Retragerea autorizării fără drept de
electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu una Avertisment verbal
prezentare la o nouă examinare prezentare la o nouă examinare
dintre următoarele măsuri:

Are obligaţia de a participa la


recepţia şi la punerea în funcţiune Are dreptul de a racorda la
Are obligaţia de a respecta a instalaţiei electrice de utilizare SEN noi puncte de consum,
Un electrician autorizat care execută lucrări de proiectele lucrărilor de instalaţii proiectată/ executată, chiar dacă nu urmând a solicita acordul
instalaţii electrice: electrice şi normele tehnice i se solicită acest lucru de către operatorului de reţea după
aplicabile beneficiarul sau operatorul de recepţia la terminarea
reţea la care urmează a se racorda lucrărilor
instalaţia electrică de utilizare;
De a participa la recepţia şi la
punerea în funcţiune a instalaţiei
De a racorda la SEN noi
electrice de utilizare proiectată/
Să respecte proiectele de execuţie a puncte de consum, urmând a
Una dintre obligaţiile electricianului autorizat executată, în cazul în care i se
lucrărilor de instalaţii electrice doar solicita acordul operatorului
care execută lucrări de instalaţii electrice este: solicită acest lucru de către
dacă sunt întocmite de el de reţea după recepţia la
beneficiarul sau operatorul de
terminarea lucrărilor
reţea la care urmează a se racorda
instalaţia electrică de utilizare

Să proiecteze instalaţii electrice Să semneze documentaţii de


Să execute sau să coordoneze
doar conform gradului si tipului de proiectare chiar dacă nu sunt
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine execuţia instalaţiilor electrice
autorizare şi să respecte normele realizate de el, astfel încât
autorizaţie de tip A este: de orice putere sau tensiune
tehnice corespunzătoare tipurilor de proprietarul să poată demara cât
tehnic realizabilă
instalaţii electrice proiectate mai repede execuţia instalaţiilor

Să proiecteze instalaţii
Să execute instalaţii electrice doar Să execute instalaţii electrice doar
electrice doar conform
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine conform gradului si tipului de conform gradului si tipului de
gradului si tipului de
autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice autorizare, numai în una dintre autorizare şi să respecte normele
autorizare, având în vedere
este: calităţile prevăzute în regulament tehnice corespunzătoare tipurilor
că experienţa practică îi
pentru exercitarea activităţii de instalaţii electrice proiectate
permite acest lucru

orice persoană fizică sau


orice client ce cumpără energie juridică ce cumpără energie
Client final este: orice client casnic
electrică de la un producător electrică pentru consum
propriu
Conform prevederilor referitoare la energia
echivalente numai în cazul
electrică din Legea nr. 123/2012 , noţiunile de diferite echivalente;
consumatorilor casnici
"client final" şi "consumator" sunt:
Operatorul economic săvârşeşte una Operatorul economic săvârşeşte Operatorul economic nu
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale
dintre contravenţiile stabilite în una dintre infracţiunile stabilite în transmite lunar sinteza
unui operator economic atestat, dacă:
legea energiei electrice legea energiei electrice activităţii desfăşurate

Operatorul economic a executat


lucrări fără să aibă, în proprietate
operatorul economic nu îndeplineşte
sau în folosinţă, conform
criteriile de bonitate financiară ANRE nu are competenţa de
ANRE poate retrage Atestatul acordat dacă: prevederilor Regulamentului,
corespunzătoare procedurii a retrage Atestatele emise
dotarea tehnică minimală
aplicabile
corespunzătoare tipului de atestat
deţinut

Operatorul economic a executat Operatorul economic a


lucrări fără personal calificat şi/sau prezentat în anexă la cererea
ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un ANRE nu poate dispune retragerea
autorizat şi în număr minim de atestare/ reatestare
operator economic dacă: atestatelor emise
corespunzător pentru tipul de atestat informaţii neconforme cu
deţinut realitatea

Operatorul economic a prezentat


ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un Operatorul economic solicită acest în anexă la cererea de atestare/ ANRE nu poate dispune
operator economic dacă: lucru reatestare informaţii neconforme retragerea Atestatelor emise
cu realitatea

Atestatele emise de ANRE pentru desfăşurarea La proiectarea şi executarea de Numai la proiectarea şi executarea Numai la efectuarea de
activităţilor operatorilor economici în instalaţii lucrări pe niveluri de joasă, medie şi de lucrări pe niveluri de joasă şi lucrări de încercări de
electrice instituie competenţe: înaltă tensiune medie tensiune echipamente electrice

poliţişti, jandarmi sau


Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în poliţişti locali, împreună cu
reprezentanţii împuterniciţi ai reprezentanţii împuterniciţi ai
sectorul energiei electrice, conform Legii nr. sau fără reprezentanţii
consiliilor locale autorităţii competente
123/2012 se fac, după caz, de: împuterniciţi ai operatorilor
de reţea
Durata de valabilitate a Atestatelor emise de
De 5 ani Nelimitată Provizorie, de la 1 la 12 luni
ANRE este:

Executarea de lucrări de proiectare sau de


Constituie contravenţie şi se Este permisă pentru instalaţiile
executare a instalaţiilor electrice fără Atestat Constituie doar abatere
sancţionează electrice de utilizare
valabil emis de ANRE:

Operatorul economic aflat în reorganizare Poate efectua doar de lucrări


Poate solicita Atestat provizoriu Nu poate solicita ANRE emiterea
judiciară, care nu deţine atestate emise de de încercări de echipamente
emis de ANRE unui atestat
ANRE: electrice

Operatorii de distribuţie prestează


serviciul public pentru toţi Operatorii de distribuţie prestează
Operatorii de distribuţie
Atribuţiile principale ale operatorilor de utilizatorii reţelelor electrice de serviciul de distribuţie doar pentru
asigură serviciul public de
distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic distribuţie, permiţând accesul utilizatorii reţelelor electrice de
distribuţie a energiei electrice
al reţelelor electrice de distribuţie (Codul nediscriminatoriu la reţelele distribuţie cu care au încheiat un
doar consumatorilor de
RED), sunt: electrice de distribuţie oricărui contract de furnizare a energiei
energie electrică vulnerabili
solicitant care îndeplineşte cerinţele electrice
tehnice prevăzute în Cod

ANRE - Autoritatea Naţională de


Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie SC ELECTRICA SA, în calitate de
Reglementare în domeniul CN TRANSELECTRICA SA
(Codul RED) este administrat de: elaborator
Energiei

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor


prognoza de consum pe o
electrice de distribuţie, conform prevederilor ofertele de producţie de energie
perspectivă de 5 ani, pusă la natura surselor de producere
Codului tehnic al reţelelor electrice de electrică ale producătorilor
dispoziţie de furnizori şi a energiei electrice
distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de existenţi
consumatori
intrare:

Timp de 100% din an frecvenţa trebuie să se


50 Hz - 6% … 50 Hz + 4% 50 Hz - 8% … 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% … 50 Hz + 4%
încadreze în banda:
În punctele de delimitare distribuitor/
consumator, limitele în care trebuie să se +/ - 12% din tensiunea
+/- 5% din tensiunea contractată +/ - 10% din tensiunea contractată
încadreze tensiunea, în 95% din săptămână, contractată
sunt:

Operatorul de distribuţie asigură sosirea echipei


24 ore din momentul anunţării 10 ore din momentul anunţării 2 ore din momentul anunţării
de intervenţie în mediul rural, în condiţii
întreruperii alimentarii cu energie întreruperii alimentarii cu energie întreruperii alimentarii cu
normale de vreme, astfel încât restabilirea
electrică electrică energie electrică
tensiunii să se facă în maximum:

Operatorul de distribuţie este obligat să


răspundă la sesizările privind curba de tensiune,
La toate sesizările transmise în scris În termen de 30 zile calendaristice În termen de 5 zile lucrătoare
altele decât cele privind nivelul tensiunii,
efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

Operatorul de distribuţie este obligat să În reglementările aprobate nu


răspundă la sesizările privind curba de tensiune La toate sesizările transmise în scris În termen de 3 zile lucrătoare există nici o prevedere cu
făcute de utilizatorii reţelelor de distribuţie: privire la acest aspect

Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la


bază ca date de intrare prognozele de producţie
minim 5 ani maxim 10 ani 4 ani
şi de consum de energie electrică pe o perioadă
de:

Planul de perspectivă pe termen mediu pentru


dezvoltarea şi modernizarea RED se elaborează 3 ani 5 ani, cu actualizări anuale 7 ani, cu actualizări anuale
pentru o perioadă de:

ANRE, în calitate de
Ministerul de resort, cu consultarea
Planificarea dezvoltării şi modernizării reţelelor administrator al Codului
ANRE şi a operatorilor de Operatorii de distribuţie
electrice de distribuţie se face de către: tehnic al reţelelor electrice de
distribuţie
distribuţie (Codul RED)
Gestionarea, exploatarea,
mentenanţa, modernizarea şi
dezvoltarea instalaţiilor electrice Aprobarea tarifelor de
Printre activităţile desfăşurate de operatorul de aflate în patrimoniu (linii electrice, Dispecerizarea energiei electrice la distribuţie a energiei
distribuţie se numără şi următoarele activităţi: staţii de transformare, puncte de nivel naţional electrice, stabilite în funcţie
alimentare, posturi de transformare, de structura cheltuielilor
instalaţii de protecţie şi
automatizare etc)

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de Gestionarea, exploatarea, Asigurarea tranzitării energiei


distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice mentenanţa, modernizarea şi electrice prin reţelele sale, la Dispecerizarea energiei
de distribuţie (Codul RED), se numără şi dezvoltarea instalaţiilor proprii din cererea şi cu informarea OTS, în electrice la nivel naţional
următoarele activităţi: reţelele electrice de distribuţie anumite cazuri

Stabilirea responsabilităţilor şi
Stabilirea unui set de reguli şi Stabilirea unui set de reguli şi
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor obligaţiilor operatorilor de
norme în vederea asigurării norme în vederea asigurării
electrice de distribuţie (Codul RED) se distribuţie şi ale tuturor
accesului utilizatorilor la reţelele accesului utilizatorilor la
regăsesc: utilizatorilor reţelelor electrice de
electrice de distribuţie reţelele electrice de transport
distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi Stabilirea Standardului de


Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor Stabilirea cerinţelor tehnice pentru
norme în vederea asigurării performanţă pentru serviciul
electrice de distribuţie (Codul RED) se racordarea utilizatorilor la reţelele
accesului utilizatorilor la reţelele de distribuţie a energiei
regăsesc: electrice de distribuţie
electrice de transport electrice

Stabilirea interfeţelor şi a
fluxurilor informaţionale
Stabilirea unui set de reguli şi
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor Stabilirea cerinţelor pentru dintre operatorii de
norme în vederea asigurării
electrice de distribuţie (Codul RED) se dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie şi operatorul de
accesului utilizatorilor la reţelele
regăsesc: distribuţie transport şi de sistem şi
electrice de transport
utilizatorii reţelelor electrice
de distribuţie
Obligaţia ca în termen de
Obligaţia ca în termen de maximum Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile
15 zile calendaristice de la primirea maximum 30 zile calendaristice de calendaristice de la primirea
unei solicitări de contractare a la primirea unei solicitări de unei solicitări de contractare
Printre obligaţiile operatorului de distribuţie serviciului de distribuţie din partea contractare a serviciului de a serviciului de distribuţie
precizate în Standardul de performanţă pentru unui titular de licenţă sau distribuţie din partea unui titular din partea unui titular de
serviciul de distribuţie figurează: consumator eligibil racordat la de licenţă sau consumator eligibil licenţă sau consumator
RED, să facă o ofertă şi în cazul racordat la RED, să facă o ofertă şi eligibil racordat la RED, să
acceptării acesteia, să încheie în cazul acceptării acesteia, să facă o ofertă şi în cazul
contractul încheie contractul acceptării acesteia, să încheie
contractul

Obligaţia ca în termen de
maximum 10 zile calendaristice de
Administrarea documentaţiei
la primirea unei solicitări de Asigurarea integrală, din
Printre responsabilităţile şi obligaţiile tehnice şi a normelor care
contractare a serviciului de surse proprii de producere a
operatorului de distribuţie precizate în Codul reglementează proiectarea,
distribuţie din partea unui titular energiei electrice, cantitatea
reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) funcţionarea, întreţinerea şi
de licenţă sau consumator racordat corespunzătoare pierderilor
sunt incluse: dezvoltarea instalaţiilor componente
la RED, să facă o ofertă şi în cazul tehnice din reţele
ale reţelelor electrice de distribuţie
acceptării acesteia, să încheie
contractul

Administrarea documentaţiei
Asigurarea integrală, din
tehnice şi normelor care
Responsabilităţile operatorului de distribuţie Administrarea informaţiilor surse proprii de producere a
reglementează proiectarea,
precizate în Codul reţelelor electrice de necesare pentru funcţionarea şi energiei electrice, cantitatea
funcţionarea, întreţinerea şi
distribuţie (Codul RED) includ: dezvoltarea RED corespunzătoare pierderilor
dezvoltarea instalaţiilor componente
tehnice din reţele
ale reţelelor electrice de distribuţie
De a promova si impune
De a stabili şi a impune regulile şi
regulile şi cerinţele de ordin
cerinţele minime de ordin tehnic
De a promova si impune regulile şi tehnic minimale pentru o
pentru operatorii de distribuţie
Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de cerinţele de ordin comercial în funcţionare sigură, stabilă şi
(OD) şi utilizatorii RED în vederea
distribuţie" este: vederea bunei funcţionări a pieţei de economică a reţelelor
realizării unei funcţionări sigure,
energie electrică electrice de transport în
stabile şi economice a acestor
beneficiul tuturor
reţele
utilizatorilor acestora

Evenimente accidentale
Standardul de performanţă pentru serviciul de Întrerupere accidentală a energiei
Forţă majoră determinate de angajaţii
distribuţie nu se aplică în condiţii de: electrice
operatorului de distribuţie
Evenimente accidentale
Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimente accidentale
Forţă majoră determinate de angajaţii
distribuţie nu se aplică în condiţii de: determinate de terţi
operatorului de distribuţie
în cazul întreruperilor în
în cazul întreruperilor în
Standardul de performanţă pentru serviciul de alimentarea cu energie electrică
alimentarea cu energie electrică în condiţii de forţă majoră
distribuţie nu se aplică: pentru racordarea noilor
pentru efectuarea de revizii
consumatori

Standardul de performanţă pentru serviciul de Au instalaţii electrice care Prin regimul lor de funcţionare nu
Au contracte de furnizarea a
distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul funcţionează la tensiunea nominală introduc perturbaţii în alimentarea
energiei electrice încheiate cu
de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de alternativă în gama 0,4-110 kV şi la altor utilizatori ai reţelelor
operatorul de distribuţie
distribuţie care: frecvenţa din SEN, de 50 Hz electrice de distribuţie din zonă

Au instalaţii electrice care


Standardul de performanţă pentru serviciul de Se încadrează în puterea maximă
Au contracte de furnizare a funcţionează la tensiunea
distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul prevăzută în avizul tehnic de
energiei electrice încheiate cu nominală alternativă în gama
de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de racordare (ATR) şi respectă
operatorul de distribuţie 220 kV - 400 kV şi la
distribuţie care: condiţiile prevăzute în contract
frecvenţa din SEN, de 50 Hz
Asigurarea continuităţii în
Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor
Racordarea utilizatorilor la reţelele alimentarea cu energie electrică şi
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de rău-platnici de la reţelele
electrice de distribuţie a calităţii energiei electrice
performanţă privind: electrice de distribuţie
distribuite

Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor


Racordarea utilizatorilor la reţelele
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de Furnizarea energiei electrice rău-platnici de la reţelele
electrice de distribuţie
performanţă privind: electrice de distribuţie

Întreruperile programate, ca
Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău- Soluţionarea sesizărilor
urmare a lucrărilor
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de platnici de la relele electrice de utilizatorilor privind calitatea
planificate de exploatare şi
performanţă privind: distribuţie curbei de tensiune
mentenanţă
Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău- Soluţionarea sesizărilor
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de platnici de la relele electrice de utilizatorilor privind calitatea Furnizarea energiei electrice
performanţă privind: distribuţie curbei de tensiune
Evenimentele accidentale
Standardul de performanţă pentru serviciul de Asigurarea continuităţii în Debranşarea consumatorilor rău-
produse de terţi asupra
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de alimentarea cu energie electrică şi a platnici de la relele electrice de
reţelelor electrice din
performanţă privind: calităţii energiei electrice distribuite distribuţie
patrimoniul public

Asigurarea continuităţii în Întreruperile programate, ca


Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimentele accidentale produse
alimentarea cu energie electrică şi urmare a lucrărilor
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de de terţi asupra reţelelor electrice din
a calităţii energiei electrice planificate de exploatare şi
performanţă privind: patrimoniul public
distribuite mentenanţă

Termenul minim de anunţare, în situaţii


deosebite, a consumatorilor privind întreruperea
48 ore 24 ore 10 ore
necesară pentru lucrări planificate de exploatare
şi mentenanţă este:
După depunerea documentaţiei complete de
către utilizator, în situaţia în care soluţia de
racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, 30 zile calendaristice în cazul 30 zile calendaristice în cazul 15 zile calendaristice în cazul
operatorul de reţea are obligaţia să transmită racordării la joaă tensiune racordării la medie tensiune racordării la joasă tensiune
solicitantului avizul tehnic de racordare în
maximum:

Termenul standard a pentru transmiterea de


30 zile lucrătoare de la
către operatorul de distribuţie către un utilizator 10 zile lucrătoare de la depunerea 15 zile lucrătoare de la depunerea
depunerea completă a
a proiectului de contract pentru serviciul de completă a documentaţiei completă a documentaţiei
documentaţiei
distribuţia energiei electrice este de:

Termenul standard pentru răspuns la reclamaţii


30 de zile calendaristice 15 zile calendaristice 10 zile lucrătoare
privind nivelul tensiunii este de:
Verificarea dimensionării, în proiectare, a
reţelelor electrice de distribuţie, conform criteriul economic si criteriul criteriul stabilităţii termice si
criteriul pierderilor minime de
prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice stabilităţii termice în regim de dinamice în regim de
energie
de distribuţie (Codul RED), se face ţinând durata scurtcircuit
seama de:

CN de Transport al Energiei Electrice măsurarea energiei electrice


serviciul de transport al energiei
Transelectrica SA este societatea comercială de pe piaţa en-detail (cu
electrice şi serviciul de sistem, în administrarea pieţei de energie
interes naţional care desfăşoară activităţi excepţia punctelor de
calitate de operator de transport şi electrică
specifice precizate în Codul tehnic al reţelei măsurare care se încadrează
de sistem (TSO)
electrice de transport (Codul RET), cum ar fi: in categoria A)

CN de Transport al Energiei Electrice serviciul de transport al


măsurarea energiei electrice pe
Transelectrica SA este societatea comercială de măsurarea energiei electrice pe energiei electrice şi serviciul
piaţa en-detail (cu excepţia
interes naţional care desfăşoară următoarele piaţa angro de energie electrică, în de sistem, în calitate de
punctelor de măsurare care se
activităţi specifice precizate în Codul tehnic al calitate de operator de măsurare operator de transport şi de
încadrează in categoria A)
reţelei electrice de transport (Codul RET): sistem (TSO)
Elaborat de CN TEE Transelectrica Elaborat de ANRE şi aprobat prin
Codul tehnic al reţelei electrice de transport Elaborat de ANRE şi aprobat
SA şi aprobat prin Ordin al Ordin al ministrului Economiei şi
(Codul RET) este: prin Hotărâre a Guvernului
preşedintelui ANRE Finanţelor

Persoana juridică care are calitatea de Autoritatea Naţională de


CN de Transport al Energiei Ministerul Economiei şi
administrator al Codului tehnic al reţelei Reglementare în domeniul
Electrice Transelectrica SA Finanţelor
electrice de transport (Codul RET), este: Energiei

stabilirea cerinţelor tehnice


Stabilirea unui set de reguli şi
pentru grupurile
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelei norme pentru conducerea prin stabilirea cerinţelor tehnice pentru
dispecerizabile racordate la
electrice de transport (Codul RET) sunt incluse: dispecer a Sistemului grupurile nedispecerizabile
reţeaua electrică de
Electroenergetic Naţional
distribuţie

Responsabilitatea asigurării serviciului de


oricărui producător de energie SC Electrica SA, inclusiv
sistem aparţine următoarei persoane juridice CN Transelectrica SA
electrică racordat la SEN actuale sau foste filiale
titulare de licenţă:
Rezerva de reglaj secundar este rezerva care abaterea frecventei de la valoarea de abaterea soldului SEN de la abaterea tensiunii de la
poate fi integral mobilizata la: consemn valoarea de consemn valoarea nominala

Serviciile de sistem asigurate de operatorul de funcţionale, care exprimă


tehnologice, furnizate de utilizatorii
transport şi de sistem (CN auxiliare activitatea operaţională a CN
RET
TRANSELECTRICA SA) sunt: TRANSELECTRICA SA

consumatorii
Serviciile de sistem tehnologice sunt realizate sistemele de reglaj primar al nedispecerizabili, care pot fi
rezervele de putere
folosindu-se ca resurse: frecvenţei deconectaţi la dispoziţia CN
TRANSELECTRICA SA

Serviciile de sistem tehnologice, asigurate de retehnologizarea staţiilor electrice compensarea consumului


reglarea tensiunilor în reţeaua
operatorul de transport şi de sistem (CN aflate în patrimoniul CN propriu tehnologic (CPT) din
electrică de transport
TRANSELECTRICA SA) includ: TRANSELECTRICA SA reţeaua electrică de transport
Serviciul de sistem aflat în responsabilitatea restaurarea funcţionării
operatorului de transport şi de sistem (CN administrarea pieţei de energie Sistemului Electroenergetic
funcţionarea în siguranţă a SEN
TRANSELECTRICA SA) are scopul de a electrică, prin OPCOM Naţional după un colaps total
asigura: sau al unei zone

nivelul consumului propriu


Sunt parametrii tehnici de calitate ai serviciilor frecventa în SEN si tensiunea în calitatea curbelor de tensiune si de
tehnologic (pierderi de
de transport si de sistem: RET curent
energie electrica)

în anumite cazuri se poate încheia


numai pentru locuri de
Un contract de furnizare se încheie:. de regulă, pentru un loc de consum un singur contract de furnizare
producere
pentru mai multe locuri de consum

frecvenţa, forma undei de


Calitatea tensiunii se referă la calitatea undei de amplitudinea tensiunii, inclusiv metodologia de stabilire a
tensiune, respectiv conţinut de
tensiune şi are în vedere: flicker tarifelor
armonici
Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea
minimum o luna si maximum 12 minimum 3 luni si maximum 6
temporara a energiei electrice, fără denunţarea minimum 6 luni
luni luni
contractului, pentru o perioadă de:
Pentru asigurarea transportului/distribuţiei
energiei electrice prin reţelele electrice până la
clientul final, se încheie contract/contracte de operatorul de reţea şi furnizorul operatorul de reţea şi clientul final,
producător şi clientul final
reţea între: clientului final în anumite situaţii

manevrele ce se executa si
Convenţia de exploatare este un act juridic prin condiţiile de exploatare şi realizarea conducerii
eventualele despăgubiri ce se pot
care sunt precizate aspecte legate de: întreţinere reciprocă a instalaţiilor operaţionale prin dispecer
acorda in cazul unui incident

Convenţia de exploatare, anexă la contractul de


furnizare a energiei electrice, este un act juridic consumator si producător operator de reţea si consumator furnizor si producător
încheiat intre:
pot fi utilizate la decontarea
sunt utilizate, de regulă, la energiei electrice cu nu pot fi utilizate la
Grupurile de măsurare martor instalate de
decontarea energiei electrice cu furnizorul,numai în cazul decontarea energiei electrice
clientul final:
furnizorul defectării grupurilor de măsurare cu furnizorul
ale operatorilor de reţea

este obligat să prezinte


prognoze orare de consum
dacă este consumator sezonier, nu
Un client final cu o putere aprobată prin avizul este obligat să prezinte prognoze furnizorului cu care are
este obligat să prezinte prognoze
tehnic de racordare/certificatul de racordare de orare de consum furnizorului cu relaţii contractuale, numai
orare de consum furnizorului cu
cel puţin 1 MVA, care are relaţii contractuale dacă are un consum anual de
care are relaţii contractuale
energie mai mare de
100 GWh

Sunt definite ca locuri de consum cu consum


mare, locurile de consum ale clienţilor finali
noncasnici la care puterea aprobată prin avizul 50 kW 100 kW 200 kW
tehnic de racordare sau, acolo unde există, prin
certificatul de racordare, depăşeşte:

În cazul serviciului de furnizare prestat pe baza


unui contract-cadru aprobat de ANRE, cu un preaviz de cel puţin 5 zile
cu un preaviz de cel puţin 15 zile, în
întreruperea alimentării cu energie electrică lucrătoare, în cazul clienţilor fără preaviz
cazul clienţilor casnici
pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale noncasnici
de către beneficiar se face:

fără încheierea contractului


de furnizare în situaţiile
Furnizarea energiei electrice către clientul final fără încheierea contractului de
în temeiul unui contract de furnizare reglementate în mod distinct
se realizează: furnizare, pe bază de negocieri
de către autoritatea
competentă.
În funcţie de domeniul de utilizare a energiei clienţi casnici clienţi finali noncasnici clienţi angros
electrice consumate, clienţii finali pot fi:

ansamblul format din contor şi


transformatoarele de măsurare
ansamblul format din contorul de aferente acestuia, precum şi toate
Prin grup de măsurare a energiei electrice în doar transformatorul de
energie electrica si elementele de elementele intermediare care
sistem indirect se înţelege: măsurare
securizare constituie circuitele de măsurare a
energiei electrice, inclusiv
elementele de securizare

întotdeauna ca punctul unei reţele


întotdeauna ca punctul unei reţele
electrice în care se delimitează întotdeauna ca punctul fizic
Punctul de delimitare între instalaţiile electrice electrice în care se află instalat
patrimonial instalaţiile electrice ale în care este racordat un
este definit: grupul de măsurare a energiei
utilizatorului de cele ale utilizator
electrice tranzitate
operatorului de reţea

punct al unei reţele electrice care


punct al unei reţele electrice unde punct fizic din reţeaua
Punctul de măsurare a energiei electrice este delimitează patrimonial instalaţiile
se află instalat grupul de măsurare electrica la care se racordează
definit ca: electrice ale utilizatorilor de cele ele
a energiei electrice un utilizator
operatorilor de reţea
Regulamentul de furnizare a energiei electrice furnizorilor si clienţilor finali de tranzacţiilor de pe piaţa angro de furnizorilor şi operatorilor de
la clienţii finali se aplicã: energie electrică energie electrica reţea

situaţia in care tensiunea


situaţia in care tensiunea efectiva in situaţia in care tensiunea efectiva
efectiva in punctul de
punctul de delimitare devine mai in punctul de delimitare devine
Se considera o întrerupere in alimentarea cu delimitare devine mai mica
mica decât 5% din tensiunea mai mica decât 1% din tensiunea
energie electrica: decât 10% din tensiunea
nominala a reţelei in punctul nominala a reţelei in punctul
nominala a reţelei in punctul
respectiv respectiv
respectiv
Preavizul de deconectare se poate transmite
prin poştă, cu confirmare de
clientului final: prin curier numai telefonic
primire

Nerespectarea de către clientul final a


întreruperea temporară a furnizării rezilierea contractului de furnizare sancţiune prin amendă
contractului de furnizare poate avea
energiei electrice a energiei electrice contravenţională
următoarele consecinţe:
oferta operatorului de reţea la aprobarea de către operatorul
angajamentul operatorului de reţea
cererea de racordare a de reţea a racordării
Avizul tehnic de racordare constituie: de a realiza instalaţia de racordare a
solicitantului; utiizatorului în anumite
utilizatorului;
condiţii.

numai pentru un anumit


Avizul tehnic de racordare este un aviz scris numai pentru un anumit titular al pe o perioadă de timp
amplasament al locului de
valabil: locului de producere/consum nelimitată
producere/consum

nu este obligatorie pentru o durata nu este obligatorie pentru o


Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut: pentru orice loc nou de consum
mai mică de 6 luni putere ceruta sub 100 kW

Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu


utilizator un furnizor.
semnată de utilizator, dacă aceasta a fost consultant atestat de ANRE
întocmită de către:

se pot depune direct la centrele


Cererea pentru racordare la reţea şi se depun numai la
teritoriale de relaţii cu clienţii se pot trimite prin poştă;
documentaţia anexată acesteia: registratura operatorului de
organizate de operatorul de reţea;
reţea.

Conform Regulamentului privind racordarea


operatorul de transport şi de sistem un operator de distribuţie
utilizatorilor la reţelele electrice de interes un furnizor
public, operator de reţea este:
datele tehnice si energetice
caracteristice locului de
Dacă se solicită avizul tehnic de racordare autorizaţia de construire a
certificatul de urbanism a consum al utilizatorului,
pentru o organizare de de şantier, documentaţia obiectivului pentru care se
obiectivului pentru care se conform reglementărilor în
anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu organizează şantierul, în termen de
organizează şantierul, în termen de vigoare la data depunerii
şi: valabilitate, in copie;
valabilitate, in copie; cererii de racordare, aprobate
de autoritatea competentă;

Documentaţia anexata cererii de emitere a


de valoarea capitalului social, in categoria de utilizator din care face de puterea instalata a
avizului tehnic de racordare are o structura ce
cazul persoanelor juridice parte solicitantul echipamentelor utilizatorului
depinde de:

face parte din instalaţia de


racordare numai în cazurile
nu face parte din instalaţia de face parte din instalaţia de
Grupul de măsurare a energiei electrice: de excepţie, când punctul de
racordare; racordare;
măsurare este diferit de
punctul de delimitare;

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse se contractează de către


între punctul de racordare si punctul de de către operatorul de reţea, cu operatorul de reţea cu agenţi
de către utilizator
delimitare la racordarea unui utilizator se forte proprii economici atestaţi în
execută: condiţiile legii

Ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, o dacă este înscrisă în avizul tehnic de dacă a fost una (oricare) dintre dacă prevede o instalaţie de
soluţie de racordare este valabilă: racordare soluţiile prevăzute şi avizate din racordare cu costuri minime
studiul de soluţie pentru utilizator.

Operatorul de reţea va comunica în scris


utilizatorul nu este de acord cu
solicitantului imposibilitatea de a emite aviz prin racordare s-ar încălca normele nu a fost respectat avizul de
soluţia stabilită de operatorul de
tehnic de racordare si motivele justificate ale în vigoare amplasament
reţea
refuzului in situaţia în care:
Parcurgerea unei etape preliminare de
la solicitarea utilizatorului, este
documentare şi informare a viitorului utilizator nu este prevăzută de
este obligatorie pentru utilizator; obligatorie pentru operatorul de
pentru racordarea acestuia la reţeaua electrică: legislaţia în vigoare.
reţea;

Pentru emiterea de către operatorii de reţea a


avizelor tehnice de racordare a utilizatorilor la
reţelele proprii, trebuie obţinută, în prealabil, de
la operatorul reţelei electrice din amonte (la de către toţi operatorii de de către toţi operatorii de de către operatorii de
care sunt racordate instalaţiile pe care le deţin), distribuţie, dar numai în cazul unor distribuţie, cu excepţia operatorilor distribuţie concesionari, dar
fie a certificatelor de racordare proprii puteri aprobate de peste 1MW de distribuţie concesionari numai în anumite cazuri
actualizate, fie a avizelor tehnice de racordare
proprii actualizate:

actul de proprietate sau orice


alt înscris care atestă dreptul
Pentru un loc de producere sau de consum nou, autorizaţia de construire a de folosinţă asupra terenului,
certificatul de urbanism în termen
documentaţia anexată cererii de racordare va obiectivului, în copie; incintei ori clădirii în care se
de valabilitate, în copie;
cuprinde obligatoriu: constituie locul de producere
sau de consum pentru care se
solicită racordarea, în copie.

Planul de situaţie cu amplasarea in zona a


Avizat de către operatorul de
locului de consum, care face parte din Avizat de către organismele
Avizat de ANRE reţea, anterior depunerii
documentele necesare solicitării unui aviz competente, potrivit legii
cererii
tehnic de racordare, trebuie sa fie:
prin furnizorul de energie prin împuternicit în numele şi
Solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua
prin intermediul operatorului pieţei electrică în numele şi pe seama pe seama solicitantului, care
căruia doresc să se racordeze, în vederea
de energie electrica solicitantului, pentru locurile de poate fi un proiectant de
obţinerii avizului tehnic de racordare:
consum aferente clienţilor casnici specialitate

Operatorul de reţea are obligaţia să transmită


utilizatorului studiul de soluţie avizat conform
reglementărilor, în termen de maximum ........
în cazul racordării la o reţea cu tensiunea de şapte luni trei luni nouă luni
110 kV sau mai mare, calculat de la data
încheierii contractului pentru elaborarea
studiului de soluţie

pentru o perioadă de timp,


pentru organizarea sau desfăşurarea aprobată de autorităţile în mod repetat, pentru o
Loc de consum temporar este un loc de unor activitati ocazionale competente, în scopul construirii, anumită perioadă de timp, la
consum în care se utilizează energie electrică reparării sau amenajării unor acelaşi loc de consum.
obiective

poate avea mai multe locuri de


poate avea mai multe locuri de nu poate avea mai multe
Un consumator: consum în aceeaşi incintă sau
consum, în incinte sau zone diferite; locuri de consum.
zonă;

înainte de a începe executarea pe parcursul executării instalaţiei la terminarea instalaţiei de


Utilizatorii reţelelor electrice au obligaţia
instalaţiei de utilizare care urmează de utilizare care urmează să fie utilizare, înainte de punerea
solicitării avizului tehnic de racordare:
să fie racordată la reţeaua electrică; racordată la reţeaua electrică; ei sub tensiune.
În situaţia în care prin studiul de soluţie s-au
stabilit mai multe soluţii, utilizatorul trebuie să
opteze pentru una dintre aceste soluţii şi să îşi
trei luni; două luni;
exprime opţiunea în scris într-un interval de patru luni.
maximum ........ de la comunicarea de către
operatorul de reţea a studiului de soluţie avizat
conform reglementărilor în vigoare.

orice proiectant de
specialitate (societate
Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori operatorul de reţea
comercială atestată pentru
activităţi de proiectare)

utilizatorii noi care sunt


utilizatorii noi de tip "consumator utilizatorii noi care se racordează distribuitori sau au grupuri
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă
casnic" individuali, indiferent de la reţelele electrice având tensiune generatoare indiferent de
de soluţie pentru:
puterea solicitată nominală de 110 kV sau mai mare tensiunea reţelei la care se
racordează

utilizatorii de tip "consumatori"


utilizatorii noi care sunt distribuitori care se racordează la reţele utilizatorii de tip
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă sau au grupuri generatoare electrice de medie sau joasă "consumator casnic"
de soluţie pentru: indiferent de tensiunea reţelei la tensiune, indiferent de puterea individuali, indiferent de
care se racordează solicitată, dacă soluţia de racordare puterea solicitată
este unică şi evidentă
utilizatorii care, prin tipul lor
şi caracteristicile
echipamentelor instalaţiilor
de utilizare şi/sau al
utilizatori existenţi care solicită un proceselor tehnologice,
utilizatorii noi care sunt
spor de putere ce poate fi acordat impun necesitatea unei
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă distribuitori sau au grupuri
prin instalaţiile de racordare analize pentru stabilirea
de soluţie pentru: generatoare indiferent de tensiunea
existente, indiferent de tensiunea impactului racordării asupra
reţelei la care se racordează
reţelei la care sunt racordaţi reţelei şi a celorlalţi
utilizatori şi stabilirea
măsurilor pentru încadrarea
acestui impact în limitele
normate

utilizatorii noi care sunt


utilizatorii noi care se racordează la
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un distribuitori sau au grupuri utilizatorii cu o putere de
reţelele electrice având tensiune
studiu de soluţie pentru: generatoare indiferent de tensiunea peste 25 kVA
nominală de 110 kV sau mai mare
reţelei la care se racordează

utilizatorii care, prin tipul lor şi


caracteristicile echipamentelor
instalaţiilor de utilizare şi/sau al
utilizatorii de tip consumatori care utilizatorii noi care se
proceselor tehnologice, impun
solicită o putere mai mică de 30 racordează la reţelele
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un necesitatea unei analize pentru
kVA, indiferent de categoria din electrice având tensiune
studiu de soluţie pentru: stabilirea impactului racordării
care fac parte din punct de vedere al nominală de 110 kV sau mai
asupra reţelei şi a celorlalţi
activităţii lor mare
utilizatori şi stabilirea măsurilor
pentru încadrarea acestui impact în
limitele normate
utilizatorii care solicită modificarea utilizatorii de tip "consumatori" utilizatorii de tip consumatori
/ îmbunătăţirea instalaţiilor de care se racordează la reţele care solicită o putere mai
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un racordare existente sau creşterea electrice de medie sau joasă mică de 30 kVA, indiferent
studiu de soluţie pentru: gradului de siguranţă în punctul de tensiune, indiferent de puterea de categoria din care fac
delimitare, dacă lucrările necesare solicitată, dacă soluţia de racordare parte din punct de vedere al
nu pot fi stabilite prin fişa de soluţie este unică şi evidentă activităţii lor

Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării racordarea utilizatorilor în


racordarea utilizatorilor racordaţi
la reţelele electrice se avizează atât de racordarea grupurilor staţii de transformare
la medie tensiune care deţin în
operatorul de distribuţie cât şi de operatorul de dispecerizabile la reţelele electrice 400(220)/110 kV prin linii
patrimoniu receptoare cu puteri
transport şi de sistem în toate cazurile care de distribuţie electrice de distribuţie cu
totale de 30 kVA
prevăd: tensiunea de 110kV

Centralele eoliene fac parte din categoria


până în prezent, nu s-au
capacităţilor energetice pentru care se stabilesc da nu
reglementat
zone de protecţie şi siguranţă?

Delimitarea zonelor de siguranţă ale evenimentele accidentale


cerinţe privind siguranţa dispecerizarea energiei
capacităţilor energetice are în vedere, pe lângă determinate de angajaţii
obiectivelor învecinate electrice la nivel naţional
caracteristicile capacităţilor energetice, şi: operatorului

Distanţa pe verticală dintre conductorul cel mai


apropiat de arbori şi vârful arborilor, pentru o 10 m 4m 15 m
linie de 110 kV, trebuie să fie de cel puţin:

Distanţa pe verticală dintre conductorul cel mai


apropiat de arbori şi vârful arborilor, pentru o 5m 1m 15 m
linie de 20 kV, trebuie să fie de cel puţin:

Lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă a


55 m 81 m 25 m
unei linii de 220 kV este de:
Lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă a
75 m 100 m 55 m
unei linii de 400 kV este de:

Liniile electrice subterane (LES) fac parte din nu, zonele de protecţie şi siguranţă
da, indiferent de tensiunea doar LES având tensiunea
categoria capacităţilor energetice pentru care se se stabilesc doar pentru liniile
nominală de funcţionare nominală de 220 kV
stabilesc zone de protecţie şi siguranţă? electrice aeriene (LEA)

Pentru orice tip de post de transformare, punct


nu se delimitează zona de
de alimentare, cabine de secţionare prevăzute sunt diferite în funcţie de tipul
coincid siguranţă a acestor tipuri de
cu echipament uscat, zona de protecţie şi zona capacităţii energetice
capacităţi energetice
de siguranţă:
Pentru posturi de transformare aeriene pe stâlpi,
mai mare cu 50% decât zona de 20 m de la limita zonei de
dotate cu echipament cu ulei, zona de siguranţă nu se normează
protecţie protecţie
este:
minimizarea expunerii
Prin delimitarea zonelor de protecţie ale exploatarea corespunzătoare a cheltuieli minime de
capacităţilor energetice la riscuri
capacităţilor energetice se asigură: capacităţilor energetice exploatare
tehnologice

asigurarea parametrilor nominali de asigurarea exploatării


Prin delimitarea zonelor de protecţie ale micşorarea pierderilor în
funcţionare a capacităţilor corespunzătoare a capacităţilor
capacităţilor energetice se urmăreşte: posturile de transformare
energetice energetice

Metodologiile de reglementare a preţurilor şi


de autoritatea competentă de ministerul de resort prin hotărâre a Guvernului
tarifelor în sectorul energiei electrice se aprobă:

La cererea scrisă a unui client final, furnizorul


este obligat să comunice, în scris, o ofertă
5 zile lucrătoare 15 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare
privind condiţiile de furnizare a energiei
electrice, într-un interval de cel mult:
Planurile de investiţii şi de dezvoltare a reţelei
Ministerul Economiei si Mediului
de transport elaborate de operatorul de transport CN Transelectrica SA ANRE
de Afaceri
şi de sistem se aprobă de către:

Contractul dintre furnizorul de energie


Ministerul Economiei si Mediului
electrică şi un client final trebuie elaborat în autoritatea competentă CN Transelectrica SA
de Afaceri
conformitate cu reglementările emise de:

Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia să clienţilor noncasnici care nu au clienţilor noncasnici care au
clienţilor casnici care nu şi-au
asigure furnizarea energiei electrice în regim de dreptul la serviciul universal, în dreptul la serviciul universal,
exercitat dreptul de eligibilitate
ultimă instanţă: anumite situaţii în anumite situaţii

condiţionat, pe baza mai


condiţionat, pe baza mai multor
multor contracte de furnizare
Alimentarea cu energie electrică a unui loc de pe baza unui singur contract de contracte de furnizare încheiate cu
încheiate cu furnizori diferiţi,
consum se poate face: furnizare furnizori diferiţi, dacă puterea
dacă puterea aprobată este
aprobată este mai mare de 10 MW
mai mare de 1 MW

pentru o durată limitată, în cazurile pentru o perioadă


Contractul de reţea se încheie între clientul final şi producător
în care clientul solicită acest lucru nedeterminată

Operatorul de măsurare are obligaţia să


înlocuiască grupurile de măsurare defecte sau
suspecte de înregistrări eronate ale clienţilor imediat 10 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare b
casnici în termen de cel mult…..zile de la data
identificării/ înregistrarea sesizării scrise:

Prevederile contractuale întemeiate pe


dispoziţii ale actelor normative, la data intrării rămân în vigoare până la rămân în vigoare până la
se modifică de drept
în vigoare a modificării actelor normative incheierea unui act adiţional rezilierea contractului
respective:
pot impune furnizorului orice sunt obligaţi să achite
pot să opteze pentru orice
modalitate de plată, chiar dacă nu facturile pentru energia
Clienţii finali de energie electrică: modalitate de plată pe care
este pusă la dispoziţie de către electrică la una din casieriile
furnizorul o pune la dispoziţie
acesta furnizorului

În cazul în care, într-un loc de consum, energia


se poate încheia, în anumite cazuri, trebuie să se încheie întotdeauna este obligatorie separarea
electrică este utilizată atât pentru activităţi
un singur contract de furnizare două contracte de furnizare instalaţiilor de utilizare
economice, cât şi pentru consum casnic

În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor furnizorul are dreptul să solicite


operatorul de reţea are dreptul să
conform Regulamentului de furnizare a energiei operatorului de distribuţie se reziliază contractul de
întrerupă alimentarea cu energie
electrice la clienţii finali şi a procedurilor deconectarea clientului final de la furnizare a energiei electrice
electrică a locului de consum
specifice reţea

în cazul neînţelegerilor
Dacă între operatorul de reţea/furnizor şi precontractuale şi a
clientul final apar neînţelegeri/dispute şi părţile numai în cazul disputelor apărute în reclamaţiilor/disputelor
numai în cazul neînţelegerilor
nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa derularea contractului de apărute în derularea
precontractuale
ANRE în vederea declanşării procesului de reţea/furnizare a energiei electrice contractului de
soluţionare la nivelul acesteia reţea/furnizare a energiei
electrice

care după ce şi-a exercitat dreptul nu poate încheia contract de


de eligibilitate revine la serviciul beneficiază întotdeauna de furnizare a energiei electrice
Un client casnic
universal, nu beneficiază de preţuri/tarife reglementate decât cu furnizorul de ultimă
preţuri/tarife reglementate instanţă

operatorul de reţea
furnizorul are dreptul să recalculeze se recalculează consumul de
Atunci când se constată defectarea grupului de înlocuieşte grupul de
consumul de energie electrică energie electrică pe o perioadă de
măsurare la un loc de consum măsurare defect, dacă este
pentru o perioadă anterioară 2 ani
necesar, pe cheltuiala sa

Atunci când contractul de reţea este încheiat de


se asigură prin furnizorul de ultimă
furnizor, legătura între clientul final şi se asigură printr-un imtermediar se asigură prin furnizor
instanţă
operatorul de reţea, privind serviciul de reţea
este client industrial cu un
Client casnic poate fi încadrat în categoria de este client casnic situat în mediul este client casnic cu venituri
consum mai mic de
client vulnerabil dacă: rural reduse
1000kWh/ lună
conţine condiţiile tehnico- stabileşte condiţii tehnice de
certifică îndeplinirea condiţiilor de
Certificatul de racordare emis de către economice de racordare la reţea a utilizare a reţelei după
racordare la reţea prevăzute într-un
operatorul de reţea unui loc de consum şi/ sau de punerea sub tensiune a
aviz tehnic de racordare valabil
producere instalaţiei de utilizare.

cu durata de existenţă a
Perioada de valabilitate a certificatului de cu durata până la incheierea
cu 12 luni de la emitere instalaţiilor de utilizare de la locul
racordare este egală contractului de racordare
de consum şi/ sau de producere.

Emiterea certificatului de racordare de către la cererea scrisă a


gratuit pe bază de tarife reglementate
operatorul de reţea se face utilizatorului.
de comun acord de catre
Numărul şi localizarea punctelor de delimitare
operatorul de reţea şi utilizator, cu
între instalaţia de racordare şi instalaţia de de catre utilizator de catre operatorul de reţea
respectarea prevederilor legale în
utilizare se stabilesc
vigoare
întotdeauna pe proprietatea
Punctul de delimitare în cazul locuinţelor întotdeauna la bornele de
întotdeauna la limita de proprietate utilizatorului, în exteriorul
individuale se stabileşte ieşire din grupul de măsurare
locuinţei

Dacă sunt necesare lucrări de întărire a reţelei


unui loc de consum şi/sau de
electrice în amonte de punctul de racordare
producere nou sau care se
pentru crearea condiţiilor tehnice necesare
dezvoltă, cu o putere
racordării, operatorul de reţea solicită, prin oricărui loc de producere oricărui loc de consum
aprobată totală pentru
avizul tehnic de racordare, constituirea unei
consum/evacuare mai mare
garanţii financiare în favoarea sa, de către
de 1 MW
utilizatorul

În situaţia unui loc de producere, utilizatorul în cel mult 3 luni de la data


anterior încheierii contractului de la încheierea contractului de
are obligaţia se constituie garanţia financiară emiterii avizului tehnic de
racordare racordare
înscrisă în avizul tehnic de racordare . racordare
în cel mult 3 luni de la data
În situaţia unui loc de consum, utilizatorul are anterior încheierii contractului de în termenul prevăzut în
emiterii avizului tehnic de
obligaţia să constituie garanţia financiară racordare contractul de racordare.
racordare

titularul avizului tehnic de titularul avizului tehnic de


racordare pentru un loc de racordare pentru un loc de
Lucrările de întărire necesare în vederea
operatorul de reţea suportă integral producere sau un loc de consum şi consum contribuie la
evacuării în reţea a puterii aprobate
costurile de realizare a acestor de producere contribuie la suportarea costurilor de
utilizatorilor se realizează de către operatorul
lucrări suportarea costurilor de realizare a realizare a acestor lucrări, cu
de reţea şi
acestor lucrări, cu o cotă inclusă în o cotă inclusă în tariful de
tariful de racordare . racordare .

titularul avizului tehnic de titularul avizului tehnic de


racordare pentru un loc de racordare pentru un loc de
Lucrările de întărire necesare pentru racordarea pe cheltuiala acestuia, în producere sau un loc de consum şi consum contribuie la
unui loc de consum, se realizează de către conformitate cu prevederile legale de producere contribuie la suportarea costurilor de
operatorul de reţea şi în vigoare. suportarea costurilor de realizare a realizare a acestor lucrări, cu
acestor lucrări, cu o cotă inclusă în o cotă inclusă în tariful de
tariful de racordare . racordare .

poate fi folosită ulterior


Instalaţia de racordare realizată, conform rămâne în patrimoniul operatorului pentru racordarea altor
rămâne în patrimoniul utilizatorului
contractului de racordare, pentru un utilizator de reţea utilizatori, în condiţii
reglementate

în termen de maximum 10 zile în termen de maximum 10


în termen de maximum 10 zile
Pentru utilizatorii clienţi casnici, punerea sub calendaristice de la data depunerii zile calendaristice de la data
calendaristice de la data încheierii
tensiune a instalaţiilor de utilizare trebuie de către utilizator, la operatorul de recepţiei instalaţiei de
contractului pentru furnizarea
făcută reţea, a dosarului instalaţiei de racordare de către operatorul
energiei electrice
utilizare de reţea
Punctul de delimitare în cazul racordării unei cu respectarea condiţiei ca cu respectarea condiţiei ca
zone industriale, comerciale sau de servicii tensiunea punctului de delimitare să tensiunea punctului de delimitare conform opţiunii
comune la reţeaua electrică de distribuţie fie egală cu tensiunea instalaţiei de să fie egală cu tensiunea punctului dezvoltatorului
se stabileşte utilizare de racordare

realizată între punctul de racordare


Instalatia de racordare este instalaţia electrică din amonte de punctul de
la reţeaua electrică de interes public din aval de punctul de delimitare
este racordare
şi punctul de delimitare

numai după încheierea cu


Lucrările de realizare a instalaţiei de racordare de către un operator economic inainte de încheierea
operatorul de reţea a contractului
se execută: atestat de ANRE contractului de execuţie
de execuţie

în situaţia locurilor de producere


care nu au fost puse sub tensiune, în cazul schimbării titularului
dacă se modifica numărul şi puterea locului de consum şi/ sau de
Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului
grupurilor generatoare, fără producere prin preluarea la schimbarea denumirii
de reţea actualizarea avizului tehnic de
depăşirea puterii aprobate prin obiectivului de la locul de consum utilizatorului
racordare valabil:
avizul tehnic de racordare, şi daca şi/ sau de producere respectiv prin
nu se schimbă condiţiile tehnico- cumpărare, moştenire etc.
economice de racordare la reţea

în situaţia dezvoltării din punct de în cazul schimbării titularului


vedere tehnic şi energetic a locului de consum şi/ sau de
Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului activităţii utilizatorului la un loc de producere prin preluarea la schimbarea denumirii
de reţea actualizarea certificatului de racordare: consum şi/ sau de producere, obiectivului de la locul de consum utilizatorului
necesitând un spor de putere faţă de şi/ sau de producere respectiv prin
puterea aprobată cumpărare, moştenire etc.
operatorul de reţea poate impune
utilizatorul trebuie sa solicite
condiţia ca utilizatorul să solicite
În situaţia racordarii de generatoare la instalaţia emiterea unui nou aviz tehnic
actualizarea certificatului de
de utilizare a unui loc de consum existent, fără este obligatorie actualizarea de racordare deoarece apare
racordare, daca operatorul de reţea
evacuarea de energie electrică în reţeaua dosarului instalaţiei de utilizare de un loc de producere nou, a
constată că este necesar să includă
operatorului de reţea, indiferent de regimul de către executantul acesteia cărui racordare la reţea
în certificatul de racordare condiţii
funcţionare al utilizatorului trebuie aprobata de către
suplimentare legate de racordarea
operatorul de reţea
generatoarelor

Cererile de racordare pentru locuri de producere altui operator de distribuţie


cu puteri instalate de până la 50 MW inclusiv şi care deţine în apropierea
operatorului de distribuţie operatorului de transport şi de
cele pentru locuri de consum cu puteri maxim locului de producere sau de
concesionar din zona respectivă sistem
simultan absorbite de până la 50 MW inclusiv, consum o reţea electrică de
se adresează de către solicitanţi: distribuţie

operatorul de reţea care a


operatorul de reţea la care a fost elaborat fişa sau studiul de
operatorul de reţea la reţeaua
depusă cererea de racordare, chiar solutie, chiar dacă opţiunea
căruia se racordează instalaţiile
dacă opţiunea scrisă a utilizatorului scrisă a utilizatorului este
Avizul tehnic de racordare se emite de către: utilizatorului, conform soluţiei de
este pentru o variantă de soluţie de pentru o variantă de soluţie
racordare stabilite prin fişa sau
racordare la reţeaua electrică de racordare la reţeaua
studiul de solutie
deţinută de un alt operator de reţea electrică deţinută de un alt
operator de reţea